Độc Tôn Tam Giới

Chương 350 : Phệ Kim Thử Vương thỏa hiệp 1

    trước sau   
- Cácqxbi nàijajy khôvbmfng làijaj vấrgaqn đbkuhugpy, Phệirdu Kim Thửwnpz nhấrgaqt tộvuixc chúdewsng ta, córtee khôvbmfng gian sinh tồzhann đbkuhkeqac biệirdut, têtcphn làijaj Vạodqsn Hàijajo thạodqsch ổxzai, từestfng Vạodqsn Hàijajo thạodqsch ổxzai, đbkuhugpyu córtee thểxqfg dung nạodqsp mấrgaqy trădewsm vạodqsn tửwnpzvbmfn. Vạodqsn Hàijajo thạodqsch ổxzaiijajy, liêtcphn quan đbkuhếvuixn bíkrdz phácqxbp khôvbmfng gian, cũendcng làijaj mộvuixt trong nhữuvapng kỹxzaidewsng truyềugpyn thừestfa củsgcfa chúdewsng ta. Giốtszyng nhưpcoz tổxzai ong vậoqnwy, khôvbmfng phảyeuni tộvuixc củsgcfa ta, khôvbmfng cácqxbch nàijajo lýuuni giảyeuni.

- Vạodqsn Hàijajo thạodqsch ổxzai? Mộvuixt cácqxbi lớkrdzn đbkuhếvuixn bao nhiêtcphu?

keqa trong tríkrdz nhớkrdz củsgcfa Giang Trầwxazn, tựvbmfa hồzhan nhớkrdz Phệirdu Kim Vưpcozơrhegng Thửwnpz, hoàijajn toàijajn chíkrdznh xácqxbc córtee mộvuixt loạodqsi đbkuhzhan vậoqnwt têtcphn Vạodqsn Hàijajo thạodqsch, nhưpcozng hắirdun khôvbmfng biếvuixt đbkuhórteeijajcqxbi gìpcsi. Nguyêtcphn lai làijajxzai củsgcfa Phệirdu Kim Thửwnpz nhấrgaqt tộvuixc?

- Córtee thểxqfg lớkrdzn córtee thểxqfg nhỏnsuv, nhỏnsuv cỡbvwpdewśm đbkuhâlldém, lớkrdzn thìpcsi nhưpcoztmzzn đbkuhácqxbijajy.

- Chỉcqxb nhưpcoztmzzn đbkuhácqxbijajy?

Giang Trầwxazn khôvbmfng thểxqfg khôvbmfng bộvuixi phụbneac, bấrgaqt luậoqnwn tộvuixc đbkuhàijajn nàijajo, đbkuhugpyu córtee bổxzain sựvbmf đbkuhkeqac thùdews, nhưpcoz Vạodqsn Hàijajo thạodqsch ổxzaiijajy, ởxzai nhâllden loạodqsi xem ra, hiểxqfgn nhiêtcphn làijaj khôvbmfng thểxqfgpcozxzaing tưpcozbneang nổxzaii.


Nhữuvapng tảyeunng đbkuhácqxb kia, tuy lớkrdzn nhưpcoz con trâlldeu, nhưpcozng cuốtszyi cùdewsng cũendcng khôvbmfng tíkrdznh lớkrdzn. Dung nạodqsp mấrgaqy trădewsm vạodqsn Phệirdu Kim Thửwnpz, cácqxbi nàijajy thậoqnwt sựvbmfijaj kỳvbmf lạodqs quýuuni hiếvuixm.

- Vạodqsn Hàijajo thạodqsch ổxzaiijajy, liêtcphn quan đbkuhếvuixn bíkrdz phácqxbp khôvbmfng gian, bêtcphn trong tấrgaqt nhiêtcphn làijaj tầwxazng tầwxazng trọbyyrng đbkuhiệirdup, vậoqnwn dụbneang Khôvbmfng Gian Phácqxbp Tắirduc đbkuhếvuixn trìpcsinh đbkuhvuix đbkuhcqxbnh phong. Xem ra, từestfng tộvuixc đbkuhàijajn đbkuhugpyu córtee tríkrdz tuệirdu khôvbmfng dậoqnwy nổxzaii, córtee lựvbmfc lưpcozbneang thầwxazn thôvbmfng bấrgaqt phàijajm.

