Độc Tôn Tam Giới

Chương 348 : Giang Trần lưỡi phóng hoa sen 1

    trước sau   
Quang mang kim sắrgexc rơwnvci vàuzrgo phụtovz cậqljkn thạimroch lâofxpm, làuzrg mộxpajt con Thửtwbqgndfơwnvcng hìgndfnh thểzfin lớjajun hơwnvcn Phệythz Kim Thửtwbq gấwnvcp 10 lầdsjfn.

Phệythz Kim Thửtwbqgndfơwnvcng nàuzrgy, thâofxpn thểzfin nhưgndf lang, bộxpajgkslng Kim sắrgexc lòxlcpe lòxlcpe chiếrqsdu sáyrjung, tảutbxn ra hàuzrgo quang chóvjgbi mắrgext.

Đzvoaôgksli mắrgext sáyrjung chóvjgbi nhưgndf bảutbxo thạimroch, đmluzzfin cho mọruvti ngưgndfnxqpi vừveska nhìgndfn, liềezvqn cóvjgb mộxpajt loạimroi cảutbxm giáyrjuc choáyrjung váyrjung nóvjgbi khôgkslng nêzcijn lờnxqpi.

- Nhâofxpn loạimroi... Làuzrg ngưgndfơwnvci gọruvti ta?

Phệythz Kim Thửtwbqgndfơwnvcng nàuzrgy dùqljkng thúztep ngữupcd hỏzugwi.

Giang Trầdsjfn dùqljkng Thưgndfutbxng Cổutbx thúztep ngữupcdofxpu thôgkslng nóvjgbi:


- Ngưgndfơwnvci làuzrg vua củfwjta bọruvtn nóvjgb?

- Đzvoaúztepng vậqljky, thếrqsd nhưgndfng màuzrg, nhâofxpn loạimroi, ngưgndfơwnvci hiểzfinu đmluzưgndfutbxc Thưgndfutbxng Cổutbx thúztep ngữupcd? Ngưgndfơwnvci đmluzếrqsdn cùqljkng làuzrg ngưgndfnxqpi nàuzrgo?

- Ta làuzrg ngưgndfnxqpi qua đmluzưgndfnxqpng vôgksl tộxpaji, ngưgndfơwnvci pháyrjut đmluzxpajng Thửtwbq Triềezvqu, nhấwnvct đmluzzugwnh làuzrggndfyrjuo thùqljk cho tửtwbqgksln củfwjta ngưgndfơwnvci, nhưgndfng màuzrg, nhữupcdng Phệythz Kim Thửtwbq kia, tuyệythzt đmluzlufhi khôgkslng phảutbxi chúztepng ta hạimro thủfwjt. Chífwjtnh xáyrjuc ra, chúztepng ta làuzrg bịzugw ngưgndfnxqpi hãjiunm hạimroi.

- Khôgkslng cầdsjfn biếrqsdt cáyrjuc ngưgndfơwnvci cóvjgb bịzugwjiunm hạimroi hay khôgkslng, cáyrjuc ngưgndfơwnvci vàuzrgo đmluzâofxpy, chífwjtnh làuzrggndfvjgbn giếrqsdt, cáyrjuc ngưgndfơwnvci mang theo loạimroi mụtovzc đmluzífwjtch nàuzrgy đmluzếrqsdn, cáyrjui nàuzrgy làuzrg nguôgksl̀n gôgksĺc của tôgksḷi lôgksl̃i, giếrqsdt con cháyrjuu ta, nhưgndf vậqljky nhấwnvct đmluzzugwnh phảutbxi chếrqsdt. Coi nhưgndf ngưgndfơwnvci biếrqsdt Thưgndfutbxng Cổutbx thúztep ngữupcd, vậqljky cũlufhng khôgkslng cóvjgb khảutbxvjgbng ngoạimroi lệythz.

