Độc Tôn Tam Giới

Chương 362 : Trưởng lão Bảo Thụ Tông áp bách 1

    trước sau   
tmayi nàkzbiy ýdwhfkrfi ngoàkzbii lờbzmri làkzbi, ngưhlacơiffqi tuổxdbci còwtjtn trẻakap, vềxdbc sau muốbgvon vàkzbio Bảfxbro Thụntucoxkung, sẽzontiffqi vàkzbio trong tay ta, còwtjtn khôoxkung bằywwxng hiệmxlnn tạqhgui ngoan ngoãqhgun, giao ra mộmpnht nửkrfia, khôoxkung nêuzuon lầnuugm tiềxdbcn đkpklyuvi.

Giang Trầnuugn cưhlacbzmri nhạqhgut mộmpnht tiếukqfng, rủqhgupmab mắtlqjt xuốbgvong, khôoxkung muốbgvon lý thằywwxng nàkzbiy nữkpkla. Hắtlqjn nhưhlac thếukqfkzbio khôoxkung biếukqft, thằywwxng nàkzbiy làkzbi cốbgvotzjgnh tìtzjgm việmxlnc. Nếukqfu nhưhlac Giang Trầnuugn hắtlqjn giao ra mộmpnht nửkrfia, vậmpnhy thìtzjg chờbzmr bịxjad thằywwxng nàkzbiy lợtmayi dụntucng, giátmayn tiếukqfp đkpklátmaynh mặpaxpt Diệmxlnp lãqhguo gia tửkrfi.

Việmxlnc nàkzbiy còwtjtn làkzbi nhỏnczn, Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo nàkzbiy, rõpaxpkzbing làkzbihlactmayn cơiffq hộmpnhi muốbgvon cùukqfng lãqhguo gia tửkrfi khiêuzuou chiếukqfn.

- Ngưhlacơiffqi đkpklâowfey làkzbi thátmayi đkpklmpnhtzjg?

Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo thấzmagy Giang Trầnuugn hung hădwhfng càn quâowféy, trong nộmpnhi tâowfem khôoxkung khỏnczni bốbgvoc lêuzuon mộmpnht cỗywwxkzbi hỏnczna.

Diệmxlnp lãqhguo đkpklnuugu ngưhlacu bứnfgqc hòwtjtnkymt, đkpklórtkikzbi bởkrfii vìtzjg thựcvmmc lựcvmmc củqhgua hắtlqjn siêuzuou quầnuugn, tưhlactmaych lãqhguo, hắtlqjn khôoxkung làkzbim gìtzjg đkpklưhlactmayc, nhưhlacng màkzbi tiểlpxtu tửkrfikzbiy, chưhlaca đkpklqhguoxkung đkpklqhgutmaynh, vâowfẹy mà cũnuugng dátmaym nhưhlac vậmpnhy vớaxyli hắtlqjn?


iffqn nữkpkla, xem cátmayi thátmayi đkpklmpnhkzbiy, so vớaxyli Diệmxlnp lãqhguo đkpklnuugu còwtjtn cuồyuving.

- Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo, oan córtki đkpklnuugu, nợtmayrtki chủqhgu. Ngưhlacơiffqi đkpklbgvoi vớaxyli ai córtki ýdwhf kiếukqfn, tìtzjgm ngưhlacbzmri đkpklórtki phátmayt tiếukqft đkpkli. Ta tuổxdbci còwtjtn nhỏnczn, chịxjadu khôoxkung nổxdbci kinh hãqhgui.

Ngữkpkl khípmab củqhgua Giang Trầnuugn nhàkzbin nhạqhgut, nhưhlacng hiểlpxtn nhiêuzuon làkzbi khôoxkung ădwhfn típmabnh tìtzjgnh củqhgua Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo.

Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo phiềxdbcn muộmpnhn, vốbgvon hắtlqjn muốbgvon mưhlactmayn Giang Trầnuugn nàkzbiy, uy hiếukqfp đkpkle dọhlaca mộmpnht phen, đkpkllpxt cho hắtlqjn giao ra mộmpnht nửkrfia, mưhlactmayn chuyệmxlnn nàkzbiy đkpklátmaynh mặpaxpt lãqhguo gia tửkrfi thoátmayng mộmpnht phátmayt, chọhlacc thủqhgung chuyệmxlnn ma quỷezai củqhgua hắtlqjn.

kzbio biếukqft đkpklưhlactmayc, tiểlpxtu tửkrfikzbiy dầnuugu muốbgvoi khôoxkung tiếukqfn, còwtjtn átmaym chỉxjad hắtlqjn bắtlqjt nạqhgut kẻakap yếukqfu, sợtmay kẻakap mạqhgunh, khôoxkung làkzbim gìtzjg đkpklưhlactmayc Diệmxlnp Trọhlacng Lâowfeu, lạqhgui lấzmagy hắtlqjn làkzbim mộmpnhc.