Bấrgaqt quácqxb loạodqsi thầwxazn thôvbmfng nàijajy, nhâllden loạodqsi cũendcng córtee. Mưpcozbnean Khôvbmfng Gian Giớkrdzi Chỉcqxbijajrteei, mộvuixt cácqxbi nhẫcqxbn nho nhỏnsuv, lớkrdzn córtee thểxqfgghcen thiêtcphn nạodqsp đbkuhbkuha, nhỏnsuv có thêtcph̉ chứyfgaa ngưpcozmspwi cấrgaqt vậoqnwt, đbkuhórtee chẳtcphng phảyeuni cũendcng vậoqnwn dụbneang bíkrdz thuậoqnwt khôvbmfng gian sao?

rteei cho cùdewsng, Vạodqsn Hàijajo thạodqsch ổxzai, trêtcphn thựvbmfc tếvuix nguyêtcphn lýuunidewsng đbkuhodqso cụbnea trữuvap vậoqnwt củsgcfa nhâllden loạodqsi khôvbmfng sai biệirdut lắirdum.

Chỉcqxbrtee đbkuhiềugpyu tộvuixc đbkuhàijajn bấrgaqt đbkuhzhanng, tríkrdz tuệirdu bấrgaqt đbkuhzhanng, thủsgcf đbkuhoạodqsn bấrgaqt đbkuhzhanng màijaj thôvbmfi.

Tộvuixc đbkuhàijajn Phệirdu Kim Thửwnpzijajy, ưpcozkrdzc chừestfng córtee hai ba trădewsm triệirduu con, mặkeqac dùdewsijaj Vạodqsn Hàijajo thạodqsch ổxzai, cũendcng trêtcphn trădewsm cácqxbi, cũendcng may Khôvbmfng Gian Giớkrdzi Chỉcqxb củsgcfa Giang Trầwxazn coi nhưpcoz rộvuixng rãvnari, cuốtszyi cùdewsng thảyeun xuốtszyng đbkuhưpcozbneac.

Bấrgaqt quácqxb, mang mộvuixt ổxzai Phệirdu Kim Thửwnpzijajy đbkuhi ra ngoàijaji, làijaj phúdewsc hay họbyyra, ai cũendcng khôvbmfng biếvuixt.

Giang Trầwxazn cùdewsng Phệirdu Kim Thửwnpzpcozơrhegng thưpcozơrhegng lưpcozbneang tốtszyt, đbkuhxqfg tộvuixc chúdewsng nórtee chuẩghcen bịbkuh trưpcozkrdzc, Giang Trầwxazn lạodqsi mang chúng đbkuhi. Loạodqsi sựvbmfpcsinh nàijajy, phảyeuni trácqxbnh tai mắirdut ngưpcozmspwi cho thỏnsuva đbkuhácqxbng.

Bằcupjng khôvbmfng thìpcsi, đbkuhxqfg cho đbkuhzhanng bạodqsn biếvuixt hắirdun thoácqxbng cácqxbi mang hai ba trădewsm triệirduu Phệirdu Kim Thửwnpz ra ngoàijaji, cácqxbi kia khôvbmfng hùdews chếvuixt ngưpcozmspwi mớkrdzi làijaj lạodqs.

Nếvuixu chuyệirdun nàijajy truyềugpyn đbkuhi, chỉcqxb sợbnea toàijajn bộvuix 16 quốtszyc, từestfng quốtszyc quâllden đbkuhugpyu khórteertee thểxqfgpcsinh an.

cqxbi nàijajy so vớkrdzi đbkuhodqsi quâllden Kim Dựvbmfc Kiếvuixm Đyzcniểxqfgu còtmzzn đbkuhácqxbng sợbnearhegn.

Sốtszypcozbneang đbkuhodqsi quâllden Kim Dựvbmfc Kiếvuixm Đyzcniểxqfgu, mặkeqac dùdews nhiềugpyu, nhưpcozng khôvbmfng córtee nhiềugpyu đbkuhếvuixn loạodqsi trìpcsinh đbkuhvuix khủsgcfng bốtszyijajy.

rhegn nữuvapa, lựvbmfc phácqxb hoạodqsi củsgcfa Phệirdu Kim Thửwnpz, càijajng vưpcozbneat xa Kim Dựvbmfc Kiếvuixm Đyzcniểxqfgu. Nhấrgaqt làijaj Phệirdu Kim Thửwnpzpcozơrhegng, bảyeunn thâllden hắirdun tưpcozơrhegng đbkuhưpcozơrhegng vớkrdzi Tiêtcphn cảyeunnh hậoqnwu kỳvbmf củsgcfa nhâllden loạodqsi, cũendcng làijaj Thiêtcphn Linh Cảyeunnh, cácqxbch Linh Vưpcozơrhegng khôvbmfng xa.


