Độc Tôn Tam Giới

Chương 36 : Long gia kiêu ngạo 1

    trước sau   
Nguyêxfbzn mộsccut đlwytáppobm vểppobnh đlwytohwcu, đlwytcimiu muốkcufn nhìtjhsn mộsccut chúyvcht, Giang gia Tiểppobu Hầohwcu gia ngữstij ra khôhhuang sợgwsu kinh ngưxirnpwvbi kia, đlwytếdkoon cùyzgzng cógjeo phảujqmi bởgwsui vìtjhs áppobp lựwhlqc quáppob lớcimin, đlwytsccut nhiêxfbzn đlwytxfbzn rồaimqi hay khôhhuang?

Giang Trầohwcn cũkyttng khôhhuang ngờpwvb tớcimii, hắvokwn thuậtvkfn miệppobng mấhhuay câhdugu, lạasxgi cógjeo hiệppobu quảujqm dọdrtln bãwpcli lớcimin nhưxirn vậtvkfy. Vốkcufn làeguj yếdkoon hộsccui tốkcufp năkyttm tốkcufp ba cao đlwytàegujm khoáppobt luậtvkfn, đlwytsccut nhiêxfbzn đlwytcimiu tĩbbhunh lặvokwng lạasxgi.

hhua sốkcuf áppobnh mắvokwt, đlwytaimqng loạasxgt nhìtjhsn qua Giang Trầohwcn.

fzgu đlwytâhdugy đlwytcimiu làeguj quyềcimin quýyzgz củljasa Đbgwjôhhuang Phưxirnơgwsung Vưxirnơgwsung Quốkcufc, cũkyttng biếdkoot Long Đbgwjbzamng Hầohwcu vẫmikpn muốkcufn đlwytasxgt đlwytưxirngwsuc phiếdkoon linh đlwytnbssa trong tay Giang Hãwpcln Hầohwcu, tìtjhsm cáppobch muốkcufn cưxirncimip lấhhuay.

Nhìtjhsn tưxirn thếdkoo, chẳgesang lẽstij Giang Trầohwcn nàegujy làeguj muốkcufn vạasxgch mặvokwt? Côhhuang nhiêxfbzn cùyzgzng Long Đbgwjbzamng Hầohwcu khiêxfbzu chiếdkoon sao?

Giang Trầohwcn làeguj ngưxirnpwvbi trong cuộsccuc, lạasxgi mộsccut bộsccu thầohwcn kinh khôhhuang ổtvkfn đlwytnbssnh, kénbsso ra cáppobi ghếdkoo, đlwytasxgi mãwpcl kim đlwytao ngồaimqi lêxfbzn, ởgwsu trêxfbzn ngưxirnpwvbi Đbgwjôhhuang Phưxirnơgwsung Chỉfzgu Nhưxirngwsuc liếdkooc mộsccut cáppobi, trong miệppobng lầohwcm bầohwcm nógjeoi:


- Xem ra, mấhhuay ngàegujy nay ngưxirnơgwsui khôhhuang cógjeoxirnpwvbi biếdkoong. Cứgfgn theo đlwytàegujegujy, gắvokwng gưxirngwsung qua mưxirnpwvbi sáppobu tuổtvkfi, làeguj khẳgesang đlwytnbssnh khôhhuang cógjeo vấhhuan đlwytcimi.

Loảujqmng xoảujqmng lang, láppobch cáppobch...

Hiệppobn trưxirnpwvbng khoảujqmng chừsccung ba bốkcufn ngưxirnpwvbi, nghe xong lờpwvbi nàegujy trựwhlqc tiếdkoop cầohwcm bấhhuat ổtvkfn chénbssn rưxirngwsuu trong tay, bịnbss Giang Trầohwcn nógjeoi làegujm cảujqm kinh đlwytếdkoon ngay cảujqm chénbssn rưxirngwsuu cũkyttng rớcimit xuốkcufng đlwythhuat.

Lầohwcn nàegujy, vốkcufn làegujgjeo ízzrat ngưxirnpwvbi khôhhuang biếdkoot Giang Trầohwcn, cũkyttng nhịnbssn khôhhuang đlwytưxirngwsuc vụxfbzng trộsccum hưxirnciming ngưxirnpwvbi bêxfbzn cạasxgnh nghe ngógjeong, Tiểppobu Hầohwcu gia nhàeguj ai a, cáppobi nàegujy cũkyttng quáppobkyttng mãwpclnh rôhhuài.

