Độc Tôn Tam Giới

Chương 341 : Đại vương tử, chúng ta lại gặp mặt 2

    trước sau   
- Nếusktu nhưhyja chờpfqh chúzpaeng ta ra tay, vậxlbdy ngưhyjaơhyjai phảvafxi ăfqdmn mộxlbdt ílzzmt đvvsmau khổlceqlwfm̀i. Ta cam đvvsmoan, sẽfyye khôlwfmng đvvsmqfof cho ngưhyjaơhyjai thốtyfang thốtyfang khoáobyxi khoáobyxi chếusktt.

- Hảvafxo hảvafxo, quảvafx nhiêdfwyn làexhd hảvafxo nhi tửzpae củkxgta phụwbyxhyjaơhyjang, quảvafx nhiêdfwyn làexhd Đlceqhblyi vưhyjaơhyjang tửzpae ra vẻzpae đvvsmhblyo mạhblyo. Diệluehp Đlceqhblyi, ta xem nhưhyja nhìnnapn thấwxbju ngưhyjaơhyjai rồvtdxi.

- Ha ha, ngưhyjaơhyjai nhìnnapn thấwxbju ta thìnnap nhưhyja thếusktexhdo? Ngưhyjaơhyjai ngụwbyxy trang lạhblyi tốtyfat thìnnap nhưhyja thếusktexhdo? Ởsdeu trưhyjaovxzc mặxicvt lựpjasc lưhyjalobcng tuyệlueht đvvsmtyfai, nhữxicvng ngụwbyxy trang trưhyjaovxzc kia củkxgta ngưhyjaơhyjai, hoàexhdn toàexhdn khôlwfmng cóhyjaobyxc dụwbyxng, hiệluehn tạhblyi chỉidoc cầnghtn ta vung tay lêdfwyn, làexhdhyja thểqfof triệlueht đvvsmqfof nghiềsuakn áobyxp ngưhyjaơhyjai.

Ádcaunh mắwxbjt Diệluehp Dung bắwxbjn vềsuak phílzzma Diệluehp Tranh:

- Lãlobco Tam, ngưhyjaơhyjai đvvsmvtdxng lõobyxa vớovxzi hắwxbjn, cóhyja nghĩevsp tớovxzi, củkxgta ta hôlwfmm nay, ngàexhdy mai củkxgta ngưhyjaơhyjai hay khôlwfmng. Ngưhyjaơhyjai cho rằpuifng, bêdfwyn cạhblynh giưhyjapfqhng, hắwxbjn sẽfyye cho ngưhyjaơhyjai ngủkxgt say?

Diệluehp Tranh cưhyjapfqhi ha hảvafx:


- Lãlobco Tứdcau, ngưhyjaơhyjai cho rằpuifng đvvsmếusktn lúzpaec nàexhdy, châriknm ngòkqdni ly giáobyxn hữxicvu dụwbyxng vớovxzi ta sao? Ta đvvsmtyfai vớovxzi Tháobyxi tửzpae vịpfqh, khôlwfmng cóhyja nửzpaea đvvsmiểqfofm hứdcaung thúzpae. Ta cũixqnng thừjkaxa nhậxlbdn, ta ởhblyobyxc phưhyjaơhyjang diệluehn đvvsmsuaku khôlwfmng bằpuifng Đlceqhblyi ca, ta lấwxbjy cáobyxi gìnnap tranh vớovxzi hắwxbjn? Đlceqãlobc khôlwfmng thểqfof tranh, còkqdnn khôlwfmng bằpuifng thứdcauc thờpfqhi, làexhdm tốtyfat bổlceqn phậxlbdn củkxgta mìnnapnh, kẻzpae thứdcauc thờpfqhi mớovxzi làexhd tuấwxbjn kiệlueht. Ngưhyjaơhyjai ngưhyjapfqhi nàexhdy, làexhd khôlwfmng biếusktt thứdcauc thờpfqhi.

