Độc Tôn Tam Giới

Chương 354 : Nhị vương tử, hưởng thụ thời gian cuối cùng a 2

    trước sau   
- Ngưwxfgơgkuai... Ngưwxfgơgkuai nóphjyi cákhegi gìbefs? Cákhegi gìbefswxfgpercn đrbmaao giếwfnft ngưwxfguhtyi? Quảgdfx thựdbugc khôoighng hiểgdfxu thấvrtau, Giang Trầzdvsn, ngưwxfgơgkuai lạoxkui nóphjyi hưwxfgu nóphjyi vưwxfgpercn, ta tấvrtat sákhegt ngưwxfgơgkuai.

- Ngưwxfgơgkuai khôoighng dákhegm.

Giang Trầzdvsn cưwxfguhtyi nhạoxkut nóphjyi.

- Ngưwxfgơgkuai ngay cảgdfxekmvng khíphjy dừblbing lạoxkui ởvekv chỗkpvzphjyy mộlidjt khắzvpbc cũekmvng khôoighng cóphjy. Ta đrbmagkuang ởvekv chỗkpvzphjyy cho ngưwxfgơgkuai giếwfnft, ngưwxfgơgkuai dákhegm sao?

- Giang Trầzdvsn, đrbmaếwfnfn cùtcxhng ngưwxfgơgkuai muốktggn nóphjyi cákhegi gìbefs?

Trong nộlidji tâeeqem Diệgaatp Kiềtjeyu phákhegt lạoxkunh.


- Ta muốktggn nóphjyi cákhegi gìbefs? Ngưwxfgơgkuai còitrwn đrbmakhegn khôoighng đrbmaưwxfgpercc sao? Ngưwxfgơgkuai thôoighng minh nhưwxfg vậolddy, chẳpumyng lẽkhnb giờuhty phúsvxat nàphjyy còitrwn xem khôoighng rõoxku? Ngưwxfgơgkuai dẫcbepn đrbmalidjng Thửoefy Triềtjeyu, diệgaatt đrbmaákhegm ngưwxfguhtyi Diệgaatp Đouhnoxkui cùtcxhng Diệgaatp Tranh. Chẳpumyng lẽkhnb, ngưwxfgơgkuai cho rằjgoong ngưwxfgơgkuai chạoxkuy đrbmaưwxfgpercc?

- Ngưwxfgơgkuai... Ngưwxfgơgkuai ngậolddm mákhegu phun ngưwxfguhtyi.

Diệgaatp Kiềtjeyu thềtjey thốktggt phủcbep nhậolddn, hắzvpbn còitrwn tưwxfgvekvng rằjgoong Giang Trầzdvsn làphjy suy đrbmakhegn, khôoighng cóphjy bấvrtat kỳlpet chứgkuang cớekmvphjyo.

- Cóphjy phảgdfxi ngậolddm mákhegu phun ngưwxfguhtyi hay khôoighng, đrbmaãjldi khôoighng trọwqtwng yếwfnfu. Dùtcxh sao, ngưwxfgơgkuai đrbmai khôoighng đrbmaưwxfgpercc.

- Khôoighng tốktggt, đrbmaiệgaatn hạoxku, Thửoefy Triềtjeyu đrbmaãjldieeqey quanh tấvrtat cảgdfx lộlidj tuyếwfnfn, chúsvxang ta bịmdwleeqey rồtcxhi.

Đouhnlidjt nhiêtjeyn Linh Huyềtjeyn phákhegt hiệgaatn, ngay cảgdfx hai phưwxfgơgkuang hưwxfgekmvng lákhegch qua sơgkuan cốktggc nàphjyy, cũekmvng đrbmaãjldi bịmdwl phákheg hỏwcgwng.

Hiệgaatn tạoxkui, bọwqtwn hắzvpbn đrbmaãjldi thàphjynh rùtcxha trong hũekmv.

- Cákhegi gìbefs?

Sắzvpbc mặpisht Diệgaatp Kiềtjeyu đrbmaoxkui biếwfnfn.

- Giang Trầzdvsn, ngưwxfgơgkuai cốktgg ýnetkwuwmo dàphjyi thờuhtyi gian?

Áekmvnh mắzvpbt Diệgaatp Kiềtjeyu âeeqem tàphjyn, nghiếwfnfn răyfdkng nghiếwfnfn lợperci.

- Ngưwxfgơgkuai đrbmaãjldi đrbmakhegn đrbmaúsvxang.

Giang Trầzdvsn cưwxfguhtyi ha hảgdfx, cũekmvng khôoighng phủcbep nhậolddn.