Tuy đkpklâowfey làkzbi lờbzmri nórtkii thậmpnht, nhưhlacng lờbzmri nórtkii càkzbing thậmpnht, ởkrfi loạqhgui trưhlacbzmrng hợtmayp nàkzbiy càkzbing đkpkllpxt cho Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo khórtki chịxjadu.

- Ngưhlacơiffqi... Ngưhlacơiffqi têuzuon gìtzjg? Đzcyjmxln tửkrfi gia tộmpnhc nàkzbio củqhgua Thiêuzuon Quếukqfhlacơiffqng Quốbgvoc? Hiểlpxtu cátmayi gìtzjg gọhlaci làkzbi quy củqhgu khôoxkung? Córtki biếukqft thâowfen phậmpnhn lãqhguo phu hay khôoxkung?

Giang Trầnuugn khôoxkung hiểlpxtu thấzmagu nhìtzjgn Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo, nghĩkrfi thầnuugm ngưhlacơiffqi córtki tậmpnht xấzmagu sao? Ta cũnuugng gọhlaci ngưhlacơiffqi Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo rôoxkùi, còwtjtn khôoxkung biếukqft thâowfen phậmpnhn củqhgua ngưhlacơiffqi?

Đzcyjưhlacơiffqng nhiêuzuon, hắtlqjn cũnuugng khôoxkung córtki khảfxbrdwhfng cùukqfng trưhlackrfing lãqhguo Bảfxbro Thụntucoxkung nàkzbiy đkpklzmagu mồyuvim ménkymp, cưhlacbzmri khổxdbc mộmpnht tiếukqfng, ýdwhf đkpklxjadnh chủqhgu đkpklmpnhng ly khai. Mộmpnht lãqhguo chórtki đkpkluzuon luôoxkun kêuzuou ởkrfi trưhlacaxylc mặpaxpt, tuy khôoxkung cắtlqjn ngưhlacbzmri, nhưhlacng tórtkim lạqhgui làkzbi khôoxkung thoảfxbri mátmayi.

Chỉxjadkzbi, hắtlqjn vừmxlna cấzmagt bưhlacaxylc đkpkli, lạqhgui triệmxlnt đkpkllpxt chọhlacc giậmpnhn Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo.

tmayi nàkzbiy... Đzcyjâowfey quảfxbr thựcvmmc làkzbi triệmxlnt đkpkllpxt bỏnczn qua trưhlackrfing lãqhguo Bảfxbro Thụntucoxkung a.

- Đzcyjnfgqng lạqhgui.

Giang Trầnuugn khôoxkung đkpkllpxt ýdwhf đkpklếukqfn, nhưhlacng lúukqfc nàkzbiy Diệmxlnp Dung lạqhgui đkpkli tớaxyli, giữkpkl chặpaxpt cátmaynh tay Giang Trầnuugn:


- Huynh đkpklmxln, nórtkii vàkzbii lờbzmri nhuyễguahn, đkpklbgvoi phórtki qua coi nhưhlac xong.

Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo chỉxjadkzbio Diệmxlnp Dung:

- Tiểlpxtu gia hỏnczna, ngưhlacơiffqi trátmaynh ra, ởkrfi đkpklâowfey khôoxkung córtki chuyệmxlnn củqhgua ngưhlacơiffqi.

Diệmxlnp Dung cưhlacbzmri khổxdbc:

- Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo, niêuzuon kỷezai củqhgua hắtlqjn nhỏnczn, ngàkzbii đkpklmxlnng nórtking giậmpnhn.

Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo sinh khípmab, cùukqfng Giang Trầnuugn lớaxyln hay nhỏnczn kỳnfgq thậmpnht mộmpnht chúukqft quan hệmxlnnuugng khôoxkung córtki, hắtlqjn khórtki chịxjadu chípmabnh làkzbi thátmayi đkpklmpnh khôoxkung hợtmayp tátmayc củqhgua Giang Trầnuugn.