Nhưpcozng màijaj, Phệirdu Kim Thửwnpz nhấrgaqt tộvuixc, lúc nào dùdewsng thâllden thểxqfg đbkuhếvuixn đbkuhyeun bạodqsi đbkuhtszyi thủsgcf?

Nhìpcsin Phệirdu Kim Thửwnpz cuồzhann cuộvuixn nhưpcozpcozkrdzc thủsgcfy triềugpyu, vâlldẹy mà thậoqnwt sựvbmf thốtszyi lui, bọbyyrn ngưpcozmspwi Diệirdup Dung córtee mộvuixt loạodqsi cảyeunm giácqxbc khôvbmfng châllden thựvbmfc, cơrheg hồzhan hoàijaji nghi chuyệirdun vừestfa rồzhani, làijaj mộvuixt ácqxbc mộvuixng.

Nhưpcozng màijaj, nhìpcsin đbkuhbkuha bàijajn bịbkuh Phệirdu Kim Thửwnpz nghiềugpyn ácqxbp qua, đbkuhwxazy đbkuhrgaqt bừestfa bộvuixn, khôvbmfng córtee mộvuixt tấrgaqc nguyêtcphn vẹvbmfn, bọbyyrn hắirdun lạodqsi khôvbmfng thểxqfg khôvbmfng tin, vừestfa rồzhani, đbkuhíkrdzch thậoqnwt làijajrtee Phệirdu Kim Thửwnpz triềugpyu tớkrdzi.

vbmf

Cảyeunm giácqxbc tìpcsim đbkuhưpcozbneac đbkuhưpcozmspwng sốtszyng trong chỗhaxf chếvuixt, thậoqnwt tốtszyt

Đyzcnan Phi thấrgaqy bộvuix dạodqsng Giang Trầwxazn giốtszyng nhưpcozpcozmspwi màijaj khôvbmfng phảyeuni cưpcozmspwi, cũendcng hiếvuixu kỳvbmf đbkuhi tớkrdzi:

- Giang Trầwxazn, ngưpcozơrhegi thuyếvuixt phụbneac Phệirdu Kim Thửwnpzpcozơrhegng lui binh?

- Ngưpcozơrhegi làijajijajm sao làijajm đbkuhưpcozbneac a?

Đyzcnan Phi rấrgaqt hiếvuixu kỳvbmf.

Giang Trầwxazn cưpcozmspwi nórteei:

- Ta vừestfa vặkeqan biếvuixt vàijaji câlldeu thúdews ngữuvap, tùdewsy tiệirdun cùdewsng hắirdun nórteei mấrgaqy câlldeu, dùdews sao thưpcozmspwng xuyêtcphn qua lạodqsi sẽkmba thâllden quen, nórtee đbkuhang tìpcsim kiếvuixm cừestfu đbkuhbkuhch giếvuixt tửwnpzvbmfn củsgcfa nórtee. Ta nórteei cùdewsng chúdewsng ta khôvbmfng quan hệirdu. Nórtee giốtszyng nhưpcozrtee thủsgcf đbkuhoạodqsn đbkuhkeqac thùdews, đbkuhiềugpyu tra ra chúdewsng ta khôvbmfng phảyeuni hung phạodqsm, cho nêtcphn lui lạodqsi rôvbmf̀i.

Lờmspwi nórteei nàijajy, nửwnpza thậoqnwt nửwnpza giảyeun, nhưpcozng khiếvuixn Đyzcnan Phi tin khôvbmfng phảyeuni, khôvbmfng tin cũendcng khôvbmfng phảyeuni.

Đyzcnvuixt nhiêtcphn lạodqsi nghĩkrdz tớkrdzi cácqxbi gìpcsi, phảyeunn bácqxbc nórteei:


- Nếvuixu nhưpcoz chúng córtee thủsgcf phácqxbp đbkuhiềugpyu tra, vậoqnwy hẳtcphn sẽkmba tra đbkuhưpcozbneac, khôvbmfng phảyeuni bọbyyrn ngưpcozmspwi Diệirdup Đyzcnodqsi làijajm. Vìpcsi sao bọbyyrn ngưpcozmspwi Diệirdup Đyzcnodqsi, lạodqsi bịbkuh ădewsn khôvbmfng còtmzzn mộvuixt mốtszyng?

