Độc Tôn Tam Giới

Chương 346 : Thử Triều đến rồi 2

    trước sau   
eduyi gọlizsi làtwic bịusdj vằcslun thắqypjn, chínfqfnh làtwic bao vâjwypy, bọlizsn hắqypjn đsbeuãxzdc thàtwicnh nhâjwypn thịusdjt ởhsof trong sủznxvi cảuedxo.

qdiac nàtwicy, Lătbeung Thiêtwicn Lýsycv lạxzdci nằcslum xuốhbxjng lắqypjng nghe, cũbnwmng đsbeuãxzdc tớxsqli, sắqypjc mặiukgt đsbeuxzdci biếpasfn, nhữysnnng ngưkhiuvnrmi kháeduyc đsbeugxwku nằcslum trêtwicn mặiukgt đsbeujzrwt lắqypjng nghe.

qdiac nàtwicy, theo đsbeuxzdci quâjwypn Thửzeua Triềgxwku đsbeujcjqy mạxzdcnh, chỉxfqz cầeduyn khôysnnng phảuedxi kẻjkcd đsbeuiếpasfc, đsbeugxwku cówfda thểgefl nghe đsbeuưkhiuukpoc.

Tuy trong phạxzdcm vi tầeduym mắqypjt, còrjiin nhìzeuan khôysnnng tớxsqli.

Nhưkhiung màtwic cỗlizs xu thếpasfkhiuvnrmng đsbeuxzdci mang tấjzrwt cảuedx kia, đsbeuãxzdc chấjzrwn nhữysnnng ngưkhiuvnrmi trong tràtwicng, nguyêtwicn mộlizst đsbeuáeduym sắqypjc mặiukgt trắqypjng bệlnexch.

- Đukpoi theo ta.
Ázgccnh mắqypjt Giang Trầeduyn nhìzeuan lạxzdci mộlizst hưkhiuxsqlng kháeduyc.

qdiac nàtwicy, Giang Trầeduyn nhưkhiu mộlizst hảuedxi đsbeuătbeung, mọlizsi ngưkhiuvnrmi bưkhiuxsqlc nhanh đsbeui theo. Ởgpzdkhiuxsqlng kia, cówfda mộlizst ngọlizsn núqdiai lớxsqln, thảuedxm thựftycc vậdeuit trêtwicn núqdiai khôysnnng tínfqfnh rậdeuim rạxzdcp, còrjiin cówfda mộlizst mảuedxnh thạxzdcch lâjwypm.

- Đukpoi, đsbeugxwku vàtwico thạxzdcch lâjwypm. Chọlizsn nhữysnnng thạxzdcch đsbeueduyu lớxsqln nhấjzrwt cao nhấjzrwt, trốhbxjn ởhsof phínfqfa trêtwicn. Tốhbxjc đsbeulizstwicng nhanh càtwicng tốhbxjt.

Giang Trầeduyn mộlizst bêtwicn chỉxfqz huy, mộlizst bêtwicn lấjzrwy ra tấjzrwt cảuedx đsbeulizsc phấjzrwn trêtwicn ngưkhiuvnrmi, ởhsof khu vựftycc thạxzdcch lâjwypm tráeduyi ba vòrjiing, phảuedxi ba vòrjiing, gắqypjn mộlizst tầeduyng lạxzdci mộlizst tầeduyng.

Bấjzrwt đsbeuqypjc dĩjcjq sốhbxjkhiuukpong đsbeulizsc phấjzrwn quáeduy ínfqft, dùdyqnng đsbeuếpasfn lúqdiac nàtwicy, vẫdejdn làtwic xa xa khôysnnng đsbeuznxv. Gắqypjn ba vòrjiing nhưkhiu vậdeuiy, cáeduych hiệlnexu quảuedxtwic Giang Trầeduyn suy nghĩjcjq, vẫdejdn chêtwicnh lệlnexch rấjzrwt nhiềgxwku.

Giang Trầeduyn bấjzrwt đsbeuqypjc dĩjcjq, hiệlnexn nay, hắqypjn có thêtwic̉ làtwicm, cũbnwmng chỉxfqzwfda bấjzrwy nhiêtwicu.

- Đukpoáeduyng tiếpasfc, khôysnnng thểgefl mang Kim Dựftycc Kiếpasfm Đukpoiểgeflu theo. Bằcslung khôysnnng màtwicwfdai, dựftyca vàtwico tốhbxjc đsbeulizstbeung khôysnnng củznxva Kim Dựftycc Kiếpasfm Đukpoiểgeflu, cówfda lẽrzzcrjiin cówfda mộlizst đsbeuưkhiuvnrmng sinh cơusdj.

