Độc Tôn Tam Giới

Chương 341 : Đại vương tử, chúng ta lại gặp mặt 2

    trước sau   
- Nếibetu nhưwvhx chờmlkn chúnonnng ta ra tay, vậudsuy ngưwvhxơjrlki phảrnigi ăssgen mộhyhut írwflt đjrlkau khổucyogflòi. Ta cam đjrlkoan, sẽwmfd khôgflong đjrlkputm cho ngưwvhxơjrlki thốwmfdng thốwmfdng khoálqpyi khoálqpyi chếibett.

- Hảrnigo hảrnigo, quảrnig nhiêuyjqn làwfai hảrnigo nhi tửacsy củxcjva phụwmfdwvhxơjrlkng, quảrnig nhiêuyjqn làwfai Đrvlcidnei vưwvhxơjrlkng tửacsy ra vẻlxav đjrlkidneo mạidneo. Diệwkoqp Đrvlcidnei, ta xem nhưwvhx nhìfjccn thấputmu ngưwvhxơjrlki rồpaxqi.

- Ha ha, ngưwvhxơjrlki nhìfjccn thấputmu ta thìfjcc nhưwvhx thếibetwfaio? Ngưwvhxơjrlki ngụwmfdy trang lạidnei tốwmfdt thìfjcc nhưwvhx thếibetwfaio? Ởwcls trưwvhxgtmfc mặwkoqt lựfrwic lưwvhxyzhqng tuyệwkoqt đjrlkwmfdi, nhữputmng ngụwmfdy trang trưwvhxgtmfc kia củxcjva ngưwvhxơjrlki, hoàwfain toàwfain khôgflong cóxggilqpyc dụwmfdng, hiệwkoqn tạidnei chỉgfcd cầytyxn ta vung tay lêuyjqn, làwfaixggi thểputm triệwkoqt đjrlkputm nghiềqdcan álqpyp ngưwvhxơjrlki.

Ákftfnh mắacsyt Diệwkoqp Dung bắacsyn vềqdca phírwfla Diệwkoqp Tranh:

- Lãibeto Tam, ngưwvhxơjrlki đjrlkpaxqng lõuzdia vớgtmfi hắacsyn, cóxggi nghĩpvrj tớgtmfi, củxcjva ta hôgflom nay, ngàwfaiy mai củxcjva ngưwvhxơjrlki hay khôgflong. Ngưwvhxơjrlki cho rằlxavng, bêuyjqn cạidnenh giưwvhxmlknng, hắacsyn sẽwmfd cho ngưwvhxơjrlki ngủxcjv say?

Diệwkoqp Tranh cưwvhxmlkni ha hảrnig:


- Lãibeto Tứpvrj, ngưwvhxơjrlki cho rằlxavng đjrlkếibetn lúnonnc nàwfaiy, châidnem ngòqxgwi ly giálqpyn hữputmu dụwmfdng vớgtmfi ta sao? Ta đjrlkwmfdi vớgtmfi Thálqpyi tửacsy vịwfai, khôgflong cóxggi nửacsya đjrlkiểputmm hứpvrjng thúnonn. Ta cũzfttng thừihbda nhậudsun, ta ởwmfdlqpyc phưwvhxơjrlkng diệwkoqn đjrlkqdcau khôgflong bằlxavng Đrvlcidnei ca, ta lấputmy cálqpyi gìfjcc tranh vớgtmfi hắacsyn? Đrvlcãibet khôgflong thểputm tranh, còqxgwn khôgflong bằlxavng thứpvrjc thờmlkni, làwfaim tốwmfdt bổucyon phậudsun củxcjva mìfjccnh, kẻlxav thứpvrjc thờmlkni mớgtmfi làwfai tuấputmn kiệwkoqt. Ngưwvhxơjrlki ngưwvhxmlkni nàwfaiy, làwfai khôgflong biếibett thứpvrjc thờmlkni.

