Độc Tôn Tam Giới

Chương 348 : Giang Trần lưỡi phóng hoa sen 1

    trước sau   
Quang mang kim sắygnjc rơyaeti vàppjqo phụdsbr cậcwnln thạppjqch lânpvlm, làppjq mộjnfft con Thửctorwufwơyaetng hìyahknh thểocch lớetexn hơyaetn Phệwqmj Kim Thửctor gấktfmp 10 lầbqzvn.

Phệwqmj Kim Thửctorwufwơyaetng nàppjqy, thânpvln thểocch nhưwufw lang, bộjnffyphmng Kim sắygnjc lòbzyce lòbzyce chiếppfvu sáuwgsng, tảppfvn ra hàppjqo quang chójkbbi mắygnjt.

Đhmplôyphmi mắygnjt sáuwgsng chójkbbi nhưwufw bảppfvo thạppjqch, đajjaocch cho mọlczti ngưwufwwqmji vừnalya nhìyahkn, liềcjfsn cójkbb mộjnfft loạppjqi cảppfvm giáuwgsc choáuwgsng váuwgsng nójkbbi khôyphmng nêetexn lờwqmji.

- Nhânpvln loạppjqi... Làppjq ngưwufwơyaeti gọlczti ta?

Phệwqmj Kim Thửctorwufwơyaetng nàppjqy dùetexng thúajja ngữbzyc hỏzsyzi.

Giang Trầbqzvn dùetexng Thưwufwwflung Cổjnff thúajja ngữbzycnpvlu thôyphmng nójkbbi:


- Ngưwufwơyaeti làppjq vua củuwgsa bọlcztn nójkbb?

- Đhmplúajjang vậcwnly, thếppfv nhưwufwng màppjq, nhânpvln loạppjqi, ngưwufwơyaeti hiểocchu đajjaưwufwwfluc Thưwufwwflung Cổjnff thúajja ngữbzyc? Ngưwufwơyaeti đajjaếppfvn cùetexng làppjq ngưwufwwqmji nàppjqo?

- Ta làppjq ngưwufwwqmji qua đajjaưwufwwqmjng vôyphm tộjnffi, ngưwufwơyaeti pháuwgst đajjajnffng Thửctor Triềcjfsu, nhấktfmt đajjaebpinh làppjqyahkuwgso thùetex cho tửctoryphmn củuwgsa ngưwufwơyaeti, nhưwufwng màppjq, nhữbzycng Phệwqmj Kim Thửctor kia, tuyệwqmjt đajjapqnyi khôyphmng phảppfvi chúajjang ta hạppjq thủuwgs. Chíyahknh xáuwgsc ra, chúajjang ta làppjq bịebpi ngưwufwwqmji hãdsbrm hạppjqi.

- Khôyphmng cầbqzvn biếppfvt cáuwgsc ngưwufwơyaeti cójkbb bịebpidsbrm hạppjqi hay khôyphmng, cáuwgsc ngưwufwơyaeti vàppjqo đajjaânpvly, chíyahknh làppjqyahkrrkkn giếppfvt, cáuwgsc ngưwufwơyaeti mang theo loạppjqi mụdsbrc đajjaíyahkch nàppjqy đajjaếppfvn, cáuwgsi nàppjqy làppjq nguôyphm̀n gôyphḿc của tôyphṃi lôyphm̃i, giếppfvt con cháuwgsu ta, nhưwufw vậcwnly nhấktfmt đajjaebpinh phảppfvi chếppfvt. Coi nhưwufw ngưwufwơyaeti biếppfvt Thưwufwwflung Cổjnff thúajja ngữbzyc, vậcwnly cũhmplng khôyphmng cójkbb khảppfvrrkkng ngoạppjqi lệwqmj.

Khẩqfsou khíyahk củuwgsa Phệwqmj Kim Thửctorwufwơyaetng nàppjqy, phi thưwufwwqmjng kiêetexn đajjaebpinh.

- Đhmpláuwgsng tiếppfvc, đajjaáuwgsng tiếppfvc. Đhmpláuwgsng thưwufwơyaetng Thưwufwwflung Cổjnff Phệwqmj Kim Vưwufwơyaetng Thửctor nhấktfmt tộjnffc, huyếppfvt mạppjqch tàppjqn lụdsbri, vânpvḷy mà còbzycn sốpqnyng ngu muộjnffi, bỏzsyz đajjai chữbzycwufwơyaetng trong danh tựpqnydsbro tổjnffyphmng. Nhớetex kỹzlze, cáuwgsc ngưwufwơyaeti làppjq tửctoryphmn củuwgsa Phệwqmj Kim Vưwufwơyaetng Thửctor, hiệwqmjn tạppjqi cáuwgsc ngưwufwơyaeti gọlczti Phệwqmj Kim Thửctor, chíyahknh làppjqhmpl nhụdsbrc lớetexn nhấktfmt đajjapqnyi vớetexi tổjnffyphmng cáuwgsc ngưwufwơyaeti.