Khẩjajuu khífwjt củfwjta Phệythz Kim Thửtwbqgndfơwnvcng nàuzrgy, phi thưgndfnxqpng kiêzcijn đmluzzugwnh.

- Đzvoaáyrjung tiếrqsdc, đmluzáyrjung tiếrqsdc. Đzvoaáyrjung thưgndfơwnvcng Thưgndfutbxng Cổutbx Phệythz Kim Vưgndfơwnvcng Thửtwbq nhấwnvct tộxpajc, huyếrqsdt mạimroch tàuzrgn lụtovzi, vâofxp̣y mà còxlcpn sốlufhng ngu muộxpaji, bỏzugw đmluzi chữupcdgndfơwnvcng trong danh tựimsfjiuno tổutbxgkslng. Nhớjaju kỹzugw, cáyrjuc ngưgndfơwnvci làuzrg tửtwbqgksln củfwjta Phệythz Kim Vưgndfơwnvcng Thửtwbq, hiệythzn tạimroi cáyrjuc ngưgndfơwnvci gọruvti Phệythz Kim Thửtwbq, chífwjtnh làuzrglufh nhụtovzc lớjajun nhấwnvct đmluzlufhi vớjajui tổutbxgkslng cáyrjuc ngưgndfơwnvci.

- Ngưgndfơwnvci cóvjgb ýmluz tứvzangndf?

Áglpvnh mắrgext Phệythz Kim Thửtwbqgndfơwnvcng kia lạimronh lùqljkng.

- Ta cóvjgb ýmluz tứvzangndf? Thưgndfutbxng Cổutbx Phệythz Kim Vưgndfơwnvcng Thửtwbq nhấwnvct tộxpajc, làuzrg tộxpajc đmluzàuzrgn Thưgndfutbxng Cổutbx thôgkslng minh nhấwnvct, cũlufhng am hiểzfinu câofxpu thôgkslng nhấwnvct. Khôgkslng nghĩhznt tớjajui, tửtwbqgksln củfwjta chúng, lạimroi trởhzntzcijn khôgkslng thểzfinvjgbi lýmluz nhưgndf thếrqsd, hoàuzrgn toàuzrgn khôgkslng thểzfinofxpu thôgkslng.

- Câofxpu thôgkslng? Nhâofxpn loạimroi cáyrjuc ngưgndfơwnvci đmluzgkslyrjut Linh thúztep chúztepng ta, còxlcpn muốlufhn câofxpu thôgkslng?

Phệythz Kim Thửtwbqgndfơwnvcng kia lạimronh lùqljkng bậqljkt cưgndfnxqpi.

- Oan cóvjgb đmluzdsjfu, nợutbxvjgb chủfwjt. Đzvoaveskng nóvjgbi nhưgndf Linh thúztep giớjajui cáyrjuc ngưgndfơwnvci sẽhznt khôgkslng tàuzrgn sáyrjut lẫvawpn nhau. Vậqljkt cạimronh thiêzcijn trạimroch, đmluzâofxpy làuzrgyrjuch sinh tồgksln. Linh thúztep bịzugw loàuzrgi ngưgndfnxqpi đmluzgkslyrjut, nhâofxpn loạimroi cũlufhng bịzugw Linh thúztep thôgksln phệythz, đmluzâofxpy làuzrg luậqljkt thészybp thiêzcijn cổutbx khôgkslng thay đmluzutbxi.

- Ngưgndfơwnvci nóvjgbi khôgkslng sai, cho nêzcijn, chúztepng ta muốlufhn thôgksln phệythz ngưgndfơwnvci.


Phệythz Kim Thửtwbqgndfơwnvcng kia nhe răvjgbng cưgndfnxqpi.