- Têtjeyn đrbmatjeyn, têtjeyn đrbmatjeyn.

Diệgaatp Kiềtjeyu chửoefyi ầzdvsm lêtjeyn.

- Ngưwxfgơgkuai cho rằjgoong, ngưwxfgơgkuai kéwuwmo chúsvxang ta, ngưwxfgơgkuai cóphjy thểgdfx chạoxkuy trốktggn sao? Ngưwxfgơgkuai cho rằjgoong, chủcbep tửoefy củcbepa ngưwxfgơgkuai cóphjy thểgdfx chạoxkuy trốktggn sao?

Giang Trầzdvsn cưwxfguhtyi nhạoxkut nóphjyi:

- Ta ngăyfdkn chặpishn cákhegc ngưwxfgơgkuai, cùtcxhng Diệgaatp Dung khôoighng cóphjy bấvrtat cứgkua quan hệgaatphjyo.

- Cóphjy ýnetkbefs?

Diệgaatp Kiềtjeyu giậolddn típhjym mặpisht.

- Nguyêtjeyn nhâeeqen rấvrtat đrbmaơgkuan giảgdfxn, cákhegc ngưwxfgơgkuai xuốktggng tay vớekmvi ta trưwxfgekmvc, ta chỉyniiphjy tớekmvi thu sổlpetkhegch màphjy thôoighi. Nhớekmv kỹoxku, tuy ta rấvrtat dễyiwmphjyi chuyệgaatn, nhưwxfgng ngưwxfgơgkuai chọwqtwc tớekmvi ta, đrbmaóphjyphjy ngưwxfgơgkuai đrbmaákhegng chếwfnft.

Ngữfqda khíphjy củcbepa Giang Trầzdvsn phákhegt lạoxkunh:

- Đouhnblbing cùtcxhng ta chơgkuai tròitrw ngưwxfguhtyi vôoigh tộlidji, hai thủcbep hạoxku kia củcbepa ngưwxfgơgkuai làphjym việgaatc, cũekmvng típhjynh toákhegn nhanh nhẹoefyn. Bấvrtat quákhegekmvng nêtjeyn tẩfhxby sạoxkuch mùtcxhi mákhegu tanh trêtjeyn ngưwxfguhtyi a. Ămdwln vụozykn khôoighng chùtcxhi méwuwmp, còitrwn muốktggn ngưwxfguhtyi khákhegc khôoighng phákhegt hiệgaatn?

Sắzvpbc mặpisht Diệgaatp Kiềtjeyu rấvrtat khóphjy coi:

- Nóphjyi nhưwxfg vậolddy, ngưwxfgơgkuai làphjy cốktgg ýnetk đrbmaếwfnfn đrbmaâeeqey chắzvpbn chúsvxang ta?

- Ngưwxfgơgkuai nóphjyi đrbmaúsvxang.


Giang Trầzdvsn cưwxfguhtyi nhạoxkut mộlidjt tiếwfnfng.

- Ha ha ha, têtjeyn đrbmatjeyn, hoàphjyn toàphjyn làphjytjeyn đrbmatjeyn. Bâeeqey giờuhty ngưwxfgơgkuai thàphjynh côoighng rôoigh̀i. Thìbefsphjynh sao? Còitrwn khôoighng phảgdfxi mọwqtwi ngưwxfguhtyi cùtcxhng nhau chếwfnft? Têtjeyn đrbmatjeyn, têtjeyn đrbmatjeyn.

Diệgaatp Kiềtjeyu tứgkuac đrbmaếwfnfn toàphjyn thâeeqen phákhegt run.

- Ngưwxfgơgkuai suy nghĩffnh nhiềtjeyu, ta nóphjyi rồtcxhi, ta làphjy tớekmvi thu sổlpetkhegch. Thu xong, lậolddp tứgkuac đrbmai ngay.

- Đouhni? Ngưwxfgơgkuai nằjgoom mơgkua? Đouhnưwxfguhtyng đrbmaếwfnfn, sớekmvm đrbmaãjldi bịmdwl Thửoefy Triềtjeyu ngăyfdkn chặpishn. Hiệgaatn tạoxkui hai con đrbmaưwxfguhtyng nàphjyy cũekmvng bịmdwl Thửoefy Triềtjeyu vâeeqey quanh, ngưwxfgơgkuai muốktggn đrbmai? Trừblbi khi ngưwxfgơgkuai có thêtjeỷ chắzvpbp cákhegnh.

- Ta biếwfnft rõoxku.

- Ngưwxfgơgkuai biếwfnft còitrwn đrbmazvpbc ýnetkkhegi gìbefs?

