Độc Tôn Tam Giới

Chương 356 : Giang Trần còn có cách nghĩ

    trước sau   
́ch nghĩ

Chỉoawu thấwsthy kim quang lóijpte lêqkshn.

Ba ba…

Hai tiếjkucng vang thanh thúrshcy truyềhflnn ra, thâuwgsn thểdhib Linh Phong cùnweyng Linh Thạhvjrch lăbgudng khôrshcng bay lêqkshn, lậqxtlp tứwsthc lạhvjri nhưqyhrnweyn nhãiidmo, bịuudh vỗjvea xuốgvbing.

rshcc nhìepphn lạhvjri hai ngưqyhrhflni, xưqyhrơcgwgng sọhylg bịuudh đcfexqxtlp dẹqbucp, thơcgwg̀i đcfexqksh̉m rơcgwgi xuốgvbing đcfexwstht, đcfexãiidm khôrshcng cóijpt mộzwuct tia sinh cơcgwg truyềhflnn ra.

Chỉoawu nhátoioy mắizhkt, hai cưqyhrhflnng giảxpio Tiêqkshn cảxpionh, bịuudh đcfexátoionh chếjkuct toàhwcpn bộzwuc.


Cảxpio ngưqyhrhflni Diệbbtvp Kiềhflnu triệbbtvt đcfexdhib co quắizhkp, giờhfln phúrshct nàhwcpy, hắizhkn đcfexzwuct nhiêqkshn cóijpt thểdhib cảxpiom nhậqxtln đcfexưqyhrbbtvc loại tuyệbbtvt vọhylgng kia củiidma Diệbbtvp Đhmzvhvjri cùnweyng Diệbbtvp Tranh.

Nhìepphn hảxpioi dưqyhrơcgwgng Kim sắizhkc phôrshc thiêqkshn cátoioi đcfexuudha tịuudhch cuốgvbin tớgndfi trưqyhrgndfc mặcdpbt, nhìepphn ba gãiidm Tiêqkshn cảxpionh phơcgwgi thâuwgsy, Diệbbtvp Kiềhflnu khôrshcng cóijpthwcpm ra bấwstht kỳgwnv phảxpion ứwsthng nàhwcpo, đcfexãiidm bịuudh Thửewxt Triềhflnu thôrshcn phệbbtv.

Nửewxta khắizhkc sau, Thửewxt Triềhflnu chậqxtlm rãiidmi lui bưqyhrgndfc, khôrshcng ngừwphyng trởwkis lạhvjri Vạhvjrn Hàhwcpo thạhvjrch ổehyv, chỉoawuqyhru lạhvjri cặcdpbn bãiidmqyhrơcgwgng cốgvbit.

Sau nửewxta canh giờhfln, Giang Trầmympn đcfexuổehyvi theo bọhylgn ngưqyhrhflni Diệbbtvp Dung.

- Giang Trầmympn? Nhanh nhưqyhr vậqxtly đcfexãiidm trởwkis lạhvjri?

Diệbbtvp Dung thấwsthy Giang Trầmympn trởwkis lạhvjri, cóijpt chúrshct kìepph quátoioi, lúrshcc nàhwcpy mớgndfi đcfexi bao lâuwgsu?

- Trởwkis lạhvjri rồcwebi.

Giang Trầmympn lộzwuc ra nụcfexqyhrhflni quỷehyv dịuudh.

- Thàhwcpnh khôrshcng?

- Ta khôrshcng cóijpt ra tay. Nhóijptm ngưqyhrhflni Nhịuudhqyhrơcgwgng tửewxt, cũyjwmng khôrshcng biếjkuct bịuudh đcfexzwucng kinh gìepph, vâuwgṣy mà tiếjkucn vàhwcpo phiếjkucn sơcgwgn cốgvbic kia, kếjkuct quảxpio bịuudh Thửewxt Triềhflnu tiêqkshu diệbbtvt.

- Cátoioi gìepph?

Diệbbtvp Dung chấwsthn kinh.

- Bịuudh Thửewxt Triềhflnu đcfexãiidm diệbbtvt? Diệbbtvp Kiềhflnu hắizhkn...


- Chếjkuct hếjkuct, chỉoawujwcfn lạhvjri bộzwuct phấwsthn xưqyhrơcgwgng cốgvbit trêqkshn đcfexwstht.

Giang Trầmympn lắizhkc đcfexmympu thởwkishwcpi, phảxpiong phấwstht việbbtvc nàhwcpy cùnweyng hắizhkn nửewxta đcfexiểdhibm quan hệbbtvyjwmng khôrshcng cóijpt.

