Độc Tôn Tam Giới

Chương 367 : Nguy cơ không hề có dấu hiệu 1

    trước sau   
Nhưjaobng màitfj, Đmtqpưjaobglwfng Long vẫdfjpn hơmtqpi cópiaj chújaobt xâsmqṕu hôvfrf̉.

Hắqttvn xákekjch lễqscr vậljsnt đespvếchxfn, kỳqzlv thậljsnt cũitfjng khôvfrfng đespvákekjng bao nhiêdegzu tiềljsnn, thếchxf nhưjaobng màitfj ngưjaobglwfi ta hồjaobi lễqscr, lạitnpi đespvljsnu làitfj đespvan dưjaobzeiic nhấfmort đespvtoxrng, cópiaj Thầdegzn Tújaob Tạitnpo Hópiaja Đmtqpan chữtsgya thưjaobơmtqpng, cópiaj Thưjaobơmtqpng Hảpnmhi Đmtqpan khôvfrfi phụbrwrc châsmqpn khífezy.

Nhữtsgyng thứtgoj tốyhcyt nàitfjy, đespvljsnu làitfj tồjaobn tạitnpi màitfj Đmtqpưjaobglwfng Long mua khôvfrfng nổitfji.

Mộzxest Long Nha vệumsv, thưjaobglwfng xuyêdegzn ra ngoàitfji phákekj ákekjn, chém chém giêdegźt giêdegźt làitfj khópiaj trákekjnh khỏndnei, bịgslx thưjaobơmtqpng đespvitfjkekju làitfj chuyệumsvn thưjaobglwfng xảpnmhy ra, nhữtsgyng đespvan dưjaobzeiic nàitfjy, cópiaj thểfioppiaji đespvưjaoba than sưjaobkbpei ấfmorm trong ngàitfjy tuyếchxft rơmtqpi.

- Lãdegzo Đmtqpưjaobglwfng, vềljsn sau khôvfrfng cópiaj việumsvc gìtsgy thìtsgy thưjaobglwfng đespvếchxfn mộzxest chújaobt. Bấfmort quákekj ngưjaobơmtqpi cũitfjng đespvdaxgng mang cákekji gìtsgy đespvópiaj. Bằfiopng khôvfrfng thìtsgy Thiếchxfu chủpshc khôvfrfng cho ngưjaobơmtqpi vàitfjo cửitfja.

Tiếchxft Đmtqpjaobng tiễqscrn Đmtqpưjaobglwfng Long ra ngoàitfji cửitfja, đespvi tớwhkyi hai con đespvưjaobglwfng, lújaobc nàitfjy mớwhkyi trởkbpe vềljsn.


kekjn khôvfrfng cópiaj vềljsn trong nhàitfj, bỗkqtzng nhiêdegzn bêdegzn tai Tiếchxft Đmtqpjaobng khẽespv đespvzxesng, quákekjt:

- Ngưjaobglwfi nàitfjo? Lăovlfn ra đespvâsmqpy.

Đmtqpjaobng thờglwfi thâsmqpn hìtsgynh nhưjaobkekjmtqpi, nhảpnmhy vàitfjo mộzxest gópiajc phòkekjng bêdegzn cạitnpnh, nắqttvm Huyếchxft Sákekjt cung trong tay, hai mắqttvt nhưjaob chim ưjaobng, sưjaobu tầdegzm bốyhcyn phífezya.

- Ngưjaobơmtqpi làitfj Tiếchxft Đmtqpjaobng?

Đmtqpzxest nhiêdegzn, sau lưjaobng Tiếchxft Đmtqpjaobng, khôvfrfng hềljsn dấfmoru hiệumsvu vang lêdegzn mộzxest thanh âsmqpm u ákekjm.

Tiếchxft Đmtqpjaobng chấfmorn đespvzxesng, mìtsgynh tu luyệumsvn Thuậljsnn Phong Chi Nhĩxgrr, đespvyhcyi vớwhkyi nắqttvm bắqttvt thanh âsmqpm, cópiaj thểfioppiaji làitfj so vớwhkyi ngưjaobglwfi bìtsgynh thưjaobglwfng mạitnpnh hơmtqpn vàitfji lầdegzn.

Thếchxf nhưjaobng màitfjjaobc nàitfjy, hắqttvn lạitnpi khôvfrfng phákekjt hiệumsvn sau lưjaobng cópiaj ngưjaobglwfi.

Thâsmqpn thểfiop nghiêdegzng mộzxest cákekji, Huyếchxft Sákekjt cung thuậljsnn tay quéymsnt qua.

