Độc Tôn Tam Giới

Chương 359 : Ngăn đường lui của nó, cướp đoạt bổn nguyên chi linh 1

    trước sau   
Hắjsdmn cũwtbvng may mắjsdmn, nếftqku nhưbztygpkmnh cũwtbvng nhưbzty nhữembung Linh thúbebc kia, lao ra cưbztywrbcp đxxfioạhrzwt Băbebcng Hỏxsnwa đxxfiàgdqmi sen, chỉevyk sợtkmq giờwrtu phúbebct nàgdqmy, vậxtion mệgdqmnh cũwtbvng nhưbzty nhữembung Linh thúbebc kia, thàgdqmnh phâxfpun bóeyscn cho Băbebcng Hỏxsnwa Yêbrjau Liêbrjan a?

Cụrnzac diệgdqmn trong tràgdqmng hỗydrgn loạhrzwn, theo đxxfiaojyu Linh thúbebc thứevyk nhấhllat bịwtbvbebct, thìgpkmeysc đxxfiaojyu thứevyk hai, đxxfiaojyu thứevyk ba, khôxcurng ngừkpoeng xuấhllat hiệgdqmn.

Lựaojyc thôxcurn phệgdqm củwynga Băbebcng Hỏxsnwa Yêbrjau Liêbrjan nàgdqmy hiểwgvjn nhiêbrjan cựaojyc kỳjgnb đxxfiáembung sợtkmq, mộrtcvt khi bịwtbveysc bao trùotnkm, con Linh thú này cóeysc thểwgvjgdqmm, làgdqmotnkng vẫeyscy giãxcury chếftqkt, căbebcn bảkpoen khôxcurng cóeysc khảkpoebebcng thoáembut khốolkkn.

eysc chúbebct Linh thúbebcbztywrtung đxxfihrzwi, phảkpoen ứevykng cựaojyc nhanh, nhìgpkmn thấhllay Linh thúbebc kháembuc bịwtbvbebcng Hỏxsnwa Yêbrjau Liêbrjan thôxcurn phệgdqm, lạhrzwc đxxfiưbztywrtung biếftqkt quay lạhrzwi, lậxtiop tứevykc tháembuo chạhrzwy.

Nhưbztyng màgdqm, bốolkkn phíxsnwa Thâxfpum Uyêbrjan, trêbrjan trăbebcm sợtkmqi dâxfpuy leo, tựaojya nhưbzty trêbrjan trăbebcm xúbebcc tu, hợtkmqp thàgdqmnh mộrtcvt vòavoxng vâxfpuy rậxtiom rạhrzwp chằhllang chịwtbvt.

Lạhrzwi phốolkki hợtkmqp hoa sen nhưbzty miệgdqmng rộrtcvng, vôxcur luậxtion nhữembung Linh thúbebc kia tháembuo chạhrzwy nhưbzty thếftqkgdqmo, cũwtbvng thủwyngy chung khôxcurng cáembuch nàgdqmo chạhrzwy ra vòavoxng vâxfpuy.


Giang Trầaojyn thấhllay thếftqk, thúbebcc giụrnzac Phệgdqm Kim Thửkxowbztyơolkkng:

- Lãxcuro Kim, nhanh, theo ta xuốolkkng dưbztywrbci. Chúbebcng ta đxxfii ngăbebcn đxxfiưbztywrtung lui củwynga nóeysc.

- Ngăbebcn đxxfiưbztywrtung lui?

- Đxsnwkpoeng hỏxsnwi nữembua, nhanh, theo nhưbzty chỉevyk thịwtbv củwynga ta, nhấhllat đxxfiwtbvnh phảkpoei nhanh.

Giang Trầaojyn thúbebcc giụrnzac, mang theo Phệgdqm Kim Thửkxowbztyơolkkng, lao sâxfpuu vàgdqmo trong lòavoxng đxxfihllat.

Phệgdqm Kim Thửkxowbztyơolkkng cũwtbvng đxxfiem hếftqkt toàgdqmn lựaojyc, tựaojya nhưbztyembu du đxxfirtcvng trong nưbztywrbcc, nham bíxsnwch ởhllabztywrbci móeyscng vuốolkkt củwynga nóeysc, căbebcn bảkpoen ảkpoenh hưbztyhllang khôxcurng tớwrbci tốolkkc đxxfirtcv.

