Độc Tôn Tam Giới

Chương 344 : Diệp Đại vui quá hóa buồn

    trước sau   
Đhsmtan Phi quan sárdvlt Diệwifjp Đhsmteiyli:

- Diệwifjp Đhsmteiyli nàjltwy thủocaxqlzxc tưrwtkơncyeng tàjltwn, sau khi ra ngoàjltwi, ta nhấnuoxt đrxyvvqrmnh sẽxosp bẩjrizm bárdvlo lãjltwo gia tửewcw. Hắplkgn làjltwm Đhsmteiyli vưrwtkơncyeng tửewcwplunng coi nhưrwtk chấnuoxm dứwyjxt. Đhsmtếmvatn lúqlzxc đrxyvóbhwz, sẽxospbhwz cừmrcuu gia củocaxa hắplkgn đrxyvi thu thậciwzp, cầdbven gìvrko bẩjrizn tay củocaxa ngưrwtkơncyei?

Giang Trầdbven muốauepn cựzazd tuyệwifjt, nhưrwtkng thấnuoxy Đhsmtan Phi cầdbveu tìvrkonh kiêwvhsn quyếmvatt nhưrwtk thếmvat, chỉncyebhwz thểitsk bấnuoxt đrxyvplkgc dĩyvbs nhìvrkon vềmlpv phíhucxa Diệwifjp Dung:

- Tứwyjxrwtkơncyeng tửewcw, việwifjc nàjltwy, ta khôhumbng tham dựzazd nữbhwza, cárdvlc ngưrwtkơncyei nhìvrkon màjltw xửewcwztao a.

Diệwifjp Dung cưrwtkwvhsi khổbxoq nhìvrkon Đhsmtan Phi, dứwyjxt khoárdvlt thuậciwzn nưrwtkquctc giong thuyềmlpvn:

- Đhsmtan Phi tỷtwtb, ta nghe lờwvhsi ngưrwtkơncyei. Sợhumbjltw sợhumb Diệwifjp Đhsmteiyli nàjltwy, tàjltwjlrlm khôhumbng thay đrxyvbxoqi, sau khi ly khai sơncyen cốauepc, lạeiyli đrxyvauepi nghịvqrmch cùjlrlng chúqlzxng ta.


Đhsmtan Phi khôhumbng giếmvatt Diệwifjp Đhsmteiyli, kỳoinn thậciwzt cũplunng làjltw niệwifjm tìvrkonh cũplun, bấnuoxt kểitsk Diệwifjp Đhsmteiyli hay Diệwifjp Tranh, dùjlrl sao cũplunng ởvqrm chỗwifjjltwo gia tửewcw họavpac nghệwifj, từmrcung bưrwtkquctc mộewcwt lớquctn lêwvhsn.

Mặgiehc dùjlrl Đhsmtan Phi khôhumbng cóbhwz hảwifjo cảwifjm vớqucti bọavpan hắplkgn, thậciwzm chíhucxbhwz chúqlzxt chárdvln ghéarvct. Nhưrwtkng màjltw, cuốauepi cùjlrlng khôhumbng muốauepn chứwyjxng kiếmvatn bọavpan hắplkgn chếmvatt ởvqrm chỗwifjjltwy.

Diệwifjp Dung cũplunng nhưrwtk Giang Trầdbven, làjltwbhwz mộewcwt vạeiyln lầdbven khôhumbng tìvrkonh nguyệwifjn. Nhưrwtkng hắplkgn vàjltw Diệwifjp Đhsmteiyli cóbhwz bấnuoxt đrxyvncyeng lớquctn nhấnuoxt làjltw, hắplkgn cóbhwz thểitsk nhịvqrmn nhấnuoxt thờwvhsi.

Đhsmtan Phi đrxyvãjltw hứwyjxa hẹfskpn sau khi rờwvhsi khỏrpvdi đrxyvâjlrly sẽxosp bẩjrizm bárdvlo lãjltwo gia tửewcw, Diệwifjp Đhsmteiyli nàjltwy xem nhưrwtk phếmvat đrxyvi. Chỉncye cầdbven Diệwifjp Đhsmteiyli bịvqrm phếmvat, đrxyvauepi thủocax cạeiylnh tranh lớquctn nhấnuoxt củocaxa Diệwifjp Dung hắplkgn, chẳitskng khárdvlc nàjltwo khôhumbng cògjdmn.

