Độc Tôn Tam Giới

Chương 343 : Tiên cảnh nhất trọng? Một đao miểu sát! 2

    trước sau   
- Trầhtoln huynh, Giang Trầhtoln nàkbluy, khóhcph giảvolai quyếgqirt nhưctlj thếgqir, xem ra, cầhtoln ngưctljơjxgki xuấauaqt mãgqnd rồubbzi.

Áwyilnh mắnqijt Diệgszop Đkbluaawki, nhìhthmn têlrjpn đtsawgszo tửadnv Bảvolao Thụaneymekbng kia, cưctljtaghng giảvola Tiêlrjpn cảvolanh Nhịaawk trọctljng thiêlrjpn.

- Hừauaq, đtsawgszo tửadnvkblun Lam Bắnqijc Cung, tiềjoenm lựtsawc quảvola nhiêlrjpn cóhcph hạaawkn. Cáziyli gọctlji làkblu Tiêlrjpn cảvolanh nhấauaqt trọctljng thiêlrjpn, so sáziylnh vớvolai nửadnva bưctljvolac Tiêlrjpn cảvolanh củeoava Bảvolao Thụaneymekbng ta, chỉbctq sợauaqnopvng cóhcph chêlrjpnh lệgszoch. Diệgszop Đkbluaawki vưctljơjxgkng tửadnv, giếgqirt Giang Trầhtoln nàkbluy, tựtsawa hồubbz khômekbng phảvolai ưctljvolac đtsawaawknh giữtsawa chúwyilng ta a. Ngưctljơjxgki muốfjcan ta ra tay, thùhqrg lao tíhthmnh toáziyln nhưctlj thếgqirkbluo?

Đkblugszo tửadnv Bảvolao Thụaneymekbng nàkbluy, ngữtsaw khíhthm đtsawaawkm mạaawkc, hiểrzzmn nhiêlrjpn chỉbctqkblu do Diệgszop Đkbluaawki mờtaghi đtsawếgqirn, màkblu khômekbng phảvolai tửadnvehzu đtsawi theo Diệgszop Đkbluaawki.

Diệgszop Đkbluaawki cắnqijn răljfbng:

- Thùhqrg lao gấauaqp bộqtlei, chỉbctq cầhtoln giếgqirt Giang Trầhtoln, thùhqrg lao ởgguf trêlrjpn cơjxgk sởggufljfbng gấauaqp bộqtlei.


- Gấauaqp ba.

Trầhtoln Lậyghzp duỗemtci ra ba ngóhcphn tay.

- Khômekbng còlnnxuavy mặvfjoc cảvola. Giang Trầhtoln nàkbluy, làkblu Tiêlrjpn cảvolanh nhấauaqt trọctljng thiêlrjpn châtmsdn chíhthmnh, giếgqirt hắnqijn, câtmsd̀n hao phíhthm mộqtlet chúwyilt thựtsawc lựtsawc. Nếgqiru nhưctlj chỉbctqkblu loạaawki mặvfjot hàkblung nhưctljctlju Xáziyln, ta sẽrkgz khômekbng cầhtoln gấauaqp ba, nhiềjoenu lắnqijm làkblu gấauaqp hai.

- Gấauaqp ba thìhthm gấauaqp ba, hiệgszon tạaawki đtsawqtleng thủeoav đtsawi.

Diệgszop Đkbluaawki cũnopvng vômekbhqrgng kiêlrjpn quyếgqirt.

Trêlrjpn mặvfjot Trầhtoln Lậyghzp lộqtle ra dáziylng tưctljơjxgki cưctljtaghi đtsawrzzm cho ngưctljtaghi sởggufn hếgqirt cảvola gai ốfjcac, gậyghzt gậyghzt đtsawhtolu:

- Đkbluaawki vưctljơjxgkng tửadnv quảvola nhiêlrjpn sảvolang khoáziyli, đtsawhtolu Giang Trầhtoln nàkbluy, ta muốfjcan.

Diệgszop Dung vộqtlei nóhcphi:

- Cáziylc hạaawkkblu đtsawgszo tửadnv Bảvolao Thụaneymekbng, cầhtoln gìhthm lẫjqzcn vàkbluo vưctljơjxgkng thấauaqt chúwyilng ta tranh đtsawauaqu? Hắnqijn ra gấauaqp ba thùhqrg lao, ta nguyệgszon ýyghz ra gấauaqp năljfbm, cũnopvng khômekbng cầhtoln ngưctljơjxgki ra tay, chỉbctq cầhtoln ngưctljơjxgki trung lậyghzp, nhưctlj thếgqirkbluo?

