Độc Tôn Tam Giới

Chương 364 : Giang Phong truy cầu võ đạo

    trước sau   
Sau khi thàojrmnh Giang Hãaenln Hầnmaiu, hắrgsan ởrjav phưezzlơdolmng diệpnmpn võdayz đujqldaqzo, cơdolm hồksbnxmjn thểrgsaxmjni đujqlãaenl cốkpew gắrgsang đujqlếteqcn cựgrmvc hạdaqzn, hắrgsan vẫpnmpn muốkpewn đujqlmilct phájnix, trùidmrng kíqhywch Tiêhbnqn cảzlnsnh.

Thếteqc nhưezzlng màojrm, mộmilct lầnmain mộmilct lầnmain, hắrgsan đujqlfurfu tìjlmgm khôtjrzng thấtjrzy bấtjrzt luậmilcn linh cảzlnsm gìjlmg.

Hắrgsan biếteqct rõdayz, tuổgtbri củkntxa mìjlmgnh, đujqlãaenl bỏazlj lỡtjrzdolm hộmilci Hóxmjna Linh tốkpewt nhấtjrzt.

Thờxbjii cơdolmxmjna Linh tốkpewt nhấtjrzt, làojrm trưezzltjrzc 30 tuổgtbri.

Giang Phong hắrgsan, đujqlãaenl sắrgsap bốkpewn mưezzlơdolmi rôtjrz̀i. Niêhbnqn kỷrjav nhưezzl vậmilcy, tuy khôtjrzng tíqhywnh xấtjrzu hổgtbr, nhưezzlng màojrm khôtjrzng thểrgsa nghi ngờxbji đujqlãaenl khôtjrzng ởrjav kỳojrm hoàojrmng kim Hóxmjna Linh.

Cho nêhbnqn, gầnmain đujqlâtjrzy hắrgsan cũxntfng tựgrmv hỏazlji, mìjlmgnh ởrjav phưezzlơdolmng diệpnmpn võdayz đujqldaqzo, đujqlếteqcn cùidmrng còqnjpn cóxmjn đujqlưezzlxbjing ra hay khôtjrzng.


Kếteqct luậmilcn rấtjrzt bi quan. Thếteqc nhưezzlng màojrm, hắrgsan khôtjrzng cam lòqnjpng, tuy nhi tửkntx đujqlãaenl thàojrmnh tàojrmi, đujqlãaenl trưezzlrjavng thàojrmnh đujqldaqzi thụatir che trờxbjii, đujqlkntx đujqlrgsa bảzlnso hộmilc gia tộmilcc.

Nhưezzlng màojrm, ởrjavtjrzu trong nộmilci tâtjrzm Giang Phong, còqnjpn cóxmjn mộmilct khúqcegc mắrgsac, mộmilct khúqcegc mắrgsac phảzlnsi do chíqhywnh hắrgsan đujqli giảzlnsi quyếteqct.

jnixi khúqcegc mắrgsac nàojrmy, cho dùidmrojrm nhi tửkntx, cũxntfng khôtjrzng cájnixch nàojrmo làojrmm thay.

Cho nêhbnqn, võdayz đujqldaqzo chi tâtjrzm củkntxa hắrgsan, mộmilct mựgrmvc bâtjrźt tưezzl̉. Mộmilct nădaqzm gầnmain đujqlâtjrzy, càojrmng làojrm đujqlhbnqn cuồksbnng đujqlếteqcn tìjlmgnh trạdaqzng ngàojrmy đujqlêhbnqm khôtjrzng nghỉatir.

Thếteqc nhưezzlng màojrm kếteqct quảzlns lạdaqzi đujqlrgsa cho hắrgsan thấtjrzt vọtjrzng, uểrgsa oảzlnsi.

Ngay thờxbjii đujqliểrgsam hắrgsan lâtjrzm vàojrmo mêhbnq mang, vâtjrẓy mà nhi tửkntxxmjni cho hắrgsan biếteqct, Ngũxntf Long Khai Thiêhbnqn Đwfgfan nàojrmy, cóxmjn thểrgsa cho hắrgsan chíqhywn thàojrmnh nắrgsam chắrgsac trùidmrng kíqhywch Tiêhbnqn cảzlnsnh.

Trọtjrzn vẹfcsun ngâtjrzy ngưezzlxbjii nửkntxa ngàojrmy, đujqlmilct nhiêhbnqn Giang Phong tỉatirnh lạdaqzi, kíqhywch đujqlmilcng bắrgsat lấtjrzy cájnixnh tay Giang Trầnmain, khóxmjne mắrgsat tràojrmn đujqlnmaiy kíqhywch đujqlmilcng, bờxbjitjrzi cóxmjn chúqcegt run run:

- Trầnmain Nhi, khôtjrzng phảzlnsi ngưezzlơdolmi đujqlang dốkpewi gạdaqzt ta chứrkni?

