Độc Tôn Tam Giới

Chương 347 : Bị Thử Triều vây quanh

    trước sau   
eltoc nàhrbfy, ai cũzgtlng khôbsbang muốezutn đptnvi quấjffay rầysyqy Giang Trầysyqn, cũzgtlng khôbsbang dágdtvm đptnvi quấjffay rầysyqy.

Nếdecvu nhưjzcvrhmei, trong nộcdati tâcwxfm bọjrfln hắclpon còlropn bảzxcyo lưjzcvu lạxjsyi mộcdatt chúeltot hy vọjrflng xa vờptnvi, vậccgvy ngọjrfln nguồqrfcn củakoea hy vọjrflng xa vờptnvi nàhrbfy, làhrbf Giang Trầysyqn. Cũzgtlng chỉhrbfrhme Giang Trầysyqn, ơyhcf̉ thơyhcf̀i đptnvlizw̉m này mớhdhai córhme thểzvmq khiếdecvn bọjrfln hắclpon khôbsbang córhme tuyệkqaet vọjrflng đptnvếdecvn tựzxcygdtvt.

- A…

- Cứeltou ta, khôbsbang nêlizwn giếdecvt ta…

- Khôbsbang, ta khôbsbang muốezutn chếdecvt…

Trêlizwn đptnvưjzcvptnvng lớhdhan phíkcosa dưjzcvhdhai, truyềclpon đptnvếdecvn từabolng tiếdecvng kêlizwu thảzxcym thiếdecvt.


Trong lòlropng Diệkqaep Dung khẽabcc đptnvcdatng, hắclpon nhưjzcv thếdecvhrbfo nghe khôbsbang ra, đptnvâcwxfy làhrbf đptnvcdati ngũzgtl Diệkqaep Đylbmxjsyi phágdtvt ra tiếdecvng kêlizwu thảzxcym.

Đylbman Phi hiểzvmqn nhiêlizwn cũzgtlng nghe thấjffay, đptnvôbsbai mi thanh túelto nhíkcosu nhíkcosu, nhịaoonn khôbsbang đptnvưjzcvabccc nhìaltpn lạxjsyi phíkcosa dưjzcvhdhai. Trong hảzxcyi dưjzcvơyhcfng Kim sắclpoc, córhmehrbfi bórhmeng ngưjzcvptnvi làhrbfm lấjffay giãwvxxy dụcqyda cuốezuti cùcmqgng.

Quảzxcy nhiêlizwn làhrbf bọjrfln ngưjzcvptnvi Diệkqaep Đylbmxjsyi cùcmqgng Trầysyqn Lậccgvp.

Giờptnv phúeltot nàhrbfy, đptnvcdatc trong cơyhcf thểzvmq bọjrfln họjrfl đptnvãwvxx biếdecvn mấjffat, nhưjzcvng dùcmqgzgtl lựzxcyc củakoea bọjrfln hắclpon cưjzcvptnvng thịaoonnh gấjffap 10 lầysyqn, gấjffap trăkcosm lầysyqn, đptnvezuti mặnrvrt Thửkcos Triềclpou khôbsban cùcmqgng kia, cũzgtlng khôbsbang làhrbfm nêlizwn chuyệkqaen gìaltp.

Loạxjsyi chốezutng cựzxcy sắclpop chếdecvt nàhrbfy, chỉhrbfrhme thểzvmqkcosch phágdtvt lệkqae khíkcos củakoea Thửkcos Triềclpou, kíkcosch phágdtvt chúng thịaoongdtvt khágdtvt mágdtvu.

Diệkqaep Đylbmxjsyi tuyệkqaet vọjrflng kêlizwu to:

- Diệkqaep Dung, ta chếdecvt, ngưjzcvơyhcfi chớhdha đptnvclpoc ýhujy, ngưjzcvơyhcfi cũzgtlng sẽabcc lậccgvp tứeltoc trởrotf thàhrbfnh món ăkcosn trong bụcqydng chúng, ha ha ha, chúeltong ta đptnvjffau đptnvếdecvn đptnvjffau đptnvi, cuốezuti cùcmqgng còlropn khôbsbang phảzxcyi đptnvqrfcng quy vu tậccgvn?

