Độc Tôn Tam Giới

Chương 357 : Băng hỏa yêu liên 1

    trước sau   
Nhưoydhng màkihn, nếheryu nhưoydh Phệmlsu Kim Thửmlsuoydhơrtkung mang theo mộbfpet nhâmlsun loạwjdvi xuấsosgt hiệmlsun, vậtdkcy kia lạwjdvi làkihn chuyệmlsun kháeprdc.

Linh phẩwwspm Linh thúklpo, trílgep tuệmlsu rấsosgt cao, đvzdxfvxki vớbbjri nhâmlsun loạwjdvi cómija mộbfpet loạwjdvi đvzdxsosg phòhbpyng trờnibdi sinh, nếheryu nhưoydh pháeprdt hiệmlsun Phệmlsu Kim Thửmlsuoydhơrtkung mang theo nhâmlsun loạwjdvi đvzdxếheryn, tấsosgt sẽdxuqkihni xílgepch, thậtdkcm chílgep quầgtxgn côeromng.

Giang Trầgtxgn tớbbjri nơrtkui nàkihny, cũbfpeng khôeromng phảkihni làkihn muốfvxkn làkihnm bia sốfvxkng cho nhữxvkxng Linh thúklpo kia đvzdxáeprdnh, hắyvlmn đvzdxếheryn, làkihn muốfvxkn nhìyvlmn mộbfpet chúklpot, đvzdxếheryn cùghesng nhữxvkxng Linh thúklpokihny tụghes tậtdkcp, vìyvlm tranh đvzdxoạwjdvt cáeprdi gìyvlm.

Giang Trầgtxgn làkihn Thiêbucvn Đubbcếhery chi tửmlsu chuyêbucv̉n sinh, hắyvlmn khôeromng thiếheryu tri thứmuymc lýoles luậtdkcn, thiếheryu làkihneprdc loạwjdvi thiêbucvn tàkihni đvzdxawqda bảkihno. Nhiềsosgu Linh thúklpo chiếherym giữxvkx nhưoydh vậtdkcy, nghĩsqvk đvzdxếheryn đvzdxgxhs vậtdkct tranh đvzdxoạwjdvt sẽdxuq khôeromng tầgtxgm thưoydhnibdng.

- Lầgtxgn nàkihny ta tham gia Mêbucv Cảkihnnh Thu Liệmlsup, bổjlmun ýoleskihnyvlm thílgep luyệmlsun, vìyvlmyvlmm kiếherym thứmuym tốfvxkt, hôeromm nay gặbfknp, tựvecc nhiêbucvn khôeromng thểgxhs buôeromng tha. Mặbfknc dùghesmija chúklpot nguy hiểgxhsm, cũbfpeng nêbucvn xôeromng mộbfpet lầgtxgn.

Cầgtxgu phúklpo quýoles trong nguy hiểgxhsm, phong hiểgxhsm cao, hồgxhsi báeprdo lớbbjrn.


Giang Trầgtxgn tựvecc nhiêbucvn hiểgxhsu đvzdxưoydhbfknc đvzdxwjdvo lýoleskihny, cùghesng Phệmlsu Kim Thửmlsuoydhơrtkung mởkjrt mộbfpet thôeromng đvzdxwjdvo mớbbjri, lạwjdvi khôeromng đvzdxkihn thôeromng triệmlsut đvzdxgxhs, màkihnkjrt khu vựveccc dưoydhbbjri nham bílgepch ưoydhbbjrc chừbritng hai ba méqzhst, liềsosgn dừbritng lạwjdvi.

Khoảkihnng cáeprdch nàkihny, đvzdxãkihnmija thểgxhs thôeromng qua thầgtxgn thôeromng Thấsosgt Khiếheryu Thôeromng Linh quan sáeprdt ngoạwjdvi giớbbjri, lạwjdvi khôeromng lo lắyvlmng Linh thúklpo phílgepa ngoàkihni pháeprdt hiệmlsun.

Phệmlsu Kim Thửmlsuoydhơrtkung nháeprdt gan, nếheryu nhưoydh khôeromng phảkihni vìyvlm Giang Trầgtxgn hứmuyma hẹsqvkn, nómijamxdwn bảkihnn khôeromng muốfvxkn dílgepnh vàkihno vũng nưoydhơrtkúc đvzdxục nàkihny. Lúklpoc nàkihny nghe Giang Trầgtxgn bảkihno ngừbritng, nómija đvzdxưoydhơrtkung nhiêbucvn sẽdxuq khôeromng cựvecc tuyệmlsut.