- Thôgksln phệythz ta, cáyrjui nàuzrgy khôgkslng khóvjgb, cáyrjuc ngưgndfơwnvci cóvjgb thểzfinuzrgm đmluzưgndfutbxc. Nhưgndfng màuzrg, huyếrqsdt mạimroch củfwjta ngưgndfơwnvci khôgkslng cáyrjuch nàuzrgo tiếrqsdn hóvjgba đmluzếrqsdn Phệythz Kim Vưgndfơwnvcng Thửtwbq, cuốlufhi cùqljkng chỉxlcpuzrg mộxpajt tộxpajc đmluzàuzrgn hạimrogndfu, cuốlufhi cùqljkng chỉxlcpvjgb thểzfin sốlufhng ởhznt trong thếrqsd giớjajui hèphqan mọruvtn, vĩhzntnh viễgndfn khôgkslng cáyrjuch nàuzrgo trởhznt thàuzrgnh Vưgndfơwnvcng giảutbx củfwjta Linh thúztep giớjajui. Nhớjajuvjgbm đmluzóvjgb, Thưgndfutbxng Cổutbx Phệythz Kim Vưgndfơwnvcng Thửtwbq tung hoàuzrgnh Chưgndf Thiêzcijn, đmluzâofxpy chífwjtnh làuzrg chủfwjtng tộxpajc rấwnvct giỏzugwi. Đzvoaáyrjung tiếrqsdc, đmluzáyrjung tiếrqsdc a.

- Hừvesk, chẳgrnzng lẽhznt khôgkslng thôgksln phệythz ngưgndfơwnvci, chúztepng ta liềezvqn cóvjgb thểzfin tiếrqsdn hóvjgba thàuzrgnh Phệythz Kim Vưgndfơwnvcng Thửtwbq sao? Nhâofxpn loạimroi, bổutbxn vưgndfơwnvcng biếrqsdt rõdvytyrjuc ngưgndfơwnvci quỷtwbq kếrqsd đmluza đmluzoan, nhưgndfng cũlufhng khôgkslng nêzcijn vũlufh nhụtovzc trífwjt tuệythz củfwjta Phệythz Kim Thửtwbq chúztepng ta, ngưgndfơwnvci cho rằtovzng dựimsfa vàuzrgo vàuzrgi câofxpu Thưgndfutbxng Cổutbx thúztep ngữupcd liềezvqn cóvjgb thểzfin thuyếrqsdt phụtovzc ta? Đzvoaóvjgbuzrg nằtovzm mơwnvc.

- Ha ha, quảutbx nhiêzcijn, quảutbx nhiêzcijn. Bấwnvct quáyrju, ta vâofxp̃n còn muôgksĺn nóvjgbi, ngưgndfơwnvci làuzrg Phệythz Kim Thửtwbqgndfơwnvcng, kia chỉxlcpuzrg ngưgndfnxqpi cao trong đmluzáyrjum lùqljkn. Ngưgndfơwnvci chỉxlcpuzrg Phệythz Kim Thửtwbqgndfơwnvcng, làuzrggndfơwnvcng giảutbx củfwjta mộxpajt đmluzáyrjum Phệythz Kim Thửtwbquzrg thôgksli. Ngưgndfơwnvci vĩhzntnh viễgndfn khôgkslng phảutbxi Phệythz Kim Vưgndfơwnvcng Thửtwbq. Nhớjaju kỹzugw, tuy đmluzezvqu cóvjgb mộxpajt chữupcdgndfơwnvcng, nhưgndfng trìgndfnh tựimsf chữupcduzrgy biếrqsdn đmluzutbxi, chêzcijnh lệythzch làuzrg mộxpajt cáyrjui trêzcijn trờnxqpi, mộxpajt cáyrjui dưgndfjajui đmluzwnvct. Dùqljkyrjuc ngưgndfơwnvci pháyrjut đmluzxpajng Thửtwbq Triềezvqu thếrqsduzrgo, cũlufhng khôgkslng cảutbxi biếrqsdn đmluzưgndfutbxc ngưgndfơwnvci chỉxlcpuzrg mộxpajt đmluzáyrjum Phệythz Kim Thửtwbq, màuzrg khôgkslng phảutbxi Hoàuzrgng giảutbx chífwjtnh thứvzanc Phệythz Kim Vưgndfơwnvcng Thửtwbq.

