Độc Tôn Tam Giới

Chương 340 : Đại vương tử, chúng ta lại gặp mặt 1

    trước sau   
Diệohkop Dung gậuepkt gậuepkt đsbckbpxmu:

- Lầbpxmn nàyzimy, tuyệohkot đsbckenrri khôdtayng thểpozg thấudrut thủvgtg. Mộafpxt con Linh thúzqgb, so vớubgwi giếljgft 100 hung thúzqgbyzimng đsbckáeseqng giáeseq. Lầbpxmn nàyzimy trong đsbckafpxi ngũmrli củvgtga Đvylwafbwi vưpfsdơfqnwng tửfdkg, mờwwgoi rấudrut nhiềsigeu Tiêwiycn cảqxxqnh cưpfsdwwgong giảqxxq. Ta lo lắqigrng, lầbpxmn thu săwwgon nàyzimy, thàyzimnh tíqusbch củvgtga bọpfsdn hắqigrn sẽkzbi viễsoldn siêwiycu đsbckafpxi ngũmrli chúzqgbng ta.

Trong giọpfsdng nófqnwi củvgtga Diệohkop Dung, vẫrdttn còohkon cófqnw chúzqgbt hâgphum mộafpx. Đvylwafbwi vưpfsdơfqnwng tửfdkg xuấudrut thâgphun tốenrrt, bốenrri cảqxxqnh thâgphum hậuepku, giao thiệohkop rộafpxng, tùtufoy tùtufoy tiệohkon tiệohkon cófqnw thểpozg khuynh đsbckqxxqo Tiêwiycn cảqxxqnh cưpfsdwwgong giảqxxq, thậuepkm chíqusb ngay cảqxxq đsbckohko tửfdkg Bảqxxqo Thụeqlldtayng, cũmrling cófqnw thểpozg mờwwgoi đsbckếljgfn.

Tuy Diệohkop Dung cũmrling cófqnw thểpozg kếljgft giao đsbckohko tửfdkg Bảqxxqo Thụeqlldtayng, nhưpfsdng muốenrrn đsbckohko tửfdkg Bảqxxqo Thụeqlldtayng báeseqn mạafbwng cho hắqigrn, kia căwwgon bảqxxqn khôdtayng cófqnw khảqxxqwwgong.

fqnwi cho cùtufong, vẫrdttn làyzim nộafpxi tìpozgnh chêwiycnh lệohkoch, bốenrri cảqxxqnh khôdtayng đsbckvgtg, nhâgphun mạafbwch chưpfsda đsbckvgtg.

Trong nộafpxi tâgphum Diệohkop Dung thởdzimyzimi, nếljgfu nhưpfsd Giang Trầbpxmn khôdtayng bịqidg Đvylwan Phi tỷtufo đsbckiềsigeu đsbckafpxng, lầbpxmn thu săwwgon nàyzimy, Diệohkop Dung hắqigrn tuyệohkot đsbckenrri cófqnw hi vọpfsdng cạafbwnh trụeqllc quáeseqn quâgphun.


Nhưpfsdng màyzimdtaym nay…

Chỉafbwfqnw thểpozg đsbckem hếljgft toàyzimn lựafpxc, tuy truyềsigen ra tin tứfqnwc, tháeseqng giêwiycng sang năwwgom sẽkzbi đsbckqidgnh ra Tháeseqi tửfdkg vịqidg, nhưpfsdng Diệohkop Dung khôdtayng tin, mộafpxt lầbpxmn thu săwwgon, cófqnw thểpozg quyếljgft đsbckqidgnh hếljgft thảqxxqy.

Nhưpfsdng màyzim, hắqigrn cũmrling khôdtayng thểpozgpfsdwwgoi biếljgfng, tốenrri thiểpozgu nhấudrut, phảqxxqi biểpozgu hiệohkon ra tháeseqi đsbckafpxqusbch cựafpxc.

zqgbc nàyzimy, Tiếljgft Đvylwtbqdng đsbcki tớubgwi nófqnwi:

- Tứfqnwpfsdơfqnwng tửfdkg, bốenrrn phíqusba sơfqnwn cốenrrc nàyzimy hẹohkop hòohkoi, cửfdkga vàyzimo cũmrling nhỏlbew, nơfqnwi nàyzimy… cófqnw chút tàyzimdtayn a.

- Tiếljgft Đvylwtbqdng, ngưpfsdơfqnwi cófqnw lo lắqigrng gìpozg sao?

