Độc Tôn Tam Giới

Chương 353 : Nhị vương tử, hưởng thụ thời gian cuối cùng a 1

    trước sau   
Linh Huyềdzdhn biếhvxpt rõigzy Thửktrz Triềdzdhu nguy hạiaici, nằjjwom xuốzarcng đtcrvtkrat lắuxodng nghe, muốzarcn từdofu chấtkran đtcrvjtveng đtcrvếhvxpn phâuxodn tíyayxch tuyếhvxpn đtcrvưqnnyvdlxng chạiaicy trốzarcn, chỉrqmr cầzarcn Thửktrz Triềdzdhu còpvuin khôktrzng cóvwtm hoàxdjrn toàxdjrn tụncmv lạiaici, khôktrzng cóvwtm hoàxdjrn toàxdjrn hìzadxnh thàxdjrnh vòpvuing vâuxody, nhưqnny vậfkbay dùxcoang tốzarcc đtcrvjtve chạiaicy nưqnnyatxxc rúenuat củjjwoa bọohlbn hắuxodn, dưqnnyatxxi tìzadxnh huốzarcng khôktrzng ngừdofung lạiaici, vẫpkaon cóvwtm hi vọohlbng chạiaicy trốzarcn.

- Đlavaiệeyqjn hạiaic, thậfkbat sựiaicxdjr kỳucph quádzdhi. Ngoạiaici trừdofu phưqnnyơpvuing hưqnnyatxxng sơpvuin cốzarcc kia, tấtkrat cảmxtz khu vựiaicc khádzdhc, đtcrvdzdhu bịanfm Thửktrz Triềdzdhu bao vâuxody, căjrzsn bảmxtzn khôktrzng cóvwtm khu vựiaicc bạiaicc nhưqnnydofuc yếhvxpu kédofum.

Linh Huyềdzdhn mởnvkl miệeyqjng.

- Phưqnnyơpvuing hưqnnyatxxng sơpvuin cốzarcc?

Diệeyqjp Kiềdzdhu nhưqnnyatxxng màxdjry.

- Sơpvuin cốzarcc kia khôktrzng phảmxtzi chỉrqmrvwtm mộjtvet cửktrza vàxdjro, căjrzsn bảmxtzn khôktrzng cóvwtm lốzarci ra sao? Chúenuang ta đtcrvi vàxdjro đtcrvóvwtm, khôktrzng phảmxtzi chỉrqmrpvuin đtcrvưqnnyvdlxng chếhvxpt?


- Sơpvuin cốzarcc làxdjr tuyệeyqjt đtcrvanfma, nàxdjry khôktrzng sai. Nhưqnnyng màxdjr chúenuang ta cóvwtm thểxmqmzadxm đtcrvưqnnyvdlxng khádzdhc ởnvkl ngoàxdjri sơpvuin cốzarcc, chỉrqmr cầzarcn khôktrzng vàxdjro tuyệeyqjt đtcrvanfma, ládzdhch qua sơpvuin cốzarcc, cóvwtm lẽpvui thờvdlxi gian còpvuin kịanfmp.

Trong nộjtvei tâuxodm Linh Huyềdzdhn cũxcoang khôktrzng cóvwtm ngọohlbn nguồuoson, đtcrvanfma hìzadxnh bêhzydn trong, tuy bọohlbn hắuxodn đtcrviềdzdhu tra qua, nhưqnnyng cuốzarci cùxcoang chỉrqmrxdjr đtcrviềdzdhu tra qua, tìzadxnh huốzarcng cụncmv thểxmqm nhưqnny thếhvxpxdjro, cũxcoang khôktrzng biếhvxpt bao nhiêhzydu.

Vạiaicn nhấtkrat bốzarcn phíyayxa sơpvuin cốzarcc kia cũxcoang khôktrzng dễnmbe đtcrvi, tốzarcc đtcrvjtve nhấtkrat đtcrvanfmnh sẽpvui giảmxtzm bớatxxt trêhzydn phạiaicm vi lớatxxn. Nóvwtmi nhưqnny vậfkbay, sẽpvuivwtm nguy hiểxmqmm bịanfm Thửktrz Triềdzdhu đtcrvuổhvxpi theo.

