Độc Tôn Tam Giới

Chương 36 : Long gia kiêu ngạo 1

    trước sau   
Nguyêpgbhn mộqcdvt đzrluáwxctm vểnxbcnh đzrluuyqwu, đzrluokleu muốazkan nhìksenn mộqcdvt chúmasjt, Giang gia Tiểnxbcu Hầuyqwu gia ngữopln ra khôbwfdng sợuinx kinh ngưtsyjvaqqi kia, đzrluếzpejn cùzpejng cóbwfd phảbwfdi bởuroei vìksen áwxctp lựhrgic quáwxct lớnunsn, đzrluqcdvt nhiêpgbhn đzrlupgbhn rồnmlzi hay khôbwfdng?

Giang Trầuyqwn cũtuaeng khôbwfdng ngờvaqq tớnunsi, hắqzcln thuậuvjmn miệlmprng mấazkay câqlmvu, lạkknsi cóbwfd hiệlmpru quảbwfd dọiskxn bãsbzci lớnunsn nhưtsyj vậuvjmy. Vốazkan lànxcc yếzpejn hộqcdvi tốazkap năftobm tốazkap ba cao đzrluànxccm khoáwxctt luậuvjmn, đzrluqcdvt nhiêpgbhn đzrluokleu tĩfryinh lặtsyjng lạkknsi.

bwfd sốazka áwxctnh mắqzclt, đzrlunmlzng loạkknst nhìksenn qua Giang Trầuyqwn.

cddq đzrluâqlmvy đzrluokleu lànxcc quyềoklen quýtuae củjggaa Đdqcwôbwfdng Phưtsyjơoplnng Vưtsyjơoplnng Quốazkac, cũtuaeng biếzpejt Long Đdqcwbwfdng Hầuyqwu vẫhbjxn muốazkan đzrlukknst đzrluưtsyjuinxc phiếzpejn linh đzrluuinxa trong tay Giang Hãsbzcn Hầuyqwu, tìksenm cáwxctch muốazkan cưtsyjnunsp lấazkay.

Nhìksenn tưtsyj thếzpej, chẳhwcdng lẽidrr Giang Trầuyqwn nànxccy lànxcc muốazkan vạkknsch mặtsyjt? Côbwfdng nhiêpgbhn cùzpejng Long Đdqcwbwfdng Hầuyqwu khiêpgbhu chiếzpejn sao?

Giang Trầuyqwn lànxcc ngưtsyjvaqqi trong cuộqcdvc, lạkknsi mộqcdvt bộqcdv thầuyqwn kinh khôbwfdng ổphmyn đzrluuinxnh, képgbho ra cáwxcti ghếzpej, đzrlukknsi mãsbzc kim đzrluao ngồnmlzi lêpgbhn, ởuroe trêpgbhn ngưtsyjvaqqi Đdqcwôbwfdng Phưtsyjơoplnng Chỉrrkx Nhưtsyjuinxc liếzpejc mộqcdvt cáwxcti, trong miệlmprng lầuyqwm bầuyqwm nóbwfdi:


- Xem ra, mấazkay ngànxccy nay ngưtsyjơoplni khôbwfdng cóbwfdtsyjvaqqi biếzpejng. Cứevgd theo đzrluànxccnxccy, gắqzclng gưtsyjuinxng qua mưtsyjvaqqi sáwxctu tuổphmyi, lànxcc khẳhwcdng đzrluuinxnh khôbwfdng cóbwfd vấazkan đzrluokle.

Loảbwfdng xoảbwfdng lang, láwxctch cáwxctch...

Hiệlmprn trưtsyjvaqqng khoảbwfdng chừpncfng ba bốazkan ngưtsyjvaqqi, nghe xong lờvaqqi nànxccy trựhrgic tiếzpejp cầuyqwm bấazkat ổphmyn chépgbhn rưtsyjuinxu trong tay, bịuinx Giang Trầuyqwn nóbwfdi lànxccm cảbwfd kinh đzrluếzpejn ngay cảbwfd chépgbhn rưtsyjuinxu cũtuaeng rớnunst xuốazkang đzrluazkat.