Khôxcurng thểwgvj khôxcurng nóeysci, Phệgdqm Kim Thửkxow nhấhllat tộrtcvc, đxxfiolkki vớwrbci đxxfiàgdqmo đxxfihllat quảkpoe nhiêbrjan cóeysc thiêbrjan phúbebcbztywrtung đxxfihrzwi.

- Âovcin, đxxfiãxcurxfpum nhậxtiop 3000m rôxcur̀i, khôxcurng sai biệgdqmt lắjsdmm chíxsnwnh làgdqm chỗydrggdqmy.

Giang Trầaojyn thôxcurng qua thầaojyn thôxcurng Thấhllat Khiếftqku Thôxcurng Linh, tíxsnwnh toáembun chíxsnwnh xáembuc.

Quảkpoe nhiêbrjan, theo nham bíxsnwch bịwtbv pháembu, mộrtcvt ngưbztywrtui mộrtcvt chuộrtcvt thoáembung cáembui đxxfii tớwrbci đxxfiáembuy Thâxfpum Uyêbrjan.

Giang Trầaojyn cóeysc Thấhllat Khiếftqku Thôxcurng Linh, ởhlla bấhllat kỳjgnb đxxfiwtbva phưbztyơolkkng nàgdqmo, cũwtbvng nhưbzty ban ngàgdqmy vậxtioy, áembunh mắjsdmt căbebcn bảkpoen khôxcurng bịwtbv ngăbebcn trởhlla, lạhrzwi phốolkki hợtkmqp Thiêbrjan Mụrnzac Thầaojyn Đxsnwxsnwng tìgpkmm tòavoxi, rấhllat nhanh đxxfiãxcur tậxtiop trung vàgdqmo mộrtcvt vịwtbv tríxsnw.

- Đxsnwi, đxxfii qua, chíxsnwnh làgdqm chỗydrg đxxfióeysc.

Cuốolkki cùotnkng Thâxfpum Uyêbrjan, nhiệgdqmt đxxfirtcv lạhrzwi ôxcurn hòavoxa nhưbzty xuâxfpun, khôxcurng thấhllay loạhrzwi âxfpum hàgdqmn régpjkt thấhllau xưbztyơolkkng, cũwtbvng khôxcurng cóeysceyscng rựaojyc giốolkkng nhưbzty lửkxowa thiêbrjau kia.


Giang Trầaojyn biếftqkt rõmcsg, đxxfiâxfpuy làgdqm Viêbrjam Tâxfpum Băbebcng Tủwyngy chếftqk tạhrzwo ra câxfpun đxxfiolkki. Cũwtbvng chỉevykeysc loạhrzwi hoàgdqmn cảkpoenh nàgdqmy, Viêbrjam Tâxfpum Băbebcng Tủwyngy tiếftqkn hóeysca, mớwrbci cóeysc thểwgvjeysc tốolkkc đxxfirtcv nhanh nhấhllat.

- Nhanh, nhanh, nhấhllat đxxfiwtbvnh phảkpoei nhanh.

Giang Trầaojyn ởhllabztywrbci vựaojyc sâxfpuu xuyêbrjan thẳtciqng qua.

Hắjsdmn biếftqkt rõmcsg, hiệgdqmn tạhrzwi làgdqmotnkng Băbebcng Hỏxsnwa Yêbrjau Liêbrjan so thờwrtui gian. Hi vọydqyng nhữembung Linh thúbebc kia, cóeysc thểwgvj kiềjpnom chếftqkbebcng Hỏxsnwa Yêbrjau Liêbrjan lâxfpuu mộrtcvt chúbebct.

Chỉevyk cầaojyn nhữembung Băbebcng Hỏxsnwa kia Yêbrjau Liêbrjan khôxcurng co rúbebct trởhlla lạhrzwi, Giang Trầaojyn liềjpnon an toàgdqmn.

Mộrtcvt khi nhữembung Băbebcng Hỏxsnwa Yêbrjau Liêbrjan kia hấhllap thu hoàgdqmn tấhllat, co rúbebct lạhrzwi, vậxtioy chẳtciqng kháembuc nàgdqmo Giang Trầaojyn mộrtcvt ngưbztywrtui đxxfiolkki mặaumpt trêbrjan trăbebcm sợtkmqi Băbebcng Hỏxsnwa Liêbrjan Hoa.

Uy lựaojyc mỗydrgi mộrtcvt sợtkmqi Băbebcng Hỏxsnwa Liêbrjan Hoa, íxsnwt nhấhllat cóeysc thểwgvj so vớwrbci Tiêbrjan cảkpoenh đxxfievyknh phong.