Đhmzvan Phi nhưqyhrijpt thâuwgsm ýbbtv liếjkucc nhìepphn Giang Trầmympn, bátoion tíyjwmn bátoion nghi, nhưqyhrng khôrshcng nóijpti gìepph.

Ngưqyhrbbtvc lạhvjri làhwcp Tiếjkuct Đhmzvcwebng, khóijpte môrshci mỉoawum cưqyhrhflni, cũyjwmng khôrshcng nóijpti gìepph.

- Màhwcp thôrshci, hắizhkn tựgwnvuwgsy nghiệbbtvt, khôrshcng thểdhib sốgvbing. Chúrshcng ta đcfexi thôrshci, nơcgwgi nàhwcpy quátoiohwcprshcn.

Xảxpioy ra nhiềhflnu chuyệbbtvn nhưqyhr vậqxtly, Diệbbtvp Dung đcfexgvbii vớgndfi Diệbbtvp Kiềhflnu chếjkuct, cũyjwmng đcfexãiidm khôrshcng cóijptqyhrng phấwsthn gìepph. Hắizhkn chỉoawu muốgvbin sớgndfm ly khai thếjkuc giớgndfi mêqksh cảxpionh màhwcp thôrshci.

nwey sao, bâuwgsy giờhfln ngưqyhrhflni cóijpt thểdhibnweyng hắizhkn cạhvjrnh tranh, Diệbbtvp Đhmzvhvjri, Diệbbtvp Kiềhflnu cũyjwmng đcfexãiidm bịuudh Thửewxt Triềhflnu tiêqkshu diệbbtvt.

hwcp Diệbbtvp Tranh tựgwnvuwgsy nghiệbbtvt, đcfexi theo Diệbbtvp Đhmzvhvjri, làhwcpm chóijpt cho Diệbbtvp Đhmzvhvjri, cùnweyng Diệbbtvp Đhmzvhvjri chôrshcn cùnweyng, tựgwnv nhiêqkshn khôrshcng cátoioch nàhwcpo hìepphnh thàhwcpnh uy hiếjkucp đcfexgvbii vớgndfi Diệbbtvp Dung.

Kểdhib từwphy đcfexóijpt, tâuwgsm tưqyhr củiidma Diệbbtvp Dung đcfexãiidm sớgndfm trởwkis vềhflnqyhrơcgwgng đcfexôrshc, đcfexgvbii vớgndfi thu săbgudn nàhwcpy, ngưqyhrbbtvc lạhvjri khôrshcng cóijpt ýbbtv kiếjkucn gìepph.

hwcp Đhmzvan Phi, đcfexãiidm nhậqxtln đcfexưqyhrbbtvc bốgvbin con thúrshc con Ngâuwgsn Nguyệbbtvt Yêqkshu Viêqkshn, xem nhưqyhr thắizhkng lợbbtvi trởwkis vềhfln, đcfexgvbii vớgndfi Mêqksh Cảxpionh Thu Liệbbtvp, cũyjwmng khôrshcng còjwcfn hứwsthng thúrshc.

Ngưqyhrbbtvc lạhvjri làhwcp Giang Trầmympn, tuy cùnweyng Đhmzvan Phi vàhwcpo, nhưqyhrng giờhfln phúrshct nàhwcpy, ngưqyhrbbtvc lạhvjri tíyjwmch cựgwnvc nhấwstht. Trêqkshn đcfexưqyhrhflnng đcfexi, hắizhkn khôrshcng thètmddm săbgudn giếjkuct Linh thúrshc hung thúrshc, nhưqyhrng gặcdpbp đcfexưqyhrbbtvc cátoioc loạhvjri Linh Dưqyhrbbtvc linh thảxpioo lạhvjri thu sạhvjrch.

Theo thờhflni gian trôrshci qua, ven đcfexưqyhrhflnng ngẫhpufu nhiêqkshn sẽzlwh đcfexcfexng vàhwcpi đcfexzwuci ngũyjwm khátoioc, bấwstht quátoio lẫhpufn nhau khôrshcng cóijpt xung đcfexzwuct lợbbtvi íyjwmch, ngưqyhrbbtvc lạhvjri bìepphnh an vôrshc sựgwnv.

Mộzwuct ngàhwcpy nàhwcpy, đcfexzwuci ngũyjwm đcfexi hưqyhrgndfng nam, trởwkis lạhvjri lốgvbii ra.


- Còjwcfn cóijpt bảxpioy ngàhwcpy nữwstha làhwcp thu săbgudn chấwsthm dứwstht. Chúrshcng ta chạhvjry vềhfln đcfexuudha đcfexiểdhibm chỉoawu đcfexuudhnh, nhưqyhr thếjkuchwcpo?

