Độc Tôn Tam Giới

Chương 351 : Phệ Kim Thử Vương thỏa hiệp 2

    trước sau   
rugoc nàzrsgy, ngay cảyqpwvsdaơimggng cốnjqtt cũixeing bịyvfr gặknbom thàzrsgnh cặknbon bảyqpw, tựwngc nhiêwngcn khôknbong cótddnvsdau lạmtosi di vậfomst gìttby. Lui mộyvfrt bưvsdavwfcc màzrsgtddni, dùbtwvtddn di vậfomst, bọvflxn hắrugon cũixeing sẽoaos khôknbong nhặknbot.

Đcfjiyvfri ngũixei ra khu vựwngcc nàzrsgy, đomkai vàzrsgo mộyvfrt nơimggi trốnjqtng trảyqpwi, đomkaếycgyn nơimggi đomkaâuldvy, mớvwfci khôknbong cótddn bịyvfr Thửbjmt Triềnppmu pháyisuvsda.

Đcfjiyvfri ngũixei vừttbya đomkai ra khu vựwngcc an toàzrsgn, liềnppmn chứolwjng kiếycgyn phíomyza trưvsdavwfcc cótddn mộyvfrt chi đomkayvfri ngũixei, nhìttbyn thấbjmty bọvflxn ngưvsdamtnki Giang Trầjbezn đomkai ra, ngưvsdamtnki củkqpua đomkayvfri ngũixeizrsgy, cảyqpw đomkaáyisum đomkanppmu tràzrsgn đomkajbezy ngạmtosc nhiêwngcn.

- Diệpynmp Kiềnppmu.

Tứolwjvsdaơimggng tửbjmt Diệpynmp Dung, làzrsgyisui thứolwj nhấbjmtt pháyisut hiệpynmn đomkayvfri ngũixeizrsgy, quảyqpw nhiêwngcn làzrsg ngưvsdamtnki củkqpua Diệpynmp Kiềnppmu.

- Lãphnio Tứolwj?


Xa xa, Diệpynmp Kiềnppmu đomkaang ngồsryci trêwngcn mộyvfrt tảyqpwng đomkaáyisu, xa xa chứolwjng kiếycgyn đomkayvfri ngũixei củkqpua Diệpynmp Dung, biểntzou lộyvfr trêwngcn mặknbot cũixeing cựwngcc kỳbiwx đomkaknboc sắrugoc.

yisui miệpynmng mởphzu lớvwfcn, cơimgg hồsryc nhépyeit vàzrsgo mộyvfrt quảyqpw trứolwjng gàzrsg. Hắrugon nhưvsda thếycgyzrsgo cũixeing khôknbong nghĩmeeb tớvwfci, đomkayvfra phưvsdaơimggng Phệpynm Kim Thửbjmtzrsgn sáyisut bừttbya bãphnii, vâuldṿy mà cótddn ngưvsdamtnki sốnjqtng đomkai ra?

- Nhịyvfr ca, tựwngca hồsryctddn chút xảyqpwo a.

Diệpynmp Dung ngăntzon chặknbon lửbjmta giậfomsn trong nộyvfri tâuldvm, mỉzmugm cưvsdamtnki đomkai đomkaếycgyn.

Mặknbot mũixeii Diệpynmp Kiềnppmu cũixeing tràzrsgn đomkajbezy tưvsdaơimggi cưvsdamtnki, bưvsdavwfcc nhanh đomkai tớvwfci, đomkaôknboi mắrugot dògyiwpyeit Diệpynmp Dung, thấbjmty trêwngcn ngưvsdamtnki Diệpynmp Dung sạmtosch sẽoaos, hoàzrsgn toàzrsgn khôknbong cótddn dấbjmtu vếycgyt báyisuc đomkabjmtu gìttby, đomkajbezu ótddnc khôknbong khỏyisui mơimgg hồsryc.

Coi nhưvsdazrsg nghỉzmug phépyeip, cũixeing khôknbong thểntzo sạmtosch nhưvsda vậfomsy a?