Diệwkoqp Đrvlcidnei rấputmt thưwvhxwmfdng thứpvrjc gậudsut gậudsut đjrlkytyxu, hiểputmn nhiêuyjqn làwfai đjrlkwmfdi vớgtmfi Diệwkoqp Tranh tỏwvhx thálqpyi đjrlkhyhu rấputmt thoảrnigibetn.

Diệwkoqp Dung than nhẹacsy, nhìfjccn nhìfjccn Lăssgeng Thiêuyjqn Lýdohg, lạidnei nhìfjccn hai gãibet thâidnen vệwkoq mộhyhut chúnonnt.

ssgeng Thiêuyjqn Lýdohg thảrnign nhiêuyjqn nóxggii:

- Đrvlcihbdng nhìfjccn ta, ngưwvhxơjrlki dùttjxng quốwmfdc sĩpvrj đjrlkwmfdi đjrlkãibeti ta, ta tựfrwi nhiêuyjqn dùttjxng quốwmfdc sĩpvrj hồpaxqi bálqpyo. Sẽwmfd khôgflong vứpvrjt bỏwvhx ngưwvhxơjrlki màwfai đjrlki.

- Thềqdca sốwmfdng chếibett bảrnigo hộhyhu Tứpvrjwvhxơjrlkng tửacsy!

Hai gãibet thâidnen vệwkoqzfttng kiêuyjqn quyếibett.

Tiếibett Đrvlcpaxqng thởwmfdwfaii mộhyhut hơjrlki, nắacsym Huyếibett Sálqpyt cung trêuyjqn tay, làwfaim ra tưwvhx thálqpyi thềqdca sốwmfdng chếibett chiếibetn đjrlkputmu.

Mặwkoqc dùttjx biếibett trậudsun chiếibetn nàwfaiy khôgflong cóxggi bấputmt kỳhyhu hi vọaqnsng, nhưwvhxng trong thếibet giớgtmfi Võuzdi Giảrnig, sẽwmfd khôgflong cóxggi chuyệwkoqn thúnonnc thủxcjv chịwfaiu tróxggii.

- Diệwkoqp Dung, ngưwvhxơjrlki muốwmfdn dựfrwia vàwfaio nơjrlki hiểputmm yếibetu chốwmfdng lạidnei? Vùttjxng vẫhxnky giãibety chếibett?

Diệwkoqp Đrvlcidnei quálqpyt.

- Diệwkoqp Đrvlcidnei, ngưwvhxơjrlki muốwmfdn ta chếibett, ta cóxggi thểputm chếibett. Nhưwvhxng màwfai, nhữputmng ngưwvhxmlkni nàwfaiy, bọaqnsn họaqnsttjxng ta quan hệwkoq khôgflong lớgtmfn, chỉgfcdwfai tạidnem thờmlkni tổucyo đjrlkhyhui, ngưwvhxơjrlki cầytyxn gìfjcc phảrnigi đjrlkuổucyoi tậudsun giếibett tuyệwkoqt?

- Ha ha, lãibeto Tứpvrj, đjrlkếibetn giờmlkn phúnonnt nàwfaiy, ngưwvhxơjrlki còqxgwn chơjrlki giảrnig nhâidnen giảrnig nghĩpvrja sao? Ngưwvhxơjrlki cho rằlxavng ta sẽwmfd cảrnigm đjrlkhyhung, sau đjrlkóxggi thảrnig bọaqnsn hắacsyn đjrlki?


Sắacsyc mặwkoqt Diệwkoqp Đrvlcidnei trầytyxm xuốwmfdng:

- Đrvlcihbdng ngâidney thơjrlk nữputma, bọaqnsn hắacsyn đjrlki theo ngưwvhxơjrlki, kia chírwflnh làwfai nguôgflòn gôgflóc của tôgflọi lôgflõi, làwfai tửacsy tộhyhui! Cuốwmfdi cùttjxng hỏwvhxi ngưwvhxơjrlki mộhyhut câidneu, tựfrwilqpyt, hãibety đjrlkputm ta tiễriveu sálqpyt?

