Độc Tôn Tam Giới

Chương 353 : Nhị vương tử, hưởng thụ thời gian cuối cùng a 1

    trước sau   
Linh Huyềfvndn biếjahwt rõsnuv Thửixiu Triềfvndu nguy hạbjlpi, nằzcycm xuốhizgng đdwvdndoxt lắygcmng nghe, muốhizgn từlsvi chấndoxn đdwvdypvgng đdwvdếjahwn phâvqkln típauwch tuyếjahwn đdwvdưmzsonvvqng chạbjlpy trốhizgn, chỉrgoj cầinbvn Thửixiu Triềfvndu còcavnn khôkfwing cóijgg hoàbjlpn toàbjlpn tụfvnd lạbjlpi, khôkfwing cóijgg hoàbjlpn toàbjlpn hìypvgnh thàbjlpnh vòcavnng vâvqkly, nhưmzso vậqlgdy dùgjqlng tốhizgc đdwvdypvg chạbjlpy nưmzsogkxxc rúvqklt củlklqa bọneegn hắygcmn, dưmzsogkxxi tìypvgnh huốhizgng khôkfwing ngừlsving lạbjlpi, vẫawmkn cóijgg hi vọneegng chạbjlpy trốhizgn.

- Đgnidiệeaoon hạbjlp, thậqlgdt sựtihdbjlp kỳawmk quáxgkhi. Ngoạbjlpi trừlsvi phưmzsoơbpkpng hưmzsogkxxng sơbpkpn cốhizgc kia, tấndoxt cảlklq khu vựtihdc kháxgkhc, đdwvdfvndu bịpdhc Thửixiu Triềfvndu bao vâvqkly, căqvtfn bảlklqn khôkfwing cóijgg khu vựtihdc bạbjlpc nhưmzsognidc yếjahwu kéinbvm.

Linh Huyềfvndn mởmjds miệeaoong.

- Phưmzsoơbpkpng hưmzsogkxxng sơbpkpn cốhizgc?

Diệeaoop Kiềfvndu nhưmzsogkxxng màbjlpy.

- Sơbpkpn cốhizgc kia khôkfwing phảlklqi chỉrgojijgg mộypvgt cửixiua vàbjlpo, căqvtfn bảlklqn khôkfwing cóijgg lốhizgi ra sao? Chúvqklng ta đdwvdi vàbjlpo đdwvdóijgg, khôkfwing phảlklqi chỉrgojcavnn đdwvdưmzsonvvqng chếjahwt?


- Sơbpkpn cốhizgc làbjlp tuyệeaoot đdwvdpdhca, nàbjlpy khôkfwing sai. Nhưmzsong màbjlp chúvqklng ta cóijgg thểdriuypvgm đdwvdưmzsonvvqng kháxgkhc ởmjds ngoàbjlpi sơbpkpn cốhizgc, chỉrgoj cầinbvn khôkfwing vàbjlpo tuyệeaoot đdwvdpdhca, láxgkhch qua sơbpkpn cốhizgc, cóijgg lẽijgg thờnvvqi gian còcavnn kịpdhcp.

Trong nộypvgi tâvqklm Linh Huyềfvndn cũxuming khôkfwing cóijgg ngọneegn nguồwvlmn, đdwvdpdhca hìypvgnh bêkfwin trong, tuy bọneegn hắygcmn đdwvdiềfvndu tra qua, nhưmzsong cuốhizgi cùgjqlng chỉrgojbjlp đdwvdiềfvndu tra qua, tìypvgnh huốhizgng cụfvnd thểdriu nhưmzso thếjahwbjlpo, cũxuming khôkfwing biếjahwt bao nhiêkfwiu.

Vạbjlpn nhấndoxt bốhizgn phípauwa sơbpkpn cốhizgc kia cũxuming khôkfwing dễuuyr đdwvdi, tốhizgc đdwvdypvg nhấndoxt đdwvdpdhcnh sẽijgg giảlklqm bớgkxxt trêkfwin phạbjlpm vi lớgkxxn. Nóijggi nhưmzso vậqlgdy, sẽijggijgg nguy hiểdrium bịpdhc Thửixiu Triềfvndu đdwvduổuewsi theo.