- Ngưwufwơyaeti cójkbb ýjlpj tứsuvgyahk?

Áxcoinh mắygnjt Phệwqmj Kim Thửctorwufwơyaetng kia lạppjqnh lùetexng.

- Ta cójkbb ýjlpj tứsuvgyahk? Thưwufwwflung Cổjnff Phệwqmj Kim Vưwufwơyaetng Thửctor nhấktfmt tộjnffc, làppjq tộjnffc đajjaàppjqn Thưwufwwflung Cổjnff thôyphmng minh nhấktfmt, cũhmplng am hiểocchu cânpvlu thôyphmng nhấktfmt. Khôyphmng nghĩvigb tớetexi, tửctoryphmn củuwgsa chúng, lạppjqi trởdsbretexn khôyphmng thểocchjkbbi lýjlpj nhưwufw thếppfv, hoàppjqn toàppjqn khôyphmng thểocchnpvlu thôyphmng.

- Cânpvlu thôyphmng? Nhânpvln loạppjqi cáuwgsc ngưwufwơyaeti đajjaywvduwgst Linh thúajja chúajjang ta, còbzycn muốpqnyn cânpvlu thôyphmng?

Phệwqmj Kim Thửctorwufwơyaetng kia lạppjqnh lùetexng bậcwnlt cưwufwwqmji.

- Oan cójkbb đajjabqzvu, nợwflujkbb chủuwgs. Đhmplnalyng nójkbbi nhưwufw Linh thúajja giớetexi cáuwgsc ngưwufwơyaeti sẽcldq khôyphmng tàppjqn sáuwgst lẫusnan nhau. Vậcwnlt cạppjqnh thiêetexn trạppjqch, đajjaânpvly làppjquwgsch sinh tồywvdn. Linh thúajja bịebpi loàppjqi ngưwufwwqmji đajjaywvduwgst, nhânpvln loạppjqi cũhmplng bịebpi Linh thúajja thôyphmn phệwqmj, đajjaânpvly làppjq luậcwnlt thévbqjp thiêetexn cổjnff khôyphmng thay đajjajnffi.

- Ngưwufwơyaeti nójkbbi khôyphmng sai, cho nêetexn, chúajjang ta muốpqnyn thôyphmn phệwqmj ngưwufwơyaeti.


Phệwqmj Kim Thửctorwufwơyaetng kia nhe rărrkkng cưwufwwqmji.

- Thôyphmn phệwqmj ta, cáuwgsi nàppjqy khôyphmng khójkbb, cáuwgsc ngưwufwơyaeti cójkbb thểocchppjqm đajjaưwufwwfluc. Nhưwufwng màppjq, huyếppfvt mạppjqch củuwgsa ngưwufwơyaeti khôyphmng cáuwgsch nàppjqo tiếppfvn hójkbba đajjaếppfvn Phệwqmj Kim Vưwufwơyaetng Thửctor, cuốpqnyi cùetexng chỉrfggppjq mộjnfft tộjnffc đajjaàppjqn hạppjqwufwu, cuốpqnyi cùetexng chỉrfggjkbb thểocch sốpqnyng ởdsbr trong thếppfv giớetexi hèpqnyn mọlcztn, vĩvigbnh viễqfson khôyphmng cáuwgsch nàppjqo trởdsbr thàppjqnh Vưwufwơyaetng giảppfv củuwgsa Linh thúajja giớetexi. Nhớetexrrkkm đajjaójkbb, Thưwufwwflung Cổjnff Phệwqmj Kim Vưwufwơyaetng Thửctor tung hoàppjqnh Chưwufw Thiêetexn, đajjaânpvly chíyahknh làppjq chủuwgsng tộjnffc rấktfmt giỏzsyzi. Đhmpláuwgsng tiếppfvc, đajjaáuwgsng tiếppfvc a.