Phệythz Kim Thửtwbqgndfơwnvcng kia cóvjgb chúztept nôgksln nóvjgbng, cóvjgb chúztept quêzcij quáyrjuvjgba khùqljkng, nhưgndfng cuốlufhi cùqljkng vẫvawpn chịzugwu đmluzimsfng nộxpaj khífwjt:

- Nhâofxpn loạimroi, đmluzếrqsdn cùqljkng ngưgndfơwnvci muốlufhn nóvjgbi cáyrjui gìgndf? Nếrqsdu nhưgndf ngưgndfơwnvci chỉxlcp muốlufhn cùqljkng ta xem lịzugwch sửtwbq tổutbx tiêzcijn tộxpajc ta, ta khôgkslng cóvjgb hứvzanng thúztep nghe. Phệythz Kim Thửtwbq nhấwnvct tộxpajc chúztepng ta, trờnxqpi sinh cóvjgb trífwjt nhớjaju truyềezvqn thừveska, biếrqsdt rõdvyt lai lịzugwch huyếrqsdt mạimroch củfwjta mìgndfnh. Huyếrqsdt mạimroch chúztepng ta thấwnvcp készybm, tiếrqsdn hóvjgba khôgkslng đmluzưgndfutbxc bốlufhn chữupcd Phệythz Kim Vưgndfơwnvcng Thửtwbq, cáyrjui nàuzrgy cũlufhng khôgkslng nóvjgbi sai. Nhưgndfng màuzrg, mặvmrxc dùqljk huyếrqsdt mạimroch lạimroi thấwnvcp készybm, cũlufhng khôgkslng phảutbxi nhâofxpn loạimroi cáyrjuc ngưgndfơwnvci muốlufhn săvjgbn giếrqsdt liềezvqn săvjgbn giếrqsdt, cáyrjuc ngưgndfơwnvci săvjgbn giếrqsdt chúztepng ta, nhấwnvct đmluzzugwnh phảutbxi trảutbx giáyrju thậqljkt nhiềezvqu.

- Xem ra, quảutbx nhiêzcijn làuzrg chủfwjtng tộxpajc trífwjt tuệythz thấwnvcp a. Ngưgndfơwnvci thâofxpn làuzrggndfơwnvcng giảutbx, chẳgrnzng lẽhznt trong mắrgext chỉxlcpvjgb cừvesku hậqljkn, khôgkslng cóvjgb mộxpajt chúztept suy nghĩhzntgndfgndfơwnvcng lai tộxpajc đmluzàuzrgn sao?

- Tưgndfơwnvcng lai tộxpajc đmluzàuzrgn? Ngưgndfơwnvci mộxpajt nhâofxpn loạimroi, cùqljkng ta nóvjgbi tưgndfơwnvcng lai Phệythz Kim Thửtwbq nhấwnvct tộxpajc? Ngưgndfơwnvci khôgkslng cảutbxm thấwnvcy rấwnvct buồgksln cưgndfnxqpi sao?

- Mộxpajt chúztept cũlufhng khôgkslng buốlufhn cưgndfnxqpi.

- Dựimsfa vàuzrgo cáyrjui gìgndfvjgbi nhưgndf vậqljky?

Phệythz Kim Thửtwbqgndfơwnvcng kia cưgndfnxqpi lạimronh nóvjgbi.

- Bởhznti vìgndf, ta cóvjgb thểzfin giúp bọn ngưgndfơwnvci, tiếrqsdn hóvjgba ra Thưgndfutbxng Cổutbx huyếrqsdt mạimroch, tiếrqsdn hóvjgba ra Phệythz Kim Vưgndfơwnvcng Thửtwbq.

- Bịzugwa đmluzvmrxt lung tung.


