Độc Tôn Tam Giới

Chương 349 : Giang Trần lưỡi phóng hoa sen 2

    trước sau   
Phệpfpb Kim Thửcgucwcecơajcjng kia khôscvqng phảaxrvn báewpkc, bởrjaji vìtgnqscvq biếgldtt rõqvsg, nhâhqzjn loạaveti nàttmqy nóscvqi, kỳdypf thậqmnwt khôscvqng sai. Tộujcrc đgkdkàttmqn nàttmqy củxdsta nóscvq, chấcguct lưwcecsetnng huyếgldtt mạavetch càttmqng ngàttmqy càttmqng kénshsm, đgkdkeslqng nhìtgnqn hiệpfpbn tạaveti Thửcguc Triềmozvu ngưwcecu bứlkekc hòpecwnshst, nhưwcecng chỉbujxttmq sốjcubwcecsetnng nhiềmozvu màttmq thôscvqi.

Linh thúqsoc hung hãlkudn chípdqpnh thứlkekc, chỉbujx cầttmqn pháewpkt ra thúqsoc uy, cóscvq thểpwnd trấcgucn áewpkp Thửcguc Triềmozvu.

Linh thúqsoc giớzrrxi, huyếgldtt mạavetch phi thưwcecbivang trọpxzrng yếgldtu. Cấcgucp đgkdkujcr huyếgldtt mạavetch thấcgucp, tiềmozvm lựbivac liềmozvn thấcgucp, thựbivac lựbivac cũmismng thấcgucp. Khôscvqng cóscvq thựbivac lựbivac, sẽtgnq khôscvqng cóscvq đgkdktnrla vịtnrl, sẽtgnq bịtnrl áewpkp báewpkch, bịtnrl cắmbern nuốjcubt, bịtnrlaxpen giếgldtt.

ewpki nàttmqy làttmq pháewpkp tắmberc tựbiva nhiêzoman.

- Nhâhqzjn loạaveti, ngưwcecơajcji thậqmnwt sựbiva khôscvqng nóscvqi dốjcubi?

- Ta nóscvqi rồwstpi, ta biếgldtt mộujcrt ípdqpt tri thứlkekc tiếgldtn hóscvqa huyếgldtt mạavetch, ta cũmismng khôscvqng dáewpkm đgkdkáewpknh cưwcecsetnc. Cho nêzoman ta nóscvqi, ngưwcecơajcji cóscvq thểpwnd đgkdkáewpknh cuộujcrc mộujcrt keo. Kỳdypf thậqmnwt, ta cũmismng làttmq đgkdkáewpknh bạavetc.


Phệpfpb Kim Thửcgucwcecơajcjng nhìtgnqn Giang Trầttmqn:

- Nhâhqzjn loạaveti, nếgldtu nhưwcec ngưwcecơajcji khôscvqng hiểpwndu Thưwcecsetnng Cổpecw thúqsoc ngữkisj, vừeslqa rồwstpi ta căaxpen bảaxrvn sẽtgnq khôscvqng xuấcguct hiệpfpbn. Nếgldtu nhưwcec ngưwcecơajcji khôscvqng thểpwndscvqi ra bípdqp mậqmnwt củxdsta Phệpfpb Kim Thửcguc nhấcguct tộujcrc ta, ta cũmismng sẽtgnq khôscvqng nóscvqi vớzrrxi ngưwcecơajcji nhiềmozvu nhưwcec vậqmnwy. Ngưwcecơajcji nóscvqi đgkdkúqsocng, ta thua, chỉbujxttmq ăaxpen ípdqpt mấcgucy ngưwcecbivai cáewpkc ngưwcecơajcji; đgkdkáewpknh bạavetc thắmberng, lạaveti cóscvq thểpwndttmqm cho cảaxrv tộujcrc đgkdkàttmqn đgkdkưwcecsetnc lợsetni. Bấcguct kểpwnd nhưwcec thếgldtttmqo, ta cũmismng đgkdki cưwcecsetnc.

Vừeslqa rồwstpi Giang Trầttmqn nóscvqi chuyệpfpbn, đgkdkjcubi vớzrrxi nóscvq trùuxpqng kípdqpch rấcguct lớzrrxn. Giang Trầttmqn nóscvqi, nóscvq chỉbujxttmq Phệpfpb Kim Thửcgucwcecơajcjng, màttmq khôscvqng phảaxrvi Phệpfpb Kim Vưwcecơajcjng Thửcguc.

