Độc Tôn Tam Giới

Chương 361 : Thắng lợi trở về

    trước sau   
Lốfckbi ra, mộexcgt đfvbváybblm đfvbvpcba tửsgqu Bảkscwo Thụkscwejvsng ởxpgb đfvbvóxtin duy trìhejc trậemutt tựxetm.

Giang Trầliutn biếwvqet rõengt, nóxtini bọzhtkn họzhtk duy trìhejc trậemutt tựxetm, còlywmn khôejvsng bằwivfng nóxtini bọzhtkn họzhtk thủvxzt tràwivfng. Đhejcâdtdby làwivf lo lắsoqeng thífckb luyệpcban giảkscw chuồgwytn mấgtuzt, mang thàwivfnh quảkscw thu săsoqen đfvbvi.

Bảkscwo Thụkscwejvsng tổevmv chứeddwc thu săsoqen nàwivfy, mặbjxjc kệpcbasoqen đfvbvưitxvyauxc bao nhiêuiixu, đfvbvzxncu cốfckb đfvbvsgqunh phâdtdbn mộexcgt nửsgqua. Cho nêuiixn, Bảkscwo Thụkscwejvsng trậemutn đfvbvsgqua sẵslkpn sàwivfng đfvbvóxtinn quâdtdbn đfvbvsgquch nhưitxv thếwvqe, cũalydng khôejvsng kỳjihc lạvqdk quýsnhn hiếwvqem.

Đhejclxdw chạvqdky mộexcgt cáybbli, cáybbli kia làwivf thiếwvqeu mộexcgt phầliutn thu nhậemutp.

Coi nhưitxv Diệpcbap Dung thâdtdbn làwivfitxvơxetmng tửsgqu, cũalydng khôejvsng ngoạvqdki lệpcba. Đhejcgwytng dạvqdkng phảkscwi giao đfvbvvqdko cụkscw trữygdb vậemutt, mởxpgb đfvbvvqdko cụkscw trữygdb vậemutt, lấgtuzy ra tấgtuzt cảkscw chiếwvqen lợyauxi phẩyvxtm, phâdtdbn đfvbvi mộexcgt nửsgqua.

Đhejcếwvqen phiêuiixn Đhejcan Phi cùfvbvng Giang Trầliutn, Diệpcbap Trọzhtkng Lâdtdbu lạvqdki trựxetmc tiếwvqep đfvbvi tớphsai, đfvbvfckbi vớphsai đfvbvpcba tửsgqu Bảkscwo Thụkscwejvsng đfvbvang kiểlxdwm tra nóxtini:


- Hai ngưitxvmnzgi nàwivfy làwivf ta pháybbli vàwivfo, khôejvsng kiểlxdwm tra.

cvhko gia tửsgqu rấgtuzt báybbl đfvbvvqdko, mộexcgt tay mang mộexcgt cáybbli, lĩqhoknh Giang Trầliutn cùfvbvng Đhejcan Phi đfvbvi. Chỉvjql nhìhejcn đfvbvưitxvyauxc mấgtuzy đfvbvpcba tửsgqu Bảkscwo Thụkscwejvsng trợyauxn mắsoqet háybbl hốfckbc mồgwytm, nhưitxvng lạvqdki giậemutn màwivf khôejvsng dáybblm nóxtini gìhejc.

Toàwivfn bộexcg Thiêuiixn Quếwvqeitxvơxetmng Quốfckbc, bọzhtkn hắsoqen ngay cảkscw quốfckbc quâdtdbn cũalydng khôejvsng sợyaux, nhưitxvng lãcvhko đfvbvliutu nàwivfy, bọzhtkn hắsoqen lạvqdki phi thưitxvmnzgng kiêuiixng kịsgqu.

Đhejcàwivfnh phảkscwi khôejvsng kiêuiixn nhẫyauxn phấgtuzt phấgtuzt tay:

- Kếwvqe tiếwvqep.

Mộexcgt bụkscwng tứeddwc giậemutn khôejvsng chỗfvbv pháybblt tiếwvqet, đfvbváybblm tiếwvqep theo, tựxetm nhiêuiixn thàwivfnh nơxetmi cho nhóxtinm đfvbvpcba tửsgqu Bảkscwo Thụkscwejvsng nàwivfy pháybblt tiếwvqet rôejvs̀i.

Giang Trầliutn cùfvbvng Đhejcan Phi bịsgqucvhko gia tửsgqu tiếwvqep, đfvbvi qua mộexcgt bêuiixn.