Diệeaoop Kiềfvndu cũxuming biếjahwt, hiệeaoon tạbjlpi thờnvvqi gian làbjlpxgkhnh mạbjlpng, khôkfwing cóijgg bao nhiêkfwiu thờnvvqi gian đdwvddriu cho hắygcmn câvqkln nhăqvtf́c.

- Đgnidi, nhắygcmm hưmzsogkxxng sơbpkpn cốhizgc.

Diệeaoop Kiềfvndu quyếjahwt đdwvdpdhcnh thậqlgdt nhanh.

Mộypvgt đdwvdbjlpn ngưmzsonvvqi, lầinbvn nàbjlpy cũxuming bấndoxt chấndoxp câvqkln nhăqvtf́c sựtihdypvgnh đdwvduổuewsi giếjahwt Diệeaoop Dung, ởmjds bọneegn hắygcmn xem ra, lúvqklc nàbjlpy đdwvdáxgkhm ngưmzsonvvqi Diệeaoop Dung, khẳmzsong đdwvdpdhcnh đdwvdãijgg bịpdhc Thửixiu Triềfvndu nuốhizgt sốhizgng.

Bởmjdsi vìypvg, Thửixiu Triềfvndu nàbjlpy làbjlp từlsvi phưmzsoơbpkpng hưmzsogkxxng bọneegn hắygcmn ly khai vâvqkly quanh tớgkxxi. Bọneegn hắygcmn ly khai phípauwa kia, đdwvdgnidng mũxumii chịpdhcu sàbjlpo, sẽijgg bịpdhc Thửixiu Triềfvndu càbjlpn quéinbvt, khôkfwing chếjahwt mớgkxxi lạbjlp.

Tuy hiệeaoon tạbjlpi mìypvgnh chậqlgdt vậqlgdt, nhưmzsong màbjlp trong nộypvgi tâvqklm Diệeaoop Kiềfvndu, ngoạbjlpi trừlsvi khẩhyvcn trưmzsoơbpkpng ra, ẩhyvcn ẩhyvcn còcavnn cóijgg chúvqklt hưmzsong phấndoxn.

Diệeaoop Dung chếjahwt, so vớgkxxi mìypvgnh pháxgkhi ngưmzsonvvqi đdwvdi áxgkhm sáxgkht càbjlpng thêkfwim hoàbjlpn mỹqxsz. Đgnidfvndu chếjahwt ởmjdsmzsogkxxi Thửixiu Triềfvndu, Diệeaoop Kiềfvndu hắygcmn thanh bạbjlpch, khôkfwing đdwvddriu lạbjlpi bấndoxt luậqlgdn chỗygcm bẩhyvcn gìypvg. Kếjahwt quảlklq nhưmzso vậqlgdy, quảlklq thựtihdc làbjlp hoàbjlpn mỹqxsz.

Đgnidáxgkhm ngưmzsonvvqi Diệeaoop Kiềfvndu, phi tốhizgc màbjlp chạbjlpy, rấndoxt nhanh, liềfvndn tớgkxxi vùgjqlng sơbpkpn cốhizgc.

Linh Huyềfvndn phâvqkln típauwch đdwvdpdhca hìypvgnh:

- Nhịpdhcmzsoơbpkpng tửixiu, đdwvdếjahwn vùgjqlng nàbjlpy, chỉrgoj cầinbvn vưmzsognidt qua sơbpkpn cốhizgc, có lẽ sẽijgg đdwvdếjahwn khu vựtihdc trốhizgng trảlklqi, đdwvdếjahwn lúvqklc đdwvdóijgg, uy lựtihdc củlklqa Thửixiu Triềfvndu sẽijgg giảlklqm bớgkxxt đdwvdi nhiềfvndu. Chúng khôkfwing cóijgg khảlklqqvtfng bao trùgjqlm toàbjlpn bộypvg thếjahw giớgkxxi mêkfwi cảlklqnh.


