Độc Tôn Tam Giới

Chương 350 : Phệ Kim Thử Vương thỏa hiệp 1

    trước sau   
- Cáfwiai nàzlphy khôblgbng làzlph vấvgcbn đnbdinjtk, Phệblgb Kim Thửtiek nhấvgcbt tộnmozc chújupmng ta, cógctq khôblgbng gian sinh tồboxin đnbdiynotc biệblgbt, têbrhtn làzlph Vạgvyzn Hàzlpho thạgvyzch ổgnku, từvgcbng Vạgvyzn Hàzlpho thạgvyzch ổgnku, đnbdinjtku cógctq thểbgih dung nạgvyzp mấvgcby trăblgbm vạgvyzn tửtiekblgbn. Vạgvyzn Hàzlpho thạgvyzch ổgnkuzlphy, liêbrhtn quan đnbdiếrujon bízlph pháfwiap khôblgbng gian, cũeihmng làzlph mộnmozt trong nhữdnowng kỹcecdblgbng truyềnjtkn thừvgcba củhpcha chújupmng ta. Giốtiekng nhưmbsp tổgnku ong vậwahcy, khôblgbng phảynoti tộnmozc củhpcha ta, khôblgbng cáfwiach nàzlpho lýjcmd giảynoti.

- Vạgvyzn Hàzlpho thạgvyzch ổgnku? Mộnmozt cáfwiai lớrbktn đnbdiếrujon bao nhiêbrhtu?

bnes trong trízlph nhớrbkt củhpcha Giang Trầsffjn, tựrreia hồboxi nhớrbkt Phệblgb Kim Vưmbspơsffjng Thửtiek, hoàzlphn toàzlphn chízlphnh xáfwiac cógctq mộnmozt loạgvyzi đnbdiboxi vậwahct têbrhtn Vạgvyzn Hàzlpho thạgvyzch, nhưmbspng hắbooin khôblgbng biếrujot đnbdiógctqzlphfwiai gìqkqz. Nguyêbrhtn lai làzlphgnku củhpcha Phệblgb Kim Thửtiek nhấvgcbt tộnmozc?

- Cógctq thểbgih lớrbktn cógctq thểbgih nhỏlbuy, nhỏlbuy cỡqkkyblgb́m đnbdiâvgcb́m, lớrbktn thìqkqz nhưmbspeycsn đnbdiáfwiazlphy.

- Chỉrbkt nhưmbspeycsn đnbdiáfwiazlphy?

Giang Trầsffjn khôblgbng thểbgih khôblgbng bộnmozi phụgvyzc, bấvgcbt luậwahcn tộnmozc đnbdiàzlphn nàzlpho, đnbdinjtku cógctq bổgnkun sựrrei đnbdiynotc thùdfhv, nhưmbsp Vạgvyzn Hàzlpho thạgvyzch ổgnkuzlphy, ởnmoz nhâvgcbn loạgvyzi xem ra, hiểbgihn nhiêbrhtn làzlph khôblgbng thểbgihmbspnmozng tưmbspsffjng nổgnkui.


Nhữdnowng tảynotng đnbdiáfwia kia, tuy lớrbktn nhưmbsp con trâvgcbu, nhưmbspng cuốtieki cùdfhvng cũeihmng khôblgbng tízlphnh lớrbktn. Dung nạgvyzp mấvgcby trăblgbm vạgvyzn Phệblgb Kim Thửtiek, cáfwiai nàzlphy thậwahct sựrreizlph kỳdfhv lạgvyz quýjcmd hiếrujom.

- Vạgvyzn Hàzlpho thạgvyzch ổgnkuzlphy, liêbrhtn quan đnbdiếrujon bízlph pháfwiap khôblgbng gian, bêbrhtn trong tấvgcbt nhiêbrhtn làzlph tầsffjng tầsffjng trọdfhvng đnbdiiệblgbp, vậwahcn dụgvyzng Khôblgbng Gian Pháfwiap Tắbooic đnbdiếrujon trìqkqznh đnbdinmoz đnbdirbktnh phong. Xem ra, từvgcbng tộnmozc đnbdiàzlphn đnbdinjtku cógctq trízlph tuệblgb khôblgbng dậwahcy nổgnkui, cógctq lựrreic lưmbspsffjng thầsffjn thôblgbng bấvgcbt phàzlphm.

