Độc Tôn Tam Giới

Chương 352 : Diệp Kiều là thủ phạm phía sau màn

    trước sau   
- Ta xáqapmc đjwughqvznh trămbydm phầesamn trămbydm, Tứwoodeyozơdxaqng tửernj, cáqapmc ngưeyozơdxaqi đjwugi trưeyozyzmfc mộyitet bưeyozyzmfc. Việqtrqc nàsdyky, ta quyếyitet khôpvueng thểgzzb bỏqtrq qua. Dùlokb khôpvueng giếyitet Nhịhqvzeyozơdxaqng tửernj, hai thâeawln vệqtrq kia, ta nhấvcfpt đjwughqvznh phảcijoi giếyitet, gõgkpk Nhịhqvzeyozơdxaqng tửernj mộyitet cáqapmi. Miễafqun cho hắpdhdn còzougn cópvue âeawlm mưeyozu kháqapmc.

Diệqtrqp Dung đjwugyiteng tâeawlm:

- Ngưeyozơdxaqi đjwugơdxaqn thưeyozơdxaqng đjwugyitec mãfmas sao? Nếyiteu khôpvueng, đjwuggzzb cho Thiêkbgan Lýeyoz đjwugi vớyzmfi ngưeyozơdxaqi?

- Khôpvueng cầesamn, đjwuggzzb Thiêkbgan Lýeyoz đjwugi theo cáqapmc ngưeyozơdxaqi, thựlrgwc lựlrgwc củmhoca hắpdhdn mạlrwtnh nhấvcfpt, ven đjwugưeyozvjding cópvue thểgzzb chiếyiteu ứwoodng lẫyiten nhau. Ta muốpvuen giếyitet hai thâeawln vệqtrq, mặkvojc dùlokb khôpvueng dáqapmm nópvuei cópvueeyozvjdii thàsdyknh nắpdhdm chắpdhdc, nhưeyozng bảcijoy táqapmm phầesamn vẫyiten phảcijoi cópvue.

- Giang Trầesamn, ngưeyozơdxaqi đjwugãfmas quyếyitet đjwughqvznh, ta cũlrwtng khôpvueng phảcijon đjwugpvuei. Bấvcfpt quáqapm, tốpvuet nhấvcfpt ngưeyozơdxaqi khôpvueng nêkbgan đjwugyiteng lãfmaso Nhịhqvz, đjwuggzzb tráqapmnh rưeyozyzmfc lấvcfpy họbzqqa. Chờvjdi ta trởkvoj vềtbtz tốpvue giáqapmc, hắpdhdn nhấvcfpt đjwughqvznh sẽjxzmpvue đjwuglrwti phiềtbtzn toáqapmi.

pvuei thìmbydpvuei nhưeyoz thếyite, kỳgeox thậvkfet Diệqtrqp Dung cũlrwtng hi vọbzqqng Giang Trầesamn giếyitet luôpvuen Diệqtrqp Kiềtbtzu, chỉtunwsdyk loạlrwti lờvjdii nàsdyky, khôpvueng cópvueqapmch nàsdyko nópvuei ra màsdyk thôpvuei.


Giang Trầesamn chắpdhdp tay, nhẹqtrq gậvkfet đjwugesamu, mũlrwti châeawln đjwugiểgzzbm mộyitet cáqapmi, liềtbtzn rờvjdii đjwugi rấvcfpt nhanh.

Giang Trầesamn vừpshoa ly khai, liềtbtzn láqapmch vàsdyko mộyitet nơdxaqi hoang vắpdhdng, thảcijo Phệqtrq Kim Thửernjeyozơdxaqng ra:

- Ta đjwugãfmasmbydm đjwugưeyozesamc thủmhoc phạlrwtm giếyitet tửernjpvuen củmhoca ngưeyozơdxaqi, cópvue phảcijoi hay khôpvueng, chísdyknh ngưeyozơdxaqi đjwugi cảcijom ứwoodng thoáqapmng mộyitet pháqapmt. Có lẽ cópvue thểgzzb cảcijom ứwoodng ra huyếyitet khísdyk củmhoca tửernjpvuen ngưeyozơdxaqi.

Phệqtrq Kim Thửernjeyozơdxaqng đjwuglrwti nộyite:

- Ởyxfi đjwughqvza phưeyozơdxaqng nàsdyko?

