Độc Tôn Tam Giới

Chương 34 : Yến hội là cái lừa bịp? Ta không sợ! 1

    trước sau   
Cuộaobvc đoceihheqi nàyoxqy củydyya Giang Trầrkdun, chỉhgnxyoxqm cưxmpahheqng giảsysm!

Huốirjwng hồgvta, Giang Trầrkdun cũdmehng muốirjwn nhìvdgfn mộaobvt chúigvtt, Long Đbhojqbecng Hầrkduu cáaqboi nhàyoxq giàyoxqu mớehiri nổzxrki kia, đoceiếbryfn cùnrlcng gặjblcp chuyệiyqvn tốirjwt gìvdgf, vâewlỵy mà nóvqjti khoáaqboc làyoxq thiêwcysn đoceidrgpi việiyqvc vui.

...

nrlcng ngàyoxqy, ởpwlmxmpaơdkssng Cung.

Tẩaxtsm cung củydyya Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Chỉhgnx Nhưxmparydpc, trảsysmi qua mấbryfy ngàyoxqy nay bậjfjkn rộaobvn đoceiaxtsy nhanh tốirjwc đoceiaobv, đoceiãenrfdkss bảsysmn dựmeyja theo Giang Trầrkdun yêwcysu cầrkduu, mộaobvt lầrkdun nữfgraa tu sửztota lạdrgpi.

Hiệiyqvn tạdrgpi chỗaqbopwlm củydyya Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Chỉhgnx Nhưxmparydpc, rõpsnoyoxqng khôqbecng cóvqjt tinh xảsysmo nhưxmpagoajenrfng, nhưxmpang nhiềaobvu thêwcysm vàyoxqi phầrkdun thoáaqbong đoceidrgpt.


Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Lộaobvc cũdmehng nghe nóvqjti chuyệiyqvn nơdkssi đoceiâewlyy, nêwcysn cốirjw ýqbec tựmeyjvdgfnh đoceiếbryfn dòxmpabnppt mộaobvt phen, đoceii theo còxmpan cóvqjtewlyu Ngọxmpac côqbecng chúigvta.

- Ha ha, Giang Trầrkdun nàyoxqy, ngưxmparydpc lạdrgpi làyoxq biếbryft gâewlyy sựmeyj, nơdkssi nàyoxqy nhưxmpa tẩaxtsm cung củydyya mộaobvt côqbecng chúigvta sao!

Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Lộaobvc nóvqjti nhưxmpa vậjfjky, nhưxmpang rõpsnoyoxqng nhìvdgfn ra đoceiưxmparydpc, hắjgivn cũdmehng khôqbecng chúigvt ýqbec thếbryfyoxqo.

- Câewlyu Ngọxmpac, Giang Trầrkdun nàyoxqy, ngưxmpaơdkssi thấbryfy thếbryfyoxqo?

Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Lộaobvc cưxmpahheqi ha hảsysm hỏdkssi Câewlyu Ngọxmpac côqbecng chúigvta ởpwlmwcysn cạdrgpnh.

- Vưxmpaơdkssng huynh, nếbryfu nhưxmpa Giang Trầrkdun cóvqjt thểwcys chữfgraa tốirjwt Nhưxmparydpc nhi, tựmeyj nhiêwcysn cóvqjt thểwcys cho phébnppp hắjgivn hồgvta đoceigvta. Nếbryfu nhưxmpa hắjgivn giảsysm thầrkdun giảsysm quỷpoig, Câewlyu Ngọxmpac làyoxqaqboi thứlsig nhấbryft muốirjwn hắjgivn đoceilrzrp mắjgivt!

Đbhojang nóvqjti chuyệiyqvn, Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Chỉhgnx Nhưxmparydpc đoceiãenrf nhưxmpa mộaobvt con nai con, sôqbeci nổzxrki màyoxq đoceiếbryfn.

- Phụhitlxmpaơdkssng, côqbecqbec, cáaqboc ngưxmpaơdkssi tớehiri thăsktqm Nhưxmparydpc nhi sao.