Ba…

kekjnh tay chấfmorn đespvếchxfn nhứtgojc mỏndnei, Huyếchxft Sákekjt cung bịgslx mộzxest bàitfjn tay khôvfrf gầdegzy bắqttvt lấfmory.

Mặpqjnc Tiếchxft Đmtqpjaobng hắqttvn kéo nhưjaob thếchxfitfjo, thújaobc dụbrwrc châsmqpn khífezy toàitfjn thâsmqpn đespvếchxfn mứtgojc tậljsnn cùibefng, vâsmqp̣y mà nhưjaob đespvákekj chìtsgym đespvákekjy biểfiopn, hoàitfjn toàitfjn khôvfrfng cákekjch nàitfjo rung chuyểfiopn đespvyhcyi phưjaobơmtqpng mảpnmhy may.

- Đmtqpdaxgng uổitfjng phífezy khífezy lựvfrfc.

Thanh âsmqpm âsmqpm trầdegzm kia thảpnmhn nhiêdegzn nópiaji.


- Phífezyvfrfng giãdegzy dụbrwra.

Trêdegzn tay cópiaj chújaobt dùibefng sứtgojc, Huyếchxft Sákekjt cung giốyhcyng nhưjaob bịgslx Liệumsvt Hỏndnea nưjaobwhkyng, thoákekjng cákekji cựvfrfc nópiajng, nưjaobwhkyng đespvếchxfn bàitfjn tay Tiếchxft Đmtqpjaobng xìtsgytsgytsgy thiêdegzu đespvyhcyt.

itfjn tay buôvfrfng lỏndneng, tay trákekji thàitfjnh quyềljsnn đespvljsnp tớwhkyi đespvyhcyi phưjaobơmtqpng. Đmtqpâsmqpy đespvãdegzitfjvfrfng kífezych gầdegzn nhưjaob vậljsnt lộzxesn.

Ba…

Trong bópiajng tốyhcyi, khôvfrfng biếchxft nhưjaob thếchxfitfjo xuấfmort hiệumsvn mộzxest nhákekjnh câsmqpy bìtsgynh thưjaobglwfng, trựvfrfc tiếchxfp đespvljsnp vàitfjo trêdegzn mu bàitfjn tay Tiếchxft Đmtqpjaobng.

Chỉljsn nghe kéymsnt sákekjt mộzxest tiếchxfng.

Sau mộzxest khắqttvc, cảpnmhkekjnh tay Tiếchxft Đmtqpjaobng nhưjaob bịgslx đespviệumsvn giậljsnt, muốyhcyn ngãdegz xuốyhcyng mặpqjnt đespvfmort.

- Ngãdegz a.

Thanh âsmqpm kia đespvitnpm mạitnpc, tay nắqttvm Huyếchxft Sákekjt cung, tùibefy ýjyszkbpe trêdegzn ngưjaobglwfi Tiếchxft Đmtqpjaobng đespviểfiopm mộzxest cákekji, liềljsnn đespviểfiopm ngãdegz Tiếchxft Đmtqpjaobng.

- Mang đespvi.

Trong đespvêdegzm tốyhcyi, toákekjt ra vàitfji thâsmqpn ảpnmhnh âsmqpm trầdegzm, bỏndne Tiếchxft Đmtqpjaobng vàitfjo mộzxest cákekji bao vảpnmhi, trựvfrfc tiếchxfp khiêdegzng lêdegzn vai, mấfmory cákekji lêdegzn xuốyhcyng, liềljsnn biếchxfn mấfmort trong bópiajng đespvêdegzm.

Mấfmory ngưjaobglwfi nàitfjy, từdaxgvfrfng kífezych, đespvếchxfn bắqttvt ngưjaobglwfi, cơmtqp hồjaobitfjvfrfng tákekjc liêdegzn tụbrwrc, mấfmory hơmtqpi thởkbpe tầdegzm đespvópiaj liềljsnn hoàitfjn thàitfjnh. Quảpnmh thựvfrfc làitfj thầdegzn khôvfrfng biếchxft, quỷndne khôvfrfng hay a.

Giang Trầdegzn vốyhcyn đespvãdegz tiếchxfn vàitfjo mậljsnt thấfmort, nhưjaobng hắqttvn tu luyệumsvn Thấfmort Khiếchxfu Thôvfrfng Linh, bỗkqtzng nhiêdegzn dâsmqpng lêdegzn chújaobt bấfmort an.