- Tốbgvot, tốbgvot, tốbgvot, hiệmxlnn tạqhgui ngưhlacbzmri trẻakap tuổxdbci Thiêuzuon Quếukqfhlacơiffqng Quốbgvoc, làkzbikzbing ngàkzbiy càkzbing córtkipmabnh cátmaych. Tiểlpxtu tửkrfi, ngưhlacơiffqi khôoxkung nórtkii danh tựcvmm, đkpklmxlnng tưhlackrfing rằywwxng lãqhguo phu tra khôoxkung đkpklưhlactmayc ngưhlacơiffqi.

Giang Trầnuugn nhẹowfe nhàkzbing đkpklzfiry tay Diệmxlnp Dung ra, màkzbiy kiếukqfm giưhlacơiffqng lêuzuon:

- Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo, khôoxkung cầnuugn ngưhlacơiffqi tra xénkymt, ta gọhlaci Giang Trầnuugn, nhớaxyl kỹhxje, Giang trong đkpklqhgui giang, trầnuugn trong bụntuci trầnuugn.

- Tốbgvot, hảfxbro tiểlpxtu tửkrfi, ngưhlacơiffqi rấzmagt córtki gan, Giang Trầnuugn đkpklúukqfng khôoxkung? Lãqhguo phu minh xátmayc nórtkii cho ngưhlacơiffqi biếukqft, đkpklbzmri nàkzbiy, ngưhlacơiffqi đkpklmxlnng nghĩkrfikzbio cátmaynh cửkrfia Bảfxbro Thụntucoxkung.

Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo nórtkii cảfxbr buổxdbci, đkpklâowfey làkzbiowfeu uy hiếukqfp cựcvmmc kỳnfgqrtki lựcvmmc sátmayt thưhlacơiffqng màkzbi hắtlqjn có thêuzuỏ nghĩkrfi đkpklếukqfn.

Giang Trầnuugn vốbgvon khôoxkung córtki ýdwhf đkpklxjadnh gâowfey chuyệmxlnn, hôoxkum nay córtki thểlpxtrtkii làkzbi tai bay vạqhgu giórtki. Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo nàkzbiy ởkrfi chỗywwx Diệmxlnp lãqhguo gia tửkrfi đkpklntucng phảfxbri thiếukqft bảfxbrn, lạqhgui đkpklem nóng tính phátmayt tiếukqft lêuzuon ngưhlacbzmri Giang Trầnuugn hădwhf́n.

Giang Trầnuugn cũnuugng khôoxkung phảfxbri loạqhgui mặpaxpc ngưhlacbzmri khátmayc lấzmagn.


Nểlpxt mặpaxpt đkpklbgvoi phưhlacơiffqng làkzbi trưhlackrfing lãqhguo Bảfxbro Thụntucoxkung, ngay từmxln đkpklnuugu Giang Trầnuugn đkpklãqhgu lựcvmma chọhlacn nhưhlacbzmrng nhịxjadn, tậmpnhn lựcvmmc khôoxkung đkpkllpxt ýdwhf thằywwxng nàkzbiy.

Ai nghĩkrfi đkpklếukqfn, thằywwxng nàkzbiy hỉxjadnuugi lêuzuon mặpaxpt, càkzbing ngàkzbiy càkzbing quátmay phậmpnhn. Cuốbgvoi cùukqfng vâowfẹy mà khôoxkung tiếukqfc côoxkung nhiêuzuon tuyêuzuon bốbgvo, muốbgvon đkpklqhgui biểlpxtu Bảfxbro Thụntucoxkung phong sátmayt Giang Trầnuugn hắtlqjn.

Giang Trầnuugn nhẫkzbin lâowfeu nhưhlac vậmpnhy, cũnuugng khôoxkung thểlpxt nhịxjadn đkpklưhlactmayc nữkpkla. Hàkzbim dưhlacqxqfng lạqhgui tốbgvot, gặpaxpp loạqhgui gia hỏnczna khôoxkung thểlpxtrtkii lýdwhfkzbiy, cũnuugng nhịxjadn khôoxkung đkpklưhlactmayc phátmayt tátmayc a.

- Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo đkpklúukqfng khôoxkung? Vốbgvon córtkikzbio Bảfxbro Thụntucoxkung hay khôoxkung, ta cũnuugng khôoxkung sao cảfxbr. Nhưhlacng ngưhlacơiffqi đkpklãqhgurtkii nhưhlac vậmpnhy, ta lạqhgui muốbgvon vàkzbio cho ngưhlacơiffqi xem. Chẳuzuong nhữkpklng muốbgvon vàkzbio, còwtjtn nởkrfikzbiy nởkrfi mặpaxpt tiếukqfn vàkzbio, cho Bảfxbro Thụntucoxkung cátmayc ngưhlacơiffqi đkpklếukqfn cầnuugu ta vàkzbio, hãqhguy đkpkltmayi đkpklzmagy.

Giang Trầnuugn phátmayt tiếukqft ra mộmpnht bụntucng nóng tính, cũnuugng chẳuzuong muốbgvon đkpkli xem sắtlqjc mặpaxpt Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo nàkzbiy, cưhlacbzmri lạqhgunh mộmpnht tiếukqfng, phẩzfiry tay átmayo bỏnczn đkpkli.

Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo hiểlpxtn nhiêuzuon làkzbi đkpklátmaynh giátmay cao quyềxdbcn uy củqhgua hắtlqjn, cũnuugng đkpklátmaynh giátmay thấzmagp dũnuugng khípmab củqhgua Giang Trầnuugn. Ởflpy trong nhậmpnhn thứnfgqc củqhgua hắtlqjn, mộmpnht ngưhlacbzmri trẻakap tuổxdbci Vưhlacơiffqng Quốbgvoc thếukqf tụntucc, ởkrfi trưhlacaxylc mặpaxpt Bảfxbro Thụntucoxkung, vốbgvon phảfxbri thấzmagp ba phầnuugn. Hơiffqn nữkpkla hắtlqjn làkzbi trưhlackrfing lãqhguo Bảfxbro Thụntucoxkung, chỉxjad cầnuugn hơiffqi chúukqft átmayp bátmaych, hắtlqjn sẽzont khôoxkung kiêuzuon trìtzjg nổxdbci.

rtkii ra phong sátmayt, ngưhlacbzmri trẻakap tuổxdbci nàkzbio củqhgua Thiêuzuon Quếukqfhlacơiffqng Quốbgvoc gátmaynh vátmayc đkpklưhlactmayc?

Hắtlqjn cho rằywwxng, ngưhlacbzmri trẻakap tuổxdbci kia nhấzmagt đkpklxjadnh sẽzont chịxjadu thua, cúukqfi đkpklnuugu hưhlacaxylng hắtlqjn nhậmpnhn lầnuugm. Nàkzbio biếukqft đkpklưhlactmayc, ngưhlacbzmri trẻakap tuổxdbci kia, hoàkzbin toàkzbin khôoxkung theo nhưhlactmayo lộmpnh hắtlqjn thiếukqft kếukqf.

Chẳuzuong nhữkpklng khôoxkung córtki chịxjadu thua cầnuugu xin tha thứnfgq, ngưhlactmayc lạqhgui so vớaxyli hắtlqjn càkzbing cuồyuving

Hắtlqjn hoàkzbin toàkzbin khôoxkung thểlpxthlackrfing đkpklưhlactmayc, ngưhlacbzmri trẻakap tuổxdbci hiệmxlnn tạqhgui, vâowfẹy mà córtkipmabnh cátmaych, córtkipmabnh tìtzjgnh nhưhlac vậmpnhy.

Hắtlqjn tứnfgqc đkpklếukqfn toàkzbin thâowfen phátmayt run, chỉxjad tay hénkymt lớaxyln:

- Giang Trầnuugn, ta mặpaxpc kệmxln sau lưhlacng ngưhlacơiffqi córtki bao nhiêuzuou chỗywwx dựcvmma, đkpklbzmri nàkzbiy nếukqfu ngưhlacơiffqi córtki thểlpxt tiếukqfn vàkzbio Bảfxbro Thụntucoxkung, Thiếukqft mỗywwx ta, lấzmagy đkpklnuugu cho ngưhlacơiffqi đkpklátmay.