Diệwifjp Đhsmteiyli rốauept cuộewcwc khôhumbng thàjltwnh uy hiếmvatp, hôhumbm nay khôhumbng giếmvatt, tưrwtkơncyeng lai cóbhwz rấnuoxt nhiềmlpvu cơncye hộewcwi

Diệwifjp Đhsmteiyli vốauepn tưrwtkvqrmng rằplkgng hẳitskn phảwifji chếmvatt, cơncye hồncye đrxyvãjltw khôhumbng ôhumbm bấnuoxt cứwyjx hy vọavpang nàjltwo, đrxyvewcwt nhiêwvhsn nghe Đhsmtan Phi xin tha cho hắplkgn, khôhumbng khỏrpvdi mừmrcung rỡfvmc.

- Lãjltwo Tứwyjx, đrxyvmrcung giếmvatt ta, chỉncye cầdbven ngưrwtkơncyei khôhumbng giếmvatt ta. Cárdvli gìvrkoplunng làjltw củocaxa ngưrwtkơncyei. Ta cam đrxyvoan, sau khi ra ngoàjltwi, tuyệwifjt khôhumbng đrxyvoạeiylt vịvqrm tríhucx Thárdvli tửewcw vớqucti ngưrwtkơncyei. Ta cam đrxyvoan, vềmlpv sau làjltwm mộewcwt Vưrwtkơncyeng gia khôhumbng hỏrpvdi chíhucxnh sựzazd. Chuyệwifjn ngàjltwy hôhumbm nay, ta cũplunng cóbhwz thểitsk thềmlpv vớqucti trờwvhsi, sau khi ra ngoàjltwi, tuyệwifjt đrxyvauepi khôhumbng trảwifj thùjlrl, cũplunng khôhumbng gâjlrly sóbhwzng gióbhwz.

Diệwifjp Dung cau màjltwy nóbhwzi:

- Khôhumbng phảwifji ta khôhumbng muốauepn giếmvatt ngưrwtkơncyei, màjltwjltw Đhsmtan Phi tỷtwtb tha ngưrwtkơncyei mộewcwt mạeiylng.

Đhsmtan Phi thấnuoxy Diệwifjp Đhsmteiyli làjltwm trògjdm nhưrwtk vậciwzy, càjltwng chárdvln ghéarvct:

- Diệwifjp Đhsmteiyli, ngưrwtkơncyei tựzazd giảwifji quyếmvatt cho tốauept. Lầdbven nàjltwy tha ngưrwtkơncyei, làjltw ta thay lãjltwo gia tửewcw cầdbveu tìvrkonh. Tiếmvatp theo, sẽxosp khôhumbng cóbhwz vậciwzn khíhucx tốauept nhưrwtk vậciwzy.

- Vâjlrlng, vâjlrlng. Đhsmtan Phi tỷtwtb, làjltw lỗwifji củocaxa ta, ta đrxyvdbveu óbhwzc ngu muộewcwi. Ta bịvqrm quyềmlpvn lựzazdc che mấnuoxt tâjlrlm tríhucx. Lầdbven nàjltwy sau khi ra ngoàjltwi, ta nhấnuoxt đrxyvvqrmnh thay đrxyvbxoqi triệwifjt đrxyvitsk.

Giang Trầdbven bấnuoxt đrxyvplkgc dĩyvbs lắplkgc đrxyvdbveu, chóbhwz khôhumbng đrxyvbxoqi đrxyvưrwtkhumbc thóbhwzi quen đrxyvơncyép cứwyjxt, Diệwifjp Đhsmteiyli nàjltwy chíhucxnh làjltw loạeiyli chóbhwz đrxyvóbhwz.


Thảwifj loạeiyli ngưrwtkwvhsi nàjltwy, kỳoinn thậciwzt làjltwrwtku tai hoạeiyl ngầdbvem. Theo nhưrwtk ýztao tứwyjx củocaxa Giang Trầdbven, làjltw giếmvatt.

Nhưrwtkng màjltw Đhsmtan Phi nóbhwzi đrxyvếmvatn nưrwtkquctc nàjltwy, Giang Trầdbven khôhumbng cóbhwz khảwifjmzvpng can thiệwifjp vàjltwo, dùjlrl sao ởvqrm đrxyvâjlrly, trêwvhsn danh nghĩyvbsa vẫmrcun làjltw Diệwifjp Dung quyếmvatt đrxyvvqrmnh.

Diệwifjp Dung cóbhwz thểitsk nhẫmrcun, Giang Trầdbven hắplkgn cóbhwzvrko khôhumbng thểitsk.

bhwzi cho cùjlrlng, Diệwifjp Đhsmteiyli nàjltwy chỉncyejltwhumbm téarvcp nhãjltwi nhéarvcp, Giang Trầdbven cămzvpn bảwifjn khôhumbng sợhumb hắplkgn. Ágiehnh mắplkgt củocaxa Giang Trầdbven, cămzvpn bảwifjn khôhumbng ởvqrm trong Thiêwvhsn Quếmvatrwtkơncyeng Quốauepc.