Giang Trầesamn nópvuei:

- Cáqapmch nơdxaqi nàsdyky hai ba mưeyozơdxaqi dặkvojm. Cáqapmc ngưeyozơdxaqi từpshodxaqi nàsdyky vâeawly qua, ta đjwugqapmn chừpshong bọbzqqn hắpdhdn sẽjxzm trốpvuen vềtbtz chỗkceb trưeyozyzmfc kia.

Phệqtrq Kim Thửernjeyozơdxaqng cưeyozvjdii lạlrwtnh nópvuei:

- Trốpvuen? Vùlokbng nàsdyky làsdyk đjwughqvza bàsdykn củmhoca ta, bọbzqqn hắpdhdn muốpvuen chạlrwty trốpvuen? Trốpvuen khôpvueng thoáqapmt.

Giang Trầesamn cưeyozvjdii ha ha nópvuei:

- Khôpvueng nêkbgan lãfmasng phísdyk thờvjdii gian, ta đjwugoạlrwtt trưeyozyzmfc mộyitet bưeyozyzmfc, chiếyitem lĩiclunh vùlokbng giao lộyite kia, đjwuggzzb cho bọbzqqn hắpdhdn khôpvueng đjwugưeyozvjding cópvue thểgzzb trốpvuen.

Phệqtrq Kim Thửernjeyozơdxaqng gậvkfet gậvkfet đjwugesamu:

- Nhưeyoz vậvkfey cũlrwtng tốpvuet, ta pháqapmi mưeyozvjdii bộyite tửernjpvuen vâeawly quanh bốpvuen phísdyka, chúgzzbng ta dùlokbng tốpvuec đjwugyite nhanh nhấvcfpt, chiếyitem tuyếyiten đjwugưeyozvjding sơdxaqn cốpvuec. Nhưeyoz vậvkfey, bọbzqqn hắpdhdn sẽjxzm khôpvueng cópvue bấvcfpt kỳgeoxdxaq hộyitei chạlrwty trốpvuen.
Lạlrwti nópvuei bêkbgan Diệqtrqp Kiềtbtzu, nhìmbydn đjwugyitei ngũlrwt Diệqtrqp Dung biếyiten mấvcfpt khỏqtrqi tầesamm mắpdhdt, trong mắpdhdt Diệqtrqp Kiềtbtzu, lópvuee ra sáqapmt ýeyozsdyknh lạlrwtnh.

- Đzougiệqtrqn hạlrwt, cáqapmi nàsdyky... chuyệqtrqn nàsdyky khôpvueng đjwugúgzzbng a.

Linh Huyềtbtzn thấvcfpp giọbzqqng nópvuei.

Diệqtrqp Kiềtbtzu cũlrwtng cảcijom thấvcfpy hếyitet sứwoodc kỳgeox quáqapmi:

- Linh Huyềtbtzn, lãfmaso Tứwoodsdyky toàsdykn thâeawln sạlrwtch sẽjxzm, cămbydn bảcijon khôpvueng giốpvueng tao ngộyite Thửernj Triềtbtzu. Hẳeyozn làsdyk, Thửernj Triềtbtzu cũlrwtng khôpvueng đjwugáqapmng sợesam nhưeyoz trong tưeyozkvojng tưeyozesamng?

Linh Huyềtbtzn lắpdhdc đjwugesamu:

- Chúgzzbng ta ởkvoj ngoạlrwti vi cũlrwtng xem qua, Thửernj Triềtbtzu kia, phôpvue thiêkbgan cáqapmi đjwughqvza, cơdxaq hồdvbt khôpvueng cópvue mộyitet khe hởkvoj. Dùlokb thựlrgwc lựlrgwc mạlrwtnh hơdxaqn nữwooda, cũlrwtng tuyệqtrqt đjwugpvuei trốpvuen khôpvueng thoáqapmt. Nópvuei sau, tuyếyiten đjwugưeyozvjding chúgzzbng ta an bàsdyki, làsdykeawly quanh toàsdykn bộyitedxaqn cốpvuec kia, Thửernj Triềtbtzu vừpshoa đjwugếyiten, bọbzqqn hắpdhdn cămbydn bảcijon khôpvueng đjwugưeyozvjding cópvue thểgzzb đjwugi.

- Linh Thạlrwtch, Linh Phong, cáqapmc ngưeyozơdxaqi tớyzmfi.

Diệqtrqp Kiềtbtzu gọbzqqi hai gãfmas thâeawln vệqtrq đjwugếyiten, hai ngưeyozvjdii nàsdyky, cũlrwtng làsdyk hai ngưeyozvjdii màsdyk vừpshoa rồdvbti Giang Trầesamn cốpvue ýeyoz hỏqtrqi.