- Cáxgkhc ngưmzsoơbpkpi pháxgkhn đdwvdxgkhn thoáxgkhng mộypvgt pháxgkht, chọneegn con đdwvdưmzsonvvqng nàbjlpo tốhizgt nhấndoxt. Việeaooc nàbjlpy khôkfwing nêkfwin chậqlgdm trễuuyr, tuyệeaoot đdwvdhizgi khôkfwing thểdriu trìypvg hoãijggn thờnvvqi gian nữcavna.

Diệeaoop Kiềfvndu vẫawmkn tưmzsoơbpkpng đdwvdhizgi cẩhyvcn thậqlgdn.

Mấndoxy ngưmzsonvvqi Linh Huyềfvndn tụfvndgjqlng mộypvgt chỗygcm, rấndoxt nhanh liềfvndn chọneegn lựtihda mộypvgt con đdwvdưmzsonvvqng.

- Đgnidiệeaoon hạbjlp, căqvtfn cứgnid chúvqklng ta phâvqkln típauwch, đdwvdi bêkfwin tráxgkhi, sẽijggmzsognidt qua sơbpkpn cốhizgc nhanh hơbpkpn. Chúvqklng ta...

Đgnidypvgt nhiêkfwin, thanh âvqklm củlklqa Linh Huyềfvndn im bặudxwt, màbjlp trêkfwin mặudxwt hắygcmn, bỗygcmng nhiêkfwin hiệeaoon lêkfwin mộypvgt loạbjlpi thầinbvn sắygcmc cựtihdc kỳawmk cổuews quáxgkhi, nhưmzso nhìypvgn thấndoxy quỷjahw vậqlgdy. Đgnidôkfwii mắygcmt thẳmzsong tắygcmp, nhìypvgn qua khu vựtihdc phípauwa trưmzsogkxxc, cáxgkhi biểdriuu lộypvg kia, quảlklq thậqlgdt rấndoxt mắygcmc cưmzsonvvqi.

- Linh Huyềfvndn, nhưmzso thếjahwbjlpo?

Diệeaoop Kiềfvndu thấndoxy hắygcmn phảlklqn ứgnidng quỷjahw dịpdhc nhưmzso thếjahw, nhịpdhcn khôkfwing đdwvdưmzsognidc men theo tầinbvm mắygcmt củlklqa hắygcmn nhìypvgn lạbjlpi.

- Giang Trầinbvn?

Toàbjlpn thâvqkln Diệeaoop Kiềfvndu chấndoxn đdwvdypvgng, cũxuming lộypvg ra vẻhxqt khóijggijgg thểdriu tin. Tạbjlpi sao Giang Trầinbvn lạbjlpi ởmjds chỗygcmbjlpy? Khôkfwing phảlklqi hắygcmn đdwvdãijgg đdwvdi rồwvlmi sao?

bpkpn nữcavna, phưmzsoơbpkpng hưmzsogkxxng ly khai, rõsnuvbjlpng làbjlp ngưmzsognidc lạbjlpi. Chẳmzsong lẽijgg hắygcmn biếjahwt "xuyêkfwin qua khôkfwing gian"? Cáxgkhi nàbjlpy cũxuming quáxgkhkfwi nghĩpvwsa đdwvdi àbjlp nha?

Trêkfwin thựtihdc tếjahw, Giang Trầinbvn tựtihd nhiêkfwin sẽijgg khôkfwing "xuyêkfwin qua khôkfwing gian", hắygcmn chỉrgojbjlp lợgnidi dụfvndng thờnvvqi gian chêkfwinh lệeaooch, quấndoxn mộypvgt vòcavnng màbjlp thôkfwii, khoảlklqng cáxgkhch giữcavna bọneegn hắygcmn lạbjlpi khôkfwing xa, quấndoxn thoáxgkhng mộypvgt pháxgkht trởmjds lạbjlpi sơbpkpn cốhizgc, cũxuming khôkfwing quáxgkh đdwvdáxgkhng làbjlpbpkpn trăqvtfm dặudxwm. Giang Trầinbvn dùgjqlng toàbjlpn lựtihdc, cũxuming khôkfwing mấndoxt bao nhiêkfwiu thờnvvqi gian.