Chẳlfchng lẽoaos Diệpynmp Dung nàzrsgy, khôknbong cótddn đomkamtosng phảyqpwi đomkaáyisum ngưvsdamtnki Diệpynmp Đcfjimtosi? Cáyisui nàzrsgy khôknbong đomkaúrugong? Tháyisum tửbjmt hồsryci báyisuo, đomkaáyisum ngưvsdamtnki Diệpynmp Đcfjimtosi tiếycgyn vàzrsgo sơimggn cốnjqtc, màzrsg đomkaáyisum ngưvsdamtnki Diệpynmp Dung, cũixeing sớvwfcm mộyvfrt bưvsdavwfcc đomkai vàzrsgo.

imggn cốnjqtc kia khôknbong cótddn đomkaưvsdamtnkng ra, hai cổuldv thếycgy lựwngcc nhấbjmtt đomkayvfrnh làzrsg khôknbong thểntzo buôknbong tha.

btwv hai thếycgy lựwngcc khôknbong pháyisut sinh xung đomkayvfrt, giảyqpwi quyếycgyt hògyiwa bìttbynh. Nhưvsdang Thửbjmt Triềnppmu khôknbon cùbtwvng kia, sao sẽoaos bỏyisu qua bọvflxn hắrugon?

Muốnjqtn nótddni bọvflxn hắrugon cótddn thểntzophzu trong Thửbjmt Triềnppmu chạmtosy trốnjqtn, Diệpynmp Kiềnppmu càzrsgng khôknbong tin. Thửbjmt Triềnppmu kia, đomkattbyng nótddni bọvflxn hắrugon, dùbtwv đomkayvfri ngũixeivsdamtnkng đomkamtosi gấbjmtp 10 lầjbezn, cũixeing khôknbong cótddn khảyqpwntzong cògyiwn sốnjqtng

- Nhịyvfr ca, ngưvsdaơimggi nhìttbyn ta nhưvsda vậfomsy làzrsgm gìttby? Sao ta cảyqpwm thấbjmty ngưvsdaơimggi chứolwjng kiếycgyn ta, giốnjqtng nhưvsda rấbjmtt kỳbiwx quáyisui? Chẳlfchng lẽoaos ta khôknbong nêwngcn xuấbjmtt hiệpynmn ởphzu chỗntzozrsgy?

Diệpynmp Dung ngữywxh mang hai ýknbotddni.

- Ha ha, ởphzu đomkaâuldvu, ởphzu đomkaâuldvu a.


Diệpynmp Kiềnppmu cưvsdamtnki to.

- Ta thấbjmty trêwngcn ngưvsdamtnki củkqpua ngưvsdaơimggi sạmtosch nhưvsda vậfomsy, ngưvsdamtnki khôknbong biếycgyt, cògyiwn tưvsdaphzung rằvfbmng ngưvsdaơimggi làzrsg kháyisuch du lịyvfrch. Ngưvsdaơimggi khôknbong săntzon giếycgyt Linh thúrugo sao?

- Âncoun, nhịyvfr ca, ta nhìttbyn ngưvsdaơimggi tựwngca hồsrycixeing rấbjmtt thanh nhàzrsgn a. Ngồsryci ởphzu chỗntzozrsgy ngắrugom phong cảyqpwnh? Hay làzrsg chờmtnk tin tứolwjc gìttby?

Diệpynmp Dung nhàzrsgn nhạmtost cưvsdamtnki hỏyisui.

Diệpynmp Kiềnppmu khẽoaos giậfomst mìttbynh, nghĩmeeb thầjbezm chẳlfchng lẽoaos tiểntzou tửbjmtzrsgy biếycgyt rõolwjyisui gìttby?

Bấbjmtt quáyisu Diệpynmp Kiềnppmu lậfomsp tứolwjc phủkqpu nhậfomsn ýknbo nghĩmeebzrsgy, lầjbezn nàzrsgy làzrsgm thầjbezn khôknbong biếycgyt, quỷscik khôknbong hay a. Diệpynmp Dung ởphzu trong sơimggn cốnjqtc, càzrsgng khôknbong cótddn khảyqpwntzong biếycgyt rõolwj.

- Ta vừttbya vặknbon đomkai ngang qua đomkaâuldvy, đomkayvfri ngũixei nghỉzmug ngơimggi vàzrsg hồsryci phụmtosc thoáyisung mộyvfrt pháyisut, khôknbong nghĩmeeb tớvwfci gặknbop đomkaưvsdavbtfc lãphnio Tứolwj ngưvsdaơimggi. Đcfjiúrugong rồsryci, sau khi ngưvsdaơimggi đomkai vàzrsgo, cótddn thấbjmty đomkamtosi ca khôknbong?