Hai cái nàttmqy kháewpkc nhau, Giang Trầttmqn nóscvqi quáewpk đgkdkúqsocng.

Hắmbern nóscvqi, nóscvqttmqm Phệpfpb Kim Thửcgucwcecơajcjng, chỉbujx biếgldtt cừeslqu hậqmnwn, lạaveti khôscvqng cóscvq áewpknh mắmbert vìtgnq tộujcrc đgkdkàttmqn câhqzjn nhăaxpéc lâhqzju dàttmqi, lờbivai nàttmqy, đgkdkjcubi vớzrrxi Phệpfpb Kim Thửcgucwcecơajcjng cóscvq lựbivac trùuxpqng kípdqpch rấcguct lớzrrxn.

Mộujcrt tộujcrc đgkdkàttmqn, đgkdkếgldtn mộujcrt bưwceczrrxc nàttmqy, kỳdypf thậqmnwt đgkdkãlkud rấcguct thấcgucp rôscvq̀i. Ởzrrx Linh thúqsoc giớzrrxi, chúng cơajcj hồwstpttmq tồwstpn tạaveti tầttmqng dưwceczrrxi chóscvqt nhấcguct, chỉbujxscvq thểpwnd sốjcubng dưwceczrrxi mặynfzt đgkdkcguct, khôscvqng cáewpkch nàttmqo cùuxpqng bấcguct luậqmnwn tộujcrc đgkdkàttmqn Linh thúqsocttmqo tranh đgkdkoạavett đgkdktnrla bàttmqn, cũmismng khôscvqng cóscvq bấcguct kỳdypfwcecewpkch, phâhqzjn chia phạavetm vi thếgldt lựbivac củxdsta mìtgnqnh.

Chúng, chỉbujxscvq thểpwnd sốjcubng ởrjajwceczrrxi mặynfzt đgkdkcguct, chỉbujxscvq thểpwnd du mụtzcdc, chạavety trốjcubn đgkdkếgldtn đgkdktnrla phưwcecơajcjng nàttmqo, thìtgnqpdqpnh toáewpkn đgkdktnrla phưwcecơajcjng đgkdkóscvq.

ewpki nàttmqy làttmq bi ai củxdsta nóscvq, chỉbujxscvq thờbivai đgkdkiểpwndm đgkdkjcubi mặynfzt nhâhqzjn loạaveti, chúng mớzrrxi cóscvq mộujcrt chúqsoct cảaxrvm giáewpkc gọpxzri làttmq tựbivattmqo.

Nhưwcec vừeslqa rồwstpi, Thửcguc Triềmozvu cuồwstpn cuộujcrn màttmq đgkdkếgldtn, chứlkekng kiếgldtn nhâhqzjn loạaveti vùuxpqng vẫtgnqy giãlkudy chếgldtt, bịtnrl chúng thôscvqn phệpfpb, mộujcrt khắmberc nàttmqy, chúng mớzrrxi có thêzomả cảaxrvm nhậqmnwn đgkdkưwcecsetnc niềmozvm vui thúqsoc sinh tồwstpn.

Thếgldt nhưwcecng màttmq, chúng rấcguct rõqvsgttmqng, nhâhqzjn loạaveti đgkdki vàttmqo nơajcji nàttmqy, đgkdkaveti bộujcr phậqmnwn tu vi đgkdkmozvu bìtgnqnh thưwcecbivang, ởrjaj thếgldt giớzrrxi võqvsg đgkdkaveto chípdqpnh thứlkekc, làttmq loạaveti kếgldt cuốjcubi.

Nhâhqzjn loạaveti đgkdkbujxnh cấcgucp chípdqpnh thứlkekc, mộujcrt ngưwcecbivai, mộujcrt đgkdkaveto thầttmqn thôscvqng, cóscvq thểpwnd diệpfpbt sạavetch chúng.

Giang Trầttmqn cùuxpqng Phệpfpb Kim Thửcgucwcecơajcjng nóscvqi chuyệpfpbn vớzrrxi nhau, Đlkudan Phi xem choáewpkng váewpkng. Nàttmqng nhưwcec thếgldtttmqo cũmismng khôscvqng thểpwndwcecrjajng đgkdkưwcecsetnc, mộujcrt nhâhqzjn loạaveti, vâhqzj̣y mà cóscvq thểpwndscvqi chuyệpfpbn vớzrrxi mộujcrt con Phệpfpb Kim Thửcgucwcecơajcjng.

ajcjn nữkisja, thờbivai gian nóscvqi chuyệpfpbn dàttmqi nhưwcec vậqmnwy


Tuy nàttmqng nghe khôscvqng hiểpwndu, nhưwcecng lạaveti cóscvq thểpwnd cảaxrvm nhậqmnwn đgkdkưwcecsetnc, tháewpki đgkdkujcr củxdsta Phệpfpb Kim Thửcgucwcecơajcjng, đgkdkang chậqmnwm rãlkudi thỏfzyza hiệpfpbp.

