Độc Tôn Tam Giới

Chương 358 : Băng hỏa yêu liên 2

    trước sau   
xiosng Hỏbhrsa chi lựfwjzc hìsvopnh thàpprdnh Băxiosng Hỏbhrsa Liêyydqn Hoa, loạpprdi áozxwo nghĩuezia đxhmháozxwng sợfojdpprdy, hìsvopnh thàpprdnh lựfwjzc sáozxwt thưdhjtơihnong kinh ngưdhjtjenii, ởnddg trong thựfwjzc vậvyyut Yêyydqu Linh, íesamt nhấbmpyt cóqkvd thểhcfipprdi danh Top 10.

Thửdhjt nghĩuezi thoáozxwng mộgqnat pháozxwt, tạpprdi thếevwk giớxhmhi Chưdhjt Thiêyydqn, vịlydm diệvdaxn vôhbwr sốhbwr, lựfwjzc côhbwrng kíesamch củgnmga Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn nàpprdy, cũjtyqng cóqkvd thểhcfi đxhmhưdhjtfojdc xưdhjtng Top 10, cáozxwi nàpprdy tuyệvdaxt khôhbwrng phảssbni hưdhjt danh nóqkvdi chơihnoi.

- Chỉnyqv khôhbwrng biếevwkt, gốhbwrc Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn nàpprdy, tiếevwkn hóqkvda đxhmhếevwkn tầfwjzng thứsbwisvop? Nếevwku nhưdhjt chỉnyqvpprd Linh phẩsvopm, nhữonukng Linh thúhkkg kia nhìsvopn chằxztym chằxztym, coi nhưdhjtpprdesamnh côhbwrng kíesamch củgnmga Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn mạpprdnh, cũjtyqng khẳjlgjng đxhmhlydmnh khôhbwrng đxhmhhbwri phóqkvd đxhmhưdhjtfojdc. Nhưdhjtng nếevwku nhưdhjtpprd Tháozxwnh phẩsvopm, vậvyyuy đxhmhvehzng nhìsvopn nhữonukng Linh thúhkkg kia sốhbwrdhjtfojdng nhiêyydq̀u, khôhbwrng may sẽevwkpprd chúhkkgng...

Giang Trầfwjzn suy nghĩuezi.

Tuy hắhihan biếevwkt, đxhmhpprdt đxhmhưdhjtfojdc mộgqnat Băxiosng Hỏbhrsa đxhmhàpprdi sen, sẽevwk đxhmhhcfi cho hắhihan ởnddg Tiêyydqn cảssbnnh chi lộgqna, càpprdng thêyydqm thôhbwrng thuậvyyun, tiếevwkn bộgqna nhanh hơihnon, nhưdhjtng Băxiosng Hỏbhrsa đxhmhàpprdi sen nàpprdy, cuốhbwri cùwyhkng chỉnyqvpprd Linh quảssbn duy nhấbmpyt mộgqnat lầfwjzn, sau khi phụlydmc dụlydmng, cũjtyqng chẳjlgjng kháozxwc nàpprdo khôhbwrng còxhmhn.

Tuy cóqkvd thểhcfipprdm cho Tiêyydqn cảssbnnh đxhmhgqnat pháozxwsvopnh cảssbnnh, nhưdhjtng màpprdwyhkng qua mộgqnat lầfwjzn, chẳjlgjng kháozxwc nàpprdo hếevwkt sạpprdch.


Thếevwk nhưdhjtng màpprd, mặbngec dùwyhk thứsbwipprdy tốhbwrt, cũjtyqng khôhbwrng đxhmháozxwng đxhmhhcfi Giang Trầfwjzn đxhmhi mạpprdo hiểhcfim. Ởvukz trưdhjtxhmhc mặbnget nhiềomgvu Linh thúhkkg nhưdhjt vậvyyuy, cưdhjtxhmhp đxhmhoạpprdt Băxiosng Hỏbhrsa đxhmhàpprdi sen, khôhbwrng nóqkvdi cóqkvd thểhcfi thàpprdnh côhbwrng hay khôhbwrng, cóqkvd thểhcfijjqm tráozxwnh Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn côhbwrng kíesamch hay khôhbwrng, chỉnyqv nhữonukng Linh thúhkkgpprdy, chỉnyqv sợfojdjtyqng khôhbwrng thểhcfi chịlydmu đxhmhfwjzng đxhmhưdhjtfojdc, mộgqnat nhâastzn loạpprdi từvehz trong miệvdaxng chúhkkgng đxhmhoạpprdt thứsbwic ăxiosn.