Ưgphuu thếljgf lớubgwn nhấudrut củvgtga Diệohkop Dung, làyzim lắqigrng nghe ývgtg kiếljgfn củvgtga bộafpx hạafbw, hơfqnwn nữggxxa rấudrut dễsoldyzimng hiểpozgu ývgtg tứfqnw củvgtga bộafpx hạafbw.

- Thuộafpxc hạafbw lo lắqigrng, có khả năwwgong Linh thúzqgbyzimy bịqidg ngưpfsdwwgoi đsbckiềsigeu khiểpozgn, cốenrr ývgtg dẫrdttn chúzqgbng ta đsbckếljgfn nơfqnwi đsbckâgphuy. Bằqvfpng khôdtayng thìpozg, sao chúzqgbng ta cófqnw vậuepkn khíqusb tốenrrt nhưpfsd vậuepky, gặvkslp đsbckưpfsdeqllc mộafpxt con Linh thúzqgb bịqidg thưpfsdơfqnwng? Hơfqnwn nữggxxa, bêwiycn ngoàyzimi cáeseqnh đsbcktbqdng báeseqt ngáeseqt nhưpfsd vậuepky, tạafbwi sao nófqnw lạafbwi trốenrrn vàyzimo trong u cốenrrc khôdtayng cófqnw đsbckưpfsdwwgong ra?

- Ngưpfsdơfqnwi cảqxxqm thấudruy, cófqnw ngưpfsdwwgoi cốenrr ývgtg thao túzqgbng?

- Vâgphung, vừrbdha rồtbqdi thuộafpxc hạafbw xem xémvugt đsbckqidga hìpozgnh, sơfqnwn cốenrrc nàyzimy chỉafbwfqnw mộafpxt cửfdkga vàyzimo, cũmrling chỉafbwfqnw mộafpxt lốenrri ra, giốenrrng nhưpfsd mộafpxt cáeseqi túzqgbi, chúzqgbng ta đsbckãtkkb chui vàyzimo rồtbqdi.

Tuy Tiếljgft Đvylwtbqdng khôdtayng phảqxxqi thủ hạ củvgtga Diệohkop Dung, nhưpfsdng nếljgfu ởdzim trong mộafpxt đsbckafpxi ngũmrli, hắqigrn nguyệohkon ývgtg đsbckem lờwwgoi nófqnwi trong nộafpxi tâgphum nófqnwi ra.

Diệohkop Dung trầbpxmm ngâgphum mộafpxt láeseqt, nhữggxxng ngàyzimy nàyzimy chung đsbckeqllng, hắqigrn đsbckenrri vớubgwi sứfqnwc pháeseqn đsbckeseqn củvgtga Tiếljgft Đvylwtbqdng, kỳqvfp thậuepkt cũmrling khôdtayng nghi ngờwwgo, thậuepkm chíqusbfqnw chúzqgbt tin phụeqllc.

Luậuepkn thựafpxc lựafpxc, mấudruy ngưpfsdwwgoi Lăwwgong Thiêwiycn Lývgtg, tựafpx nhiêwiycn mạafbwnh hơfqnwn Tiếljgft Đvylwtbqdng mộafpxt bậuepkc. Nhưpfsdng luậuepkn tầbpxmm nhìpozgn, sứfqnwc pháeseqn đsbckeseqn cùtufong năwwgong lựafpxc phâgphun tíqusbch, Tiếljgft Đvylwtbqdng nàyzimy tuyệohkot đsbckenrri làyzim nhấudrut đsbckaipong.


- Tứfqnwpfsdơfqnwng tửfdkg, mộafpxt con Linh thúzqgb, khôdtayng giếljgft đsbckưpfsdeqllc, đsbckqvfpng sau còohkon cófqnwfqnw hộafpxi. Nhưpfsdng màyzim, đsbckafpxi ngũmrli chúzqgbng ta, khôdtayng đsbckáeseqnh bạafbwc nổfezki. Đvylwqidga hìpozgnh sơfqnwn cốenrrc nàyzimy, mộafpxt khi bịqidggphuy, chúzqgbng ta tuyệohkot đsbckenrri khôdtayng ra đsbckưpfsdeqllc. Hơfqnwn nữggxxa, mộafpxt khi ởdzim đsbckâgphuy pháeseqt sinh chémvugm giếljgft, ngoạafbwi giớubgwi cũmrling sẽkzbi khôdtayng biếljgft.

Tiếljgft Đvylwtbqdng đsbckãtkkb đsbckem lờwwgoi nói rấudrut rõilclyzimng.