Mặwkoqt mũzftti Diệwkoqp Dung tràwfain đjrlkytyxy đjrlkăssgéng chát:

- Chưwvhx vịwfai, khôgflong nghĩpvrj rằlxavng, lầytyxn nàwfaiy sẽwmfd phiềqdcan hàwfailqpyc ngưwvhxơjrlki. Mộhyhut khi khai chiếibetn, khôgflong cầytyxn lo cho ta, nếibetu nhưwvhxxggijrlk hộhyhui, chạidney đjrlki!

- Tiếibett Đrvlcpaxqng, ngưwvhxơjrlki ýdohg nghĩpvrj thanh tỉgfcdnh, trong chiếibetn loạidnen, nếibetu nhưwvhxxggi thểputm chạidney đjrlki, liềqdcan tìfjccm Giang Trầytyxn, tìfjccm Đrvlcan Phi tiểputmu thưwvhx.

Tiếibett Đrvlcpaxqng than nhẹacsy, nhìfjccn đjrlkiệwkoqu bộhyhuwfaiy củxcjva đjrlkwmfdi phưwvhxơjrlkng, hiểputmn nhiêuyjqn làwfai khôgflong thểputmwfaio chạidney thoálqpyt đjrlkưwvhxyzhqc.

- Tứpvrjwvhxơjrlkng tửacsy, hiệwkoqn tạidnei nóxggii cálqpyi gìfjcczfttng vôgflo dụwmfdng, liềqdcau chếibett chiếibetn mộhyhut trậudsun a.

Trêuyjqn mặwkoqt Tiếibett Đrvlcpaxqng, mang theo vẻlxav quyếibett nhấputmt tửacsy chiếibetn.

Liềqdcau chếibett chiếibetn mộhyhut trậudsun!

Diệwkoqp Dung rúnonnt trưwvhxmlknng kiếibetm ra, giưwvhxơjrlkng giọaqnsng quálqpyt:

- Diệwkoqp Đrvlcidnei, ngưwvhxơjrlki mộhyhut mựfrwic tựfrwiwvhxng làwfai thiêuyjqn chi kiêuyjqu tửacsy, tựfrwiwvhxng lợyzhqi hạidnei hơjrlkn chúnonnng ta, có gan, cùttjxng ta đjrlkơjrlkn đjrlkrnig đjrlkhyhuc đjrlkputmu mộhyhut trậudsun khôgflong? Nếibetu khôgflong, coi nhưwvhx ngưwvhxơjrlki lấputmy nhiềqdcau thắacsyng írwflt, thắacsyng ta, ta cũzfttng khôgflong phụwmfdc, vưwvhxơjrlkng tửacsy khálqpyc, cũzfttng sẽwmfd khôgflong phụwmfdc.

- Đrvlcơjrlkn đjrlkrnig đjrlkhyhuc đjrlkputmu? Ngưwvhxơjrlki cũzfttng xứpvrjng?

Diệwkoqp Đrvlcidnei khôgflong đjrlkputmfjccnh bịwfai đjrlkqrqby vòqxgwng vòqxgwng, cao giọaqnsng hạidne lệwkoqnh.


- Giếibett hắacsyn đjrlki, ai lấputmy thủxcjv cấputmp củxcjva hắacsyn, ngàwfaiy khálqpyc lúnonnc ta đjrlkăssgeng cơjrlk, phong vạidnen hộhyhu hầytyxu!

Diệwkoqp Tranh cũzfttng kêuyjqu lêuyjqn:

- Mộhyhut têuyjqn cũzfttng khôgflong đjrlkputm lạidnei, giếibett!

Ngay lúnonnc nàwfaiy…

Ba ba ba!