Đhejcan Phi cưitxvmnzgi dịsgquu dàwivfng nóxtini:

- Lãcvhko sưitxv, mấgtuzy đfvbvpcba tửsgqu củvxzta Bảkscwo Thụkscwejvsng, giốfckbng nhưitxv khôejvsng cao hứeddwng a?

- Liêuiixn quan gìhejc tớphsai ta.

Tớphsai cấgtuzp đfvbvexcg nhưitxvcvhko gia tửsgqu, tựxetm nhiêuiixn sẽpnro khôejvsng đfvbvlxdw ýsnhn cảkscwm xúijewc củvxzta mấgtuzy đfvbvpcba tửsgqu Bảkscwo Thụkscwejvsng. Bọzhtkn hắsoqen cao hứeddwng cũalydng tốfckbt, mấgtuzt hứeddwng cũalydng tốfckbt, lãcvhko gia tửsgqusoqen bảkscwn khôejvsng đfvbvlxdwxpgb trong lòlywmng.

- Đhejcan nha đfvbvliutu, lầliutn nàwivfy thu hoạvqdkch khôejvsng nhỏvxzt a.

cvhko gia tửsgqu nhìhejcn giỏvxzt trúijewc trêuiixn lưitxvng Đhejcan Phi, tâdtdbm tìhejcnh hiểlxdwn nhiêuiixn rấgtuzt tốfckbt.


- Hìhejchejc, sựxetmhejcnh bấgtuzt quáybbl ba. Lầliutn nàwivfy còlywmn khôejvsng cóxtin thu hoạvqdkch, Tiểlxdwu Đhejcan cũalydng khôejvsng dáybblm ra ngoàwivfi gặbjxjp lãcvhko sưitxv rồgwyti.

cvhko gia tửsgquitxvmnzgi nóxtini:

- Ngưitxvơxetmi xem, ta đfvbvzxnc nghịsgqu ngưitxvơxetmi kéwhfho Giang Trầliutn tổevmv đfvbvexcgi, kếwvqet quảkscw nhưitxv thếwvqewivfo? Ta đfvbvybbln, lầliutn nàwivfy Giang Trầliutn xuấgtuzt lựxetmc, chắsoqec cóxtin lẽpnro khôejvsng nhỏvxzt a.

Đhejcan Phi đfvbvvxzt mặbjxjt, cáybbli nàwivfy... nàwivfng làwivf khôejvsng cóxtinybblch nàwivfo phủvxzt nhậemutn.

Giang Trầliutn cưitxvmnzgi cưitxvmnzgi:

- Lãcvhko gia tửsgqu, ta chỉvjqlwivf trợyaux thủvxzt, cóxtin thểlxdwxtinejvsng lao gìhejc?

Đhejcan Phi ngậemutp ngừgdysng nóxtini:

- Lãcvhko sưitxv, lầliutn nàwivfy ta cùfvbvng Giang Trầliutn ưitxvphsac đfvbvsgqunh, lấgtuzy đfvbvưitxvyauxc thúijew con Linh thúijew, phảkscwi phâdtdbn hắsoqen mộexcgt nửsgqua.

cvhko gia tửsgqu tiêuiixu sáybbli cưitxvmnzgi cưitxvmnzgi:

- Đhejcâdtdby làwivf tựxetm nhiêuiixn, đfvbvãcvhk tổevmv đfvbvexcgi, tựxetm nhiêuiixn phảkscwi chia chiếwvqen lợyauxi phẩyvxtm.

Mớphsai đfvbvliutu Đhejcan Phi còlywmn bậemutn tâdtdbm lãcvhko gia tửsgquxtin ýsnhn kiếwvqen, thấgtuzy tháybbli đfvbvexcg củvxzta lãcvhko gia tửsgqu nhưitxv vậemuty, trong lòlywmng bấgtuzt an hơxetmi hòlywma hoãcvhkn mộexcgt ífckbt.

Đhejcexcgt nhiêuiixn áybblnh mắsoqet củvxzta lãcvhko gia tửsgqu nhìhejcn trong đfvbváybblm ngưitxvmnzgi, khẽpnro chau màwivfy:

- Lầliutn nàwivfy đfvbvi ra, tựxetma hồgwytxtin chút ífckbt a.


- Lãcvhko gia tửsgqu, bốfckbn vưitxvơxetmng tửsgqu tham gia thu săsoqen, ngoạvqdki trừgdys Diệpcbap Dung, mặbjxjt kháybblc đfvbvzxncu chếwvqet hếwvqet.

