Độc Tôn Tam Giới

Chương 342 : Tiên cảnh nhất trọng? Một đao miểu sát! 1

    trước sau   
Diệswfnp Đtwwjyvlwi ngâkxsmy ngưwszqtahni mộcuart lúwzwcc, lậzrjrp tứytarc lĩkyqnnh ngộcuar ra:

- Đtwwjúwzwcng, đkmpwúwzwcng, đkmpwa tạyvlw Trầdpmyn huynh chỉwash đkmpwiểzrjrm.

- Giang Trầdpmyn, ngưwszqơwwmki khômiznng cầdpmyn châkxsmm ngòkyqni ly giánjnwn. Ngưwszqơwwmki đkmpwãqyzk đkmpwếdqojn, vừcaula vặxkkdn, vưwszqơwwmkng đkmpwômizn âkxsmn oánjnwn, hômiznm nay kếdqojt thúwzwcc

Giang Trầdpmyn cưwszqtahni ha hảqcscymexi:

- Kếdqojt thúwzwcc? Ngưwszqơwwmki muốfvkdn kếdqojt thúwzwcc, vậzrjry cũyvmtng phảqcsci hạyvlw nhẫwzwcn tâkxsmm, ngay cảqcsc Đtwwjan Phi tỷzxrxyvmt ngưwszqơwwmki tômiznn kímqkrnh nhấqyzkt, cũyvmtng phảqcsci diệswfnt khẩuhjju a. Bằajnnng khômiznng thìymex, ngưwszqơwwmki khômiznng lo lắrdrong sau khi nàyvmtng ra ngoàyvmti, nóymexi ra bímqkr mậzrjrt ngưwszqơwwmki sánjnwt hạyvlwi huynh đkmpwswfn? Nếdqoju nóymexi ra, ngưwszqơwwmki còkyqnn thếdqoj leo lêkhnjn vưwszqơwwmkng vịkbdo sao?

Đtwwjâkxsmy làyvmt chuyệswfnn Diệswfnp Đtwwjyvlwi xoắrdron xuýswfnt nhấqyzkt, Giang Trầdpmyn thoánjnwng cánjnwi liềdpmyn đkmpwánjnwnh trúwzwcng đkmpwiểzrjrm yếdqoju củjsiba hắrdron.


Hắrdron đkmpwfvkdi vớdqoji Đtwwjan Phi, hoàyvmtn toàyvmtn chímqkrnh xánjnwc cóymex mộcuart loạyvlwi tham muốfvkdn giữfnud lấqyzky gầdpmyn nhưwszq biếdqojn thánjnwi.

Nhưwszqng màyvmt, vìymex giang sơwwmkn, vìymexwszqơwwmkng tọjhvha, cũyvmtng khômiznng phảqcsci hắrdron khômiznng nỡtsqp hi sinh.

Chỉwashyvmt hắrdron biếdqojt, Đtwwjan Phi cùytarng nhữfnudng ngưwszqtahni khánjnwc khômiznng giốfvkdng. Nhữfnudng ngưwszqtahni khánjnwc chếdqojt, tra khômiznng đkmpwưwszqaenic thìymex thômizni. Nhưwszqng màyvmt nếdqoju nhưwszq Đtwwjan Phi chếdqojt, Diệswfnp lãqyzko gia tửrdro tuyệswfnt đkmpwfvkdi sẽytar khômiznng buômiznng tha khômiznng truy cứytaru.

Mộcuart khi lãqyzko gia tửrdro truy cứytaru, tra đkmpwếdqojn trêkhnjn đkmpwdpmyu Diệswfnp Đtwwjyvlwi hắrdron, đkmpwcaulng nóymexi vưwszqơwwmkng tọjhvha, đkmpwdpmyu củjsiba hắrdron cũyvmtng bảqcsco vệswfn khômiznng đkmpwưwszqaenic.

Đtwwjan Phi đkmpwfvkdi vớdqoji lãqyzko gia tửrdroyvmtymexi, khômiznng phảqcsci làyvmt mộcuart dưwszqtsqpng nữfnud, mộcuart đkmpwbodv đkmpwswfn đkmpwơwwmkn giảqcscn nhưwszq vậzrjry, đkmpwóymexyvmt chỗwszqqyzko gia tửrdroswfn thánjnwc tinh thầdpmyn, so vớdqoji nhi nữfnud thâkxsmn sinh củjsiba lãqyzko gia tửrdrokyqnn quýswfnwwmkn

Giếdqojt Đtwwjan Phi, Diệswfnp Đtwwjyvlwi khômiznng cóymex lựvtvfc lưwszqaening nàyvmty.

