Độc Tôn Tam Giới

Chương 35 : Yến hội là cái lừa bịp? Ta không sợ! 2

    trước sau   
quatpwmup bávemdt cơqdhim củhniga ngưquathgxpi, đjmhfâfczly làwlme tửtcmp thùaksq. Giang Trầzdqkn rấwomtt rõxqsuwlmeng, việxpqmc nàwlmey khôaksqng cónrly khảciododapng từcvyv bỏjgkz ýjmhf đjmhfxqsu.

wrqfc chạaxjung vạaxjung tốfowhi, Giang Trầzdqkn mớpwmui chậxqsum rãtctci từcvyv trong mậxqsut thấwomtt tu luyệxpqmn đjmhfi ra. Dùaksqng cávemdch nónrlyi củhniga hăodaṕn, đjmhfi sớpwmum cũtmskng sẽvrfi bịghik ngưquathgxpi đjmhffowhi xửtcmp lạaxjunh nhạaxjut, còvnlcn khôaksqng bằvrfing chờhgxp bọuvkbn ngưquathgxpi đjmhfếuvkbn đjmhfôaksqng đjmhfhnig lạaxjui đjmhfi.

Giang Phong tưquatquatng tưquatfczlng cũtmskng nhưquat vậxqsuy, liềalymn tiếuvkbp nhậxqsun đjmhfalym nghịghik củhniga Giang Trầzdqkn.

Chờhgxp hai cha con bọuvkbn hắmhvkn đjmhfuổvaoli tớpwmui Long Đevsqvrfing Hầzdqku phủhnig, khávemdch đjmhfưquatfczlc mờhgxpi đjmhfalymu đjmhfãtctc đjmhfếuvkbn thấwomtt thấwomtt bávemdt bávemdt.

Tràwlmeng diệxpqmn mộquatt chúwrqft cũtmskng khôaksqng vưquatfczlt quávemd Giang Trầzdqkn ýjmhf liệxpqmu, hữbombu ýjmhfaksq ýjmhf, mộquatt ívhust chưquat hầzdqku cùaksqng Long Đevsqvrfing Hầzdqku tầzdqkm đjmhfónrly đjmhfãtctc đjmhfaxjut thàwlmenh ăodapn ýjmhf, cốfowh ýjmhf gạaxjut lấwomty hai phụchpu tửtcmp.

tmskng may, Giang Hãtctcn Hầzdqku xưquata nay làwlmem ngưquathgxpi khôaksqng tệxpqm, ởquat chưquat hầzdqku tầzdqkm đjmhfónrly, cũtmskng kếuvkbt giao mộquatt ívhust ngưquathgxpi. Nhữbombng đjmhfxqsung liêvnlcu quen biếuvkbt nàwlmey, đjmhfalymu nhao nhao cùaksqng Giang Phong chàwlmeo hỏjgkzi.


Tràwlmeng diệxpqmn ngưquatfczlc lạaxjui khôaksqng đjmhfếuvkbn mứougvc quávemd khónrly xem.

- Giang lãtctco đjmhfxpqm, bảciodn hầzdqku ngàwlmen trôaksqng vạaxjun mong, cuốfowhi cùaksqng chờhgxp ngưquatơqdhii đjmhfếuvkbn rồxqsui.

Đevsqquatt nhiêvnlcn, mộquatt tiếuvkbng cưquathgxpi cởquati mởquat từcvyv phívhusa trưquatpwmuc truyềalymn đjmhfếuvkbn, mộquatt nam tửtcmp cẩwfwom bàwlmeo hoa phụchpuc cấwomtt bưquatpwmuc hưquatpwmung Giang Phong đjmhfi tớpwmui.

Ngưquathgxpi nàwlmey lưquatng hùaksqm vai gấwomtu, đjmhfi trêvnlcn đjmhfưquatơqdhìng uy vũtmsk sinh phong, nhấwomtt cửtcmp nhấwomtt đjmhfquatng tầzdqkm đjmhfónrly tràwlmen đjmhfzdqky bávemd khívhus, đjmhfúwrqfng làwlme Long Đevsqvrfing Hầzdqku Long Chiếuvkbu Phong.

- Khôaksqng dávemdm nhậxqsun, Long huynh khávemdch khívhus.

- Đevsqếuvkbn đjmhfếuvkbn, Giang lãtctco đjmhfxpqm ngưquatơqdhii làwlme khávemdch quýjmhf củhniga ta hôaksqm nay, phảciodi cùaksqng bảciodn hầzdqku ngồxqsui ghếuvkb trêvnlcn.

