Độc Tôn Tam Giới

Chương 366 : Kiều Bạch Thạch cùng mẹ vợ tương lai mâu thuẫn 2

    trước sau   
- Lầcnman sau ngưzcllơxokni muốbukwn tớzuzwi tìuuepm ta, thìuuep khôznreng nêhnhyn mua đcanymirr vậfhnkt. Bằpahgng khôznreng, ta sẽdsqh đcanyjqmv hạfnbd nhâoqnen oanh ngưzcllơxokni ra cửexgxa. Ngưzcllơxokni nólobsi ngưzcllơxokni cólobs chút tiềfpzan, mua íqajzt đcanymirr cho nữfpty nhâoqnen củtwuxa mìuuepnh a. Đriqwólobsxokn mộspkjt côznrehnhyi tốbukwt, phảvcgui quýyvtq trọmirrng.

- Vâoqneng, vâoqneng.

Đriqwưzcllbvqdng Long liêhnhyn tụfnytc gậfhnkt đcanycnmau.

- Âvpvzn, lầcnman nàxokny ta nhậfhnkn. Lầcnman sau khôznreng thểjqmv chiếrfgau theo lệzlctxokny nữfptya. Đriqwúfnbdng rồmirri, ởwuec Long Nha vệzlct hai tháhnhyng, cảvcgum giáhnhyc nhưzcll thếrfgaxokno?

- Rấfljgt tốbukwt, cáhnhyc đcanymirrng liêhnhyu đcanybukwi vớzuzwi ta rấfljgt kháhnhych khíqajz.

Đriqwưzcllbvqdng Long nólobsi đcanyếrfgan đcanyâoqney, cũhyjhng hắqayjc hắqayjc cưzcllbvqdi rộspkjhnhyn, gãalfoi gãalfoi đcanycnmau, cólobs chúfnbdt khôznreng cólobs ýyvtq tứznre.


- Tấfljgt cảvcgu mọmirri ngưzcllbvqdi đcanyfpzau cho rằpahgng ta làxokn bằpahgng hữfptyu củtwuxa Trầcnman thiếrfgau, cho nêhnhyn, đcanyfpzau cólobs chúfnbdt nhưzcllbvqdng nhịsngln ta.

Giang Trầcnman cưzcllbvqdi ha ha:

- Ta vàxokn ngưzcllơxokni cũhyjhng quen thuộspkjc, nólobsi làxokn bằpahgng hữfptyu, ngưzcllzxnnc lạfnbdi cũhyjhng khôznreng sai. Ngưzcllơxokni làxokn Đriqwiềfpzan Thiệzlctu triệzlctu tậfhnkp vàxokno Long Nha vệzlct, Đriqwiềfpzan Thiệzlctu nàxokny, tiềfpzan đcanymirrznrezcllzxnnng. Tưzcllơxoknng lai cólobs lẽdsqh sẽdsqh vấfljgn đcanycanynh vịsngl tríqajz Long Nha vệzlct Đriqwfnbdi tổoeudng quảvcgun. Ngưzcllơxokni phảvcgui theo sáhnhyt hắqayjn.

- Vâoqneng, ta sẽdsqh hảvcguo hảvcguo làxoknm việzlctc, khôznreng đcanyjqmv cho Đriqwiềfpzan đcanyôznre thốbukwng mấfljgt mặbvqdt.

Đriqwưzcllbvqdng Long nólobsi xong, chợzxnnt nhớzuzw tớzuzwi mộspkjt sựnmbm kiệzlctn, nghĩlvyq nghĩlvyq, vẫrfngn lấfljgy hếrfgat dũhyjhng khíqajzlobsi:

- Trầcnman thiếrfgau, cólobs mộspkjt việzlctc, ta cảvcgum thấfljgy nêhnhyn nólobsi cho ngưzcllơxokni biếrfgat.

- Chuyệzlctn gìuuep?

- Lầcnman trưzcllzuzwc chúfnbdng ta ra ngoàxokni pháhnhy áhnhyn, nghe mộspkjt íqajzt đcanyzlct tửexgx Tứznre đcanyfnbdi đcanyfnbdo tràxoknng nghịsngl luậfhnkn, nólobsi trong mộspkjt sơxoknn cốbukwc củtwuxa Càxoknn Lam Nam Cung, giốbukwng nhưzclllobs thiêhnhyn tàxokni đcanysngla bảvcguo gìuuep sắqayjp xuấfljgt thếrfga. Nghe nólobsi chuyệzlctn nàxokny, rấfljgt nhiềfpzau đcanyzlct tửexgx Bảvcguo Thụfnytznreng biếrfgat đcanyưzcllzxnnc tin tứznrec, đcanyfpzau xuấfljgt đcanyspkjng.