Trêkhnjn mặxkkdt âkxsmm tìymexnh bấqyzkt đkmpwkbdonh, ánjnwnh mắrdrot nhìymexn qua Đtwwjan Phi, khàyvmtn giọjhvhng hỏkmpwi:

- Đtwwjan Phi tỷzxrx, ta biếdqojt ngưwszqơwwmki mộcuart mựvtvfc đkmpwdpmyu bịkbdoqyzko Tứytar lừcaula bịkbdop, đkmpwfvkdi vớdqoji hắrdron ưwszqu ánjnwi mộcuart chúwzwct. Chẳnfsmng lẽytar, ngưwszqơwwmki thậzrjrt muốfvkdn chen vàyvmto giữfnuda huynh đkmpwswfn chúwzwcng ta tranh đkmpwqyzku, thậzrjrt muốfvkdn đkmpwytarng ởtsqpkhnjn Diệswfnp Dung sao?

Ávxtznh mắrdrot Đtwwjan Phi đkmpwyvlwm mạyvlwc, liếdqojc nhìymexn Diệswfnp Đtwwjyvlwi:

- Diệswfnp Đtwwjyvlwi, trưwszqdqojc hômiznm nay, ta căpegen bảqcscn khômiznng muốfvkdn chen vàyvmto tranh đkmpwqyzku giữfnuda huynh đkmpwswfnnjnwc ngưwszqơwwmki, ta cũyvmtng khômiznng cóymex bấqyzkt kỳikqe lậzrjrp trưwszqtahnng nàyvmto. Bấqyzkt quánjnw, hômiznm nay ngưwszqơwwmki sởtsqpnjnwc sởtsqp vi, thậzrjrt sựvtvf đkmpwzrjr cho ta rấqyzkt thấqyzkt vọjhvhng.

- Đtwwjan Phi tỷzxrx, từcaulwszqa đkmpwếdqojn nay đkmpwưwszqaenic làyvmtm vua thua làyvmtm giặxkkdc. Ta sinh ởtsqp nhàyvmt đkmpwếdqojwszqơwwmkng, đkmpwâkxsmy làyvmt bấqyzkt đkmpwrdroc dĩkyqn. Ngưwszqơwwmki đkmpwi theo lãqyzko gia tửrdro, nêkhnjn biếdqojt, vưwszqơwwmkng tọjhvha truyềdpmyn thừcaula, quyềdpmyn hàyvmtnh luâkxsmn chuyểzrjrn, cho tớdqoji bâkxsmy giờtahn sẽytar khômiznng cóymex chuyệswfnn khômiznng chảqcscy mánjnwu. Ta cũyvmtng khômiznng nghĩkyqn ngưwszqơwwmki giúwzwcp ta, ta chỉwash hy vọjhvhng ngưwszqơwwmki có thêkhnj̉ trung lậzrjrp, chuyệswfnn ngàyvmty hômiznm nay, ngưwszqơwwmki làyvmtm nhưwszq khômiznng thấqyzky. Chỉwash cầdpmyn ngưwszqơwwmki làyvmtm nhưwszq vậzrjry, Diệswfnp Đtwwjyvlwi ta cảqcsc đkmpwtahni cảqcscm kímqkrch ngưwszqơwwmki. Ngàyvmty khánjnwc nếdqoju nhưwszq ta leo lêkhnjn bảqcsco tọjhvha, nguyệswfnn mang giang sơwwmkn, cùytarng ngưwszqơwwmki chia xẻkoyb.

- Chia xẻkoyb giang sơwwmkn?

Đtwwjan Phi khinh miệswfnt cưwszqtahni cưwszqtahni.


- Diệswfnp Đtwwjyvlwi, cóymex phảqcsci ngưwszqơwwmki cảqcscm thấqyzky, nữfnud nhâkxsmn khắrdrop thiêkhnjn hạyvlw, đkmpwdpmyu đkmpwzrjr ýswfnnjnwi gọjhvhi làyvmt quyềdpmyn thếdqoj củjsiba đkmpwếdqojwszqơwwmkng cánjnwc ngưwszqơwwmki sao?

- Đtwwjan Phi tỷzxrx, mẫwzwcu nghi thiêkhnjn hạyvlw, nhấqyzkt quốfvkdc chi mẫwzwcu, cánjnwi nàyvmty tựvtvf nhiêkhnjn làyvmt phúwzwc quýswfn khômiznng gìymexnjnwnh kịkbdop. Hơwwmkn nữfnuda, ngàyvmty khánjnwc nếdqoju nhưwszq ta thốfvkdng nhấqyzkt 16 nưwszqdqojc, mởtsqpwszqơwwmkng Triềdpmyu, ngưwszqơwwmki làyvmtwszqơwwmkng Triềdpmyu quốfvkdc mẫwzwcu, cánjnwi uy nghiêkhnjm kia, khômiznng phảqcsci làyvmtm rạyvlwng rỡtsqp tổytarmiznng sao? Lạyvlwi cóymex phúwzwc quýswfnymex, cóymex thểzrjr so sánjnwnh?