Ghếuvkb trêvnlcn cũtmskng khôaksqng phảciodi dễtcmp ngồxqsui nhưquat vậxqsuy, loạaxjui Vưquatơqdhing hầzdqku chi gia nàwlmey, chúwrqf ýjmhf nhấwomtt làwlme sắmhvkp xếuvkbp chỗrktd ngồxqsui. Tuy Giang Hãtctcn Hầzdqku đjmhfghika vịghik khôaksqng tệxpqm, nhưquatng còvnlcn khôaksqng cónrly cao đjmhfếuvkbn cónrly thểaoel ngồxqsui ngang hàwlmeng vớpwmui Long Đevsqvrfing Hầzdqku.

- Cávemdi nàwlmey khôaksqng tốfowht lắmhvkm a? Long huynh ngưquatơqdhii còvnlcn đjmhfang bậxqsun việxpqmc, ta cùaksqng vớpwmui cávemdc huynh đjmhfxpqm ngồxqsui chung làwlme đjmhfưquatfczlc.

Giang Phong thìrenb nguyệxpqmn ýjmhfaksqng đjmhfávemdm lãtctco huynh đjmhfxpqmwlmey chung mộquatt chỗrktd.

Bấwomtt quávemd, hắmhvkn hiểaoeln nhiêvnlcn đjmhfávemdnh giávemd thấwomtp kiêvnlcn trìrenb củhniga Long Chiếuvkbu Phong.

- Khávemdch theo chủ a, hôaksqm nay Giang lãtctco đjmhfxpqm nhấwomtt đjmhfghiknh phảciodi nghe theo bảciodn hầzdqku.

Long Chiếuvkbu Phong rấwomtt cónrly mộquatt loạaxjui khívhus thếuvkb ngưquatơqdhii khôaksqng ngồxqsui ghếuvkb trêvnlcn, ta liềalymn khôaksqng bỏjgkz qua.

Mộquatt bêvnlcn Giang Trầzdqkn thảciodn nhiêvnlcn nónrlyi:


- Phụchpu thâfczln, khónrly đjmhfưquatfczlc Long Đevsqvrfing Hầzdqku ưquatu ávemdi nhưquat thếuvkb, đjmhfãtctcnrly ghếuvkb trêvnlcn, vìrenb sao khôaksqng ngồxqsui? Ngồxqsui làwlme đjmhfưquatfczlc a.

- Ha ha ha, vịghikwlmey làwlme? Đevsqúwrqfng rồxqsui, nhấwomtt đjmhfghiknh làwlme Giang Trầzdqkn hiềalymn chấwomtt. Hảciodo hảciodo, hổvaol phụchpu khôaksqng khuyểaoeln tửtcmp. Hiềalymn chấwomtt, cávemdc ngưquatơqdhii đjmhfxqsung lứougva cứougvvemdo nhiệxpqmt đjmhfi, bảciodn hầzdqku khôaksqng érktdp buộquatc.

Ánclknh mắmhvkt củhniga Long Đevsqvrfing Hầzdqku hơqdhii thâfczlm ýjmhf, ởquat trưquatpwmuc mặprxlt Giang Trầzdqkn dừcvyvng lạaxjui chốfowhc lávemdt, ha ha cưquathgxpi nónrlyi.

- Hắmhvkc hắmhvkc, Hầzdqku gia tựaxju tiệxpqmn.

Giang Trầzdqkn tùaksqy ýjmhf khoávemdt tay ávemdo, liềalymn quay ngưquathgxpi đjmhfi ra.

- Trầzdqkn ca, bêvnlcn nàwlmey.

Vừcvyva xoay ngưquathgxpi, Giang Trầzdqkn liềalymn chứougvng kiếuvkbn mộquatt thâfczln ảciodnh cựaxjuc đjmhfaxjui, trêvnlcn mộquatt cávemdi bàwlmen khôaksqng xa, hưquatng phấwomtn hưquatpwmung hắmhvkn ngoắmhvkc tay!

Thâfczln hìrenbnh nhưquat thếuvkb, toàwlmen bộquat Đevsqôaksqng Phưquatơqdhing Vưquatơqdhing Quốfowhc cũtmskng chỉfowhnrly mộquatt, khôaksqng còvnlcn chi nhávemdnh, tựaxju nhiêvnlcn làwlme Tuyêvnlcn Bàwlmen tửtcmp khôaksqng thểaoel nghi ngờhgxp.

aksqng Tuyêvnlcn Bàwlmen tửtcmp, còvnlcn cónrly Hổvaol Khâfczlu Hầzdqku truyềalymn nhâfczln Hồxqsu Khâfczlu Nhạaxjuc, hai ngưquathgxpi nàwlmey, đjmhfúwrqfng làwlme bằvrfing hữbombu củhniga Giang Trầzdqkn.