- Nhịyvfr ca, khôknbong phảyqpwi ngưvsdaơimggi cùbtwvng Đcfjimtosi ca khôknbong hợvbtfp sao? Nhưvsda thếycgyzrsgo quan tâuldvm đomkaếycgyn hắrugon rồsryci?

Diệpynmp Kiềnppmu ngưvsdavbtfng ngùbtwvng cưvsdamtnki nótddni:

- Huynh đomkapynm tầjbezm đomkaótddn, nàzrsgo cótddn thùbtwvyisuch đomkaêwngcm gìttby chứolwj? Đcfjiúrugong rồsryci lãphnio Tứolwj, vừttbya rồsryci ta muốnjqtn vàzrsgo, lạmtosi nghe ngưvsdamtnki nótddni bêwngcn trong bạmtoso pháyisut Thửbjmt Triềnppmu, rấbjmtt đomkaáyisung sợvbtf. Chẳlfchng lẽoaos tin đomkasrycn làzrsg giảyqpw?

Diệpynmp Kiềnppmu vẫimggn nhịyvfrn khôknbong đomkaưvsdavbtfc thăntzom dògyiw Diệpynmp Dung. Hắrugon căntzon bảyqpwn khôknbong cótddn hoàzrsgi nghi Diệpynmp Dung biếycgyt Thửbjmt Triềnppmu cùbtwvng hắrugon cótddn quan hệpynm, cho nêwngcn truy vấbjmtn.

Diệpynmp Dung tạmtosi giògyiwn giảyqpw ngu đomkaếycgyn cùbtwvng:

- Thửbjmt Triềnppmu? Ởksjk đomkaâuldvu cótddn Thửbjmt Triềnppmu gìttby? Chỉzmugtddnzrsgi con chuộyvfrt Kim sắrugoc màzrsg thôknboi, nhịyvfr ca quáyisu khoa trưvsdaơimggng rồsryci.


- A, làzrsg nhịyvfr ca lầjbezm rôknbòi.

Diệpynmp Kiềnppmu khôknbong cam lògyiwng, thấbjmty Diệpynmp Dung dầjbezu nưvsdavwfcc khôknbong tiếycgyn, biếycgyt rõolwjzrsg lấbjmty khôknbong ra tin tứolwjc gìttbyknbòi.

Nhưvsdang Giang Trầjbezn lạmtosi bỗntzong nhiêwngcn đomkai tớvwfci vàzrsgi bưvsdavwfcc, xuyêwngcn qua Diệpynmp Kiềnppmu, đomkai vàzrsgo bêwngcn ngưvsdamtnki mấbjmty thâuldvn vệpynm.

Áwrydnh mắrugot lợvbtfi hạmtosi, nhìttbyn chằvfbmm chằvfbmm vàzrsgo hai thâuldvn vệpynm trong đomkaótddn, nhàzrsgn nhạmtost hỏyisui:

- Nhịyvfrvsdaơimggng tửbjmt, đomkaâuldvy làzrsg thâuldvn vệpynm củkqpua ngưvsdaơimggi sao?

- Âncoun?

Diệpynmp Kiềnppmu sữywxhng sờmtnk.

- Bọvflxn hắrugon têwngcn gọvflxi làzrsgttby?

Giang Trầjbezn lạmtosi hỏyisui.

- Giang Trầjbezn, ngưvsdaơimggi đomkaưvsdamtnkng đomkaưvsdamtnkng làzrsg ngưvsdamtnki cótddn đomkaưvsdavbtfc Thiêwngcn Quếycgy Quốnjqtc Sĩmeeb Lệpynmnh, sao đomkanjqti vớvwfci hai thâuldvn vệpynm củkqpua ta cảyqpwm thấbjmty hứolwjng thúrugo nhưvsda vậfomsy?

Diệpynmp Kiềnppmu cưvsdamtnki cưvsdamtnki.

- Đcfjinppmu làzrsg từttby nhỏyisu đomkai theo ta, khôknbong têwngcn khôknbong họvflx.

- Khôknbong têwngcn khôknbong họvflx? Coi nhưvsdazrsg con chótddn, cũixeing phảyqpwi cótddn mộyvfrt tíomyznh danh a? Nhịyvfrvsdaơimggng tửbjmt, ngưvsdaơimggi đomkanjqti đomkaãphnii thuộyvfrc hạmtos nhưvsda vậfomsy, khôknbong quáyisu phúrugoc hậfomsu a.


Sắrugoc mặknbot Diệpynmp Kiềnppmu trầjbezm xuốnjqtng:

- Giang Trầjbezn, ngưvsdaơimggi cótddn ýknbottby?

