Độc Tôn Tam Giới

Chương 357 : Băng hỏa yêu liên 1

    trước sau   
Nhưgekwng mànxqh, nếlmrgu nhưgekw Phệksch Kim Thửwnjjgekwơimjfng mang theo mộvbmzt nhâekbmn loạfxypi xuấthzit hiệkschn, vậsoycy kia lạfxypi lànxqh chuyệkschn kháassgc.

Linh phẩvvipm Linh thúieam, tríwuiu tuệksch rấthzit cao, đdddrmtgyi vớlqaci nhâekbmn loạfxypi códhbn mộvbmzt loạfxypi đdddrsbnm phòboctng trờthzii sinh, nếlmrgu nhưgekw pháassgt hiệkschn Phệksch Kim Thửwnjjgekwơimjfng mang theo nhâekbmn loạfxypi đdddrếlmrgn, tấthzit sẽetmpnxqhi xíwuiuch, thậsoycm chíwuiu quầegein côzlgqng.

Giang Trầegein tớlqaci nơimjfi nànxqhy, cũklcbng khôzlgqng phảuslti lànxqh muốmtgyn lànxqhm bia sốmtgyng cho nhữyzvvng Linh thúieam kia đdddráassgnh, hắixmsn đdddrếlmrgn, lànxqh muốmtgyn nhìassgn mộvbmzt chúieamt, đdddrếlmrgn cùlmrgng nhữyzvvng Linh thúieamnxqhy tụecpc tậsoycp, vìassg tranh đdddroạfxypt cáassgi gìassg.

Giang Trầegein lànxqh Thiêsbnmn Đkbgsếlmrg chi tửwnjj chuyêsbnm̉n sinh, hắixmsn khôzlgqng thiếlmrgu tri thứlmvzc lýscia luậsoycn, thiếlmrgu lànxqhassgc loạfxypi thiêsbnmn tànxqhi đdddrpctia bảuslto. Nhiềsbnmu Linh thúieam chiếlmrgm giữyzvv nhưgekw vậsoycy, nghĩpchl đdddrếlmrgn đdddrgndi vậsoyct tranh đdddroạfxypt sẽetmp khôzlgqng tầegeim thưgekwthzing.

- Lầegein nànxqhy ta tham gia Mêsbnm Cảusltnh Thu Liệkschp, bổuqgyn ýscianxqhassg thíwuiu luyệkschn, vìassgassgm kiếlmrgm thứlmvz tốmtgyt, hôzlgqm nay gặhdrsp, tựrmpk nhiêsbnmn khôzlgqng thểyvtw buôzlgqng tha. Mặhdrsc dùlmrgdhbn chúieamt nguy hiểyvtwm, cũklcbng nêsbnmn xôzlgqng mộvbmzt lầegein.

Cầegeiu phúieam quýscia trong nguy hiểyvtwm, phong hiểyvtwm cao, hồgndii báassgo lớlqacn.


Giang Trầegein tựrmpk nhiêsbnmn hiểyvtwu đdddrưgekwufylc đdddrfxypo lýscianxqhy, cùlmrgng Phệksch Kim Thửwnjjgekwơimjfng mởhcdb mộvbmzt thôzlgqng đdddrfxypo mớlqaci, lạfxypi khôzlgqng đdddruslt thôzlgqng triệkscht đdddryvtw, mànxqhhcdb khu vựrmpkc dưgekwlqaci nham bíwuiuch ưgekwlqacc chừuqgyng hai ba mélqact, liềsbnmn dừuqgyng lạfxypi.

Khoảusltng cáassgch nànxqhy, đdddrãixmsdhbn thểyvtw thôzlgqng qua thầegein thôzlgqng Thấthzit Khiếlmrgu Thôzlgqng Linh quan sáassgt ngoạfxypi giớlqaci, lạfxypi khôzlgqng lo lắixmsng Linh thúieam phíwuiua ngoànxqhi pháassgt hiệkschn.

Phệksch Kim Thửwnjjgekwơimjfng nháassgt gan, nếlmrgu nhưgekw khôzlgqng phảuslti vìassg Giang Trầegein hứlmvza hẹklcbn, nódhbnugmon bảusltn khôzlgqng muốmtgyn díwuiunh vànxqho vũng nưgekwơimjf́c đdddrục nànxqhy. Lúieamc nànxqhy nghe Giang Trầegein bảuslto ngừuqgyng, nódhbn đdddrưgekwơimjfng nhiêsbnmn sẽetmp khôzlgqng cựrmpk tuyệkscht.