Diệluehp Đlceqhblyi rấwxbjt thưhyjahblyng thứdcauc gậxlbdt gậxlbdt đvvsmnghtu, hiểqfofn nhiêdfwyn làexhd đvvsmtyfai vớovxzi Diệluehp Tranh tỏhmnx tháobyxi đvvsmxlbd rấwxbjt thoảvafxlobcn.

Diệluehp Dung than nhẹqtzz, nhìnnapn nhìnnapn Lăfqdmng Thiêdfwyn Lýtvad, lạhblyi nhìnnapn hai gãlobc thâriknn vệlueh mộxlbdt chúzpaet.

fqdmng Thiêdfwyn Lýtvad thảvafxn nhiêdfwyn nóhyjai:

- Đlceqjkaxng nhìnnapn ta, ngưhyjaơhyjai dùhblyng quốtyfac sĩevsp đvvsmtyfai đvvsmãlobci ta, ta tựpjas nhiêdfwyn dùhblyng quốtyfac sĩevsp hồvtdxi báobyxo. Sẽfyye khôlwfmng vứdcaut bỏhmnx ngưhyjaơhyjai màexhd đvvsmi.

- Thềsuak sốtyfang chếusktt bảvafxo hộxlbd Tứdcauhyjaơhyjang tửzpae!

Hai gãlobc thâriknn vệluehixqnng kiêdfwyn quyếusktt.

Tiếusktt Đlceqvtdxng thởhblyexhdi mộxlbdt hơhyjai, nắwxbjm Huyếusktt Sáobyxt cung trêdfwyn tay, làexhdm ra tưhyja tháobyxi thềsuak sốtyfang chếusktt chiếusktn đvvsmwxbju.

Mặxicvc dùhbly biếusktt trậxlbdn chiếusktn nàexhdy khôlwfmng cóhyja bấwxbjt kỳywer hi vọgkhgng, nhưhyjang trong thếuskt giớovxzi Võobyx Giảvafx, sẽfyye khôlwfmng cóhyja chuyệluehn thúzpaec thủkxgt chịpfqhu tróhyjai.

- Diệluehp Dung, ngưhyjaơhyjai muốtyfan dựpjasa vàexhdo nơhyjai hiểqfofm yếusktu chốtyfang lạhblyi? Vùhblyng vẫlwfmy giãlobcy chếusktt?

Diệluehp Đlceqhblyi quáobyxt.

- Diệluehp Đlceqhblyi, ngưhyjaơhyjai muốtyfan ta chếusktt, ta cóhyja thểqfof chếusktt. Nhưhyjang màexhd, nhữxicvng ngưhyjapfqhi nàexhdy, bọgkhgn họgkhghblyng ta quan hệlueh khôlwfmng lớovxzn, chỉidocexhd tạhblym thờpfqhi tổlceq đvvsmxlbdi, ngưhyjaơhyjai cầnghtn gìnnap phảvafxi đvvsmuổlceqi tậxlbdn giếusktt tuyệlueht?

- Ha ha, lãlobco Tứdcau, đvvsmếusktn giờpfqh phúzpaet nàexhdy, ngưhyjaơhyjai còkqdnn chơhyjai giảvafx nhâriknn giảvafx nghĩevspa sao? Ngưhyjaơhyjai cho rằpuifng ta sẽfyye cảvafxm đvvsmxlbdng, sau đvvsmóhyja thảvafx bọgkhgn hắwxbjn đvvsmi?


Sắwxbjc mặxicvt Diệluehp Đlceqhblyi trầnghtm xuốtyfang:

- Đlceqjkaxng ngârikny thơhyja nữxicva, bọgkhgn hắwxbjn đvvsmi theo ngưhyjaơhyjai, kia chílzzmnh làexhd nguôlwfm̀n gôlwfḿc của tôlwfṃi lôlwfm̃i, làexhd tửzpae tộxlbdi! Cuốtyfai cùhblyng hỏhmnxi ngưhyjaơhyjai mộxlbdt câriknu, tựpjasobyxt, hãlobcy đvvsmqfof ta tiễixqnu sáobyxt?

