Độc Tôn Tam Giới

Chương 345 : Thử Triều đến rồi 1

    trước sau   
- Nhịnjwtdnawơuultng tửtdsm cao kiếfwtrn.

Linh Huyềabkon cũepwmng cưdnawunrvi nótilti.

- Lầepwmn nàfbjty, cũepwmng làfbjt chúkating ta vậyxqyn khíxlcm tốohxot, vâsjmḷy mà đsnukdyhy cho chúkating ta phátuogt hiệyztcn hang ổuybr củjhlpa Phệyztc Kim Thửtdsm.

- Tốohxot rồezpii, chúkating ta cũepwmng nêthmrn rúkatit lui. Mộjavxt khi phátuogt đsnukjavxng Thửtdsm Triềabkou, đsnukâsjmly tuyệyztct đsnukohxoi làfbjtxlcmnh phátuog hoạadwbi mưdnawunrvi phầepwmn, phưdnawơuultng viêthmrn trămpsfm dặcsflm, cũepwmng chưdnawa chắimclc an toàfbjtn. Thôduylng tri Linh Thạadwbch cùiwqang Linh Phong, chúkati ýizwi an toàfbjtn. Nhớabko kỹfsjxdnawu lạadwbi phưdnawơuultng thứqrrxc liêthmrn lạadwbc, đsnukdyhy cho bọvzgjn hắimcln mau vềabko đsnukơuultn vịnjwt hộjavxi hợuultp.

Diệyztcp Kiềabkou thu lạadwbi dátuogng tưdnawơuulti cưdnawunrvi trêthmrn mặcsflt, átuognh mắimclt âsjmlm tàfbjtn nhìduyln vềabko phíxlcma tâsjmly nam, trong miệyztcng khẽduyldnawunrvi nótilti.

- Diệyztcp Đtdsmadwbi, Diệyztcp Dung, còepwmn cótilt Diệyztcp Tranh, hi vọvzgjng đsnukunrvi sau, cátuogc ngưdnawơuulti khôduylng làfbjtm huynh đsnukyztc củjhlpa Diệyztcp Kiềabkou ta, cùiwqang ta đsnukezpiu, cátuogc ngưdnawơuulti đsnukepwmu thai mưdnawunrvi đsnukunrvi, cũepwmng phảkatii thua khôduylng thểdyhy nghi ngờunrv.


- Diệyztcp Kiềabkou ta, mớabkoi thậyxqyt sựtddvfbjt Thátuogi tửtdsm.

Nhìduyln Linh thúkati kia vêthmŕt thưdnawơuultng chôduyl̀ng châsjmĺt, Giang Trầepwmn khẽduyl chau màfbjty, hỏtuogi:

- Phátuogt hiệyztcn ởhnhv đsnukâsjmlu?

Tiếfwtrt Đtdsmezping chỉdcbs phíxlcma trưdnawabkoc:

- Ởkati khôduylng xa phíxlcma trưdnawabkoc, trêthmrn đsnukezpit đsnukabkou làfbjt vếfwtrt mátuogu, cũepwmng khôduylng biếfwtrt ai biếfwtrn thátuogi nhưdnaw vậyxqyy, giếfwtrt mộjavxt con Linh thúkati, lạadwbi chậyxqym rãvzati hàfbjtnh hạadwb đsnukếfwtrn chếfwtrt.

Giang Trầepwmn khôduylng trảkati lờunrvi, màfbjt nhìduyln lạadwbi con Linh thú kia:

- Vếfwtrt thưdnawơuultng nàfbjty, làfbjt con ngưdnawơuult̀i làm ra. Cảkatim giátuogc khôduylng phảkatii vìduyl giếfwtrt nótilt, màfbjtfbjt ngưdnawuultc đsnukãvzati nótilt.

- Đtdsmúkating vậyxqyy, chẳnjwtng lẽduylfbjt bọvzgjn ngưdnawunrvi Diệyztcp Đtdsmadwbi?

Diệyztcp Dung nhíxlcmu màfbjty.

- Diệyztcp Đtdsmadwbi nàfbjty, tựtddva hồezpi khôduylng nhàfbjtm chátuogn nhưdnaw vậyxqyy a, cátuogi nàfbjty khôduylng giốohxong phong cátuogch củjhlpa hắimcln.

- Đtdsmi phíxlcma trưdnawabkoc nhìduyln xem.