Bấvgcbt quáfwia loạgvyzi thầsffjn thôblgbng nàzlphy, nhâvgcbn loạgvyzi cũeihmng cógctq. Mưmbspsffjn Khôblgbng Gian Giớrbkti Chỉrbktzlphgctqi, mộnmozt cáfwiai nhẫtiekn nho nhỏlbuy, lớrbktn cógctq thểbgihigsfn thiêbrhtn nạgvyzp đnbdiddska, nhỏlbuy có thêbrht̉ chứhakga ngưmbspuhyui cấvgcbt vậwahct, đnbdiógctq chẳddskng phảynoti cũeihmng vậwahcn dụgvyzng bízlph thuậwahct khôblgbng gian sao?

gctqi cho cùdfhvng, Vạgvyzn Hàzlpho thạgvyzch ổgnku, trêbrhtn thựrreic tếrujo nguyêbrhtn lýjcmddfhvng đnbdigvyzo cụgvyz trữdnow vậwahct củhpcha nhâvgcbn loạgvyzi khôblgbng sai biệblgbt lắbooim.

Chỉrbktgctq đnbdiiềnjtku tộnmozc đnbdiàzlphn bấvgcbt đnbdiboxing, trízlph tuệblgb bấvgcbt đnbdiboxing, thủhpch đnbdioạgvyzn bấvgcbt đnbdiboxing màzlph thôblgbi.

Tộnmozc đnbdiàzlphn Phệblgb Kim Thửtiekzlphy, ưmbsprbktc chừvgcbng cógctq hai ba trăblgbm triệblgbu con, mặynotc dùdfhvzlph Vạgvyzn Hàzlpho thạgvyzch ổgnku, cũeihmng trêbrhtn trăblgbm cáfwiai, cũeihmng may Khôblgbng Gian Giớrbkti Chỉrbkt củhpcha Giang Trầsffjn coi nhưmbsp rộnmozng rãhakgi, cuốtieki cùdfhvng thảynot xuốtiekng đnbdiưmbspsffjc.

Bấvgcbt quáfwia, mang mộnmozt ổgnku Phệblgb Kim Thửtiekzlphy đnbdii ra ngoàzlphi, làzlph phújupmc hay họdfhva, ai cũeihmng khôblgbng biếrujot.

Giang Trầsffjn cùdfhvng Phệblgb Kim Thửtiekmbspơsffjng thưmbspơsffjng lưmbspsffjng tốtiekt, đnbdibgih tộnmozc chújupmng nógctq chuẩigsfn bịddsk trưmbsprbktc, Giang Trầsffjn lạgvyzi mang chúng đnbdii. Loạgvyzi sựrreiqkqznh nàzlphy, phảynoti tráfwianh tai mắbooit ngưmbspuhyui cho thỏlbuya đnbdiáfwiang.

Bằrgheng khôblgbng thìqkqz, đnbdibgih cho đnbdiboxing bạgvyzn biếrujot hắbooin thoáfwiang cáfwiai mang hai ba trăblgbm triệblgbu Phệblgb Kim Thửtiek ra ngoàzlphi, cáfwiai kia khôblgbng hùdfhv chếrujot ngưmbspuhyui mớrbkti làzlph lạgvyz.

Nếrujou chuyệblgbn nàzlphy truyềnjtkn đnbdii, chỉrbkt sợsffj toàzlphn bộnmoz 16 quốtiekc, từvgcbng quốtiekc quâvgcbn đnbdinjtku khógctqgctq thểbgihqkqznh an.

fwiai nàzlphy so vớrbkti đnbdigvyzi quâvgcbn Kim Dựrreic Kiếrujom Đcecdiểbgihu còeycsn đnbdiáfwiang sợsffjsffjn.

Sốtiekmbspsffjng đnbdigvyzi quâvgcbn Kim Dựrreic Kiếrujom Đcecdiểbgihu, mặynotc dùdfhv nhiềnjtku, nhưmbspng khôblgbng cógctq nhiềnjtku đnbdiếrujon loạgvyzi trìqkqznh đnbdinmoz khủhpchng bốtiekzlphy.

sffjn nữdnowa, lựrreic pháfwia hoạgvyzi củhpcha Phệblgb Kim Thửtiek, càzlphng vưmbspsffjt xa Kim Dựrreic Kiếrujom Đcecdiểbgihu. Nhấvgcbt làzlph Phệblgb Kim Thửtiekmbspơsffjng, bảynotn thâvgcbn hắbooin tưmbspơsffjng đnbdiưmbspơsffjng vớrbkti Tiêbrhtn cảynotnh hậwahcu kỳdfhv củhpcha nhâvgcbn loạgvyzi, cũeihmng làzlph Thiêbrhtn Linh Cảynotnh, cáfwiach Linh Vưmbspơsffjng khôblgbng xa.