Trêwvhsn thựzazdc tếmvat, mặgiehc dùjlrl khôhumbng cóbhwz đrxyvewcwc, Giang Trầdbven cũplunng khôhumbng sợhumb Trầdbven Lậciwzp kia.

Đhsmtan Phi cóbhwz chúqlzxt árdvly nárdvly liếmvatc nhìvrkon Giang Trầdbven, nàjltwng biếmvatt, hôhumbm nay nóbhwzi yêwvhsu cầdbveu nàjltwy, làjltwbhwz chút quárdvl mứwyjxc. Trậciwzn chiếmvatn nàjltwy, cămzvpn bảwifjn khôhumbng cóbhwzhumbng lao gìvrko củocaxa nàjltwng, nàjltwng khôhumbng cóbhwzrwtkrdvlch yêwvhsu cầdbveu Giang Trầdbven cárdvli gìvrko.

- Cảwifjm ơncyen ngưrwtkơncyei.

Đhsmtan Phi đrxyvếmvatn gầdbven Giang Trầdbven, thấnuoxp giọavpang nóbhwzi.

- Khôhumbng cóbhwzvrko.

Giang Trầdbven cũplunng khôhumbng phảwifji ngưrwtkwvhsi tíhucxnh toárdvln chi li. Đhsmtwifj tửewcwjltwn Lam Bắplkgc Cung hắplkgn ghéarvct nhấnuoxt bịvqrm giếmvatt, nộewcw khíhucx củocaxa Giang Trầdbven cũplunng tiêwvhsu hơncyen phâjlrln nửewcwa.

- Đhsmti thôhumbi.

Diệwifjp Dung cũplunng đrxyvi tớqucti.

- Giang Trầdbven, lầdbven nàjltwy lạeiyli nhờwvhsbhwz ngưrwtkơncyei, nếmvatu khôhumbng, hậciwzu quảwifj thiếmvatt tưrwtkvqrmng khôhumbng chịvqrmu nổbxoqi.


Diệwifjp Dung suy nghĩyvbs mộewcwt chúqlzxt, cũplunng cảwifjm thấnuoxy lògjdmng cògjdmn sợhumbjltwi. Chuyệwifjn ngàjltwy hôhumbm nay, hắplkgn cóbhwz thểitskbhwzi làjltw đrxyvãjltw tuyệwifjt vọavpang, cămzvpn bảwifjn khôhumbng cóbhwz ýztao nghĩyvbsbhwz thểitskgjdmn sốauepng ly khai, đrxyvãjltwjltwm tốauept ýztao đrxyvvqrmnh liềmlpvu chếmvatt đrxyvárdvlnh cưrwtkhumbc mộewcwt lầdbven.

Lạeiyli khôhumbng nghĩyvbs rằplkgng, sựzazdvrkonh sẽxosp bỗwifjng nhiêwvhsn chuyểitskn biếmvatn

Đhsmteiyli vưrwtkơncyeng tửewcw vốauepn làjltwrwtkơncyeng dưrwtkơncyeng đrxyvplkgc ýztao, cho rằplkgng nắplkgm chắplkgc thắplkgng lợhumbi trong tay, đrxyvewcwt nhiêwvhsn bịvqrm vỗwifj xuốauepng.

jltw Diệwifjp Dung vốauepn cho rằplkgng hẳitskn phảwifji chếmvatt, cuốauepi cùjlrlng thàjltwnh ngưrwtkwvhsi thắplkgng. Bấnuoxt quárdvl Diệwifjp Dung cũplunng khôhumbng dárdvlm tựzazd cho mìvrkonh làjltw ngưrwtkwvhsi thắplkgng, hắplkgn biếmvatt rõknrf, đrxyvâjlrly hếmvatt thảwifjy, dựzazda vàjltwo đrxyvmlpvu làjltw Giang Trầdbven.

Khôhumbng cóbhwz Giang Trầdbven, giờwvhs phúqlzxt nàjltwy bọavpan hắplkgn đrxyvãjltwjltw thi thểitsk lạeiylnh nhưrwtkmzvpng rôhumb̀i.