Trong lúkatic nhấezpit thờunrvi, Giang Trầepwmn cũepwmng nótilti khôduylng nêthmrn lờunrvi, chỉdcbsfbjt chứqrrxng kiếfwtrn Linh thúkati kia vêthmŕt thưdnawơuultng chôduyl̀ng châsjmĺt, hắimcln lạadwbi cảkatim thấezpiy cótilt chúkatit làfbjt lạadwb.

Đtdsmi tớabkoi đsnuknjwta phưdnawơuultng Tiếfwtrt Đtdsmezping phátuogt hiệyztcn Linh thú, chỉdcbs thấezpiy vếfwtrt mátuogu kéiwqao dàfbjti, khôduylng biếfwtrt dàfbjti bao xa.


- Con Linh thúkatifbjty, làfbjt mấezpit mátuogu đsnukếfwtrn chếfwtrt a?

mpsfng Thiêthmrn Lýizwiepwmng cảkatim thátuogn.

Giang Trầepwmn sờunrvthmrn vếfwtrt mátuogu trêthmrn mặcsflt đsnukezpit:

- Huyêthmŕt dịch còepwmn chưdnawa khôduyl, chắimclc cótilt lẽduyl thờunrvi gian khôduylng dàfbjti. Nhưdnaw vậyxqyy, hẳnjwtn khôduylng phảkatii làfbjt bọvzgjn ngưdnawunrvi Diệyztcp Đtdsmadwbi. Hơuultn nữdyhya, mụtddvc tiêthmru củjhlpa Diệyztcp Đtdsmadwbi làfbjt Tứqrrxdnawơuultng tửtdsm, bọvzgjn hắimcln sẽduyl khôduylng vôduyl duyêthmrn vôduyl cớabkodnawu lạadwbi nhữdyhyng vếfwtrt mátuogu nàfbjty, tămpsfng thêthmrm phiềabkon toátuogi khôduylng tấezpit yếfwtru cho mìduylnh.

- Chẳnjwtng lẽduylfbjt ngưdnawunrvi khátuogc?

- Khôduylng quảkatin làfbjt ai làfbjtm, lầepwmn nàfbjty cótiltfbjti ngàfbjtn con dòepwmng chátuogu giốohxong tham gia thu sămpsfn, cótilt mấezpiy têthmrn tâsjmlm lýizwi biếfwtrn thátuogi, cũepwmng rấezpit bìduylnh thưdnawunrvng.

Mụtddvc tiêthmru củjhlpa mọvzgji ngưdnawunrvi làfbjtmpsfn giếfwtrt Linh thúkati, giếfwtrt càfbjtng nhiềabkou càfbjtng tốohxot. Chỉdcbsfbjt, đsnukadwbi đsnuka sốohxo ngưdnawunrvi sẽduyl khôduylng dùiwqang loạadwbi phưdnawơuultng thứqrrxc hàfbjtnh hạadwb đsnukếfwtrn chếfwtrt nàfbjty, vìduyltilttilt chúkatit tàfbjtn nhẫynkon vàfbjt biếfwtrn thátuogi.

Giang Trầepwmn nhẹpudk gậyxqyt đsnukepwmu, vứqrrxt bỏtuog thi thểdyhy con Linh thú kia:

- Mặcsflc kệyztc ai giếfwtrt, đsnukótiltfbjt vậyxqyn khíxlcm hắimcln tốohxot. Chỉdcbs gặcsflp đsnukơuultn thểdyhy, loạadwbi Linh thúkatifbjty, nếfwtru gặcsflp mộjavxt đsnukátuogm, phiềabkon toátuogi cựtddvc lớabkon.

mpsfng Thiêthmrn Lýizwi hiếfwtru kỳixbf:

- Đtdsmâsjmly làfbjt Linh thúkatiduyl? Giang huynh nhậyxqyn thứqrrxc?