Nhưmbspng màzlph, Phệblgb Kim Thửtiek nhấvgcbt tộnmozc, lúc nào dùdfhvng thâvgcbn thểbgih đnbdiếrujon đnbdiynot bạgvyzi đnbditieki thủhpch?

Nhìqkqzn Phệblgb Kim Thửtiek cuồboxin cuộnmozn nhưmbspmbsprbktc thủhpchy triềnjtku, vâvgcḅy mà thậwahct sựrrei thốtieki lui, bọdfhvn ngưmbspuhyui Diệblgbp Dung cógctq mộnmozt loạgvyzi cảynotm giáfwiac khôblgbng châvgcbn thựrreic, cơsffj hồboxi hoàzlphi nghi chuyệblgbn vừvgcba rồboxii, làzlph mộnmozt áfwiac mộnmozng.

Nhưmbspng màzlph, nhìqkqzn đnbdiddska bàzlphn bịddsk Phệblgb Kim Thửtiek nghiềnjtkn áfwiap qua, đnbdisffjy đnbdivgcbt bừvgcba bộnmozn, khôblgbng cógctq mộnmozt tấvgcbc nguyêbrhtn vẹkxcln, bọdfhvn hắbooin lạgvyzi khôblgbng thểbgih khôblgbng tin, vừvgcba rồboxii, đnbdiízlphch thậwahct làzlphgctq Phệblgb Kim Thửtiek triềnjtku tớrbkti.

blgb

Cảynotm giáfwiac tìqkqzm đnbdiưmbspsffjc đnbdiưmbspuhyung sốtiekng trong chỗmati chếrujot, thậwahct tốtiekt

Đcecdan Phi thấvgcby bộnmoz dạgvyzng Giang Trầsffjn giốtiekng nhưmbspmbspuhyui màzlph khôblgbng phảynoti cưmbspuhyui, cũeihmng hiếrujou kỳdfhv đnbdii tớrbkti:

- Giang Trầsffjn, ngưmbspơsffji thuyếrujot phụgvyzc Phệblgb Kim Thửtiekmbspơsffjng lui binh?

- Ngưmbspơsffji làzlphzlphm sao làzlphm đnbdiưmbspsffjc a?

Đcecdan Phi rấvgcbt hiếrujou kỳdfhv.

Giang Trầsffjn cưmbspuhyui nógctqi:

- Ta vừvgcba vặynotn biếrujot vàzlphi câvgcbu thújupm ngữdnow, tùdfhvy tiệblgbn cùdfhvng hắbooin nógctqi mấvgcby câvgcbu, dùdfhv sao thưmbspuhyung xuyêbrhtn qua lạgvyzi sẽgvyz thâvgcbn quen, nógctq đnbdiang tìqkqzm kiếrujom cừvgcbu đnbdiddskch giếrujot tửtiekblgbn củhpcha nógctq. Ta nógctqi cùdfhvng chújupmng ta khôblgbng quan hệblgb. Nógctq giốtiekng nhưmbspgctq thủhpch đnbdioạgvyzn đnbdiynotc thùdfhv, đnbdiiềnjtku tra ra chújupmng ta khôblgbng phảynoti hung phạgvyzm, cho nêbrhtn lui lạgvyzi rôblgb̀i.

Lờuhyui nógctqi nàzlphy, nửtieka thậwahct nửtieka giảynot, nhưmbspng khiếrujon Đcecdan Phi tin khôblgbng phảynoti, khôblgbng tin cũeihmng khôblgbng phảynoti.

Đcecdnmozt nhiêbrhtn lạgvyzi nghĩsdhu tớrbkti cáfwiai gìqkqz, phảynotn báfwiac nógctqi:


- Nếrujou nhưmbsp chúng cógctq thủhpch pháfwiap đnbdiiềnjtku tra, vậwahcy hẳddskn sẽgvyz tra đnbdiưmbspsffjc, khôblgbng phảynoti bọdfhvn ngưmbspuhyui Diệblgbp Đcecdgvyzi làzlphm. Vìqkqz sao bọdfhvn ngưmbspuhyui Diệblgbp Đcecdgvyzi, lạgvyzi bịddsk ăblgbn khôblgbng còeycsn mộnmozt mốtiekng?

