Độc Tôn Tam Giới

Chương 349 : Giang Trần lưỡi phóng hoa sen 2

    trước sau   
Phệkjuu Kim Thửaenxrdqfơsbfnng kia khôwxwang phảsbfnn bápyauc, bởruzoi vìbjnupukm biếcgsmt rõwefk, nhâjpznn loạkgiyi nàflcwy nópukmi, kỳsbfn thậyyfgt khôwxwang sai. Tộwxwac đyyfgàflcwn nàflcwy củuhjna nópukm, chấzdbvt lưrdqfubpgng huyếcgsmt mạkgiych càflcwng ngàflcwy càflcwng kéuhjnm, đyyfgyvjzng nhìbjnun hiệkjuun tạkgiyi Thửaenx Triềuhjnu ngưrdqfu bứuhjnc hòpcaauhjnt, nhưrdqfng chỉsezpflcw sốsryhrdqfubpgng nhiềuhjnu màflcw thôwxwai.

Linh thúbnmh hung hãovjgn chíbofanh thứuhjnc, chỉsezp cầbuien phápyaut ra thúbnmh uy, cópukm thểruzo trấzdbvn ápyaup Thửaenx Triềuhjnu.

Linh thúbnmh giớgowni, huyếcgsmt mạkgiych phi thưrdqfsryhng trọevqbng yếcgsmu. Cấzdbvp đyyfgwxwa huyếcgsmt mạkgiych thấzdbvp, tiềuhjnm lựpkzkc liềuhjnn thấzdbvp, thựpkzkc lựpkzkc cũkpfhng thấzdbvp. Khôwxwang cópukm thựpkzkc lựpkzkc, sẽjpzn khôwxwang cópukm đyyfgxknha vịxknh, sẽjpzn bịxknh ápyaup bápyauch, bịxknh cắegwln nuốsryht, bịxknhoisun giếcgsmt.

pyaui nàflcwy làflcw phápyaup tắegwlc tựpkzk nhiêvzmxn.

- Nhâjpznn loạkgiyi, ngưrdqfơsbfni thậyyfgt sựpkzk khôwxwang nópukmi dốsryhi?

- Ta nópukmi rồhlyki, ta biếcgsmt mộwxwat íbofat tri thứuhjnc tiếcgsmn hópukma huyếcgsmt mạkgiych, ta cũkpfhng khôwxwang dápyaum đyyfgápyaunh cưrdqfubpgc. Cho nêvzmxn ta nópukmi, ngưrdqfơsbfni cópukm thểruzo đyyfgápyaunh cuộwxwac mộwxwat keo. Kỳsbfn thậyyfgt, ta cũkpfhng làflcw đyyfgápyaunh bạkgiyc.


Phệkjuu Kim Thửaenxrdqfơsbfnng nhìbjnun Giang Trầbuien:

- Nhâjpznn loạkgiyi, nếcgsmu nhưrdqf ngưrdqfơsbfni khôwxwang hiểruzou Thưrdqfubpgng Cổmpme thúbnmh ngữhfhu, vừyvjza rồhlyki ta căoisun bảsbfnn sẽjpzn khôwxwang xuấzdbvt hiệkjuun. Nếcgsmu nhưrdqf ngưrdqfơsbfni khôwxwang thểruzopukmi ra bíbofa mậyyfgt củuhjna Phệkjuu Kim Thửaenx nhấzdbvt tộwxwac ta, ta cũkpfhng sẽjpzn khôwxwang nópukmi vớgowni ngưrdqfơsbfni nhiềuhjnu nhưrdqf vậyyfgy. Ngưrdqfơsbfni nópukmi đyyfgúbnmhng, ta thua, chỉsezpflcw ăoisun íbofat mấzdbvy ngưrdqfsryhi cápyauc ngưrdqfơsbfni; đyyfgápyaunh bạkgiyc thắegwlng, lạkgiyi cópukm thểruzoflcwm cho cảsbfn tộwxwac đyyfgàflcwn đyyfgưrdqfubpgc lợubpgi. Bấzdbvt kểruzo nhưrdqf thếcgsmflcwo, ta cũkpfhng đyyfgi cưrdqfubpgc.

Vừyvjza rồhlyki Giang Trầbuien nópukmi chuyệkjuun, đyyfgsryhi vớgowni nópukm trùyvgvng kíbofach rấzdbvt lớgownn. Giang Trầbuien nópukmi, nópukm chỉsezpflcw Phệkjuu Kim Thửaenxrdqfơsbfnng, màflcw khôwxwang phảsbfni Phệkjuu Kim Vưrdqfơsbfnng Thửaenx.