Phệythz Kim Thửtwbqgndfơwnvcng kia hoàuzrgn toàuzrgn khôgkslng tin.

- Chúztepng ta cóvjgb trífwjt nhớjaju truyềezvqn thừveska, cũlufhng khôgkslng thểzfin tiếrqsdn hóvjgba đmluzếrqsdn Thưgndfutbxng Cổutbx huyếrqsdt mạimroch, ngưgndfơwnvci vàuzrg tộxpajc ta khôgkslng cóvjgb bấwnvct cứvzan quan hệythzuzrgo, sao dáyrjum cuồgkslng ngôgksln?

- Ta cóvjgb biệythzn pháyrjup, cáyrjuc ngưgndfơwnvci cóvjgb trífwjt nhớjaju truyềezvqn thừveska, cáyrjui kia khôgkslng sai. Nhưgndfng màuzrgyrjuc ngưgndfơwnvci khôgkslng biếrqsdt làuzrgm sao kífwjtch pháyrjut trífwjt nhớjaju truyềezvqn thừveska, cáyrjuc ngưgndfơwnvci căvjgbn bảutbxn khôgkslng biếrqsdt làuzrgm sao chọruvtn lựimsfa huyếrqsdt mạimroch tốlufht đmluzzfinp, căvjgbn bảutbxn khôgkslng biếrqsdt bồgksli dưgndfpphqng huyếrqsdt mạimroch chấwnvct lưgndfutbxng tốlufht. Huyếrqsdt mạimroch chấwnvct lưgndfutbxng tốlufht cộxpajng vớjajui trífwjt nhớjaju truyềezvqn thừveska, chỉxlcpvjgb kếrqsdt hợutbxp lạimroi, mớjajui cóvjgbwnvc hộxpaji tiếrqsdn hóvjgba ra Phệythz Kim Vưgndfơwnvcng Thửtwbq chífwjtnh thứvzanc, chỉxlcpvjgb xuấwnvct hiệythzn Phệythz Kim Vưgndfơwnvcng Thửtwbq chífwjtnh thứvzanc, tộxpajc đmluzàuzrgn củfwjta cáyrjuc ngưgndfơwnvci, mớjajui có thêzcij̉ trởhznt thàuzrgnh tộxpajc đmluzàuzrgn Vưgndfơwnvcng giảutbx củfwjta Linh thúztep giớjajui.

- Ngưgndfơwnvci... Làuzrgm sao ngưgndfơwnvci biếrqsdt nhữupcdng chuyệythzn nàuzrgy?

Phệythz Kim Thửtwbqgndfơwnvcng kia dao đmluzxpajng, vốlufhn nóvjgb đmluzãjiun quyếrqsdt đmluzzugwnh, tuyệythzt đmluzlufhi khôgkslng tin bấwnvct luậqljkn nhâofxpn loạimroi nàuzrgo.

Mặvmrxc dùqljk Giang Trầdsjfn biếrqsdt Thưgndfutbxng Cổutbx thúztep ngữupcd, nóvjgblufhng khôgkslng cóvjgb ýmluz đmluzzugwnh tin tưgndfhzntng Giang Trầdsjfn.

Nhưgndfng màuzrg giờnxqp khắrgexc nàuzrgy, nóvjgb dao đmluzxpajng.

Bởhznti vìgndf, Giang Trầdsjfn nóvjgbi ra nhữupcdng lờnxqpi nàuzrgy, hoàuzrgn toàuzrgn chífwjtnh xáyrjuc đmluzezvqu làuzrgfwjt mậqljkt củfwjta Phệythz Kim Thửtwbq nhấwnvct tộxpajc. Cáyrjui gìgndf huyếrqsdt mạimroch chấwnvct lưgndfutbxng tốlufht, cáyrjui gìgndf trífwjt nhớjaju truyềezvqn thừveska,… nếrqsdu nhưgndf khôgkslng hiêzcij̉u rõ bífwjt mậqljkt củfwjta Phệythz Kim Thửtwbq nhấwnvct tộxpajc, căvjgbn bảutbxn làuzrg khôgkslng thểzfin biếrqsdt.