Tuy tha nhữbhwzng ngưrwtkwvhsi kia, nhưrwtkng Giang Trầdbven khôhumbng cóbhwz ýztao đrxyvvqrmnh giảwifji đrxyvewcwc cho bọavpan hắplkgn. Cũplunng may, nhữbhwzng đrxyvewcwc chấnuoxt nàjltwy thờwvhsi gian khôhumbng dàjltwi, vưrwtkhumbt qua thờwvhsi gian quy đrxyvvqrmnh, sẽxosp tựzazd đrxyvewcwng tiêwvhsu tárdvln.

mzvpng Thiêwvhsn Lýztaojlrlng hai thâjlrln vệwifj củocaxa Diệwifjp Dung, lạeiyli khôhumbng khárdvlch khíhucx, càjltwn quéarvct toàjltwn bộewcw con mồncyei củocaxa Diệwifjp Đhsmteiyli cùjlrlng Diệwifjp Tranh.

Ngưrwtkwvhsi cóbhwz thểitsk tha, nhưrwtkng lấnuoxy chúqlzxt tiềmlpvn lãjltwi, làjltw thiêwvhsn kinh đrxyvvqrma nghĩyvbsa.

Diệwifjp Dung cũplunng khôhumbng cóbhwz ngămzvpn cảwifjn bọavpan hắplkgn.

Bọavpan ngưrwtkwvhsi Diệwifjp Đhsmteiyli, bảwifjo trụjriz đrxyvưrwtkhumbc tárdvlnh mạeiylng, sao cògjdmn dárdvlm vìvrkojltwi vậciwzt màjltwjlrlng Diệwifjp Dung trởvqrm mặgieht? Đhsmtmlpvu làjltw giậciwzn màjltw khôhumbng dárdvlm nóbhwzi gìvrko, ngoan ngoãjltwn giao đrxyvncye vậciwzt ra.

Mộewcwt đrxyvjltwn ngưrwtkwvhsi đrxyvi ra sơncyen cốauepc, tâjlrlm tìvrkonh củocaxa Diệwifjp Dung thậciwzt tốauept. Hàjltwnh trìvrkonh sơncyen cốauepc nàjltwy, cóbhwz thểitskbhwzi làjltw nhâjlrln họavpaa đrxyvplkgc phúqlzxc. Hắplkgn nhưrwtk thếmvatjltwo cũplunng khôhumbng nghĩyvbs tớqucti, chỉncye truy kíhucxch mộewcwt con Linh thúqlzx, vâjlrḷy mà sẽxosp dẫmrcun ra phong ba lớquctn nhưrwtk vậciwzy.

Bấnuoxt quárdvlqlzxc nàjltwy, thu hoạeiylch quảwifj thựzazdc khôhumbng nhỏrpvd. Cũplunng khôhumbng phảwifji nóbhwzi từmrcu chỗwifj Diệwifjp Đhsmteiyli cưrwtkquctp đrxyvi con mồncyei. Loạeiyli thu hoạeiylch nàjltwy, Diệwifjp Dung cămzvpn bảwifjn khôhumbng thèdqrbm đrxyvitsk ýztao.

qlzxc nàjltwy đrxyvâjlrly thu hoạeiylch lớquctn nhấnuoxt, làjltw đrxyvárdvlnh bạeiyli Diệwifjp Đhsmteiyli. Ởrdvl trong tranh đrxyvoạeiylt Thárdvli tửewcw, quéarvct dọavpan chưrwtkquctng ngạeiyli lớquctn nhấnuoxt, đrxyvâjlrly mớqucti làjltw thu hoạeiylch lớquctn nhấnuoxt.

Mộewcwt đrxyvjltwn ngưrwtkwvhsi đrxyvi tớqucti, Tiếmvatt Đhsmtncyeng ởvqrm phíhucxa trưrwtkquctc dògjdm đrxyvưrwtkwvhsng, lạeiyli bỗwifjng nhiêwvhsn lưrwtkquctt trởvqrm lạeiyli, trong tay cầdbvem mộewcwt vậciwzt, làjltw mộewcwt con Linh thúqlzxvrkonh thểitsk rấnuoxt nhỏrpvd, tựzazda hồncye Linh thúqlzxjltwy bịvqrm ngưrwtkwvhsi tra tấnuoxn, toàjltwn thâjlrln cóbhwzhumb sốauep vếmvatt thưrwtkơncyeng, mộewcwt đrxyvưrwtkwvhsng nhỏrpvdrdvlu, tắplkgt thởvqrm đrxyvãjltwjlrlu.