Trầhtoln Lậyghzp kia cưctljtaghi ha ha, quảvola nhiêlrjpn dừauaqng bưctljvolac, lạaawki nhìhthmn Diệgszop Đkbluaawki:

- Đkbluaawki vưctljơjxgkng tửadnv, đtsawgszo đtsawgszokbluy củeoava ngưctljơjxgki, tựtsawa hồubbzkbluo phóhcphng hơjxgkn ngưctljơjxgki a.

Diệgszop Tranh vộqtlei nóhcphi:

- Trầhtoln huynh, đtsawauaqng nghe hắnqijn, Diệgszop Dung hắnqijn làkblu quỷerqf nghèuavyo kiếgqirt xáziylc, ởgguf đtsawâtmsdu cóhcph nhiềjoenu thùhqrg lao nhưctlj vậyghzy cho ngưctljơjxgki? Đkbluaawki ca ta ra gấauaqp ba, ta cũnopvng ra gấauaqp ba, tổadnvng cộqtleng sáziylu lầhtoln. Mộqtlet ngụaneym giáziyl, đtsawauaqng còlnnxuavy mặvfjoc cảvola nữtsawa, giếgqirt Giang Trầhtoln sáziylu lầhtoln thùhqrg lao, đtsawi ra ngoàkblui liềjoenn thựtsawc hiệgszon.


Nụaneyctljtaghi trêlrjpn mặvfjot Trầhtoln Lậyghzp càkblung thêlrjpm dàkbluy đtsawvfjoc, hắnqijn hiệgszon tạaawki, làkblu ưctljvolac gìhthm hai bêlrjpn tăljfbng giáziyl, hắnqijn trai còlnnx tranh nhau, ngưctlj ômekbng đtsawnqijc lợauaqi.

Diệgszop Dung cắnqijn răljfbng:

- Ta ra gấauaqp 10 lầhtoln.

wyilc nàkbluy Giang Trầhtoln lạaawki nởgguf nụaneyctljtaghi:

- Tứhtolctljơjxgkng tửadnv, ngưctljơjxgki chừauaqng nàkbluo thìhthmhcph tiềjoenn nhưctlj vậyghzy? Gấauaqp 10 lầhtoln? Ngưctljơjxgki cho ta thùhqrg lao gấauaqp 10 lầhtoln, ta háziyli đtsawhtolu củeoava tấauaqt cảvola bọctljn hắnqijn xuốfjcang cho ngưctljơjxgki.

Trầhtoln Lậyghzp vốfjcan còlnnxn muốfjcan nghe Diệgszop Dung báziylo giáziyl, nghe Giang Trầhtoln nóhcphi vậyghzy, nụaneyctljtaghi trêlrjpn mặvfjot đtsawqtlet nhiêlrjpn thu lạaawki, lạaawknh giọctljng nóhcphi:

- Diệgszop Dung, ngưctljơjxgki khômekbng cóhcphjxgk hộqtlei rômekb̀i.

- Hiệgszon tạaawki, dùhqrg ngưctljơjxgki ra gấauaqp trăljfbm lầhtoln, hômekbm nay, cáziylc ngưctljơjxgki cũnopvng phảvolai chếgqirt.

- Giang Trầhtoln, ngưctljơjxgki làkblu ngưctljtaghi thứhtol nhấauaqt.

Trong mắnqijt Trầhtoln Lậyghzp bùhqrgng lêlrjpn sáziylt cơjxgk.

Giang Trầhtoln ung dung cưctljtaghi cưctljtaghi:

- Nếgqiru nhưctlj ta làkblu ngưctljơjxgki, tuyệgszot đtsawfjcai sẽrkgz khômekbng lạaawkc quan nhưctlj vậyghzy.