Chỉvjpgkihn, nómija hiếheryu kỳxvkx chílgepnh làkihn, Giang Trầgtxgn dừbritng lạwjdvi ởkjrt chỗtskskihny, làkihnm sao thấsosgy tìyvlmnh huốfvxkng ngoạwjdvi giớbbjri?

mija lạwjdvi khôeromng biếheryt, Giang Trầgtxgn tu luyệmlsun Thấsosgt Khiếheryu Thôeromng Linh, trong ngũbfpe giáeprdc, cómija thểgxhs chuyểgxhsn đvzdxjlmui lẫqzhsn nhau, dựvecca vàkihno thầgtxgn thôeromng Thấsosgt Khiếheryu Thôeromng Linh, hếheryt thảkihny phílgepa ngoàkihni, sẽdxuq thôeromng qua hìyvlmnh ảkihnnh cảkihnm ứmuymng đvzdxưoydhbfknc, truyềsosgn vàkihno trong mắyvlmt Giang Trầgtxgn, chẳewesng kháeprdc gìyvlmkihn khôeromng nhìyvlmn màkihn thấsosgy.

Giang Trầgtxgn toàkihnn lựveccc thúklpoc dụghesc《 Thấsosgt Khiếheryu Thôeromng Linh 》, thôeromng qua hìyvlmnh ảkihnnh truyềsosgn tớbbjri, chứmuymng kiếheryn làkihn mộbfpet Thâmlsum Uyêbucvn cựvecc đvzdxwjdvi, bốfvxkn phílgepa Thâmlsum Uyêbucvn, cómija trêbucvn trămxdwm đvzdxgtxgu Linh thúklpo.

Nhữxvkxng Linh thúklpokihny, đvzdxsosgu khôeromng chuyểgxhsn mắyvlmt nhìyvlmn chằtdkcm chằtdkcm vàkihno vựveccc sâmlsuu, trong áeprdnh mắyvlmt lộbfpe ra tham lam cuồgxhsng nhiệmlsut. Phảkihnng phấsosgt dưoydhbbjri vựveccc sâmlsuu kia, cómija đvzdxgxhs vậtdkct khiếheryn chúklpong nómija đvzdxbucvn cuồgxhsng.

- Xem ra, phílgepa dưoydhbbjri nàkihny quảkihn nhiêbucvn làkihnmija thứmuym tốfvxkt.

Thầgtxgn thôeromng《 Thấsosgt Khiếheryu Thôeromng Linh 》củydala Giang Trầgtxgn, lựveccc cảkihnm ứmuymng siêbucvu cưoydhnibdng, thậtdkcm chílgep hắyvlmn cómija thểgxhs cảkihnm ứmuymng đvzdxưoydhbfknc, dưoydhbbjri vựveccc sâmlsuu, tựvecca hồgxhswwspn chứmuyma hai cỗtsks Linh lựveccc phi thưoydhnibdng lớbbjrn, mộbfpet cỗtskskihnmxdwng Linh lựveccc vôeromghesng tinh thuầgtxgn; mộbfpet cỗtsks kháeprdc, làkihn Hỏrkola Linh Lựveccc tinh thuầgtxgn.

Hai loạwjdvi lựveccc lưoydhbfknng thầgtxgn kỳxvkxkihny, che kílgepn ởkjrt trong vựveccc sâmlsuu, tảkihnn máeprdt ra áeprdnh sáeprdng màkihnu xanh da trờnibdi cùghesng màkihnu đvzdxrkol âmlsum u, hai loạwjdvi nhan sắyvlmc đvzdxan vàkihno chung mộbfpet chỗtsks, làkihnm cho toàkihnn bộbfpe Thâmlsum Uyêbucvn phi thưoydhnibdng kỳxvkx quỷnibd.

- Chẳewesng lẽdxuq, trong Thâmlsum Uyêbucvn nàkihny cómija hai loạwjdvi bảkihno vậtdkct hay sao?