- Âbrwrn? Chẳtoxrng lẽespv đespvãdegz xảpnmhy ra chuyệumsvn?

Giang Trầdegzn nhảpnmhy dựvfrfng lêdegzn, lưjaobwhkyt ra phífezya ngoàitfji, đespvi tớwhkyi đespvdegzu ngõibef.

- Khôvfrfng tốyhcyt, làitfj Tiếchxft Đmtqpjaobng.

Thầdegzn thứtgojc củpshca Giang Trầdegzn cựvfrfc kỳqzlv nhạitnpy cảpnmhm, thoákekjng cákekji liềljsnn bắqttvt đespvếchxfn khífezy tứtgojc củpshca Tiếchxft Đmtqpjaobng, làitfjkbpe chỗkqtzitfjy hưjaob khôvfrfng tiêdegzu thấfmort.

Giang Trầdegzn bỗkqtzng nhiêdegzn nhảpnmhy ra, cũitfjng kinh đespvzxesng đespvếchxfn vàitfji têdegzn thâsmqpn vệumsv khákekjc, đespvljsnu nhao nhao chạitnpy tớwhkyi.

- Thiếchxfu chủpshc, xảpnmhy ra chuyệumsvn gìtsgy?

- Âbrwrn? Tạitnpi đespvâsmqpy tựvfrfa hồjaobpiaj dấfmoru vếchxft đespvákekjnh nhau.

Sắqttvc mặpqjnt Giang Trầdegzn âsmqpm trầdegzm, ákekjnh mắqttvt làitfjnh lạitnpnh nhìtsgyn qua cảpnmhnh đespvêdegzm, ngữtsgy khífezyovlfng hàitfjn:

- Tiếchxft Đmtqpjaobng bịgslx ngưjaobglwfi bắqttvt đespvi rồjaobi.

- A? Ai to gan nhưjaob vậljsny?

- Ởvfrf cửitfja phủpshc đespvumsv Giang gia ta bắqttvt ngưjaobglwfi? Cákekji nàitfjy cũitfjng quákekj kiêdegzu ngạitnpo rồjaobi.

- Thiếchxfu chủpshc, đespvyhcyi thủpshcitfj ai?

Giang Trầdegzn lắqttvc đespvdegzu:


- Tạitnpm thờglwfi khôvfrfng biếchxft, bấfmort quákekj đespvyhcyi thủpshcitfjy, phi thưjaobglwfng giảpnmho hoạitnpt, hơmtqpn nữtsgya cựvfrfc kỳqzlv am hiểfiopu che giấfmoru khífezy tứtgojc. Rõibefitfjng đespvákekjnh nhau phákekjt sinh tứtgojc thìtsgy, chờglwf ta đespvi ra, đespvãdegztsgym khôvfrfng thấfmory bấfmort luậljsnn khífezy tứtgojc gìtsgy.

- Mạitnpnh nhưjaob vậljsny?

Giang Trầdegzn gậljsnt gậljsnt đespvdegzu, đespvyhcyi đespvdegzu đespvífezych thậljsnt rấfmort mạitnpnh, Giang Trầdegzn hắqttvn tu luyệumsvn Thấfmort Khiếchxfu Thôvfrfng Linh, thấfmort giákekjc vôvfrfibefng linh mẫdfjpn, muốyhcyn trong thờglwfi gian ngắqttvn, đespvfiop cho Thấfmort Khiếchxfu Thôvfrfng Linh củpshca hắqttvn cũitfjng khôvfrfng thểfiop chuẩjptin xákekjc bắqttvt đespvếchxfn hưjaobwhkyng đespvi, đespvâsmqpy tuyệumsvt đespvyhcyi khôvfrfng phảpnmhi Võibef Giảpnmhtsgynh thưjaobglwfng cópiaj thểfiopitfjm đespvưjaobzeiic.

mtqpn nữtsgya, Tiếchxft Đmtqpjaobng làitfj Châsmqpn Khífezy cảpnmhnh đespvljsnnh phong, đespvgslxch nhâsmqpn cópiaj thểfiopjaobu loákekjt bắqttvt lấfmory hắqttvn, hơmtqpn nữtsgya khôvfrfng đespvfiop cho hắqttvn phákekjt ra cầdegzu cứtgoju, bởkbpei vậljsny cópiaj thểfiop thấfmory đespvưjaobzeiic, thựvfrfc lựvfrfc củpshca đespvgslxch nhâsmqpn nàitfjy, cũitfjng phi thưjaobglwfng đespvákekjng sợzeii, tuyệumsvt đespvyhcyi làitfjjaobglwfng giảpnmh Tiêdegzn cảpnmhnh.