Lầuyqwn nànxccy, vốazkan lànxccbwfd írcapt ngưtsyjvaqqi khôbwfdng biếzpejt Giang Trầuyqwn, cũtuaeng nhịuinxn khôbwfdng đzrluưtsyjuinxc vụbghong trộqcdvm hưtsyjnunsng ngưtsyjvaqqi bêpgbhn cạkknsnh nghe ngóbwfdng, Tiểnxbcu Hầuyqwu gia nhànxcc ai a, cáwxcti nànxccy cũtuaeng quáwxcttuaeng mãsbzcnh rôbwfd̀i.

Đdqcwâqlmvy chírcapnh lànxccbwfdng chúmasja đzrluiệlmprn hạkknsnxcc quốazkac quâqlmvn yêpgbhu nhấazkat a.

oplnn nữoplna, bêpgbhn cạkknsnh côbwfdng chúmasja đzrluiệlmprn hạkkns, còolncn ngồnmlzi trưtsyjuroeng côbwfdng chúmasja Câqlmvu Ngọiskxc, sắqzclc mặtsyjt đzrluãsbzc bắqzclt đzrluuyqwu trầuyqwm xuốazkang.

Nhìksenn khuôbwfdn mặtsyjt âqlmvm trầuyqwm củjggaa Câqlmvu Ngọiskxc côbwfdng chúmasja, nhữoplnng ngưtsyjvaqqi xem náwxcto nhiệlmprt kia, cũtuaeng khôbwfdng cóbwfd mấazkay cáwxcti dáwxctm suôbwfd̀ng sã đzrluưtsyja áwxctnh mắqzclt nhìksenn bêpgbhn nànxccy.

Ai cũtuaeng biếzpejt, Câqlmvu Ngọiskxc côbwfdng chúmasja lànxcc thiêpgbhn tànxcci tu luyệlmprn củjggaa Đdqcwôbwfdng Phưtsyjơoplnng Vưtsyjơoplnng Quốazkac, lànxcc nhâqlmvn vậuvjmt cóbwfd thựhrgic quyềoklen rấazkat cao củjggaa Đdqcwôbwfdng Phưtsyjơoplnng Vưtsyjơoplnng Quốazkac.

Khỏjshmi cầuyqwn phảbwfdi nóbwfdi, chỉrrkx cầuyqwn lànxcc thâqlmvn phậuvjmn ngưtsyjvaqqi tổphmyng phụbgho tráwxctch Tiềoklem Long hộqcdvi thửlttt, ởuroe đzrluâqlmvy chưtsyj hầuyqwu nànxcco dáwxctm đzrluqzclc tộqcdvi nànxccng?

Giang Trầuyqwn lạkknsi lànxcc mộqcdvt bộqcdv hậuvjmu tri hậuvjmu giáwxctc, hồnmlzn nhiêpgbhn khôbwfdng cóbwfd cảbwfdm giáwxctc mìksennh đzrluãsbzc ngồnmlzi ởuroe khu vựhrgic hiểnxbcn háwxctch nhấazkat, cũtuaeng khôbwfdng cóbwfd cảbwfdm giáwxctc mìksennh thànxccnh tiêpgbhu đzrluiểnxbcm cho mọiskxi ngưtsyjvaqqi chúmasj mụbghoc.

Sau khi ngồnmlzi xuốazkang, áwxctnh mắqzclt củjggaa Giang Trầuyqwn liếzpejc qua, trêpgbhn cơopln bảbwfdn đzrluãsbzc đzrluem tấazkat cảbwfd mọiskxi ngưtsyjvaqqi trong yếzpejn tiệlmprc quan sáwxctt mộqcdvt lầuyqwn, đzrlunxbc cho hắqzcln cảbwfdm thấazkay ngoànxcci ýtuae muốazkan lànxcc, rõsvkjnxccng còn cóbwfd mấazkay ngưtsyjvaqqi quen biếzpejt.

bwfdi thírcap dụbgho nhưtsyjtsyjuinxc Sưtsyj Đdqcwiệlmprn Tam Đdqcwiệlmprn Chủjgga, nóbwfdi thírcap dụbgho nhưtsyj Thiêpgbhn Thủjggay Hầuyqwu ngànxccy đzrluóbwfd tựhrgiwxctt mìksennh.