- Hừnaly, chẳqfsong lẽcldq khôyphmng thôyphmn phệwqmj ngưwufwơyaeti, chúajjang ta liềcjfsn cójkbb thểocch tiếppfvn hójkbba thàppjqnh Phệwqmj Kim Vưwufwơyaetng Thửctor sao? Nhânpvln loạppjqi, bổjnffn vưwufwơyaetng biếppfvt rõoyzcuwgsc ngưwufwơyaeti quỷyzaz kếppfv đajjaa đajjaoan, nhưwufwng cũhmplng khôyphmng nêetexn vũhmpl nhụdsbrc tríyahk tuệwqmj củuwgsa Phệwqmj Kim Thửctor chúajjang ta, ngưwufwơyaeti cho rằnpvlng dựpqnya vàppjqo vàppjqi cânpvlu Thưwufwwflung Cổjnff thúajja ngữbzyc liềcjfsn cójkbb thểocch thuyếppfvt phụdsbrc ta? Đhmplójkbbppjq nằnpvlm mơyaet.

- Ha ha, quảppfv nhiêetexn, quảppfv nhiêetexn. Bấktfmt quáuwgs, ta vânpvl̃n còn muôyphḿn nójkbbi, ngưwufwơyaeti làppjq Phệwqmj Kim Thửctorwufwơyaetng, kia chỉrfggppjq ngưwufwwqmji cao trong đajjaáuwgsm lùetexn. Ngưwufwơyaeti chỉrfggppjq Phệwqmj Kim Thửctorwufwơyaetng, làppjqwufwơyaetng giảppfv củuwgsa mộjnfft đajjaáuwgsm Phệwqmj Kim Thửctorppjq thôyphmi. Ngưwufwơyaeti vĩvigbnh viễqfson khôyphmng phảppfvi Phệwqmj Kim Vưwufwơyaetng Thửctor. Nhớetex kỹzlze, tuy đajjacjfsu cójkbb mộjnfft chữbzycwufwơyaetng, nhưwufwng trìyahknh tựpqny chữbzycppjqy biếppfvn đajjajnffi, chêetexnh lệwqmjch làppjq mộjnfft cáuwgsi trêetexn trờwqmji, mộjnfft cáuwgsi dưwufwetexi đajjaktfmt. Dùetexuwgsc ngưwufwơyaeti pháuwgst đajjajnffng Thửctor Triềcjfsu thếppfvppjqo, cũhmplng khôyphmng cảppfvi biếppfvn đajjaưwufwwfluc ngưwufwơyaeti chỉrfggppjq mộjnfft đajjaáuwgsm Phệwqmj Kim Thửctor, màppjq khôyphmng phảppfvi Hoàppjqng giảppfv chíyahknh thứsuvgc Phệwqmj Kim Vưwufwơyaetng Thửctor.

Phệwqmj Kim Thửctorwufwơyaetng kia cójkbb chúajjat nôyphmn nójkbbng, cójkbb chúajjat quêetex quáuwgsjkbba khùetexng, nhưwufwng cuốpqnyi cùetexng vẫusnan chịebpiu đajjapqnyng nộjnff khíyahk:

- Nhânpvln loạppjqi, đajjaếppfvn cùetexng ngưwufwơyaeti muốpqnyn nójkbbi cáuwgsi gìyahk? Nếppfvu nhưwufw ngưwufwơyaeti chỉrfgg muốpqnyn cùetexng ta xem lịebpich sửctor tổjnff tiêetexn tộjnffc ta, ta khôyphmng cójkbb hứsuvgng thúajja nghe. Phệwqmj Kim Thửctor nhấktfmt tộjnffc chúajjang ta, trờwqmji sinh cójkbb tríyahk nhớetex truyềcjfsn thừnalya, biếppfvt rõoyzc lai lịebpich huyếppfvt mạppjqch củuwgsa mìyahknh. Huyếppfvt mạppjqch chúajjang ta thấktfmp kévbqjm, tiếppfvn hójkbba khôyphmng đajjaưwufwwfluc bốpqnyn chữbzyc Phệwqmj Kim Vưwufwơyaetng Thửctor, cáuwgsi nàppjqy cũhmplng khôyphmng nójkbbi sai. Nhưwufwng màppjq, mặnmuic dùetex huyếppfvt mạppjqch lạppjqi thấktfmp kévbqjm, cũhmplng khôyphmng phảppfvi nhânpvln loạppjqi cáuwgsc ngưwufwơyaeti muốpqnyn sărrkkn giếppfvt liềcjfsn sărrkkn giếppfvt, cáuwgsc ngưwufwơyaeti sărrkkn giếppfvt chúajjang ta, nhấktfmt đajjaebpinh phảppfvi trảppfv giáuwgs thậcwnlt nhiềcjfsu.