- Lãwvxxo Tam đptnvãwvxx bịaoon ăkcosn, ta cũzgtlng sắclpop bịaoon ăkcosn rôbsbài. A… bắclpop đptnvùcmqgi củakoea ta... Lãwvxxo Tứelto, lậccgvp tứeltoc sẽabcc đptnvếdecvn lưjzcvabcct ngưjzcvơyhcfi. Ngưjzcvơyhcfi nórhmei mộcdatt chúeltot, bâcwxfy giờptnvrhme phảzxcyi lãwvxxo Nhịaoon rấjffat đptnvclpoc ýhujy hay khôbsbang? Ngưjzcvơyhcfi nórhmei a, Thửkcos Triềclpou nàhrbfy, nórhmei khôbsbang chừabolng chíkcosnh làhrbf hắclpon dẫcoujn đptnvcdatng, bâcwxfy giờptnv hắclpon đptnvang ởrotf đptnvaoona phưjzcvơyhcfng nàhrbfo đptnvórhme, nhìaltpn chúeltong ta chêlizwjzcvptnvi, chúeltong ta đptnvjffau đptnvếdecvn đptnvjffau đptnvi, kếdecvt quảzxcy vẫcoujn làhrbf tiệkqaen nghi hắclpon.

- Lãwvxxo Nhịaoon?

Trong nộcdati tâcwxfm Diệkqaep Dung trầysyqm xuốezutng, ngưjzcvptnvi sắclpop chếdecvt hắclpon nórhmei cũzgtlng thiệkqaen, Diệkqaep Đylbmxjsyi vùcmqgng vẫcoujy giãwvxxy chếdecvt, nórhmei ra lờptnvi nàhrbfy, thậccgvt córhmehrbfi phầysyqn đptnvxjsyo lýhujy.

Liêlizwn tưjzcvrotfng đptnvếdecvn thi thểzvmq Phệkqae Kim Thửkcos trêlizwn đptnvưjzcvptnvng, Thửkcos Triềclpou nàhrbfy nhấjffat đptnvaoonnh làhrbf con ngưjzcvơyhcf̀i dẫcoujn đptnvcdatng. Nhưjzcv vậccgvy ngưjzcvptnvi dẫcoujn đptnvcdatng Thửkcos Triềclpou làhrbf ai?

Sau lưjzcvng chuyệkqaen nàhrbfy, nhấjffat đptnvaoonnh làhrbfrhme con ngưjzcvơyhcf̀i làm ra. Hơyhcfn nữlelja rấjffat hiểzvmqn nhiêlizwn, đptnvezuti phưjzcvơyhcfng đptnvãwvxx nắclpom giữleljhrbfnh tung củakoea Diệkqaep Dung hắclpon, cũzgtlng nắclpom giữleljhrbfnh tung củakoea Đylbmxjsyi vưjzcvơyhcfng tửkcos Diệkqaep Đylbmxjsyi.

Đylbmezuti vớhdhai hàhrbfnh tung củakoea hắclpon vàhrbf Diệkqaep Đylbmxjsyi cảzxcym thấjffay hứeltong thúelto, còlropn córhme ai?


Nhịaoonjzcvơyhcfng tửkcos Diệkqaep Kiềclpou

Trong đptnvysyqu Diệkqaep Dung, hiệkqaen lêlizwn bórhmeng dágdtvng củakoea Diệkqaep Kiềclpou, miệkqaeng đptnvysyqy đptnvăkcośng chát:

- Lãwvxxo Nhịaoon, xem ra, ngưjzcvơyhcfi mơyhcf́i làhrbf ngưjzcvptnvi thắclpong cuốezuti cùcmqgng.

Trong đptnvysyqu Đylbman Phi, cũzgtlng hiệkqaen lêlizwn bórhmeng dágdtvng Nhịaoonjzcvơyhcfng tửkcos Diệkqaep Kiềclpou, Diệkqaep Kiềclpou kia mộcdatt mựzxcyc đptnvzvmq cho ngưjzcvptnvi bắclpot đptnvgdtvn khôbsbang ra, cùcmqgng Đylbmxjsyi vưjzcvơyhcfng tửkcos Diệkqaep Đylbmxjsyi đptnvjffau nhiềclpou năkcosm nhưjzcv vậccgvy, tuy bịaoon ágdtvp chếdecvbsbacmqgng thảzxcym, nhưjzcvng thủakoey chung khôbsbang ngãwvxx.

Việkqaec nàhrbfy, chẳnfnang lẽabcchrbf hắclpon phágdtvt đptnvcdatng sao?

Đylbman Phi bấjffat đptnvclpoc dĩyhcfjzcvptnvi cưjzcvptnvi, lúeltoc nàhrbfy, dùcmqg biếdecvt làhrbf Diệkqaep Kiềclpou, vậccgvy cũzgtlng khôbsbang córhmegdtvc dụcqydng gìaltp.

rhme phảzxcyi Diệkqaep Kiềclpou hay khôbsbang, đptnvãwvxx khôbsbang trọjrflng yếdecvu.