Trong mắzvpbt Diệgaatp Kiềtjeyu lộlidj ra sákhegt ýnetk.

- Bởvekvi vìbefs, lầzdvsn Thửoefy Triềtjeyu nàphjyy, làphjy ta phákhegt đrbmalidjng. Thửoefy Triềtjeyu trưwxfgekmvc đrbmaóphjy, chúsvxang ta có thêtjeỷ bìbefsnh yêtjeyn khôoighng tổlpetn hao gìbefs, lúsvxac nàphjyy, ta đrbmatcxhng dạoxkung cóphjy thểgdfxbefsnh yêtjeyn khôoighng tổlpetn hao gìbefs ly khai.

Giang Trầzdvsn cưwxfguhtyi ha ha, thâeeqen thểgdfxphjye lêtjeyn, liềtjeyn lẻodnrn qua mộlidjt bêtjeyn:

- Diệgaatp Kiềtjeyu, hảgdfxo hảgdfxo hưwxfgvekvng thụozyk thờuhtyi gian cuốktggi cùtcxhng đrbmai. Ta ởvekv chỗkpvzphjyy, thưwxfgvekvng thứgkuac bộlidj dạoxkung cákhegc ngưwxfgơgkuai vùtcxhng vẫcbepy giãjldiy chếwfnft.

Oanh, oanh, oanh…

Thửoefy Triềtjeyu từblbi bốktggn phưwxfgơgkuang tákhegm hưwxfgekmvng hộlidji tụozyk đrbmaếwfnfn.


Hảgdfxi dưwxfgơgkuang Kim sắzvpbc, lạoxkui mộlidjt lầzdvsn nữfqdaa mang tấvrtat cảgdfx đrbmaoxkui đrbmamdwla.

Đouhnákhegm ngưwxfguhtyi Diệgaatp Kiềtjeyu trợpercn mắzvpbt hákheg hốktggc mồtcxhm, toàphjyn bộlidjphjya đrbmaákheg. Nhìbefsn Thửoefy Triềtjeyu từblbi bốktggn phưwxfgơgkuang tákhegm hưwxfgekmvng tuôoighn qua, trong nộlidji tâeeqem tấvrtat cảgdfx mọwqtwi ngưwxfguhtyi tuyệgaatt vọwqtwng

Trong lúsvxac đrbmaóphjy, trong đrbmazdvsu Linh Huyềtjeyn kia hiệgaatn lêtjeyn mộlidjt đrbmaoxkuo linh quang, quákhegt:

- Mọwqtwi ngưwxfguhtyi cùtcxhng nhau xôoighng lêtjeyn, bắzvpbt Giang Trầzdvsn lạoxkui. Tiểgdfxu tửoefyphjyy khôoighng sợperc Thửoefy Triềtjeyu, khẳpumyng đrbmamdwlnh cóphjy biệgaatn phákhegp. Chỉynii cầzdvsn bắzvpbt hắzvpbn, mọwqtwi ngưwxfguhtyi sẽkhnbphjy mộlidjt đrbmaưwxfguhtyng sinh cơgkua.

Đouhntjey nghịmdwlphjyy, thoákhegng cákhegi nhắzvpbc nhởvekv Diệgaatp Kiềtjeyu.

Vốktggn Diệgaatp Kiềtjeyu gầzdvsn nhưwxfg tuyệgaatt vọwqtwng, trong mắzvpbt lậolddp tứgkuac bắzvpbn ra hi vọwqtwng, cũekmvng kêtjeyu lêtjeyn:

- Đouhnúng, cùtcxhng tiếwfnfn lêtjeyn, bắzvpbt Giang Trầzdvsn.

Linh Huyềtjeyn tu vi cao nhấvrtat, tay trảgdfxo mộlidjt cákhegi, nắzvpbm trưwxfguhtyng kiếwfnfm lao tớekmvi Giang Trầzdvsn.

Linh Thạoxkuch cùtcxhng Linh Huyềtjeyn cũekmvng biếwfnft đrbmaâeeqey làphjy sinh tửoefy đrbmaákhegnh cưwxfgpercc mộlidjt lầzdvsn, ởvekv đrbmaâeeqeu còitrwn cóphjy thểgdfxwxfgu thủcbep, cũekmvng từblbi hai bêtjeyn bọwqtwc đrbmaákhegnh, hưwxfgekmvng Giang Trầzdvsn vọwqtwt tớekmvi.

- Nhanh, nhanh, Thửoefy Triềtjeyu sắzvpbp tớekmvi rồtcxhi.

Diệgaatp Kiềtjeyu khàphjyn cảgdfx giọwqtwng hôoigh to.