- Âayzqn, Nhưxmparydpc nhi, mấbryfy ngàyoxqy nay cảsysmm giáaqboc nhưxmpa thếbryf?

Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Lộaobvc nhìvdgfn nữfgra nhi từxobc nhỏdkss nhiềaobvu tai nạdrgpn nàyoxqy, trong nộaobvi tâewlym cũdmehng cóvqjt chúigvtt cảsysmm thấbryfy thua thiệiyqvt.

Chỉhgnx Nhưxmparydpc từxobc nhỏdkss vậjfjkn mệiyqvnh bấbryfp bêwcysnh, lạdrgpi khôqbecng cóvqjt mộaobvt câewlyu oáaqbon hậjfjkn. Tráaqboi lạdrgpi, nàyoxqng luôqbecn rấbryft hiểwcysu chuyệiyqvn, làyoxqm chuyệiyqvn gìvdgf, đoceiaobvu câewlyn nhăsktq́c ngưxmpahheqi kháaqboc cảsysmm thụhitl.

Mặjblcc dùnrlcvqjt bệiyqvnh hiểwcysm nghèenrfo, mặjblcc dùnrlc biếbryft rõpsnovdgfnh mệiyqvnh khôqbecng dàyoxqi, nhưxmpang cho tớehiri bâewlyy giờhheq đoceiaobvu lạdrgpc quan sinh hoạdrgpt.

- Phụhitlxmpaơdkssng, mấbryfy ngàyoxqy nay Nhưxmparydpc nhi rấbryft vui vẻrkdu. Ngưxmpaơdkssi nhìvdgfn xem sắjgivc mặjblct củydyya Nhưxmparydpc nhi, cóvqjt phảsysmi tốirjwt rấbryft nhiềaobvu hay khôqbecng? Còxmpan cóvqjt a, hiệiyqvn tạdrgpi mỗaqboi khi đoceiếbryfn nửztota đoceiêwcysm, ta sẽlvwu khôqbecng sợrydp lạdrgpnh nhưxmpa vậjfjky nữfgraa. Mỗaqboi ngàyoxqy đoceiaobvu cảsysmm giáaqboc rấbryft tốirjwt, so trưxmpaehirc kia ngủydyy ngon hơdkssn nhiềaobvu.


Từxobc tinh thầrkdun diệiyqvn mạdrgpo củydyya Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Chỉhgnx Nhưxmparydpc, xáaqboc thựmeyjc nhìvdgfn ra đoceiưxmparydpc, mấbryfy ngàyoxqy nay, nàyoxqng xáaqboc thựmeyjc đoceiãenrf kháaqbodkssn nhiềaobvu, cảsysm ngưxmpahheqi khôqbecng còxmpan uểwcysdkssi nữfgraa.

- Nhưxmparydpc nhi, nóvqjti nhưxmpa vậjfjky, thủydyy đoceioạdrgpn Giang Trầrkdun trịocei liệiyqvu, cóvqjt hiệiyqvu quảsysm?

Con mắjgivt củydyya Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Lộaobvc sáaqbong ngờhheqi.

- Âayzqn, nhấbryft đoceioceinh làyoxqqbecng lao củydyya Giang Trầrkdun ca ca. Nhữfgrang túigvti thơdkssm hắjgivn cho ta đoceieo kia, hiệiyqvn tạdrgpi ta tùnrlcy thâewlyn mang hai cáaqboi, cảsysmm giáaqboc hiệiyqvn tạdrgpi khôqbecng giốirjwng trưxmpaehirc kia dễcjtkyoxqng mệiyqvt mỏdkssi, trong đoceiêwcysm cũdmehng sẽlvwu khôqbecng bịoceiyoxqn khízsrk đoceiôqbecng lạdrgpnh làyoxqm tỉhgnxnh. Phụhitlxmpaơdkssng, côqbecqbec, Giang Trầrkdun ca ca cho ta bứlsigc đoceigvta kia, ta mỗaqboi ngàyoxqy đoceiaobvu xem, cảsysmm thấbryfy hiệiyqvu quảsysm rấbryft tốirjwt!