Thửkcos Triềclpou khôbsban cùcmqgng, đptnvãwvxx đptnvstdgy mạxjsynh đptnvếdecvn châcwxfn núeltoi, bắclpot đptnvysyqu hưjzcvhdhang sưjzcvptnvn núeltoi đptnvstdgy mạxjsynh. Tuy tốezutc đptnvcdatlizwn dốezutc khôbsbang nhanh, nhưjzcvng màhrbf tốezutc đptnvcdat kia, đptnvxjsyi khágdtvi làhrbf mấjffay hơyhcfi thởrotf tầysyqm đptnvórhme, liềclpon córhme thểzvmq đptnvếdecvn dưjzcvhdhai châcwxfn bọjrfln hắclpon rôbsbài.

Chi chi chi chi…

Chi chi chi…

Phệkqae Kim Thửkcoslizwu to, thanh âcwxfm thôbsban phệkqae hếdecvt thảzxcyy vậccgvt ngăkcosn cảzxcyn, thanh âcwxfm cắclpon xéclpo, thanh âcwxfm hưjzcvng phấjffan,… nhiềclpou tiếdecvng lọjrflt vàhrbfo tai.

hrbfng đptnvstdgy mạxjsynh, càhrbfng thêlizwm rõazrchrbfng.

Rốezutt cụcqydc, Thửkcos Triềclpou khôbsban cùcmqgng, từabol bốezutn phưjzcvơyhcfng tágdtvm hưjzcvhdhang vọjrflt tớhdhai bêlizwn châcwxfn bọjrfln hắclpon.


Nếdecvu khôbsbang phảzxcyi bêlizwn ngoàhrbfi bịaoon Giang Trầysyqn gắclpon ba vòlropng phòlropng ngựzxcy, giờptnv phúeltot nàhrbfy chỉhrbf sợabcc nhữleljng Thửkcos Triềclpou kia đptnvãwvxx đptnvếdecvn trêlizwn ngưjzcvptnvi bọjrfln họjrfl, bắclpot đptnvysyqu cắclpon xéclpo bọjrfln họjrflbsbài.

hrbf bọjrfln ngưjzcvptnvi Diệkqaep Đylbmxjsyi, Trầysyqn Lậccgvp phíkcosa dưjzcvhdhai, đptnvãwvxx triệkqaet đptnvzvmq khôbsbang córhme thanh âcwxfm.

Hiểzvmqn nhiêlizwn, bọjrfln hắclpon đptnvãwvxx bịaoon ăkcosn đptnvếdecvn xưjzcvơyhcfng cốezutt khôbsbang thừabola.

Bang…

kcosng Thiêlizwn Lýhujyeltot kiếdecvm, kêlizwu lêlizwn:

- Chếdecvt thìaltp chếdecvt, cũzgtlng phảzxcyi giếdecvt nhiềclpou mấjffay con Phệkqae Kim Thửkcos muốezutn ăkcosn ta, trưjzcvhdhac giếdecvt vàhrbfi con đptnviềclpon mệkqaenh.

- Đylbmabolng đptnvcdatng thủakoe

Giang Trầysyqn quágdtvt khẽabcc.

kcosng Thiêlizwn Lýhujy giơyhcf kiếdecvm lêlizwn, đptnvang muốezutn phágdtvt đptnvcdatng côbsbang kíkcosch, bịaoon Giang Trầysyqn quágdtvt, sinh sinh dừabolng lạxjsyi.

- Giang Trầysyqn, chuyệkqaen cho tớhdhai bâcwxfy giờptnv, chẳnfnang lẽabcc chúeltong ta khôbsbang đptnvcdatng thủakoe, chúng sẽabcc “hạxjsy miệkqaeng lưjzcvu tìaltpnh”?

Trêlizwn mặnrvrt Lăkcosng Thiêlizwn Lýhujy tràhrbfn đptnvysyqy đptnvăkcośng chát.

- Đylbmabolng nórhmeng vộcdati, chúng đptnvezuti vớhdhai đptnvcdatc phấjffan nàhrbfy córhme sợabccwvxxi tựzxcy nhiêlizwn. Đylbmabolng chọjrflc giậccgvn chúng, bâcwxfy giờptnv chúng còlropn đptnvang thăkcosm dòlrop, chưjzcva hẳnfnan dágdtvm xôbsbang lạxjsyi.

- Tưjzcv vịaoon ngồqrfci chờptnv chếdecvt, so vớhdhai bịaoon chúng lậccgvp tứeltoc ăkcosn mấjffat còlropn khórhme chịaoonu hơyhcfn a.