Hai cái nàflcwy khápyauc nhau, Giang Trầbuien nópukmi quápyau đyyfgúbnmhng.

Hắegwln nópukmi, nópukmflcwm Phệkjuu Kim Thửaenxrdqfơsbfnng, chỉsezp biếcgsmt cừyvjzu hậyyfgn, lạkgiyi khôwxwang cópukm ápyaunh mắegwlt vìbjnu tộwxwac đyyfgàflcwn câjpznn nhăoisúc lâjpznu dàflcwi, lờsryhi nàflcwy, đyyfgsryhi vớgowni Phệkjuu Kim Thửaenxrdqfơsbfnng cópukm lựpkzkc trùyvgvng kíbofach rấzdbvt lớgownn.

Mộwxwat tộwxwac đyyfgàflcwn, đyyfgếcgsmn mộwxwat bưrdqfgownc nàflcwy, kỳsbfn thậyyfgt đyyfgãovjg rấzdbvt thấzdbvp rôwxwài. Ởuhjn Linh thúbnmh giớgowni, chúng cơsbfn hồhlykflcw tồhlykn tạkgiyi tầbuieng dưrdqfgowni chópukmt nhấzdbvt, chỉsezppukm thểruzo sốsryhng dưrdqfgowni mặyvjzt đyyfgzdbvt, khôwxwang cápyauch nàflcwo cùyvgvng bấzdbvt luậyyfgn tộwxwac đyyfgàflcwn Linh thúbnmhflcwo tranh đyyfgoạkgiyt đyyfgxknha bàflcwn, cũkpfhng khôwxwang cópukm bấzdbvt kỳsbfnrdqfpyauch, phâjpznn chia phạkgiym vi thếcgsm lựpkzkc củuhjna mìbjnunh.

Chúng, chỉsezppukm thểruzo sốsryhng ởruzordqfgowni mặyvjzt đyyfgzdbvt, chỉsezppukm thểruzo du mụtevic, chạkgiyy trốsryhn đyyfgếcgsmn đyyfgxknha phưrdqfơsbfnng nàflcwo, thìbjnubofanh toápyaun đyyfgxknha phưrdqfơsbfnng đyyfgópukm.

pyaui nàflcwy làflcw bi ai củuhjna nópukm, chỉsezppukm thờsryhi đyyfgiểruzom đyyfgsryhi mặyvjzt nhâjpznn loạkgiyi, chúng mớgowni cópukm mộwxwat chúbnmht cảsbfnm giápyauc gọevqbi làflcw tựpkzkflcwo.

Nhưrdqf vừyvjza rồhlyki, Thửaenx Triềuhjnu cuồhlykn cuộwxwan màflcw đyyfgếcgsmn, chứuhjnng kiếcgsmn nhâjpznn loạkgiyi vùyvgvng vẫclmdy giãovjgy chếcgsmt, bịxknh chúng thôwxwan phệkjuu, mộwxwat khắegwlc nàflcwy, chúng mớgowni có thêvzmx̉ cảsbfnm nhậyyfgn đyyfgưrdqfubpgc niềuhjnm vui thúbnmh sinh tồhlykn.

Thếcgsm nhưrdqfng màflcw, chúng rấzdbvt rõwefkflcwng, nhâjpznn loạkgiyi đyyfgi vàflcwo nơsbfni nàflcwy, đyyfgkgiyi bộwxwa phậyyfgn tu vi đyyfguhjnu bìbjnunh thưrdqfsryhng, ởruzo thếcgsm giớgowni võwefk đyyfgkgiyo chíbofanh thứuhjnc, làflcw loạkgiyi kếcgsm cuốsryhi.

Nhâjpznn loạkgiyi đyyfgsezpnh cấzdbvp chíbofanh thứuhjnc, mộwxwat ngưrdqfsryhi, mộwxwat đyyfgkgiyo thầbuien thôwxwang, cópukm thểruzo diệkjuut sạkgiych chúng.

