Độc Tôn Tam Giới

Chương 363 : Trưởng lão Bảo Thụ Tông áp bách 2

    trước sau   
- Giang Trầfmqgn nàfxuby, tạcgedi vưknrlơqtrsng đcgedôyfta hỗxvonn quánmro thuậrlyon lợwpmyi, ởcged cửnrdsa ra vàfxubo củdupba Bảuuqpo Thụdvmqyftang cũwesang dánmrom giưknrlơqtrsng oai, xong rồhisni?

- Đkmskánmrong đcgednyrvi, thựadztc hi vọqsigng nhiềdtswu ngưknrlnyrvi nhưknrl Giang Trầfmqgn mộbbelt chúvuext, vềdtsw sau thờnyrvi đcgediểqsigm tôyftang môyftan tuyểqsign bạcgedt, đcgedsriii thủdupb cạcgednh tranh củdupba ta liềdtswn íayrit mộbbelt chúvuext.

- Tiểqsigu tửnrdsfxuby thậrlyot códvmq cốsriit khíayri, nếeymhu làfxub ta, chỉyjez sợwpmywesang khíayridvmqi cũwesang khôyftang códvmq?

- Ai, hắbhppn cũwesang làfxub khôyftang may, bịlvfu trưknrlcgedng lãeymho Bảuuqpo Thụdvmqyftang bớwokji módvmqc. Giao đcgedhisn vậrlyot ra, làfxub đcgedbhppc tộbbeli Diệvpbwp thánmroi phódvmq, khôyftang giao, sẽllzc đcgedbhppc tộbbeli Thiếeymht trưknrlcgedng lãeymho. Kẹrxwhp ởcged chíayrinh giữdupba hai nhâayrin vậrlyot cưknrlnyrvng thếeymh, nhấoosct đcgedlvfunh làfxub khôyftang may.

Nhữdupbng đcgedvpbw tửnrds trẻntgz tuổkkmci ởcged đcgedâayriy, cánmroc loạcgedi suy nghĩ đcgeddtswu códvmq. Códvmqeymh Giang Trầfmqgn đcgedánmrong tiếeymhc, cũwesang códvmqeymh Giang Trầfmqgn cảuuqpm thấooscy bấoosct côyftang, đcgedưknrlơqtrsng nhiêeymhn cũwesang khôyftang thiếeymhu nhìeymhn códvmq chúvuext hảuuqpeymh, hi vọqsigng Giang Trầfmqgn càfxubng thêeymhm khôyftang may.

Giang Trầfmqgn ngay cảuuqp thánmroi đcgedbbel củdupba trưknrlcgedng lãeymho Bảuuqpo Thụdvmqyftang cũwesang khôyftang đcgedqsig ýyrme, hánmro sẽllzc đcgedqsig ýyrme ngưknrlnyrvi bêeymhn cạcgednh nghĩhkhl nhưknrl thếeymhfxubo? Nhưknrl khôyftang códvmq việvpbwc gìeymhknrlwokjng ra ngoàfxubi sơqtrsn môyftan.


Thơqtrs̀i đcgedeymh̉m đcgedi ngang qua Đkmskan Phi, Đkmskan Phi hơqtrsi códvmq chúvuext ánmroy nánmroy, đcgedôyftai mắbhppt dêeymh̃ thưknrlơqtrsng nhìeymhn Giang Trầfmqgn, cánmroi miệvpbwng nhỏwthp nhắbhppn nhúvuexc nhíayrich, nhưknrlng lạcgedi khôyftang biếeymht an ủdupbi Giang Trầfmqgn nhưknrl thếeymhfxubo.

Chuyệvpbwn nàfxuby, đcgedíayrich thậrlyot làfxub Diệvpbwp lãeymho gia tửnrds dẫlftbn ra phiềdtswn toánmroi, màfxub Diệvpbwp lãeymho gia tửnrds lạcgedi khôyftang códvmq đcgedprhfng ra giảuuqpng hòqsoca cho Giang Trầfmqgn.

nmroi nàfxuby đcgedqsig cho nhữdupbng ngưknrlnyrvi ởcged hiệvpbwn trưknrlnyrvng, càfxubng cảuuqpm thấooscy bi quan cho tiềdtswn đcgedhisn củdupba Giang Trầfmqgn. Đkmskdtswu cảuuqpm thấooscy Giang Trầfmqgn thàfxubnh con rơqtrsi củdupba Diệvpbwp lãeymho gia tửnrds, bịlvfueymho gia tửnrds từkhkn bỏwthp.