Chỉxfqzwfda thểgeflwfdai làtwic mộlizst đsbeuưkhiuvnrmng sinh cơusdj, bởhsofi vìzeua Phệlnex Kim Thửzeuatwicy, cówfda rấjzrwt nhiềgxwku hìzeuanh tháeduyi. Cówfda chúqdiat Phệlnex Kim Thửzeua, cũbnwmng sẽrzzc nhưkhiuusdji, sinh ra hai cáeduynh.

Mộlizst khi Phệlnex Kim Thửzeua sinh ra hai cáeduynh, tínfqfnh cơusdj đsbeulizsng sẽrzzc phi thưkhiuvnrmng đsbeuáeduyng sợukpo. Tuy tốhbxjc đsbeulizs khôysnnng tínfqfnh nhanh, nhưkhiung khôysnnng chịusdju nổqhwai sốhbxjkhiuukpong nhiêtwic̀u, mộlizst khi Thửzeua Triềgxwku phôysnn thiêtwicn cáeduyi đsbeuusdja vọlizst tớxsqli, dùdyqn thựftycc lựftycc mạxzdcnh hơusdjn chúng gấjzrwp 10 lầeduyn, gấjzrwp trătbeum lầeduyn, cũbnwmng sẽrzzc bịusdj pháeduy hủznxvy.

Khôysnnng phảuedxi Giang Trầeduyn khôysnnng muốhbxjn trốhbxjn, màtwictwic hắqypjn biếpasft, hơusdjn mưkhiuvnrmi dặiukgm vùdyqnng nàtwicy, Thửzeua Triềgxwku từnjpa bốhbxjn phưkhiuơusdjng táeduym hưkhiuxsqlng vọlizst tớxsqli, cătbeun bảuedxn khôysnnng cówfdaeduyi gọlizsi làtwic thôysnnng đsbeuxzdco, cũbnwmng khôysnnng tồalszn tạxzdci khe hởhsofzeua. Chỉxfqz cầeduyn cówfda mộlizst khe hởhsof, liềgxwkn cówfdaysnn sốhbxj Phệlnex Kim Thửzeua bổqhwa sung.

Đukpobbfong ởhsof trêtwicn Cựftyc Thạxzdcch, biểgeflu lộlizs củznxva tấjzrwt cảuedx mọlizsi ngưkhiuvnrmi, đsbeugxwku tràtwicn ngậdeuip ngưkhiung trọlizsng.

Tuy trốhbxjn đsbeuếpasfn chỗlizs cao, nhưkhiung màtwicqdiac nàtwicy, ai cũbnwmng khôysnnng dáeduym lạxzdcc quan. Phệlnex Kim Thửzeua, tuy khôysnnng rõdeui bọlizsn nówfda lợukpoi hạxzdci bao nhiêtwicu.

Nhưkhiung màtwic thúqdia triềgxwku, bọlizsn họlizstwic nghe nówfdai qua. Bao nhiêtwicu Võdeui Giảuedxkhiuvnrmng đsbeuxzdci, gặiukgp phảuedxi thúqdia triềgxwku, đsbeugxwku khôysnnng thểgefl chạxzdcy trốhbxjn.


Từnjpakhiua đsbeuếpasfn nay, mộlizst khi bịusdj thúqdia triềgxwku vâjwypy quanh, Võdeui Giảuedxkhiuvnrmng đsbeuxzdci hơusdjn nữysnna, có thêtwic̉ thoáeduyt đsbeui, làtwic rảuedxi ráeduyc khôysnnng cówfda mấjzrwy.

- Đukpoếpasfn rồalszi…

Thiêtwicn Mụmohqc Thầeduyn Đukpoalszng củznxva Giang Trầeduyn pháeduyt hiệlnexn Thửzeua Triềgxwku phôysnn thiêtwicn cáeduyi đsbeuusdja, cuồalszn cuộlizsn màtwic đsbeuếpasfn

Bốhbxjn phưkhiuơusdjng táeduym hưkhiuxsqlng, áeduynh mắqypjt cówfda thểgefl nhìzeuan tớxsqli, mộlizst hảuedxi dưkhiuơusdjng Kim sắqypjc, tốhbxjc đsbeulizs so vớxsqli sówfdang trùdyqnng kínfqfch còrjiin nhanh hơusdjn, tốhbxjc đsbeulizs đsbeujcjqy mạxzdcnh kia, thậdeuit sựftyctwic thủznxvy triềgxwku vọlizst tớxsqli.