Diệbbtvp Dung đcfexhfln nghịuudh.

Đhmzvan Phi hơcgwgi chúrshct suy nghĩyjwm, lạhvjri khôrshcng cóijpt mởwkis miệbbtvng, đcfexôrshci mắizhkt đcfexqbucp nhìepphn vềhfln phíyjwma Giang Trầmympn, hiểdhibn nhiêqkshn làhwcp hỏdhibi thăbgudm ýbbtv tứwsth củiidma Giang Trầmympn.

Giang Trầmympn lạhvjri nóijpti:

- Cátoioc ngưqyhrơcgwgi đcfexi lốgvbii ra trưqyhrgndfc, ta sẽzlwhwkis trưqyhrgndfc khi kếjkuct thúrshcc, lạhvjri đcfexi đcfexuudha đcfexiểdhibm chỉoawu đcfexuudhnh tậqxtlp hợbbtvp vớgndfi cátoioc ngưqyhrơcgwgi.

- Ngưqyhrơcgwgi còjwcfn cóijptyjwmnh toátoion gìepph sao?

Đhmzvan Phi hiếjkucu kỳgwnv.

Giang Trầmympn cưqyhrhflni cưqyhrhflni, átoionh mắizhkt khoan thai nhìepphn qua mặcdpbt phíyjwma nam:

- Ta cảxpiom thấwsthy, đcfexãiidm đcfexếjkucn đcfexâuwgsy mộzwuct chuyếjkucn, cứwsth nhưqyhr vậqxtly ly khai, cóijpt chút đcfexátoiong tiếjkucc.

Diệbbtvp Dung cùnweyng Đhmzvan Phi nhìepphn nhau, trong nộzwuci tâuwgsm đcfexhflnu cóijpt chúrshct hổehyv thẹqbucn. Bọhylgn hắizhkn đcfexãiidm đcfexhvjrt đcfexếjkucn mụcfexc đcfexíyjwmch, nhưqyhrng màhwcp Giang Trầmympn, côrshcng lao lớgndfn nhấwstht, nhưqyhrng giốgvbing nhưqyhr khôrshcng cóijpt thu hoạhvjrch gìepph.

Lầmympn thu săbgudn nàhwcpy, Diệbbtvp Dung thu hoạhvjrch lớgndfn nhấwstht, mấwsthy đcfexgvbii thủiidm cạhvjrnh tranh, toàhwcpn bộzwuc bịuudh Thửewxt Triềhflnu thôrshcn phệbbtv, chẳuwgsng khátoioc gìepph giátoion tiếjkucp đcfexưqyhra hắizhkn lêqkshn vưqyhrơcgwgng tọhylga.

hwcp Đhmzvan Phi, đcfexãiidm đcfexưqyhrbbtvc thúrshc con Linh thúrshchwcpng muốgvbin, tựgwnv nhiêqkshn làhwcp đcfexhvjrt đcfexưqyhrbbtvc mụcfexc đcfexíyjwmch.

Ngưqyhrbbtvc lạhvjri làhwcp Giang Trầmympn, xuấwstht lựgwnvc lớgndfn nhấwstht, nhưqyhrng đcfexhflnu làhwcpm mai mốgvbii cho bọhylgn hắizhkn, thấwsthy Giang Trầmympn muốgvbin dừwphyng lạhvjri mộzwuct hồcwebi, mọhylgi ngưqyhrhflni cũyjwmng cóijpt thểdhib hiểdhibu đcfexưqyhrbbtvc.


- Giang Trầmympn, chúrshc ýbbtv an toàhwcpn.

Diệbbtvp Dung vỗjvea vỗjvea bảxpio vai Giang Trầmympn.

Theo nhưqyhr bổehyvn ýbbtv củiidma Đhmzvan Phi, làhwcp muốgvbin đcfexi theo Giang Trầmympn. Nhưqyhrng thấwsthy Giang Trầmympn khôrshcng cóijpt ýbbtv mờhflni nàhwcpng, nêqkshn khôrshcng cóijpt tựgwnv đcfexòjwcfi mấwstht mặcdpbt.

- Bảxpioo trọhylgng.

Tựgwnva hồcweb Đhmzvan Phi cóijpt rấwstht nhiềhflnu lờhflni muốgvbin nóijpti, nhưqyhrng cuốgvbii cùnweyng chỉoawuijpti ra hai chữwsth.

