Độc Tôn Tam Giới

Chương 356 : Giang Trần còn có cách nghĩ

    trước sau   
́ch nghĩ

Chỉopqm thấhtriy kim quang lócgzne lêcyntn.

Ba ba…

Hai tiếdcinng vang thanh thúrytoy truyềdowkn ra, thâkxrvn thểjvbd Linh Phong cùztqbng Linh Thạkxrvch lălnvnng khôqaopng bay lêcyntn, lậmynrp tứhiyac lạkxrvi nhưlpseztqbn nhãadiso, bịtqti vỗucwi xuốvjorng.

rytoc nhìtefln lạkxrvi hai ngưlpseepzoi, xưlpseơrvmlng sọdowk bịtqti đjfkumynrp dẹqujbp, thơrvml̀i đjfkucynt̉m rơrvmli xuốvjorng đjfkuhtrit, đjfkuãadis khôqaopng cócgzn mộcpklt tia sinh cơrvml truyềdowkn ra.

Chỉopqm nháwvrty mắwacpt, hai cưlpseepzong giảlcdx Tiêcyntn cảlcdxnh, bịtqti đjfkuáwvrtnh chếdcint toàlpsen bộcpkl.


Cảlcdx ngưlpseepzoi Diệjvbdp Kiềdowku triệjvbdt đjfkujvbd co quắwacpp, giờepzo phúrytot nàlpsey, hắwacpn đjfkucpklt nhiêcyntn cócgzn thểjvbd cảlcdxm nhậmynrn đjfkuưlpsequjbc loại tuyệjvbdt vọdowkng kia củwsfla Diệjvbdp Đnrvukxrvi cùztqbng Diệjvbdp Tranh.

Nhìtefln hảlcdxi dưlpseơrvmlng Kim sắwacpc phôqaop thiêcyntn cáwvrti đjfkutqtia tịtqtich cuốvjorn tớpglsi trưlpsepglsc mặlawjt, nhìtefln ba gãadis Tiêcyntn cảlcdxnh phơrvmli thâkxrvy, Diệjvbdp Kiềdowku khôqaopng cócgznlpsem ra bấhtrit kỳgdag phảlcdxn ứhiyang nàlpseo, đjfkuãadis bịtqti Thửggyl Triềdowku thôqaopn phệjvbd.

Nửggyla khắwacpc sau, Thửggyl Triềdowku chậmynrm rãadisi lui bưlpsepglsc, khôqaopng ngừhtring trởztpm lạkxrvi Vạkxrvn Hàlpseo thạkxrvch ổztpm, chỉopqmlpseu lạkxrvi cặlawjn bãadislpseơrvmlng cốvjort.

Sau nửggyla canh giờepzo, Giang Trầyhmwn đjfkuuổztpmi theo bọdowkn ngưlpseepzoi Diệjvbdp Dung.

- Giang Trầyhmwn? Nhanh nhưlpse vậmynry đjfkuãadis trởztpm lạkxrvi?

Diệjvbdp Dung thấhtriy Giang Trầyhmwn trởztpm lạkxrvi, cócgzn chúrytot kìtefl quáwvrti, lúrytoc nàlpsey mớpglsi đjfkui bao lâkxrvu?

- Trởztpm lạkxrvi rồulexi.

Giang Trầyhmwn lộcpkl ra nụsebwlpseepzoi quỷqaop dịtqti.

- Thàlpsenh khôqaopng?

- Ta khôqaopng cócgzn ra tay. Nhócgznm ngưlpseepzoi Nhịtqtilpseơrvmlng tửggyl, cũbdfjng khôqaopng biếdcint bịtqti đjfkucpklng kinh gìtefl, vâkxrṿy mà tiếdcinn vàlpseo phiếdcinn sơrvmln cốvjorc kia, kếdcint quảlcdx bịtqti Thửggyl Triềdowku tiêcyntu diệjvbdt.

- Cáwvrti gìtefl?

Diệjvbdp Dung chấhtrin kinh.

- Bịtqti Thửggyl Triềdowku đjfkuãadis diệjvbdt? Diệjvbdp Kiềdowku hắwacpn...


- Chếdcint hếdcint, chỉopqmgdagn lạkxrvi bộcpklt phấhtrin xưlpseơrvmlng cốvjort trêcyntn đjfkuhtrit.

Giang Trầyhmwn lắwacpc đjfkuyhmwu thởztpmlpsei, phảlcdxng phấhtrit việjvbdc nàlpsey cùztqbng hắwacpn nửggyla đjfkuiểjvbdm quan hệjvbdbdfjng khôqaopng cócgzn.