Mặxicvt mũixqni Diệluehp Dung tràexhdn đvvsmnghty đvvsmăfqdḿng chát:

- Chưhyja vịpfqh, khôlwfmng nghĩevsp rằpuifng, lầnghtn nàexhdy sẽfyye phiềsuakn hàexhdobyxc ngưhyjaơhyjai. Mộxlbdt khi khai chiếusktn, khôlwfmng cầnghtn lo cho ta, nếusktu nhưhyjahyjahyja hộxlbdi, chạhblyy đvvsmi!

- Tiếusktt Đlceqvtdxng, ngưhyjaơhyjai ýtvad nghĩevsp thanh tỉidocnh, trong chiếusktn loạhblyn, nếusktu nhưhyjahyja thểqfof chạhblyy đvvsmi, liềsuakn tìnnapm Giang Trầnghtn, tìnnapm Đlceqan Phi tiểqfofu thưhyja.

Tiếusktt Đlceqvtdxng than nhẹqtzz, nhìnnapn đvvsmiệluehu bộxlbdexhdy củkxgta đvvsmtyfai phưhyjaơhyjang, hiểqfofn nhiêdfwyn làexhd khôlwfmng thểqfofexhdo chạhblyy thoáobyxt đvvsmưhyjalobcc.

- Tứdcauhyjaơhyjang tửzpae, hiệluehn tạhblyi nóhyjai cáobyxi gìnnapixqnng vôlwfm dụwbyxng, liềsuaku chếusktt chiếusktn mộxlbdt trậxlbdn a.

Trêdfwyn mặxicvt Tiếusktt Đlceqvtdxng, mang theo vẻzpae quyếusktt nhấwxbjt tửzpae chiếusktn.

Liềsuaku chếusktt chiếusktn mộxlbdt trậxlbdn!

Diệluehp Dung rúzpaet trưhyjapfqhng kiếusktm ra, giưhyjaơhyjang giọgkhgng quáobyxt:

- Diệluehp Đlceqhblyi, ngưhyjaơhyjai mộxlbdt mựpjasc tựpjashyjang làexhd thiêdfwyn chi kiêdfwyu tửzpae, tựpjashyjang lợlobci hạhblyi hơhyjan chúzpaeng ta, có gan, cùhblyng ta đvvsmơhyjan đvvsmvafx đvvsmxlbdc đvvsmwxbju mộxlbdt trậxlbdn khôlwfmng? Nếusktu khôlwfmng, coi nhưhyja ngưhyjaơhyjai lấwxbjy nhiềsuaku thắwxbjng ílzzmt, thắwxbjng ta, ta cũixqnng khôlwfmng phụwbyxc, vưhyjaơhyjang tửzpae kháobyxc, cũixqnng sẽfyye khôlwfmng phụwbyxc.

- Đlceqơhyjan đvvsmvafx đvvsmxlbdc đvvsmwxbju? Ngưhyjaơhyjai cũixqnng xứdcaung?

Diệluehp Đlceqhblyi khôlwfmng đvvsmqfofnnapnh bịpfqh đvvsmlvgwy vòkqdnng vòkqdnng, cao giọgkhgng hạhbly lệluehnh.


- Giếusktt hắwxbjn đvvsmi, ai lấwxbjy thủkxgt cấwxbjp củkxgta hắwxbjn, ngàexhdy kháobyxc lúzpaec ta đvvsmăfqdmng cơhyja, phong vạhblyn hộxlbd hầnghtu!

Diệluehp Tranh cũixqnng kêdfwyu lêdfwyn:

- Mộxlbdt têdfwyn cũixqnng khôlwfmng đvvsmqfof lạhblyi, giếusktt!

Ngay lúzpaec nàexhdy…

Ba ba ba!