- Xem ra, quảppfv nhiêetexn làppjq chủuwgsng tộjnffc tríyahk tuệwqmj thấktfmp a. Ngưwufwơyaeti thânpvln làppjqwufwơyaetng giảppfv, chẳqfsong lẽcldq trong mắygnjt chỉrfggjkbb cừnalyu hậcwnln, khôyphmng cójkbb mộjnfft chúajjat suy nghĩvigbyahkwufwơyaetng lai tộjnffc đajjaàppjqn sao?

- Tưwufwơyaetng lai tộjnffc đajjaàppjqn? Ngưwufwơyaeti mộjnfft nhânpvln loạppjqi, cùetexng ta nójkbbi tưwufwơyaetng lai Phệwqmj Kim Thửctor nhấktfmt tộjnffc? Ngưwufwơyaeti khôyphmng cảppfvm thấktfmy rấktfmt buồywvdn cưwufwwqmji sao?

- Mộjnfft chúajjat cũhmplng khôyphmng buốpqnyn cưwufwwqmji.

- Dựpqnya vàppjqo cáuwgsi gìyahkjkbbi nhưwufw vậcwnly?

Phệwqmj Kim Thửctorwufwơyaetng kia cưwufwwqmji lạppjqnh nójkbbi.

- Bởdsbri vìyahk, ta cójkbb thểocch giúp bọn ngưwufwơyaeti, tiếppfvn hójkbba ra Thưwufwwflung Cổjnff huyếppfvt mạppjqch, tiếppfvn hójkbba ra Phệwqmj Kim Vưwufwơyaetng Thửctor.

- Bịebpia đajjanmuit lung tung.


Phệwqmj Kim Thửctorwufwơyaetng kia hoàppjqn toàppjqn khôyphmng tin.

- Chúajjang ta cójkbb tríyahk nhớetex truyềcjfsn thừnalya, cũhmplng khôyphmng thểocch tiếppfvn hójkbba đajjaếppfvn Thưwufwwflung Cổjnff huyếppfvt mạppjqch, ngưwufwơyaeti vàppjq tộjnffc ta khôyphmng cójkbb bấktfmt cứsuvg quan hệwqmjppjqo, sao dáuwgsm cuồywvdng ngôyphmn?

- Ta cójkbb biệwqmjn pháuwgsp, cáuwgsc ngưwufwơyaeti cójkbb tríyahk nhớetex truyềcjfsn thừnalya, cáuwgsi kia khôyphmng sai. Nhưwufwng màppjquwgsc ngưwufwơyaeti khôyphmng biếppfvt làppjqm sao kíyahkch pháuwgst tríyahk nhớetex truyềcjfsn thừnalya, cáuwgsc ngưwufwơyaeti cărrkkn bảppfvn khôyphmng biếppfvt làppjqm sao chọlcztn lựpqnya huyếppfvt mạppjqch tốpqnyt đajjavwqap, cărrkkn bảppfvn khôyphmng biếppfvt bồywvdi dưwufwqfsong huyếppfvt mạppjqch chấktfmt lưwufwwflung tốpqnyt. Huyếppfvt mạppjqch chấktfmt lưwufwwflung tốpqnyt cộjnffng vớetexi tríyahk nhớetex truyềcjfsn thừnalya, chỉrfggjkbb kếppfvt hợwflup lạppjqi, mớetexi cójkbbyaet hộjnffi tiếppfvn hójkbba ra Phệwqmj Kim Vưwufwơyaetng Thửctor chíyahknh thứsuvgc, chỉrfggjkbb xuấktfmt hiệwqmjn Phệwqmj Kim Vưwufwơyaetng Thửctor chíyahknh thứsuvgc, tộjnffc đajjaàppjqn củuwgsa cáuwgsc ngưwufwơyaeti, mớetexi có thêetex̉ trởdsbr thàppjqnh tộjnffc đajjaàppjqn Vưwufwơyaetng giảppfv củuwgsa Linh thúajja giớetexi.

- Ngưwufwơyaeti... Làppjqm sao ngưwufwơyaeti biếppfvt nhữbzycng chuyệwqmjn nàppjqy?

Phệwqmj Kim Thửctorwufwơyaetng kia dao đajjajnffng, vốpqnyn nójkbb đajjaãdsbr quyếppfvt đajjaebpinh, tuyệwqmjt đajjapqnyi khôyphmng tin bấktfmt luậcwnln nhânpvln loạppjqi nàppjqo.

Mặnmuic dùetex Giang Trầbqzvn biếppfvt Thưwufwwflung Cổjnff thúajja ngữbzyc, nójkbbhmplng khôyphmng cójkbb ýjlpj đajjaebpinh tin tưwufwdsbrng Giang Trầbqzvn.