Bỗfvbvng nhiêuiixn Đhejcan Phi nghĩqhok đfvbvếwvqen sựxetmhejcnh nàwivfy.

- Âklkzn?

- Diệpcbap Đhejcvqdki vàwivf Diệpcbap Tranh, cấgtuzu kếwvqet chung mộexcgt chỗfvbv, muốfckbn diệpcbat sáybblt Diệpcbap Dung, lạvqdki bịsgqu Diệpcbap Dung cùfvbvng Giang Trầliutn phảkscwn chếwvqe. Tiểlxdwu Đhejcan cầliutu tìhejcnh cho bọzhtkn hắsoqen. Nhưitxvng màwivf... Ai, cuốfckbi cùfvbvng đfvbvkscwng phảkscwi Thửsgqu Triềzxncu, Diệpcbap Đhejcvqdki cùfvbvng Diệpcbap Tranh khóxtin tráybblnh khỏvxzti mộexcgt kiếwvqep, đfvbvzxncu bịsgqu Thửsgqu Triềzxncu thôejvsn phệpcba. Diệpcbap Kiềzxncu kia dẫyauxn đfvbvexcgng Thửsgqu Triềzxncu, cuốfckbi cùfvbvng gậemuty ôejvsng đfvbvemutp lưitxvng ôejvsng, cũalydng bịsgqu Thửsgqu Triềzxncu thôejvsn phệpcba.

Ávqdknh mắsoqet lãcvhko gia tửsgqu thâdtdbm thúijewy, lẳvjqlng lặbjxjng nghe, lạvqdki khôejvsng cóxtin trảkscw lờmnzgi.

- Cáybblc ngưitxvơxetmi khôejvsng cóxtin đfvbvkscwng phảkscwi Thửsgqu Triềzxncu?

Sau khi Lãcvhko gia tửsgqu nghe xong hỏvxzti.

- Chúijewng ta cũalydng bịsgqu Thửsgqu Triềzxncu bao vâdtdby, nhưitxvng màwivf...

xtini đfvbvếwvqen đfvbvâdtdby, áybblnh mắsoqet Đhejcan Phi nhìhejcn vềzxnc phífckba Giang Trầliutn, khôejvsng biếwvqet nêuiixn giảng nhưitxv thếwvqewivfo.

- Ha ha, tựxetma hồgwytlywmn cóxtinyvxtn tìhejcnh a?

cvhko gia tửsgquitxvmnzgi nóxtini.

- Cũalydng khôejvsng cóxtinyvxtn tìhejcnh gìhejc, đfvbvúijewng lúijewc ta hiểlxdwu đfvbvưitxvyauxc mộexcgt chúijewt thúijew ngữygdb, cùfvbvng thủvxztqhoknh Thửsgqu Triềzxncu nóxtini chuyệpcban thoáybblng mộexcgt pháybblt, thuyếwvqet phụkscwc chúng màwivf thôejvsi.

Giang Trầliutn giang tay ra.


cvhko gia tửsgqu ýsnhn vịsgqu thâdtdbm trưitxvmnzgng cưitxvmnzgi cưitxvmnzgi, lạvqdki khôejvsng cóxtinhejcnh cáybbli gìhejc, màwivf thởxpgbwivfi:

- Khôejvsng nghĩqhok tớphsai mộexcgt câdtdbu tiếwvqeng gióxtin, lạvqdki làwivfm cho cụkscwc diệpcban Tháybbli tửsgqu chi tranh, thoáybblng cáybbli rộexcgng mởxpgb trong sáybblng, hếwvqet thảkscwy đfvbvzxncu kếwvqet thúijewc. Diệpcbap Dung, quảkscw nhiêuiixn thàwivfnh ngưitxvmnzgi thắsoqeng cuốfckbi cùfvbvng.

- Đhejcâdtdby cũalydng khôejvsng phảkscwi làwivf chuyệpcban xấgtuzu.

Giang Trầliutn tùfvbvy ýsnhnitxvmnzgi cưitxvmnzgi.

Bỗfvbvng nhiêuiixn lôejvsng mi Giang Trầliutn giưitxvơxetmng lêuiixn, đfvbvfckbi vớphsai bọzhtkn ngưitxvmnzgi lãcvhko gia tửsgqu xin lỗfvbvi mộexcgt câdtdbu, bưitxvphsac nhanh đfvbvi đfvbvếwvqen bêuiixn Diệpcbap Dung.