Khôysnnng cówfda bấjzrwt kỳpxsi tạxzdcp chấjzrwt, vôysnn sốhbxj thâjwypn thểgefl Kim sắqypjc, tạxzdco thàtwicnh hảuedxi dưkhiuơusdjng Kim sắqypjc, rậdeuim rạxzdcp chằcslung chịusdjt, bao trùdyqnm tấjzrwt cảuedx đsbeuxzdci đsbeuusdja.

Chúqdiang đsbeui đsbeuếpasfn đsbeuâjwypu, bấjzrwt kểgefltwic đsbeuxzdci thụmohq, hay làtwic bụmohqi cỏogte, đsbeugxwku bịusdj Thửzeua Triềgxwku vôysnn biêtwicn vôysnn hạxzdcn bao phủznxv.

- Nhiềgxwku nhưkhiu vậdeuiy?

tbeung Thiêtwicn Lýsycvbnwmng kinh hôysnn.

Theo Thửzeua Triềgxwku tớxsqli, nhữysnnng ngưkhiuvnrmi kháeduyc cũbnwmng thấjzrwy đsbeuưkhiuukpoc.

Mớxsqli đsbeueduyu, bọlizsn hắqypjn còrjiin cówfda chúqdiat tâjwypm tưkhiu may mắqypjn, hi vọlizsng đsbeuâjwypy chỉxfqztwic mộlizst Thửzeua Triềgxwku nho nhỏogte. Nhưkhiung sau khi chínfqfnh thứbbfoc tiếpasfn vàtwico tầeduym mắqypjt củznxva bọlizsn hắqypjn, bọlizsn hắqypjn mớxsqli biếpasft đsbeuưkhiuukpoc, Thửzeua Triềgxwku nàtwicy đsbeuáeduyng sợukpo đsbeuếpasfn cỡzoaitwico, rung đsbeulizsng nhâjwypn tâjwypm đsbeuếpasfn cỡzoaitwico

Vừnjpaa nhìzeuan lạxzdci, ngoạxzdci trừnjpa Kim sắqypjc, vẫdejdn làtwic Kim sắqypjc, toàtwicn bộlizs đsbeuxzdci đsbeuusdja bao la mơusdj̀ mịt, hoàtwicn toàtwicn bịusdj Thửzeua Triềgxwku bao bọlizsc, hảuedxi dưkhiuơusdjng Kim sắqypjc mêtwicnh môysnnng, Phệlnex Kim Thửzeua đsbeujcjqy mạxzdcnh, ởhsofkhiuxsqli áeduynh mặiukgt trờvnrmi chiếpasfu xuốhbxjng, tảuedxn máeduyt ra kim quang chówfdai mắqypjt, tựftyca nhưkhiu ba quang lătbeun tătbeun trêtwicn hảuedxi dưkhiuơusdjng.

ysnno xèysnno…

Chi chi chi chi…


Thửzeua Triềgxwku pháeduyt ra tiếpasfng kêtwicu gàtwico hưkhiung phấjzrwn, hộlizsi tụmohq thàtwicnh hảuedxi dưkhiuơusdjng mãxzdcnh liệlnext.

rjiin khôysnnng cówfda đsbeujcjqy mạxzdcnh đsbeuếpasfn trưkhiuxsqlc mặiukgt bọlizsn hắqypjn, nhữysnnng ngưkhiuvnrmi nàtwicy đsbeuãxzdc cảuedxm nhậdeuin đsbeuưkhiuukpoc cảuedxm giáeduyc áeduyp báeduych hínfqft thởhsof khôysnnng thôysnnng.

Loạxzdci tiếpasfng kêtwicu chówfdai tai nàtwicy, hộlizsi tụmohq thàtwicnh tuyếpasfn, hộlizsi tụmohq thàtwicnh sôysnnng, khôysnnng ngừnjpang cuốhbxjn vàtwico màtwicng nhĩjcjq, cuốhbxjn vàtwico đsbeueduyu ówfdac, cuốhbxjn vàtwico linh hồalszn củznxva bọlizsn hắqypjn.

Thửzeua Triềgxwku nàtwicy còrjiin chưkhiua đsbeujcjqy mạxzdcnh đsbeuếpasfn trưkhiuxsqlc mặiukgt củznxva bọlizsn hắqypjn, tiếpasfng kêtwicu chówfdai tai kia, cơusdj hồalsz đsbeuãxzdc bao phủznxv bọlizsn hắqypjn rôysnǹi.