Đbgwjâhdugy chízzranh làegujhhuang chúyvcha đlwytiệppobn hạasxgeguj quốkcufc quâhdugn yêxfbzu nhấhhuat a.

gwsun nữstija, bêxfbzn cạasxgnh côhhuang chúyvcha đlwytiệppobn hạasxg, còxzern ngồaimqi trưxirngwsung côhhuang chúyvcha Câhdugu Ngọdrtlc, sắvokwc mặvokwt đlwytãwpcl bắvokwt đlwytohwcu trầohwcm xuốkcufng.

Nhìtjhsn khuôhhuan mặvokwt âhdugm trầohwcm củljasa Câhdugu Ngọdrtlc côhhuang chúyvcha, nhữstijng ngưxirnpwvbi xem náppobo nhiệppobt kia, cũkyttng khôhhuang cógjeo mấhhuay cáppobi dáppobm suôhhuàng sã đlwytưxirna áppobnh mắvokwt nhìtjhsn bêxfbzn nàegujy.

Ai cũkyttng biếdkoot, Câhdugu Ngọdrtlc côhhuang chúyvcha làeguj thiêxfbzn tàeguji tu luyệppobn củljasa Đbgwjôhhuang Phưxirnơgwsung Vưxirnơgwsung Quốkcufc, làeguj nhâhdugn vậtvkft cógjeo thựwhlqc quyềcimin rấhhuat cao củljasa Đbgwjôhhuang Phưxirnơgwsung Vưxirnơgwsung Quốkcufc.

Khỏqwkvi cầohwcn phảujqmi nógjeoi, chỉfzgu cầohwcn làeguj thâhdugn phậtvkfn ngưxirnpwvbi tổtvkfng phụxfbz tráppobch Tiềcimim Long hộsccui thửewcr, ởgwsu đlwytâhdugy chưxirn hầohwcu nàegujo dáppobm đlwytvokwc tộsccui nàegujng?

Giang Trầohwcn lạasxgi làeguj mộsccut bộsccu hậtvkfu tri hậtvkfu giáppobc, hồaimqn nhiêxfbzn khôhhuang cógjeo cảujqmm giáppobc mìtjhsnh đlwytãwpcl ngồaimqi ởgwsu khu vựwhlqc hiểppobn háppobch nhấhhuat, cũkyttng khôhhuang cógjeo cảujqmm giáppobc mìtjhsnh thàegujnh tiêxfbzu đlwytiểppobm cho mọdrtli ngưxirnpwvbi chúyvch mụxfbzc.

Sau khi ngồaimqi xuốkcufng, áppobnh mắvokwt củljasa Giang Trầohwcn liếdkooc qua, trêxfbzn cơgwsu bảujqmn đlwytãwpcl đlwytem tấhhuat cảujqm mọdrtli ngưxirnpwvbi trong yếdkoon tiệppobc quan sáppobt mộsccut lầohwcn, đlwytppob cho hắvokwn cảujqmm thấhhuay ngoàeguji ýyzgz muốkcufn làeguj, rõthreegujng còn cógjeo mấhhuay ngưxirnpwvbi quen biếdkoot.

gjeoi thízzra dụxfbz nhưxirnxirngwsuc Sưxirn Đbgwjiệppobn Tam Đbgwjiệppobn Chủljas, nógjeoi thízzra dụxfbz nhưxirn Thiêxfbzn Thủljasy Hầohwcu ngàegujy đlwytógjeo tựwhlqppobt mìtjhsnh.

Nhìtjhsn ra, hôhhuam nay Thiêxfbzn Thủljasy Hầohwcu rấhhuat thàegujnh thậtvkft, đlwytêxfbz đlwytiềcimiu. Nếdkoou làegujbbhuwpclng, Thiêxfbzn Thủljasy Hầohwcu nhấhhuat đlwytnbssnh sẽstij nhảujqmy ra nhằbzamm vàegujo Giang gia phụxfbz tửewcr.


Bấhhuat quáppob, hôhhuam nay bấhhuat kểppobeguj Thiêxfbzn Thủljasy Hầohwcu, hay làeguj truyềcimin nhâhdugn củljasa hắvokwn, đlwytcimiu dịnbss thưxirnpwvbng đlwytiệppobu thấhhuap.

Hiểppobn nhiêxfbzn, ngàegujy đlwytógjeo chuyệppobn pháppobt sinh ởgwsu Giang Hãwpcln Hầohwcu phủljas, đlwytppob cho Thiêxfbzn Thủljasy Hầohwcu lòxzerng còxzern sợgwsuwpcli. Bấhhuat quáppob bảujqmn thâhdugn củljasa hắvokwn khôhhuang nhảujqmy ra, thấhhuay nhữstijng ngưxirnpwvbi kháppobc nhằbzamm vàegujo Giang gia phụxfbz tửewcr, trong lòxzerng vẫmikpn rấhhuat hảujqm giậtvkfn.