Vềalym phầzdqkn Dưquatơqdhing Tôaksqng, lạaxjui trôaksq́n ơqdhỉ mộquatt bàwlmen khávemdc, ávemdnh mắmhvkt thậxqsum chívhus khôaksqng dávemdm nhìrenbn hưquatpwmung bọuvkbn ngưquathgxpi Tuyêvnlcn Bàwlmen tửtcmp, hiểaoeln nhiêvnlcn làwlme khôaksqng cónrly ýjmhf đjmhfghiknh tớpwmui lẫgjodn vàwlmeo.

- Trầzdqkn ca, mấwomty ngàwlmey nay nhởquat chếuvkbt đjmhfxpqm đjmhfxpqm a!

Tuyêvnlcn Bàwlmen tửtcmp rấwomtt làwlmewlmeo phónrlyng, dùaksqng tay ávemdo do tơqdhi lụchpua thưquatfczlng đjmhflnbang chếuvkbvemdc, ởquat trêvnlcn mộquatt cávemdi ghếuvkb lau lau:

- Trầzdqkn ca, đjmhfâfczly làwlme vịghik trívhus ta sớpwmum chuẩwfwon bịghik cho ngưquatơqdhii. Ha ha, cónrly trọuvkbng tảciodi, chiếuvkbm chỗrktd rấwomtt cónrly ưquatu thếuvkb a!


- Trầzdqkn ca, đjmhfãtctcfczlu khôaksqng gặprxlp ngưquatơqdhii, rấwomtt nhớpwmu ngưquatơqdhii a.

Trong mắmhvkt Hồxqsu Khâfczlu Nhạaxjuc cũtmskng lộquat ra nhiệxpqmt tìrenbnh. Ngưquathgxpi nàwlmey lờhgxpi nónrlyi khôaksqng nhiềalymu, nhưquatng màwlme rấwomtt thàwlmenh thựaxjuc.

obaw loạaxjui trưquathgxpng hợfczlp nàwlmey, dùaksqng đjmhfghika vịghik Giang Hãtctcn Hầzdqku trưquatpwmuc mắmhvkt tràwlmen đjmhfzdqky nguy cơqdhi, hai ngưquathgxpi nàwlmey còvnlcn cónrly thểaoelnrly biểaoelu hiệxpqmn nhưquat vậxqsuy, Giang Trầzdqkn cónrly chúwrqft cảciodm đjmhfquatng a.

Nhữbombng ngưquathgxpi nàwlmey có thêvnlc̉ xưquatng làwlme bằvrfing hữbombu, xávemdc thựaxjuc cónrlyjmhf do xưquatng làwlme bằvrfing hữbombu.

Giang Trầzdqkn bỏjgkz qua bốfowhn phívhusa quăodapng đjmhfếuvkbn cávemdc loạaxjui ávemdnh mắmhvkt, đjmhfang chuẩwfwon bịghik nhậxqsup tọuvkba, bỗrktdng nhiêvnlcn bêvnlcn cạaxjunh ghếuvkb kia, hiệxpqmn lêvnlcn mộquatt thâfczln ảciodnh, đjmhfprxlt môaksqng ngồxqsui ởquat trêvnlcn mặprxlt ghếuvkbwlme Tuyêvnlcn Bàwlmen tửtcmp lau qua.

- Tuyêvnlcn Bàwlmen tửtcmp, cávemdm ơqdhin ngưquatơqdhii giàwlmenh chỗrktd cho ta.

Ngưquathgxpi nàwlmey mộquatt thâfczln bàwlmeo phụchpuc màwlmeu đjmhfen, cávemdi mũtmski cựaxjuc kỳjmhf dễtcmpwlmem ngưquathgxpi khávemdc chúwrqf ýjmhf, khónrlye miệxpqmng tràwlmen ra vàwlmei phầzdqkn đjmhfùaksqa cợfczlt, đjmhfaxjui mãtctc kim đjmhfao chiếuvkbm đjmhfoạaxjut vịghik trívhus kia.

- Yếuvkbn hầzdqku tửtcmp, ngưquatơqdhii cónrly ýjmhfrenb?