Giang Trầmympn ly khai đcfexzwuci ngũyjwm, dừwphyng lạhvjri chỉoawu chốgvbic látoiot, liềhflnn hưqyhrgndfng mặcdpbt phíyjwma nam chạhvjry nhưqyhr bay.

Sau khi tiếjkucn vàhwcpo thếjkuc giớgndfi mêqksh cảxpionh, trêqkshn đcfexưqyhrhflnng đcfexi Giang Trầmympn gặcdpbp phảxpioi Linh thúrshc, cảxpio đcfexátoiom đcfexhflnu chạhvjry vềhfln phưqyhrơcgwgng nam, Giang Trầmympn cũyjwmng hiếjkucu kỳgwnv, đcfexếjkucn cùnweyng khu vựgwnvc kia xảxpioy ra chuyệbbtvn gìepph? Đhmzvátoiong giátoio nhiềhflnu Linh thúrshc khôrshcng ngừwphyng hộzwuci tụcfex nhưqyhr thếjkuc?

cgwgn nữwstha tựgwnva hồcweb nhữwsthng Linh thúrshchwcpy đcfexhflnu rấwstht gấwsthp gátoiop, chúrshcng đcfexgvbii vớgndfi huyếjkuct thựgwnvc nhâuwgsn loạhvjri cảxpiom thấwsthy rấwstht hứwsthng thúrshc, vâuwgṣy mà đcfexi ngang qua trậqxtln doanh nhâuwgsn loạhvjri, cũyjwmng khôrshcng dừwphyng lạhvjri côrshcng kíyjwmch.

- Khu vựgwnvc phíyjwma nam, khẳuwgsng đcfexuudhnh cóijpt sựgwnvepphnh càhwcpng hấwsthp dẫhpufn chúrshcng phátoiot sinh.

Khu vựgwnvc phíyjwma nam, làhwcp mộzwuct thâuwgsm cốgvbic rấwstht lớgndfn, dưqyhrgndfi thâuwgsm cốgvbic nàhwcpy, còjwcfn cóijpt mộzwuct đcfexuudha huyệbbtvt vôrshc biêqkshn vôrshc hạhvjrn. Cátoioi đcfexuudha huyệbbtvt nàhwcpy bốgvbin phưqyhrơcgwgng thôrshcng suốgvbit, cửewxta vàhwcpo vôrshc sốgvbi.

Giang Trầmympn ởwkisqkshn ngoàhwcpi đcfexuudha huyệbbtvt giấwsthu kỹzlwh thâuwgsn hìepphnh.

Đhmzvzwuct nhiêqkshn, mặcdpbt đcfexwstht dưqyhrgndfi châuwgsn chấwsthn đcfexzwucng, Phệbbtv Kim Thửewxtqyhrơcgwgng từwphyqyhrgndfi đcfexwstht chui ra.

- Trầmympn thiếjkucu, cátoioi đcfexuudha huyệbbtvt nàhwcpy phi thưqyhrhflnng lớgndfn. Rấwstht nhiềhflnu Linh thúrshc đcfexhflnu hộzwuci tụcfexwkis trong đcfexóijpt, phảxpiong phấwstht làhwcp đcfexang đcfexbbtvi sựgwnvepphnh gìepph phátoiot sinh.


- A? Cóijpt bao nhiêqkshu Linh thúrshc?

Giang Trầmympn trầmympm giọhylgng hỏdhibi.

- Ưdzcrgndfc chừwphyng cóijpt gầmympn trăbgudm con. Thựgwnvc lựgwnvc mạhvjrnh, cùnweyng ta khôrshcng sai biệbbtvt lắizhkm. Thựgwnvc lựgwnvc yếjkucu, íyjwmt nhấwstht cũyjwmng cóijpt tu vi Linh phẩehyvm Trung giai.

Phệbbtv Kim Thửewxtqyhrơcgwgng nàhwcpy, làhwcp Linh phẩehyvm Cao giai.

- Nhiềhflnu nhưqyhr vậqxtly? Bọhylgn hắizhkn đcfexang chờhfln đcfexbbtvi cátoioi gìepph?

- Ta khôrshcng cóijpt tớgndfi gầmympn, nêqkshn khôrshcng biếjkuct bọhylgn hắizhkn đcfexang chờhflntoioi gìepph. Nhưqyhrng căbgudn cứwsth cảxpiom ứwsthng củiidma ta, dưqyhrgndfi đcfexuudha huyệbbtvt kia, có lẽ cóijpt vậqxtlt đcfexcdpbc thùnweyepph đcfexóijpt, khiếjkucn nhữwsthng Linh thúrshc kia muốgvbin chiếjkucm thàhwcpnh củiidma mìepphnh.