Giang Trầbuien cùyvgvng Phệkjuu Kim Thửaenxrdqfơsbfnng nópukmi chuyệkjuun vớgowni nhau, Đfqgfan Phi xem choápyaung vápyaung. Nàflcwng nhưrdqf thếcgsmflcwo cũkpfhng khôwxwang thểruzordqfruzong đyyfgưrdqfubpgc, mộwxwat nhâjpznn loạkgiyi, vâjpzṇy mà cópukm thểruzopukmi chuyệkjuun vớgowni mộwxwat con Phệkjuu Kim Thửaenxrdqfơsbfnng.

sbfnn nữhfhua, thờsryhi gian nópukmi chuyệkjuun dàflcwi nhưrdqf vậyyfgy


Tuy nàflcwng nghe khôwxwang hiểruzou, nhưrdqfng lạkgiyi cópukm thểruzo cảsbfnm nhậyyfgn đyyfgưrdqfubpgc, thápyaui đyyfgwxwa củuhjna Phệkjuu Kim Thửaenxrdqfơsbfnng, đyyfgang chậyyfgm rãovjgi thỏwmrea hiệkjuup.

- Giang Trầbuien nàflcwy, hắegwln đyyfgếcgsmn cùyvgvng còpcaan cópukm bao nhiêvzmxu bíbofa mậyyfgt? Khópukm trápyauch hắegwln cópukm thểruzopukmi ra vấzdbvn đyyfguhjn củuhjna Phưrdqfubpgng Giao Ngũkpfh Dựpkzkc Thúbnmh, cópukm thểruzoyvgvy tiệkjuun chỉsezp ra chỗjpzn mấzdbvu chốsryht. Nhìbjnun hắegwln nópukmi chuyệkjuun vớgowni Phệkjuu Kim Thửaenxrdqfơsbfnng, hiểruzon nhiêvzmxn đyyfghlyk vậyyfgt Giang Trầbuien nàflcwy hiểruzou, khôwxwang phảsbfni hắegwln miêvzmxu tảsbfn đyyfgơsbfnn giảsbfnn nhưrdqf vậyyfgy. Nếcgsmu nhưrdqf hắegwln thậyyfgt làflcw khi còpcaan béuhjn đyyfgưrdqfubpgc cao nhâjpznn thầbuien bíbofa chỉsezp đyyfgiểruzom, vậyyfgy cao nhâjpznn kia, sẽjpzn đyyfgápyaung sợubpg cỡoisuflcwo?

Trong đyyfgbuieu Đfqgfan Phi rấzdbvt loạkgiyn, lúbnmhc nàflcwng ởruzo Thápyaui Phópukm biệkjuut việkjuun, đyyfgsryhi vớgowni Giang Trầbuien cópukm chúbnmht khôwxwang phụtevic, tuy lãovjgo gia tửaenx rấzdbvt xem trọevqbng Giang Trầbuien, nhưrdqfng màflcw Đfqgfan Phi vẫclmdn còpcaan cópukm chúbnmht khôwxwang phụtevic.

flcwng cảsbfnm thấzdbvy, vìbjnuovjgo gia tửaenxvzmxu quýbjnu nhâjpznn tàflcwi, vìbjnu nhữhfhung ngưrdqfsryhi tuổmpmei trẻymvk củuhjna Thiêvzmxn Quếcgsmrdqfơsbfnng Quốsryhc khôwxwang nêvzmxn thâjpznn, cho nêvzmxn Giang Trầbuien mớgowni lộwxwa ra cópukm chúbnmht đyyfgwxwat xuấzdbvt.

Nhưrdqfng màflcw, lầbuien lưrdqfubpgt sựpkzk thậyyfgt, đyyfgãovjg đyyfgápyaunh vỡoisu loạkgiyi hoàflcwi nghi nàflcwy củuhjna Đfqgfan Phi, khiếcgsmn nàflcwng tâjpznm phụtevic khẩfqgfu phụtevic.

Hiệkjuun tạkgiyi, tựpkzka hồhlykflcwng cópukm chúbnmht minh bạkgiych, vìbjnupyaui gìbjnu nhữhfhung Phàflcwm phẩfqgfm hung thúbnmh kia, thờsryhi đyyfgiểruzom chứuhjnng kiếcgsmn Giang Trầbuien, luôwxwan đyyfgi đyyfgưrdqfsryhng vòpcaang.

Giang Trầbuien nàflcwy, dĩkpfh nhiêvzmxn biếcgsmt câjpznu thôwxwang vớgowni hung thúbnmh.

Nộwxwai tâjpznm Đfqgfan Phi kinh ngạkgiyc cópukm thểruzo nghĩkpfh. Nàflcwng vàflcwovjgo gia tửaenxkpfhng nuôwxwai dưrdqfoisung Linh thúbnmh, biếcgsmt rõwefkyvgvng Linh thúbnmhjpznu thôwxwang khópukm đyyfgếcgsmn cỡoisuflcwo.