- Thiếchxfu chủpshc, nơmtqpi hẻdfjpo lákekjnh nàitfjy, tựvfrfa hồjaobpiaj mộzxest lạitnpp hoàitfjn.

Ôndnen Tửitfj Kỳqzlv cẩjptin thậljsnn, vâsmqp̣y mà phákekjt hiệumsvn mộzxest cákekji lạitnpp hoàitfjn trong gópiajc.

- Đmtqpdaxgng cópiajibefng tay nhặpqjnt.

Giang Trầdegzn vộzxesi vàitfjng nhắqttvc nhởkbpe.

Tiếchxfn lêdegzn, mang bao tay tịgslx đespvzxesc, bópiajp nákekjt lạitnpp hoàitfjn kia, làitfj mộzxest tờglwf giấfmory:

- Giang Trầdegzn, nếchxfu nhưjaob ngưjaobơmtqpi mởkbpe ra tờglwf giấfmory nàitfjy khôvfrfng trújaobng đespvzxesc màitfj chếchxft, vậljsny tiếchxfp tụbrwrc xem a. Trưjaobwhkyc bắqttvt mộzxest thủpshc hạitnp củpshca ngưjaobơmtqpi tếchxf cờglwf, bưjaobwhkyc tiếchxfp theo, Giang gia ngưjaobơmtqpi cópiaj mộzxest cákekji tífezynh toákekjn mộzxest cákekji, đespvljsnu phảpnmhi chếchxft.

- Cákekji nàitfjy, vâsmqp̣y mà thậljsnt sựvfrfpiaj đespvzxesc.

Mấfmory ngưjaobglwfi khákekjc đespvljsnu làitfjkekjng còkekjn sợzeiidegzi.

itfjng may Thiếchxfu chủpshc cẩjptin thậljsnn, bằfiopng khôvfrfng thìtsgy mộzxest khi Ôndnen Tửitfj Kỳqzlvibefng tay lấfmory lạitnpp hoàitfjn, rấfmort cópiaj thểfiop sẽespv trújaobng đespvzxesc màitfj chếchxft.


- Đmtqpgslxch nhâsmqpn nàitfjy, cựvfrfc kỳqzlv giảpnmho hoạitnpt, đespvâsmqpy quảpnmh thựvfrfc làitfj từdaxgng bưjaobwhkyc đespvljsnu cópiajfezynh toákekjn.

Khópiaje miệumsvng Giang Trầdegzn cópiaj chújaobt nhăovlfn, khôvfrfng thểfiop khôvfrfng thừdaxga nhậljsnn, lầdegzn nàitfjy gặpqjnp phảpnmhi đespvgslxch nhâsmqpn, cùibefng lújaobc trưjaobwhkyc hắqttvn gặpqjnp, hoàitfjn toàitfjn bấfmort đespvjaobng.

Trưjaobwhkyc kia gặpqjnp đespvưjaobzeiic đespvyhcyi thủpshc, hoặpqjnc làitfj cao ngạitnpo nhưjaob đespvumsv tửitfjvfrfng môvfrfn, hoặpqjnc ngang ngưjaobzeiic nhưjaob đespvumsv tửitfj quyềljsnn quýjysz, nhữtsgyng ngưjaobglwfi nàitfjy, tuy cũitfjng cópiaj thủpshc đespvoạitnpn âsmqpm hiểfiopm, nhưjaobng màitfj khôvfrfng cópiaj mộzxest cákekji nàitfjo, có thêdegz̉ tífezynh toákekjn đespvákekjng sợzeii nhưjaob vậljsny.

- Vềljsn trưjaobwhkyc nópiaji sau.

Giang Trầdegzn biếchxft việumsvc nàitfjy rấfmort khópiaj giảpnmhi quyếchxft. Nếchxfu nhưjaob đespvgslxch nhâsmqpn đespvao thậljsnt thưjaobơmtqpng thậljsnt giếchxft đespvếchxfn tậljsnn cửitfja, Giang Trầdegzn mộzxest chújaobt cũitfjng khôvfrfng sợzeii, nhưjaobng màitfj loạitnpi đespvyhcyi thủpshc đespvếchxfn vôvfrfpnmhnh, đespvi vôvfrf tung nàitfjy, thỉljsnnh thoảpnmhng đespvákekjnh léymsnn ngưjaobơmtqpi thoákekjng mộzxest phákekjt, đespvâsmqpy mớwhkyi làitfj đespvákekjng sợzeii nhấfmort.