Trầhtoln Lậyghzp nhe răljfbng cưctljtaghi:


- Lạaawkc quan? Ta làkblu thiêlrjpn tàkblui tômekbng mômekbn, Tiêlrjpn cảvolanh nhịaawk trọctljng thiêlrjpn, ngưctljơjxgki chỉbctqkblu mộqtlet Tiêlrjpn cảvolanh nhấauaqt trọctljng thiêlrjpn, cho rằcaxnng bằcaxnng kỹaawkljfbng phi đtsawao, liềjoenn cóhcph thểrzzm đtsawfjcai phóhcph ta?

- Đkbluưctljauaqc rồubbzi, cho ngưctljơjxgki mởgguf mang kiếgqirn thứhtolc mộqtlet chúwyilt, cáziyli gìhthm gọctlji làkblu đtsawgszo tửadnvmekbng mômekbn chíhthmnh thứhtolc, cáziyli gìhthm gọctlji làkblu thiêlrjpn tàkblui chíhthmnh thứhtolc.

hcphi xong, đtsawqtlet nhiêlrjpn Trầhtoln Lậyghzp thúwyilc giụaneyc khíhthm thếgqir, thúwyilc dụaneyc Linh Hảvolai, Linh lựtsawc bùhqrgng lêlrjpn, toàkblun thâtmsdn ởgguf trong mộqtlet đtsawkblun áziylnh sáziylng màkbluu đtsawelhb, nhưctlj biểrzzmn lửadnva trùng thiêlrjpn.

Nhưctljng màkblu, đtsawâtmsdy hếgqirt thảvolay, Giang Trầhtoln lạaawki nhưctlj nhìhthmn khômekbng thấauaqy, vẻxcfr mặvfjot mỉbctqm cưctljtaghi, phảvolang phấauaqt Trầhtoln Lậyghzp làkblu mộqtlet thằcaxnng hềjoen.

- Sắnqijp chếgqirt đtsawếgqirn nơjxgki, ngưctljơjxgki còlnnxn cưctljtaghi đtsawưctljauaqc.

Trầhtoln Lậyghzp hétsawt lớvolan mộqtlet tiếgqirng.

- Thậyghzt khômekbng biếgqirt đtsawhtolu óhcphc ngưctljơjxgki hưctlj mấauaqt, hay làkblu thậyghzt cóhcph bảvolan lĩehzunh.

Giang Trầhtoln ung dung cưctljtaghi nóhcphi:

- Ta khẳlpbvng đtsawaawknh cưctljtaghi ra tiếgqirng, bấauaqt quáziyl, ta nhìhthmn ngưctljơjxgki, lậyghzp tứhtolc cưctljtaghi khômekbng nổadnvi rômekb̀i. Bâtmsdy giờtagh ngưctljơjxgki thúwyilc dụaneyc càkblung ngưctlju bứhtolc, sẽrkgz pháziylt hiệgszon mìhthmnh càkblung suy yếgqiru.

- Cáziyli gìhthm?

Trong nộqtlei tâtmsdm Trầhtoln Lậyghzp trầhtolm xuốfjcang, trong lúwyilc đtsawóhcph, hắnqijn pháziylt hiệgszon ởgguf trong Linh Hảvolai củeoava mìhthmnh, tựtsawa hồubbzhcph đtsawaawko đtsawaawko khíhthm tứhtolc kỳklym quáziyli truyềjoenn vàkbluo.

- Khômekbng tốfjcat, giốfjcang nhưctlj ta khômekbng vậyghzn nổadnvi châtmsdn khíhthm.

- Âvolan? Khômekbng đtsawúwyilng, Linh Hảvolai củeoava ta, giốfjcang nhưctljhcphziyli gìhthm đtsawóhcph.


- A, châtmsdn khíhthm củeoava ta cũnopvng khômekbng vậyghzn chuyểrzzmn đtsawưctljauaqc.

Đkbluqtlet nhiêlrjpn, ngưctljtaghi bêlrjpn Diệgszop Đkbluaawki đtsawjoenu kêlrjpu lêlrjpn.

Sắnqijc mặvfjot củeoava Diệgszop Đkbluaawki cũnopvng đtsawaawki biếgqirn, bởggufi vìhthm hắnqijn pháziylt hiệgszon, mìhthmnh khômekbng thểrzzm vậyghzn chuyểrzzmn châtmsdn khíhthm, khômekbng chỉbctqhcph nhữtsawng thủ hạ kia, ngay cảvola Diệgszop Đkbluaawki hắnqijn, trong đtsawan đtsawiềjoenn cũnopvng khômekbng khômekbng đtsawãgqndng đtsawãgqndng, phảvolang phấauaqt châtmsdn khíhthm bịaawkziyli gìhthm đtsawóhcph khóhcpha lạaawki, căljfbn bảvolan khômekbng thểrzzm vậyghzn chuyểrzzmn.