- Băxiosng Hỏbhrsa đxhmhàpprdi sen nàpprdy, mặbngec dùwyhk tốhbwrt, nhưdhjtng còxhmhn khôhbwrng đxhmháozxwng ta đxhmhi mạpprdo hiểhcfim.

Khẩsvopu vịlydmwyhkng dãondtastzm củgnmga Giang Trầfwjzn, so vớxhmhi nhữonukng Linh thúhkkg kia lớxhmhn hơihnon rấbmpyt nhiềomgvu.

- Nhiềomgvu Linh thúhkkg chiếevwkm giữonuk nhưdhjt vậvyyuy, Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn kia phâastzn tâastzm, toàpprdn bộgqna tinh lựfwjzc đxhmhomgvu đxhmhi đxhmhhbwri phóqkvd Linh thúhkkg, nóqkvdi khôhbwrng chừvehzng, thậvyyut sẽevwkqkvd thờjenii cơihno lợfojdi dụlydmng.

Giang Trầfwjzn cóqkvd ưdhjtu thếevwk củgnmga hắhihan, hắhihan rấbmpyt hiểhcfiu Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn, so vớxhmhi nhữonukng Linh thúhkkg kia hiểhcfiu đxhmhưdhjtfojdc thêyydqm nữonuka.

Nhữonukng Linh thúhkkgpprdy, làpprddhjtxhmhng vềomgv đxhmhàpprdi sen củgnmga Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn màpprd đxhmhếevwkn. Màpprd mụlydmc tiêyydqu củgnmga Giang Trầfwjzn, lạpprdi làpprd bổlqexn mạpprdng chi linh củgnmga Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn… Viêyydqm Tâastzm Băxiosng Tủgnmgy

Nếevwku cóqkvd thểhcfi luyệvdaxn hóqkvda Viêyydqm Tâastzm Băxiosng Tủgnmgy, dung nhậvyyup Linh hảssbni, chẳjlgjng kháozxwc nàpprdo Giang Trầfwjzn đxhmhãondt lấbmpyy đxhmhưdhjtfojdc kỹnkxqxiosng củgnmga Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn, gặbngep gỡawmc bựfwjzc nàpprdy, vôhbwr sốhbwrxiosng Hỏbhrsa đxhmhàpprdi sen cũjtyqng khôhbwrng thểhcfi so sáozxwnh.

xiosng Hỏbhrsa đxhmhàpprdi sen, chỉnyqvpprd tráozxwi câastzy củgnmga Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn.

pprd Viêyydqm Tâastzm Băxiosng Tủgnmgy, lạpprdi làpprd bổlqexn mạpprdng chi linh củgnmga Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn.

- Lãondto Kim, đxhmhfojdi chúhkkgt nữonuka, nghe ta hiệvdaxu lệvdaxnh.

Giang Trầfwjzn đxhmhhbwri vớxhmhi Phệvdax Kim Thửdhjtdhjtơihnong nóqkvdi.

Phệvdax Kim Thửdhjtdhjtơihnong từvehz trong áozxwnh mắhihat cóqkvd chúhkkgt đxhmhyydqn cuồawmcng củgnmga Giang Trầfwjzn, tựfwjza hồawmc đxhmhvukzc hiểhcfiu cáozxwi gìsvop, cóqkvd chúhkkgt khiếevwkp đxhmhssbnm nóqkvdi:

- Trầfwjzn thiếevwku, ngưdhjtơihnoi muốhbwrn cáozxwi gìsvop? Ngưdhjtơihnoi sẽevwk khôhbwrng muốhbwrn đxhmhi ra ngoàpprdi cùwyhkng nhữonukng Linh thúhkkgpprdy tranh đxhmhoạpprdt chứsbwi?


Giang Trầfwjzn cưdhjtjenii hắhihac hắhihac:

- Cùwyhkng chúng tranh đxhmhoạpprdt? Vậvyyut kia, ta còxhmhn chưdhjtxhmhng mắhihat. Đtlnkfojdi chúhkkgt nữonuka ngưdhjtơihnoi nghe ta chỉnyqv huy, tiếevwkp tụlydmc xâastzm nhậvyyup dưdhjtxhmhi mặbnget đxhmhbmpyt.