Chỉhiulnxqh, nódhbn hiếlmrgu kỳlmvz chíwuiunh lànxqh, Giang Trầegein dừuqgyng lạfxypi ởhcdb chỗxvylnxqhy, lànxqhm sao thấthziy tìassgnh huốmtgyng ngoạfxypi giớlqaci?

dhbn lạfxypi khôzlgqng biếlmrgt, Giang Trầegein tu luyệkschn Thấthzit Khiếlmrgu Thôzlgqng Linh, trong ngũklcb giáassgc, códhbn thểyvtw chuyểyvtwn đdddruqgyi lẫorain nhau, dựrmpka vànxqho thầegein thôzlgqng Thấthzit Khiếlmrgu Thôzlgqng Linh, hếlmrgt thảuslty phíwuiua ngoànxqhi, sẽetmp thôzlgqng qua hìassgnh ảusltnh cảusltm ứlmvzng đdddrưgekwufylc, truyềsbnmn vànxqho trong mắixmst Giang Trầegein, chẳugiwng kháassgc gìassgnxqh khôzlgqng nhìassgn mànxqh thấthziy.

Giang Trầegein toànxqhn lựrmpkc thúieamc dụecpcc《 Thấthzit Khiếlmrgu Thôzlgqng Linh 》, thôzlgqng qua hìassgnh ảusltnh truyềsbnmn tớlqaci, chứlmvzng kiếlmrgn lànxqh mộvbmzt Thâekbmm Uyêsbnmn cựrmpk đdddrfxypi, bốmtgyn phíwuiua Thâekbmm Uyêsbnmn, códhbn trêsbnmn trăugmom đdddregeiu Linh thúieam.

Nhữyzvvng Linh thúieamnxqhy, đdddrsbnmu khôzlgqng chuyểyvtwn mắixmst nhìassgn chằzlgqm chằzlgqm vànxqho vựrmpkc sâekbmu, trong áassgnh mắixmst lộvbmz ra tham lam cuồgnding nhiệkscht. Phảusltng phấthzit dưgekwlqaci vựrmpkc sâekbmu kia, códhbn đdddrgndi vậsoyct khiếlmrgn chúieamng nódhbn đdddrsbnmn cuồgnding.

- Xem ra, phíwuiua dưgekwlqaci nànxqhy quảuslt nhiêsbnmn lànxqhdhbn thứlmvz tốmtgyt.

Thầegein thôzlgqng《 Thấthzit Khiếlmrgu Thôzlgqng Linh 》củaukma Giang Trầegein, lựrmpkc cảusltm ứlmvzng siêsbnmu cưgekwthzing, thậsoycm chíwuiu hắixmsn códhbn thểyvtw cảusltm ứlmvzng đdddrưgekwufylc, dưgekwlqaci vựrmpkc sâekbmu, tựrmpka hồgndivvipn chứlmvza hai cỗxvyl Linh lựrmpkc phi thưgekwthzing lớlqacn, mộvbmzt cỗxvylnxqhugmong Linh lựrmpkc vôzlgqlmrgng tinh thuầegein; mộvbmzt cỗxvyl kháassgc, lànxqh Hỏuqgya Linh Lựrmpkc tinh thuầegein.

Hai loạfxypi lựrmpkc lưgekwufylng thầegein kỳlmvznxqhy, che kíwuiun ởhcdb trong vựrmpkc sâekbmu, tảusltn máassgt ra áassgnh sáassgng mànxqhu xanh da trờthzii cùlmrgng mànxqhu đdddruqgy âekbmm u, hai loạfxypi nhan sắixmsc đdddran vànxqho chung mộvbmzt chỗxvyl, lànxqhm cho toànxqhn bộvbmz Thâekbmm Uyêsbnmn phi thưgekwthzing kỳlmvz quỷaman.

- Chẳugiwng lẽetmp, trong Thâekbmm Uyêsbnmn nànxqhy códhbn hai loạfxypi bảuslto vậsoyct hay sao?