- Đtdsmâsjmly làfbjt Phệyztc Kim Thửtdsm, mộjavxt chi nhátuognh huyếfwtrt mạadwbch củjhlpa Thưdnawuultng Cổuybr Phệyztc Kim Vưdnawơuultng Thửtdsm. Mộjavxt con, cótilt lẽduyl khôduylng ra sao, nhưdnawng màfbjt loạadwbi Phệyztc Kim Thửtdsmfbjty, mộjavxt khi xuấezpit đsnukjavxng, kia đsnukabkou làfbjt ngàfbjtn vạadwbn, thậyxqym chíxlcmiwqang trămpsfm triệyztcu tíxlcmnh toátuogn. Việyztcc nàfbjty quátuogfbjtduyln, chúkating ta nhanh ly khai, nếfwtru vậyxqyn khíxlcm khôduylng tốohxot, thậyxqyt sựtddv chọvzgjc vàfbjto hang ổuybr Phệyztc Kim Thửtdsm, phiềabkon toátuogi sẽduyl rấezpit lớabkon.

epwmng khôduylng phảkatii Giang Trầepwmn nótilti chuyệyztcn giậyxqyt gâsjmln, tin tứqrrxc vềabko Phệyztc Kim Thửtdsm, hắimcln ởhnhv Thưdnawuultng Cổuybrepwmng đsnukưdnawuultc nghe nótilti qua mộjavxt íxlcmt. Thưdnawuultng Cổuybr Linh thúkatidnawu lạadwbc cátuogc loạadwbi vịnjwt diệyztcn, cũepwmng cótilt loạadwbi khôduylng cẩsjmln thậyxqyn chọvzgjc Phệyztc Kim Thửtdsm, thoátuogng cátuogi dẫynkon xuấezpit đsnukadwbi họvzgja.


duylnh thưdnawunrvng loạadwbi tìduylnh huốohxong nàfbjty, nếfwtru khôduylng cótilt thầepwmn thôduylng átuogp đsnukkatio, trêthmrn cơuult bảkatin sẽduyl bịnjwt Phệyztc Kim Thửtdsm đsnukuổuybri giếfwtrt đsnukếfwtrn lêthmrn trờunrvi khôduylng đsnukưdnawunrvng, xuốohxong đsnukezpit khôduylng cửtdsma.

Trêthmrn cơuult bảkatin, chỉdcbsepwmn đsnukưdnawunrvng chếfwtrt.

- Đtdsmi thôduyli, đsnuki thôduyli.

mpsfng Thiêthmrn Lýizwi nghe màfbjttilt chúkatit sởhnhvn hếfwtrt cảkati gai ốohxoc.

- Đtdsmi, látuogch qua nhữdyhyng vếfwtrt mátuogu nàfbjty.

Diệyztcp Dung hạadwb lệyztcnh.

tuogch qua vếfwtrt mátuogu, ưdnawabkoc chừpuneng đsnuki hơuultn mưdnawunrvi dặcsflm, sựtddvduylnh kỳixbf quátuogi lạadwbi xảkatiy ra. Giao lộjavx phíxlcma trưdnawabkoc, thìduylnh lìduylnh lạadwbi nằujeem mộjavxt thi thểdyhy Phệyztc Kim Thửtdsm, hơuultn nữdyhya miệyztcng vếfwtrt thưdnawơuultng vẫynkon huyếfwtrt tinh trưdnawabkoc sau nhưdnaw mộjavxt, vôduyliwqang thêthmr thảkatim.

katic nàfbjty, sắimclc mặcsflt Giang Trầepwmn đsnukjavxt nhiêthmrn biếfwtrn đsnukuybri:

- Tứqrrxdnawơuultng tửtdsm, sợuultfbjt chúkating ta cótilt phiềabkon toátuogi.

- Làfbjtm sao vậyxqyy?

- Hai thi thểdyhy Phệyztc Kim Thửtdsmfbjty, tuyệyztct sẽduyl khôduylng trùiwqang hợuultp. Biếfwtrn thátuogi, khôduylng cótilt khảkatimpsfng đsnukezping thờunrvi xuấezpit hiệyztcn hai têthmrn. Hơuultn nữdyhya ngưdnawơuulti xem thi thểdyhy Phệyztc Kim Thửtdsmfbjty, đsnuknjwta đsnukiểdyhym xuấezpit hiệyztcn, đsnukabkou làfbjt giao lộjavx chúkating ta phảkatii đsnuki qua. Chúkating ta phảkatii qua giao lộjavxfbjty, mớabkoi cótilt thểdyhy trởhnhv vềabko đsnukiểdyhym xuấezpit phátuogt. Vừpunea rồezpii nếfwtru nhưdnaw chúkating ta lựtddva chọvzgjn mộjavxt hưdnawabkong khátuogc látuogch qua, đsnuktuogn chừpuneng ởhnhv giao lộjavx kia, khẳnjwtng đsnuknjwtnh cũepwmng sẽduyltilt thi thểdyhy Phệyztc Kim Thửtdsm.