Tràkihnng cảkihnnh quỷnibd dịawqd bựveccc nàkihny, làkihnm cho Giang Trầgtxgn cũbfpeng cómija chúklpot bắyvlmt đvzdxeprdn khôeromng ra, lẽdxuq ra, bămxdwng cùghesng hỏrkola làkihn hai loạwjdvi thuộbfpec tílgepnh hoàkihnn toàkihnn đvzdxfvxki lậtdkcp, hai loạwjdvi lựveccc lưoydhbfknng nàkihny, khắyvlmc chếhery lẫqzhsn nhau, triệmlsut tiêbucvu lẫqzhsn nhau, trêbucvn lýoles luậtdkcn, cămxdwn bảkihnn khôeromng cáeprdch nàkihno cùghesng tồgxhsn tạwjdvi.

Mặbfknc dùghes Giang Trầgtxgn hiếheryu kỳxvkx, nhưoydhng khôeromng cómijaklpoc đvzdxbfpeng. Tuy hắyvlmn rấsosgt muốfvxkn xôeromng ra nham bílgepch, đvzdxếheryn bêbucvn cạwjdvnh Thâmlsum Uyêbucvn xem đvzdxếheryn tộbfpet cùghesng, nhưoydhng màkihnoles trílgepmijai cho hắyvlmn biếheryt, nếheryu nhưoydh hắyvlmn nghêbucvnh ngang đvzdxi ra ngoàkihni, trừbrit khi hắyvlmn cómija lựveccc lưoydhbfknng nhưoydh Diệmlsup lãkihno gia tửmlsu, cómija thểgxhs chấsosgn nhiếheryp tấsosgt cảkihn Linh thúklpo.


Bằtdkcng khôeromng màkihnmijai, đvzdxi ra ngoàkihni nhưoydh vậtdkcy, sẽdxuq bịawqd nhữxvkxng Linh thúklpo kia xéqzhs thàkihnnh mảkihnnh nhỏrkol.

Tuy rấsosgt buồgxhsn tẻvjpg, nhưoydhng chỉvjpgmija thểgxhs kiêbucvn nhẫqzhsn chờnibd. Trămxdwm con Linh thúklpo kia, hiểgxhsn nhiêbucvn đvzdxãkihn khôeromng phảkihni đvzdxbfkni mộbfpet ngàkihny hai ngàkihny rôerom̀i.

Ngẫqzhsu nhiêbucvn sẽdxuqmijakihni đvzdxgtxgu Linh thúklpo xuấsosgt hiệmlsun trao đvzdxjlmui, nhưoydhng đvzdxwjdvi bộbfpe phậtdkcn thờnibdi đvzdxiểgxhsm, nhữxvkxng Linh thúklpo kia đvzdxsosgu làkihn từbritng ngưoydhnibdi tựvecc chiếheryn.

Hiểgxhsn nhiêbucvn, Linh thúklpo giớbbjri cùghesng nhâmlsun loạwjdvi bấsosgt đvzdxgxhsng, chúng tầgtxgm đvzdxómija, rấsosgt ílgept xuấsosgt hiệmlsun kéqzhso bèyvlm kếheryt pháeprdi.

- Con mẹsqvkmija, lão tưoydh̉ đvzdxếheryn sớbbjrm nhấsosgt, đvzdxbfkni hơrtkun hai mưoydhơrtkui ngàkihny rôerom̀i, rốfvxkt cuộbfpec phảkihni đvzdxbfkni bao lâmlsuu, mớbbjri cómija thểgxhs xuấsosgt hiệmlsun?

mija mộbfpet đvzdxgtxgu Linh thúklpoeromn nómijang phàkihnn nàkihnn.

- Đubbcếheryn sớbbjrm cómijakihnm đvzdxưoydhbfknc cáeprdi gìyvlm? Nghe nómijai Bămxdwng Hỏrkola Yêbucvu Liêbucvn nàkihny tốfvxki đvzdxa chỉvjpg kếheryt bảkihny đvzdxàkihni sen, hiệmlsun tạwjdvi chúklpong ta đvzdxếheryn nhiềsosgu nhưoydh vậtdkcy, đvzdxếheryn lúklpoc đvzdxómija, khôeromng thiếheryu đvzdxưoydhbfknc mộbfpet phen chéqzhsm giếheryt.

- Giếheryt liềsosgn giếheryt, ai sợbfkn ai?

- Chếheryt trưoydhbbjrc nhấsosgt, làkihn nhữxvkxng Linh phẩwwspm Trung giai kia, lão tưoydh̉ làkihn Linh thúklpo Cao giai, sứmuymc chiếheryn đvzdxsosgu tốfvxki thiểgxhsu sắyvlmp xếheryp Top 10, lầgtxgn nàkihny nómijai cáeprdi gìyvlm, cũbfpeng phảkihni cưoydhbbjrp đvzdxếheryn mộbfpet cáeprdi đvzdxàkihni sen.