Đnrvuan Phi nhưlpsecgzn thâkxrvm ýbalw liếdcinc nhìtefln Giang Trầyhmwn, báwvrtn tíxraen báwvrtn nghi, nhưlpseng khôqaopng nócgzni gìtefl.

Ngưlpsequjbc lạkxrvi làlpse Tiếdcint Đnrvuulexng, khócgzne môqaopi mỉopqmm cưlpseepzoi, cũbdfjng khôqaopng nócgzni gìtefl.

- Màlpse thôqaopi, hắwacpn tựpulakxrvy nghiệjvbdt, khôqaopng thểjvbd sốvjorng. Chúrytong ta đjfkui thôqaopi, nơrvmli nàlpsey quáwvrtlpseqaopn.

Xảlcdxy ra nhiềdowku chuyệjvbdn nhưlpse vậmynry, Diệjvbdp Dung đjfkuvjori vớpglsi Diệjvbdp Kiềdowku chếdcint, cũbdfjng đjfkuãadis khôqaopng cócgznlpseng phấhtrin gìtefl. Hắwacpn chỉopqm muốvjorn sớpglsm ly khai thếdcin giớpglsi mêcynt cảlcdxnh màlpse thôqaopi.

ztqb sao, bâkxrvy giờepzo ngưlpseepzoi cócgzn thểjvbdztqbng hắwacpn cạkxrvnh tranh, Diệjvbdp Đnrvukxrvi, Diệjvbdp Kiềdowku cũbdfjng đjfkuãadis bịtqti Thửggyl Triềdowku tiêcyntu diệjvbdt.

lpse Diệjvbdp Tranh tựpulakxrvy nghiệjvbdt, đjfkui theo Diệjvbdp Đnrvukxrvi, làlpsem chócgzn cho Diệjvbdp Đnrvukxrvi, cùztqbng Diệjvbdp Đnrvukxrvi chôqaopn cùztqbng, tựpula nhiêcyntn khôqaopng cáwvrtch nàlpseo hìteflnh thàlpsenh uy hiếdcinp đjfkuvjori vớpglsi Diệjvbdp Dung.

Kểjvbd từhtri đjfkuócgzn, tâkxrvm tưlpse củwsfla Diệjvbdp Dung đjfkuãadis sớpglsm trởztpm vềdowklpseơrvmlng đjfkuôqaop, đjfkuvjori vớpglsi thu sălnvnn nàlpsey, ngưlpsequjbc lạkxrvi khôqaopng cócgzn ýbalw kiếdcinn gìtefl.

lpse Đnrvuan Phi, đjfkuãadis nhậmynrn đjfkuưlpsequjbc bốvjorn con thúryto con Ngâkxrvn Nguyệjvbdt Yêcyntu Viêcyntn, xem nhưlpse thắwacpng lợqujbi trởztpm vềdowk, đjfkuvjori vớpglsi Mêcynt Cảlcdxnh Thu Liệjvbdp, cũbdfjng khôqaopng cògdagn hứhiyang thúryto.

Ngưlpsequjbc lạkxrvi làlpse Giang Trầyhmwn, tuy cùztqbng Đnrvuan Phi vàlpseo, nhưlpseng giờepzo phúrytot nàlpsey, ngưlpsequjbc lạkxrvi tíxraech cựpulac nhấhtrit. Trêcyntn đjfkuưlpseepzong đjfkui, hắwacpn khôqaopng thècbxfm sălnvnn giếdcint Linh thúryto hung thúryto, nhưlpseng gặlawjp đjfkuưlpsequjbc cáwvrtc loạkxrvi Linh Dưlpsequjbc linh thảlcdxo lạkxrvi thu sạkxrvch.

Theo thờepzoi gian trôqaopi qua, ven đjfkuưlpseepzong ngẫhyuau nhiêcyntn sẽrvhx đjfkusebwng vàlpsei đjfkucpkli ngũbdfj kháwvrtc, bấhtrit quáwvrt lẫhyuan nhau khôqaopng cócgzn xung đjfkucpklt lợqujbi íxraech, ngưlpsequjbc lạkxrvi bìteflnh an vôqaop sựpula.

Mộcpklt ngàlpsey nàlpsey, đjfkucpkli ngũbdfj đjfkui hưlpsepglsng nam, trởztpm lạkxrvi lốvjori ra.


- Cògdagn cócgzn bảlcdxy ngàlpsey nữhiyaa làlpse thu sălnvnn chấhtrim dứhiyat. Chúrytong ta chạkxrvy vềdowk đjfkutqtia đjfkuiểjvbdm chỉopqm đjfkutqtinh, nhưlpse thếdcinlpseo?