- Lừnmaia gạdaqzt lão tưezzl̉, ta còqnjpn khôtjrzng cóxmjnjnix gan lớtjrzn nhưezzl vậmilcy.

Giang Trầnmain cưezzlxbjii nóxmjni.

- Phụatir thâtjrzn, ngàojrmi cũxntfng đujqlnmaing kinh ngạdaqzc. Viêhbnqn thuốkpewc nàojrmy chẳxieang nhữjsycng cóxmjn thểrgsa trợdayz giúqcegp ngàojrmi miêhbnqu tảzlns Linh Hảzlnsi, trụatir cộmilct Tiêhbnqn cảzlnsnh so vớtjrzi ngưezzlxbjii bìjlmgnh thưezzlxbjing còqnjpn cưezzlxbjing đujqldaqzi hơdolmn nhiềfurfu. Đwfgfrgsa sau khi ngưezzlơdolmi thoájnixt Phàojrmm nhậmilcp Linh, so vớtjrzi cưezzlxbjing giảzlns Tiêhbnqn cảzlnsnh bìjlmgnh thưezzlxbjing, cóxmjn tiềfurfm lựgrmvc càojrmng lớtjrzn. Đwfgfâtjrzy mớtjrzi làojrmtjrzng hiệpnmpu chíqhywnh thứrknic củkntxa Ngũxntf Long Khai Thiêhbnqn Đwfgfan.

- Trầnmain Nhi, sao ta cảzlnsm thấtjrzy, đujqlâtjrzy hếteqct thảzlnsy nhưezzl nằzmyqm mơdolm vậmilcy?

- Phụatir thâtjrzn, ta hưezzltjrzng ngưezzlơdolmi bảzlnso đujqlzlnsm, hếteqct thảzlnsy giờxbji mớtjrzi bắrgsat đujqlnmaiu. Tiêhbnqn cảzlnsnh, chẳxieang qua làojrmtjrźt bưezzlơdolḿc màojrm thôtjrzi.


Giang Phong kíqhywch đujqlmilcng đujqlrkning lêhbnqn, nắrgsam Ngũxntf Long Khai Thiêhbnqn Đwfgfan trong tay:

- Trầnmain Nhi, ta muốkpewn bếteqc quan.

Nhìjlmgn phụatir thâtjrzn kíqhywch đujqlmilcng, trong lòqnjpng Giang Trầnmain cũxntfng than nhẹfcsu:

- Thiêhbnqn phúqcegdayz đujqldaqzo củkntxa phụatir thâtjrzn, kỳojrm thậmilct rấtjrzt cao. Bấtjrzt đujqlrgsac dĩryzy thâtjrzn làojrm Giang Hãaenln Hầnmaiu, bịezzl thếteqc tụatirc liêhbnqn luỵebkj, bỏazlj lỡtjrz niêhbnqn kỷrjav tu luyệpnmpn tốkpewt nhấtjrzt. Hơdolmn nữjsyca côtjrzng phájnixp tổgtbr truyềfurfn củkntxa Giang gia, thậmilct sựgrmv quájnixsfcfm, cũxntfng đujqlãaenl hạdaqzn chếteqc hắrgsan phájnixt triểrgsan. Ngũxntf Long Khai Thiêhbnqn Đwfgfan nàojrmy, thoájnixt Phàojrmm nhậmilcp Linh, tưezzlơdolmng đujqlưezzlơdolmng hếteqct thảzlnsy bắrgsat đujqlnmaiu lạdaqzi từnmai đujqlnmaiu, hi vọtjrzng phụatir thâtjrzn cóxmjn thểrgsa đujqli xa hơdolmn trêhbnqn võdayz đujqldaqzo chi lộmilc.

Lầnmain Mêhbnq Cảzlnsnh Thu Liệpnmpp nàojrmy, Giang Trầnmain thu hoạdaqzch rấtjrzt lớtjrzn.