- Ai, còhbpyn phảkihni xem vịawqd trílgepmxdwng Hỏrkola đvzdxàkihni sen nàkihny xuấsosgt hiệmlsun, vịawqd trílgep khôeromng tốfvxkt, đvzdxoạwjdvt nhưoydh thếherykihno?

- Vịawqd trílgep khôeromng tốfvxkt, bịawqd ai cưoydhbbjrp đvzdxưoydhbfknc, lão tưoydh̉ liềsosgn đvzdxoạwjdvt củydala hắyvlmn.

- Tỉvjpgnh lạwjdvi đvzdxi, tấsosgt cảkihn mọxpigi ngưoydhnibdi đvzdxsosgu nghĩsqvk nhưoydh vậtdkcy, cuốfvxki cùghesng vẫqzhsn làkihn Linh thúklpo mạwjdvnh nhấsosgt, cưoydhnibdi đvzdxếheryn cuốfvxki cùghesng.

bfpeng may Giang Trầgtxgn hiểgxhsu đvzdxưoydhbfknc thúklpo ngữxvkx, nghe hiểgxhsu nhữxvkxng Linh thúklpo kia trao đvzdxjlmui. Chỉvjpgkihn, trao đvzdxjlmui nhưoydh vậtdkcy, kỳxvkx thậtdkct cũbfpeng khôeromng nhiềsosgu.


Bấsosgt quáeprd, Giang Trầgtxgn lạwjdvi từbrit nhữxvkxng đvzdxoạwjdvn ngắyvlmn nàkihny, nhậtdkcn đvzdxưoydhbfknc mộbfpet ílgept tin tứmuymc hữxvkxu dụghesng.

- Bămxdwng Hỏrkola Yêbucvu Liêbucvn?

Bốfvxkn chữxvkxkihny, Giang Trầgtxgn khôeromng xa lạwjdvyvlm. Chílgepnh làkihnyvlm khôeromng xa lạwjdvyvlm, cho nêbucvn hắyvlmn mớbbjri cảkihnm thấsosgy giậtdkct mìyvlmnh. Thếhery giớbbjri mêbucv cảkihnnh nàkihny, thậtdkcm chílgepmijamxdwng Hỏrkola Yêbucvu Liêbucvn?

mxdwng Hỏrkola Yêbucvu Liêbucvn nàkihny, làkihn tồgxhsn tạwjdvi phi thưoydhnibdng khómijaoydhnibdng.

Sau khi giáeprdc tỉvjpgnh Linh tílgepnh, ílgept nhấsosgt làkihn Tháeprdnh phẩwwspm, đvzdxâmlsuy làkihnmlsút bưoydhơrtkúc. Đubbcwjdvi bộbfpe phậtdkcn Bămxdwng Hỏrkola Yêbucvu Liêbucvn, trạwjdvng tháeprdi thàkihnnh thụghesc, đvzdxsosgu cómija thểgxhs đvzdxwjdvt tớbbjri Đubbcawqda Phẩwwspm, thậtdkcm chílgep Thiêbucvn phẩwwspm.

Coi nhưoydhkihn Giang Trầgtxgn kiếheryp trưoydhbbjrc ởkjrt vịawqd diệmlsun Chưoydh Thiêbucvn, ngẫqzhsu nhiêbucvn cũbfpeng nghe nómijai Bămxdwng Hỏrkola Yêbucvu Liêbucvn tiếheryn hómijaa thàkihnnh Tuyệmlsut phẩwwspm.

ghesng Giang Trầgtxgn hiểgxhsu rõtqgz thếhery giớbbjri mêbucv cảkihnnh nàkihny, ởkjrt đvzdxâmlsuy Linh thúklpo mạwjdvnh nhấsosgt, nhiềsosgu lắyvlmm làkihn Tháeprdnh phẩwwspm. Linh thúklpo mạwjdvnh nhấsosgt cũbfpeng sẽdxuq khôeromng vưoydhbfknt qua Tháeprdnh phẩwwspm.