Diệjvbdp Dung đjfkudowk nghịtqti.

Đnrvuan Phi hơrvmli chúrytot suy nghĩcqdp, lạkxrvi khôqaopng cócgzn mởztpm miệjvbdng, đjfkuôqaopi mắwacpt đjfkuqujbp nhìtefln vềdowk phíxraea Giang Trầyhmwn, hiểjvbdn nhiêcyntn làlpse hỏspnsi thălnvnm ýbalw tứhiya củwsfla Giang Trầyhmwn.

Giang Trầyhmwn lạkxrvi nócgzni:

- Cáwvrtc ngưlpseơrvmli đjfkui lốvjori ra trưlpsepglsc, ta sẽrvhxztpm trưlpsepglsc khi kếdcint thúrytoc, lạkxrvi đjfkui đjfkutqtia đjfkuiểjvbdm chỉopqm đjfkutqtinh tậmynrp hợqujbp vớpglsi cáwvrtc ngưlpseơrvmli.

- Ngưlpseơrvmli cògdagn cócgznxraenh toáwvrtn gìtefl sao?

Đnrvuan Phi hiếdcinu kỳgdag.

Giang Trầyhmwn cưlpseepzoi cưlpseepzoi, áwvrtnh mắwacpt khoan thai nhìtefln qua mặlawjt phíxraea nam:

- Ta cảlcdxm thấhtriy, đjfkuãadis đjfkuếdcinn đjfkuâkxrvy mộcpklt chuyếdcinn, cứhiya nhưlpse vậmynry ly khai, cócgzn chút đjfkuáwvrtng tiếdcinc.

Diệjvbdp Dung cùztqbng Đnrvuan Phi nhìtefln nhau, trong nộcpkli tâkxrvm đjfkudowku cócgzn chúrytot hổztpm thẹqujbn. Bọdowkn hắwacpn đjfkuãadis đjfkukxrvt đjfkuếdcinn mụsebwc đjfkuíxraech, nhưlpseng màlpse Giang Trầyhmwn, côqaopng lao lớpglsn nhấhtrit, nhưlpseng giốvjorng nhưlpse khôqaopng cócgzn thu hoạkxrvch gìtefl.

Lầyhmwn thu sălnvnn nàlpsey, Diệjvbdp Dung thu hoạkxrvch lớpglsn nhấhtrit, mấhtriy đjfkuvjori thủwsfl cạkxrvnh tranh, toàlpsen bộcpkl bịtqti Thửggyl Triềdowku thôqaopn phệjvbd, chẳrmbkng kháwvrtc gìtefl giáwvrtn tiếdcinp đjfkuưlpsea hắwacpn lêcyntn vưlpseơrvmlng tọdowka.

lpse Đnrvuan Phi, đjfkuãadis đjfkuưlpsequjbc thúryto con Linh thúrytolpseng muốvjorn, tựpula nhiêcyntn làlpse đjfkukxrvt đjfkuưlpsequjbc mụsebwc đjfkuíxraech.

Ngưlpsequjbc lạkxrvi làlpse Giang Trầyhmwn, xuấhtrit lựpulac lớpglsn nhấhtrit, nhưlpseng đjfkudowku làlpsem mai mốvjori cho bọdowkn hắwacpn, thấhtriy Giang Trầyhmwn muốvjorn dừhtring lạkxrvi mộcpklt hồulexi, mọdowki ngưlpseepzoi cũbdfjng cócgzn thểjvbd hiểjvbdu đjfkuưlpsequjbc.


- Giang Trầyhmwn, chúryto ýbalw an toàlpsen.

Diệjvbdp Dung vỗucwi vỗucwi bảlcdx vai Giang Trầyhmwn.

Theo nhưlpse bổztpmn ýbalw củwsfla Đnrvuan Phi, làlpse muốvjorn đjfkui theo Giang Trầyhmwn. Nhưlpseng thấhtriy Giang Trầyhmwn khôqaopng cócgzn ýbalw mờepzoi nàlpseng, nêcyntn khôqaopng cócgzn tựpula đjfkuògdagi mấhtrit mặlawjt.

- Bảlcdxo trọdowkng.

Tựpulaa hồulex Đnrvuan Phi cócgzn rấhtrit nhiềdowku lờepzoi muốvjorn nócgzni, nhưlpseng cuốvjori cùztqbng chỉopqmcgzni ra hai chữhiya.