- Đzougiệqtrqn hạlrwt, thuộyitec hạlrwt khẩdmksn cầesamu đjwugiệqtrqn hạlrwt pháqapmt lệqtrqnh, đjwuggzzb cho huynh đjwugqtrq ta đjwuguổweifi giếyitet đjwugyitei ngũlrwt Diệqtrqp Dung. Giang Trầesamn kia vũlrwt nhụvtsdc huynh đjwugqtrq ta, cơdxaqn tứwoodc nàsdyky, thuộyitec hạlrwt nuốpvuet khôpvueng trôpvuei.

Linh Thạlrwtch cùlokbng Linh Phong nàsdyky, đjwugtbtzu làsdykeyozvjding giảcijo Tiêkbgan cảcijonh nhấvcfpt trọbzqqng, am hiểgzzbu ẩdmksn đjwugyiten giếyitet chópvuec.

Đzougâeawly cũlrwtng làsdyk nguyêkbgan nhâeawln tạlrwti sao Diệqtrqp Kiềtbtzu pháqapmi bọbzqqn hắpdhdn đjwugi dẫyiten đjwugyiteng Thửernj Triềtbtzu.


- Nhịhqvzeyozơdxaqng tửernj, dùlokbng thuộyitec hạlrwt phâeawln tísdykch, đjwugáqapmm ngưeyozvjdii Diệqtrqp Dung, nhấvcfpt đjwughqvznh cópvue chúgzzbt suy đjwugqapmn, bọbzqqn hắpdhdn nópvuei, đjwugtbtzu làsdyk áqapmm chỉtunw. Nhấvcfpt làsdyk Giang Trầesamn, khôpvueng nhằrbpwm vàsdyko ngưeyozvjdii kháqapmc, lạlrwti cốpvue ýeyoz nhằrbpwm vàsdyko Linh Thạlrwtch cùlokbng Linh Phong, chẳeyozng lẽjxzm hắpdhdn pháqapmt hiệqtrqn cópvuembyd khôpvueng ổweifn?

Áyzmfnh mắpdhdt Diệqtrqp Kiềtbtzu âeawlm trầesamm, nhìmbydn qua Linh Thạlrwtch cùlokbng Linh Phong:

- Cáqapmc ngưeyozơdxaqi cópvue mấvcfpy thàsdyknh nắpdhdm chắpdhdc, cópvue thểgzzb diệqtrqt cảcijo đjwugsdykn bọbzqqn chúgzzbng?

- Nếyiteu nhưeyoz chísdyknh diệqtrqn đjwugpvuei kháqapmng, muốpvuen giếyitet hếyitet, tốpvuei đjwuga chỉtunwpvue hai thàsdyknh, nhưeyozng nếyiteu nhưeyoz truy tung áqapmm sáqapmt, diệqtrqt cảcijo đjwugsdykn, chísdyk ísdykt cópvueqapmm phầesamn. Hơdxaqn nữwooda, huynh đjwugqtrq chúgzzbng ta am hiểgzzbu ẩdmksn nấvcfpp, dịhqvzch dung, tuyệqtrqt đjwugpvuei sẽjxzm khôpvueng bạlrwto lộyite Nhịhqvzeyozơdxaqng tửernj.

Trong nộyitei tâeawlm Diệqtrqp Kiềtbtzu khẽjxzm đjwugyiteng, nhớyzmf tớyzmfi nhữwoodng lờvjdii kia củmhoca Diệqtrqp Dung cùlokbng Giang Trầesamn, đjwuggzzb cho hắpdhdn ẩdmksn ẩdmksn cópvue chúgzzbt bấvcfpt an.

- Chẳeyozng lẽjxzmfmaso Tứwood thậvkfet sựlrgw nắpdhdm giữwood chứwoodng cớyzmfmbyd? Diệqtrqp Đzouglrwti cùlokbng Diệqtrqp Tranh đjwugtbtzu khôpvueng cópvue đjwugi ra, nhấvcfpt đjwughqvznh làsdyk đjwugãfmas bịhqvz chếyitet. Nếyiteu nhưeyozfmaso Tứwood nắpdhdm giữwood chứwoodng cớyzmf chuyệqtrqn nàsdyky, trởkvoj vềtbtz, hắpdhdn giao chứwoodng cớyzmf ra, ta liềtbtzn thấvcfpt bạlrwti trong gang tấvcfpc. Đzougếyiten lúgzzbc đjwugópvue, Tháqapmi tửernj vịhqvz tựlrgw nhiêkbgan rơdxaqi xuốpvueng trêkbgan tay hắpdhdn.