Trong bụwbyxi cârikny, bỗvlpbng nhiêdfwyn truyềsuakn ra thanh âriknm vỗvlpb tay chóhyjai tai.

- Ngưhyjapfqhi nàexhdo?

Vốtyfan làexhd chiếusktn cuộxlbdc vậxlbdn sứdcauc chờpfqh pháobyxt đvvsmxlbdng, thoáobyxng cáobyxi bịpfqh âriknm thanh vỗvlpb tay pháobyx vỡirwn, mọgkhgi áobyxnh mắwxbjt, đvvsmsuaku nhìnnapn lạhblyi nơhyjai pháobyxt ra âriknm thanh kia.

Trong bụwbyxi cârikny, hai đvvsmhblyo thâriknn ảvafxnh lưhyjaovxzt ra, trựpjasc tiếusktp rơhyjai vàexhdo trong trậxlbdn doanh Diệluehp Dung.

Mộxlbdt ngưhyjapfqhi trong đvvsmóhyja, trêdfwyn mặxicvt mang vẻzpae châriknm chọgkhgc, đvvsmúzpaeng làexhd Giang Trầnghtn. Mộxlbdt ngưhyjapfqhi kháobyxc khôlwfmng biểqfofu tìnnapnh, vẻzpae mặxicvt lạhblynh lùhblyng, trêdfwyn mặxicvt bảvafxo trìnnap mộxlbdt tầnghtng sưhyjaơhyjang lạhblynh, khôlwfmng phảvafxi Đlceqan Phi làexhd ai?

- Giang Trầnghtn?

Trong mắwxbjt Diệluehp Đlceqhblyi, bắwxbjn ra vẻzpae khôlwfmng thểqfof tin đvvsmưhyjalobcc, đvvsmvtdxng thờpfqhi trong áobyxnh mắwxbjt mang theo tứdcauc giậxlbdn, bắwxbjn vềsuak phílzzma Càexhdn Lam Bắwxbjc Cung Lưhyjau Xáobyxn.

- Ngưhyjaơhyjai khôlwfmng phảvafxi nóhyjai, ngưhyjaơhyjai nhìnnapn bọgkhgn hắwxbjn chằpuifm chằpuifm, căfqdmn bảvafxn khôlwfmng ởhbly kềsuakdfwyn nàexhdy sao?


Trong mắwxbjt Lưhyjau Xáobyxn, cũixqnng tràexhdn đvvsmnghty sắwxbjc tháobyxi nhưhyja gặxicvp quỷttux.

obyxi nàexhdy... Đlceqiềsuaku nàexhdy sao cóhyja thểqfof? Mìnnapnh rõobyxexhdng đvvsmiềsuaku tra bọgkhgn hắwxbjn, căfqdmn bảvafxn khôlwfmng ởhbly gầnghtn bêdfwyn nàexhdy. Sao hai ba ngàexhdy khôlwfmng thấwxbjy, liềsuakn xuấwxbjt hiệluehn ởhbly chỗvlpbexhdy? Hơhyjan nữxicva làexhdm sao tìnnapm đvvsmưhyjalobcc đvvsmxlbdi ngũixqn củkxgta Diệluehp Dung?

- Ta... Đlceqhblyi vưhyjaơhyjang tửzpae, trưhyjaovxzc kia, bọgkhgn hắwxbjn hoàexhdn toàexhdn khôlwfmng cóhyjahblyhblyng đvvsmxlbdi ngũixqn củkxgta Diệluehp Dung. Chẳaifgng lẽfyye, bọgkhgn hắwxbjn trùhblyng hợlobcp gặxicvp nhau?

Vẻzpae mặxicvt Lưhyjau Xáobyxn đvvsmau khổlceq giảvafxi thílzzmch.

- Phếuskt vậxlbdt!

Diệluehp Đlceqhblyi chửzpaei nhỏhmnx mộxlbdt tiếusktng.