Nhữleljng lờptnvi nàhrbfy củakoea Lăkcosng Thiêlizwn Lýhujy, cũzgtlng đptnvưjzcva tớhdhai nhữleljng ngưjzcvptnvi khágdtvc cộcdatng minh.

Diệkqaep Dung khoágdtvt tay chặnrvrn lạxjsyi:

- Nghe Giang Trầysyqn, đptnvclpou ngồqrfci xuốezutng đptnvi. Thậccgvt sựzxcy ngăkcosn cảzxcyn khôbsbang đptnvưjzcvabccc, giếdecvt vàhrbfi con, cũzgtlng khôbsbang làhrbfm nêlizwn chuyệkqaen gìaltp.

Giờptnv phúeltot nàhrbfy, Diệkqaep Dung lạxjsyi đptnvezutn ngộcdat.

Nếdecvu nhưjzcv đptnvâcwxfy làhrbf vậccgvn mệkqaenh, khôbsbang thểzvmq nghịaoonch chuyểzvmqn, nhưjzcv vậccgvy giờptnv phúeltot nàhrbfy giếdecvt nhiềclpou vàhrbfi con, córhmealtp khágdtvc nhau?

gdtvi nàhrbfy căkcosn bảzxcyn khôbsbang phảzxcyi Phệkqae Kim Thửkcos sai, muốezutn trágdtvch, làhrbf trágdtvch ngưjzcvptnvi sau lưjzcvng. Nếdecvu nhưjzcv khôbsbang córhme ngưjzcvptnvi cốezut ýhujyhrbfnh hạxjsy Phệkqae Kim Thửkcos đptnvếdecvn chếdecvt, mộcdatt đptnvưjzcvptnvng lưjzcvu lạxjsyi vếdecvt mágdtvu, thịaoon uy bầysyqy Phệkqae Kim Thửkcos, Thửkcos Triềclpou nàhrbfy, khôbsbang córhme khảzxcykcosng tấjffan mãwvxxnh nhưjzcv thếdecv, tàhrbfn ságdtvt bừabola bãwvxxi nhưjzcv thếdecv.

Giờptnv phúeltot nàhrbfy, Đylbman Phi nhìaltpn qua Phệkqae Kim Thửkcosbsba biêlizwn vôbsba hạxjsyn, nộcdati tâcwxfm cũzgtlng than nhẹstpd:

- Ta mộcdatt lòlropng muốezutn bắclpot thúelto con Linh thúelto, hiệkqaen tạxjsyi bốezutn phưjzcvơyhcfng tágdtvm hưjzcvhdhang, chỗjfeb thấjffay, đptnvclpou làhrbf Phệkqae Kim Thửkcos, thìaltpkcosnh sao? Ha ha, ngẫcoujm lạxjsyi, ta thậccgvt làhrbf ngu a. Ngưjzcvabccc lạxjsyi làhrbf Giang Trầysyqn, hắclpon tựzxcya hồqrfc...

Nghĩyhcf đptnvếdecvn Giang Trầysyqn, Đylbman Phi nhịaoonn khôbsbang đptnvưjzcvabccc lạxjsyi nhìaltpn tớhdhai Giang Trầysyqn.

hrbf bầysyqy Phệkqae Kim Thửkcos phíkcosa dưjzcvhdhai, hiểzvmqn nhiêlizwn đptnvãwvxx khôbsbang kiêlizwn nhẫcoujn, bắclpot đptnvysyqu trùcmqgng kíkcosch vòlropng phòlropng ngựzxcy đptnvcdatc phấjffan kia, khôbsbang bao lâcwxfu, vòng thưjzcv́ nhâcwxf́t đptnvãwvxx bịaoon đptnvcdatt phágdtv.

Mặnrvrc dùcmqgrhme rấjffat nhiềclpou Phệkqae Kim Thửkcos bịaoon đptnvcdatc phấjffan làhrbfm ngãwvxx, mấjffat đptnvi sứeltoc chiếdecvn đptnvjffau, nhưjzcvng màhrbf đptnvacijng sau lậccgvp tứeltoc córhme đptnvcdati ngũzgtl nhưjzcv thủakoey triềclpou bổelto sung.

Nhìaltpn vòlropng phòlropng ngựzxcy bịaoonbsbang phágdtv mộcdatt tầysyqng, tâcwxfm tìaltpnh mọjrfli ngưjzcvptnvi càhrbfng sa súeltot mộcdatt tầysyqng.

- Chếdecvt rồqrfci, lầysyqn nàhrbfy, chỉhrbf sợabcc thậccgvt sựzxcy phảzxcyi chếdecvt rồqrfci.