- Ai bảynoto bọdfhvn hắbooin khôblgbng hiểbgihu thújupm ngữdnow chứhakg? Cáfwiai nàzlphy làzlphfwiac hạgvyzi khi khôblgbng cógctqblgbn hógctqa.

vgcbm tìqkqznh củhpcha Giang Trầsffjn thậwahct tốtiekt, hắbooin khôblgbng giếrujot đnbdiáfwiam ngưmbspuhyui Diệblgbp Đcecdgvyzi, kếrujot quảynot đnbdiáfwiam ngưmbspuhyui kia tộnmozi áfwiac chồboxing chấvgcbt, thiêbrhtn lýjcmd bấvgcbt dung a.

vgcbm tìqkqznh tốtiekt nhưmbsp hắbooin, còeycsn cógctq Diệblgbp Dung.

qkqzm đnbdiưmbspsffjc đnbdiưmbspuhyung sốtiekng trong chỗmati chếrujot cốtiek nhiêbrhtn làzlph tốtiekt, nhưmbspng màzlph lầsffjn nàzlphy Diệblgbp Đcecdgvyzi châvgcbn châvgcbn thậwahct thậwahct chếrujot rồboxii, hắbooin tựrrei nhiêbrhtn cógctqjcmd do cao hứhakgng.

Huynh đnbdiblgb tầsffjm đnbdiógctq đnbdiếrujon mộnmozt bưmbsprbktc nhưmbsp bọdfhvn hắbooin, sớrbktm đnbdiãhakg khôblgbng còeycsn cảynotm tìqkqznh cốtiekt nhụgvyzc, cógctq chỉrbktzlph tranh đnbdivgcbu khôblgbng chếrujot khôblgbng ngớrbktt.

Diệblgbp Đcecdgvyzi nhưmbsp thếrujo, Diệblgbp Dung cũeihmng nhưmbsp thếrujo.

- Tứhakgmbspơsffjng tửtiek, cáfwiac ngưmbspơsffji ởnmoz chỗmatizlphy chờuhyu mộnmozt chújupmt, ta đnbdii xem sơsffjn cốtiekc kia. Tựrreia hồboxi nhớrbktrrei, ởnmoz trong sơsffjn cốtiekc kia, giốtiekng nhưmbspgctq chújupmt Linh Dưmbspsffjc, vừvgcba rôblgb̀i đnbdii gấvgcbp khôblgbng cógctq ngắbooit lấvgcby.

Giang Trầsffjn tìqkqzm cáfwiai cớrbkt, lưmbspu lạgvyzi bọdfhvn ngưmbspuhyui Diệblgbp Dung, đnbdii rấvgcbt nhanh.

Hắbooin đnbdii, tựrrei nhiêbrhtn làzlph đnbdii mang Phệblgb Kim Thửtiek nhấvgcbt tộnmozc, chỉrbkt chờuhyu bọdfhvn hắbooin tiếrujon vàzlpho Vạgvyzn Hàzlpho thạgvyzch ổgnku, liềnjtkn thu chúng vàzlpho khôblgbng gian giớrbkti chỉrbkt, dẫtiekn đnbdii ra ngoàzlphi.

Đcecdếrujon sơsffjn cốtiekc ưmbsprbktc đnbdiddsknh, Phệblgb Kim Thửtiekmbspơsffjng kia đnbdisffji chờuhyu đnbdiãhakgvgcbu.

- Chuẩigsfn bịddsk xong chưmbspa?

- Chuẩigsfn bịddsk xong.


Phệblgb Kim Thửtiekmbspơsffjng thởnmozzlphi.

- Nhâvgcbn loạgvyzi, lújupmc nàzlphy, ta đnbdiem vậwahcn mệblgbnh toàzlphn bộnmoz tộnmozc đnbdiàzlphn, đnbdinjtku kýjcmd tháfwiac vàzlpho trêbrhtn ngưmbspuhyui củhpcha ngưmbspơsffji, cũeihmng khôblgbng biếrujot làzlph lựrreia chọdfhvn chízlphnh xáfwiac, hay làzlph lựrreia chọdfhvn ngu xuẩigsfn. Hi vọdfhvng, ngưmbspơsffji đnbdivgcbng gạgvyzt ta.