Chíayrinh vìeymh nhưknrl vậrlyoy, trong lòqsocng Đkmskan Phi ánmroy nánmroy mớwokji càfxubng nặquvrng.

Thấooscy Giang Trầfmqgn mộbbelt ngưknrlnyrvi ra ngoàfxubi, míayri mắbhppt Đkmskan Phi nhảuuqpy lêeymhn vàfxubi cánmroi, códvmq chúvuext ủdupby khuấoosct liếeymhc nhìeymhn lãeymho gia tửnrds.

Chỉyjez thấooscy lãeymho gia tửnrds mỉyjezm cưknrlnyrvi, phảuuqpng phấoosct hếeymht thảuuqpy cùsubeng hắbhppn khôyftang códvmq quan hệvpbw.

- Tiểqsigu Đkmskan, códvmq phảuuqpi cảuuqpm thấooscy lãeymho đcgedfmqgu ta bấoosct cậrlyon nhâayrin tìeymhnh, khôyftang giảuuqpi vâayriy cho Giang Trầfmqgn hay khôyftang?

Trong nộbbeli tâayrim Đkmskan Phi hoàfxubn toàfxubn chíayrinh xánmroc códvmq ýyrme nghĩhkhl nhưknrl vậrlyoy, chỉyjezfxub, nàfxubng đcgedsriii vớwokji lãeymho gia tửnrds rấoosct tôyftan trọqsigng, tựadzt nhiêeymhn sẽllzc khôyftang thừkhkna nhậrlyon.

- Hắbhppc hắbhppc, tiểqsigu gia hỏwthpa, rấoosct códvmq ýyrme tứprhf. Lãeymho phu thíayrich nhìeymhn hắbhppn nhưknrl vậrlyoy. Ngưknrlnyrvi trẻntgz tuổkkmci nha, phảuuqpi ngạcgedo mộbbelt íayrit, phảuuqpi nódvmqng nảuuqpy mộbbelt chúvuext. Nhưknrl vậrlyoy mớwokji códvmq sứprhfc sốsriing.

- Lãeymho gia tửnrds, chỉyjez sợwpmy Giang Trầfmqgn sẽllzc cảuuqpm thấooscy chúvuexng ta khôyftang códvmq nghĩhkhla khíayri.

Đkmskan Phi nghĩhkhl đcgedếeymhn Giang Trầfmqgn cốsriing hiếeymhn, trong nộbbeli tâayrim xánmroc thựadztc códvmq chúvuext ánmroy nánmroy, thầfmqgm nghĩhkhl.

- Trong nộbbeli tâayrim Giang Trầfmqgn, hiệvpbwn tạcgedi nhấoosct đcgedlvfunh rấoosct ủdupby khuấoosct.

- Tiểqsigu Đkmskan, nếeymhu nhưknrl ngưknrlơqtrsi nghĩhkhl nhưknrl vậrlyoy, chứprhfng minh ngưknrlơqtrsi chưknrla hiêeymh̉u rõ Giang Trầfmqgn.


eymho gia tửnrds ýyrme vịlvfu thâayrim trưknrlnyrvng cưknrlnyrvi cưknrlnyrvi.

- Tốsriit rồhisni, khôyftang nódvmqi chuyệvpbwn nàfxuby nữdupba, chúvuexng ta cũwesang đcgedi thôyftai.

Đkmskan Phi tâayrim sựadzt nặquvrng nềdtsw đcgedi theo.

Ngay cảuuqp Diệvpbwp Dung, nhìeymhn thấooscy Giang Trầfmqgn nhưknrl vậrlyoy, trong nộbbeli tâayrim cũwesang códvmq chúvuext bấoosct bìeymhnh thay hắbhppn. Chuyệvpbwn ngàfxuby hôyftam nay, hoàfxubn toàfxubn khôyftang phảuuqpi Giang Trầfmqgn sai.

fxub Thiếeymht trưknrlcgedng lãeymho tìeymhm việvpbwc.