Nhìksenn ra, hôbwfdm nay Thiêpgbhn Thủjggay Hầuyqwu rấazkat thànxccnh thậuvjmt, đzrluêpgbh đzrluiềokleu. Nếzpeju lànxccfryisbzcng, Thiêpgbhn Thủjggay Hầuyqwu nhấazkat đzrluuinxnh sẽidrr nhảbwfdy ra nhằbwfdm vànxcco Giang gia phụbgho tửlttt.


Bấazkat quáwxct, hôbwfdm nay bấazkat kểnxbcnxcc Thiêpgbhn Thủjggay Hầuyqwu, hay lànxcc truyềoklen nhâqlmvn củjggaa hắqzcln, đzrluokleu dịuinx thưtsyjvaqqng đzrluiệlmpru thấazkap.

Hiểnxbcn nhiêpgbhn, ngànxccy đzrluóbwfd chuyệlmprn pháwxctt sinh ởuroe Giang Hãsbzcn Hầuyqwu phủjgga, đzrlunxbc cho Thiêpgbhn Thủjggay Hầuyqwu lòolncng còolncn sợuinxsbzci. Bấazkat quáwxct bảbwfdn thâqlmvn củjggaa hắqzcln khôbwfdng nhảbwfdy ra, thấazkay nhữoplnng ngưtsyjvaqqi kháwxctc nhằbwfdm vànxcco Giang gia phụbgho tửlttt, trong lòolncng vẫhbjxn rấazkat hảbwfd giậuvjmn.

Nhữoplnng ngưtsyjvaqqi nànxccy khôbwfdng biếzpejt ưtsyjnunsc đzrluuinxnh giữoplna Giang Trầuyqwn cùzpejng Đdqcwôbwfdng Phưtsyjơoplnng Lộqcdvc, bọiskxn hắqzcln chèiuynn épgbhp Giang gia phụbgho tửlttt, lànxcc khôbwfdng cóbwfdksen cốazka kỵopln.

Quảbwfd nhiêpgbhn, Giang Trầuyqwn đzrluang muốazkan hỏjshmi Đdqcwôbwfdng Phưtsyjơoplnng Chỉrrkx Nhưtsyjuinxc vànxcci câqlmvu tìksennh hìksennh gầuyqwn đzrluâqlmvy, liềoklen cóbwfd mấazkay chưtsyj hầuyqwu truyềoklen nhâqlmvn, rấazkat cóbwfd ăftobn ýtuaetsyjnunsng bọiskxn họiskx đzrlui tớnunsi.

Ngưtsyjvaqqi đzrlui đzrluuyqwu, đzrluúmasjng lànxcc Bạkknsch Hổphmy Hầuyqwu truyềoklen nhâqlmvn Bạkknsch Chiếzpejn Vâqlmvn.

- Giang Trầuyqwn, ngưtsyjơoplni biếzpejt hôbwfdm nay lànxcc ngànxccy gìksen sao?

Bạkknsch Chiếzpejn Vâqlmvn lòolncng đzrluuyqwy căftobm phẫhbjxn nóbwfdi:

- Hôbwfdm nay lànxcc sinh nhậuvjmt mưtsyjvaqqi sáwxctu tuổphmyi củjggaa tiểnxbcu thưtsyj Long Cưtsyj Tuyếzpejt. Ngưtsyjơoplni vâqlmṿy mà nóbwfdi đzrluâqlmvy lànxccoplni báwxctt nháwxcto! Ta lệlmprnh cho ngưtsyjơoplni xin lỗhrgii!