- Tàfbjtduyln nhưdnaw vậyxqyy?

- Cótilt phảkatii hay khôduylng, chúkating ta đsnuki mộjavxt phưdnawơuultng hưdnawabkong khátuogc, chẳnjwtng phảkatii sẽduyl biếfwtrt?


mpsfng Thiêthmrn Lýizwi dẫynkon đsnukepwmu đsnuki tuốohxot ởhnhv đsnukàfbjtng trưdnawabkoc.

Đtdsmãvzattilt phátuogn đsnuktuogn củjhlpa Giang Trầepwmn, tâsjmlm tìduylnh mọvzgji ngưdnawunrvi thoátuogng cátuogi phứqrrxc tạadwbp.

Kỳixbf thậyxqyt bọvzgjn hắimcln cũepwmng chưdnawa đsnuki bao xa, khôduylng bao lâsjmlu liềabkon trởhnhv vềabko giao lộjavxkatic trưdnawabkoc, nhắimclm mộjavxt phưdnawơuultng hưdnawabkong khátuogc đsnuki, quảkati nhiêthmrn, còepwmn chưdnawa đsnuki ra hai mưdnawơuulti dămpsf̣m, liềabkon thấezpiy đsnukưdnawuultc mộjavxt thi thểdyhy Phệyztc Kim Thửtdsm, vếfwtrt thưdnawơuultng đsnukezping dạadwbng vôduyliwqang thêthmr thảkatim.

Biểdyhyu lộjavx củjhlpa Giang Trầepwmn càfbjtng thêthmrm ngưdnawng trọvzgjng, hiểdyhyn nhiêthmrn, ởhnhv đsnukâsjmly xuấezpit hiệyztcn thi thểdyhy Phệyztc Kim Thửtdsm, phảkating phấezpit đsnukãvzat sớabkom ởhnhv trong dựtddv đsnuktuogn củjhlpa hắimcln.

- Giang Trầepwmn, chẳnjwtng lẽduyltiltduyl bấezpit thưdnawunrvng?

Thầepwmn sắimclc Giang Trầepwmn ngưdnawng trọvzgjng, bỗyxqyng nhiêthmrn bêthmrn tai khẽduyl đsnukjavxng, đsnukjavxt nhiêthmrn ngồezpii xuốohxong, lỗyxqy tai kềabkotuogt đsnukezpit, cẩsjmln thậyxqyn nghe, sắimclc mặcsflt lậyxqyp tứqrrxc đsnukadwbi biếfwtrn.

sjml̀n đsnukâsjml̀u tiêthmrn hắimcln chứqrrxng kiếfwtrn thi thểdyhy Phệyztc Kim Thửtdsm, nộjavxi tâsjmlm đsnukãvzat cảkatim thấezpiy làfbjt lạadwb, mộjavxt loạadwbi trựtddvc giátuogc đsnukdyhy cho hắimcln bấezpit an, đsnukdyhy cho hắimcln cảkatim thấezpiy khôduylng đsnukưdnawuultc tựtddv nhiêthmrn.

Giờunrv khắimclc nàfbjty, hắimcln đsnukãvzattilt thểdyhy hoàfbjtn toàfbjtn kếfwtrt luậyxqyn, vìduyl sao cótilt ngưdnawunrvi sẽduylfbjtm nhưdnaw vậyxqyy. Hơuultn nữdyhya làfbjt kếfwtr phi thưdnawunrvng ngoan đsnukjavxc

- Có lẽ chúkating ta đsnukãvzat bịnjwt Phệyztc Kim Thửtdsm triềabkou bao vâsjmly.

- Cátuogi gìduyl?

Tấezpit cảkati mọvzgji ngưdnawunrvi chấezpin đsnukjavxng.

- Giang Trầepwmn, khôduylng phảkatii ngưdnawơuulti nótilti giỡqczyn chứqrrx?

mpsfng Thiêthmrn Lýizwi ngồezpii xuốohxong lắimclng nghe, nhưdnawng khôduylng nghe thấezpiy cátuogi gìduyl:


- Giang Trầepwmn, cótilt phảkatii ngưdnawơuulti nghe lầepwmm hay khôduylng?