Trànxqhng cảusltnh quỷaman dịpcti bựrmpkc nànxqhy, lànxqhm cho Giang Trầegein cũklcbng códhbn chúieamt bắixmst đdddrassgn khôzlgqng ra, lẽetmp ra, băugmong cùlmrgng hỏuqgya lànxqh hai loạfxypi thuộvbmzc tíwuiunh hoànxqhn toànxqhn đdddrmtgyi lậsoycp, hai loạfxypi lựrmpkc lưgekwufylng nànxqhy, khắixmsc chếlmrg lẫorain nhau, triệkscht tiêsbnmu lẫorain nhau, trêsbnmn lýscia luậsoycn, căugmon bảusltn khôzlgqng cáassgch nànxqho cùlmrgng tồgndin tạfxypi.

Mặhdrsc dùlmrg Giang Trầegein hiếlmrgu kỳlmvz, nhưgekwng khôzlgqng códhbnieamc đdddrvbmzng. Tuy hắixmsn rấthzit muốmtgyn xôzlgqng ra nham bíwuiuch, đdddrếlmrgn bêsbnmn cạfxypnh Thâekbmm Uyêsbnmn xem đdddrếlmrgn tộvbmzt cùlmrgng, nhưgekwng mànxqhscia tríwuiudhbni cho hắixmsn biếlmrgt, nếlmrgu nhưgekw hắixmsn nghêsbnmnh ngang đdddri ra ngoànxqhi, trừuqgy khi hắixmsn códhbn lựrmpkc lưgekwufylng nhưgekw Diệkschp lãixmso gia tửwnjj, códhbn thểyvtw chấthzin nhiếlmrgp tấthzit cảuslt Linh thúieam.


Bằzlgqng khôzlgqng mànxqhdhbni, đdddri ra ngoànxqhi nhưgekw vậsoycy, sẽetmp bịpcti nhữyzvvng Linh thúieam kia xélqac thànxqhnh mảusltnh nhỏuqgy.

Tuy rấthzit buồgndin tẻthzi, nhưgekwng chỉhiuldhbn thểyvtw kiêsbnmn nhẫorain chờthzi. Trăugmom con Linh thúieam kia, hiểyvtwn nhiêsbnmn đdddrãixms khôzlgqng phảuslti đdddrufyli mộvbmzt ngànxqhy hai ngànxqhy rôzlgq̀i.

Ngẫoraiu nhiêsbnmn sẽetmpdhbnnxqhi đdddregeiu Linh thúieam xuấthzit hiệkschn trao đdddruqgyi, nhưgekwng đdddrfxypi bộvbmz phậsoycn thờthzii đdddriểyvtwm, nhữyzvvng Linh thúieam kia đdddrsbnmu lànxqh từuqgyng ngưgekwthzii tựrmpk chiếlmrgn.

Hiểyvtwn nhiêsbnmn, Linh thúieam giớlqaci cùlmrgng nhâekbmn loạfxypi bấthzit đdddrgnding, chúng tầegeim đdddródhbn, rấthzit íwuiut xuấthzit hiệkschn kélqaco bèaman kếlmrgt pháassgi.

- Con mẹklcbdhbn, lão tưgekw̉ đdddrếlmrgn sớlqacm nhấthzit, đdddrufyli hơimjfn hai mưgekwơimjfi ngànxqhy rôzlgq̀i, rốmtgyt cuộvbmzc phảuslti đdddrufyli bao lâekbmu, mớlqaci códhbn thểyvtw xuấthzit hiệkschn?

dhbn mộvbmzt đdddregeiu Linh thúieamzlgqn nódhbnng phànxqhn nànxqhn.

- Đkbgsếlmrgn sớlqacm códhbnnxqhm đdddrưgekwufylc cáassgi gìassg? Nghe nódhbni Băugmong Hỏuqgya Yêsbnmu Liêsbnmn nànxqhy tốmtgyi đdddra chỉhiul kếlmrgt bảuslty đdddrànxqhi sen, hiệkschn tạfxypi chúieamng ta đdddrếlmrgn nhiềsbnmu nhưgekw vậsoycy, đdddrếlmrgn lúieamc đdddródhbn, khôzlgqng thiếlmrgu đdddrưgekwufylc mộvbmzt phen chélqacm giếlmrgt.

- Giếlmrgt liềsbnmn giếlmrgt, ai sợufyl ai?

- Chếlmrgt trưgekwlqacc nhấthzit, lànxqh nhữyzvvng Linh phẩvvipm Trung giai kia, lão tưgekw̉ lànxqh Linh thúieam Cao giai, sứlmvzc chiếlmrgn đdddrthziu tốmtgyi thiểyvtwu sắixmsp xếlmrgp Top 10, lầegein nànxqhy nódhbni cáassgi gìassg, cũklcbng phảuslti cưgekwlqacp đdddrếlmrgn mộvbmzt cáassgi đdddrànxqhi sen.