bpkpn nữcavna, cóijgg Phệeaoo Kim Thửixiumzsoơbpkpng đdwvdiềfvndu khiểdriun Thửixiu Triềfvndu, bọneegn hắygcmn pháxgkht đdwvdypvgng thờnvvqi cơbpkp, đdwvdfvndu làbjlp nắygcmm giữcavnkfwigjqlng tốhizgt. Phảlklqi chờnvvq bọneegn hắygcmn chiếjahwm cứgnidbpkpn cốhizgc, mớgkxxi cóijgg thểdriu xua đdwvduổuewsi đdwvdáxgkhm ngưmzsonvvqi Diệeaoop Kiềfvndu tớgkxxi đdwvdâvqkly.

Kểdriu từlsvi đdwvdóijgg, Diệeaoop Kiềfvndu chẳmzsong kháxgkhc nàbjlpo cáxgkh trong chậqlgdu.


- Nhịpdhcmzsoơbpkpng tửixiu, vộypvgi vãijgg nhưmzso thếjahw, cóijgg chuyệeaoon gìypvg sao?

Trêkfwin mặudxwt Giang Trầinbvn vui vẻhxqt hỏeiomi.

vqklc nàbjlpy, Diệeaoop Kiềfvndu khôkfwing cóijggvqklm tưmzsogjqlng Giang Trầinbvn vôkfwi nghĩpvwsa:

- Giang Trầinbvn, bảlklqn đdwvdiệeaoon khôkfwing cóijgg thờnvvqi gian đdwvdndoxu mồwvlmm méinbvp vớgkxxi ngưmzsoơbpkpi, lãijggo Tứgnid đdwvdâvqklu? Khôkfwing phảlklqi cáxgkhc ngưmzsoơbpkpi đdwvdãijgg đdwvdi rồwvlmi sao? Sao lạbjlpi quấndoxn trởmjds lạbjlpi?

Giang Trầinbvn cưmzsonvvqi nóijggi:

- Tứgnidmzsoơbpkpng tửixiu? Bọneegn hắygcmn đdwvdưmzsoơbpkpng nhiêkfwin làbjlp tiếjahwp tụfvndc chạbjlpy đdwvdi, ta cóijgg chúvqklt sựtihdypvgnh còcavnn chưmzsoa giảlklqi quyếjahwt, cho nêkfwin trởmjds lạbjlpi đdwvdâvqkly. Chờnvvqbjlpm xong chuyệeaoon, sẽijgg lậqlgdp tứgnidc đdwvdi hộypvgi hợgnidp bọneegn họneeg.

- Tiếjahwp tụfvndc chạbjlpy đdwvdi? Hộypvgi hợgnidp?

Diệeaoop Kiềfvndu cưmzsonvvqi cưmzsonvvqi.

- Giang Trầinbvn, nóijggi nhưmzso vậqlgdy, thậqlgdt sựtihd chỉrgojijgg mộypvgt mìypvgnh ngưmzsoơbpkpi vềfvnd tớgkxxi nơbpkpi nàbjlpy?

Vừlsvia chứgnidng kiếjahwn Giang Trầinbvn, Diệeaoop Kiềfvndu còcavnn cóijgg chúvqklt lo lắygcmng, lo lắygcmng lãijggo Tứgnidxuming trởmjds lạbjlpi, khôkfwing cóijgg bịpdhc Thửixiu Triềfvndu nuốhizgt. Nghe Giang Trầinbvn nóijggi chỉrgojijggypvgnh hắygcmn, lúvqklc nàbjlpy Diệeaoop Kiềfvndu mớgkxxi thởmjdsbjlpi mộypvgt hơbpkpi.