Đwfgfnmaiu tiêhbnqn, từnmai thếteqc giớtjrzi mêhbnq cảzlnsnh mang ra bốkpewn con thúqceg con Ngâtjrzn Nguyệpnmpt Yêhbnqu Viêhbnqn, hắrgsan cóxmjn mộmilct nửkntxa, chíqhywnh làojrm hai con

Ngoàojrmi ra, trêhbnqn đujqlưezzlxbjing đujqli, tuy Giang Trầnmain khôtjrzng giếteqct hung thúqceg Linh thúqceg, nhưezzlng màojrmjnixc loạdaqzi Linh Dưezzldayzc, linh thảzlnso linh quảzlns, lạdaqzi thu hoạdaqzch khôtjrzng íqhywt. Nhữjsycng vậmilct nàojrmy, cũxntfng bổgtbr khuyếteqct tàojrmi liệpnmpu Linh Dưezzldayzc chưezzla đujqlkntx củkntxa hắrgsan.

Đwfgfưezzlơdolmng nhiêhbnqn, thu hoạdaqzch lớtjrzn nhấtjrzt, làojrm Phệpnmp Kim Thửkntx nhấtjrzt tộmilcc.

Hiệpnmpn tạdaqzi hắrgsan đujqlãaenlidmrng Phệpnmp Kim Thửkntxezzlơdolmng thàojrmnh lậmilcp nêhbnqn quan hệpnmp hợdayzp tájnixc phi thưezzlxbjing hữjsycu hảzlnso, trêhbnqn cơdolm bảzlnsn Phệpnmp Kim Thửkntx nhấtjrzt tộmilcc đujqlãaenlidmrng hắrgsan buộmilcc lạdaqzi vớtjrzi nhau, chuyệpnmpn nàojrmy vớtjrzi hắrgsan màojrmxmjni, làojrm mộmilct đujqlòqnjpn sájnixt thủkntx, lúqcegc cầnmain thiếteqct vậmilcn dụatirng, cájnixi kia đujqlkntx đujqlrgsaojrmm cho toàojrmn bộmilc quốkpewc gia run rẩhnaiy.

xmjn thểrgsaidmrng Phệpnmp Kim Thửkntx nhấtjrzt tộmilcc so sájnixnh, tựgrmv nhiêhbnqn làojrm Viêhbnqm Tâtjrzm Bădaqzng Tủkntxy.

Viêhbnqm Tâtjrzm Bădaqzng Tủkntxy trởrjav thàojrmnh mộmilct hạdaqzt giốkpewng trong Linh Hảzlnsi củkntxa hắrgsan, đujqldayzi mộmilct thờxbjii gian, lợdayzi dụatirng tốkpewt, sẽjmte trởrjav thàojrmnh mộmilct môtjrzn thầnmain thôtjrzng đujqlájnixng sợdayz.

Giang Trầnmain cũxntfng biếteqct, phẩhnaim chấtjrzt Viêhbnqm Tâtjrzm Bădaqzng Tủkntxy kia, kỳojrm thậmilct rấtjrzt cao, chỉatirojrmrjav trong vựgrmvc sâtjrzu, nóxmjn khôtjrzng hấtjrzp thu đujqlếteqcn Linh khíqhywjlmg, khiếteqcn cho tiếteqcn hóxmjna khôtjrzng nhanh.

tjrzm nay, Giang Trầnmain luyệpnmpn hóxmjna ởrjav trong Linh hảzlnsi, dùidmrng Linh lựgrmvc củkntxa Linh Hảzlnsi nuôtjrzi dưezzltjrzng Viêhbnqm Tâtjrzm Bădaqzng Tủkntxy, đujqldayzi mộmilct thờxbjii gian, tưezzlơdolmng đujqlưezzlơdolmng vớtjrzi trong Linh hảzlnsi củkntxa hắrgsan, sẽjmte khai phájnixt ra thầnmain thôtjrzng Bădaqzng Hỏazlja Yêhbnqu Liêhbnqn, lúqcegc đujqlkpewi đujqlezzlch, chẳxieang nhữjsycng ngoàojrmi dựgrmv đujqljnixn mọtjrzi ngưezzlxbjii, càojrmng sẽjmte đujqlájnixng sợdayz kinh ngưezzlxbjii.


Nhưezzlng khai phájnixt môtjrzn thầnmain thôtjrzng nàojrmy, cầnmain cóxmjn thờxbjii gian.

Tuy Giang Trầnmain hấtjrzp thu luyệpnmpn hóxmjna Viêhbnqm Tâtjrzm Bădaqzng Tủkntxy, nhưezzlng nhưezzl thếteqcojrmo kếteqct hợdayzp Linh Hảzlnsi trong cơdolm thểrgsa, trởrjav thàojrmnh đujqlòqnjpn sájnixt thủkntx củkntxa hắrgsan, cájnixi nàojrmy cầnmain phảzlnsi cóxmjn thờxbjii gian đujqlếteqcn thao luyệpnmpn.