Tuyêvnlcn Bàwlmen tửtcmp trựaxjuc tiếuvkbp nổvaoli giậxqsun.

- Tuyêvnlcn Bàwlmen tửtcmp, ta ngưquatfczlc lạaxjui muốfowhn hỏjgkzi ngưquatơqdhii, ngưquatơqdhii cónrly ýjmhfrenb a? Chỗrktd ngồxqsui nàwlmey chẳlnbang lẽvrfi ta khôaksqng thểaoel ngồxqsui sao?

Ngưquathgxpi nàwlmey làwlme Nhạaxjun Môaksqn Hầzdqku truyềalymn nhâfczln Yếuvkbn Nhấwomtt Minh. Ngàwlmey đjmhfónrly tạaxjui Dưquatfczlc Sưquat Đevsqiệxpqmn, tựaxjuvemdo danh sốfowh uy hiếuvkbp Giang Trầzdqkn, cũtmskng cónrly ngưquathgxpi nàwlmey.

- Đevsqâfczly làwlme ta giàwlmenh chỗrktd cho Trầzdqkn ca!

Tuyêvnlcn Bàwlmen tửtcmp muốfowhn đjmhfi nhấwomtc Yếuvkbn Nhấwomtt Minh lêvnlcn.


- Trầzdqkn ca? Ngưquatơqdhii nónrlyi làwlme hắmhvkn sao?

Yếuvkbn Nhấwomtt Minh giốfowhng nhưquatquathgxpi màwlme khôaksqng phảciodi cưquathgxpi nónrlyi:

- Tuyêvnlcn Bàwlmen tửtcmp ngưquatơqdhii mùaksqvnlca sao? Nơqdhii nàwlmey làwlme khu trung giai châfczln khívhus, ívhust nhấwomtt phảciodi cónrly bốfowhn mạaxjuch châfczln khívhus, mớpwmui cónrlyquatvemdch nhậxqsup tọuvkba.

quathgxpm lưquathgxpm Giang Trầzdqkn, Yếuvkbn Nhấwomtt Minh dùaksqng mộquatt khẩwfwou khívhus cựaxjuc kỳjmhf trêvnlcu tứougvc, chỉfowh chỉfowhqdhii hẻaxjuo lávemdnh lẻaxju loi trơqdhi trọuvkbi mộquatt cávemdi bàwlmen nhỏjgkz:

- Giang Trầzdqkn, cávemdi bàwlmen kia, làwlme chuẩwfwon bịghik cho sơqdhi giai Châfczln Khívhus cảciodnh.

Yếuvkbn Nhấwomtt Minh lờhgxpi nàwlmey vừcvyva ra, bốfowhn phívhusa lậxqsup tứougvc truyềalymn đjmhfếuvkbn mộquatt mảciodnh cưquathgxpi vang. Hiểaoeln nhiêvnlcn, đjmhfâfczly làwlme thủhnig đjmhfoạaxjun thiếuvkbt kếuvkb tốfowht, chỉfowh đjmhffczli Giang Trầzdqkn cùaksqng Tuyêvnlcn Bàwlmen tửtcmp đjmhfếuvkbn mấwomtt mặprxlt xấwomtu hổvaol.

Tuyêvnlcn Bàwlmen tửtcmp giậxqsun tívhusm mặprxlt:

- Yếuvkbn hầzdqku tửtcmp, ngưquatơqdhii lâfczlu khôaksqng bịghik ăodapn đjmhfòvnlcn nêvnlcn ngứougva da đjmhfúwrqfng khôaksqng?

Yếuvkbn Nhấwomtt Minh cưquathgxpi nhạaxjut nónrlyi:

- Tuyêvnlcn Bàwlmen tửtcmp, ngưquatơqdhii chỉfowhwlme mộquatt năodapm mạaxjuch châfczln khívhus, lúc nào cónrlytmskng khívhuswlmey, muốfowhn đjmhfávemdnh sávemdu mạaxjuch cưquathgxpng giảciod?

Đevsqang khi nónrlyi chuyệxpqmn, sávemdu mạaxjuch châfczln khívhus củhniga Yếuvkbn Nhấwomtt Minh bắmhvkt đjmhfzdqku khởquati đjmhfquatng, mộquatt cỗrktd khívhus thếuvkb bứougvc ngưquathgxpi ơqdhỉ trưquatơqdhíc măodap̣t đjmhfèuvkb xuốfowhng.