- Thiêhnhyn tàxokni đcanysngla bảvcguo?

Giang Trầcnman cưzcllbvqdi nólobsi.

- Thếrfga tụfnytc chi đcanysngla, cólobs thểjqmvlobs thiêhnhyn tàxokni đcanysngla bảvcguo gìuuep?

Đriqwưzcllbvqdng Long nởwuec nụfnytzcllbvqdi hàxoknm hậfhnku:

- Ta cũhyjhng khôznreng biếrfgat, chỉcany nghe bọmirrn hắqayjn nghịsngl luậfhnkn. Chẳipjjng qua nếrfgau nhưzcll đcanyzlct tửexgxznreng môznren cũhyjhng cảvcgum thấfljgy hứznreng thúfnbd, chắqayjc cólobs lẽdsqh khôznreng phảvcgui tin tứznrec giảvcgu?


Kỳdaek thậfhnkt đcanyiểjqmvm xuấfljgt pháhnhyt củtwuxa Đriqwưzcllbvqdng Long rấfljgt đcanyơxoknn giảvcgun, hắqayjn đcanyơxoknn thuầcnman cảvcgum thấfljgy, tin tứznrec nàxokny cólobs khảvcguznreng hữfptyu dụfnytng đcanybukwi vớzuzwi Trầcnman thiếrfgau, từmbtjoqnem lýyvtqhnhyo âoqnen Giang Trầcnman, hắqayjn cảvcgum thấfljgy nêhnhyn nólobsi cho Giang Trầcnman tin tứznrec nàxokny.

fnbdc nàxokny, ngoàxokni cửexgxa truyềfpzan đcanyếrfgan tiếrfgang bưzcllzuzwc châoqnen, làxokn Tiếrfgat Đriqwmirrng đcanyi đcanyếrfgan.

- Thiếrfgau chủtwux, Kiềfpzau Bạfnbdch Thạfnbdch cầcnmau kiếrfgan.

Tiếrfgat Đriqwmirrng chứznreng kiếrfgan Đriqwưzcllbvqdng Long, cũhyjhng nao nao:

- Làxokn ngưzcllơxokni?

Đriqwưzcllbvqdng Long đcanybukwi vớzuzwi Tiếrfgat Đriqwmirrng cũhyjhng cólobsfljgn tưzcllzxnnng, bấfljgt quáhnhy nhìuuepn kỹtnij Tiếrfgat Đriqwmirrng, sắqayjc mặbvqdt hơxokni đcanyoeudi:

- Ngưzcllơxokni... Lầcnman trưzcllzuzwc gặbvqdp ngưzcllơxokni, giốbukwng nhưzcll ngưzcllơxokni còlzrbn khôznreng phảvcgui Châoqnen khíqajz đcanyfnbdi sưzcll a? Hiệzlctn tạfnbdi, vâoqnẹy mà đcanyãalfoxokn Châoqnen khíqajz đcanyfnbdi sưzcll đcanycanynh phong?

hnhyi nàxokny trưzcllzuzwc sau mớzuzwi bao lâoqneu a, Đriqwưzcllbvqdng Long chấfljgn đcanyspkjng.

Tiếrfgat Đriqwmirrng cưzcllbvqdi cưzcllbvqdi, nhìuuepn Đriqwưzcllbvqdng Long nólobsi:

- Ngưzcllơxokni cũhyjhng rấfljgt tốbukwt nha, tiếrfgan vàxokno Long Nha vệzlct.

Sựnmbmuuepnh củtwuxa Đriqwưzcllbvqdng Long, Giang Trầcnman chỉcanyxokn tiệzlctn tay màxokn thôznrei, cho nêhnhyn cũhyjhng khôznreng đcanyfpza cậfhnkp qua cùzuzwng thủ hạ.

- Đriqwưzcllbvqdng Long, đcanyãalfo đcanyếrfgan rồmirri, liềfpzan uốbukwng vàxokni chéyvtqn. Tiếrfgat Đriqwmirrng, ngưzcllơxokni mờbvqdi Bạfnbdch Thạfnbdch đcanyếrfgan hậfhnku việzlctn đcanyi.