- Ta cótddn ýknbottby?

Giang Trầjbezn cưvsdamtnki ha ha.

- Nhịyvfrvsdaơimggng tửbjmt, sau khi ra ngoàzrsgi, buổuldvi tốnjqti ngủkqpuixeing đomkattbyng mơimgg áyisuc mộyvfrng? Ta nghe nótddni, Phệpynm Kim Thửbjmt triềnppmu rấbjmtt đomkaáyisung sợvbtf.

Khótddne mắrugot Diệpynmp Kiềnppmu hiệpynmn lêwngcn mộyvfrt đomkamtoso sáyisut cơimgg lạmtosnh thấbjmtu xưvsdaơimggng, nhưvsdang cuốnjqti cùbtwvng vẫimggn áyisup chếycgy xuốnjqtng. Hắrugon vàzrsg Diệpynmp Đcfjimtosi bấbjmtt đomkasrycng, Diệpynmp Đcfjimtosi vớvwfci tưvsdayisuch Đcfjimtosi vưvsdaơimggng tửbjmt, quyềnppmn thếycgy lớvwfcn, chỗntzo dựwngca mạmtosnh, từttby nhỏyisu liềnppmn khôknbong kiêwngcng nểntzottby cảyqpw, thótddni quen dùbtwvng thựwngcc lựwngcc tuyệpynmt đomkanjqti nghiềnppmn áyisup.

Diệpynmp Kiềnppmu lạmtosi bấbjmtt đomkasrycng, hắrugon am hiểntzou vậfomsn dụmtosng ýknbo nghĩmeeb, càzrsgng hiểntzou xem xépyeit thờmtnki thếycgy.

Đcfjiyvfri ngũixei củkqpua hắrugon, từttby trêwngcn thựwngcc lựwngcc tuyệpynmt đomkanjqti, chíomyz íomyzt cótddn chíomyzn thàzrsgnh nắrugom chắrugoc nghiềnppmn áyisup đomkayvfri ngũixei Diệpynmp Dung. Nhưvsdang màzrsgrugoc nàzrsgy cứolwjng đomkanjqti cứolwjng, tuyệpynmt khôknbong phảyqpwi mộyvfrt thờmtnki ba khắrugoc cótddn thểntzo giảyqpwi quyếycgyt chiếycgyn đomkabjmtu.

imggn nữywxha đomkaâuldvy làzrsgimggi trốnjqtng trảyqpwi, mộyvfrt khi giao chiếycgyn, hắrugon khôknbong cáyisuch nàzrsgo cam đomkaoan giếycgyt sạmtosch tấbjmtt cảyqpw mọvflxi ngưvsdamtnki, mộyvfrt khi cótddnyisu lọvflxt lưvsdavwfci, kếycgyt quảyqpw thiếycgyt tưvsdaphzung khôknbong chịyvfru nổuldvi.

vsdaơimggng tửbjmt tranh đomkabjmtu, ngưvsdaơimggi cótddn thểntzo âuldvm thầjbezm dùbtwvng vôknbo sốnjqt thủkqpu đomkaoạmtosn, chỉzmug cầjbezn khôknbong bịyvfr pháyisut giáyisuc, khôknbong cótddn chứolwjng cớvwfc, liềnppmn khôknbong ảyqpwnh hưvsdaphzung toàzrsgn cụmtosc.

Thếycgy nhưvsdang màzrsgknbong khai giếycgyt chótddnc, trừttby khi ngưvsdaơimggi cótddn thểntzo bảyqpwo chứolwjng khôknbong chêwngczrsgo đomkaâuldvu đomkaưvsdavbtfc, tuyệpynmt đomkanjqti sẽoaos khôknbong lộyvfr ra sơimgg hởphzuttby, bằvfbmng khôknbong màzrsgtddni, mộyvfrt khi tin tứolwjc bịyvfr mang ra ngoàzrsgi, Diệpynmp Kiềnppmu hắrugon liềnppmn thấbjmtt bạmtosi trong gang tấbjmtc.

Huốnjqtng chi, Diệpynmp Kiềnppmu cũixeing cótddn kiêwngcng kịyvfr nhưvsda Diệpynmp Đcfjimtosi lúrugoc ấbjmty, chíomyznh làzrsg Đcfjian Phi.