- Giang Trầttmqn nàttmqy, hắmbern đgkdkếgldtn cùuxpqng còpecwn cóscvq bao nhiêzomau bípdqp mậqmnwt? Khóscvq tráewpkch hắmbern cóscvq thểpwndscvqi ra vấcgucn đgkdkmozv củxdsta Phưwcecsetnng Giao Ngũmism Dựbivac Thúqsoc, cóscvq thểpwnduxpqy tiệpfpbn chỉbujx ra chỗmzoy mấcgucu chốjcubt. Nhìtgnqn hắmbern nóscvqi chuyệpfpbn vớzrrxi Phệpfpb Kim Thửcgucwcecơajcjng, hiểpwndn nhiêzoman đgkdkwstp vậqmnwt Giang Trầttmqn nàttmqy hiểpwndu, khôscvqng phảaxrvi hắmbern miêzomau tảaxrv đgkdkơajcjn giảaxrvn nhưwcec vậqmnwy. Nếgldtu nhưwcec hắmbern thậqmnwt làttmq khi còpecwn bénshs đgkdkưwcecsetnc cao nhâhqzjn thầttmqn bípdqp chỉbujx đgkdkiểpwndm, vậqmnwy cao nhâhqzjn kia, sẽtgnq đgkdkáewpkng sợsetn cỡwldbttmqo?

Trong đgkdkttmqu Đlkudan Phi rấcguct loạavetn, lúqsocc nàttmqng ởrjaj Tháewpki Phóscvq biệpfpbt việpfpbn, đgkdkjcubi vớzrrxi Giang Trầttmqn cóscvq chúqsoct khôscvqng phụtzcdc, tuy lãlkudo gia tửcguc rấcguct xem trọpxzrng Giang Trầttmqn, nhưwcecng màttmq Đlkudan Phi vẫtgnqn còpecwn cóscvq chúqsoct khôscvqng phụtzcdc.

ttmqng cảaxrvm thấcgucy, vìtgnqlkudo gia tửcguczomau quýfhxi nhâhqzjn tàttmqi, vìtgnq nhữkisjng ngưwcecbivai tuổpecwi trẻgxjv củxdsta Thiêzoman Quếgldtwcecơajcjng Quốjcubc khôscvqng nêzoman thâhqzjn, cho nêzoman Giang Trầttmqn mớzrrxi lộujcr ra cóscvq chúqsoct đgkdkujcrt xuấcguct.

Nhưwcecng màttmq, lầttmqn lưwcecsetnt sựbiva thậqmnwt, đgkdkãlkud đgkdkáewpknh vỡwldb loạaveti hoàttmqi nghi nàttmqy củxdsta Đlkudan Phi, khiếgldtn nàttmqng tâhqzjm phụtzcdc khẩkrglu phụtzcdc.

Hiệpfpbn tạaveti, tựbivaa hồwstpttmqng cóscvq chúqsoct minh bạavetch, vìtgnqewpki gìtgnq nhữkisjng Phàttmqm phẩkrglm hung thúqsoc kia, thờbivai đgkdkiểpwndm chứlkekng kiếgldtn Giang Trầttmqn, luôscvqn đgkdki đgkdkưwcecbivang vòpecwng.

Giang Trầttmqn nàttmqy, dĩmnye nhiêzoman biếgldtt câhqzju thôscvqng vớzrrxi hung thúqsoc.

Nộujcri tâhqzjm Đlkudan Phi kinh ngạavetc cóscvq thểpwnd nghĩmnye. Nàttmqng vàttmqlkudo gia tửcgucmismng nuôscvqi dưwcecwldbng Linh thúqsoc, biếgldtt rõqvsguxpqng Linh thúqsochqzju thôscvqng khóscvq đgkdkếgldtn cỡwldbttmqo.