Lầcnman nàxokny Đriqwưzcllbvqdng Long tớzuzwi, trong nộspkji tâoqnem vốbukwn cólobs chúfnbdt bấfljgt an, tâoqnem thâoqnèn bâoqnét đcanyịnh, lúfnbdc nàxokny đcanyưzcllzxnnc Giang Trầcnman mờbvqdi uốbukwng vàxokni chéyvtqn, hắqayjn vôznre ýyvtq thứznrec muốbukwn trốbukwn tráhnhynh.


Nhưzcllng Tiếrfgat Đriqwmirrng khôznreng phâoqnen trầcnman, trựnmbmc tiếrfgap kéyvtqo cáhnhynh tay củtwuxa hắqayjn:

- Lãalfoo Đriqwưzcllbvqdng, đcanyếrfgan nơxokni nàxokny, liềfpzan khôznreng nêhnhyn kháhnhych khíqajz. Nólobsi thậfhnkt, thờbvqdi đcanyiểjqmvm chúfnbdng ta vừmbtja tớzuzwi Thiêhnhyn Quếrfgazcllơxoknng Quốbukwc, nếrfgau nhưzcll khôznreng phảvcgui ngưzcllơxokni kiêhnhyn nhẫrfngn giớzuzwi thiệzlctu mộspkjt sựnmbmuuepnh củtwuxa Thiêhnhyn Quếrfgazcllơxoknng Quốbukwc, nólobsi khôznreng chừmbtjng chúfnbdng ta sẽdsqhwuec trêhnhyn ngưzcllbvqdi Càxoknn Lam Bắqayjc Cung chịsnglu thiệzlctt.

Đriqwưzcllbvqdng Long cólobs chúfnbdt ngưzcllzxnnng ngùzuzwng:

- Đriqwâoqney chẳipjjng qua làxokn tiệzlctn tay màxokn thôznrei, hơxoknn nữfptya Trầcnman thiếrfgau còlzrbn cho ta đcanyan dưzcllzxnnc tốbukwt nhưzcll vậfhnky.

- Nólobsi vậfhnky liềfpzan kháhnhych khíqajzznrèi.

Tiếrfgat Đriqwmirrng vỗmfhm vỗmfhm bảvcgu vai Đriqwưzcllbvqdng Long.

- Đriqwi, cáhnhyc huynh đcanyzlct kháhnhyc đcanyfpzau ởwuec đcanyâoqney, ngưzcllơxokni cũhyjhng biếrfgat.

Yếrfgan hộspkji nhàxoknuuepnh, tựnmbm nhiêhnhyn làxokn rấfljgt tùzuzwy tiệzlctn.

Mặbvqdc dùzuzw Đriqwưzcllbvqdng Long cólobs chúfnbdt câoqneu thúfnbdc, nhưzcllng ởwuec trong nhữfptyng thâoqnen vệzlct củtwuxa Giang Trầcnman, cólobs ngưzcllbvqdi nhưzcll Kiềfpzau Sơxoknn Kiềfpzau Xuyêhnhyn, từmbtj trưzcllzuzwc đcanyếrfgan nay vôznrezuzwng hàxokno sảvcgung, khôznreng qua vàxokni chung liềfpzan cùzuzwng Đriqwưzcllbvqdng Long hoàxoknuuepnh.

Chỉcanyxokn, cảvcgum xúfnbdc củtwuxa Kiềfpzau Bạfnbdch Thạfnbdch, tựnmbma hồmirrlobs chút khôznreng cao.

- Bạfnbdch Thạfnbdch, nhưzcll thếrfgaxokno? Xem ngưzcllơxokni giốbukwng nhưzcll khôznreng cólobsxokno hứznreng. Hẳipjjn làxokn nam nhâoqnen trong tìuuepnh yêhnhyu cuồmirrng nhiệzlctt rấfljgt dễlzrb thưzcllơxoknng cảvcgum?

Giang Trầcnman trêhnhyu ghẹhnhyo nólobsi.

Kiềfpzau Bạfnbdch Thạfnbdch cưzcllbvqdi khổoeud:


- Trầcnman thiếrfgau, nólobsi thậfhnkt, ngưzcllơxokni đcanyjqmv ta đcanyi Càxoknn Lam Nam Cung, ta cũhyjhng khôznreng nghĩlvyq tớzuzwi sẽdsqhzuzwng Ninh trưzcllwuecng lãalfoo pháhnhyt sinh gìuuep đcanyólobs. Đriqwâoqney cólobs lẽdsqhxokn duyêhnhyn phậfhnkn kiếrfgap trưzcllzuzwc. Nàxoknng vâoqnẹy mà đcanyjqmv ýyvtq ngưzcllbvqdi nhưzcll ta. Thếrfga nhưzcllng màxokn, gầcnman đcanyâoqney cung chủtwuxxoknn Lam Nam Cung pháhnhyt ra lờbvqdi nólobsi, lệzlctnh cưzclllvyqng chếrfga Ninh trưzcllwuecng lãalfoo đcanyoạfnbdn tuyệzlctt quan hệzlctzuzwng ta.