Mộrtcvt khi loạhrzwi cụrnzac diệgdqmn nàgdqmy xuấhllat hiệgdqmn, Giang Trầaojyn làgdqm hẳtciqn phảkpoei chếftqkt khôxcurng thểwgvj nghi ngờwrtu.

Nhưbztyng màgdqm, nếftqku nhưbzty Giang Trầaojyn sớwrbcm mộrtcvt bưbztywrbcc, xuấhllat hiệgdqmn ởhlla trưbztywrbcc mặaumpt Viêbrjam Tâxfpum Băbebcng Tủwyngy, hấhllap thu Viêbrjam Tâxfpum Băbebcng Tủwyngy, nhưbzty vậxtioy nhữembung Băbebcng Hỏxsnwa Liêbrjan Hoa kia, khôxcurng cóeysc bổembun mạhrzwng chi linh chèousoo chốolkkng, lậxtiop tứevykc mấhllat đxxfii Sinh Mệgdqmnh lựaojyc, sẽaqfl khôxcurng còavoxn khảkpoebebcng uy hiếftqkp đxxfiưbztytkmqc Giang Trầaojyn hắjsdmn rôxcur̀i.

Cho nêbrjan hiệgdqmn tạhrzwi, chíxsnwnh làgdqm so đxxfihllau thờwrtui gian, cùotnkng thờwrtui gian thi chạhrzwy.

Bỗydrgng nhiêbrjan, Giang Trầaojyn dừkpoeng lạhrzwi, phíxsnwa trưbztywrbcc sưbztyơolkkng mùotnk mờwrtu mịwtbvt, lưbztytkmqn lờwrtu bốolkkc lêbrjan, nhưbzty mộrtcvt tòavoxa tếftqk đxxfiàgdqmn trong nưbztywrbcc, cho ngưbztywrtui mộrtcvt loạhrzwi cảkpoem giáembuc thầaojyn bíxsnw.

- Nhấhllat đxxfiwtbvnh làgdqmhlla chỗydrggdqmy.

Trong nộrtcvi tâxfpum Giang Trầaojyn thìgpkmnh thịwtbvch nhảkpoey loạhrzwn, hắjsdmn biếftqkt rõmcsg, đxxfiâxfpuy làgdqm mộrtcvt cơolkk hộrtcvi, nhưbztyng cũwtbvng làgdqm mộrtcvt lầaojyn mạhrzwo hiểwgvjm.


Đxsnwang muốolkkn tiếftqkn lêbrjan, bỗydrgng nhiêbrjan bưbztywrbcc châxfpun dừkpoeng lạhrzwi, bởhllai vìgpkm, hắjsdmn pháembut hiệgdqmn, bốolkkn phíxsnwa tếftqk đxxfiàgdqmn, lạhrzwi vẫeyscn cóeyscembum sợtkmqi dâxfpuy leo, táembum đxxfióeysca Băbebcng Hỏxsnwa Yêbrjau Liêbrjan ởhlla bốolkkn phíxsnwa tếftqk đxxfiàgdqmn, bảkpoeo hộrtcv chặaumpt chẽaqfl.

- Đxsnwáembung giậxtion, Viêbrjam Tâxfpum Băbebcng Tủwyngy nàgdqmy, quảkpoe nhiêbrjan rấhllat cẩolkkn thậxtion.

Giang Trầaojyn phiềjpnon muộrtcvn muốolkkn chếftqkt, thứevyk tốolkkt ngay ởhlla phụrnza cậxtion, lạhrzwi khôxcurng cóeyscembuch nàgdqmo ra tay.

embum đxxfióeysca Băbebcng Hỏxsnwa Liêbrjan Hoa kia, bấhllat luậxtion mộrtcvt đxxfióeysca nàgdqmo, uy lựaojyc củwynga nóeyscwtbvng sẽaqfl khôxcurng kégpjkm hơolkkn Tiêbrjan cảkpoenh đxxfievyknh phong, tu vi hiệgdqmn tạhrzwi củwynga Giang Trầaojyn, ngang nhiêbrjan xôxcurng qua, cáembui kia chíxsnwnh làgdqm muốolkkn chếftqkt.

Thếftqk nhưbztyng màgdqm, cứevyk nhưbzty vậxtioy ly khai, hắjsdmn lạhrzwi khôxcurng cam lòavoxng.

- Lãxcuro Kim, khôxcurng thểwgvjeysci trưbztywrbcc, chỉevykeysc thểwgvj hi sinh mấhllay tửkxowxcurn củwynga ngưbztyơolkki rồxsnwi.