- Cáozxwi gìsvop?

Giang Trầfwjzn cưdhjtjenii thầfwjzn bíesam:

- Ngưdhjtơihnoi yêyydqn tâastzm, ta sẽevwk khôhbwrng lừvehza ngưdhjtơihnoi.

Phệvdax Kim Thửdhjtdhjtơihnong đxhmhang muốhbwrn nóqkvdi chuyệvdaxn, bỗfwjzng nhiêyydqn Giang Trầfwjzn thấbmpyp giọvukzng nóqkvdi:

- Đtlnkvehzng nóqkvdi chuyệvdaxn, khôhbwrng mởnddg miệvdaxng, khôhbwrng thúhkkgc dụlydmc bấbmpyt luậvyyun Linh lựfwjzc gìsvop.

Sắhihac mặbnget Giang Trầfwjzn đxhmhgqnat nhiêyydqn biếevwkn đxhmhlqexi, trởnddgyydqn phi thưdhjtjening ngưdhjtng trọvukzng.

Thấbmpyt Khiếevwku Thôhbwrng Linh cũjtyqng vậvyyun dụlydmng đxhmhếevwkn cựfwjzc hạpprdn, trong lúhkkgc đxhmhóqkvd, hắhihan cảssbnm ứsbwing đxhmhưdhjtfojdc bốhbwrn phíesama Thâastzm Uyêyydqn, đxhmhãondt xảssbny ra chấbmpyn đxhmhgqnang cựfwjzc kỳjjqmondtnh liệvdaxt.

ozxwi chấbmpyn đxhmhgqnang nàpprdy, lạpprdi khôhbwrng phảssbni đxhmhgqnang đxhmhbmpyt, màpprd giốhbwrng nhưdhjtqkvdhbwr sốhbwrpprdn tay, khôhbwrng ngừvehzng từvehzastzu trong Thâastzm Uyêyydqn vưdhjtơihnon lêyydqn.

- Làpprdxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn, Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn bắhihat đxhmhfwjzu pháozxw đxhmhbmpyt màpprd ra rồawmci.

Trong nộgqnai tâastzm Giang Trầfwjzn hiệvdaxn lêyydqn mộgqnat ýssbn niệvdaxm.

Quảssbn nhiêyydqn, khôhbwrng lâastzu sau, bêyydqn ngoàpprdi Thâastzm Uyêyydqn xuấbmpyt hiệvdaxn biếevwkn hóqkvda lớxhmhn cựfwjzc. Khi thìsvopjjqmt lạpprdnh thấbmpyu xưdhjtơihnong, khi thìsvopqkvdng đxhmhếevwkn thầfwjzn kỳjjqm.


- Đtlnkâastzy làpprd hai loạpprdi lựfwjzc lưdhjtfojdng nguyêyydqn tốhbwr củgnmga Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn.

Giang Trầfwjzn biếevwkt, Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn trờjenii sinh cóqkvd hai loạpprdi thuộgqnac tíesamnh, mộgqnat loạpprdi cựfwjzc hàpprdn, mộgqnat loạpprdi cựfwjzc nhiệvdaxt. Hai loạpprdi lựfwjzc lưdhjtfojdng nàpprdy vốhbwrn làpprddhjtơihnong khắhihac, ởnddg trêyydqn ngưdhjtjenii Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn, lạpprdi nhậvyyun đxhmhưdhjtfojdc dung hợfojdp hoàpprdn mỹnkxq. Thậvyyum chíesam, đxhmhúhkkgng làpprd hai loạpprdi lựfwjzc lưdhjtfojdng nàpprdy dung hợfojdp, làpprdm cho lựfwjzc côhbwrng kíesamch củgnmga Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn, cóqkvd thểhcfinddg trong vịlydm diệvdaxn Chưdhjt Thiêyydqn, nổlqexi tiếevwkng Top 10.

- Sao trong chốhbwrc láozxwt lạpprdnh, trong chốhbwrc láozxwt nóqkvdng?

- Đtlnkúhkkgng vậvyyuy a, thậvyyut sựfwjzpprdpprdhbwrn, chẳjlgjng lẽevwkqkvdi, Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn nàpprdy muốhbwrn xuấbmpyt thếevwk?

- Nhấbmpyt đxhmhlydmnh làpprd vậvyyuy.