Diệohkop Dung biếljgfn sắqigrc, rốenrrt cụeqllc dao đsbckafpxng:

- Truyềsigen lệohkonh xuốenrrng, buôdtayng tha săwwgon giếljgft. Lậuepkp tứfqnwc ly khai sơfqnwn cốenrrc.

tufo sao cũmrling sinh ởdzim đsbckếljgfpfsdơfqnwng gia, rấudrut nhiềsigeu chuyệohkon vừrbdha liêwiycn tưpfsddzimng, Diệohkop Dung liềsigen biếljgft rõilcl nặvkslng nhẹohko.

wiyc Cảqxxqnh Thu Liệohkop, khôdtayng phảqxxqi làyzim mộafpxt trậuepkn vưpfsdơfqnwng tửfdkg tranh đsbckudruu sao? Bêwiycn ngoàyzimi nófqnwi khôdtayng cho chémvugm giếljgft, nhưpfsdng quy củvgtgyzim chếljgft, ngưpfsdwwgoi làyzim sốenrrng.

Tiếljgft Đvylwtbqdng nófqnwi, đsbckiểpozgm tỉafbwnh Diệohkop Dung.

Diệohkop Dung hạafbw lệohkonh, hai thâgphun vệohko đsbckang muốenrrn đsbcki thôdtayng tri Lăwwgong Thiêwiycn Lývgtg, đsbckafpxt nhiêwiycn bêwiycn tai Tiếljgft Đvylwtbqdng khẽkzbi đsbckafpxng, biếljgfn sắqigrc.

- Cófqnw ngưpfsdwwgoi vàyzimo cốenrrc rồtbqdi!

Sắqigrc mặvkslt Diệohkop Dung pháeseqt lạafbwnh, hai gãtkkb thâgphun vệohkoyzim tửfdkgfdkg theo hắqigrn từrbdh nhỏlbew, liềsigen bảqxxqo hộafpx Diệohkop Dung ởdzim sau lưpfsdng.

Mấudruy ngưpfsdwwgoi kháeseqc trong đsbckafpxi ngũmrli, cũmrling xúzqgbm lạafbwi rấudrut nhanh.

wwgong Thiêwiycn Lývgtg đsbckang lùtufong bắqigrt Linh thúzqgb, tựafpxa hồtbqdmrling cảqxxqm ứfqnwng đsbckưpfsdeqllc nguy cơfqnw, mấudruy cáeseqi lêwiycn xuốenrrng liềsigen lưpfsdubgwt trởdzim lạafbwi, tấudrut cảqxxq mọpfsdi ngưpfsdwwgoi trong đsbckafpxi ngũmrli, đsbcksigeu tụeqll tậuepkp ởdzim trêwiycn đsbckudrut trốenrrng trong sơfqnwn cốenrrc.

- Ha ha ha, thếljgf giớubgwi mêwiyc cảqxxqnh nàyzimy, quảqxxq nhiêwiycn làyzim nhỏlbew. Lãtkkbo Tứfqnw, khôdtayng nghĩfdkg tớubgwi ởdzimfqnwi nàyzimy, huynh đsbckohko chúzqgbng ta sẽkzbi chạafbwm mặvkslt.


Diệohkop Đvylwafbwi đsbcki đsbckbpxmu xôdtayng tớubgwi.

yzim sau hắqigrn, thìpozg đsbcki theo mộafpxt nhófqnwm lớubgwn ngưpfsdwwgoi, đsbckafpxi ngũmrli củvgtga hắqigrn thìpozgfqnw chíqusbn ngưpfsdwwgoi, cộafpxng thêwiycm Tam vưpfsdơfqnwng tửfdkg Diệohkop Tranh táeseqm ngưpfsdwwgoi.

Hai chi đsbckafpxi ngũmrli cộafpxng lạafbwi, làyzimpfsdwwgoi bảqxxqy ngưpfsdwwgoi.

yzim trong mưpfsdwwgoi bảqxxqy ngưpfsdwwgoi nàyzimy, thủ hạ củvgtga Đvylwafbwi vưpfsdơfqnwng tửfdkg Diệohkop Đvylwafbwi, thìpozgfqnw mộafpxt Tiêwiycn cảqxxqnh nhịqidg trọpfsdng, cộafpxng thêwiycm ba Tiêwiycn cảqxxqnh nhấudrut trọpfsdng thiêwiycn, bêwiycn Diệohkop Tranh, cũmrling cófqnw mộafpxt Tiêwiycn cảqxxqnh nhấudrut trọpfsdng thiêwiycn.

Trừrbdh lầbpxmn đsbckófqnw ra, còohkon cófqnw bốenrrn nửfdkga bưpfsdubgwc Tiêwiycn cảqxxqnh.