Tổgtbrng thểrgsaojrmxmjni, lầnmain Mêhbnq Cảzlnsnh Thu Liệpnmpp nàojrmy, thu hoạdaqzch phi thưezzlxbjing lớtjrzn.

Tuy lúqcegc rờxbjii đujqli, cùidmrng Thiếteqct trưezzlrjavng lãaenlo xảzlnsy ra mộmilct íqhywt khôtjrzng thoảzlnsi májnixi, nhưezzlng Giang Trầnmain khôtjrzng đujqlrgsarjav trong lòqnjpng.

- Khôtjrzng thểrgsa khôtjrzng thừnmaia nhậmilcn, ngàojrmy đujqlóxmjn, Đwfgfan Phi cho ta mộmilct mạdaqzch suy nghĩryzy mớtjrzi. Bồksbni dưezzltjrzng Linh thúqceg, huyếteqct mạdaqzch Linh thúqceg tiếteqcn hóxmjna, đujqlâtjrzy làojrm mộmilct mạdaqzch suy nghĩryzy rấtjrzt tốkpewt. Ta cóxmjn nhiềfurfu Kim Dựgrmvc Kiếteqcm Đwfgfiểrgsau nhưezzl vậmilcy, hôtjrzm nay lạdaqzi cùidmrng Phệpnmp Kim Thửkntx nhấtjrzt tộmilcc kếteqct thàojrmnh quan hệpnmp hợdayzp tájnixc, nếteqcu theo mạdaqzch suy nghĩryzyojrmy, ta hoàojrmn toàojrmn cóxmjn thểrgsa bồksbni dưezzltjrzng đujqlưezzldayzc mộmilct đujqlájnixm Kim Dựgrmvc Kiếteqcm Đwfgfiểrgsau, khiếteqcn chúqcegng nóxmjnxmjnezzljnixch trùidmrng kíqhywch Tiêhbnqn cảzlnsnh, bồksbni dưezzltjrzng ra Kim Dựgrmvc Kiếteqcm Đwfgfiểrgsau Tiêhbnqn cảzlnsnh. Mộmilct khi Kim Dựgrmvc Kiếteqcm Đwfgfiểrgsau tiếteqcn vàojrmo Tiêhbnqn cảzlnsnh, thựgrmvc lựgrmvc kia sẽjmte phi thưezzlxbjing đujqlájnixng sợdayz.

Bấtjrzt quájnix, lờxbjii nóxmjni mặezzlc dùidmr nhưezzl thếteqc, nhưezzlng tiềfurfm lựgrmvc bảzlnsn thâtjrzn củkntxa Kim Dựgrmvc Kiếteqcm Đwfgfiểrgsau ởrjav đujqlóxmjn, muốkpewn vàojrmo Tiêhbnqn cảzlnsnh, cũxntfng khôtjrzng dễaenlojrmng

Giang Trầnmain biếteqct, kếteqc hoạdaqzch nàojrmy, cầnmain cóxmjn thờxbjii gian dàojrmi tíqhywch lũxntfy, khôtjrzng phảzlnsi mộmilct sớtjrzm mộmilct chiềfurfu cóxmjn thểrgsaojrmm đujqlưezzldayzc.

Đwfgfàojrmo tạdaqzo Linh thúqceg, câtjrz̀n thiêhbnqn tàojrmi đujqlezzla bảzlnso, sốkpewezzldayzng tàojrmi nguyêhbnqn làojrm kinh ngưezzlxbjii. Nếteqcu khôtjrzng đujqldaqzt đujqlưezzldayzc đujqlezzla vịezzl nhấtjrzt đujqlezzlnh, chỉatirojrm nhữjsycng tàojrmi phúqcegojrmy, cădaqzn bảzlnsn khôtjrzng cóxmjn khảzlnsdaqzng làojrmm đujqlưezzldayzc.

Tuy hiệpnmpn tạdaqzi Giang Trầnmain khôtjrzng thiếteqcu nơdolmi phájnixt ra tiềfurfn tàojrmi, nhưezzlng màojrmojrmi nguyêhbnqn thếteqc tụatirc, chíqhywnh thứrknic dùidmrng đujqlếteqcn Tiêhbnqn cảzlnsnh, vẫpnmpn làojrm khôtjrzng đujqlkntx xem.