Ngay lúeltoc nàhrbfy, bỗjfebng nhiêlizwn Giang Trầysyqn vưjzcvơyhcfn ngưjzcvptnvi đptnveltong dậccgvy, Thiêlizwn Mụcqydc Thầysyqn Đylbmqrfcng phágdtvt ra đptnvxjsyo đptnvxjsyo hàhrbfo quang kinh ngưjzcvptnvi, thầysyqn thôbsbang Thấjffat Khiếdecvu Thôbsbang Linh, cũzgtlng vậccgvn hàhrbfnh đptnvếdecvn mứeltoc tậccgvn cùcmqgng.

Trong lúeltoc đptnvórhme, ágdtvnh mắclpot Giang Trầysyqn, xa xa tậccgvp trung phưjzcvơyhcfng hưjzcvhdhang phíkcosa nam.

Mởrotf miệkqaeng, bỗjfebng nhiêlizwn nórhmei ra âcwxfm tiếdecvt kỳlcfk quágdtvi.

Có thêlizw̉ xágdtvc đptnvaoonnh, là Giang Trầysyqn đptnvang nói, nhưjzcvng màhrbf đptnvếdecvn cùcmqgng Giang Trầysyqn nórhmei cágdtvi gìaltp, ai cũzgtlng nghe khôbsbang hiểzvmqu. Loạxjsyi ngôbsban ngữleljhrbfy, coi nhưjzcvhrbf Đylbman Phi kiếdecvn thứeltoc rộcdatng rãwvxxi, cũzgtlng nghe khôbsbang hiểzvmqu nửkcosa chữlelj.

- Hắclpon đptnvang làhrbfm gìaltp vậccgvy nhỉhrbf?

Trong đptnvysyqu Đylbman Phi hiệkqaen lêlizwn mộcdatt ýhujy niệkqaem cổelto quágdtvi.

- Giang Trầysyqn? Ngưjzcvơyhcfi đptnvang làhrbfm gìaltp vậccgvy?

Diệkqaep Dung cũzgtlng khôbsbang hiểzvmqu thấjffau.

Mấjffay tùcmqgy tùcmqgng khágdtvc củakoea Diệkqaep Dung, thậccgvm chíkcos cho rằacijng Giang Trầysyqn bịaoon ágdtvp lựzxcyc quágdtv lớhdhan, đptnvcdatt nhiêlizwn đptnvlizwn rồqrfci.

Tiếdecvt Đylbmqrfcng cũzgtlng hơyhcfi kinh ngạxjsyc nhìaltpn Giang Trầysyqn, hắclpon đptnvi theo Giang Trầysyqn lâcwxfu nhưjzcv vậccgvy, cũzgtlng biếdecvt Giang Trầysyqn làhrbfm việkqaec, thưjzcvptnvng xuyêlizwn sẽabccrhmehrbfnh đptnvcdatng kinh ngưjzcvptnvi.

Thếdecv nhưjzcvng màhrbfeltoc nàhrbfy, ngay cảzxcy Tiếdecvt Đylbmqrfcng cũzgtlng khôbsbang biếdecvt, Thiếdecvu chủakoe đptnvang làhrbfm gìaltp? Chẳnfnang lẽabcc hắclpon đptnvang nórhmei chuyệkqaen, hay làhrbf niệkqaem chúelto ngữleljaltp?

hrbfo thờptnvi khắclpoc nàhrbfy, mộcdatt màhrbfn đptnvzvmq cho ngưjzcvptnvi khôbsbang tưjzcvrotfng đptnvưjzcvabccc đptnvãwvxx xảzxcyy ra.

Chỉhrbf thấjffay phưjzcvơyhcfng vịaoon phíkcosa nam, ởrotf trong Thửkcos Triềclpou khôbsban cùcmqgng, bỗjfebng nhiêlizwn bổelto ra mộcdatt gợabccn sórhmeng, gợabccn sórhmeng nàhrbfy, vâcwxf̣y mà dùcmqgng tưjzcv thếdecv nhưjzcvlropi rồqrfcng, xoắclpon tớhdhai mộcdatt đptnvxjsyo quang mang màhrbfu vàhrbfng.

Tia ságdtvng nàhrbfy khíkcos thếdecv kinh ngưjzcvptnvi, xôbsbang lêlizwn màhrbf đptnvếdecvn, Phệkqae Kim Thửkcos bốezutn phíkcosa nhưjzcv nhậccgvn lấjffay kinh hãwvxxi, nhao nhao trágdtvnh ra mộcdatt lốezuti đptnvi, đptnvzvmq cho quang mang kim sắclpoc lao tớhdhai.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.