- Còolncn cóbwfd Hồnmlzng Thiêpgbhn Đdqcwnmlzng ta, dùzpejng danh nghĩfryia Chu Tưtsyjnunsc Hầuyqwu truyềoklen nhâqlmvn, lệlmprnh cưtsyjxchtng chếzpej ngưtsyjơoplni xin lỗhrgii chủjgga nhâqlmvn cùzpejng kháwxctch nhâqlmvn ởuroe đzrluâqlmvy!

Hồnmlzng Thiêpgbhn Đdqcwnmlzng cũtuaeng thay đzrluphmyi phong cáwxctch giựhrgit giâqlmvy ngưtsyjvaqqi kháwxctc trưtsyjnunsc kia, hôbwfdm nay vâqlmṿy mà chủjgga đzrluqcdvng xuấazkat kírcapch.

Hiểnxbcn nhiêpgbhn, ởuroe loạkknsi trưtsyjvaqqng hợuinxp nànxccy nịuinxnh nọiskxt Long Cưtsyj Tuyếzpejt, Hồnmlzng Thiêpgbhn Đdqcwnmlzng khôbwfdng muốazkan đzrlunxbc cho Bạkknsch Chiếzpejn Vâqlmvn chiếzpejm tiêpgbhn cơopln.

Đdqcwuinxa vịuinx củjggaa hai ngưtsyjvaqqi nànxccy, đzrluokleu rấazkat lớnunsn.

Đdqcwôbwfdng Phưtsyjơoplnng Vưtsyjơoplnng Quốazkac mộqcdvt trăftobm lẻtsyjwxctm lộqcdv chưtsyj hầuyqwu, thựhrgic lựhrgic riêpgbhng phâqlmv̀n mình khôbwfdng đzrlunmlzng nhấazkat. Nhưtsyjng mànxccbwfd Tứevgd đzrlukknsi chưtsyj hầuyqwu, lànxcc mộqcdvt mựhrgic ổphmyn ởuroe trưtsyjnunsc bốazkan, vôbwfd luậuvjmn Vưtsyjơoplnng Quốazkac thay đzrluphmyi nhưtsyj thếzpejnxcco, vịuinx trírcap Tứevgd đzrlukknsi chưtsyj hầuyqwu nànxccy cũtuaeng sẽidrr khôbwfdng biếzpejn.


Long Đdqcwbwfdng Hầuyqwu thứevgd nhấazkat, Bạkknsch Hổphmy Hầuyqwu thưtsyj́ hai, Chu Tưtsyjnunsc Hầuyqwu thứevgd ba, Huyềoklen Vũtuae Hầuyqwu thưtsyj́ tưtsyj!

Truyềoklen nhâqlmvn Tứevgd đzrlukknsi chưtsyj hầuyqwu nànxccy, thoáwxctng cáwxcti đzrluevgdng ra hai cáwxcti, còolncn mang theo mấazkay chưtsyj hầuyqwu truyềoklen nhâqlmvn bànxcci danh phírcapa trêpgbhn, hùzpejng hổphmy đzrluazkai vớnunsi Giang Trầuyqwn tạkknso thànxccnh xu thếzpejqlmvy kírcapn.

Giang Trầuyqwn lãsbzco thầuyqwn khắqzclp nơoplni, dùzpej bậuvjmn vẫhbjxn ung dung liếzpejc nhìksenn Hồnmlzng Thiêpgbhn Đdqcwnmlzng, nhànxccn nhạkknst hỏjshmi:

- Ngưtsyjơoplni ra lệlmprnh cho ta sao?

- Ngưtsyjơoplni cóbwfd thểnxbc cho rằbwfdng nhưtsyj vậuvjmy.

Hồnmlzng Thiêpgbhn Đdqcwnmlzng ngạkknso nghễttcpbwfdi.

- Nha...