Trong bụwmfdi câidney, bỗkftfng nhiêuyjqn truyềqdcan ra thanh âidnem vỗkftf tay chóxggii tai.

- Ngưwvhxmlkni nàwfaio?

Vốwmfdn làwfai chiếibetn cuộhyhuc vậudsun sứpvrjc chờmlkn phálqpyt đjrlkhyhung, thoálqpyng cálqpyi bịwfai âidnem thanh vỗkftf tay phálqpy vỡkhjp, mọaqnsi álqpynh mắacsyt, đjrlkqdcau nhìfjccn lạidnei nơjrlki phálqpyt ra âidnem thanh kia.

Trong bụwmfdi câidney, hai đjrlkidneo thâidnen ảrnignh lưwvhxgtmft ra, trựfrwic tiếibetp rơjrlki vàwfaio trong trậudsun doanh Diệwkoqp Dung.

Mộhyhut ngưwvhxmlkni trong đjrlkóxggi, trêuyjqn mặwkoqt mang vẻlxav châidnem chọaqnsc, đjrlkúnonnng làwfai Giang Trầytyxn. Mộhyhut ngưwvhxmlkni khálqpyc khôgflong biểputmu tìfjccnh, vẻlxav mặwkoqt lạidnenh lùttjxng, trêuyjqn mặwkoqt bảrnigo trìfjcc mộhyhut tầytyxng sưwvhxơjrlkng lạidnenh, khôgflong phảrnigi Đrvlcan Phi làwfai ai?

- Giang Trầytyxn?

Trong mắacsyt Diệwkoqp Đrvlcidnei, bắacsyn ra vẻlxav khôgflong thểputm tin đjrlkưwvhxyzhqc, đjrlkpaxqng thờmlkni trong álqpynh mắacsyt mang theo tứpvrjc giậudsun, bắacsyn vềqdca phírwfla Càwfain Lam Bắacsyc Cung Lưwvhxu Xálqpyn.

- Ngưwvhxơjrlki khôgflong phảrnigi nóxggii, ngưwvhxơjrlki nhìfjccn bọaqnsn hắacsyn chằlxavm chằlxavm, căssgen bảrnign khôgflong ởwmfd kềqdcauyjqn nàwfaiy sao?


Trong mắacsyt Lưwvhxu Xálqpyn, cũzfttng tràwfain đjrlkytyxy sắacsyc thálqpyi nhưwvhx gặwkoqp quỷqxgw.

lqpyi nàwfaiy... Đrvlciềqdcau nàwfaiy sao cóxggi thểputm? Mìfjccnh rõuzdiwfaing đjrlkiềqdcau tra bọaqnsn hắacsyn, căssgen bảrnign khôgflong ởwmfd gầytyxn bêuyjqn nàwfaiy. Sao hai ba ngàwfaiy khôgflong thấputmy, liềqdcan xuấputmt hiệwkoqn ởwmfd chỗkftfwfaiy? Hơjrlkn nữputma làwfaim sao tìfjccm đjrlkưwvhxyzhqc đjrlkhyhui ngũzftt củxcjva Diệwkoqp Dung?

- Ta... Đrvlcidnei vưwvhxơjrlkng tửacsy, trưwvhxgtmfc kia, bọaqnsn hắacsyn hoàwfain toàwfain khôgflong cóxggiwmfdttjxng đjrlkhyhui ngũzftt củxcjva Diệwkoqp Dung. Chẳfqtung lẽwmfd, bọaqnsn hắacsyn trùttjxng hợyzhqp gặwkoqp nhau?

Vẻlxav mặwkoqt Lưwvhxu Xálqpyn đjrlkau khổucyo giảrnigi thírwflch.

- Phếibet vậudsut!

Diệwkoqp Đrvlcidnei chửacsyi nhỏwvhx mộhyhut tiếibetng.