Khômiznng thểzrjr khômiznng nóymexi, khẩuhjju tàyvmti củjsiba Diệswfnp Đtwwjyvlwi rấqyzkt tốfvkdt. Ởotpy trong khuyêkhnjn bảqcsco, còkyqnn mang theo thổytar lộcuar, trong thổytar lộcuar, còkyqnn mang theo hấqyzkp dẫwzwcn.

Nghe màyvmt Giang Trầdpmyn cũyvmtng nhịkbdon khômiznng đkmpwưwszqaenic muốfvkdn bậzrjrt cưwszqtahni, khẩuhjju tàyvmti củjsiba Diệswfnp Đtwwjyvlwi nàyvmty thậzrjrt đkmpwúwzwcng làyvmt khômiznng phảqcsci tốfvkdt bìymexnh thưwszqtahnng.

Theo Diệswfnp Đtwwjyvlwi càyvmtng nóymexi càyvmtng kímqkrch đkmpwcuarng, khuômiznn mặxkkdt củjsiba Đtwwjan Phi lạyvlwi càyvmtng ngàyvmty càyvmtng u ánjnwm.

- Diệswfnp Đtwwjyvlwi, ngưwszqơwwmki câkxsmm miệswfnng. Ta khômiznng muốfvkdn nghe nhữfnudng ngômiznn ngữfnud buồbodvn cưwszqtahni kia củjsiba ngưwszqơwwmki, làyvmtm bẩuhjjn lỗwszq tai củjsiba bổytarn cômiznwszqơwwmkng.

Đtwwjan Phi mặxkkdt nhưwszqpegeng sưwszqơwwmkng, lạyvlwnh lùytarng nóymexi.

- Ngưwszqơwwmki... Ngưwszqơwwmki quyếdqojt tâkxsmm đkmpwytarng ởtsqpkhnjn Diệswfnp Dung?

Trong mắrdrot Diệswfnp Đtwwjyvlwi lộcuar ra thầdpmyn sắrdroc thốfvkdng khổytar, nhưwszqng lậzrjrp tứytarc, loạyvlwi thầdpmyn sắrdroc thốfvkdng khổytaryvmty chuyểzrjrn hóymexa thàyvmtnh hung quang, ởtsqp trong mắrdrot bùytarng lêkhnjn.

- Hắrdron cóymexnjnwi gìymex tốfvkdt? Xuấqyzkt thâkxsmn tốfvkdt hơwwmkn ta? Hay lớdqojn lêkhnjn tốfvkdt hơwwmkn ta? Hay làyvmt thủjsib đkmpwoạyvlwn quyềdpmyn mưwszqu mạnh hơwwmkn ta? Đtwwjan Phi, vìymexnjnwi gìymex ngưwszqơwwmki luômiznn đkmpwytarng bêkhnjn hăpegén, mỗwszqi lầdpmyn hắrdron gặxkkdp phảqcsci sựvtvfymexnh, ngưwszqơwwmki đkmpwdpmyu giúwzwcp hắrdron giảqcsci vâkxsmy? Màyvmt ta gặxkkdp phảqcsci sựvtvfymexnh, ngưwszqơwwmki lạyvlwi luômiznn coi nhưwszq khômiznng thấqyzky? Đtwwjan Phi, ta kímqkrnh ngưwszqơwwmki nhưwszq Thiêkhnjn Tiêkhnjn, ngưwszqơwwmki đkmpwfvkdi đkmpwãqyzki ta nhưwszq heo cẩuhjju sao?

- Ngưwszqơwwmki suy nghĩkyqn nhiềdpmyu, ta nóymexi rồbodvi, ta đkmpwfvkdi vớdqoji vưwszqơwwmkng tửrdronjnwc ngưwszqơwwmki tranh đkmpwqyzku, khômiznng cóymex bấqyzkt kỳikqe hứytarng thúwzwc.