- Ai, còboctn phảuslti xem vịpcti tríwuiuugmong Hỏuqgya đdddrànxqhi sen nànxqhy xuấthzit hiệkschn, vịpcti tríwuiu khôzlgqng tốmtgyt, đdddroạfxypt nhưgekw thếlmrgnxqho?

- Vịpcti tríwuiu khôzlgqng tốmtgyt, bịpcti ai cưgekwlqacp đdddrưgekwufylc, lão tưgekw̉ liềsbnmn đdddroạfxypt củaukma hắixmsn.

- Tỉhiulnh lạfxypi đdddri, tấthzit cảuslt mọkschi ngưgekwthzii đdddrsbnmu nghĩpchl nhưgekw vậsoycy, cuốmtgyi cùlmrgng vẫorain lànxqh Linh thúieam mạfxypnh nhấthzit, cưgekwthzii đdddrếlmrgn cuốmtgyi cùlmrgng.

klcbng may Giang Trầegein hiểyvtwu đdddrưgekwufylc thúieam ngữyzvv, nghe hiểyvtwu nhữyzvvng Linh thúieam kia trao đdddruqgyi. Chỉhiulnxqh, trao đdddruqgyi nhưgekw vậsoycy, kỳlmvz thậsoyct cũklcbng khôzlgqng nhiềsbnmu.


Bấthzit quáassg, Giang Trầegein lạfxypi từuqgy nhữyzvvng đdddroạfxypn ngắixmsn nànxqhy, nhậsoycn đdddrưgekwufylc mộvbmzt íwuiut tin tứlmvzc hữyzvvu dụecpcng.

- Băugmong Hỏuqgya Yêsbnmu Liêsbnmn?

Bốmtgyn chữyzvvnxqhy, Giang Trầegein khôzlgqng xa lạfxypassg. Chíwuiunh lànxqhassg khôzlgqng xa lạfxypassg, cho nêsbnmn hắixmsn mớlqaci cảusltm thấthziy giậsoyct mìassgnh. Thếlmrg giớlqaci mêsbnm cảusltnh nànxqhy, thậsoycm chíwuiudhbnugmong Hỏuqgya Yêsbnmu Liêsbnmn?

ugmong Hỏuqgya Yêsbnmu Liêsbnmn nànxqhy, lànxqh tồgndin tạfxypi phi thưgekwthzing khódhbngekwthzing.

Sau khi giáassgc tỉhiulnh Linh tíwuiunh, íwuiut nhấthzit lànxqh Tháassgnh phẩvvipm, đdddrâekbmy lànxqhekbḿt bưgekwơimjf́c. Đkbgsfxypi bộvbmz phậsoycn Băugmong Hỏuqgya Yêsbnmu Liêsbnmn, trạfxypng tháassgi thànxqhnh thụecpcc, đdddrsbnmu códhbn thểyvtw đdddrfxypt tớlqaci Đkbgspctia Phẩvvipm, thậsoycm chíwuiu Thiêsbnmn phẩvvipm.

Coi nhưgekwnxqh Giang Trầegein kiếlmrgp trưgekwlqacc ởhcdb vịpcti diệkschn Chưgekw Thiêsbnmn, ngẫoraiu nhiêsbnmn cũklcbng nghe nódhbni Băugmong Hỏuqgya Yêsbnmu Liêsbnmn tiếlmrgn hódhbna thànxqhnh Tuyệkscht phẩvvipm.

lmrgng Giang Trầegein hiểyvtwu rõsoyc thếlmrg giớlqaci mêsbnm cảusltnh nànxqhy, ởhcdb đdddrâekbmy Linh thúieam mạfxypnh nhấthzit, nhiềsbnmu lắixmsm lànxqh Tháassgnh phẩvvipm. Linh thúieam mạfxypnh nhấthzit cũklcbng sẽetmp khôzlgqng vưgekwufylt qua Tháassgnh phẩvvipm.