- Đouhntjeyu lêtjeyn cho ta, mấvrtay ngưwxfguhtyi cákhegc ngưwxfgơgkuai, đrbmagkuang đrbmaóphjyphjym gìbefs? Lêtjeyn.

Linh Huyềtjeyn xôoighng lêtjeyn phíphjya trưwxfgekmvc nhấvrtat, giờuhty phúsvxat nàphjyy chỉyniiphjy mộlidjt ýnetk niệgaatm, làphjy bắzvpbt Giang Trầzdvsn, hỏwcgwi ra phưwxfgơgkuang phákhegp trákhegnh đrbmai Thửoefy Triềtjeyu.


Nếwfnfu khôoighng, cákhegi kia chỉyniiphjy mộlidjt con đrbmaưwxfguhtyng chếwfnft.

Hắzvpbn biếwfnft rõoxku, Thửoefy Triềtjeyu nàphjyy căyfdkn bảgdfxn khôoighng phảgdfxi nhâeeqen lựdbugc cóphjy thểgdfx chốktggng cựdbug. Chỉyniiphjy đrbmaoxkut đrbmaưwxfgpercc phưwxfgơgkuang phákhegp trákhegnh đrbmai Thửoefy Triềtjeyu, mớekmvi cóphjy thểgdfxphjy mộlidjt đrbmaưwxfguhtyng sinh cơgkua.

Kiếwfnfm khíphjy nhưwxfg rồtcxhng, mộlidjt kiếwfnfm nàphjyy, trong nhákhegy mắzvpbt liềtjeyn giếwfnft đrbmaếwfnfn trưwxfgekmvc mặpisht Giang Trầzdvsn.

Ngay lúsvxac đrbmaóphjy

Biếwfnfn cốktgg sinh ra.

svxac thâeeqen thểgdfx củcbepa hắzvpbn sắzvpbp đrbmaếwfnfn gầzdvsn Giang Trầzdvsn, bỗkpvzng nhiêtjeyn dưwxfgekmvi đrbmavrtat cóphjy mộlidjt đrbmaoxkuo lựdbugc lưwxfgpercng phóphjyng lêtjeyn trờuhtyi, chui từblbiwxfgekmvi đrbmavrtat màphjy ra, kíphjych thíphjych mộlidjt tầzdvsng sóphjyng bùtcxhn nhưwxfgsvxai lửoefya phun tràphjyo.

Trong sóphjyng bùtcxhn, nhảgdfxy ra mộlidjt con Phệgaat Kim Thửoefy cựdbugc lớekmvn, kim quang lóphjye lêtjeyn, Phệgaat Kim Thửoefy kia lao thẳpumyng tớekmvi Linh Huyềtjeyn, khôoighng nhìbefsn uy lựdbugc mộlidjt kiếwfnfm kia.

wuwmt sákhegt, thanh âeeqem đrbmagkuat gãjldiy vang lêtjeyn, uy lựdbugc bịmdwlphjya giảgdfxi, Phệgaat Kim Thửoefy kia trảgdfxo mộlidjt cákhegi, thâeeqen kiếwfnfm liềtjeyn nákhegt bấvrtay.

Sau mộlidjt khắzvpbc, mộlidjt cákhegi vuốktggt khákhegc củcbepa Phệgaat Kim Thửoefy đrbmaãjldi bắzvpbt lấvrtay ngựdbugc Linh Huyềtjeyn, mởvekv miệgaatng, trựdbugc tiếwfnfp cắzvpbn vềtjey phíphjya cổlpet Linh Huyềtjeyn.

Lạoxkui kéwuwmt sákhegt mộlidjt tiếwfnfng, cổlpet củcbepa Linh Huyềtjeyn bịmdwl cắzvpbn đrbmaoạoxkun.

Bẹoefyp, bẹoefyp…

Phệgaat Kim Thửoefy kia ôoighm lấvrtay thâeeqen thểgdfx Linh Huyềtjeyn gặpishm nhấvrtam. Chỉynii mấvrtay hơgkuai thởvekv, liềtjeyn gặpishm sạoxkuch thi thểgdfx Linh Huyềtjeyn.

phjy Linh Huyềtjeyn, đrbmaưwxfguhtyng đrbmaưwxfguhtyng Tiêtjeyn cảgdfxnh nhấvrtat trọwqtwng thiêtjeyn, lậolddp tứgkuac cóphjy thểgdfx đrbmai vàphjyo Tiêtjeyn cảgdfxnh nhịmdwl trọwqtwng thiêtjeyn, ởvekv trưwxfgekmvc mặpisht Phệgaat Kim Thửoefy, lạoxkui giốktggng nhưwxfg tiểgdfxu hàphjyi tửoefy vừblbia họwqtwc đrbmai, hoàphjyn toàphjyn khôoighng cóphjy sứgkuac chốktggng cựdbug. Mộlidjt kiếwfnfm cưwxfguhtyng thếwfnf, lạoxkui bịmdwl phákheg giảgdfxi nhẹoefy nhàphjyng.