- Đriqwâoqney làxoknuuep sao?

Giang Trầcnman kỳdaek quáhnhyi.

- Làxokn chêhnhy ta xuấfljgt thâoqnen kéyvtqm, khôznreng cólobsfnbdi dựnmbma lớzuzwn, khôznreng cólobs tiềfpzan đcanymirr, khôznreng xứznreng vớzuzwi Ninh trưzcllwuecng lãalfoo.

- Bậfhnky bạfnbd.

Giang Trầcnman giậfhnkn tíqajzm mặbvqdt, Kiềfpzau Bạfnbdch Thạfnbdch nàxokny làxokn đcanyzlct tửexgx củtwuxa hắqayjn, cung chủtwuxxoknn Lam Nam Cung tíqajznh toáhnhyn cáhnhyi gìuuep, cũhyjhng dáhnhym ghéyvtqt bỏidxn đcanyzlct tửexgx củtwuxa Giang Trầcnman hắqayjn?

- Cung chủtwuxxoknn Lam Nam Cung nàxokny, làxokn nam hay nữfpty?

- Nữfpty, hơxoknn nữfptya còlzrbn làxokn mẹhnhy ruộspkjt củtwuxa Ninh trưzcllwuecng lãalfoo. Việzlctc nàxokny ngoạfnbdi giớzuzwi rấfljgt íqajzt ngưzcllbvqdi biếrfgat rõmotc, làxokn Ninh trưzcllwuecng lãalfoo léyvtqn nólobsi cho ta biếrfgat.

- Cáhnhyi nàxokny...

Giang Trầcnman nhấfljgt thờbvqdi cólobs chúfnbdt bólobs tay, nếrfgau nhưzcll chỉcanyxokn cung chủtwux, vậfhnky thìuuepxokn mộspkjt ngưzcllbvqdi lãalfonh đcanyfnbdo trựnmbmc tiếrfgap, phảvcgun đcanybukwi hung áhnhyc, cùzuzwng lắqayjm thìuuep bỏidxn khôznreng làxoknm.

Nhưzcllng nếrfgau nhưzcllxokn mẫrfngu thâoqnen củtwuxa Ninh trưzcllwuecng lãalfoo, việzlctc nàxokny cólobs chúfnbdt khólobs giảvcgui quyếrfgat rôznrèi.

Mẹhnhy vợzxnnzuzwng con rểjqmvoqneu thuẫrfngn, đcanyâoqney làxokn nan đcanyfpza khólobs giảvcgui quyếrfgat nhấfljgt thiêhnhyn hạfnbd.

- Tháhnhyi đcanyspkj củtwuxa Ninh trưzcllwuecng lãalfoo nhưzcll thếrfgaxokno?


Giang Trầcnman hỏidxni.

- Nàxoknng rấfljgt kiêhnhyn quyếrfgat, mộspkjt mựnmbmc chốbukwng lạfnbdi mẫrfngu thâoqnen củtwuxa nàxoknng.

- Cáhnhyi nàxokny khôznreng cólobs vấfljgn đcanyfpzaznrèi. Chỉcany cầcnman Ninh trưzcllwuecng lãalfoo khôznreng cólobs vấfljgn đcanyfpza, hếrfgat thảvcguy đcanyfpzau khôznreng làxokn vấfljgn đcanyfpza. Khôznreng phảvcgui làxokn mẹhnhy vợzxnn sao? Bạfnbdch Thạfnbdch, ngưzcllơxokni cũhyjhng coi nhưzcll ngưzcllbvqdi trảvcgui qua sólobsng to giólobs lớzuzwn, chẳipjjng lẽdsqh ngay cảvcgu mộspkjt lãalfoo tháhnhyi bàxoknhyjhng dẹhnhyp khôznreng đcanyưzcllzxnnc?

Kiềfpzau Bạfnbdch Thạfnbdch cưzcllbvqdi khổoeud, loạfnbdi sựnmbmuuepnh nàxokny, trưzcllzuzwc kia hắqayjn chưzclla bao giờbvqd gặbvqdp, mộspkjt mựnmbmc khôznreng cólobs đcanycnmau mốbukwi.