Diệeyqjp Kiềdzdhu cũxcoang biếhvxpt, hiệeyqjn tạiaici thờvdlxi gian làxdjrdzdhnh mạiaicng, khôktrzng cóvwtm bao nhiêhzydu thờvdlxi gian đtcrvxmqm cho hắuxodn câuxodn nhăjrzśc.

- Đlavai, nhắuxodm hưqnnyatxxng sơpvuin cốzarcc.

Diệeyqjp Kiềdzdhu quyếhvxpt đtcrvanfmnh thậfkbat nhanh.

Mộjtvet đtcrvxdjrn ngưqnnyvdlxi, lầzarcn nàxdjry cũxcoang bấtkrat chấtkrap câuxodn nhăjrzśc sựiaiczadxnh đtcrvuổhvxpi giếhvxpt Diệeyqjp Dung, ởnvkl bọohlbn hắuxodn xem ra, lúenuac nàxdjry đtcrvádzdhm ngưqnnyvdlxi Diệeyqjp Dung, khẳvoetng đtcrvanfmnh đtcrvãafti bịanfm Thửktrz Triềdzdhu nuốzarct sốzarcng.

Bởnvkli vìzadx, Thửktrz Triềdzdhu nàxdjry làxdjr từdofu phưqnnyơpvuing hưqnnyatxxng bọohlbn hắuxodn ly khai vâuxody quanh tớatxxi. Bọohlbn hắuxodn ly khai phíyayxa kia, đtcrvzlkfng mũxcoai chịanfmu sàxdjro, sẽpvui bịanfm Thửktrz Triềdzdhu càxdjrn quédofut, khôktrzng chếhvxpt mớatxxi lạiaic.

Tuy hiệeyqjn tạiaici mìzadxnh chậfkbat vậfkbat, nhưqnnyng màxdjr trong nộjtvei tâuxodm Diệeyqjp Kiềdzdhu, ngoạiaici trừdofu khẩmuojn trưqnnyơpvuing ra, ẩmuojn ẩmuojn còpvuin cóvwtm chúenuat hưqnnyng phấtkran.

Diệeyqjp Dung chếhvxpt, so vớatxxi mìzadxnh phádzdhi ngưqnnyvdlxi đtcrvi ádzdhm sádzdht càxdjrng thêhzydm hoàxdjrn mỹcljo. Đlavadzdhu chếhvxpt ởnvklqnnyatxxi Thửktrz Triềdzdhu, Diệeyqjp Kiềdzdhu hắuxodn thanh bạiaicch, khôktrzng đtcrvxmqm lạiaici bấtkrat luậfkban chỗnkhz bẩmuojn gìzadx. Kếhvxpt quảmxtz nhưqnny vậfkbay, quảmxtz thựiaicc làxdjr hoàxdjrn mỹcljo.

Đlavaádzdhm ngưqnnyvdlxi Diệeyqjp Kiềdzdhu, phi tốzarcc màxdjr chạiaicy, rấtkrat nhanh, liềdzdhn tớatxxi vùxcoang sơpvuin cốzarcc.

Linh Huyềdzdhn phâuxodn tíyayxch đtcrvanfma hìzadxnh:

- Nhịanfmqnnyơpvuing tửktrz, đtcrvếhvxpn vùxcoang nàxdjry, chỉrqmr cầzarcn vưqnnydofut qua sơpvuin cốzarcc, có lẽ sẽpvui đtcrvếhvxpn khu vựiaicc trốzarcng trảmxtzi, đtcrvếhvxpn lúenuac đtcrvóvwtm, uy lựiaicc củjjwoa Thửktrz Triềdzdhu sẽpvui giảmxtzm bớatxxt đtcrvi nhiềdzdhu. Chúng khôktrzng cóvwtm khảmxtzjrzsng bao trùxcoam toàxdjrn bộjtve thếhvxp giớatxxi mêhzyd cảmxtznh.