Giang Trầaojyn quay đxxfiaojyu nhìgpkmn Phệgdqm Kim Thửkxowbztyơolkkng nóeysci.

Phệgdqm Kim Thửkxowbztyơolkkng cưbztywrtui khổembu:

- Cầaojyn phảkpoei nhưbzty vậxtioy sao?

- Nếftqku nhưbzty ta khôxcurng thểwgvj trởhllabrjan mạhrzwnh mẽaqfl, làgdqmm sao giúbebcp tộrtcvc ngưbztyơolkki trởhllabrjan mạhrzwnh mẽaqfl?

Đxsnwhrzwo lýtlgg củwynga Giang Trầaojyn rấhllat đxxfiaojyy đxxfiwyng.

Phệgdqm Kim Thửkxowbztyơolkkng cưbztywrtui khổembu:

- Ta khôxcurng biếftqkt, lựaojya chọydqyn nhưbzty vậxtioy đxxfiếftqkn cùotnkng cóeysc đxxfiáembung giáembu hay khôxcurng.


- Lãxcuro Kim, cáembui nàgdqmy khôxcurng giốolkkng táembuc phong củwynga ngưbztyơolkki a.

- Đxsnwkpoeng nóeysci nữembua, ta triệgdqmu hoáembun mộrtcvt đxxfiáembum tửkxowxcurn, đxxfii hấhllap dẫeyscn táembum đxxfióeysca Băbebcng Hỏxsnwa Liêbrjan Hoa kia, cóeysc thểwgvj lấhllay đxxfiưbztytkmqc đxxfixsnw vậxtiot ngưbztyơolkki muốolkkn hay khôxcurng, liềjpnon xem chíxsnwnh ngưbztyơolkki rồxsnwi.

- Tốolkkt, chỉevyk cầaojyn tửkxowxcurn củwynga ngưbztyơolkki kégpjko dàgdqmi ba phúbebct, ta cam đxxfioan dễrtcv nhưbzty trởhllagdqmn tay.

Phệgdqm Kim Thửkxowbztyơolkkng cũwtbvng nghiêbrjam túbebcc, trựaojyc tiếftqkp triệgdqmu hồxsnwi ra mấhllay ngàgdqmn đxxfiaojyu Phệgdqm Kim Thửkxow, hưbztywrbcng tếftqk đxxfiàgdqmn vọydqyt tớwrbci.

Mặaumpc kệgdqm Phệgdqm Kim Thửkxowhlla hoàgdqmn cảkpoenh nàgdqmo, đxxfijpnou làgdqmbztywrtung hãxcurn, hung hãxcurn khôxcurng sợtkmq chếftqkt trưbztywrbcc sau nhưbzty mộrtcvt. Sau khi phóeyscng tớwrbci tếftqk đxxfiàgdqmn, trựaojyc tiếftqkp đxxfiáembunh vềjpno phíxsnwa táembum đxxfióeysca hoa sen, đxxfibrjan cuồxsnwng gặaumpm cắjsdmn.

Giang Trầaojyn vậxtion sứevykc chờwrtu pháembut đxxfirtcvng, chờwrtuembum đxxfióeysca hoa sen kia bịwtbv Phệgdqm Kim Thửkxow chếftqk trụrnza, Giang Trầaojyn sẽaqfl lao tớwrbci, trựaojyc tiếftqkp nhảkpoey vàgdqmo trong tếftqk đxxfiàgdqmn.

Giang Trầaojyn xem xégpjkt, chỉevyk thấhllay trêbrjan tếftqk đxxfiàgdqmn, mộrtcvt vậxtiot nhưbztygdqmi nhi, nửkxowa lam nửkxowa hồxsnwng, nhưbztygdqm tinh thểwgvj, rạhrzwng rỡoylvembung lêbrjan, tảkpoen ra khíxsnw tứevykc kinh ngưbztywrtui.

gdqm bốolkkn phíxsnwa linh vậxtiot nàgdqmy, dâxfpuy leo rậxtiom rạhrzwp chằhllang chịwtbvt, hiểwgvjn nhiêbrjan đxxfijpnou làgdqm từkpoe đxxfióeyscgpjko dàgdqmi vưbztyơolkkn ra, sinh trưbztyhllang đxxfii ra ngoàgdqmi.

- Nàgdqmy làgdqm Viêbrjam Tâxfpum Băbebcng Tủwyngy.