- Tốfvkdt, ngưwszqơwwmki đkmpwãqyzk khômiznng cóymex hứytarng thúwzwc, vậzrjry lậzrjrp tứytarc ly khai, chỉwash cầdpmyn ngưwszqơwwmki thềdpmy khômiznng nóymexi ra chuyệswfnn hômiznm nay, ta cam đkmpwoan sẽytar khômiznng đkmpwcuarng tớdqoji ngưwszqơwwmki mảqcscy may.

njnwng ngưwszqtahni yểzrjru đkmpwiệswfnu củjsiba Đtwwjan Phi đkmpwytarng tạyvlwi chỗwszq, khômiznng nhúwzwcc nhímqkrch, cũyvmtng khômiznng nóymexi chuyệswfnn, chỉwashyvmt ánjnwnh mắrdrot đkmpwyvlwm mạyvlwc nhìymexn qua Diệswfnp Đtwwjyvlwi.


- Ngưwszqơwwmki cóymex đkmpwi hay khômiznng?

Diệswfnp Đtwwjyvlwi gầdpmym nhẹwashymexi.

- Ta khômiznng muốfvkdn giếdqojt ngưwszqơwwmki, nếdqoju ngưwszqơwwmki khômiznng thềdpmy, khômiznng ly khai, cánjnwi kia chímqkrnh làyvmt bứytarc ta. Đtwwjan Phi, ngưwszqơwwmki khômiznng nêkhnjn éwashp ta.

Diệswfnp Đtwwjyvlwi giốfvkdng nhưwszqqyzk thúwzwc gầdpmym théwasht.

- Ta khômiznng bứytarc ngưwszqơwwmki, làyvmt chímqkrnh ngưwszqơwwmki bứytarc ngưwszqơwwmki.

Đtwwjcuart nhiêkhnjn Diệswfnp Đtwwjyvlwi bắrdron ra vẻkoyb quyếdqojt tuyệswfnt:

- Tốfvkdt, đkmpwãqyzk nhưwszq vầdpmyy, Đtwwjan Phi, ngưwszqơwwmki đkmpwcaulng tránjnwch ta tuyệswfnt tìymexnh. Ngoạyvlwi trừcaul Đtwwjan Phi, nhữfnudng ngưwszqtahni khánjnwc, giếdqojt khômiznng tha, nếdqoju nhưwszqyvmtng ngăpegen trởtsqp, giếdqojt.

Giang Trầdpmyn ung dung cưwszqtahni nóymexi:

- Nóymexi lâkxsmu nhưwszq vậzrjry, rốfvkdt cụwezjc cũyvmtng giấqyzku đkmpwdpmyu lòkyqni đkmpwmizni rồbodvi?

Sắrdroc mặxkkdt Diệswfnp Đtwwjyvlwi âkxsmm trầdpmym, quánjnwt:

- Ai thay ta giếdqojt Giang Trầdpmyn, bổytarn vưwszqơwwmkng tấqyzkt cóymex trọjhvhng thưwszqtsqpng.

Theo Giang Trầdpmyn xuấqyzkt hiệswfnn, Diệswfnp Đtwwjyvlwi phánjnwt hiệswfnn, mìymexnh hậzrjrn nhấqyzkt, muốfvkdn giếdqojt nhấqyzkt, vâkxsṃy mà khômiznng phảqcsci Diệswfnp Dung, màyvmtyvmt Giang Trầdpmyn

- Ta đkmpwếdqojn…


wszqu Xánjnwn nhe răpegeng cưwszqtahni, xômiznng ra trậzrjrn doanh, nhắrdrom Giang Trầdpmyn tịkbdoch cuốfvkdn tớdqoji.

Giang Trầdpmyn bấqyzkt đkmpwcuarng nhưwszqwzwci, cổytar tay khẽytar đkmpwqcsco, mộcuart ngọjhvhn phi đkmpwao trong tay…

Ưwashng Phi thứytarc

yvmtn quang lóymexe lêkhnjn, phi đkmpwao chui vàyvmto hưwszq khômiznng, mọjhvhi ngưwszqtahni còkyqnn chưwszqa kịkbdop phảqcscn ứytarng, liềdpmyn phánjnwt hiệswfnn phi đkmpwao kia đkmpwãqyzk cắrdrom vàyvmto trong cổytarwszqu Xánjnwn.

Thâkxsmn thểzrjrwszqu Xánjnwn mớdqoji vừcaula xômiznng ra 10m, liềdpmyn ngừcaulng lạyvlwi, hai tay ômiznm lấqyzky cổytar họjhvhng, tròkyqnng mắrdrot nhưwszqnjnw chếdqojt lồbodvi ra.

Trong cổytar họjhvhng "Ồkoybbodvbodvbodv", hai tay vômizn lựvtvfc nắrdrom lấqyzky, phảqcscng phấqyzkt muốfvkdn nắrdrom lấqyzky sinh cơwwmk dầdpmyn dầdpmyn mấqyzkt đkmpwi.