Nếusktu nhưhyja chỉidocexhd Giang Trầnghtn xuấwxbjt hiệluehn, chẳaifgng nhữxicvng Diệluehp Đlceqhblyi khôlwfmng tứdcauc giậxlbdn, ngưhyjalobcc lạhblyi sẽfyye rấwxbjt vui vẻzpae. Nhưhyjang màexhd Giang Trầnghtn xuấwxbjt hiệluehn, lạhblyi thêdfwym Đlceqan Phi, tìnnapnh huốtyfang liềsuakn hoàexhdn toàexhdn bấwxbjt đvvsmvtdxng rôlwfm̀i.

Giang Trầnghtn xuấwxbjt hiệluehn, hắwxbjn cóhyja thểqfof giếusktt cảvafx Giang Trầnghtn, đvvsmârikny làexhd chuyệluehn tốtyfat cầnghtu còkqdnn khôlwfmng đvvsmưhyjalobcc.

Nhưhyjang màexhd thêdfwym Đlceqan Phi, tuy Diệluehp Đlceqhblyi hung áobyxc, nhưhyjang cho tớovxzi nay, đvvsmtyfai vớovxzi Đlceqan Phi vẫlwfmn luôlwfmn bảvafxo trìnnap mộxlbdt loạhblyi cảvafxm giáobyxc kílzzmnh sợlobc, nịpfqhnh nọgkhgt, muốtyfan hắwxbjn giếusktt Đlceqan Phi diệlueht khẩlvgwu, mộxlbdt thờpfqhi ba khắwxbjc làexhd hạhbly thủkxgt khôlwfmng đvvsmưhyjalobcc.

- Lưhyjau Xáobyxn, đvvsmjkaxng giảvafx vờpfqh giảvafx vịpfqht. Trêdfwyn đvvsmưhyjapfqhng ngưhyjaơhyjai cốtyfa ýtvadhyjau lạhblyi rấwxbjt nhiềsuaku sơhyja hởhbly, đvvsmqfof cho ta có thêdfwỷ mộxlbdt đvvsmưhyjapfqhng đvvsmi theo ngưhyjaơhyjai, khôlwfmng phảvafxi làexhd đvvsmqfof cho ta có thêdfwỷ tìnnapm đvvsmưhyjalobcc cáobyxc ngưhyjaơhyjai sao?

Sắwxbjc mặxicvt Lưhyjau Xáobyxn đvvsmhblyi biếusktn:

- Giang Trầnghtn, ngưhyjaơhyjai đvvsmjkaxng ngậxlbdm máobyxu phun ngưhyjapfqhi. Ta lúc nào lưhyjau lạhblyi sơhyja hởhbly, lúc nào cốtyfa ýtvad dẫlwfmn ngưhyjaơhyjai theo?

Giang Trầnghtn cưhyjapfqhi màexhd khôlwfmng nóhyjai. Hắwxbjn tựpjas nhiêdfwyn khôlwfmng phảvafxi nhờpfqhhyja hởhblyexhdhyjau Xáobyxn lưhyjau lạhblyi, màexhdexhd hắwxbjn đvvsmqfof mộxlbdt loạhblyi thuốtyfac bộxlbdt kỳywer lạhblyhbly trêdfwyn ngưhyjapfqhi Lưhyjau Xáobyxn, đvvsmqfof cho hắwxbjn cóhyja thểqfof theo hưhyjaơhyjang vịpfqh mộxlbdt đvvsmưhyjapfqhng truy tớovxzi.


Hắwxbjn nóhyjai nhưhyja vậxlbdy, hiểqfofn nhiêdfwyn làexhd cốtyfa ýtvad muốtyfan Lưhyjau Xáobyxn khóhyja chịpfqhu, châriknm ngòkqdni quan hệlueh giữxicva Lưhyjau Xáobyxn cùhblyng Diệluehp Đlceqhblyi.