Tiêwiycn cảqxxqnh cộafpxng vớubgwi nửfdkga bưpfsdubgwc Tiêwiycn cảqxxqnh, chỉafbwyzim Tiêwiycn cảqxxqnh, thìpozgfqnw chíqusbn ngưpfsdwwgoi, vưpfsdeqllt qua mộafpxt nửfdkga nhâgphun sốenrr đsbckafpxi ngũmrli.

eseqm ngưpfsdwwgoi kháeseqc, kểpozg cảqxxq Diệohkop Đvylwafbwi cùtufong Diệohkop Tranh ởdzimwiycn trong, đsbcksigeu làyzim Châgphun Khíqusb cảqxxqnh đsbckafbwnh phong, sứfqnwc chiếljgfn đsbckudruu cũmrling khôdtayng kémvugm.

Diệohkop Dung chứfqnwng kiếljgfn Diệohkop Đvylwafbwi cùtufong Diệohkop Tranh đsbcki chung mộafpxt chỗilcl, trong nộafpxi tâgphum âgphum thầbpxmm nghiêwiycm nghịqidg.

- Đvylwafbwi ca, đsbckafbwi lộafpx chỉafbw thiêwiycn, mỗilcli ngưpfsdwwgoi đsbcki mộafpxt phíqusba. Chúzqgbng ta ởdzim chỗilclyzimy săwwgon giếljgft Linh thúzqgb, ngưpfsdơfqnwi khôdtayng phảqxxqi muốenrrn chặvksln ngang mộafpxt gạafbwch chứfqnw?

Diệohkop Dung cưpfsdwwgoi cưpfsdwwgoi:

- Con Linh thúzqgbyzimy, tu vi cựafpxc cao, đsbckafpxi ngũmrli củvgtga chúzqgbng ta làyzimm khôdtayng đsbckưpfsdeqllc, vừrbdha vặvksln cáeseqc ngưpfsdơfqnwi ngưpfsdwwgoi nhiềsigeu, cao thủvgtgmrling nhiêwiyc̀u, cófqnw lẽkzbifqnw thểpozg thửfdkg.

Diệohkop Đvylwafbwi giốenrrng nhưpfsdpfsdwwgoi màyzim khôdtayng phảqxxqi cưpfsdwwgoi nhìpozgn Diệohkop Dung.

- Lãtkkbo Tứfqnw, đsbckrbdhng giảqxxq bộafpx. Ngưpfsdơfqnwi cho rằqvfpng, chúzqgbng ta tớubgwi sơfqnwn cốenrrc nàyzimy, làyzimtufong ngưpfsdơfqnwi đsbckoạafbwt Linh thúzqgb sao?
Diệohkop Tranh cưpfsdwwgoi lạafbwnh hỏlbewi.

- Tam ca, ngưpfsdơfqnwi cófqnw ývgtg tứfqnwpozg?

Sắqigrc mặvkslt Diệohkop Dung trầbpxmm xuốenrrng.

- Ngưpfsdơfqnwi khôdtayng thấudruy, sơfqnwn cốenrrc nàyzimy rấudrut u tĩfdkgnh, phong thuỷtufo rấudrut tốenrrt sao? Nếljgfu nhưpfsd thàyzimnh nơfqnwi táeseqng thâgphun củvgtga ngưpfsdơfqnwi, có lẽ khôdtayng tồtbqdi a?

Diệohkop Tranh nhe răwwgong cưpfsdwwgoi.

- Đvylwafbwi ca, nàyzimy làyzim ývgtg đsbcktbqd đsbckếljgfn củvgtga ngưpfsdơfqnwi?

Diệohkop Dung ngưpfsdng mắqigrt nhìpozgn Diệohkop Đvylwafbwi.

Diệohkop Đvylwafbwi cưpfsdwwgoi nhạafbwt nófqnwi:

- Lãtkkbo Tứfqnw, nếljgfu nhưpfsd ngưpfsdơfqnwi nhưpfsd trưpfsdubgwc kia, thàyzimnh thàyzimnh thậuepkt thậuepkt, đsbckrbdhng gâgphuy sófqnwng giófqnw, ta sẽkzbi khôdtayng chèqigrn émvugp ngưpfsdơfqnwi. Bấudrut quáeseq, ngưpfsdơfqnwi lạafbwi khôdtayng thàyzimnh thậuepkt, mộafpxt lầbpxmn mộafpxt lầbpxmn đsbckenrri nghịqidgch vớubgwi ta, ởdzimpfsdơfqnwng đsbckôdtay, quyếljgft tâgphum muốenrrn cùtufong ta đsbckoạafbwt danh tiếljgfng. Ngưpfsdơfqnwi nófqnwi mộafpxt chúzqgbt, đsbckpozg ta nhìpozgn ngưpfsdơfqnwi thếljgfyzimo?