- Nếrujou nhưmbsp ngưmbspơsffji khôblgbng muốtiekn theo chújupmng ta đnbdii, ta cógctq thểbgih truyềnjtkn thụgvyzzlph pháfwiap cho ngưmbspơsffji, đnbdiưmbspơsffjng nhiêbrhtn, ta biếrujot cũeihmng khôblgbng nhiềnjtku, cógctq thểbgih hữdnowu dụgvyzng vớrbkti cáfwiac ngưmbspơsffji hay khôblgbng, ta khôblgbng cáfwiach nàzlpho cam đnbdioan quáfwia nhiềnjtku.

- Khôblgbng cầsffjn nógctqi nữdnowa, ta đnbdiãhakg quyếrujot đnbdiddsknh, thếrujo giớrbkti nàzlphy bịddsk phong bếrujo, căblgbn bảynotn khôblgbng cógctq tiềnjtkn đnbdiboxi, ta nghe nógctqi ngoạgvyzi giớrbkti vôblgbdfhvng vôblgb tậwahcn, đnbdiógctq mớrbkti làzlph Thiêbrhtn Đcecdưmbspuhyung.

- Cógctq Thiêbrhtn Đcecdưmbspuhyung, thìqkqzgctq Đcecdddska Ngụgvyzc. Ngưmbspơsffji cũeihmng đnbdivgcbng xem ngoạgvyzi giớrbkti quáfwia mỹcecd hảynoto.

Giang Trầsffjn cưmbspuhyui nógctqi.

- Chỉrbkt cầsffjn ngưmbspơsffji khôblgbng gạgvyzt ta, dùdfhv đnbdii ra, bịddsk tộnmozc đnbdiàzlphn cưmbspuhyung đnbdigvyzi tiêbrhtu diệblgbt, cáfwiai kia cũeihmng khôblgbng tráfwiach ngưmbspơsffji. Cáfwiai nàzlphy làzlph lựrreia chọdfhvn củhpcha ta, cũeihmng làzlph lựrreia chọdfhvn củhpcha tộnmozc ta.

gctqi xong, Phệblgb Kim Thửtiekmbspơsffjng cũeihmng chui vàzlpho Vạgvyzn Hàzlpho thạgvyzch ổgnku.

Giang Trầsffjn dùdfhvng tốtiekc đnbdinmoz nhanh nhấvgcbt, thu Vạgvyzn Hàzlpho thạgvyzch ổgnku. Thuậwahcn tiệblgbn ởnmoz trong sơsffjn cốtiekc dạgvyzo mộnmozt vòeycsng, gógctqp nhặynott mộnmozt ízlpht Linh Dưmbspsffjc, coi nhưmbsp đnbditieki phógctq qua loa, lújupmc nàzlphy mớrbkti trởnmoz vềnjtk.

- Đcecdi thôblgbi…

Nhìqkqzn thấvgcby bọdfhvn ngưmbspuhyui Đcecdan Phi, Giang Trầsffjn nógctqi mộnmozt tiếrujong, đnbdinmozi ngũeihm lạgvyzi lầsffjn nữdnowa xuấvgcbt pháfwiat.

Trảynoti qua bêbrhtn cạgvyznh thi cốtiekt bọdfhvn ngưmbspuhyui Diệblgbp Đcecdgvyzi, Diệblgbp Dung ngừvgcbng lạgvyzi, nhìqkqzn hai gãhakg thâvgcbn vệblgbgctqi:

- Trầsffjn truồboxing đnbdiếrujon, lạgvyzi khôblgbng thểbgih trầsffjn truồboxing đnbdii. Diệblgbp Đcecdgvyzi nàzlphy, từvgcb nhỏlbuy áfwiap báfwiach ta, nhưmbspng hôblgbm nay chếrujot cũeihmng đnbdiãhakg chếrujot, dùdfhv sao cũeihmng phảynoti cógctq đnbdiddska phưmbspơsffjng chôblgbn xưmbspơsffjng. Tìqkqzm mộnmozt chỗmati, chôblgbn bọdfhvn họdfhv đnbdii.

gctqi làzlph chôblgbn, trêbrhtn thựrreic tếrujoeihmng khôblgbng cógctqfwiai gìqkqz đnbdibgih chôblgbn. Chỉrbktgctq mộnmozt chújupmt bộnmozt phấvgcbn xưmbspơsffjng cốtiekt, phâvgcbn khôblgbng rõrreizlph ai.

Hai gãhakg thâvgcbn vệblgbgctqp nhặynott mộnmozt chújupmt, toàzlphn bộnmozdfhvi lạgvyzi vớrbkti nhau.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.