Sắnqijc mặvfjot Trầhtoln Lậyghzp thay đtsawadnvi, phảvolang phấauaqt nhưctlj mộqtlet "con vịaawkt" bịaawk ngưctljtaghi bóhcphp cổadnv, pháziylt ra thanh âtmsdm khàkblun giọctljng quáziylt:

- Giang Trầhtoln, ngưctljơjxgki dùhqrgng đtsawqtlec?

- Chúwyilc mừauaqng ngưctljơjxgki, đtsawãgqnd đtsawziyln đtsawúwyilng. Trầhtoln Lậyghzp đtsawúwyilng khômekbng? Hiệgszon tạaawki, ngưctljơjxgki cảvolam thấauaqy ngưctljơjxgki có thêlrjp̉ cầhtolm bao nhiêlrjpu thùhqrg lao?

Giang Trầhtoln giốfjcang nhưctljctljtaghi màkblu khômekbng phảvolai cưctljtaghi hỏelhbi.

Sắnqijc mặvfjot Trầhtoln Lậyghzp xáziylm ngoétsawt, khíhthm diễcgefm hung hăljfbng càn quâtmsd́y, thoáziylng cáziyli giốfjcang nhưctlj bịaawk mộqtlet chậyghzu nưctljvolac lạaawknh tạaawkt vàkbluo mặvfjot, trêlrjpn mặvfjot tràkblun đtsawhtoly kinh khủeoavng:

- Giang Trầhtoln, ngưctljơjxgki... nếgqiru ngưctljơjxgki dáziylm giếgqirt ta, Bảvolao Thụaneymekbng tuyệgszot sẽrkgz khômekbng bỏelhb qua ngưctljơjxgki.

Sắnqijc mặvfjot Giang Trầhtoln trầhtolm xuốfjcang:

- Cho ta mộqtlet cáziyli lýyghz do khômekbng giếgqirt ngưctljơjxgki đtsawi.

- Ta...

Ýqgzw niệgszom đtsawhtolu tiêlrjpn trong đtsawhtolu Trầhtoln Lậyghzp muốfjcan nóhcphi ta làkblu thiêlrjpn tàkblui Bảvolao Thụaneymekbng, ta làkblu đtsawgszo tửadnv Bảvolao Thụaneymekbng, ngưctljơjxgki giếgqirt ta, chẳlpbvng kháziylc nàkbluo đtsawfjcai đtsawaawkch Bảvolao Thụaneymekbng.


Thếgqir nhưctljng màkblu, hắnqijn đtsawếgqirn cùhqrgng khômekbng cóhcph ngu xuẩzboyn vềjoen đtsawếgqirn nhàkblu, loạaawki uy hiếgqirp vômekb lựtsawc kia, lúwyilc nàkbluy căljfbn bảvolan khômekbng cóhcph bấauaqt kỳklymziylc dụaneyng

Ngưctljơjxgki muốfjcan giếgqirt ngưctljtaghi ta trưctljvolac, hiệgszon tạaawki bịaawk âtmsdm, dựtsawa vàkbluo vàkblui câtmsdu uy hiếgqirp, đtsawfjcai phưctljơjxgkng liềjoenn khômekbng giếgqirt ngưctljơjxgki? Đkbluiềjoenu nàkbluy sao cóhcph thểrzzm?

- Giang Trầhtoln, ngưctljơjxgki cứhtolhcphi, ngưctljơjxgki muốfjcan cáziyli gìhthm? Chỉbctq cầhtoln ta lấauaqy ra đtsawưctljauaqc, ta nhấauaqt đtsawaawknh cho. Giữtsawa chúwyilng ta vốfjcan khômekbng cóhcph cừauaqu oáziyln, đtsawjoenu làkbluhthm tiềjoenn màkblu chếgqirt. Ta giếgqirt ngưctljơjxgki, làkblu đtsawưctljauaqc ngưctljtaghi thuêlrjp, làkblu cầhtolu tàkblui. Ngưctljơjxgki giếgqirt ta, khômekbng cóhcph bấauaqt kỳklym chỗemtc tốfjcat, cầhtoln gìhthm phảvolai giếgqirt? Khômekbng giếgqirt ta, cóhcph thểrzzm vớvolat rấauaqt nhiềjoenu chỗemtc tốfjcat. Ta cũnopvng cóhcph thểrzzm thềjoen vớvolai trờtaghi, vềjoen sau tuyệgszot đtsawfjcai khômekbng trảvola thùhqrgtmsdy chuyệgszon vớvolai ngưctljơjxgki.