Nhâjpznn loạkgiyi cùyvgvng Linh thúbnmh, muốsryhn khôwxwang cópukm bấzdbvt kỳsbfn chưrdqfgownng ngạkgiyi câjpznu thôwxwang, ởruzo trong mắegwlt Đfqgfan Phi xem ra, cơsbfn hồhlykflcw khôwxwang thểruzoflcwo. Coi nhưrdqfflcwovjgo gia tửaenx, cũkpfhng khôwxwang thểruzoflcwo.

Bọevqbn hắegwln nuôwxwai Linh thúbnmh, nhiềuhjnu lắegwlm làflcw có thêvzmx̉ dùyvgvng Tâjpznm lựpkzkc câjpznu thôwxwang, cho mộwxwat íbofat chỉsezp lệkjuunh thôwxwa thiểruzon.

Nhiềuhjnu khi, đyyfgâjpzny chẳcfsfng qua làflcw mộwxwat loạkgiyi ăoisun ýbjnu, màflcw khôwxwang phảsbfni làflcw ngôwxwan ngữhfhujpznu thôwxwang chíbofanh thứuhjnc.

pukmi cho cùyvgvng, nhâjpznn loạkgiyi cùyvgvng thúbnmh loạkgiyi, hoàflcwn toàflcwn làflcw hai thếcgsm giớgowni, hai tộwxwac đyyfgàflcwn bấzdbvt đyyfghlykng, ngôwxwan ngữhfhu khôwxwang thôwxwang, tưrdqf duy khôwxwang thôwxwang, muốsryhn câjpznu thôwxwang, trừyvjz khi họevqbc tậyyfgp ngôwxwan ngữhfhu củuhjna đyyfgsryhi phưrdqfơsbfnng, thay vàflcwo tưrdqf duy củuhjna đyyfgsryhi phưrdqfơsbfnng.

Thếcgsm nhưrdqfng màflcw, cápyaui môwxwan thúbnmh ngữhfhuflcwy, ởruzo Thiêvzmxn Quếcgsmrdqfơsbfnng Quốsryhc, thậyyfgm chíbofa quanh thâjpznn 16 quốsryhc, căoisun bảsbfnn khôwxwang nghe nópukmi qua nópukm tồhlykn tạkgiyi.


- Chẳcfsfng lẽjpzn Giang Trầbuien nàflcwy, thậyyfgt sựpkzk họevqbc qua thúbnmh ngữhfhu? Nếcgsmu khôwxwang, hắegwln làflcwm sao câjpznu thôwxwang?

Trong đyyfgbuieu Đfqgfan Phi tràflcwn đyyfgbuiey cápyauc loạkgiyi nghi vấzdbvn, đyyfgsryhi vớgowni Giang Trầbuien rấzdbvt hiếcgsmu kỳsbfn.

Ngay cảsbfn Đfqgfan Phi cũkpfhng nhưrdqf vậyyfgy, bọevqbn ngưrdqfsryhi Diệkjuup Dung càflcwng khópukmpukm thểruzo tin. Cũkpfhng may, bọevqbn hắegwln rấzdbvt biếcgsmt đyyfgiềuhjnu, rấzdbvt thàflcwnh thậyyfgt, chỉsezp co lạkgiyi trong gópukmc.

bnmhc nàflcwy, bọevqbn hắegwln hoàflcwn toàflcwn khôwxwang thểruzo giúbnmhp, có thêvzmx̉ làflcwm, làflcw khôwxwang gâjpzny phiềuhjnn, khôwxwang chọevqbc giậyyfgn Thửaenx Triềuhjnu, khôwxwang cho Thửaenx Triềuhjnu cópukm cớgown phápyaut đyyfgwxwang côwxwang kíbofach.

Sau đyyfgópukm

Bọevqbn hắegwln có thêvzmx̉ làflcwm, làflcwvzmxn lặyvjzng cầbuieu nguyệkjuun Giang Trầbuien cópukm thểruzo thuyếcgsmt phụtevic Phệkjuu Kim Thửaenxrdqfơsbfnng.

Phệkjuu Kim Thửaenxrdqfơsbfnng, thậyyfgt sựpkzk bịxknh Giang Trầbuien thuyếcgsmt phụtevic.

- Nhâjpznn loạkgiyi, ta bộwxwai phụtevic ngưrdqfơsbfni, ngưrdqfơsbfni làflcw ngưrdqfsryhi thứuhjn nhấzdbvt cópukm thểruzoflcwm cho ta chủuhjn đyyfgwxwang triệkjuut binh. Bấzdbvt quápyau, ta hi vọevqbng ngưrdqfơsbfni cópukm thểruzo thựpkzkc hiệkjuun lờsryhi hứuhjna củuhjna ngưrdqfơsbfni.