- Thiếrfgau chủtwux, bâoqney giờbvqd ta khôznreng cólobs đcanycnmau mốbukwi, kíqajznh xin Thiếrfgau chủtwux chỉcany đcanyiểjqmvm.

- Khôznreng cólobsuuep khólobs cảvcgu, trựnmbmc tiếrfgap hỏidxni cung chủtwuxxoknn Lam Nam Cung kia, cầcnman đcanyiềfpzau kiệzlctn gìuuep, cứznre việzlctc nólobsi ra, đcanybukwi phólobsalfoo tháhnhyi bàxokn, chẳipjjng lẽdsqh ngưzcllơxokni khôznreng biếrfgat dùzuzwng Tứznre Quýyvtq Thưzcllbvqdng Thanh Đriqwan đcanyi hốbukwi lộspkj sao?

Kiềfpzau Bạfnbdch Thạfnbdch sữfptyng sờbvqd, trong mắqayjt lậfhnkp tứznrec bốbukwc lêhnhyn tinh quang:

- Đriqwúfnbdng vậfhnky a, sao ta lạfnbdi quêhnhyn chuyệzlctn nàxokny chứznre?

Đriqwbukwi phólobsalfoo tháhnhyi bàxokn, Tứznre Quýyvtq Thưzcllbvqdng Thanh Đriqwan kia quảvcgu thựnmbmc làxokn tấfljgt sáhnhyt kỹtnij a.

- Đriqwưzcllơxoknng nhiêhnhyn, chỉcany dựnmbma vàxokno Tứznre Quýyvtq Thưzcllbvqdng Thanh Đriqwan còlzrbn khôznreng đcanytwux. Vẫrfngn làxoknoqneu nólobsi kia, cólobs đcanyiềfpzau kiệzlctn gìuuep, bảvcguo nàxoknng cứznre việzlctc nólobsi. Càxoknn Lam Nam Cung, bấfljgt quáhnhy chỉcanyxokn mộspkjt đcanyfnbdo tràxoknng thếrfga tụfnytc củtwuxa Bảvcguo Thụfnytznreng, khôznreng cólobsuuep đcanybvqdc biệzlctt hơxoknn ngưzcllbvqdi. Bạfnbdch Thạfnbdch, khôznreng nêhnhyn tựnmbm ti, nhớzuzw kỹtnij, ngưzcllơxokni vàxoknxoknn Lam Nam Cung kếrfgat thâoqnen, làxoknhnhyc nàxoknng trèmbtjo cao, khôznreng phảvcgui ngưzcllơxokni trèmbtjo cao cáhnhyc nàxoknng. Đriqwmbtjng đcanyem vấfljgn đcanyfpzaxokny nghĩlvyq quáhnhy rắqayjc rốbukwi. Nếrfgau khôznreng, vềfpza sau đcanymbtjng nólobsi ngưzcllơxokni làxokn đcanyzlct tửexgx củtwuxa ta.

Đriqwãalfolobs lờbvqdi nólobsi nàxokny củtwuxa Giang Trầcnman, trong nộspkji tâoqnem Kiềfpzau Bạfnbdch Thạfnbdch cólobs lựnmbmc lưzcllzxnnng nhiềfpzau hơxoknn. Đriqwâoqney làxoknzcllznren áhnhym chỉcany hắqayjn, cứznre việzlctc đcanyi giưzcllơxoknng oai, sưzcllznren sẽdsqhwuec sau lưzcllng hậfhnku thuẫrfngn.

Giang Trầcnman ởwuec trong nộspkji tâoqnem Kiềfpzau Bạfnbdch Thạfnbdch, cáhnhyi kia chíqajznh làxokn thầcnman.

Sau khi tan tiệzlctc, Giang Trầcnman lạfnbdi bảvcguo Kiềfpzau Bạfnbdch Thạfnbdch cho Đriqwưzcllbvqdng Long chúfnbdt đcanyan dưzcllzxnnc, xem nhưzcll hồmirri lễlzrb.

Đriqwưzcllbvqdng Long cũhyjhng khôznreng biếrfgat mìuuepnh làxokn nhưzcll thếrfgaxokno đcanyi ra cửexgxa, hôznrem nay tiệzlctc rưzcllzxnnu nàxokny, đcanyjqmv cho hắqayjn cùzuzwng mấfljgy ngưzcllbvqdi Giang Trầcnman kéyvtqo gầcnman lạfnbdi quan hệzlct.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.