Đubbcfvxki ứmuymng, linh vậtdkct nhưoydhmxdwng Hỏrkola Yêbucvu Liêbucvn, cămxdwn bảkihnn khôeromng cómija khảkihnmxdwng xuấsosgt hiệmlsun ởkjrt loạwjdvi đvzdxawqda phưoydhơrtkung nàkihny a. Dùghes sao, phẩwwspm cấsosgp tầgtxgm đvzdxómija, chêbucvnh lệmlsuch quáeprd lớbbjrn.

- Chẳewesng lẽdxuqmijai? Ởohha trong thếhery giớbbjri mêbucv cảkihnnh nàkihny, còhbpyn cómijalgep mậtdkct gìyvlm kháeprdc?

Giang Trầgtxgn suy đvzdxeprdn, nhưoydhng trong nộbfpei tâmlsum lạwjdvi bắyvlmt đvzdxgtxgu tílgepnh toáeprdn.

mxdwng Hỏrkola Yêbucvu Liêbucvn nàkihny, kiếheryp trưoydhbbjrc Giang Trầgtxgn cũbfpeng khôeromng xa lạwjdvyvlm. Hắyvlmn biếheryt rõtqgz, chỉvjpg cầgtxgn Bămxdwng Hỏrkola Yêbucvu Liêbucvn nàkihny thứmuymc tỉvjpgnh linh tílgepnh, liềsosgn cómijamxdwng lựveccc Hómijaa Hìyvlmnh.

rtkun nữxvkxa, Bămxdwng Hỏrkola Yêbucvu Liêbucvn nàkihny, trâmlsun quýoles nhấsosgt, kỳxvkx thựveccc khôeromng phảkihni Bămxdwng Hỏrkola đvzdxàkihni sen gìyvlm.

mxdwng Hỏrkola đvzdxàkihni sen làkihn tráeprdi câmlsuy củydala Bămxdwng Hỏrkola Yêbucvu Liêbucvn, nhưoydhng màkihn, Bămxdwng Hỏrkola đvzdxàkihni sen, tuyệmlsut khôeromng phảkihni vậtdkct trâmlsun quýoles nhấsosgt củydala Bămxdwng Hỏrkola Yêbucvu Liêbucvn.

mxdwng Hỏrkola Yêbucvu Liêbucvn trâmlsun quýoles nhấsosgt, làkihn bổjlmun mạwjdvng chi linh củydala nómija… Viêbucvm Tâmlsum Bămxdwng Tủydaly.

Đubbcâmlsuy làkihn bổjlmun mạwjdvng chi linh củydala Bămxdwng Hỏrkola Yêbucvu Liêbucvn.

Chỉvjpg cầgtxgn bổjlmun mạwjdvng chi linh nàkihny bấsosgt diệmlsut, dùghesmxdwng Hỏrkola Yêbucvu Liêbucvn bịawqd diệmlsut, cũbfpeng sẽdxuq khôeromng tổjlmun hao gìyvlm. Cáeprdch mộbfpet thờnibdi gian ngắyvlmn, lạwjdvi cómija thểgxhs trùghesng sinh.

Viêbucvm Tâmlsum Bămxdwng Tủydaly nàkihny, đvzdxsosgu dấsosgu ởkjrt chỗtsksmlsuu trong đvzdxawqda tâmlsum, phi thưoydhnibdng ẩwwspn nấsosgp. Bămxdwng Hỏrkola Yêbucvu Liêbucvn bảkihno hộbfpe Viêbucvm Tâmlsum Bămxdwng Tủydaly rấsosgt làkihn trọxpigng yếheryu.

Bởkjrti vìyvlm, bảkihnn thâmlsun Viêbucvm Tâmlsum Bămxdwng Tủydaly, tựveccu nhưoydh mộbfpet đvzdxmuyma con nílgept, khôeromng cómija bấsosgt kỳxvkxlgepnh côeromng kílgepch, hơrtkun nữxvkxa phi thưoydhnibdng yếheryu ớbbjrt, mộbfpet khi bịawqd đvzdxawqdch nhâmlsun pháeprdt hiệmlsun, bịawqderomng kílgepch, Viêbucvm Tâmlsum Bămxdwng Tủydaly nàkihny sẽdxuq khôeromng cómija bấsosgt kỳxvkx lựveccc phòhbpyng ngựvecc.

Nhưoydhng màkihn, bảkihnn thâmlsun Bămxdwng Hỏrkola Yêbucvu Liêbucvn, sứmuymc chiếheryn đvzdxsosgu lạwjdvi phi thưoydhnibdng đvzdxáeprdng sợbfkn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.