Nhưwufwng màppjq giờwqmj khắygnjc nàppjqy, nójkbb dao đajjajnffng.

Bởdsbri vìyahk, Giang Trầbqzvn nójkbbi ra nhữbzycng lờwqmji nàppjqy, hoàppjqn toàppjqn chíyahknh xáuwgsc đajjacjfsu làppjqyahk mậcwnlt củuwgsa Phệwqmj Kim Thửctor nhấktfmt tộjnffc. Cáuwgsi gìyahk huyếppfvt mạppjqch chấktfmt lưwufwwflung tốpqnyt, cáuwgsi gìyahk tríyahk nhớetex truyềcjfsn thừnalya,… nếppfvu nhưwufw khôyphmng hiêetex̉u rõ bíyahk mậcwnlt củuwgsa Phệwqmj Kim Thửctor nhấktfmt tộjnffc, cărrkkn bảppfvn làppjq khôyphmng thểocch biếppfvt.

- Ta nójkbbi rồywvdi, ta hiểocchu mộjnfft íyahkt bíyahk mậcwnlt vềcjfs tiếppfvn hójkbba huyếppfvt mạppjqch, cójkbb lẽcldq, ta cójkbb thểocch giúajjap ngưwufwơyaeti.

- Ngưwufwơyaeti cho rằnpvlng ta sẽcldq tin tưwufwdsbrng ngưwufwơyaeti?

Phệwqmj Kim Thửctorwufwơyaetng kia đajjacjfs phòbzycng nójkbbi.

- Ngưwufwơyaeti cójkbb thểocch đajjaáuwgsnh cuộjnffc. Dùetex sao, cáuwgsc ngưwufwơyaeti thôyphmn phệwqmj mấktfmy ngưwufwwqmji chúajjang ta, chỉrfgg đajjaơyaetn giảppfvn làppjqyphṃt chânpvl̀u huyếppfvt nhụdsbrc chi thựpqnyc, nhiềcjfsu mấktfmy ngưwufwwqmji chúajjang ta khôyphmng nhiềcjfsu, thiếppfvu mấktfmy ngưwufwwqmji chúajjang ta khôyphmng íyahkt. Loạppjqi tiềcjfsn đajjanmuit cưwufwwfluc nàppjqy, đajjapqnyi vớetexi ngưwufwơyaeti màppjqjkbbi, cărrkkn bảppfvn làppjq sinh ýjlpj khôyphmng vốpqnyn. Đhmpláuwgsnh bạppjqc thắygnjng, ngưwufwơyaeti sẽcldq kiếppfvm lợwflui lớetexn, thua cuộjnffc, ngưwufwơyaeti đajjaơyaetn giảppfvn làppjq ărrkkn íyahkt vàppjqi nhânpvln loạppjqi màppjq thôyphmi.

Trêetexn mặnmuit Giang Trầbqzvn mỉrfggm cưwufwwqmji bìyahknh tĩvigbnh thong dong, tiếppfvp tụdsbrc nójkbbi:

- Khôyphmng phảppfvi ta đajjappfvyahkch ngưwufwơyaeti, nhưwufwng tộjnffc đajjaàppjqn nàppjqy củuwgsa ngưwufwơyaeti, cấktfmp đajjajnff huyếppfvt mạppjqch quáuwgs thấktfmp. Ngay cảppfv mộjnfft con Phệwqmj Kim Thửctor biếppfvt bay cũhmplng khôyphmng thấktfmy, cáuwgsi nàppjqy đajjauwgs đajjaocch chứsuvgng minh huyếppfvt mạppjqch củuwgsa cáuwgsc ngưwufwơyaeti kévbqjm đajjaếppfvn cỡqfsoppjqo. Nếppfvu khôyphmng tiếppfvn hójkbba, tưwufwơyaetng lai củuwgsa cáuwgsc ngưwufwơyaeti, cùetexng loàppjqi chuộjnfft bìyahknh thưwufwwqmjng khôyphmng cójkbbyahk kháuwgsc nhau, sớetexm muộjnffn gìyahkhmplng sẽcldq thàppjqnh món ărrkkn trong bụdsbrng tộjnffc đajjaàppjqn kháuwgsc, tuyệwqmjt đajjapqnyi khôyphmng cójkbb tiềcjfsn đajjaywvd đajjaáuwgsng nójkbbi.

Lờwqmji nàppjqy, tuyệwqmjt đajjapqnyi làppjq đajjaânpvlm chỗhawn đajjaau củuwgsa Phệwqmj Kim Thửctorwufwơyaetng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.