- Cádzdhc ngưqnnyơpvuii phádzdhn đtcrvdzdhn thoádzdhng mộjtvet phádzdht, chọohlbn con đtcrvưqnnyvdlxng nàxdjro tốzarct nhấtkrat. Việeyqjc nàxdjry khôktrzng nêhzydn chậfkbam trễnmbe, tuyệeyqjt đtcrvzarci khôktrzng thểxmqm trìzadx hoãaftin thờvdlxi gian nữsahza.

Diệeyqjp Kiềdzdhu vẫpkaon tưqnnyơpvuing đtcrvzarci cẩmuojn thậfkban.

Mấtkray ngưqnnyvdlxi Linh Huyềdzdhn tụncmvxcoang mộjtvet chỗnkhz, rấtkrat nhanh liềdzdhn chọohlbn lựiaica mộjtvet con đtcrvưqnnyvdlxng.

- Đlavaiệeyqjn hạiaic, căjrzsn cứzlkf chúenuang ta phâuxodn tíyayxch, đtcrvi bêhzydn trádzdhi, sẽpvuiqnnydofut qua sơpvuin cốzarcc nhanh hơpvuin. Chúenuang ta...

Đlavajtvet nhiêhzydn, thanh âuxodm củjjwoa Linh Huyềdzdhn im bặzlkft, màxdjr trêhzydn mặzlkft hắuxodn, bỗnkhzng nhiêhzydn hiệeyqjn lêhzydn mộjtvet loạiaici thầzarcn sắuxodc cựiaicc kỳucph cổhvxp quádzdhi, nhưqnny nhìzadxn thấtkray quỷpkao vậfkbay. Đlavaôktrzi mắuxodt thẳvoetng tắuxodp, nhìzadxn qua khu vựiaicc phíyayxa trưqnnyatxxc, cádzdhi biểxmqmu lộjtve kia, quảmxtz thậfkbat rấtkrat mắuxodc cưqnnyvdlxi.

- Linh Huyềdzdhn, nhưqnny thếhvxpxdjro?

Diệeyqjp Kiềdzdhu thấtkray hắuxodn phảmxtzn ứzlkfng quỷpkao dịanfm nhưqnny thếhvxp, nhịanfmn khôktrzng đtcrvưqnnydofuc men theo tầzarcm mắuxodt củjjwoa hắuxodn nhìzadxn lạiaici.

- Giang Trầzarcn?

Toàxdjrn thâuxodn Diệeyqjp Kiềdzdhu chấtkran đtcrvjtveng, cũxcoang lộjtve ra vẻncmv khóvwtmvwtm thểxmqm tin. Tạiaici sao Giang Trầzarcn lạiaici ởnvkl chỗnkhzxdjry? Khôktrzng phảmxtzi hắuxodn đtcrvãafti đtcrvi rồuosoi sao?

pvuin nữsahza, phưqnnyơpvuing hưqnnyatxxng ly khai, rõigzyxdjrng làxdjr ngưqnnydofuc lạiaici. Chẳvoetng lẽpvui hắuxodn biếhvxpt "xuyêhzydn qua khôktrzng gian"? Cádzdhi nàxdjry cũxcoang quádzdhktrz nghĩanfma đtcrvi àxdjr nha?

Trêhzydn thựiaicc tếhvxp, Giang Trầzarcn tựiaic nhiêhzydn sẽpvui khôktrzng "xuyêhzydn qua khôktrzng gian", hắuxodn chỉrqmrxdjr lợdofui dụncmvng thờvdlxi gian chêhzydnh lệeyqjch, quấtkran mộjtvet vòpvuing màxdjr thôktrzi, khoảmxtzng cádzdhch giữsahza bọohlbn hắuxodn lạiaici khôktrzng xa, quấtkran thoádzdhng mộjtvet phádzdht trởnvkl lạiaici sơpvuin cốzarcc, cũxcoang khôktrzng quádzdh đtcrvádzdhng làxdjrpvuin trăjrzsm dặzlkfm. Giang Trầzarcn dùxcoang toàxdjrn lựiaicc, cũxcoang khôktrzng mấtkrat bao nhiêhzydu thờvdlxi gian.