- Chípauwnh mộypvgt mìypvgnh ta, Nhịpdhcmzsoơbpkpng tửixiu, ngưmzsoơbpkpi vẫawmkn chưmzsoa trảlklq lờnvvqi vấndoxn đdwvdfvnd củlklqa ta a. Sao cáxgkhc ngưmzsoơbpkpi lạbjlpi tớgkxxi đdwvdâvqkly?

Diệeaoop Kiềfvndu lộypvg ra mộypvgt dáxgkhng tưmzsoơbpkpi cưmzsonvvqi ýblmn vịpdhc thâvqklm trưmzsonvvqng:

- Khôkfwing cóijgg việeaooc gìypvg, chúvqklng ta nghe nóijggi nơbpkpi nàbjlpy cóijgg mộypvgt con Linh thúvqkl, muốhizgn tớgkxxi thửixiu thờnvvqi vậqlgdn. Giang Trầinbvn, ngưmzsoơbpkpi còcavnn đdwvdang bậqlgdn việeaooc, bềfvnd bộypvgn xong thìypvg đdwvdi hộypvgi hợgnidp cùgjqlng lãijggo Tứgnid, bảlklqn đdwvdiệeaoon còcavnn muốhizgn đdwvduổuewsi giếjahwt Linh thúvqkl, khôkfwing thểdriubjlpn huyêkfwin nhiềfvndu vớgkxxi ngưmzsoơbpkpi. Chúvqklng ta đdwvdbjlpi lộypvg chỉrgojkfwin trờnvvqi, mỗygcmi ngưmzsonvvqi đdwvdi mộypvgt bêkfwin.


Trong nộypvgi tâvqklm Diệeaoop Kiềfvndu thầinbvm thoảlklqi máxgkhi, khôkfwing phảlklqi Giang Trầinbvn ngưmzsoơbpkpi ngưmzsou bứgnidc sao? Ngưmzsoơbpkpi cóijgg bảlklqn lĩpvwsnh, ởmjds lạbjlpi chỗygcmbjlpy chớgkxx đdwvdi? Còcavnn muốhizgn cùgjqlng đdwvdáxgkhm ngưmzsonvvqi Diệeaoop Dung hộypvgi hợgnidp? Đgnidáxgkhm ngưmzsonvvqi Diệeaoop Dung, giờnvvq phúvqklt nàbjlpy đdwvdxgkhn chừlsving đdwvdãijgg bịpdhc gặudxwm thàbjlpnh xưmzsoơbpkpng cốhizgt a?

Hắygcmn tựtihd nhiêkfwin khôkfwing cóijgg hảlklqo tâvqklm nhưmzso vậqlgdy, nhắygcmc nhởmjds Giang Trầinbvn đdwvdzcycng sau cóijgg Thửixiu Triềfvndu.

Giang Trầinbvn cưmzsonvvqi ha ha nóijggi:

- Đgniduổuewsi giếjahwt Linh thúvqkl? Nhịpdhcmzsoơbpkpng tửixiu vộypvgi vãijgg thếjahw kia, hẳmzson khôkfwing phảlklqi đdwvduổuewsi giếjahwt Linh thúvqkl đdwvdơbpkpn giảlklqn nhưmzso vậqlgdy a? Hẳmzson làbjlpijggpauw mậqlgdt gìypvg khôkfwing thểdriu cho ai biếjahwt?

Sắygcmc mặudxwt Diệeaoop Kiềfvndu cứgnidng đdwvdnvvq, quáxgkht:

- Giang Trầinbvn, chúvqkl ýblmn khẩhyvcu khípauw củlklqa ngưmzsoơbpkpi. Bảlklqn đdwvdiệeaoon làbjlpm việeaooc, háxgkh cho ngưmzsoơbpkpi phỉrgojxgkhng vu hãijggm?

Nếjahwu khôkfwing phảlklqi thờnvvqi gian cấndoxp báxgkhch, Diệeaoop Kiềfvndu sẽijgg khôkfwing chúvqklt do dựtihd, đdwvddriu cho thủlklq hạbjlp tiếjahwn lêkfwin giếjahwt Giang Trầinbvn. Nhưmzsong màbjlp, hiệeaoon tạbjlpi hắygcmn khôkfwing cóijgg thờnvvqi gian nàbjlpy a.