Giang Trầaojyn muốolkkn thòavox tay đxxfii bắjsdmt, còavoxn khôxcurng cóeysc sờwrtu đxxfiếftqkn Viêbrjam Tâxfpum Băbebcng Tủwyngy, liềjpnon bịwtbv mộrtcvt cỗydrg nhiệgdqmt lựaojyc thiếftqku chúbebct nữembua nưbztywrbcng cháembuy tay hắjsdmn.

Giang Trầaojyn vộrtcvi vàgdqmng rúbebct tay trởhlla lạhrzwi.

- Đxsnwúbebcng rồxsnwi, cáembui nàgdqmy Viêbrjam Tâxfpum Băbebcng Tủwyngy, mộrtcvt bêbrjan lửkxowa nóeyscng, mộrtcvt bêbrjan cựaojyc hàgdqmn. Nếftqku khôxcurng dùotnkng đxxfihrzwo cụrnza, tuyệgdqmt khôxcurng cáembuch nàgdqmo lấhllay ra, nhiềjpnou lắjsdmm làgdqm pháembubzty.

Bấhllat quáembu, ta dùotnkng áembuo nghĩjebca Khôxcur Vinh Thầaojyn Quyềjpnon, mộrtcvt tay mặaumpt trăbebcng, mộrtcvt tay mặaumpt trờwrtui, khôxcurng phảkpoei vừkpoea vặaumpn cùotnkng Viêbrjam Tâxfpum Băbebcng Tủwyngy nàgdqmy ăbebcn khớwrbcp sao?

Hai tay Giang Trầaojyn bắjsdmt quyếftqkt, vậxtion Khôxcur Vinh Thầaojyn Quyềjpnon, mộrtcvt tay mặaumpt trăbebcng, mộrtcvt tay mặaumpt trờwrtui, hai tay giữembuhlla trêbrjan Viêbrjam Tâxfpum Băbebcng Tủwyngy.

- Ngưbztyơolkki làgdqm ai?

- Nhâxfpun loạhrzwi ti tiệgdqmn, vâxfpụy mà cũwtbvng muốolkkn nhúbebcng chàgdqmm ta?

- Đxsnwáembung giậxtion, ngưbztyơolkki làgdqmm gìgpkm? Khôxcurng nêbrjan đxxfirnzang ta.

Viêbrjam Tâxfpum Băbebcng Tủwyngy nàgdqmy tríxsnw tuệgdqm phi phàgdqmm, bằhllang khôxcurng thìgpkm sao cóeysc thểwgvj sinh ra nhiềjpnou Băbebcng Hỏxsnwa Yêbrjau Liêbrjan đxxfii thôxcurn phệgdqm Linh thúbebc, hấhllap thu Linh lựaojyc, đxxfiếftqkn trợtkmq giúbebcp bảkpoen thâxfpun tiếftqkn hóeysca nhưbzty vậxtioy?

Thếftqk nhưbztyng màgdqm, bảkpoen thâxfpun Viêbrjam Tâxfpum Băbebcng Tủwyngy nàgdqmy, lạhrzwi khôxcurng cóeysc bấhllat kỳjgnb sứevykc chiếftqkn đxxfihllau. Bịwtbv hai tay Giang Trầaojyn ấhllan chặaumpt, căbebcn bảkpoen khôxcurng cáembuch nàgdqmo phảkpoen kháembung.

- Nhâxfpun loạhrzwi, ngưbztyơolkki hấhllap thu linh lựaojyc củwynga ta? Khôxcurng, ngưbztyơolkki vâxfpụy mà luyệgdqmn hóeysca ta, ngưbztyơolkki... ngưbztyơolkki làgdqmgdqmm sao làgdqmm đxxfiưbztytkmqc? Ngưbztyơolkki cóeysc thểwgvj luyệgdqmn hóeysca ta?

Lầaojyn nàgdqmy, Viêbrjam Tâxfpum Băbebcng Tủwyngy cũwtbvng luốolkkng cuốolkkng, vộrtcvi vàgdqmng triệgdqmu hoáembun Băbebcng Hỏxsnwa Yêbrjau Liêbrjan trởhlla lạhrzwi côxcurng kíxsnwch Giang Trầaojyn.

Quảkpoe nhiêbrjan, khôxcurng bao lâxfpuu, Băbebcng Hỏxsnwa Liêbrjan Hoa trêbrjan vựaojyc sâxfpuu đxxfiãxcur bịwtbv Viêbrjam Tâxfpum Băbebcng Tủwyngy gọydqyi trởhlla vềjpno.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.