Hiệxpqmn trưquathgxpng giưquatơqdhing cung bạaxjut kiếuvkbm, rấwomtt cónrlyquat thếuvkb mộquatt lờhgxpi khôaksqng hợfczlp sẽvrfi đjmhfquatng thủhnig.

Đevsqquatt nhiêvnlcn, mộquatt cávemdi bàwlmen cávemdch đjmhfónrly khôaksqng xa, truyềalymn đjmhfếuvkbn mộquatt thanh âfczlm thanh thúwrqfy:

- Giang Trầzdqkn ca ca, đjmhfếuvkbn bêvnlcn nàwlmey ngồxqsui, ta lưquatu lạaxjui vịghik trívhus cho ngưquatơqdhii.

Thanh âfczlm nàwlmey ngâfczly thơqdhi thanh thúwrqfy, Giang Trầzdqkn khôaksqng cầzdqkn quay đjmhfzdqku lạaxjui, liềalymn biếuvkbt làwlme đjmhfưquatơqdhing triềalymu côaksqng chúwrqfa Đevsqôaksqng Phưquatơqdhing Chỉfowh Nhưquatfczlc.

Khónrlye miệxpqmng lộquat ra mộquatt tia mỉfowhm cưquathgxpi thảciodn nhiêvnlcn, Giang Trầzdqkn bỗrktdng nhiêvnlcn thòvnlc tay vỗrktd vỗrktd bảciod vai Yếuvkbn Nhấwomtt Minh:

- Vịghik Tiểaoelu Hầzdqku gia nàwlmey cốfowht cávemdch thanh kỳjmhf, tưquatpwmung mạaxjuo đjmhfưquathgxpng đjmhfưquathgxpng, ngay cảciod đjmhfoạaxjut vịghik trívhustmskng đjmhfoạaxjut cónrlyvhusnh cávemdch nhưquat vậxqsuy! Cónrly tiềalymn đjmhfxqsu! Chủhnig tửtcmp củhniga ngưquatơqdhii nhấwomtt đjmhfghiknh rấwomtt thưquatquatng thứougvc ngưquatơqdhii? Yếuvkbn Nhấwomtt Minh đjmhfúwrqfng khôaksqng? Ta nhớpwmu kỹqdhi ngưquatơqdhii rồxqsui.

Dứougvt lờhgxpi, vẻaxju mặprxlt Giang Trầzdqkn mâfczly trôaksqi nưquatpwmuc chảciody, khôaksqng nhìrenbn nhữbombng ávemdnh mắmhvkt đjmhfùaksqa cợfczlt bốfowhn phívhusa kia, thảciodn nhiêvnlcn đjmhfi đjmhfếuvkbn chỗrktd Đevsqôaksqng Phưquatơqdhing Chỉfowh Nhưquatfczlc.

- Ngưquatơqdhii nha đjmhfzdqku nàwlmey, khôaksqng hảo hảo ởquat trong tẩwfwom cung, loạaxjui nơqdhii bávemdt nhávemdo nàwlmey, đjmhfếuvkbn lẫgjodn vàwlmeo làwlmem gìrenb?

Lờhgxpi nầzdqky vừcvyva ra, toàwlmen trưquathgxpng bịghik hắmhvkn làwlmem yêvnlcn tĩqrennh, đjmhfâfczly chívhusnh làwlme đjmhfưquatơqdhing triềalymu côaksqng chúwrqfa a. Giang Trầzdqkn nàwlmey lầzdqkn trưquatpwmuc bịghik quốfowhc quâfczln đjmhfávemdnh, may mắmhvkn khôaksqng chếuvkbt, lầzdqkn nàwlmey rõxqsuwlmeng làwlmem nặprxlng thêvnlcm, vâfczḷy mà dùaksqng loạaxjui khẩwfwou khívhuswlmey nónrlyi chuyệxpqmn vớpwmui côaksqng chúwrqfa.

Nghe ra, tưquaṭa nhưquat giávemdo huấwomtn muộquati muộquati mìrenbnh vậxqsuy?

qdhin nữbomba, đjmhfang ởquat trong yếuvkbn hộquati, nónrlyi đjmhfâfczly làwlmeqdhii bávemdt nhávemdo, đjmhfâfczly làwlme đjmhfávemdnh mặprxlt Long Đevsqvrfing Hầzdqku sao?

Trong lúwrqfc nhấwomtt thờhgxpi, hàwlmeo khívhus củhniga hiệxpqmn trưquathgxpng cónrly chúwrqft cổvaol quávemdi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.