Thiếeymht trưknrlcgedng lãeymho khôyftang làfxubm gìeymh đcgedưknrlwpmyc Diệvpbwp lãeymho gia tửnrds, lạcgedi lấooscy Giang Trầfmqgn khai đcgedao, đcgedíayrich thậrlyot làfxubdvmq chúvuext khôyftang códvmq nhâayrin phẩcnfum. Bấoosct quánmro, tuy trong nộbbeli tâayrim Diệvpbwp Dung nghĩhkhl nhưknrl vậrlyoy, nhưknrlng loạcgedi lờnyrvi nàfxuby, tựadzt nhiêeymhn khôyftang códvmqnmroch nàfxubo nódvmqi ra.

Trởcged lạcgedi vưknrlơqtrsng đcgedôyfta, Diệvpbwp Dung nódvmqi vớwokji Tiếeymht Đkmskhisnng:

- Tiếeymht Đkmskhisnng, trởcged vềdtsw khíayrich lệvpbw Thiếeymhu chủdupb củdupba ngưknrlơqtrsi, chuyệvpbwn nàfxuby, vềdtsw sau lạcgedi từkhkn từkhkn suy nghĩhkhl biệvpbwn phánmrop, xe đcgedếeymhn trưknrlwokjc núvuexi ắbhppt códvmq đcgedưknrlnyrvng.

Tiếeymht Đkmskhisnng ngưknrlwpmyc lạcgedi vôyftasubeng tiêeymhu sánmroi, cưknrlnyrvi cưknrlnyrvi:

- Tứprhfknrlơqtrsng tửnrdseymhn tâayrim đcgedi, Thiếeymhu chủdupb nhàfxub ta nódvmqi, códvmq lẽllzc Thiếeymht trưknrlcgedng lãeymho cảuuqpm thấooscy rấoosct cuồhisnng, nhưknrlng trêeymhn thựadztc tếeymh, dùsubeng cánmroch nhìeymhn củdupba ta đcgedsriii vớwokji Thiếeymhu chủdupb, hắbhppn chưknrla hẳpialn xem trọqsigng mộbbelt trưknrlcgedng lãeymho Bảuuqpo Thụdvmqyftang.

Diệvpbwp Dung cảuuqpm thấooscy im lặquvrng, chủdupb tửnrds cuồhisnng, nhưknrl thếeymhfxubo ngay cảuuqpsubey tùsubeng cũwesang cuồhisnng nhưknrl vậrlyoy.

Bấoosct quánmro ngẫlftbm lạcgedi cũwesang thếeymh, Giang Trầfmqgn mộbbelt đcgedưknrlnyrvng đcgedi tớwokji, sánmrong tạcgedo vôyfta sốsrii kỳxvonayrich, tựadzta nhưknrl hắbhppn nódvmqi, Giang Trầfmqgn làfxubfxubng giấooscu trong cánmrot, nhấoosct đcgedlvfunh sẽllzc đcgedcgedi phódvmqng dịlvfu sắbhppc.

subeng thiêeymhn phúvuex kinh diễkhknm củdupba Giang Trầfmqgn, nếeymhu nhưknrl Bảuuqpo Thụdvmqyftang khôyftang thu hắbhppn, cũwesang chưknrla chắbhppc làfxub Giang Trầfmqgn tổkkmcn thấoosct. Màfxub thiêeymhn tàfxubi còqsocn trẻntgz nhưknrl Giang Trầfmqgn, sẽllzcdvmq rấoosct nhiềdtswu tôyftang môyftan đcgedếeymhn đcgedoạcgedt.


Liêeymhn minh 16 nưknrlwokjc, tôyftang môyftan cưknrlnyrvng đcgedcgedi cũwesang khôyftang chỉyjez Bảuuqpo Thụdvmqyftang.

Sau khi vềdtsw đcgedếeymhn nhàfxub, ly khai mộbbelt thánmrong thờnyrvi gian, trong nhàfxub ngưknrlwpmyc lạcgedi cũwesang thánmroi bìeymhnh, khôyftang códvmq phánmrot sinh sựadzteymhnh đcgedquvrc thùsubeeymh, đcgedqsig cho hắbhppn cảuuqpm thấooscy ngoàfxubi ýyrme muốsriin làfxub, mộbbelt thánmrong thờnyrvi gian, tu vi củdupba Quánmroch Tiếeymhn, vâayrịy mà lạcgedi tiếeymhn thêeymhm mộbbelt bưknrlwokjc, theo sau Tiếeymht Đkmskhisnng, đcgedbbelt phánmro chíayrin mạcgedch châayrin khíayri, thàfxubnh côyftang tiếeymhn vàfxubo Châayrin khíayri đcgedcgedi sưknrl.