Mộmilct cưezzlxbjing giảzlns Tiêhbnqn cảzlnsnh muốkpewn đujqldaqzt đujqlưezzldayzc phájnixt triểrgsan nhảzlnsy vọtjrzt, tuyệpnmpt đujqlkpewi khôtjrzng phảzlnsi mộmilct gia tộmilcc thếteqc tụatirc, hoặezzlc làojrm mộmilct thếteqc lựgrmvc thếteqc tụatirc cóxmjn thểrgsajnixnh vájnixc.

Tiềfurfn tàojrmi thếteqc tụatirc, đujqlãaenl đujqlếteqcn Tiêhbnqn cảzlnsnh, liềfurfn cădaqzn bảzlnsn khôtjrzng đujqlkntxidmrng.

Đwfgfưezzlơdolmng nhiêhbnqn, đujqlâtjrzy hếteqct thảzlnsy đujqlfurfu làojrmezzlơdolmng đujqlkpewi.

Mặezzlc dùidmrojrm Tiêhbnqn cảzlnsnh, thậmilcm chíqhyw cao hơdolmn, đujqlfurfu cóxmjn sinh ýryzy, đujqlfurfu cóxmjn giao dịezzlch, đujqlfurfu cóxmjn con đujqlưezzlxbjing kiếteqcm tiềfurfn.


Chỉatirxmjn đujqliềfurfu, cấtjrzp đujqlmilcojrmng cao, phưezzlơdolmng thứrknic sinh ýryzy, hạdaqzng mụatirc sinh ýryzy, cấtjrzp đujqlmilc sinh ýryzyxntfng đujqli theo đujqlfurf cao

- Vẫpnmpn làojrm phảzlnsi kiếteqcm tiềfurfn a, khôtjrzng cóxmjn tiềfurfn, làojrmm sao chègcjao chốkpewng nhữjsycng kếteqc hoạdaqzch nàojrmy?

Giang Trầnmain cảzlnsm thájnixn.

- Thiếteqcu gia, Đwfgfan Phi tiểrgsau thưezzl cầnmaiu kiếteqcn.

Giang Trầnmain đujqlang ngồksbni cảzlnsm thájnixn, thìjlmgxmjn thủkntx hạdaqz đujqlếteqcn thôtjrzng bájnixo.

- Nàojrmng đujqlếteqcn, hẳxiean làojrm đujqlưezzla thúqceg con Ngâtjrzn Nguyệpnmpt Yêhbnqu Viêhbnqn a?

Giang Trầnmain đujqli ra ngoàojrmi.

Đwfgfan Phi chứrkning kiếteqcn Giang Trầnmain tớtjrzi, cũxntfng từnmai trêhbnqn ghếteqc đujqlrkning lêhbnqn.

- Giang Trầnmain, ngưezzlơdolmi khôtjrzng sao chớtjrz?

Đwfgfan Phi hỏazlji.

- Ha ha, khôtjrzng phảzlnsi ngưezzlơdolmi cốkpew ýryzy tớtjrzi an ủkntxi ta chứrkni? Yêhbnqn tâtjrzm đujqli, quảzlnsn hắrgsan làojrm Thiếteqct trưezzlrjavng lãaenlo hay Đwfgfksbnng trưezzlrjavng lãaenlo gìjlmg, muốkpewn uy hiếteqcp ta, hắrgsan còqnjpn chưezzla đujqlkntxezzljnixch.

Đwfgfan Phi thấtjrzy Giang Trầnmain nóxmjni nhưezzl vậmilcy, biếteqct rõdayz thằzmyqng nàojrmy thậmilct sựgrmv khôtjrzng cóxmjn đujqlrgsarjav trong lòqnjpng, nhưezzlng dùidmr vậmilcy, nàojrmng vẫpnmpn hơdolmi cóxmjn chúqcegt ájnixy nájnixy:

- Kỳojrm thậmilct, chuyệpnmpn ngàojrmy hôtjrzm nay, ngưezzlơdolmi cũxntfng làojrm ngưezzlxbjii vôtjrz tộmilci bịezzl liêhbnqn lụatiry.

- Đwfgfưezzldayzc rồksbni, khôtjrzng đujqlfurf cậmilcp tớtjrzi chuyệpnmpn nàojrmy nữjsyca. Hai con Ngâtjrzn Nguyệpnmpt Yêhbnqu Viêhbnqn kia, làojrm phâtjrzn cho ta, đujqlúqcegng khôtjrzng?

Giang Trầnmain chứrkning kiếteqcn bêhbnqn cạdaqznh ghếteqc, đujqlrgsa mộmilct cájnixi giỏazlj trúqcegc, bêhbnqn trong cóxmjn hai con thúqceg con Ngâtjrzn Nguyệpnmpt Yêhbnqu Viêhbnqn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.