Nhưwszqng hếdqojt thảqcscy, đkmpwdpmyu làyvmt phímqkrmiznng.

Oanh…

Thâkxsmn hìymexnh Lưwszqu Xánjnwn ầdpmym ầdpmym ngãqyzk xuốfvkdng, khiếdqojn tro bụwezji trêkhnjn đkmpwqyzkt bay loạyvlwn.

Giao thủjsib mau lẹwash, biếdqojn hóymexa cựvtvfc nhanh, quảqcsc thựvtvfc cóymex thểzrjr so vớdqoji tia chớdqojp.

Thờtahni đkmpwiểzrjrm mọjhvhi ngưwszqtahni kịkbdop phảqcscn ứytarng, Lưwszqu Xánjnwn đkmpwãqyzk thàyvmtnh mộcuart thi thểzrjr.

Đtwwjcaulng nóymexi bêkhnjn Diệswfnp Đtwwjyvlwi kinh ngạyvlwc, ngay cảqcsckhnjn Diệswfnp Dung, nguyêkhnjn mộcuart đkmpwánjnwm cũyvmtng trợaenin mắrdrot hánjnw hốfvkdc mồbodvm. Ngoạyvlwi trừcaul Đtwwjan Phi biểzrjru lộcuarymexnh thảqcscn, khômiznng cóymex phảqcscn ứytarng đkmpwxkkdc thùytarymex, nhữfnudng ngưwszqtahni khánjnwc, đkmpwdpmyu ngâkxsmy ra nhưwszq phỗwszqng.

- Giang Trầdpmyn, ngưwszqơwwmki... ngưwszqơwwmki… mộcuart đkmpwao kia, liềdpmyn giếdqojt Lưwszqu Xánjnwn? Tiêkhnjn cảqcscnh nhấqyzkt trọjhvhng thiêkhnjn?

pegeng Thiêkhnjn Lýswfn chậzrjrc chậzrjrc thởtsqpyvmti, đkmpwi tớdqoji, nhìymexn qua thi thểzrjr củjsiba Lưwszqu Xánjnwn, trong mắrdrot tràyvmtn đkmpwdpmyy bộcuari phụwezjc cùytarng hâkxsmm mộcuar.

Tiếdqojt Đtwwjbodvng cũyvmtng đkmpwi tớdqoji:

- Thiếdqoju chủjsib.

Giang Trầdpmyn vỗwszq vỗwszq bảqcsc vai củjsiba Tiếdqojt Đtwwjbodvng:

- Khômiznng tệswfn, trong đkmpwcuari ngũyvmt, chỉwashymex ngưwszqơwwmki biếdqojt quan sánjnwt đkmpwkbdoa hìymexnh sơwwmkn cốfvkdc, nhìymexn ra sơwwmkn cốfvkdc nàyvmty khômiznng đkmpwúwzwcng.

Đtwwjánjnwm ngưwszqtahni Diệswfnp Dung đkmpwdpmyu đkmpwkmpw mặxkkdt. Bấqyzkt quánjnw Giang Trầdpmyn khômiznng cóymexymexi sai, ngoạyvlwi trừcaul Tiếdqojt Đtwwjbodvng, căpegen bảqcscn khômiznng cóymex ngưwszqtahni đkmpwi quan sánjnwt đkmpwkbdoa hìymexnh, càyvmtng khômiznng cóymex ngưwszqtahni đkmpwi câkxsmn nhắrdroc đkmpwâkxsmy làyvmt bẫwzwcy rậzrjrp.

Chỉwashyvmt, hiệswfnn tạyvlwi mọjhvhi ngưwszqtahni càyvmtng hiếdqoju kỳikqeyvmt, Giang Trầdpmyn đkmpwếdqojn đkmpwâkxsmy lúwzwcc nàyvmto? Hắrdron làyvmtm sao biếdqojt, bọjhvhn ngưwszqtahni Đtwwjyvlwi vưwszqơwwmkng tửrdro thiếdqojt kếdqoj mộcuart cánjnwi bẫwzwcy nhưwszq vậzrjry?

Diệswfnp Đtwwjyvlwi nhìymexn thi thểzrjrwszqu Xánjnwn, trong lúwzwcc nhấqyzkt thờtahni quảqcsc thựvtvfc khômiznng thểzrjr tin vàyvmto hai mắrdrot củjsiba mìymexnh, Giang Trầdpmyn nàyvmty, vâkxsṃy mà mộcuart đkmpwao miểzrjru sánjnwt Tiêkhnjn cảqcscnh nhấqyzkt trọjhvhng thiêkhnjn?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.