- Xem ra, Ngọqsigc Kỳxvon Quảuuqp trong tay Tiếeymht Đkmskhisnng kia, làfxub phảuuqpi cho Quánmroch Tiếeymhn rôyftài.

ayriu Ngọqsigc bếeymh quan, còqsocn chưknrla códvmq đcgedi ra. Xem ra, sau khi phụdvmqc dụdvmqng Ngũwesa Long Khai Thiêeymhn Đkmskan, hẳpialn làfxubdvmq đcgedcgedi thu hoạcgedch, rấoosct códvmq thểqsig sẽllzc nhấoosct cổkkmcnmroc khíayri, trùsubeng kíayrich Tiêeymhn cảuuqpnh.

Thoảuuqpi mánmroi nhấoosct, ngưknrlwpmyc lạcgedi phảuuqpi kểqsig tớwokji Kiềdtswu Bạcgedch Thạcgedch. Theo thờnyrvi gian trôyftai qua, Càfxubn Lam Nam Cung Ninh trưknrlcgedng lãeymho, càfxubng lúvuexc càfxubng khôyftang muốsriin ly khai Kiềdtswu Bạcgedch Thạcgedch.

Hai ngưknrlnyrvi ởcged chung lâayriu, lạcgedi thậrlyot sựadztayriu ngàfxuby sinh tìeymhnh. Tuy Ninh trưknrlcgedng lãeymho lớwokjn hơqtrsn Kiềdtswu Bạcgedch Thạcgedch mấooscy tuổkkmci, nhưknrlng cánmroi nàfxuby khôyftang làfxub vấooscn đcgeddtsw.

Ninh trưknrlcgedng lãeymho chủdupb đcgedbbelng xuấoosct kíayrich, đcgeduổkkmci ngưknrlwpmyc Kiềdtswu Bạcgedch Thạcgedch, hai ngưknrlnyrvi vâayrịy mà thậrlyot sựadzt bịlvfu Giang Trầfmqgn nódvmqi trúvuexng.

Bấoosct quánmro Kiềdtswu Bạcgedch Thạcgedch vẫlftbn rấoosct biếeymht đcgediềdtswu, biếeymht rõgvlg thâayrin phậrlyon củdupba mìeymhnh. Dùsubesubeng Ninh trưknrlcgedng lãeymho xánmroc đcgedlvfunh quan hệvpbw, nhưknrlng đcgedsriii vớwokji Giang gia, nhưknrlwesafxub trung thàfxubnh vàfxub tậrlyon tâayrim.

Chỉyjez cầfmqgn ởcgedknrlơqtrsng đcgedôyfta, cơqtrs hồhisnnmroch hai ba ngàfxuby, đcgeddtswu đcgedếeymhn Giang gia nhìeymhn xem, chiếeymhu ứprhfng mộbbelt chúvuext.

- Trầfmqgn Nhi, ta nghe Tiếeymht Đkmskhisnng nódvmqi, thờnyrvi đcgediểqsigm ngưknrlơqtrsi rờnyrvi sơqtrsn môyftan Bảuuqpo Thụdvmqyftang, cùsubeng trưknrlcgedng lãeymho Bảuuqpo Thụdvmqyftang xảuuqpy ra xung đcgedbbelt?

- Phụdvmq thâayrin, việvpbwc nàfxuby khôyftang cầfmqgn phảuuqpi lo lắbhppng. Việvpbwc nhỏwthpfxub thôyftai.

Giang Trầfmqgn biếeymht rõgvlg, phụdvmq thâayrin làfxub lo lắbhppng cho tiềdtswn đcgedhisn củdupba hắbhppn, thếeymh nhưknrlng màfxubcged Giang Trầfmqgn xem ra, chỉyjezfxub trưknrlcgedng lãeymho Bảuuqpo Thụdvmqyftang, hắbhppn còqsocn khôyftang đcgedqsigfxubo mắbhppt.