Nếibetu nhưwvhx chỉgfcdwfai Giang Trầytyxn xuấputmt hiệwkoqn, chẳfqtung nhữputmng Diệwkoqp Đrvlcidnei khôgflong tứpvrjc giậudsun, ngưwvhxyzhqc lạidnei sẽwmfd rấputmt vui vẻlxav. Nhưwvhxng màwfai Giang Trầytyxn xuấputmt hiệwkoqn, lạidnei thêuyjqm Đrvlcan Phi, tìfjccnh huốwmfdng liềqdcan hoàwfain toàwfain bấputmt đjrlkpaxqng rôgflòi.

Giang Trầytyxn xuấputmt hiệwkoqn, hắacsyn cóxggi thểputm giếibett cảrnig Giang Trầytyxn, đjrlkâidney làwfai chuyệwkoqn tốwmfdt cầytyxu còqxgwn khôgflong đjrlkưwvhxyzhqc.

Nhưwvhxng màwfai thêuyjqm Đrvlcan Phi, tuy Diệwkoqp Đrvlcidnei hung álqpyc, nhưwvhxng cho tớgtmfi nay, đjrlkwmfdi vớgtmfi Đrvlcan Phi vẫhxnkn luôgflon bảrnigo trìfjcc mộhyhut loạidnei cảrnigm giálqpyc kírwflnh sợyzhq, nịwfainh nọaqnst, muốwmfdn hắacsyn giếibett Đrvlcan Phi diệwkoqt khẩqrqbu, mộhyhut thờmlkni ba khắacsyc làwfai hạidne thủxcjv khôgflong đjrlkưwvhxyzhqc.

- Lưwvhxu Xálqpyn, đjrlkihbdng giảrnig vờmlkn giảrnig vịwfait. Trêuyjqn đjrlkưwvhxmlknng ngưwvhxơjrlki cốwmfd ýdohgwvhxu lạidnei rấputmt nhiềqdcau sơjrlk hởwmfd, đjrlkputm cho ta có thêuyjq̉ mộhyhut đjrlkưwvhxmlknng đjrlki theo ngưwvhxơjrlki, khôgflong phảrnigi làwfai đjrlkputm cho ta có thêuyjq̉ tìfjccm đjrlkưwvhxyzhqc cálqpyc ngưwvhxơjrlki sao?

Sắacsyc mặwkoqt Lưwvhxu Xálqpyn đjrlkidnei biếibetn:

- Giang Trầytyxn, ngưwvhxơjrlki đjrlkihbdng ngậudsum málqpyu phun ngưwvhxmlkni. Ta lúc nào lưwvhxu lạidnei sơjrlk hởwmfd, lúc nào cốwmfd ýdohg dẫhxnkn ngưwvhxơjrlki theo?

Giang Trầytyxn cưwvhxmlkni màwfai khôgflong nóxggii. Hắacsyn tựfrwi nhiêuyjqn khôgflong phảrnigi nhờmlknjrlk hởwmfdwfaiwvhxu Xálqpyn lưwvhxu lạidnei, màwfaiwfai hắacsyn đjrlkputm mộhyhut loạidnei thuốwmfdc bộhyhut kỳhyhu lạidnewmfd trêuyjqn ngưwvhxmlkni Lưwvhxu Xálqpyn, đjrlkputm cho hắacsyn cóxggi thểputm theo hưwvhxơjrlkng vịwfai mộhyhut đjrlkưwvhxmlknng truy tớgtmfi.


Hắacsyn nóxggii nhưwvhx vậudsuy, hiểputmn nhiêuyjqn làwfai cốwmfd ýdohg muốwmfdn Lưwvhxu Xálqpyn khóxggi chịwfaiu, châidnem ngòqxgwi quan hệwkoq giữputma Lưwvhxu Xálqpyn cùttjxng Diệwkoqp Đrvlcidnei.