Nhâhqzjn loạaveti cùuxpqng Linh thúqsoc, muốjcubn khôscvqng cóscvq bấcguct kỳdypf chưwceczrrxng ngạaveti câhqzju thôscvqng, ởrjaj trong mắmbert Đlkudan Phi xem ra, cơajcj hồwstpttmq khôscvqng thểpwndttmqo. Coi nhưwcecttmqlkudo gia tửcguc, cũmismng khôscvqng thểpwndttmqo.

Bọpxzrn hắmbern nuôscvqi Linh thúqsoc, nhiềmozvu lắmberm làttmq có thêzomả dùuxpqng Tâhqzjm lựbivac câhqzju thôscvqng, cho mộujcrt ípdqpt chỉbujx lệpfpbnh thôscvq thiểpwndn.

Nhiềmozvu khi, đgkdkâhqzjy chẳpcstng qua làttmq mộujcrt loạaveti ăaxpen ýfhxi, màttmq khôscvqng phảaxrvi làttmq ngôscvqn ngữkisjhqzju thôscvqng chípdqpnh thứlkekc.

scvqi cho cùuxpqng, nhâhqzjn loạaveti cùuxpqng thúqsoc loạaveti, hoàttmqn toàttmqn làttmq hai thếgldt giớzrrxi, hai tộujcrc đgkdkàttmqn bấcguct đgkdkwstpng, ngôscvqn ngữkisj khôscvqng thôscvqng, tưwcec duy khôscvqng thôscvqng, muốjcubn câhqzju thôscvqng, trừeslq khi họpxzrc tậqmnwp ngôscvqn ngữkisj củxdsta đgkdkjcubi phưwcecơajcjng, thay vàttmqo tưwcec duy củxdsta đgkdkjcubi phưwcecơajcjng.

Thếgldt nhưwcecng màttmq, cáewpki môscvqn thúqsoc ngữkisjttmqy, ởrjaj Thiêzoman Quếgldtwcecơajcjng Quốjcubc, thậqmnwm chípdqp quanh thâhqzjn 16 quốjcubc, căaxpen bảaxrvn khôscvqng nghe nóscvqi qua nóscvq tồwstpn tạaveti.


- Chẳpcstng lẽtgnq Giang Trầttmqn nàttmqy, thậqmnwt sựbiva họpxzrc qua thúqsoc ngữkisj? Nếgldtu khôscvqng, hắmbern làttmqm sao câhqzju thôscvqng?

Trong đgkdkttmqu Đlkudan Phi tràttmqn đgkdkttmqy cáewpkc loạaveti nghi vấcgucn, đgkdkjcubi vớzrrxi Giang Trầttmqn rấcguct hiếgldtu kỳdypf.

Ngay cảaxrv Đlkudan Phi cũmismng nhưwcec vậqmnwy, bọpxzrn ngưwcecbivai Diệpfpbp Dung càttmqng khóscvqscvq thểpwnd tin. Cũmismng may, bọpxzrn hắmbern rấcguct biếgldtt đgkdkiềmozvu, rấcguct thàttmqnh thậqmnwt, chỉbujx co lạaveti trong góscvqc.

qsocc nàttmqy, bọpxzrn hắmbern hoàttmqn toàttmqn khôscvqng thểpwnd giúqsocp, có thêzomả làttmqm, làttmq khôscvqng gâhqzjy phiềmozvn, khôscvqng chọpxzrc giậqmnwn Thửcguc Triềmozvu, khôscvqng cho Thửcguc Triềmozvu cóscvq cớzrrx pháewpkt đgkdkujcrng côscvqng kípdqpch.

Sau đgkdkóscvq

Bọpxzrn hắmbern có thêzomả làttmqm, làttmqzoman lặynfzng cầttmqu nguyệpfpbn Giang Trầttmqn cóscvq thểpwnd thuyếgldtt phụtzcdc Phệpfpb Kim Thửcgucwcecơajcjng.

Phệpfpb Kim Thửcgucwcecơajcjng, thậqmnwt sựbiva bịtnrl Giang Trầttmqn thuyếgldtt phụtzcdc.

- Nhâhqzjn loạaveti, ta bộujcri phụtzcdc ngưwcecơajcji, ngưwcecơajcji làttmq ngưwcecbivai thứlkek nhấcguct cóscvq thểpwndttmqm cho ta chủxdst đgkdkujcrng triệpfpbt binh. Bấcguct quáewpk, ta hi vọpxzrng ngưwcecơajcji cóscvq thểpwnd thựbivac hiệpfpbn lờbivai hứlkeka củxdsta ngưwcecơajcji.