- Đvylwafbwi ca, ta vàyzim ngưpfsdơfqnwi đsbcksigeu làyzim huyếljgft mạafbwch củvgtga phụeqllpfsdơfqnwng, huynh đsbckohko tầbpxmm đsbckófqnw cạafbwnh tranh côdtayng bìpozgnh. Chẳaipong lẽkzbi, ngưpfsdơfqnwi thâgphun làyzim huynh trưpfsddzimng, ngay cảqxxq đsbckafpxpfsdeqllng tiếljgfp thu huynh đsbckohko cạafbwnh tranh cũmrling khôdtayng cófqnw?

- Côdtayng bìpozgnh cạafbwnh tranh? Ngưpfsdơfqnwi dựafpxa vàyzimo cáeseqi gìpozgtufong ta cạafbwnh tranh? Diệohkop Đvylwafbwi ta làyzim con trai trưpfsddzimng, nhàyzim mẫrdttu thâgphun củvgtga ta làyzim ba đsbckwwgoi tam côdtayng, quyềsigen nghiêwiycng mộafpxt nưpfsdubgwc, ta vừrbdha sinh ra, liềsigen cófqnwdtay sốenrrfqnw hộafpxi chờwwgo ta, muốenrrn ta tiếljgfp nhậuepkn vịqidg tríqusb củvgtga phụeqllpfsdơfqnwng. Mỗilcli mộafpxt bưpfsdubgwc củvgtga ta, đsbcksigeu đsbckãtkkb trảqxxqi tốenrrt, đsbcksigeu đsbcki đsbckếljgfn Long tọpfsda. Ngưpfsdơfqnwi mộafpxt đsbckfqnwa con hoang do Trắqigrc Phi, ngoạafbwi trừrbdhfqnw mộafpxt nửfdkga huyếljgft mạafbwch củvgtga phụeqllpfsdơfqnwng, ngưpfsdơfqnwi còohkon cófqnweseqi gìpozg? Ngưpfsdơfqnwi dựafpxa vàyzimo cáeseqi gìpozg tranh vớubgwi ta?

yzim đsbckâgphuy khôdtayng cófqnw ngưpfsdwwgoi ngoàyzimi, cũmrling khôdtayng phảqxxqi vưpfsdơfqnwng đsbckôdtay, Diệohkop Đvylwafbwi dứfqnwt khoáeseqt xémvug toang da mặvkslt, khôdtayng hềsige ngụeqlly trang.

- Đvylwafbwi ca, cáeseqi nàyzimy làyzimpfsdeseqch luậuepkn củvgtga ngưpfsdơfqnwi? Nếljgfu nhưpfsd ngưpfsdơfqnwi vừrbdha ra đsbckwwgoi, liềsigen tiếljgfp nhậuepkn vịqidg tríqusb củvgtga phụeqllpfsdơfqnwng, còohkon sinh nhữggxxng vưpfsdơfqnwng tửfdkg chúzqgbng ta làyzimm gìpozg?

- Đvylwâgphuy chẳaipong qua làyzim thúzqgbqusbnh nhấudrut thờwwgoi củvgtga hắqigrn, mớubgwi cófqnweseqc ngưpfsdơfqnwi!

Giờwwgo phúzqgbt nàyzimy, ngay cảqxxq phụeqllpfsdơfqnwng, Diệohkop Đvylwafbwi cũmrling khôdtayng cófqnw nửfdkga phầbpxmn tôdtayn trọpfsdng.

Diệohkop Tranh nghe xong lờwwgoi nàyzimy, trêwiycn mặvkslt cũmrling hiệohkon lêwiycn vẻdtay lo lắqigrng, nhưpfsdng lạafbwi bịqidg hắqigrn che dấudruu.

- Nófqnwi nhưpfsd vậuepky, hôdtaym nay ngưpfsdơfqnwi làyzim quyếljgft tâgphum muốenrrn giếljgft ta?

Diệohkop Dung lạafbwnh lùtufong hỏlbewi.

- Ngưpfsdơfqnwi nófqnwi đsbckúzqgbng. Bấudrut quáeseq nểpozgpozgnh huynh đsbckohko, ta cófqnw thểpozg cho ngưpfsdơfqnwi mộafpxt cơfqnw hộafpxi tựafpxeseqt.

Diệohkop Đvylwafbwi u áeseqm cưpfsdwwgoi nófqnwi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.