Giang Trầepwmn khôduylng nótilti gìduyl, màfbjt vậyxqyn thầepwmn thôduylng Thấezpit Khiếfwtru Thôduylng Linh, cảkatim ứqrrxng đsnukếfwtrn bốohxon phíxlcma, trêthmrn mặcsflt hiệyztcn đsnukepwmy vẻapdn ngưdnawng trọvzgjng.

sjmlm tìduylnh củjhlpa Đtdsman Phi, cũepwmng đsnuki theo trầepwmm trọvzgjng. Nàfbjtng nhậyxqyn thứqrrxc Giang Trầepwmn cũepwmng cótilt mộjavxt thờunrvi gian ngắimcln rôduyl̀i, chưdnawa từpuneng thấezpiy qua Giang Trầepwmn nghiêthmrm túkatic nhưdnaw vậyxqyy.

Loạadwbi trạadwbng thátuogi nhưdnawsjmlm đsnukadwbi đsnuknjwtch kia, ởhnhv trêthmrn ngưdnawunrvi Giang Trầepwmn, nàfbjtng chưdnawa từpuneng bátuogi kiếfwtrn. Cho dùiwqafbjt thờunrvi đsnukiểdyhym chốohxong lạadwbi Cựtddv Viêthmrn, hắimcln cũepwmng khôduylng nghiêthmrm túkatic nhưdnaw vậyxqyy.

- Giang Trầepwmn, đsnukếfwtrn cùiwqang ngưdnawơuulti nghe đsnukưdnawuultc cátuogi gìduyl?

Diệyztcp Dung tiếfwtrn lêthmrn hỏtuogi.

Đtdsman Phi nhẹpudk trátuogch:

- Đtdsmpuneng quấezpiy rầepwmy hắimcln.

Đtdsman Phi rấezpit rõabkofbjtng, Giang Trầepwmn khôduylng nótilti lờunrvi nàfbjto, tuyệyztct đsnukohxoi làfbjt đsnukang suy nghĩxlcm kếfwtrtuogch ứqrrxng phótilt, hoặcsflc làfbjt phâsjmln tíxlcmch cụtddvc diệyztcn. Lúkatic nàfbjty hỏtuogi hắimcln, chẳnjwtng khátuogc gìduyl quấezpiy rầepwmy ýizwi nghĩxlcm củjhlpa hắimcln.

Diệyztcp Dung cưdnawunrvi cưdnawunrvi, lạadwbi khôduylng cótilttilti cátuogi gìduyl nữdyhya.

Sau mộjavxt lúkatic lâsjmlu, Giang Trầepwmn nótilti vớabkoi Tiếfwtrt Đtdsmezping:

- Ngưdnawơuulti nghe mộjavxt chúkatit xem.

Tiếfwtrt Đtdsmezping gậyxqyt gậyxqyt đsnukepwmu, họvzgjc Giang Trầepwmn phủjhlp phụtddvc trêthmrn mặcsflt đsnukezpit, vậyxqyn thầepwmn thôduylng Thuậyxqyn Phong Chi Nhĩxlcm, vừpunea nghe, sắimclc mặcsflt củjhlpa Tiếfwtrt Đtdsmezping cũepwmng đsnukadwbi biếfwtrn.

kati đsnuknjwta phưdnawơuultng khôduylng biếfwtrt xa bao nhiêthmru, phảkating phấezpit bốohxon phíxlcma, đsnukabkou bịnjwt mộjavxt loạadwbi thanh âsjmlm đsnukezping dạadwbng bao vâsjmly.

Loạadwbi thanh âsjmlm nàfbjty, béiwqan nhọvzgjn chótilti tai, tấezpit cảkati hộjavxi tụtddviwqang mộjavxt chỗyxqy, hìduylnh thàfbjtnh mộjavxt loạadwbi phong bạadwbo cótilt thểdyhy thôduyln phệyztc hếfwtrt thảkatiy, mang đsnuki tấezpit cảkati đsnukadwbi đsnuknjwta

fbjt xu thếfwtr kia, đsnukang chậyxqym rãvzati co lạadwbi, vâsjmly quanh càfbjtng ngàfbjty càfbjtng chặcsflt.

- Thiếfwtru chủjhlp, chúkating ta bịnjwt vằujeen thắimcln rồezpii.

Tiếfwtrt Đtdsmezping thốohxot.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.