Phệpfpb Kim Thửcgucwcecơajcjng nóscvqi xong, đgkdkjcubi vớzrrxi Thửcguc Triềmozvu vôscvq biêzoman vôscvq hạavetn pháewpkt ra ba tiếgldtng kêzomau ngắmbern ngủxdsti bénshsn nhọpxzrn, đgkdkâhqzjy làttmqpdqpn hiệpfpbu thu binh.

Phệpfpb Kim Thửcguc đgkdkavett đgkdkưwcecsetnc típdqpn hiệpfpbu nàttmqy, đgkdkmozvu nhao nhao quay đgkdkttmqu, bắmbert đgkdkttmqu lui lạaveti.

Chỉbujx mấcgucy hơajcji thởrjaj, tấcguct cảaxrv Phệpfpb Kim Thửcguc chiếgldtm giữkisj trêzoman đgkdkbujxnh núqsoci, hoàttmqn toàttmqn táewpkn sạavetch. Lạaveti nhìtgnqn dốjcubc núqsoci, ngoạaveti trừeslq đgkdkcguct vàttmqng ra, thìtgnq nhìtgnqn khôscvqng tớzrrxi câhqzjy cốjcubi nguyêzoman vẹishin.

- Ta ởrjaj chỗmzoyttmqy, chỉbujxscvq mộujcrt tháewpkng, hiệpfpbn tạaveti thờbivai gian còpecwn lạaveti, đgkdkãlkud chưwceca đgkdkxdst nửcguca tháewpkng. Hoặynfzc làttmq, cáewpkc ngưwcecơajcji cùuxpqng ta ly khai, hoặynfzc làttmq, ta ởrjaj trong nửcguca tháewpkng nàttmqy, đgkdkem đgkdkwstp vậqmnwt ta biếgldtt, toàttmqn bộujcr truyềmozvn thụtzcd cho cáewpkc ngưwcecơajcji.

Phệpfpb Kim Thửcgucwcecơajcjng nhípdqpu màttmqy, nóscvq đgkdkjcubi vớzrrxi thếgldt giớzrrxi mêzoma cảaxrvnh nàttmqy, cũmismng cóscvq chúqsoct hiêzomảu rõ, biếgldtt rõqvsgrjaj đgkdkâhqzjy khôscvqng cóscvq nhâhqzjn loạaveti sinh tồwstpn.

Nhữkisjng ngưwcecbivai kia, đgkdkmozvu làttmq từeslq ngoạaveti giớzrrxi đgkdkếgldtn, khôscvqng cóscvq khảaxrvaxpeng trưwcecbivang kỳdypf sinh tồwstpn ởrjaj đgkdkâhqzjy.

- Cóscvq lẽtgnq, ly khai nơajcji đgkdkâhqzjy, cũmismng làttmq mộujcrt lựbivaa chọpxzrn khôscvqng tệpfpb?

Trong lòpecwng Phệpfpb Kim Thửcgucwcecơajcjng kia nghĩmnye.

- Đlkudãlkud sớzrrxm nghe nóscvqi, đgkdkâhqzjy làttmq mộujcrt thếgldt giớzrrxi phong bếgldt, cùuxpqng ngoạaveti giớzrrxi hoàttmqn toàttmqn ngăaxpen cáewpkch. Nghe nóscvqi, thếgldt giớzrrxi bêzoman ngoàttmqi phi thưwcecbivang đgkdkynfzc sắmberc, cóscvqttmqi nguyêzoman vôscvq tậqmnwn, cóscvqscvq sốjcub sinh linh cưwcecbivang đgkdkaveti, cóscvqscvq sốjcub tộujcrc đgkdkàttmqn bấcguct đgkdkwstpng. Cóscvq lẽtgnq, đgkdkếgldtn ngoạaveti giớzrrxi, còpecwn có thêzomả tìtgnqm đgkdkưwcecsetnc manh mốjcubi tiếgldtn hóscvqa huyếgldtt mạavetch?

- Ta lựbivaa chọpxzrn, ly khai nơajcji đgkdkâhqzjy.

Phệpfpb Kim Thửcgucwcecơajcjng kia quyếgldtt đgkdktnrlnh.

- Nhiềmozvu nhưwcec vậqmnwy, ta làttmq mang khôscvqng hếgldtt. Ngưwcecơajcji cóscvq biệpfpbn pháewpkp khôscvqng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.