Diệqtrqp Kiềtbtzu nhấvcfpt niệqtrqm đjwugếyiten đjwugâeawly, gậvkfet gậvkfet đjwugesamu, đjwugiềtbtzm nhiêkbgan nópvuei:

- Nhớyzmf kỹhlwi, phảcijoi ra tay hung áqapmc, đjwugãfmas muốpvuen đjwugyiteng thủmhoc, vậvkfey trảcijom thảcijoo trừpshombydn.

- Vâeawlng.

- Đzougi đjwugi, tốpvuec chiếyiten tốpvuec thắpdhdng.

Diệqtrqp Kiềtbtzu hạlrwt lệqtrqnh.

Việqtrqc đjwugãfmas đjwugếyiten nưeyozyzmfc nàsdyky, Diệqtrqp Kiềtbtzu cũlrwtng khôpvueng cópvueqapmi gìmbyd phảcijoi do dựlrgw. Dùlokb sao đjwuglrwti sựlrgwlrwtng đjwugãfmassdykm, đjwugpvuei thủmhoc cạlrwtnh tranh lớyzmfn nhấvcfpt đjwugãfmas chếyitet, cũlrwtng khôpvueng thểgzzbeyozu lạlrwti Diệqtrqp Dung, làsdykm hỏqtrqng đjwuglrwti kếyite củmhoca hắpdhdn. Chỉtunw cầesamn Diệqtrqp Dung chếyitet, trong tấvcfpt cảcijoeyozơdxaqng tửernj, Diệqtrqp Kiềtbtzu hắpdhdn liềtbtzn khôpvueng cópvue bấvcfpt kỳgeox đjwugpvuei thủmhoc cạlrwtnh tranh.

Tuy vưeyozơdxaqng tửernj khôpvueng chỉtunwpvue bốpvuen ngưeyozvjdii bọbzqqn hắpdhdn, nhưeyozng vưeyozơdxaqng tửernjzougn lạlrwti, hoặkvojc làsdykmbydnh thưeyozvjding, hoặkvojc niêkbgan kỷbgsozougn nhỏqtrq, cămbydn bảcijon khôpvueng đjwugmhoc đjwuggzzblokbng Diệqtrqp Kiềtbtzu hắpdhdn cạlrwtnh tranh.


- Giếyitet Diệqtrqp Dung, Diệqtrqp Kiềtbtzu ta, cơdxaq hồdvbtsdyk ngưeyozvjdii đjwugưeyozesamc đjwugtbtz cửernj duy nhấvcfpt.

Trong mắpdhdt Diệqtrqp Kiềtbtzu, lópvuee ra sáqapmt cơdxaq nồdvbtng đjwugvkfem.

- Linh Huyềtbtzn, ngưeyozơdxaqi cũlrwtng đjwugi tra nhìmbydn mộyitet chúgzzbt, xem tìmbydnh huốpvueng bêkbgan trong đjwugếyiten cùlokbng nhưeyoz thếyitesdyko. Nhớyzmf kỹhlwi, hếyitet thảcijoy dùlokbng bảcijon thâeawln an toàsdykn làsdykm nhấvcfpt. Nếyiteu Thửernj Triềtbtzu chưeyoza lui, ngàsdykn vạlrwtn khôpvueng nêkbgan xâeawlm nhậvkfep. Ngưeyozơdxaqi làsdykeawlm phúgzzbc củmhoca ta, khôpvueng cópvue ngưeyozơdxaqi, mặkvojc dùlokb ta đjwugưeyozesamc thiêkbgan hạlrwt, cũlrwtng sẽjxzm khôpvueng hoàsdykn mỹhlwi.

Đzougâeawly làsdyk ưeyozu đjwugiểgzzbm củmhoca Diệqtrqp Kiềtbtzu, giỏqtrqi vềtbtzpvuei kécujjo nhâeawln tâeawlm. Vàsdyki câeawlu tri kỷbgsosdyky, nópvuei phi thưeyozvjding tựlrgw nhiêkbgan, làsdykm cho thủmhoc hạlrwt khôpvueng khỏqtrqi vìmbyd hắpdhdn phụvtsdc vụvtsd quêkbgan mìmbydnh.

- Vâeawlng, thuộyitec hạlrwt đjwugi xem mộyitet chúgzzbt.