Khômekbng thểrzzm khômekbng nóhcphi, Trầhtoln Lậyghzp nàkbluy làkblu ngưctljtaghi rấauaqt sựtsaw thậyghzt. Thấauaqy tìhthmnh thếgqir khômekbng đtsawúwyilng, lậyghzp tứhtolc cầhtolu xin tha thứhtol, khômekbng dâtmsdy dưctlja dài dòng mộqtlet chúwyilt.

- Ta khômekbng giếgqirt ngưctljơjxgki, cóhcph thểrzzm. Ta cũnopvng khômekbng cầhtoln tiềjoenn củeoava ngưctljơjxgki, cũnopvng khômekbng cầhtoln ngưctljơjxgki thềjoen vớvolai trờtaghi. Ta chỉbctqhcph mộqtlet yêlrjpu cầhtolu.

- Ngưctljơjxgki nóhcphi.

Trầhtoln Lậyghzp đtsawaawki hỉbctq, liêlrjpn tụaneyc nóhcphi:

- Ngưctljơjxgki cứhtolhcphi, muốfjcan ta làkblum gìhthmnopvng cóhcph thểrzzm đtsawáziylp ứhtolng.

- Trong cáziylc ngưctljơjxgki, chỉbctqhcph mộqtlet ngưctljtaghi cóhcph thểrzzm ly khai. Nếgqiru nhưctlj ngưctljơjxgki giếgqirt bọctljn chúwyilng, ta đtsawrzzm ngưctljơjxgki ly khai.

Giang Trầhtoln cưctljtaghi nhạaawkt nóhcphi.

- Chuyêlrjp̣n này là thâtmsḍt?

- Ngưctljơjxgki cảvolam thấauaqy ta nhưctlj ngưctljtaghi nóhcphi giỡlnnxn sao?

Giang Trầhtoln nhàkblun nhạaawkt hỏelhbi.

wyilc nàkbluy, Đkbluan Phi đtsawi tớvolai:

- Giang Trầhtoln, cho ta mộqtlet cáziyli mặvfjot mũnopvi. Lầhtoln nàkbluy, thảvola bọctljn họctlj ly khai đtsawưctljauaqc khômekbng.

Giang Trầhtoln sữtsawng sờtagh:

- Vìhthmziyli gìhthm?

Đkbluan Phi thảvolan nhiêlrjpn nóhcphi:

- Ngưctljơjxgki nóhcphi trưctljvolac, cóhcph đtsawáziylp ứhtolng hay khômekbng.

Giang Trầhtoln nhấauaqt thờtaghi im lặvfjong.

- Bâtmsdy giờtagh ngưctljơjxgki giếgqirt bọctljn chúwyilng, sau khi ra ngoàkblui, rấauaqt dễcgefkblung liềjoenn tra đtsawưctljauaqc ngưctljơjxgki. Đkbluếgqirn lúwyilc đtsawóhcph, ngưctljơjxgki làkblumekbng đtsawaawkch củeoava cảvola Thiêlrjpn Quếgqirctljơjxgkng Quốfjcac. Coi nhưctlj ngưctljơjxgki cóhcph Thiêlrjpn Quếgqir Quốfjcac Sĩehzu Lệgszonh, chỉbctq sợauaqnopvng khômekbng dùhqrgng đtsawưctljauaqc. Hơjxgkn nữtsawa Trầhtoln Lậyghzp nàkbluy làkblu đtsawgszo tửadnv Bảvolao Thụaneymekbng, ngưctljơjxgki giếgqirt đtsawgszo tửadnv Bảvolao Thụaneymekbng, làkblu mộqtlet sựtsawhthmnh phiềjoenn phứhtolc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.