Linh Thạoxkuch cùtcxhng Linh Phong ởvekv hai bêtjeyn, nếwfnfu khôoighng phảgdfxi xem thờuhtyi cơgkua nhanh, màphjy tựdbuga hồtcxh con Phệgaat Kim Thửoefy kia đrbmaktggi vớekmvi Linh Huyềtjeyn cảgdfxm thấvrtay hứgkuang thúsvxa, chỉynii sợpercekmvng chạoxkuy khôoighng thoákhegt.

tcxh sao, thựdbugc lựdbugc con Phệgaat Kim Thửoefyphjyy quákheg mạoxkunh mẽkhnb, tốktggc đrbmalidj quákheg nhanh. Cùtcxhng Phệgaat Kim Thửoefyphjyy so sákhegnh, nhữfqdang Tiêtjeyn cảgdfxnh cưwxfguhtyng giảgdfx nhưwxfg bọwqtwn hắzvpbn, quảgdfx thựdbugc làphjy chêtjeywxfguhtyi.

Nhìbefsn Phệgaat Kim Thửoefy ôoighm thi thểgdfx Linh Huyềtjeyn gặpishm, tràphjyng diệgaatn bựdbugc nàphjyy, làphjym cho da đrbmazdvsu Diệgaatp Kiềtjeyu run lêtjeyn, toàphjyn thâeeqen giốktggng nhưwxfg bịmdwloighi Đouhniệgaatn đrbmaákhegnh trúsvxang, cơgkua hồtcxh khôoighng cákhegch nàphjyo khốktggng chếwfnf, thâeeqen thểgdfx loạoxkun chiếwfnfn, hàphjym răyfdkng run lêtjeyn khanh khákhegch.

Linh Thạoxkuch cùtcxhng Linh Phong nhìbefsn nhau, trong mắzvpbt đrbmatjeyu lộlidj ra sákhegt cơgkua quyếwfnft tuyệgaatt. Hai đrbmaoxkuo thâeeqen ảgdfxnh mộlidjt trákhegi mộlidjt phảgdfxi, lầzdvsn nữfqdaa vọwqtwt tớekmvi Giang Trầzdvsn.

Hiệgaatn tạoxkui, bọwqtwn hắzvpbn khôoighng cóphjy lựdbuga chọwqtwn khákhegc. Chỉyniiphjy bắzvpbt Giang Trầzdvsn, mớekmvi cóphjy hi vọwqtwng. Mặpishc dùtcxh Linh Huyềtjeyn lãjldio Đouhnoxkui chếwfnft, nhưwxfgng mụozykc tiêtjeyu nàphjyy củcbepa bọwqtwn hắzvpbn khôoighng thểgdfx biếwfnfn.

Bắzvpbt khôoighng đrbmaưwxfgpercc Giang Trầzdvsn, bọwqtwn hắzvpbn hẳpumyn phảgdfxi chếwfnft khôoighng thểgdfx nghi ngờuhty.

Giờuhty phúsvxat nàphjyy, bọwqtwn hắzvpbn chỉynii hy vọwqtwng Linh Huyềtjeyn lãjldio Đouhnoxkui chếwfnft, cóphjy thểgdfx hấvrtap dẫcbepn đrbmazdvsu Phệgaat Kim Thửoefy kia, đrbmagdfxphjy khôoighng cóphjy hứgkuang thúsvxa đrbmaktggi phóphjy hai ngưwxfguhtyi bọwqtwn họwqtw.

Bộlidj phákhegp cùtcxhng tốktggc đrbmalidj, ởvekv thờuhtyi khắzvpbc sinh tửoefy mộlidjt đrbmaưwxfguhtyng, đrbmaãjldi phákhegt huy đrbmaếwfnfn cựdbugc hạoxkun.

Linh Phong cùtcxhng Linh Thạoxkuch, đrbmaãjldi thấvrtay đrbmaưwxfgpercc hi vọwqtwng.

Ngay lúsvxac nàphjyy, Phệgaat Kim Thửoefy kia lạoxkui đrbmalidjng. Tốktggc đrbmalidj cựdbugc nhanh, hoàphjyn toàphjyn vưwxfgperct qua lựdbugc lýnetk giảgdfxi củcbepa bọwqtwn hắzvpbn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.