- Tiếwvqet Đhejcgwytng, vừgdysa rồgwyti ngưitxvmnzgi từgdysuiixn cạvqdknh ngưitxvơxetmi đfvbvi qua, làwivf ai?

Giang Trầliutn tiếwvqen lêuiixn hỏvxzti.

Tiếwvqet Đhejcgwytng lắsoqec đfvbvliutu:

- Ta cũalydng khôejvsng biếwvqet, cóxtin thểlxdw hắsoqen thấgtuzy ta đfvbvi theo Tứeddwitxvơxetmng tửsgqu, cho nêuiixn cùfvbvng ta nóxtini vàwivfi câdtdbu, hỏvxzti têuiixn củvxzta ta.

- Ngưitxvơxetmi nóxtini cho hắsoqen biếwvqet?

Tiếwvqet Đhejcgwytng vôejvs ýsnhn thứeddwc gậemutt đfvbvliutu:

- Thiếwvqeu chủvxzt, cóxtinybbli gìhejc khôejvsng ổevmvn?

Giang Trầliutn ngẫyauxm nghĩqhok mộexcgt láybblt, nhẹpnro nhàwivfng lắsoqec đfvbvliutu:


- Ta cảkscwm giáybblc ngưitxvmnzgi nọzhtk mộexcgt mựxetmc quan sáybblt ngưitxvơxetmi, cóxtin lẽpnro cảkscwm giáybblc củvxzta ta bịsgqu sai. Đhejcưitxvyauxc rồgwyti, việpcbac rấgtuzt nhỏvxzt, khảkscwsoqeng ta đfvbva tâdtdbm.

Tiếwvqet Đhejcgwytng cũalydng biếwvqet tífckbnh cáybblch Giang Trầliutn, tuyệpcbat sẽpnro khôejvsng vôejvs duyêuiixn vôejvs cớphsa hỏvxzti nhữygdbng đfvbviềzxncu nàwivfy. Ávqdknh mắsoqet tìhejcm tòlywmi thoáybblng mộexcgt pháybblt, lạvqdki khôejvsng pháybblt hiệpcban bóxtinng dáybblng ngưitxvmnzgi nọzhtk nữygdba.

Tuy trong nộexcgi tâdtdbm kỳjihc quáybbli, nhưitxvng khôejvsng cóxtinxtini cáybbli gìhejc nữygdba.

- Ha ha, Diệpcbap tháybbli phóxtin, nghe nóxtini ngưitxvơxetmi trựxetmc tiếwvqep dẫyauxn hai ngưitxvmnzgi trẻzhtk tuổevmvi đfvbvi ra ngoàwivfi, đfvbvlxdw cho đfvbvpcba tửsgqu phífckba dưitxvphsai khôejvsng dễkvxx xửsgqusnhn. Hiệpcban tạvqdki ngưitxvmnzgi phífckba sau, cảkscw đfvbváybblm đfvbvzxncu nóxtini khôejvsng côejvsng bìhejcnh, đfvbvlxdw cho chúijewng ta rấgtuzt khóxtinwivfm.

Mộexcgt trưitxvxpgbng lãcvhko Bảkscwo Thụkscwejvsng, cưitxvmnzgi ha hảkscw, hưitxvphsang Diệpcbap lãcvhko gia tửsgqu đfvbvi tớphsai.

Diệpcbap lãcvhko gia tửsgqufckbp mắsoqet:

- Ai nóxtini khôejvsng côejvsng bìhejcnh? Đhejclxdw cho bọzhtkn họzhtk tớphsai tìhejcm ta.

Trưitxvxpgbng lãcvhko Bảkscwo Thụkscwejvsng kia cưitxvmnzgi nóxtini:

- Bọzhtkn hắsoqen ởxpgb trưitxvphsac mặbjxjt ngưitxvơxetmi, nàwivfo dáybblm nóxtini? Chỉvjqlxtin thểlxdwwivfu nhàwivfu vớphsai đfvbvpcba tửsgqu Bảkscwo Thụkscwejvsng chúijewng ta, rấgtuzt khôejvsng phốfckbi hợyauxp.

- Thiếwvqet trưitxvxpgbng lãcvhko, ngưitxvơxetmi cùfvbvng lãcvhko đfvbvliutu ta nóxtini nhữygdbng cáybbli nàwivfy sao?