Diệwkoqp Đrvlcidnei nghe xong lờmlkni nàwfaiy, sắacsyc mặwkoqt quảrnig nhiêuyjqn phálqpyt lạidnenh:

- Lưwvhxu Xálqpyn, ngưwvhxơjrlki cóxggi ýdohgfjcc? Làwfai ngưwvhxơjrlki cốwmfd ýdohg dẫhxnkn bọaqnsn hắacsyn đjrlkếibetn?

wvhxu Xálqpyn luốwmfdng cuốwmfdng:

- Đrvlcidnei vưwvhxơjrlkng tửacsy, ngưwvhxơjrlki tin chuyệwkoqn ma quỷqxgw củxcjva hắacsyn sao?

- Lưwvhxu Xálqpyn, dálqpym làwfaim khôgflong dálqpym chịwfaiu? Ngưwvhxơjrlki dẫhxnkn ta đjrlkếibetn, chẳfqtung lẽwmfd khôgflong phảrnigi muốwmfdn chúnonnng ta long tranh hổucyo đjrlkputmu, ngưwvhxơjrlki trai còqxgw tranh nhau, ngưwvhx ôgflong đjrlkacsyc lợyzhqi sao?

wvhxu Xálqpyn chửacsyi ầytyxm lêuyjqn:

- Giang Trầytyxn, ngưwvhxơjrlki rắacsym thírwfl! Lão tưwvhx̉ khôgflong phảrnigi vưwvhxơjrlkng tửacsy, mưwvhxu lợyzhqi bấputmt chírwflnh làwfaim gìfjcc?

- Ai biếibett đjrlkưwvhxyzhqc? Cóxggi lẽwmfd, ngưwvhxơjrlki đjrlkytyxu phụwmfdc Nhịwfaiwvhxơjrlkng tửacsy Diệwkoqp Kiềqdcau? Hôgflom nay válqpyn cụwmfdc nàwfaiy, làwfai Nhịwfaiwvhxơjrlkng tửacsy Diệwkoqp Kiềqdcau mộhyhut tay bàwfaiy ra?

Giang Trầytyxn cưwvhxmlkni ha ha nóxggii.

Biểputmu lộhyhu củxcjva Diệwkoqp Đrvlcidnei càwfaing thêuyjqm khóxggi coi, álqpynh mắacsyt nhìfjccn qua Lưwvhxu Xálqpyn, cũzfttng càwfaing thêuyjqm âidnem lãibetnh!

wvhxu Xálqpyn nóxgging nảrnigy:

- Đrvlcidnei vưwvhxơjrlkng tửacsy, Lưwvhxu Xálqpyn ta làwfai ngưwvhxmlkni nàwfaio, ngưwvhxơjrlki còqxgwn khôgflong biếibett sao? Nhịwfaiwvhxơjrlkng tửacsyrwflnh toálqpyn cálqpyi gìfjcc? Hắacsyn xálqpych giàwfaiy cho ngàwfaii cũzfttng khôgflong xứpvrjng, ta đjrlki theo hắacsyn, cóxggi tiềqdcan đjrlkpaxqfjcc a?

- Đrvlcidnei vưwvhxơjrlkng tửacsy, khôgflong nêuyjqn nghe chuyệwkoqn ma quỷqxgw củxcjva Giang Trầytyxn, ngưwvhxmlkni nàwfaiy quỷqxgw kếibet đjrlka đjrlkoan, nhấputmt đjrlkwfainh làwfai châidnem ngòqxgwi ly giálqpyn.

nonnc nàwfaiy, bêuyjqn ngưwvhxmlkni Diệwkoqp Đrvlcidnei, têuyjqn đjrlkwkoq tửacsy Bảrnigo Thụwmfdgflong, Tiêuyjqn cảrnignh Nhịwfai trọaqnsng thiêuyjqn thầytyxn sắacsyc đjrlkidnem mạidnec kia nhàwfain nhạidnet khuyêuyjqn nhủxcjv.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.