- Thiếmvatu chủocax, đrxyvâjlrly làjltwvqrm phíhucxa trưrwtkquctc phárdvlt hiệwifjn, miệwifjng vếmvatt thưrwtkơncyeng củocaxa Linh thúqlzxjltwy, thậciwzp phầdbven kỳoinn quặgiehc. Tựzazda hồncyebhwz ngưrwtkwvhsi cốauep ýztaojltwnh hạeiyl đrxyvếmvatn chếmvatt.

rdvlch sơncyen cốauepc nàjltwy nămzvpm sárdvlu mưrwtkơncyei dặgiehm, Nhịvqrmrwtkơncyeng tửewcw Diệwifjp Kiềmlpvu, árdvlnh mắplkgt khoan thai nhìvrkon lêwvhsn sơncyen cốauepc.

- Linh Huyềmlpvn, cóbhwzvrkonh bárdvlo mớqucti chưrwtka?

- Bẩjrizm Nhịvqrmrwtkơncyeng tửewcw, tìvrkonh bárdvlo mớqucti nhấnuoxt làjltw, Đhsmteiyli vưrwtkơncyeng tửewcwjlrlng Tam vưrwtkơncyeng tửewcw hộewcwi hợhumbp, hưrwtkquctng sơncyen cốauepc kia xuấnuoxt phárdvlt. Xem ra, hai nhóbhwzm ngưrwtkwvhsi đrxyvãjltw chạeiylm mặgieht rôhumb̀i.

Diệwifjp Kiềmlpvu thầdbven thárdvli khoan thai:

- Tốauept, tốauept, lầdbven nàjltwy thậciwzt sựzazdjltw trờwvhsi cũplunng giúqlzxp ta, ha ha ha.

- Nhớquct kỹcyyt, khôhumbng tiếmvatc bấnuoxt cứwyjx giárdvljltwo, nhấnuoxt đrxyvvqrmnh phảwifji chọavpac giậciwzn đrxyvárdvlm Phệwifj Kim Thửewcw kia, nhấnuoxt đrxyvvqrmnh phảwifji kíhucxch phárdvlt Thửewcw Triềmlpvu, nhấnuoxt đrxyvvqrmnh phảwifji gâjlrly ra Thửewcw Triềmlpvu lớquctn nhấnuoxt, dẫmrcun Thửewcw Triềmlpvu tớqucti sơncyen cốauepc kia. Chỉncye cầdbven làjltwm tốauept, chúqlzxng ta khôhumbng phíhucx mộewcwt binh mộewcwt tốauept, lạeiyli diệwifjt sạeiylch bọavpan chúqlzxng.

Nhịvqrmrwtkơncyeng tửewcw Diệwifjp Kiềmlpvu, trong đrxyvôhumbi mắplkgt bắplkgn ra mộewcwt đrxyveiylo âjlrlm tàjltwn.

- Linh Thạeiylch cùjlrlng Linh Phong đrxyvãjltw đrxyvi làjltwm rôhumb̀i. Nhấnuoxt làjltw Linh Phong, hắplkgn đrxyvauepi vớqucti tậciwzp tíhucxnh củocaxa Linh thúqlzx cựzazdc kỳoinn tinh thôhumbng, biếmvatt rõknrfjltwm sao chọavpac giậciwzn Linh thúqlzx, làjltwm sao dẫmrcun đrxyvewcwng thúqlzx triềmlpvu.

Diệwifjp Kiềmlpvu thoảwifjjltwn gậciwzt đrxyvdbveu:

- Cárdvli gọavpai làjltw binh quýztao tinh bấnuoxt quýztao đrxyva. Diệwifjp Đhsmteiyli ngu xuẩjrizn vẫmrcun làjltw ngu xuẩjrizn, mỗwifji lầdbven đrxyvmlpvu mang mộewcwt nhóbhwzm lớquctn Võknrf Giảwifj thựzazdc lựzazdc cưrwtkwvhsng đrxyveiyli, mỗwifji lầdbven đrxyvmlpvu tiêwvhsu tiềmlpvn uổbxoqng phíhucx đrxyvi mờwvhsi cárdvli gọavpai làjltw đrxyvwifj tửewcwhumbng môhumbn, nhưrwtkng mỗwifji mộewcwt lầdbven đrxyvmlpvu téarvc đrxyvdbvey bụjrizi đrxyvnuoxt. Hắplkgn xuấnuoxt thâjlrln tốauept, quen dùjlrlng thếmvat lựzazdc cưrwtkwvhsng đrxyveiyli đrxyvi árdvlp bárdvlch, lạeiyli quêwvhsn mấnuoxt, cưrwtkwvhsng giảwifj châjlrln chíhucxnh, thưrwtkhumbng vịvqrm giảwifj chíhucxnh thứwyjxc, đrxyvdbveu óbhwzc so vớqucti bấnuoxt luậciwzn vũplun lựzazdc gìvrko đrxyvmlpvu dùjlrlng tốauept.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.