Phệkjuu Kim Thửaenxrdqfơsbfnng nópukmi xong, đyyfgsryhi vớgowni Thửaenx Triềuhjnu vôwxwa biêvzmxn vôwxwa hạkgiyn phápyaut ra ba tiếcgsmng kêvzmxu ngắegwln ngủuhjni béuhjnn nhọevqbn, đyyfgâjpzny làflcwbofan hiệkjuuu thu binh.

Phệkjuu Kim Thửaenx đyyfgkgiyt đyyfgưrdqfubpgc tíbofan hiệkjuuu nàflcwy, đyyfguhjnu nhao nhao quay đyyfgbuieu, bắegwlt đyyfgbuieu lui lạkgiyi.

Chỉsezp mấzdbvy hơsbfni thởruzo, tấzdbvt cảsbfn Phệkjuu Kim Thửaenx chiếcgsmm giữhfhu trêvzmxn đyyfgsezpnh núbnmhi, hoàflcwn toàflcwn tápyaun sạkgiych. Lạkgiyi nhìbjnun dốsryhc núbnmhi, ngoạkgiyi trừyvjz đyyfgzdbvt vàflcwng ra, thìbjnu nhìbjnun khôwxwang tớgowni câjpzny cốsryhi nguyêvzmxn vẹbnmhn.

- Ta ởruzo chỗjpznflcwy, chỉsezppukm mộwxwat thápyaung, hiệkjuun tạkgiyi thờsryhi gian còpcaan lạkgiyi, đyyfgãovjg chưrdqfa đyyfguhjn nửaenxa thápyaung. Hoặyvjzc làflcw, cápyauc ngưrdqfơsbfni cùyvgvng ta ly khai, hoặyvjzc làflcw, ta ởruzo trong nửaenxa thápyaung nàflcwy, đyyfgem đyyfghlyk vậyyfgt ta biếcgsmt, toàflcwn bộwxwa truyềuhjnn thụtevi cho cápyauc ngưrdqfơsbfni.

Phệkjuu Kim Thửaenxrdqfơsbfnng nhíbofau màflcwy, nópukm đyyfgsryhi vớgowni thếcgsm giớgowni mêvzmx cảsbfnnh nàflcwy, cũkpfhng cópukm chúbnmht hiêvzmx̉u rõ, biếcgsmt rõwefkruzo đyyfgâjpzny khôwxwang cópukm nhâjpznn loạkgiyi sinh tồhlykn.

Nhữhfhung ngưrdqfsryhi kia, đyyfguhjnu làflcw từyvjz ngoạkgiyi giớgowni đyyfgếcgsmn, khôwxwang cópukm khảsbfnoisung trưrdqfsryhng kỳsbfn sinh tồhlykn ởruzo đyyfgâjpzny.

- Cópukm lẽjpzn, ly khai nơsbfni đyyfgâjpzny, cũkpfhng làflcw mộwxwat lựpkzka chọevqbn khôwxwang tệkjuu?

Trong lòpcaang Phệkjuu Kim Thửaenxrdqfơsbfnng kia nghĩkpfh.

- Đfqgfãovjg sớgownm nghe nópukmi, đyyfgâjpzny làflcw mộwxwat thếcgsm giớgowni phong bếcgsm, cùyvgvng ngoạkgiyi giớgowni hoàflcwn toàflcwn ngăoisun cápyauch. Nghe nópukmi, thếcgsm giớgowni bêvzmxn ngoàflcwi phi thưrdqfsryhng đyyfgyvjzc sắegwlc, cópukmflcwi nguyêvzmxn vôwxwa tậyyfgn, cópukmwxwa sốsryh sinh linh cưrdqfsryhng đyyfgkgiyi, cópukmwxwa sốsryh tộwxwac đyyfgàflcwn bấzdbvt đyyfghlykng. Cópukm lẽjpzn, đyyfgếcgsmn ngoạkgiyi giớgowni, còpcaan có thêvzmx̉ tìbjnum đyyfgưrdqfubpgc manh mốsryhi tiếcgsmn hópukma huyếcgsmt mạkgiych?

- Ta lựpkzka chọevqbn, ly khai nơsbfni đyyfgâjpzny.

Phệkjuu Kim Thửaenxrdqfơsbfnng kia quyếcgsmt đyyfgxknhnh.

- Nhiềuhjnu nhưrdqf vậyyfgy, ta làflcw mang khôwxwang hếcgsmt. Ngưrdqfơsbfni cópukm biệkjuun phápyaup khôwxwang?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.