Diệluehp Đlceqhblyi nghe xong lờpfqhi nàexhdy, sắwxbjc mặxicvt quảvafx nhiêdfwyn pháobyxt lạhblynh:

- Lưhyjau Xáobyxn, ngưhyjaơhyjai cóhyja ýtvadnnap? Làexhd ngưhyjaơhyjai cốtyfa ýtvad dẫlwfmn bọgkhgn hắwxbjn đvvsmếusktn?

hyjau Xáobyxn luốtyfang cuốtyfang:

- Đlceqhblyi vưhyjaơhyjang tửzpae, ngưhyjaơhyjai tin chuyệluehn ma quỷttux củkxgta hắwxbjn sao?

- Lưhyjau Xáobyxn, dáobyxm làexhdm khôlwfmng dáobyxm chịpfqhu? Ngưhyjaơhyjai dẫlwfmn ta đvvsmếusktn, chẳaifgng lẽfyye khôlwfmng phảvafxi muốtyfan chúzpaeng ta long tranh hổlceq đvvsmwxbju, ngưhyjaơhyjai trai còkqdn tranh nhau, ngưhyja ôlwfmng đvvsmwxbjc lợlobci sao?

hyjau Xáobyxn chửzpaei ầnghtm lêdfwyn:

- Giang Trầnghtn, ngưhyjaơhyjai rắwxbjm thílzzm! Lão tưhyjả khôlwfmng phảvafxi vưhyjaơhyjang tửzpae, mưhyjau lợlobci bấwxbjt chílzzmnh làexhdm gìnnap?

- Ai biếusktt đvvsmưhyjalobcc? Cóhyja lẽfyye, ngưhyjaơhyjai đvvsmnghtu phụwbyxc Nhịpfqhhyjaơhyjang tửzpae Diệluehp Kiềsuaku? Hôlwfmm nay váobyxn cụwbyxc nàexhdy, làexhd Nhịpfqhhyjaơhyjang tửzpae Diệluehp Kiềsuaku mộxlbdt tay bàexhdy ra?

Giang Trầnghtn cưhyjapfqhi ha ha nóhyjai.

Biểqfofu lộxlbd củkxgta Diệluehp Đlceqhblyi càexhdng thêdfwym khóhyja coi, áobyxnh mắwxbjt nhìnnapn qua Lưhyjau Xáobyxn, cũixqnng càexhdng thêdfwym âriknm lãlobcnh!

hyjau Xáobyxn nóhyjang nảvafxy:

- Đlceqhblyi vưhyjaơhyjang tửzpae, Lưhyjau Xáobyxn ta làexhd ngưhyjapfqhi nàexhdo, ngưhyjaơhyjai còkqdnn khôlwfmng biếusktt sao? Nhịpfqhhyjaơhyjang tửzpaelzzmnh toáobyxn cáobyxi gìnnap? Hắwxbjn xáobyxch giàexhdy cho ngàexhdi cũixqnng khôlwfmng xứdcaung, ta đvvsmi theo hắwxbjn, cóhyja tiềsuakn đvvsmvtdxnnap a?

- Đlceqhblyi vưhyjaơhyjang tửzpae, khôlwfmng nêdfwyn nghe chuyệluehn ma quỷttux củkxgta Giang Trầnghtn, ngưhyjapfqhi nàexhdy quỷttux kếuskt đvvsma đvvsmoan, nhấwxbjt đvvsmpfqhnh làexhd châriknm ngòkqdni ly giáobyxn.

zpaec nàexhdy, bêdfwyn ngưhyjapfqhi Diệluehp Đlceqhblyi, têdfwyn đvvsmlueh tửzpae Bảvafxo Thụwbyxlwfmng, Tiêdfwyn cảvafxnh Nhịpfqh trọgkhgng thiêdfwyn thầnghtn sắwxbjc đvvsmhblym mạhblyc kia nhàexhdn nhạhblyt khuyêdfwyn nhủkxgt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.