Giang Phong thởcgedfxubi:

- Trầfmqgn Nhi, ởcged trêeymhn ngưknrlnyrvi củdupba ngưknrlơqtrsi phánmrot sinh hếeymht thảuuqpy, hiệvpbwn tạcgedi vi phụdvmq ngẫlftbu nhiêeymhn nhớwokj tớwokji, còqsocn cảuuqpm thấooscy códvmq chúvuext khódvmq tin. Con đcgedưknrlnyrvng củdupba ngưknrlơqtrsi, ta làfxubm phụdvmq thâayrin bổkkmcn sựadzt thấooscp kéxvonm, khôyftang thểqsigeymh ngưknrlơqtrsi trảuuqpi đcgedưknrlnyrvng. Vềdtsw sau, phảuuqpi dựadzta vàfxubo chíayrinh ngưknrlơqtrsi đcgedi từkhknng bưknrlwokjc mộbbelt.

- Đkmskúvuexng rồhisni phụdvmq thâayrin, ngàfxubi ởcged Châayrin Khíayri cảuuqpnh đcgedyjeznh phong dừkhknng lạcgedi lâayriu nhưknrl vậrlyoy, cũwesang nêeymhn trùsubeng kíayrich Tiêeymhn cảuuqpnh thoánmrong mộbbelt phánmrot rôyftài. Ta códvmq mộbbelt viêeymhn Ngũwesa Long Khai Thiêeymhn Đkmskan, chíayrinh làfxub tuyệvpbwt thếeymh đcgedan dưknrlwpmyc trùsubeng kíayrich Tiêeymhn cảuuqpnh. Có thêeymh̉ cho ngưknrlơqtrsi códvmq chíayrin thàfxubnh nắbhppm chắbhppc trùsubeng kíayrich Tiêeymhn cảuuqpnh.

Diệvpbwp Phong chấooscn đcgedbbelng:

- Ngưknrlơqtrsi nódvmqi cánmroi gìeymh? Chíayrin thàfxubnh?

Kỳxvon thậrlyot Giang Trầfmqgn còqsocn nódvmqi bảuuqpo thủdupb, lầfmqgn nàfxuby hắbhppn lấooscy ra, làfxub mộbbelt viêeymhn Ngũwesa Long Khai Thiêeymhn Đkmskan Thưknrlwpmyng phẩcnfum. Ngũwesa Long Khai Thiêeymhn Đkmskan Thưknrlwpmyng phẩcnfum, đcgedódvmqfxub chíayrin thàfxubnh chíayrin nắbhppm chắbhppc.

Nếeymhu khôyftang phảuuqpi tuổkkmci phụdvmq thâayrin khánmro lớwokjn, bỏwthp lỡhkhlqtrs hộbbeli Hódvmqa Linh tốsriit nhấoosct, hắbhppn tuyệvpbwt đcgedsriii sẽllzc khôyftang chỉyjezdvmqi chíayrin thàfxubnh.

Lầfmqgn trưknrlwokjc, hắbhppn luyệvpbwn chếeymh Ngũwesa Long Khai Thiêeymhn Đkmskan, códvmqtvfqm viêeymhn làfxub hợwpmyp cánmroch. Trong đcgedódvmq hai viêeymhn Hạcged phẩcnfum, mộbbelt viêeymhn Trung phẩcnfum, hai viêeymhn Thưknrlwpmyng phẩcnfum.

Trung phẩcnfum cho Câayriu Ngọqsigc.

Thưknrlwpmyng phẩcnfum, chíayrinh hắbhppn dùsubeng mộbbelt viêeymhn, còqsocn lạcgedi mộbbelt viêeymhn, tựadzt nhiêeymhn làfxub cho phụdvmq thâayrin rồhisni.

- Phụdvmq thâayrin, việvpbwc nàfxuby khôyftang nêeymhn lộbbel ra, sau khi ngưknrlơqtrsi đcgedưknrlwpmyc viêeymhn thuốsriic nàfxuby, bếeymh quan ătvfqn vàfxubo, trùsubeng kíayrich Tiêeymhn cảuuqpnh, hẳpialn làfxub khôyftang códvmq vấooscn đcgeddtsweymh.

Giang Trầfmqgn tậrlyon lựadztc dùsubeng khẩcnfuu khíayrieymhnh tĩhkhlnh nódvmqi ra, nhưknrlng màfxub nghe vàfxubo lỗxvon tai Giang Phong, vẫlftbn nhưknrlfxub chuôyftang lơqtrśn, chấooscn cảuuqp ngưknrlnyrvi hắbhppn códvmq chúvuext run run.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.