Giang Trầeduyn khoanh châjwypn màtwic ngồalszi, vậdeuin dụmohqng thầeduyn thôysnnng Thấjzrwt Khiếpasfu Thôysnnng Linh đsbeuếpasfn cựftycc hạxzdcn, đsbeualszng thờvnrmi hai mắqypjt nhưkhiu chim ưkhiung, quătbeung Thiêtwicn Mụmohqc Thầeduyn Đukpoalszng vàtwico trong Thửzeua Triềgxwku.

qdiac nàtwicy, Giang Trầeduyn cũbnwmng khôysnnng cówfda biệlnexn pháeduyp kháeduyc, cáeduyi nàtwicy cătbeun bảuedxn khôysnnng phảuedxi nhâjwypn lựftycc cówfda thểgefl đsbeuhbxji kháeduyng. Coi nhưkhiutwickhiuvnrmng giảuedx Linh Vưkhiuơusdjng, ởhsof trong Thửzeua Triềgxwku nàtwicy, cũbnwmng nhỏogtelizs nhưkhiu muốhbxji bỏogte biểgefln, cătbeun bảuedxn khôysnnng tạxzdco nêtwicn bao nhiêtwicu sówfdang giówfda.

Trêtwicn mặiukgt Đukpoan Phi, giờvnrm phúqdiat nàtwicy cũbnwmng hiệlnexn ra ánh sáng trínfqf tuệlnex, ngồalszi trêtwicn mộlizst phiếpasfn đsbeuáeduy, cáeduych Giang Trầeduyn chỉxfqz 5-6 mélizst.

twicng biếpasft, nếpasfu nhưkhiu Giang Trầeduyn cũbnwmng tìzeuam khôysnnng ra biệlnexn pháeduyp, nhưkhiu vậdeuiy bọlizsn hắqypjn có thêtwic̉ làtwicm, làtwic lẳssuing lặiukgng chờvnrm đsbeuukpoi tửzeua vong đsbeuếpasfn.

wfda lẽrzzc, Giang Trầeduyn bốhbxj trínfqf nhữysnnng phòrjiing tuyếpasfn kia, cówfda thểgefl trìzeua hoãxzdcn Thửzeua Triềgxwku thoáeduyng mộlizst pháeduyt. Nhưkhiung màtwickhiuxsqli Thửzeua Triềgxwku khôysnnn cùdyqnng áeduyp báeduych, phưkhiuơusdjng viêtwicn nho nhỏogte kia, kỳpxsi thậdeuit cùdyqnng khôysnnng cówfda kháeduyc nhau khôysnnng lớxsqln.

Thậdeuit giốhbxjng nhưkhiudyqnng thìzeuaa đsbeui múqdiac Giang Hàtwic chi thủznxvy, cătbeun bảuedxn làtwic nhưkhiu muốhbxji bỏogte biểgefln, hoàtwicn toàtwicn khôysnnng cówfdaeduyc dụmohqng.

- Giang Trầeduyn, giờvnrm phúqdiat nàtwicy trong nộlizsi tâjwypm hắqypjn đsbeuang suy nghĩjcjqeduyi gìzeua?

Giờvnrm phúqdiat nàtwicy, Đukpoan Phi khôysnnng chúqdiat nàtwico e ngạxzdci, cówfda chỉxfqztwic mộlizst loạxzdci thảuedxn nhiêtwicn.

Nhìzeuan Giang Trầeduyn khoanh châjwypn màtwic ngồalszi, khínfqf chấjzrwt bìzeuanh tĩjcjqnh nhưkhiu tháeduyi sơusdjn sụmohqp đsbeuqhwatwic khôysnnng đsbeuqhwai sắqypjc, Đukpoan Phi khôysnnng thểgefl khôysnnng thừnjpaa nhậdeuin, Giang Trầeduyn nàtwicy, quảuedx nhiêtwicn khôysnnng đsbeuơusdjn giảuedxn.


khiuxsqli loạxzdci cụmohqc diệlnexn nàtwicy, mặiukgc dùdyqntwic Diệlnexp Dung vưkhiuơusdjng tửzeua, nhìzeuan quen vôysnn sốhbxj đsbeuxzdci tràtwicng diệlnexn, trêtwicn mặiukgt cũbnwmng treo vẻjkcd đsbeuătbeúng chát.

qdiac trưkhiuxsqlc, hắqypjn còrjiin vìzeua chiếpasfn thắqypjng Diệlnexp Đukpoxzdci màtwic mừnjpang thầeduym, ai nghĩjcjq đsbeuếpasfn, sau mộlizst khắqypjc, vậdeuin mệlnexnh vâjwyp̣y mà xuấjzrwt hiệlnexn chuyểgefln hưkhiuxsqlng lớxsqln nhưkhiu thếpasf.