Giang Trầuyqwn đzrluuvjmp nhẹphmywxcti tráwxctn, giốazkang nhưtsyjtsyjvaqqi mànxcc khôbwfdng phảbwfdi cưtsyjvaqqi nhìksenn Câqlmvu Ngọiskxc côbwfdng chúmasja nóbwfdi:

- Câqlmvu Ngọiskxc côbwfdng chúmasja, ngưtsyjvaqqi nànxccy lànxcc ngưtsyjvaqqi vưtsyjơoplnng thấazkat cáwxctc ngưtsyjơoplni sao? Chẳhwcdng lẽidrr trírcap nhớnuns củjggaa ta phạkknsm sai lầuyqwm? Chưtsyj hầuyqwu tầuyqwm đzrluóbwfd, cóbwfdtsyjwxctch mệlmprnh lệlmprnh đzrluazkai phưtsyjơoplnng sao? Ta giốazkang nhưtsyj nhớnunssvkj, quyềoklen lựhrgic mệlmprnh lệlmprnh chưtsyj hầuyqwu, tựhrgi hồnmlz chỉrrkxbwfdtsyjơoplnng thấazkat mớnunsi cóbwfd a!

Hắqzcln lưtsyjvaqqi biếzpejng nhìksenn thoáwxctng qua Hồnmlzng Thiêpgbhn Đdqcwnmlzng, cưtsyjvaqqi nóbwfdi:

- Chu Tưtsyjnunsc Hầuyqwu truyềoklen nhâqlmvn đzrluúmasjng khôbwfdng? Ngưtsyjơoplni chừpncfng nànxcco thìksen sửlttta họiskx Đdqcwôbwfdng Phưtsyjơoplnng? Xảbwfdy ra chuyệlmprn lớnunsn nhưtsyj vậuvjmy, sao ngưtsyjơoplni khôbwfdng sớnunsm cáwxcto tri thiêpgbhn hạkkns, đzrlunxbc cho chúmasjng ta chuẩxvecn bịuinxqlmvm lýtuae a!

Hồnmlzng Thiêpgbhn Đdqcwnmlzng vốazkan lànxcczpejng hổphmy, bịuinx mộqcdvt câqlmvu hờvaqqi hợuinxt nànxccy hỏjshmi lạkknsi, lậuvjmp tứevgdc khôbwfdng phảbwfdn báwxctc đzrluưtsyjuinxc, đzrluevgdng im nhưtsyj mộqcdvt pho tưtsyjuinxng.

- Còolncn ngưtsyjơoplni nữoplna, Bạkknsch Chiếzpejn Vâqlmvn đzrluúmasjng khôbwfdng? Nếzpeju nhưtsyj ta khôbwfdng nhớnuns lầuyqwm, đzrluâqlmvy đzrluãsbzcnxcc lầuyqwn thứevgd ba ngưtsyjơoplni khiêpgbhu khírcapch ta. Trưtsyjnunsc kia ta khôbwfdng muốazkan chấazkap nhặtsyjt vớnunsi ngưtsyjơoplni. Nhưtsyjng mànxccbwfdm nay, ngưtsyjơoplni nóbwfdi đzrluâqlmvy khôbwfdng phảbwfdi nơoplni báwxctt nháwxcto, vậuvjmy ngưtsyjơoplni nhảbwfdy lêpgbhn nhảbwfdy xuốazkang lànxcc muốazkan lànxccm gìksen? Áuinxnh mắqzclt ngưtsyjơoplni mùzpej sao? Khôbwfdng thấazkay côbwfdng chúmasja đzrluiệlmprn hạkkns ngồnmlzi ởuroe chỗhrgi nầuyqwy sao? Ngưtsyjơoplni còolncn hiểnxbcu lễttcp nghi chưtsyj hầuyqwu khôbwfdng? Ởcddq trưtsyjnunsc mặtsyjt côbwfdng chúmasja đzrluiệlmprn hạkknsbwfd to gọiskxi nhỏjshm, trong tâqlmvm còolncn cóbwfd kháwxcti niệlmprm tôbwfdn ti cao thấazkap hay khôbwfdng?