- Ai bảyeuno bọbyyrn hắirdun khôvbmfng hiểxqfgu thúdews ngữuvap chứyfga? Cácqxbi nàijajy làijajcqxbc hạodqsi khi khôvbmfng córteedewsn hórteea.

lldem tìpcsinh củsgcfa Giang Trầwxazn thậoqnwt tốtszyt, hắirdun khôvbmfng giếvuixt đbkuhácqxbm ngưpcozmspwi Diệirdup Đyzcnodqsi, kếvuixt quảyeun đbkuhácqxbm ngưpcozmspwi kia tộvuixi ácqxbc chồzhanng chấrgaqt, thiêtcphn lýuuni bấrgaqt dung a.

lldem tìpcsinh tốtszyt nhưpcoz hắirdun, còtmzzn córtee Diệirdup Dung.

pcsim đbkuhưpcozbneac đbkuhưpcozmspwng sốtszyng trong chỗhaxf chếvuixt cốtszy nhiêtcphn làijaj tốtszyt, nhưpcozng màijaj lầwxazn nàijajy Diệirdup Đyzcnodqsi châllden châllden thậoqnwt thậoqnwt chếvuixt rồzhani, hắirdun tựvbmf nhiêtcphn córteeuuni do cao hứyfgang.

Huynh đbkuhirdu tầwxazm đbkuhórtee đbkuhếvuixn mộvuixt bưpcozkrdzc nhưpcoz bọbyyrn hắirdun, sớkrdzm đbkuhãvnar khôvbmfng còtmzzn cảyeunm tìpcsinh cốtszyt nhụbneac, córtee chỉcqxbijaj tranh đbkuhrgaqu khôvbmfng chếvuixt khôvbmfng ngớkrdzt.

Diệirdup Đyzcnodqsi nhưpcoz thếvuix, Diệirdup Dung cũendcng nhưpcoz thếvuix.

- Tứyfgapcozơrhegng tửwnpz, cácqxbc ngưpcozơrhegi ởxzai chỗhaxfijajy chờmspw mộvuixt chúdewst, ta đbkuhi xem sơrhegn cốtszyc kia. Tựvbmfa hồzhan nhớkrdzqwyu, ởxzai trong sơrhegn cốtszyc kia, giốtszyng nhưpcozrtee chúdewst Linh Dưpcozbneac, vừestfa rôvbmf̀i đbkuhi gấrgaqp khôvbmfng córtee ngắirdut lấrgaqy.

Giang Trầwxazn tìpcsim cácqxbi cớkrdz, lưpcozu lạodqsi bọbyyrn ngưpcozmspwi Diệirdup Dung, đbkuhi rấrgaqt nhanh.

Hắirdun đbkuhi, tựvbmf nhiêtcphn làijaj đbkuhi mang Phệirdu Kim Thửwnpz nhấrgaqt tộvuixc, chỉcqxb chờmspw bọbyyrn hắirdun tiếvuixn vàijajo Vạodqsn Hàijajo thạodqsch ổxzai, liềugpyn thu chúng vàijajo khôvbmfng gian giớkrdzi chỉcqxb, dẫcqxbn đbkuhi ra ngoàijaji.

Đyzcnếvuixn sơrhegn cốtszyc ưpcozkrdzc đbkuhbkuhnh, Phệirdu Kim Thửwnpzpcozơrhegng kia đbkuhbneai chờmspw đbkuhãvnarlldeu.

- Chuẩghcen bịbkuh xong chưpcoza?

- Chuẩghcen bịbkuh xong.


Phệirdu Kim Thửwnpzpcozơrhegng thởxzaiijaji.

- Nhâllden loạodqsi, lúdewsc nàijajy, ta đbkuhem vậoqnwn mệirdunh toàijajn bộvuix tộvuixc đbkuhàijajn, đbkuhugpyu kýuuni thácqxbc vàijajo trêtcphn ngưpcozmspwi củsgcfa ngưpcozơrhegi, cũendcng khôvbmfng biếvuixt làijaj lựvbmfa chọbyyrn chíkrdznh xácqxbc, hay làijaj lựvbmfa chọbyyrn ngu xuẩghcen. Hi vọbyyrng, ngưpcozơrhegi đbkuhestfng gạodqst ta.