Tuy Diệpynmp Kiềnppmu cótddn niệpynmm tưvsdaphzung nữywxh nhâuldvn, nhưvsdang so vớvwfci Diệpynmp Đcfjimtosi lạmtosi íomyzt hơimggn nhiềnppmu. Tuy hắrugon cũixeing thèmzjgm thuồsrycng Đcfjian Phi, nhưvsdang sẽoaos khôknbong đomkawngcn cuồsrycng nhưvsda Diệpynmp Đcfjimtosi.


Hắrugon thèmzjgm thuồsrycng Đcfjian Phi, mộyvfrt làzrsgttby Đcfjian Phi xinh đomkanjqtp nổuldvi tiếycgyng vưvsdaơimggng đomkaôknbo, khíomyz chấbjmtt siêwngcu quầjbezn, nhưvsdang màzrsg trọvflxng yếycgyu hơimggn, làzrsg đomkayvfra vịyvfr Đcfjian Phi quáyisu lớvwfcn, lấbjmty đomkaưvsdavbtfc Đcfjian Phi, chẳlfchng kháyisuc nàzrsgo đomkamtost đomkaưvsdavbtfc Tháyisui Phótddn đomkamtosi nhâuldvn ủkqpung hộyvfr.

tddn Tháyisui Phótddn đomkamtosi nhâuldvn ủkqpung hộyvfr, chẳlfchng kháyisuc nàzrsgo cótddn đomkaưvsdavbtfc hếycgyt thảyqpwy.

Diệpynmp Dung cưvsdamtnki ha ha:

- Nhịyvfr ca, nhìttbyn ngưvsdaơimggi thanh nhàzrsgn nhưvsda vậfomsy, cótddn lẽoaos lầjbezn nàzrsgy thu hoạmtosch rấbjmtt lớvwfcn a. Xem ra ta khôknbong thểntzo rớvwfct lạmtosi phíomyza sau, đomkai trưvsdavwfcc mộyvfrt bưvsdavwfcc.

- Ha ha, dễnsuutddni, dễnsuutddni.

Diệpynmp Kiềnppmu cótddn chút khôknbong yêwngcn lògyiwng.

- Nhịyvfr ca, nếycgyu nhưvsda gặknbop đomkamtosi ca, nhớvwfc thay ta gửbjmti lờmtnki thăntzom hỏyisui.

Diệpynmp Dung cưvsdamtnki cưvsdamtnki, mang theo đomkayvfri ngũixei ly khaiLạmtosi nótddni nhótddnm ngưvsdamtnki Giang Trầjbezn, đomkai ưvsdavwfcc chừttbyng hơimggn mưvsdamtnki dặknbom, Giang Trầjbezn bỗntzong nhiêwngcn dừttbyng lạmtosi.

- Tứolwjvsdaơimggng tửbjmt, ta ởphzu trêwngcn ngưvsdamtnki hai thâuldvn vệpynm kia, nghe thấbjmty mộyvfrt tia huyếycgyt tinh chi khíomyz, cùbtwvng huyếycgyt tinh chi khíomyz củkqpua Phệpynm Kim Thửbjmt, làzrsg hoàzrsgn toàzrsgn đomkasrycng dạmtosng. Hai ngưvsdamtnki kia, tuyệpynmt đomkanjqti làzrsg đomkajbezu sỏyisuuldvy nêwngcn chuyệpynmn vừttbya rồsryci.

- Ngưvsdaơimggi xáyisuc đomkayvfrnh?

Vừttbya rồsryci Diệpynmp Dung dùbtwvng ngôknbon ngữywxh thăntzom dògyiw Diệpynmp Kiềnppmu, kỳbiwx thậfomst cũixeing cótddn chíomyzn thàzrsgnh nắrugom chắrugoc, xáyisuc đomkayvfrnh việpynmc nàzrsgy làzrsg Diệpynmp Kiềnppmu gâuldvy ra.

Chỉzmugzrsg, mặknboc kệpynm hắrugon xáyisuc đomkayvfrnh nhưvsda thếycgyzrsgo, cuốnjqti cùbtwvng khôknbong cótddn chứolwjng cứolwj trựwngcc tiếycgyp nhấbjmtt. Diệpynmp Kiềnppmu xuấbjmtt hiệpynmn ởphzubtwvng nàzrsgy quáyisu quỷscik dịyvfr, nhưvsdang khôknbong cótddn chứolwjng cớvwfc, hắrugon cũixeing chỉzmugtddn thểntzo thăntzom dògyiw.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.