- Còn cóbwfd mấazkay ngưtsyjvaqqi các ngưtsyjơoplni nưtsyj̃a, muốazkan lànxccm gìksen? Đdqcwi theo hai têpgbhn ngu xuẩxvecn nànxccy ra mấazkat mặtsyjt xấazkau hổphmy, cóbwfd phảbwfdi muốazkan nóbwfdi cho mọiskxi ngưtsyjvaqqi ởuroe đzrluâqlmvy, cáwxctc ngưtsyjơoplni lòolncng khôbwfdng phụbghoc, đzrluãsbzc khôbwfdng cầuyqwn che dấazkau đzrluúmasjng khôbwfdng?

Giang Trầuyqwn bắqzcln liêpgbhn hồnmlzi, nóbwfdi đzrluếzpejn bọiskxn ngưtsyjvaqqi trẻtsyj tuổphmyi nànxccy nguyêpgbhn mộqcdvt đzrluáwxctm cứevgdng họiskxng, mặtsyjt đzrlujshm tớnunsi mang tai, đzrluuyqwu óbwfdc trốazkang rỗhrging, muốazkan tìksenm ngôbwfdn ngữopln phảbwfdn báwxctc, lạkknsi hoànxccn toànxccn khôbwfdng biếzpejt nóbwfdi cáwxcti gìksen cho phảbwfdi.

Bạkknsch Chiếzpejn Vâqlmvn tứevgdc đzrluếzpejn pháwxctt run:

- Ngưtsyjơoplni... Giang Trầuyqwn... Con mẹphmybwfd ngưtsyjơoplni ngậuvjmm máwxctu phun ngưtsyjvaqqi.

- Chẳhwcdng lẽidrr mẹphmy của ngưtsyjơoplni khôbwfdng ngậuvjmm máwxctu phun ngưtsyjvaqqi? Mẹphmy của ngưtsyjơoplni khôbwfdng ngậuvjmm máwxctu phun ngưtsyjvaqqi, ngưtsyjơoplni lànxcc từpncf đzrluâqlmvu bòolnc ra? Chẳhwcdng lẽidrrnxcc con hoang do phụbgho thâqlmvn ngưtsyjơoplni ởuroe trêpgbhn đzrluưtsyjvaqqng nhặtsyjt vềokle?

Muốazkan nóbwfdi đzrluazkau võsvkj mồnmlzm, Giang Trầuyqwn kiếzpejp trưtsyjnunsc chírcapnh lànxccbwfd trăftobm vạn năftobm kinh nghiệlmprm mắqzclng chửlttti ngưtsyjvaqqi, lờvaqqi nóbwfdi áwxctc đzrluqcdvc, cóbwfd thểnxbcbwfdi mắqzclng tậuvjmn Chưtsyj Thiêpgbhn.

Mấazkay cáwxcti mặtsyjt hànxccng nànxccy, căftobn bảbwfdn khôbwfdng đzrlujgga xem.

Đdqcwoạkknsn sau nànxccy, Đdqcwôbwfdng Phưtsyjơoplnng Chỉrrkx Nhưtsyjuinxc lạkknsi khôbwfdng hiểnxbcu, nhẹphmy nhànxccng lôbwfdi képgbho tay áwxcto củjggaa Giang Trầuyqwn, vẻtsyj mặtsyjt họiskxc hỏjshmi:

- Giang Trầuyqwn ca ca, hắqzcln cóbwfd phảbwfdi nhặtsyjt đzrluưtsyjuinxc hay khôbwfdng, cùzpejng mụbgho mụbgho hắqzcln ngậuvjmm máwxctu phun ngưtsyjvaqqi cóbwfd quan hệlmprksen?

- Cáwxcti nànxccy...

Giang Trầuyqwn bịuinx vấazkan đzrluoklenxccy lànxccm tépgbh xỉrrkxu rôbwfd̀i, ấazkap a ấazkap úmasjng nóbwfdi:

- Vấazkan đzrluoklenxccy thiếzpeju nhi khôbwfdng nêpgbhn hỏjshmi, chờvaqq vềokle sau ngưtsyjơoplni lậuvjmp gia đzrluìksennh sinh con, tựhrgi nhiêpgbhn sẽidrr biếzpejt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.