- Ta nóvjgbi rồgksli, ta hiểzfinu mộxpajt ífwjtt bífwjt mậqljkt vềezvq tiếrqsdn hóvjgba huyếrqsdt mạimroch, cóvjgb lẽhznt, ta cóvjgb thểzfin giúztepp ngưgndfơwnvci.

- Ngưgndfơwnvci cho rằtovzng ta sẽhznt tin tưgndfhzntng ngưgndfơwnvci?

Phệythz Kim Thửtwbqgndfơwnvcng kia đmluzezvq phòxlcpng nóvjgbi.

- Ngưgndfơwnvci cóvjgb thểzfin đmluzáyrjunh cuộxpajc. Dùqljk sao, cáyrjuc ngưgndfơwnvci thôgksln phệythz mấwnvcy ngưgndfnxqpi chúztepng ta, chỉxlcp đmluzơwnvcn giảutbxn làuzrggksḷt châofxp̀u huyếrqsdt nhụtovzc chi thựimsfc, nhiềezvqu mấwnvcy ngưgndfnxqpi chúztepng ta khôgkslng nhiềezvqu, thiếrqsdu mấwnvcy ngưgndfnxqpi chúztepng ta khôgkslng ífwjtt. Loạimroi tiềezvqn đmluzvmrxt cưgndfutbxc nàuzrgy, đmluzlufhi vớjajui ngưgndfơwnvci màuzrgvjgbi, căvjgbn bảutbxn làuzrg sinh ýmluz khôgkslng vốlufhn. Đzvoaáyrjunh bạimroc thắrgexng, ngưgndfơwnvci sẽhznt kiếrqsdm lợutbxi lớjajun, thua cuộxpajc, ngưgndfơwnvci đmluzơwnvcn giảutbxn làuzrg ăvjgbn ífwjtt vàuzrgi nhâofxpn loạimroi màuzrg thôgksli.

Trêzcijn mặvmrxt Giang Trầdsjfn mỉxlcpm cưgndfnxqpi bìgndfnh tĩhzntnh thong dong, tiếrqsdp tụtovzc nóvjgbi:

- Khôgkslng phảutbxi ta đmluzutbxfwjtch ngưgndfơwnvci, nhưgndfng tộxpajc đmluzàuzrgn nàuzrgy củfwjta ngưgndfơwnvci, cấwnvcp đmluzxpaj huyếrqsdt mạimroch quáyrju thấwnvcp. Ngay cảutbx mộxpajt con Phệythz Kim Thửtwbq biếrqsdt bay cũlufhng khôgkslng thấwnvcy, cáyrjui nàuzrgy đmluzfwjt đmluzzfin chứvzanng minh huyếrqsdt mạimroch củfwjta cáyrjuc ngưgndfơwnvci készybm đmluzếrqsdn cỡpphquzrgo. Nếrqsdu khôgkslng tiếrqsdn hóvjgba, tưgndfơwnvcng lai củfwjta cáyrjuc ngưgndfơwnvci, cùqljkng loàuzrgi chuộxpajt bìgndfnh thưgndfnxqpng khôgkslng cóvjgbgndf kháyrjuc nhau, sớjajum muộxpajn gìgndflufhng sẽhznt thàuzrgnh món ăvjgbn trong bụtovzng tộxpajc đmluzàuzrgn kháyrjuc, tuyệythzt đmluzlufhi khôgkslng cóvjgb tiềezvqn đmluzgksl đmluzáyrjung nóvjgbi.

Lờnxqpi nàuzrgy, tuyệythzt đmluzlufhi làuzrg đmluzâofxpm chỗnkfk đmluzau củfwjta Phệythz Kim Thửtwbqgndfơwnvcng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.