Đkbgsmtgyi ứlmvzng, linh vậsoyct nhưgekwugmong Hỏuqgya Yêsbnmu Liêsbnmn, căugmon bảusltn khôzlgqng códhbn khảusltugmong xuấthzit hiệkschn ởhcdb loạfxypi đdddrpctia phưgekwơimjfng nànxqhy a. Dùlmrg sao, phẩvvipm cấthzip tầegeim đdddródhbn, chêsbnmnh lệkschch quáassg lớlqacn.

- Chẳugiwng lẽetmpdhbni? Ởpsei trong thếlmrg giớlqaci mêsbnm cảusltnh nànxqhy, còboctn códhbnwuiu mậsoyct gìassg kháassgc?

Giang Trầegein suy đdddrassgn, nhưgekwng trong nộvbmzi tâekbmm lạfxypi bắixmst đdddregeiu tíwuiunh toáassgn.

ugmong Hỏuqgya Yêsbnmu Liêsbnmn nànxqhy, kiếlmrgp trưgekwlqacc Giang Trầegein cũklcbng khôzlgqng xa lạfxypassg. Hắixmsn biếlmrgt rõsoyc, chỉhiul cầegein Băugmong Hỏuqgya Yêsbnmu Liêsbnmn nànxqhy thứlmvzc tỉhiulnh linh tíwuiunh, liềsbnmn códhbnugmong lựrmpkc Hódhbna Hìassgnh.

imjfn nữyzvva, Băugmong Hỏuqgya Yêsbnmu Liêsbnmn nànxqhy, trâekbmn quýscia nhấthzit, kỳlmvz thựrmpkc khôzlgqng phảuslti Băugmong Hỏuqgya đdddrànxqhi sen gìassg.

ugmong Hỏuqgya đdddrànxqhi sen lànxqh tráassgi câekbmy củaukma Băugmong Hỏuqgya Yêsbnmu Liêsbnmn, nhưgekwng mànxqh, Băugmong Hỏuqgya đdddrànxqhi sen, tuyệkscht khôzlgqng phảuslti vậsoyct trâekbmn quýscia nhấthzit củaukma Băugmong Hỏuqgya Yêsbnmu Liêsbnmn.

ugmong Hỏuqgya Yêsbnmu Liêsbnmn trâekbmn quýscia nhấthzit, lànxqh bổuqgyn mạfxypng chi linh củaukma nódhbn… Viêsbnmm Tâekbmm Băugmong Tủaukmy.

Đkbgsâekbmy lànxqh bổuqgyn mạfxypng chi linh củaukma Băugmong Hỏuqgya Yêsbnmu Liêsbnmn.

Chỉhiul cầegein bổuqgyn mạfxypng chi linh nànxqhy bấthzit diệkscht, dùlmrgugmong Hỏuqgya Yêsbnmu Liêsbnmn bịpcti diệkscht, cũklcbng sẽetmp khôzlgqng tổuqgyn hao gìassg. Cáassgch mộvbmzt thờthzii gian ngắixmsn, lạfxypi códhbn thểyvtw trùlmrgng sinh.

Viêsbnmm Tâekbmm Băugmong Tủaukmy nànxqhy, đdddrsbnmu dấthziu ởhcdb chỗxvylekbmu trong đdddrpctia tâekbmm, phi thưgekwthzing ẩvvipn nấthzip. Băugmong Hỏuqgya Yêsbnmu Liêsbnmn bảuslto hộvbmz Viêsbnmm Tâekbmm Băugmong Tủaukmy rấthzit lànxqh trọkschng yếlmrgu.

Bởhcdbi vìassg, bảusltn thâekbmn Viêsbnmm Tâekbmm Băugmong Tủaukmy, tựrmpku nhưgekw mộvbmzt đdddrlmvza con níwuiut, khôzlgqng códhbn bấthzit kỳlmvzwuiunh côzlgqng kíwuiuch, hơimjfn nữyzvva phi thưgekwthzing yếlmrgu ớlqact, mộvbmzt khi bịpcti đdddrpctich nhâekbmn pháassgt hiệkschn, bịpctizlgqng kíwuiuch, Viêsbnmm Tâekbmm Băugmong Tủaukmy nànxqhy sẽetmp khôzlgqng códhbn bấthzit kỳlmvz lựrmpkc phòboctng ngựrmpk.

Nhưgekwng mànxqh, bảusltn thâekbmn Băugmong Hỏuqgya Yêsbnmu Liêsbnmn, sứlmvzc chiếlmrgn đdddrthziu lạfxypi phi thưgekwthzing đdddráassgng sợufyl.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.