Nhữstijng ngưxirnpwvbi nàegujy khôhhuang biếdkoot ưxirncimic đlwytnbssnh giữstija Giang Trầohwcn cùyzgzng Đbgwjôhhuang Phưxirnơgwsung Lộsccuc, bọdrtln hắvokwn chèpyzpn énbssp Giang gia phụxfbz tửewcr, làeguj khôhhuang cógjeotjhs cốkcuf kỵkcuf.

Quảujqm nhiêxfbzn, Giang Trầohwcn đlwytang muốkcufn hỏqwkvi Đbgwjôhhuang Phưxirnơgwsung Chỉfzgu Nhưxirngwsuc vàeguji câhdugu tìtjhsnh hìtjhsnh gầohwcn đlwytâhdugy, liềcimin cógjeo mấhhuay chưxirn hầohwcu truyềcimin nhâhdugn, rấhhuat cógjeo ăkyttn ýyzgzxirnciming bọdrtln họdrtl đlwyti tớcimii.

Ngưxirnpwvbi đlwyti đlwytohwcu, đlwytúyvchng làeguj Bạasxgch Hổtvkf Hầohwcu truyềcimin nhâhdugn Bạasxgch Chiếdkoon Vâhdugn.

- Giang Trầohwcn, ngưxirnơgwsui biếdkoot hôhhuam nay làeguj ngàegujy gìtjhs sao?

Bạasxgch Chiếdkoon Vâhdugn lòxzerng đlwytohwcy căkyttm phẫmikpn nógjeoi:

- Hôhhuam nay làeguj sinh nhậtvkft mưxirnpwvbi sáppobu tuổtvkfi củljasa tiểppobu thưxirn Long Cưxirn Tuyếdkoot. Ngưxirnơgwsui vâhdug̣y mà nógjeoi đlwytâhdugy làegujgwsui báppobt nháppobo! Ta lệppobnh cho ngưxirnơgwsui xin lỗeguji!

- Còxzern cógjeo Hồaimqng Thiêxfbzn Đbgwjaimqng ta, dùyzgzng danh nghĩbbhua Chu Tưxirncimic Hầohwcu truyềcimin nhâhdugn, lệppobnh cưxirnyzgzng chếdkoo ngưxirnơgwsui xin lỗeguji chủljas nhâhdugn cùyzgzng kháppobch nhâhdugn ởgwsu đlwytâhdugy!

Hồaimqng Thiêxfbzn Đbgwjaimqng cũkyttng thay đlwyttvkfi phong cáppobch giựwhlqt giâhdugy ngưxirnpwvbi kháppobc trưxirncimic kia, hôhhuam nay vâhdug̣y mà chủljas đlwytsccung xuấhhuat kízzrach.

Hiểppobn nhiêxfbzn, ởgwsu loạasxgi trưxirnpwvbng hợgwsup nàegujy nịnbssnh nọdrtlt Long Cưxirn Tuyếdkoot, Hồaimqng Thiêxfbzn Đbgwjaimqng khôhhuang muốkcufn đlwytppob cho Bạasxgch Chiếdkoon Vâhdugn chiếdkoom tiêxfbzn cơgwsu.

Đbgwjnbssa vịnbss củljasa hai ngưxirnpwvbi nàegujy, đlwytcimiu rấhhuat lớcimin.

Đbgwjôhhuang Phưxirnơgwsung Vưxirnơgwsung Quốkcufc mộsccut trăkyttm lẻvokwppobm lộsccu chưxirn hầohwcu, thựwhlqc lựwhlqc riêxfbzng phâhdug̀n mình khôhhuang đlwytaimqng nhấhhuat. Nhưxirnng màegujgjeo Tứgfgn đlwytasxgi chưxirn hầohwcu, làeguj mộsccut mựwhlqc ổtvkfn ởgwsu trưxirncimic bốkcufn, vôhhua luậtvkfn Vưxirnơgwsung Quốkcufc thay đlwyttvkfi nhưxirn thếdkooegujo, vịnbss trízzra Tứgfgn đlwytasxgi chưxirn hầohwcu nàegujy cũkyttng sẽstij khôhhuang biếdkoon.


Long Đbgwjbzamng Hầohwcu thứgfgn nhấhhuat, Bạasxgch Hổtvkf Hầohwcu thưxirń hai, Chu Tưxirncimic Hầohwcu thứgfgn ba, Huyềcimin Vũkytt Hầohwcu thưxirń tưxirn!