pvuin nữsahza, cóvwtm Phệeyqj Kim Thửktrzqnnyơpvuing đtcrviềdzdhu khiểxmqmn Thửktrz Triềdzdhu, bọohlbn hắuxodn phádzdht đtcrvjtveng thờvdlxi cơpvui, đtcrvdzdhu làxdjr nắuxodm giữsahzktrzxcoang tốzarct. Phảmxtzi chờvdlx bọohlbn hắuxodn chiếhvxpm cứzlkfpvuin cốzarcc, mớatxxi cóvwtm thểxmqm xua đtcrvuổhvxpi đtcrvádzdhm ngưqnnyvdlxi Diệeyqjp Kiềdzdhu tớatxxi đtcrvâuxody.

Kểxmqm từdofu đtcrvóvwtm, Diệeyqjp Kiềdzdhu chẳvoetng khádzdhc nàxdjro cádzdh trong chậfkbau.


- Nhịanfmqnnyơpvuing tửktrz, vộjtvei vãafti nhưqnny thếhvxp, cóvwtm chuyệeyqjn gìzadx sao?

Trêhzydn mặzlkft Giang Trầzarcn vui vẻncmv hỏddrsi.

enuac nàxdjry, Diệeyqjp Kiềdzdhu khôktrzng cóvwtmuxodm tưqnnyxcoang Giang Trầzarcn vôktrz nghĩanfma:

- Giang Trầzarcn, bảmxtzn đtcrviệeyqjn khôktrzng cóvwtm thờvdlxi gian đtcrvtkrau mồuosom médofup vớatxxi ngưqnnyơpvuii, lãaftio Tứzlkf đtcrvâuxodu? Khôktrzng phảmxtzi cádzdhc ngưqnnyơpvuii đtcrvãafti đtcrvi rồuosoi sao? Sao lạiaici quấtkran trởnvkl lạiaici?

Giang Trầzarcn cưqnnyvdlxi nóvwtmi:

- Tứzlkfqnnyơpvuing tửktrz? Bọohlbn hắuxodn đtcrvưqnnyơpvuing nhiêhzydn làxdjr tiếhvxpp tụncmvc chạiaicy đtcrvi, ta cóvwtm chúenuat sựiaiczadxnh còpvuin chưqnnya giảmxtzi quyếhvxpt, cho nêhzydn trởnvkl lạiaici đtcrvâuxody. Chờvdlxxdjrm xong chuyệeyqjn, sẽpvui lậfkbap tứzlkfc đtcrvi hộjtvei hợdofup bọohlbn họohlb.

- Tiếhvxpp tụncmvc chạiaicy đtcrvi? Hộjtvei hợdofup?

Diệeyqjp Kiềdzdhu cưqnnyvdlxi cưqnnyvdlxi.

- Giang Trầzarcn, nóvwtmi nhưqnny vậfkbay, thậfkbat sựiaic chỉrqmrvwtm mộjtvet mìzadxnh ngưqnnyơpvuii vềdzdh tớatxxi nơpvuii nàxdjry?

Vừdofua chứzlkfng kiếhvxpn Giang Trầzarcn, Diệeyqjp Kiềdzdhu còpvuin cóvwtm chúenuat lo lắuxodng, lo lắuxodng lãaftio Tứzlkfxcoang trởnvkl lạiaici, khôktrzng cóvwtm bịanfm Thửktrz Triềdzdhu nuốzarct. Nghe Giang Trầzarcn nóvwtmi chỉrqmrvwtmzadxnh hắuxodn, lúenuac nàxdjry Diệeyqjp Kiềdzdhu mớatxxi thởnvklxdjri mộjtvet hơpvuii.

- Chíyayxnh mộjtvet mìzadxnh ta, Nhịanfmqnnyơpvuing tửktrz, ngưqnnyơpvuii vẫpkaon chưqnnya trảmxtz lờvdlxi vấtkran đtcrvdzdh củjjwoa ta a. Sao cádzdhc ngưqnnyơpvuii lạiaici tớatxxi đtcrvâuxody?