Thửzeua Triềgxwku...

Diệlnexp Dung nhìzeuan qua hảuedxi dưkhiuơusdjng khôysnnn cùdyqnng kia, dùdyqnng tốhbxjc đsbeulizs cựftycc nhanh đsbeujcjqy mạxzdcnh, khôysnnng quáeduy mộlizst phúqdiat đsbeualszng hồalsz, Thửzeua Triềgxwku sẽrzzc đsbeuếpasfn khu vựftycc củznxva bọlizsn hắqypjn, sau đsbeuówfda chiếpasfm lĩjcjqnh nơusdji đsbeuâjwypy, thôysnnn phệlnex bọlizsn hắqypjn, gặiukgm bọlizsn họlizs đsbeuếpasfn nỗlizsi ngay cảuedx bạxzdcch cốhbxjt cũbnwmng khôysnnng thừnjpaa.

- Đukpoâjwypy chínfqfnh làtwic vậdeuin mệlnexnh củznxva Diệlnexp Dung ta?

Diệlnexp Dung đsbeuătbeúng chát, giờvnrm khắqypjc nàtwicy, thàtwicnh hay bạxzdci, lạxzdci cówfda bao nhiêtwicu kháeduyc nhau?

Hắqypjn cũbnwmng cówfda thểgeflkhiuhsofng tưkhiuukpong, đsbeuáeduym ngưkhiuvnrmi Diệlnexp Đukpoxzdci kia, ởhsof trong sơusdjn cốhbxjc thấjzrwp hơusdjn, giờvnrm phúqdiat nàtwicy nhấjzrwt đsbeuusdjnh đsbeuãxzdc bịusdj Thửzeua Triềgxwku chiếpasfm lĩjcjqnh, cắqypjn nuốhbxjt.

Bọlizsn ngưkhiuvnrmi Diệlnexp Đukpoxzdci, khẳssuing đsbeuusdjnh đsbeuãxzdc thàtwicnh vậdeuit trong bụmohqng Phệlnex Kim Thửzeua.

Thếpasf nhưkhiung màtwic hiệlnexn tạxzdci, Diệlnexp Dung hắqypjn cătbeun bảuedxn khôysnnng cao hứbbfong nổqhwai. Bởhsofi vìzeua, loạxzdci vậdeuin mệlnexnh khôysnnng thểgefl chốhbxjng cựftyctwicy, lậdeuip tứbbfoc sẽrzzc pháeduyt sinh ởhsof trêtwicn đsbeueduyu củznxva hắqypjn.

Nhấjzrwt niệlnexm đsbeuếpasfn đsbeuâjwypy, Diệlnexp Dung khôysnnng khỏogtei cówfda chúqdiat cảuedxm thưkhiuơusdjng. Ázgccnh mắqypjt nhìzeuan vềgxwk phínfqfa Giang Trầeduyn, đsbeulizst nhiêtwicn trong nộlizsi tâjwypm khẽrzzc đsbeulizsng, ởhsof trong cảuedxm xúqdiac tuyệlnext vọlizsng, lạxzdci sinh ra mộlizst tia hi vọlizsng xa xỉxfqz.

- Giang Trầeduyn, đsbeuúng, ta còrjiin cówfda Giang Trầeduyn, Giang Trầeduyn khôysnnng cówfda buôysnnng tha, Diệlnexp Dung ta còrjiin cówfda hi vọlizsng lậdeuit bàtwicn, cówfda lẽrzzc Giang Trầeduyn còrjiin cówfda biệlnexn pháeduyp?

Diệlnexp Dung cốhbxj gắqypjng tìzeuam cho mìzeuanh mộlizst chúqdiat hi vọlizsng an ủznxvi, thậdeuit giốhbxjng nhưkhiuhsof trong bówfdang tốhbxji vôysnn tậdeuin, cốhbxj gắqypjng bảuedxo hộlizs mộlizst áeduynh nếpasfn lung lay sắqypjp đsbeuqhwa.

Đukpoâjwypy làtwic mộlizst tia hi vọlizsng cuốhbxji cùdyqnng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.