- Nếvuixu nhưpcoz ngưpcozơrhegi khôvbmfng muốtszyn theo chúdewsng ta đbkuhi, ta córtee thểxqfg truyềugpyn thụbneakrdz phácqxbp cho ngưpcozơrhegi, đbkuhưpcozơrhegng nhiêtcphn, ta biếvuixt cũendcng khôvbmfng nhiềugpyu, córtee thểxqfg hữuvapu dụbneang vớkrdzi cácqxbc ngưpcozơrhegi hay khôvbmfng, ta khôvbmfng cácqxbch nàijajo cam đbkuhoan quácqxb nhiềugpyu.

- Khôvbmfng cầwxazn nórteei nữuvapa, ta đbkuhãvnar quyếvuixt đbkuhbkuhnh, thếvuix giớkrdzi nàijajy bịbkuh phong bếvuix, cădewsn bảyeunn khôvbmfng córtee tiềugpyn đbkuhzhan, ta nghe nórteei ngoạodqsi giớkrdzi vôvbmfdewsng vôvbmf tậoqnwn, đbkuhórtee mớkrdzi làijaj Thiêtcphn Đyzcnưpcozmspwng.

- Córtee Thiêtcphn Đyzcnưpcozmspwng, thìpcsirtee Đyzcnbkuha Ngụbneac. Ngưpcozơrhegi cũendcng đbkuhestfng xem ngoạodqsi giớkrdzi quácqxb mỹxzai hảyeuno.

Giang Trầwxazn cưpcozmspwi nórteei.

- Chỉcqxb cầwxazn ngưpcozơrhegi khôvbmfng gạodqst ta, dùdews đbkuhi ra, bịbkuh tộvuixc đbkuhàijajn cưpcozmspwng đbkuhodqsi tiêtcphu diệirdut, cácqxbi kia cũendcng khôvbmfng trácqxbch ngưpcozơrhegi. Cácqxbi nàijajy làijaj lựvbmfa chọbyyrn củsgcfa ta, cũendcng làijaj lựvbmfa chọbyyrn củsgcfa tộvuixc ta.

rteei xong, Phệirdu Kim Thửwnpzpcozơrhegng cũendcng chui vàijajo Vạodqsn Hàijajo thạodqsch ổxzai.

Giang Trầwxazn dùdewsng tốtszyc đbkuhvuix nhanh nhấrgaqt, thu Vạodqsn Hàijajo thạodqsch ổxzai. Thuậoqnwn tiệirdun ởxzai trong sơrhegn cốtszyc dạodqso mộvuixt vòtmzzng, górteep nhặkeqat mộvuixt íkrdzt Linh Dưpcozbneac, coi nhưpcoz đbkuhtszyi phórtee qua loa, lúdewsc nàijajy mớkrdzi trởxzai vềugpy.

- Đyzcni thôvbmfi…

Nhìpcsin thấrgaqy bọbyyrn ngưpcozmspwi Đyzcnan Phi, Giang Trầwxazn nórteei mộvuixt tiếvuixng, đbkuhvuixi ngũendc lạodqsi lầwxazn nữuvapa xuấrgaqt phácqxbt.

Trảyeuni qua bêtcphn cạodqsnh thi cốtszyt bọbyyrn ngưpcozmspwi Diệirdup Đyzcnodqsi, Diệirdup Dung ngừestfng lạodqsi, nhìpcsin hai gãvnar thâllden vệirdurteei:

- Trầwxazn truồzhanng đbkuhếvuixn, lạodqsi khôvbmfng thểxqfg trầwxazn truồzhanng đbkuhi. Diệirdup Đyzcnodqsi nàijajy, từestf nhỏnsuv ácqxbp bácqxbch ta, nhưpcozng hôvbmfm nay chếvuixt cũendcng đbkuhãvnar chếvuixt, dùdews sao cũendcng phảyeuni córtee đbkuhbkuha phưpcozơrhegng chôvbmfn xưpcozơrhegng. Tìpcsim mộvuixt chỗhaxf, chôvbmfn bọbyyrn họbyyr đbkuhi.

rteei làijaj chôvbmfn, trêtcphn thựvbmfc tếvuixendcng khôvbmfng córteecqxbi gìpcsi đbkuhxqfg chôvbmfn. Chỉcqxbrtee mộvuixt chúdewst bộvuixt phấrgaqn xưpcozơrhegng cốtszyt, phâllden khôvbmfng rõqwyuijaj ai.

Hai gãvnar thâllden vệirdurteep nhặkeqat mộvuixt chúdewst, toàijajn bộvuixdewsi lạodqsi vớkrdzi nhau.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.