Diệeyqjp Kiềdzdhu lộjtve ra mộjtvet dádzdhng tưqnnyơpvuii cưqnnyvdlxi ýtcrv vịanfm thâuxodm trưqnnyvdlxng:

- Khôktrzng cóvwtm việeyqjc gìzadx, chúenuang ta nghe nóvwtmi nơpvuii nàxdjry cóvwtm mộjtvet con Linh thúenua, muốzarcn tớatxxi thửktrz thờvdlxi vậfkban. Giang Trầzarcn, ngưqnnyơpvuii còpvuin đtcrvang bậfkban việeyqjc, bềdzdh bộjtven xong thìzadx đtcrvi hộjtvei hợdofup cùxcoang lãaftio Tứzlkf, bảmxtzn đtcrviệeyqjn còpvuin muốzarcn đtcrvuổhvxpi giếhvxpt Linh thúenua, khôktrzng thểxmqmxdjrn huyêhzydn nhiềdzdhu vớatxxi ngưqnnyơpvuii. Chúenuang ta đtcrviaici lộjtve chỉrqmrhzydn trờvdlxi, mỗnkhzi ngưqnnyvdlxi đtcrvi mộjtvet bêhzydn.


Trong nộjtvei tâuxodm Diệeyqjp Kiềdzdhu thầzarcm thoảmxtzi mádzdhi, khôktrzng phảmxtzi Giang Trầzarcn ngưqnnyơpvuii ngưqnnyu bứzlkfc sao? Ngưqnnyơpvuii cóvwtm bảmxtzn lĩanfmnh, ởnvkl lạiaici chỗnkhzxdjry chớatxx đtcrvi? Còpvuin muốzarcn cùxcoang đtcrvádzdhm ngưqnnyvdlxi Diệeyqjp Dung hộjtvei hợdofup? Đlavaádzdhm ngưqnnyvdlxi Diệeyqjp Dung, giờvdlx phúenuat nàxdjry đtcrvdzdhn chừdofung đtcrvãafti bịanfm gặzlkfm thàxdjrnh xưqnnyơpvuing cốzarct a?

Hắuxodn tựiaic nhiêhzydn khôktrzng cóvwtm hảmxtzo tâuxodm nhưqnny vậfkbay, nhắuxodc nhởnvkl Giang Trầzarcn đtcrvjjwong sau cóvwtm Thửktrz Triềdzdhu.

Giang Trầzarcn cưqnnyvdlxi ha ha nóvwtmi:

- Đlavauổhvxpi giếhvxpt Linh thúenua? Nhịanfmqnnyơpvuing tửktrz vộjtvei vãafti thếhvxp kia, hẳvoetn khôktrzng phảmxtzi đtcrvuổhvxpi giếhvxpt Linh thúenua đtcrvơpvuin giảmxtzn nhưqnny vậfkbay a? Hẳvoetn làxdjrvwtmyayx mậfkbat gìzadx khôktrzng thểxmqm cho ai biếhvxpt?

Sắuxodc mặzlkft Diệeyqjp Kiềdzdhu cứzlkfng đtcrvvdlx, quádzdht:

- Giang Trầzarcn, chúenua ýtcrv khẩmuoju khíyayx củjjwoa ngưqnnyơpvuii. Bảmxtzn đtcrviệeyqjn làxdjrm việeyqjc, hádzdh cho ngưqnnyơpvuii phỉrqmrdzdhng vu hãaftim?

Nếhvxpu khôktrzng phảmxtzi thờvdlxi gian cấtkrap bádzdhch, Diệeyqjp Kiềdzdhu sẽpvui khôktrzng chúenuat do dựiaic, đtcrvxmqm cho thủjjwo hạiaic tiếhvxpn lêhzydn giếhvxpt Giang Trầzarcn. Nhưqnnyng màxdjr, hiệeyqjn tạiaici hắuxodn khôktrzng cóvwtm thờvdlxi gian nàxdjry a.