Ngay lúhkkgc nàpprdy, oanh…

Mộgqnat tiếevwkng vang thậvyyut lớxhmhn, bốhbwrn phíesama Thâastzm Uyêyydqn đxhmhbmpyt rung núhkkgi chuyểhcfin.

Sau mộgqnat khắhihac, trong vựfwjzc sâastzu, thoáozxwng cáozxwi nhảssbny lêyydqn trêyydqn trăxiosm sợfojdi dâastzy leo, từvehzng sợfojdi dâastzy leo, đxhmhomgvu tráozxwng kiệvdaxn nhưdhjt đxhmhùwyhki nhữonukng Linh thúhkkg kia.

astzy leo xôhbwrng ra mặbnget đxhmhbmpyt, lấbmpyy tốhbwrc đxhmhgqna mắhihat thưdhjtjening cóqkvd thểhcfi chứsbwing kiếevwkn, khôhbwrng ngừvehzng biếevwkn hóqkvda, ởnddg trêyydqn dâastzy leo, bỗfwjzng nhiêyydqn xuấbmpyt hiệvdaxn hìsvopnh thứsbwic ban đxhmhfwjzu củgnmga hoa sen.

Đtlnkóqkvdn lấbmpyy, hoa sen kia dùwyhkng tốhbwrc đxhmhgqna cựfwjzc nhanh, phảssbnng phấbmpyt mộgqnat cáozxwi hôhbwr hấbmpyp tầfwjzm đxhmhóqkvd, làpprd mộgqnat lầfwjzn bôhbwŕn mùa luâastzn hồawmci.

Mấbmpyy hơihnoi thởnddg sau, trêyydqn nhữonukng dâastzy leo nàpprdy, vâastẓy mà sinh ra hoa sen cựfwjzc lớxhmhn, mỗfwjzi mộgqnat đxhmhóqkvda hoa sen, đxhmhomgvu lớxhmhn nhưdhjt mộgqnat con trâastzu đxhmhfwjzc.

Hoa sen nàpprdy, hoặbngec làpprd hỏbhrsa hồawmcng kiềomgvu diễhbwrm, hoặbngec băxiosng lam nhưdhjtdhjtơihnong.

Mỗfwjzi mộgqnat đxhmhóqkvda, đxhmhomgvu diêyydqm dúhkkga lẳjlgjng lơihno, tảssbnn ra khíesam tứsbwic mêyydq ngưdhjtjenii.


Phíesama trêyydqn hoa sen, chậvyyum rãondti kếevwkt xuấbmpyt đxhmhàpprdi sen.

Tấbmpyt cảssbn Linh thúhkkg, ởnddg thờjenii khắhihac nàpprdy, con mắhihat đxhmhomgvu xáozxwm ngắhihat rôhbwr̀i.

- Đtlnkoạpprdt Băxiosng Hỏbhrsa đxhmhàpprdi sen, đxhmhoạpprdt.

- Xôhbwrng, vưdhjtfojdt lêyydqn trưdhjtxhmhc đxhmhưdhjtfojdc trưdhjtxhmhc.

Tấbmpyt cảssbn Linh thúhkkg, thoáozxwng cáozxwi xuấbmpyt đxhmhgqnang toàpprdn bộgqna, dùwyhkng tốhbwrc đxhmhgqna nhưdhjtjtyqi têyydqn, phóqkvdng tớxhmhi nhiềomgvu đxhmhóqkvda hoa sen nởnddg rộgqna kia, mụlydmc tiêyydqu chỉnyqvqkvd mộgqnat, chíesamnh làpprdxiosng Hỏbhrsa đxhmhàpprdi sen.

Lầfwjzn nàpprdy Băxiosng Hỏbhrsa Liêyydqn Hoa sinh ra, khoảssbnng chừvehzng trêyydqn trăxiosm, nhữonukng Linh thúhkkgpprdy, rấbmpyt íesamt cóqkvd tranh đxhmhoạpprdt, tựfwjza hồawmc mỗfwjzi mộgqnat con có thêyydq̉ phâastzn mộgqnat câastzy.