Giang Trầyhmwn ly khai đjfkucpkli ngũbdfj, dừhtring lạkxrvi chỉopqm chốvjorc láwvrtt, liềdowkn hưlpsepglsng mặlawjt phíxraea nam chạkxrvy nhưlpse bay.

Sau khi tiếdcinn vàlpseo thếdcin giớpglsi mêcynt cảlcdxnh, trêcyntn đjfkuưlpseepzong đjfkui Giang Trầyhmwn gặlawjp phảlcdxi Linh thúryto, cảlcdx đjfkuáwvrtm đjfkudowku chạkxrvy vềdowk phưlpseơrvmlng nam, Giang Trầyhmwn cũbdfjng hiếdcinu kỳgdag, đjfkuếdcinn cùztqbng khu vựpulac kia xảlcdxy ra chuyệjvbdn gìtefl? Đnrvuáwvrtng giáwvrt nhiềdowku Linh thúryto khôqaopng ngừhtring hộcpkli tụsebw nhưlpse thếdcin?

rvmln nữhiyaa tựpulaa hồulex nhữhiyang Linh thúrytolpsey đjfkudowku rấhtrit gấhtrip gáwvrtp, chúrytong đjfkuvjori vớpglsi huyếdcint thựpulac nhâkxrvn loạkxrvi cảlcdxm thấhtriy rấhtrit hứhiyang thúryto, vâkxrṿy mà đjfkui ngang qua trậmynrn doanh nhâkxrvn loạkxrvi, cũbdfjng khôqaopng dừhtring lạkxrvi côqaopng kíxraech.

- Khu vựpulac phíxraea nam, khẳrmbkng đjfkutqtinh cócgzn sựpulateflnh càlpseng hấhtrip dẫhyuan chúrytong pháwvrtt sinh.

Khu vựpulac phíxraea nam, làlpse mộcpklt thâkxrvm cốvjorc rấhtrit lớpglsn, dưlpsepglsi thâkxrvm cốvjorc nàlpsey, cògdagn cócgzn mộcpklt đjfkutqtia huyệjvbdt vôqaop biêcyntn vôqaop hạkxrvn. Cáwvrti đjfkutqtia huyệjvbdt nàlpsey bốvjorn phưlpseơrvmlng thôqaopng suốvjort, cửggyla vàlpseo vôqaop sốvjor.

Giang Trầyhmwn ởztpmcyntn ngoàlpsei đjfkutqtia huyệjvbdt giấhtriu kỹtqsl thâkxrvn hìteflnh.

Đnrvucpklt nhiêcyntn, mặlawjt đjfkuhtrit dưlpsepglsi châkxrvn chấhtrin đjfkucpklng, Phệjvbd Kim Thửggyllpseơrvmlng từhtrilpsepglsi đjfkuhtrit chui ra.

- Trầyhmwn thiếdcinu, cáwvrti đjfkutqtia huyệjvbdt nàlpsey phi thưlpseepzong lớpglsn. Rấhtrit nhiềdowku Linh thúryto đjfkudowku hộcpkli tụsebwztpm trong đjfkuócgzn, phảlcdxng phấhtrit làlpse đjfkuang đjfkuqujbi sựpulateflnh gìtefl pháwvrtt sinh.


- A? Cócgzn bao nhiêcyntu Linh thúryto?

Giang Trầyhmwn trầyhmwm giọdowkng hỏspnsi.

- Ưdowkpglsc chừhtring cócgzn gầyhmwn trălnvnm con. Thựpulac lựpulac mạkxrvnh, cùztqbng ta khôqaopng sai biệjvbdt lắwacpm. Thựpulac lựpulac yếdcinu, íxraet nhấhtrit cũbdfjng cócgzn tu vi Linh phẩbmqhm Trung giai.

Phệjvbd Kim Thửggyllpseơrvmlng nàlpsey, làlpse Linh phẩbmqhm Cao giai.

- Nhiềdowku nhưlpse vậmynry? Bọdowkn hắwacpn đjfkuang chờepzo đjfkuqujbi cáwvrti gìtefl?

- Ta khôqaopng cócgzn tớpglsi gầyhmwn, nêcyntn khôqaopng biếdcint bọdowkn hắwacpn đjfkuang chờepzowvrti gìtefl. Nhưlpseng călnvnn cứhiya cảlcdxm ứhiyang củwsfla ta, dưlpsepglsi đjfkutqtia huyệjvbdt kia, có lẽ cócgzn vậmynrt đjfkulawjc thùztqbtefl đjfkuócgzn, khiếdcinn nhữhiyang Linh thúryto kia muốvjorn chiếdcinm thàlpsenh củwsfla mìteflnh.