Ta ởkbpe ngoàitfji sákekjng, đespvgslxch ởkbpe trong tốyhcyi, loạitnpi cảpnmhm giákekjc nàitfjy, giốyhcyng nhưjaob quyềljsnn chủpshc đespvzxesng đespvljsnu ởkbpe trong bàitfjn tay đespvyhcyi phưjaobơmtqpng, bọslabn hắqttvn có thêdegz̉ làitfjm, chỉljsnitfj đespvljsn phòkekjng.

Sau khi vàitfjo phòkekjng, Giang Trầdegzn phákekjt cho mỗkqtzi ngưjaobglwfi chújaobt đespvan dưjaobzeiic giảpnmhi đespvzxesc:

- Nhữtsgyng đespvan dưjaobzeiic nàitfjy, cákekjc ngưjaobơmtqpi mang trêdegzn ngưjaobglwfi, đespvgslxch nhâsmqpn dákekjm tớwhkyi mộzxest lầdegzn, sẽespvpiaj lầdegzn thứtgoj hai. Minh đespvao minh thưjaobơmtqpng, cákekji nàitfjy dễqscr phòkekjng bịgslx. Chỉljsn sợzeii bọslabn chújaobng mộzxest mựvfrfc ákekjp dụbrwrng loạitnpi thủpshc đespvoạitnpn nàitfjy, vậljsny thìtsgy khôvfrfng dễqscr phòkekjng bịgslxvfrf̀i.

Ngay cảpnmh Châsmqpn Khífezy cảpnmhnh đespvljsnnh phong nhưjaob Tiếchxft Đmtqpjaobng, cũitfjng bịgslx đespvyhcyi đespvdegzu bắqttvt đespvi, vàitfji têdegzn thâsmqpn vệumsvkekjn lạitnpi, tựvfrf nhiêdegzn khôvfrfng dákekjm xem thưjaobglwfng.

Ngay cảpnmh huynh đespvumsv Kiềljsnu Sơmtqpn Kiềljsnu Xuyêdegzn, cũitfjng thầdegzn kỳqzlv khôvfrfng cópiajpiaji cákekji gìtsgy.

- Con mẹfezypiaj, đespvếchxfn cùibefng làitfj hỗkqtzn đespvpnmhn nàitfjo? Thiếchxfu chủpshc, cópiaj phảpnmhi dưjaob nghiệumsvt củpshca Đmtqpitnpi vưjaobơmtqpng tửitfj Diệumsvp Đmtqpitnpi hay khôvfrfng?

- Đmtqpitnpi vưjaobơmtqpng tửitfj? Thếchxf lựvfrfc củpshca hắqttvn sớwhkym đespvãdegz tẩjptiy sạitnpch. Ta xem rấfmort cópiaj thểfiopitfj ngưjaobglwfi Càitfjn Lam Bắqttvc Cung.

piaji lêdegzn Càitfjn Lam Bắqttvc Cung, lậljsnp tứtgojc đespvưjaoba tớwhkyi phầdegzn lớwhkyn ngưjaobglwfi cộzxesng minh.

Ngẫdfjpm lạitnpi cừdaxgu hậljsnn củpshca bọslabn hắqttvn cùibefng Càitfjn Lam Bắqttvc Cung, Càitfjn Lam Bắqttvc Cung đespvếchxfn trảpnmh thùibefsmqpy chuyệumsvn, đespvópiajitfj giảpnmhi thífezych hợzeiip lýjysz nhấfmort rôvfrf̀i.

Thếchxf nhưjaobng màitfj, tựvfrfa hồjaob đespvumsv tửitfjitfjn Lam Bắqttvc Cung, cũitfjng khôvfrfng cópiaj loạitnpi phong cákekjch chu đespvákekjo chặpqjnt chẽespvitfjy a.

Phong cákekjch củpshca Càitfjn Lam Bắqttvc Cung làitfj bụbrwrng dạitnp thẳtoxrng thắqttvn, cảpnmhn đespvưjaobglwfng cưjaobwhkyp bópiajc.

Đmtqpi lộzxes tuyếchxfn kỳqzlv quỷndne, đespvâsmqpy khôvfrfng phảpnmhi nhữtsgyng đespvumsv tửitfjitfjn Lam Bắqttvc Cung kia có thêdegz̉ làitfjm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.