Linh Huyềtbtzn quay ngưeyozvjdii đjwugpvuei vớyzmfi tùlokby tùlokbng kháqapmc nópvuei:

- Mấvcfpy ngưeyozvjdii cáqapmc ngưeyozơdxaqi, phảcijoi bảcijoo hộyite Nhịhqvzeyozơdxaqng tửernj an toàsdykn.

Linh Huyềtbtzn đjwugang muốpvuen xuấvcfpt pháqapmt, bỗkcebng nhiêkbgan bêkbgan tai hơdxaqi đjwugyiteng, thâeawln hìmbydnh đjwugyitet nhiêkbgan đjwugìmbydnh trệqtrq, áqapmnh mắpdhdt lộyite ra mộyitet tia ngưeyozng trọbzqqng.

- Làsdykm sao vậvkfey?

Diệqtrqp Kiềtbtzu thấvcfpy Linh Huyềtbtzn cửernj đjwugyiteng nhưeyoz vậvkfey, nao nao.

Bỗkcebng nhiêkbgan Linh Huyềtbtzn biếyiten sắpdhdc, ngồdvbti xuốpvueng lắpdhdng nghe mộyitet láqapmt, trêkbgan mặkvojt hiệqtrqn lêkbgan sắpdhdc tháqapmi sợesamfmasi:

- Khôpvueng tốpvuet.

- Nhưeyoz thếyitesdyko?

Ngay lúgzzbc nàsdyky, Linh Thạlrwtch cùlokbng Linh Phong vừpshoa rờvjdii đjwugi khôpvueng lâeawlu, cũlrwtng chạlrwty trởkvoj lạlrwti cựlrgwc kỳgeox nhanh, trêkbgan mặkvojt chứwooda đjwugesamy vẻcijo sợesamfmasi.

- Đzougiệqtrqn hạlrwt, mau mau lui lạlrwti, Thửernj Triềtbtzu bọbzqqc đjwugáqapmnh ởkvoj phísdyka trưeyozyzmfc, đjwugang vâeawly quanh chúgzzbng ta.

- Cáqapmi gìmbyd?

Diệqtrqp Kiềtbtzu nghe xong lờvjdii ấvcfpy, cảcijo ngưeyozvjdii mấvcfpt trậvkfet tựlrgwpvuèi. Thửernj Triềtbtzu? Sao Thửernj Triềtbtzu sẽjxzmeawly quanh ởkvoj phísdyka trưeyozyzmfc? Bọbzqqn hắpdhdn rõgkpksdykng làsdykkvoj ngoạlrwti vi, cămbydn bảcijon khôpvueng cópvue cảcijom ứwoodng đjwugưeyozesamc Thửernj Triềtbtzu đjwugi qua nơdxaqi nàsdyky, sao đjwugyitet nhiêkbgan, Thửernj Triềtbtzu lạlrwti từpsho phísdyka sau đjwugi tớyzmfi?

- Tuyếyiten đjwugưeyozvjding củmhoca Thửernj Triềtbtzu, rấvcfpt làsdyk quỷbgso dịhqvz. Bọbzqqn nópvuezougng vèyaafo bọbzqqc đjwugáqapmnh, quấvcfpn vòzougng tròzougn rấvcfpt lớyzmfn, vâeawḷy mà bao vâeawly chúgzzbng ta.

Linh Huyềtbtzn cũlrwtng nghe ra lộyite tuyếyiten Thửernj Triềtbtzu đjwugdmksy mạlrwtnh.

- Nhanh, nhanh, Linh Huyềtbtzn, mau tìmbydm mộyitet con đjwugưeyozvjding, tìmbydm khu vựlrgwc Thửernj Triềtbtzu bạlrwtc nhưeyozesamc yếyiteu kécujjm, dùlokbng tốpvuec đjwugyite nhanh nhấvcfpt giếyitet ra ngoàsdyki, tuyệqtrqt khôpvueng thểgzzb đjwuggzzb cho Thửernj Triềtbtzu vâeawly quanh.

Diệqtrqp Kiềtbtzu nópvueng nảcijoy, hắpdhdn nhưeyoz thếyitesdyko cũlrwtng khôpvueng nghĩiclu tớyzmfi, mìmbydnh tâeawln tâeawln khổweif khổweif dẫyiten đjwugyiteng Thửernj Triềtbtzu, kếyitet quảcijo đjwugáqapmm ngưeyozvjdii Diệqtrqp Dung khôpvueng cópvue việqtrqc gìmbyd, Thửernj Triềtbtzu nàsdyky ngưeyozesamc lạlrwti bao vâeawly hắpdhdn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.