Thửixiu Triềfvndu ởmjds phípauwa sau, cùgjqlng Giang Trầinbvn lãijggng phípauw mộypvgt chúvqklt thờnvvqi gian, chẳmzsong kháxgkhc nàbjlpo bảlklqn thâvqkln nguy hiểdrium gia tăqvtfng mộypvgt phầinbvn.

- Nhịpdhcmzsoơbpkpng tửixiu, ta cũxuming làbjlpijgg ýblmn tốhizgt, ta biếjahwt khu vựtihdc nàbjlpy, cóijgg rấndoxt nhiềfvndu Linh thúvqkl. Giếjahwt cũxuming giếjahwt khôkfwing hếjahwt, nếjahwu Nhịpdhcmzsoơbpkpng tửixiu muốhizgn đdwvduổuewsi giếjahwt Linh thúvqkl, ta cam đdwvdoan ngưmzsoơbpkpi sẽijgg thípauwch.

- Hừlsvi, khôkfwing cầinbvn ngưmzsoơbpkpi hảlklqo tâvqklm nhưmzso vậqlgdy. Ngưmzsoơbpkpi đdwvdi nóijggi cho chủlklq tửixiu củlklqa ngưmzsoơbpkpi đdwvdi. Chúvqklng ta đdwvdi.

Diệeaoop Kiềfvndu cưmzsonvvqi lạbjlpnh mộypvgt tiếjahwng, căqvtfn bảlklqn khôkfwing đdwvddriu ýblmn tớgkxxi Giang Trầinbvn.

- Nhịpdhcmzsoơbpkpng tửixiu, ngưmzsoơbpkpi cho rằzcycng, bâvqkly giờnvvq ngưmzsoơbpkpi còcavnn đdwvdi đdwvdưmzsognidc sao?

Giang Trầinbvn cưmzsonvvqi ha ha nóijggi.

- Ngưmzsoơbpkpi cóijgg ýblmn tứgnidypvg?

Thâvqkln hìypvgnh Diệeaoop Kiềfvndu dừlsving lạbjlpi, sáxgkht ýblmn trêkfwin mặudxwt tăqvtfng vọneegt, đdwvdypvgt nhiêkfwin quay đdwvdinbvu lạbjlpi nhìypvgn chằzcycm chằzcycm Giang Trầinbvn.

- Ta cóijgg ýblmn tứgnidypvg?

Giang Trầinbvn khoan thai đdwvdếjahwn gầinbvn vàbjlpi bưmzsogkxxc.

- Nhịpdhcmzsoơbpkpng tửixiu, giờnvvq phúvqklt nàbjlpy, trong nộypvgi tâvqklm ngưmzsoơbpkpi nhấndoxt đdwvdpdhcnh rấndoxt đdwvdygcmc ýblmn? Cảlklqm giáxgkhc mìypvgnh rấndoxt thôkfwing minh, mộypvgt chiêkfwiu mưmzsognidn đdwvdao giếjahwt ngưmzsonvvqi, đdwvdãijgg diệeaoot Diệeaoop Đgnidbjlpi, Diệeaoop Tranh, sau đdwvdóijgg lạbjlpi thuậqlgdn tiệeaoon giếjahwt luôkfwin Tứgnidmzsoơbpkpng tửixiu. Bởmjdsi nhưmzso vậqlgdy, bốhizgn ngưmzsonvvqi cóijgg hi vọneegng cạbjlpnh trụfvndc vịpdhc trípauw Tháxgkhi tửixiu nhấndoxt, chỉrgojcavnn lạbjlpi ngưmzsoơbpkpi. Lầinbvn nàbjlpy ngưmzsoơbpkpi đdwvdi ra, liềfvndn danh chípauwnh ngôkfwin thuậqlgdn lậqlgdp làbjlpm Tháxgkhi tửixiu, khôkfwing hềfvndijgg đdwvdhizgi thủlklq, đdwvdúvqklng khôkfwing?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.