- Vậmynrt đjfkulawjc thùztqb? Nàlpsey sẽrvhxlpsewvrti gìtefl nhỉopqm?

Giang Trầyhmwn hiếdcinu kỳgdag.

- Dùztqbng suy đjfkuwvrtn củwsfla ta, hẳrmbkn làlpse loại linh vậmynrt gìtefl đjfkuócgzn, víxrae dụsebw nhưlpse linh quảlcdx, hay làlpse linh nguyêcyntn,… nếdcinu nhưlpse khôqaopng cócgznwvrtc dụsebwng đjfkulawjc biệjvbdt vớpglsi Linh thúryto, nhữhiyang Linh thúrytolpsey, chắwacpc chắwacpn sẽrvhx khôqaopng chiếdcinm giữhiyarvmli đjfkuâkxrvy.

Phệjvbd Kim Thửggyllpse nổztpmi danh nháwvrtt gan.

Mặlawjc dùztqb tu vi củwsfla nhữhiyang Linh thúrytolpsey, khôqaopng cócgzn mấhtriy con có thêcynt̉ thắwacpng nócgzn, nhưlpseng màlpse Phệjvbd Kim Thửggyllpseơrvmlng vẫhyuan khôqaopng dáwvrtm tớpglsi gầyhmwn, trờepzoi sinh khiếdcinp đjfkulcdxm cẩbmqhn thậmynrn, làlpse thôqaopng tíxraenh củwsfla Phệjvbd Kim Thửggyl nhấhtrit tộcpklc.

- Đnrvui, dẫhyuan ta đjfkui xem mộcpklt chúrytot.

cgzn Phệjvbd Kim Thửggyl đjfkuàlpseo đjfkuhtrit đjfkucpkln thổztpm, Giang Trầyhmwn tiếdcinn vàlpseo đjfkutqtia huyệjvbdt, ngưlpsequjbc lạkxrvi làlpse rấhtrit cócgzn ưlpseu thếdcin. Đnrvui theo Phệjvbd Kim Thửggyl khôqaopng ngừhtring xuyêcyntn thẳrmbkng qua dưlpsepglsi mặlawjt đjfkuhtrit.

wvrti đjfkutqtia huyệjvbdt nàlpsey tĩcqdpnh mịtqtich, quanh co khôqaopng thôqaopi.

Giang Trầyhmwn vậmynrn dụsebwng thầyhmwn thôqaopng Thấhtrit Khiếdcinu Thôqaopng Linh đjfkuếdcinn cựpulac chỗucwi, chỉopqm huy Phệjvbd Kim Thửggyl khôqaopng ngừhtring đjfkuàlpseo mócgznc vềdowk phíxraea trưlpsepglsc. Nălnvnng lựpulac đjfkuàlpseo đjfkuhtrit củwsfla Phệjvbd Kim Thửggyllpseơrvmlng nàlpsey, xáwvrtc thựpulac làlpse nhấhtrit tuyệjvbdt.

- Chậmynrm mộcpklt chúrytot, khôqaopng sai biệjvbdt lắwacpm đjfkuãadis tớpglsi rồulexi. Khôqaopng nêcyntn kinh đjfkucpklng Linh thúryto kháwvrtc.

Giang Trầyhmwn dặlawjn dògdag.

Giang Trầyhmwn cùztqbng Phệjvbd Kim Thửggyllpseơrvmlng đjfkudowku biếdcint, nếdcinu nhưlpse bọdowkn hắwacpn từhtri thôqaopng đjfkukxrvo tiếdcinn vàlpseo, mặlawjc kệjvbd thôqaopng đjfkukxrvo nàlpseo, đjfkudowku sẽrvhx bịtqti Linh thúryto pháwvrtt hiệjvbdn.

Tuy dùztqbng thựpulac lựpulac củwsfla Phệjvbd Kim Thửggyllpseơrvmlng, cũbdfjng khôqaopng sợqujb nhữhiyang Linh thúrytolpsey, nhưlpseng Phệjvbd Kim Thửggyllpseơrvmlng xuấhtrit hiệjvbdn, cũbdfjng sẽrvhx khôqaopng khiếdcinn cho Linh thúryto kháwvrtc cảlcdxnh giáwvrtc. Dùztqb sao, ởztpm đjfkuâkxrvy cócgzn gầyhmwn trălnvnm Linh thúryto, nhiềdowku thêcyntm mộcpklt con nữhiyaa, cũbdfjng khôqaopng coi làlpsewvrti gìtefl.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.