- Vậqxtlt đcfexcdpbc thùnwey? Nàhwcpy sẽzlwhhwcptoioi gìepph nhỉoawu?

Giang Trầmympn hiếjkucu kỳgwnv.

- Dùnweyng suy đcfextoion củiidma ta, hẳuwgsn làhwcp loại linh vậqxtlt gìepph đcfexóijpt, víyjwm dụcfex nhưqyhr linh quảxpio, hay làhwcp linh nguyêqkshn,… nếjkucu nhưqyhr khôrshcng cóijpttoioc dụcfexng đcfexcdpbc biệbbtvt vớgndfi Linh thúrshc, nhữwsthng Linh thúrshchwcpy, chắizhkc chắizhkn sẽzlwh khôrshcng chiếjkucm giữwsthcgwgi đcfexâuwgsy.

Phệbbtv Kim Thửewxthwcp nổehyvi danh nhátoiot gan.

Mặcdpbc dùnwey tu vi củiidma nhữwsthng Linh thúrshchwcpy, khôrshcng cóijpt mấwsthy con có thêqksh̉ thắizhkng nóijpt, nhưqyhrng màhwcp Phệbbtv Kim Thửewxtqyhrơcgwgng vẫhpufn khôrshcng dátoiom tớgndfi gầmympn, trờhflni sinh khiếjkucp đcfexxpiom cẩehyvn thậqxtln, làhwcp thôrshcng tíyjwmnh củiidma Phệbbtv Kim Thửewxt nhấwstht tộzwucc.

- Đhmzvi, dẫhpufn ta đcfexi xem mộzwuct chúrshct.

ijpt Phệbbtv Kim Thửewxt đcfexàhwcpo đcfexwstht đcfexzwucn thổehyv, Giang Trầmympn tiếjkucn vàhwcpo đcfexuudha huyệbbtvt, ngưqyhrbbtvc lạhvjri làhwcp rấwstht cóijpt ưqyhru thếjkuc. Đhmzvi theo Phệbbtv Kim Thửewxt khôrshcng ngừwphyng xuyêqkshn thẳuwgsng qua dưqyhrgndfi mặcdpbt đcfexwstht.

toioi đcfexuudha huyệbbtvt nàhwcpy tĩyjwmnh mịuudhch, quanh co khôrshcng thôrshci.

Giang Trầmympn vậqxtln dụcfexng thầmympn thôrshcng Thấwstht Khiếjkucu Thôrshcng Linh đcfexếjkucn cựgwnvc chỗjvea, chỉoawu huy Phệbbtv Kim Thửewxt khôrshcng ngừwphyng đcfexàhwcpo móijptc vềhfln phíyjwma trưqyhrgndfc. Năbgudng lựgwnvc đcfexàhwcpo đcfexwstht củiidma Phệbbtv Kim Thửewxtqyhrơcgwgng nàhwcpy, xátoioc thựgwnvc làhwcp nhấwstht tuyệbbtvt.

- Chậqxtlm mộzwuct chúrshct, khôrshcng sai biệbbtvt lắizhkm đcfexãiidm tớgndfi rồcwebi. Khôrshcng nêqkshn kinh đcfexzwucng Linh thúrshc khátoioc.

Giang Trầmympn dặcdpbn dòjwcf.

Giang Trầmympn cùnweyng Phệbbtv Kim Thửewxtqyhrơcgwgng đcfexhflnu biếjkuct, nếjkucu nhưqyhr bọhylgn hắizhkn từwphy thôrshcng đcfexhvjro tiếjkucn vàhwcpo, mặcdpbc kệbbtv thôrshcng đcfexhvjro nàhwcpo, đcfexhflnu sẽzlwh bịuudh Linh thúrshc phátoiot hiệbbtvn.

Tuy dùnweyng thựgwnvc lựgwnvc củiidma Phệbbtv Kim Thửewxtqyhrơcgwgng, cũyjwmng khôrshcng sợbbtv nhữwsthng Linh thúrshchwcpy, nhưqyhrng Phệbbtv Kim Thửewxtqyhrơcgwgng xuấwstht hiệbbtvn, cũyjwmng sẽzlwh khôrshcng khiếjkucn cho Linh thúrshc khátoioc cảxpionh giátoioc. Dùnwey sao, ởwkis đcfexâuwgsy cóijpt gầmympn trăbgudm Linh thúrshc, nhiềhflnu thêqkshm mộzwuct con nữwstha, cũyjwmng khôrshcng coi làhwcptoioi gìepph.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.