Thửktrz Triềdzdhu ởnvkl phíyayxa sau, cùxcoang Giang Trầzarcn lãafting phíyayx mộjtvet chúenuat thờvdlxi gian, chẳvoetng khádzdhc nàxdjro bảmxtzn thâuxodn nguy hiểxmqmm gia tăjrzsng mộjtvet phầzarcn.

- Nhịanfmqnnyơpvuing tửktrz, ta cũxcoang làxdjrvwtm ýtcrv tốzarct, ta biếhvxpt khu vựiaicc nàxdjry, cóvwtm rấtkrat nhiềdzdhu Linh thúenua. Giếhvxpt cũxcoang giếhvxpt khôktrzng hếhvxpt, nếhvxpu Nhịanfmqnnyơpvuing tửktrz muốzarcn đtcrvuổhvxpi giếhvxpt Linh thúenua, ta cam đtcrvoan ngưqnnyơpvuii sẽpvui thíyayxch.

- Hừdofu, khôktrzng cầzarcn ngưqnnyơpvuii hảmxtzo tâuxodm nhưqnny vậfkbay. Ngưqnnyơpvuii đtcrvi nóvwtmi cho chủjjwo tửktrz củjjwoa ngưqnnyơpvuii đtcrvi. Chúenuang ta đtcrvi.

Diệeyqjp Kiềdzdhu cưqnnyvdlxi lạiaicnh mộjtvet tiếhvxpng, căjrzsn bảmxtzn khôktrzng đtcrvxmqm ýtcrv tớatxxi Giang Trầzarcn.

- Nhịanfmqnnyơpvuing tửktrz, ngưqnnyơpvuii cho rằjjwong, bâuxody giờvdlx ngưqnnyơpvuii còpvuin đtcrvi đtcrvưqnnydofuc sao?

Giang Trầzarcn cưqnnyvdlxi ha ha nóvwtmi.

- Ngưqnnyơpvuii cóvwtm ýtcrv tứzlkfzadx?

Thâuxodn hìzadxnh Diệeyqjp Kiềdzdhu dừdofung lạiaici, sádzdht ýtcrv trêhzydn mặzlkft tăjrzsng vọohlbt, đtcrvjtvet nhiêhzydn quay đtcrvzarcu lạiaici nhìzadxn chằjjwom chằjjwom Giang Trầzarcn.

- Ta cóvwtm ýtcrv tứzlkfzadx?

Giang Trầzarcn khoan thai đtcrvếhvxpn gầzarcn vàxdjri bưqnnyatxxc.

- Nhịanfmqnnyơpvuing tửktrz, giờvdlx phúenuat nàxdjry, trong nộjtvei tâuxodm ngưqnnyơpvuii nhấtkrat đtcrvanfmnh rấtkrat đtcrvuxodc ýtcrv? Cảmxtzm giádzdhc mìzadxnh rấtkrat thôktrzng minh, mộjtvet chiêhzydu mưqnnydofun đtcrvao giếhvxpt ngưqnnyvdlxi, đtcrvãafti diệeyqjt Diệeyqjp Đlavaiaici, Diệeyqjp Tranh, sau đtcrvóvwtm lạiaici thuậfkban tiệeyqjn giếhvxpt luôktrzn Tứzlkfqnnyơpvuing tửktrz. Bởnvkli nhưqnny vậfkbay, bốzarcn ngưqnnyvdlxi cóvwtm hi vọohlbng cạiaicnh trụncmvc vịanfm tríyayx Thádzdhi tửktrz nhấtkrat, chỉrqmrpvuin lạiaici ngưqnnyơpvuii. Lầzarcn nàxdjry ngưqnnyơpvuii đtcrvi ra, liềdzdhn danh chíyayxnh ngôktrzn thuậfkban lậfkbap làxdjrm Thádzdhi tửktrz, khôktrzng hềdzdhvwtm đtcrvzarci thủjjwo, đtcrvúenuang khôktrzng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.