- Ai, còlywmn khôejvsng phảkscwi muốfckbn lãcvhko gia tửsgqu cho cáybbli thuậemutn tiệpcban.

Diệpcbap Trọzhtkng Lâdtdbu cưitxvmnzgi ha ha:

- Cáybbli nàwivfy khôejvsng khéwhfho rôejvs̀i, ta mang hai ngưitxvmnzgi trẻzhtk tuổevmvi đfvbvi, lầliutn nàwivfy chủvxzt yếwvqeu làwivf tiếwvqen vàwivfo biếwvqet mộexcgt chúijewt, thu hoạvqdkch gìhejcalydng khôejvsng cóxtin. Ngưitxvơxetmi đfvbvlxdw cho bọzhtkn hắsoqen làwivfm sao chia mộexcgt nửsgqua cho cáybblc ngưitxvơxetmi?

Biểlxdwu lộexcg củvxzta Thiếwvqet trưitxvxpgbng lãcvhko kia cứeddwng đfvbvmnzg:

- Lãcvhko gia tửsgqu, nhưitxv vậemuty khôejvsng tốfckbt a?

- Khôejvsng cóxtinhejc khôejvsng tốfckbt, nếwvqeu ngưitxvơxetmi cảkscwm thấgtuzy khôejvsng tốfckbt, bảkscwo Tạvqdkejvsng chủvxzt tớphsai tìhejcm ta, hoặbjxjc làwivf cho Đhejcvqdki trưitxvxpgbng lãcvhko củvxzta cáybblc ngưitxvơxetmi tớphsai tìhejcm ta cũalydng đfvbvưitxvyauxc.

Ngữygdb khífckb củvxzta lãcvhko gia tửsgqu nhàwivfn nhạvqdkt, hiểlxdwn nhiêuiixn làwivf khôejvsng muốfckbn cùfvbvng trưitxvxpgbng lãcvhko Bảkscwo Thụkscwejvsng nàwivfy nóxtini nhảkscwm nhiềzxncu.

Tựxetma hồgwyt Thiếwvqet trưitxvxpgbng lãcvhko kia đfvbvfckbi vớphsai lãcvhko gia tửsgqualydng cóxtinwivfi phầliutn kiêuiixng kịsgqu, nhìhejcn lãcvhko gia tửsgquwivfi lầliutn, cuốfckbi cùfvbvng khôejvsng nóxtini gìhejc, tứeddwc giậemutn phẩyvxty tay áybblo bỏvxzt đfvbvi.

Đhejci đfvbvếwvqen trưitxvphsac mặbjxjt Giang Trầliutn, Thiếwvqet trưitxvxpgbng lãcvhko kia dừgdysng châdtdbn lạvqdki:

- Ngưitxvơxetmi làwivf ngưitxvmnzgi trẻzhtk tuổevmvi Diệpcbap tháybbli phóxtin mang đfvbvi ra a?

- Phảkscwi.

Giang Trầliutn gậemutt gậemutt đfvbvliutu.

- Ta làwivf trưitxvxpgbng lãcvhko Bảkscwo Thụkscwejvsng, ngưitxvmnzgi trẻzhtk tuổevmvi, ta hỏvxzti ngưitxvơxetmi, ngưitxvơxetmi ởxpgb trong săsoqen bắsoqet bao nhiêuiixu thứeddw?

- Vấgtuzn đfvbvzxncwivfy, giốfckbng nhưitxv Diệpcbap lãcvhko gia tửsgqu đfvbvãcvhkxtini qua a? Ta khôejvsng dong dàwivfi nữygdba.

Giang Trầliutn biếwvqet Thiếwvqet trưitxvxpgbng lãcvhko nàwivfy tífckbnh toáybbln, đfvbvvqdki kháybbli làwivf đfvbváybblnh lêuiixn đfvbvliutu mìhejcnh.

- Cùfvbvng bảkscwn trưitxvxpgbng lãcvhko ra vẻzhtk vậemuty sao?

Sắsoqec mặbjxjt Thiếwvqet trưitxvxpgbng lãcvhko trầliutm xuốfckbng.

- Ngưitxvơxetmi tuổevmvi còlywmn trẻzhtk, thiêuiixn phúijew khôejvsng tồgwyti, chẳvjqlng lẻzhtk bởxpgbi vìhejc chúijewt ífckbt sựxetmhejcnh nàwivfy, màwivf lầliutm tiềzxncn đfvbvgwyt sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.