Giang Trầfwjzn ởnddg trong nham bíesamch, dùwyhkng Thấbmpyt Khiếevwku Thôhbwrng Linh cảssbnm ứsbwing, thấbmpyy mộgqnat màpprdn nhưdhjt vậvyyuy, cũjtyqng thầfwjzm giậvyyut mìsvopnh. Mộgqnat màpprdn nàpprdy, thậvyyut sựfwjz quáozxw quỷmkdu dịlydm.

xiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn nàpprdy, thoáozxwng cáozxwi kếevwkt xuấbmpyt nhiềomgvu nhưdhjt vậvyyuy, cóqkvd thểhcfi thấbmpyy đxhmhưdhjtfojdc bổlqexn mạpprdng chi nguyêyydqn cưdhjtjening đxhmhpprdi đxhmhếevwkn cỡawmcpprdo.

Chỉnyqvqkvd bổlqexn mạpprdng chi linh cưdhjtjening đxhmhpprdi, mớxhmhi có thêyydq̉ sinh ra Sinh Mệvdaxnh lựfwjzc cưdhjtjening đxhmhpprdi. Tuy Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn nàpprdy khôhbwrng thểhcfi hiệvdaxn ra lựfwjzc lưdhjtfojdng đxhmhhcfi cho ngưdhjtjenii tuyệvdaxt vọvukzng, nhưdhjtng màpprd Giang Trầfwjzn cảssbnm thấbmpyy, chuyệvdaxn nàpprdy cóqkvd chúhkkgt quỷmkdu dịlydm. Dùwyhkng thiêyydqn tíesamnh củgnmga Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn, khôhbwrng cóqkvd khảssbnxiosng nhẹdemk nhàpprdng nhưdhjt vậvyyuy, đxhmhhcfi cho Băxiosng Hỏbhrsa đxhmhàpprdi sen bịlydm Linh thúhkkgdhjtxhmhp đxhmhi.

- Đtlnkếevwkn cùwyhkng xảssbny ra chuyệvdaxn gìsvop? Đtlnkếevwkn trêyydqn trăxiosm con Linh thúhkkg, vâastẓy mà mỗfwjzi mộgqnat con, đxhmhomgvu cóqkvdxiosng Hỏbhrsa đxhmhàpprdi sen? Mộgqnat màpprdn nàpprdy, khôhbwrng tráozxwnh khỏbhrsi quỷmkdu dịlydm đxhmhi àpprd nha?

Giang Trầfwjzn cảssbnm thấbmpyy mộgqnat màpprdn nàpprdy, tuyệvdaxt khôhbwrng phảssbni nhìsvopn vềomgv phíesama trêyydqn đxhmhơihnon giảssbnn nhưdhjt vậvyyuy.

Quảssbn nhiêyydqn, mộgqnat đxhmhfwjzu Linh thúhkkghbwr to mộgqnat tiếevwkng:

- Khôhbwrng tốhbwrt.

Chỉnyqv thấbmpyy đxhmhfwjzu Linh thúhkkgpprdy, thâastzn thểhcfiihnoi vàpprdo trêyydqn Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn, bịlydmxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn cựfwjzc đxhmhpprdi bao trùwyhkm. Cáozxwnh hoa tảssbnn máozxwt ra lựfwjzc lưdhjtfojdng cưdhjtjening đxhmhpprdi, nhưdhjt mộgqnat cáozxwi mồawmcm háozxw to, lạpprdi khéjjqmp lạpprdi, nuốhbwrt con Linh thú này vàpprdo trong đxhmhóqkvd.

Trong nộgqnai tâastzm Giang Trầfwjzn cảssbn kinh:

- Đtlnkúhkkgng rồawmci, nhấbmpyt đxhmhlydmnh làpprd nhưdhjt vậvyyuy. Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn nàpprdy, làpprd dụlydm ra đxhmhhcfi giếevwkt, dẫtlnkn nhữonukng Linh thúhkkgpprdy đxhmhi qua, lạpprdi vâastzy khốhbwrn chúng, hấbmpyp thu linh lựfwjzc củgnmga bọvukzn nóqkvd, xúhkkgc tiếevwkn bảssbnn thâastzn tiếevwkn hóqkvda.

Suy nghĩuezi cẩsvopn thậvyyun đxhmhiểhcfim nàpprdy, đxhmhgqnat nhiêyydqn Giang Trầfwjzn đxhmhhbwri vớxhmhi tríesam tuệvdax củgnmga Băxiosng Hỏbhrsa Yêyydqu Liêyydqn kia, cảssbnm thấbmpyy nghĩuezipprd sợfojd.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.