Truyềcimin nhâhdugn Tứgfgn đlwytasxgi chưxirn hầohwcu nàegujy, thoáppobng cáppobi đlwytgfgnng ra hai cáppobi, còxzern mang theo mấhhuay chưxirn hầohwcu truyềcimin nhâhdugn bàeguji danh phízzraa trêxfbzn, hùyzgzng hổtvkf đlwytkcufi vớcimii Giang Trầohwcn tạasxgo thàegujnh xu thếdkoohdugy kízzran.

Giang Trầohwcn lãwpclo thầohwcn khắvokwp nơgwsui, dùyzgz bậtvkfn vẫmikpn ung dung liếdkooc nhìtjhsn Hồaimqng Thiêxfbzn Đbgwjaimqng, nhàegujn nhạasxgt hỏqwkvi:

- Ngưxirnơgwsui ra lệppobnh cho ta sao?

- Ngưxirnơgwsui cógjeo thểppob cho rằbzamng nhưxirn vậtvkfy.

Hồaimqng Thiêxfbzn Đbgwjaimqng ngạasxgo nghễbhmygjeoi.

- Nha...

Giang Trầohwcn đlwyttvkfp nhẹwfxlppobi tráppobn, giốkcufng nhưxirnxirnpwvbi màeguj khôhhuang phảujqmi cưxirnpwvbi nhìtjhsn Câhdugu Ngọdrtlc côhhuang chúyvcha nógjeoi:

- Câhdugu Ngọdrtlc côhhuang chúyvcha, ngưxirnpwvbi nàegujy làeguj ngưxirnpwvbi vưxirnơgwsung thấhhuat cáppobc ngưxirnơgwsui sao? Chẳgesang lẽstij trízzra nhớcimi củljasa ta phạasxgm sai lầohwcm? Chưxirn hầohwcu tầohwcm đlwytógjeo, cógjeoxirnppobch mệppobnh lệppobnh đlwytkcufi phưxirnơgwsung sao? Ta giốkcufng nhưxirn nhớcimithre, quyềcimin lựwhlqc mệppobnh lệppobnh chưxirn hầohwcu, tựwhlq hồaimq chỉfzgugjeoxirnơgwsung thấhhuat mớcimii cógjeo a!

Hắvokwn lưxirnpwvbi biếdkoong nhìtjhsn thoáppobng qua Hồaimqng Thiêxfbzn Đbgwjaimqng, cưxirnpwvbi nógjeoi:

- Chu Tưxirncimic Hầohwcu truyềcimin nhâhdugn đlwytúyvchng khôhhuang? Ngưxirnơgwsui chừsccung nàegujo thìtjhs sửewcra họdrtl Đbgwjôhhuang Phưxirnơgwsung? Xảujqmy ra chuyệppobn lớcimin nhưxirn vậtvkfy, sao ngưxirnơgwsui khôhhuang sớcimim cáppobo tri thiêxfbzn hạasxg, đlwytppob cho chúyvchng ta chuẩkcufn bịnbsshdugm lýyzgz a!

Hồaimqng Thiêxfbzn Đbgwjaimqng vốkcufn làegujyzgzng hổtvkf, bịnbss mộsccut câhdugu hờpwvbi hợgwsut nàegujy hỏqwkvi lạasxgi, lậtvkfp tứgfgnc khôhhuang phảujqmn báppobc đlwytưxirngwsuc, đlwytgfgnng im nhưxirn mộsccut pho tưxirngwsung.

- Còxzern ngưxirnơgwsui nữstija, Bạasxgch Chiếdkoon Vâhdugn đlwytúyvchng khôhhuang? Nếdkoou nhưxirn ta khôhhuang nhớcimi lầohwcm, đlwytâhdugy đlwytãwpcleguj lầohwcn thứgfgn ba ngưxirnơgwsui khiêxfbzu khízzrach ta. Trưxirncimic kia ta khôhhuang muốkcufn chấhhuap nhặvokwt vớcimii ngưxirnơgwsui. Nhưxirnng màegujhhuam nay, ngưxirnơgwsui nógjeoi đlwytâhdugy khôhhuang phảujqmi nơgwsui báppobt nháppobo, vậtvkfy ngưxirnơgwsui nhảujqmy lêxfbzn nhảujqmy xuốkcufng làeguj muốkcufn làegujm gìtjhs? Áyzgznh mắvokwt ngưxirnơgwsui mùyzgz sao? Khôhhuang thấhhuay côhhuang chúyvcha đlwytiệppobn hạasxg ngồaimqi ởgwsu chỗeguj nầohwcy sao? Ngưxirnơgwsui còxzern hiểppobu lễbhmy nghi chưxirn hầohwcu khôhhuang? Ởfzgu trưxirncimic mặvokwt côhhuang chúyvcha đlwytiệppobn hạasxghhua to gọdrtli nhỏqwkv, trong tâhdugm còxzern cógjeo kháppobi niệppobm tôhhuan ti cao thấhhuap hay khôhhuang?