Hắtlqjn đkpklưhlacbzmrng đkpklưhlacbzmrng làkzbi trưhlackrfing lãqhguo Bảfxbro Thụntucoxkung, bịxjad mộmpnht ngưhlacbzmri tuổxdbci trẻakapkzbim cho xuốbgvong đkpklàkzbii khôoxkung đkpklưhlactmayc, lửkrfia giậmpnhn trong nộmpnhi tâowfem córtki thểlpxt nghĩkrfi. Trong nộmpnhi tâowfem cũnuugng nảfxbry sinh átmayc đkpklmpnhc, dùukqfrtki Diệmxlnp Trọhlacng Lâowfeu đkpklxdbc cửkrfi, lầnuugn nàkzbiy, hắtlqjn nhấzmagt đkpklxjadnh phảfxbri liêuzuon hợtmayp mộmpnht ípmabt đkpklyuving liêuzuou, đkpklem Giang Trầnuugn cựcvmmuzuon ngoàkzbii cửkrfia.

rtki Thiếukqft trưhlackrfing lãqhguo hắtlqjn ởkrfi Bảfxbro Thụntucoxkung mộmpnht ngàkzbiy, liềxdbcn tuyệmxlnt khôoxkung đkpkllpxt Giang Trầnuugn gia nhậmpnhp Bảfxbro Thụntucoxkung.

Hắtlqjn thâowfen làkzbi trưhlackrfing lãqhguo Bảfxbro Thụntucoxkung, quyềxdbcn lựcvmmc khôoxkung nhỏnczn. Muốbgvon cựcvmm tuyệmxlnt mộmpnht đkpklmxln tửkrfi thếukqf tụntucc tiếukqfn vàkzbio tôoxkung môoxkun, cátmayi nàkzbiy cădwhfn bảfxbrn khôoxkung phảfxbri việmxlnc khórtki.

Thựcvmmc lựcvmmc củqhgua Diệmxlnp Trọhlacng Lâowfeu rấzmagt mạqhgunh, nhưhlacng màkzbi, thựcvmmc lựcvmmc củqhgua hắtlqjn cưhlacbzmrng thịxjadnh trởkrfi lạqhgui, cũnuugng khôoxkung làkzbim chủ đkpklưhlactmayc Bảfxbro Thụntucoxkung.

Khôoxkung khípmab hiệmxlnn trưhlacbzmrng vốbgvon đkpklang córtki chúukqft átmayp lựcvmmc, nhìtzjgn thấzmagy trậmpnhn xung đkpklmpnht nàkzbiy, đkpklmxln tửkrfi khắtlqjp nơiffqi đkpklxdbcu cảfxbrm thấzmagy ngoàkzbii ýdwhf muốbgvon.

flpy bọhlacn hắtlqjn xem ra, cátmayi nàkzbiy hoàkzbin toàkzbin làkzbi khôoxkung thểlpxthlackrfing tưhlactmayng nổxdbci.

Mộmpnht đkpklmxln tửkrfi thếukqf tụntucc, vâowfẹy mà đkpklbgvoi chọhlaci trưhlackrfing lãqhguo Bảfxbro Thụntucoxkung? Cátmayi nàkzbiy đkpklnuugu órtkic bịxjad cửkrfia kẹowfep sao? Hay làkzbi bịxjad con lừmxlna đkpklátmay? Kêuzuou gàkzbio vớaxyli trưhlackrfing lãqhguo Bảfxbro Thụntucoxkung, cátmayi nàkzbiy khôoxkung phảfxbri tựcvmmtzjgnh muốbgvon chếukqft sao?

wtjtn bịxjad trưhlackrfing lãqhguo Bảfxbro Thụntucoxkung phong sátmayt.

ukqf ngưhlacơiffqi córtki thiêuzuon phúukqf, córtkikzbii hoa bấzmagt phàkzbim, khôoxkung vàkzbio đkpklưhlactmayc tôoxkung môoxkun, thàkzbinh tựcvmmu cảfxbr đkpklbzmri có thêuzuỏ nhiềxdbcu đkpklếukqfn bao nhiêuzuou? Đzcyjơiffqn giảfxbrn làkzbi vinh hoa phúukqf quýdwhf thếukqf tụntucc màkzbi thôoxkui.

Thếukqf nhưhlacng màkzbi, vinh hoa phúukqf quýdwhf thếukqf tụntucc, ngưhlacơiffqi đkpkltlqjc tộmpnhi trưhlackrfing lãqhguo Bảfxbro Thụntucoxkung, córtki thểlpxthlackrfing vinh hoa phúukqf quýdwhf thếukqf tụntucc?

rtki mộmpnht ngàkzbiy trưhlackrfing lãqhguo Bảfxbro Thụntucoxkung nhớaxyl tớaxyli ngưhlacơiffqi, tùukqfy tùukqfy tiệmxlnn tiệmxlnn phátmayi mộmpnht đkpklmxln tửkrfi xuốbgvong, làkzbirtki thểlpxt trấzmagn átmayp ngưhlacơiffqi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.