- Còn cógjeo mấhhuay ngưxirnpwvbi các ngưxirnơgwsui nưxirña, muốkcufn làegujm gìtjhs? Đbgwji theo hai têxfbzn ngu xuẩkcufn nàegujy ra mấhhuat mặvokwt xấhhuau hổtvkf, cógjeo phảujqmi muốkcufn nógjeoi cho mọdrtli ngưxirnpwvbi ởgwsu đlwytâhdugy, cáppobc ngưxirnơgwsui lòxzerng khôhhuang phụxfbzc, đlwytãwpcl khôhhuang cầohwcn che dấhhuau đlwytúyvchng khôhhuang?

Giang Trầohwcn bắvokwn liêxfbzn hồaimqi, nógjeoi đlwytếdkoon bọdrtln ngưxirnpwvbi trẻvokw tuổtvkfi nàegujy nguyêxfbzn mộsccut đlwytáppobm cứgfgnng họdrtlng, mặvokwt đlwytqwkv tớcimii mang tai, đlwytohwcu ógjeoc trốkcufng rỗegujng, muốkcufn tìtjhsm ngôhhuan ngữstij phảujqmn báppobc, lạasxgi hoàegujn toàegujn khôhhuang biếdkoot nógjeoi cáppobi gìtjhs cho phảujqmi.

Bạasxgch Chiếdkoon Vâhdugn tứgfgnc đlwytếdkoon pháppobt run:

- Ngưxirnơgwsui... Giang Trầohwcn... Con mẹwfxlgjeo ngưxirnơgwsui ngậtvkfm máppobu phun ngưxirnpwvbi.

- Chẳgesang lẽstij mẹwfxl của ngưxirnơgwsui khôhhuang ngậtvkfm máppobu phun ngưxirnpwvbi? Mẹwfxl của ngưxirnơgwsui khôhhuang ngậtvkfm máppobu phun ngưxirnpwvbi, ngưxirnơgwsui làeguj từsccu đlwytâhdugu bòxzer ra? Chẳgesang lẽstijeguj con hoang do phụxfbz thâhdugn ngưxirnơgwsui ởgwsu trêxfbzn đlwytưxirnpwvbng nhặvokwt vềcimi?

Muốkcufn nógjeoi đlwythhuau võthre mồaimqm, Giang Trầohwcn kiếdkoop trưxirncimic chízzranh làegujgjeo trăkyttm vạn năkyttm kinh nghiệppobm mắvokwng chửewcri ngưxirnpwvbi, lờpwvbi nógjeoi áppobc đlwytsccuc, cógjeo thểppobgjeoi mắvokwng tậtvkfn Chưxirn Thiêxfbzn.

Mấhhuay cáppobi mặvokwt hàegujng nàegujy, căkyttn bảujqmn khôhhuang đlwytljas xem.

Đbgwjoạasxgn sau nàegujy, Đbgwjôhhuang Phưxirnơgwsung Chỉfzgu Nhưxirngwsuc lạasxgi khôhhuang hiểppobu, nhẹwfxl nhàegujng lôhhuai kénbsso tay áppobo củljasa Giang Trầohwcn, vẻvokw mặvokwt họdrtlc hỏqwkvi:

- Giang Trầohwcn ca ca, hắvokwn cógjeo phảujqmi nhặvokwt đlwytưxirngwsuc hay khôhhuang, cùyzgzng mụxfbz mụxfbz hắvokwn ngậtvkfm máppobu phun ngưxirnpwvbi cógjeo quan hệppobtjhs?

- Cáppobi nàegujy...

Giang Trầohwcn bịnbss vấhhuan đlwytcimiegujy làegujm ténbss xỉfzguu rôhhuài, ấhhuap a ấhhuap úyvchng nógjeoi:

- Vấhhuan đlwytcimiegujy thiếdkoou nhi khôhhuang nêxfbzn hỏqwkvi, chờpwvb vềcimi sau ngưxirnơgwsui lậtvkfp gia đlwytìtjhsnh sinh con, tựwhlq nhiêxfbzn sẽstij biếdkoot.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.