Nghe Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Chỉhgnx Nhưxmparydpc nóvqjti, lạdrgpi nhìvdgfn Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Chỉhgnx Nhưxmparydpc rõpsnoyoxqng cóvqjt chuyểwcysn biếbryfn tốirjwt đoceilrzrp, Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Lộaobvc cùnrlcng Câewlyu Ngọxmpac đoceiưxmpaa mắjgivt nhìvdgfn nhau, đoceiaobvu lộaobv ra thầrkdun sắjgivc ýqbec vịocei thâewlym trưxmpahheqng.

- Tiểwcysu tửztot kia… tiểwcysu tửztot kia hắjgivn cóvqjt lợrydpi hạdrgpi nhưxmpa vậjfjky sao?

ewlyu Ngọxmpac vẫksgfn cóvqjt chúigvtt khôqbecng phụhitlc, nghĩgoaj tớehiri ngàyoxqy đoceióvqjt bịocei Giang Trầrkdun giáaqboo huấbryfn, trong nộaobvi tâewlym cảsysmm thấbryfy khôqbecng đoceiưxmparydpc tựmeyj nhiêwcysn, muốirjwn nàyoxqng thừxobca nhậjfjkn Giang Trầrkdun lợrydpi hạdrgpi, nàyoxqng cóvqjt chút khôqbecng bỏdkss mặjblct mũdmehi xuốirjwng đoceiưxmparydpc.

Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Lộaobvc nhẹlrzr nhàyoxqng ôqbecm Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Chỉhgnx Nhưxmparydpc, khẽlvwu thởpwlmyoxqi:

- Khôqbecng nghĩgoaj tớehiri, Tếbryf Thiêwcysn Đbhojdrgpi Đbhojiểwcysn pháaqbot sinh chuyệiyqvn nhưxmpa vậjfjky, rõpsnoyoxqng nhâewlyn họxmpaa đoceijgivc phúigvtc. Chẳbhojng lẽlvwuyoxq Thưxmparydpng Thiêwcysn chiếbryfu cốirjw, mưxmparydpn tay Giang Trầrkdun, đoceiếbryfn giảsysmi cứlsigu Nhưxmparydpc nhi thốirjwng khổzxrk sao?

Nghĩgoaj tớehiri nghĩgoaj lui, cũdmehng chỉhgnxvqjt thểwcys giảsysmi thízsrkch nhưxmpa vậjfjky.

- Đbhojúigvtng rồgvtai Câewlyu Ngọxmpac, Giang Trầrkdun nàyoxqy ởpwlmxmpaơdkssng đoceiôqbec tham gia Tiềaobvm Long thi hộaobvi, thàyoxqnh tízsrkch củydyya hắjgivn nhưxmpa thếbryfyoxqo?

Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Lộaobvc chợrydpt nhớehir tớehiri chuyệiyqvn nàyoxqy.

- Vưxmpaơdkssng huynh, mộaobvt trăsktqm lẻrkduaqbom lộaobv chưxmpa hầrkduu truyềaobvn nhâewlyn, thàyoxqnh tízsrkch củydyya Giang Trầrkdun nàyoxqy khôqbecng hềaobv lo lắjgivng kếbryf cuốirjwi. Hơdkssn nữfgraa, hắjgivn đoceiếbryfn trưxmpaehirc mắjgivt, ba hạdrgpng khảsysmo hạdrgpch trụhitl cộaobvt còxmpan khôqbecng cóvqjt thôqbecng qua. Cáaqboch cuốirjwi tháaqbong chỉhgnxxmpan ba bốirjwn ngàyoxqy, sẽlvwu hếbryft hạdrgpn khảsysmo hạdrgpch trụhitl cộaobvt, nếbryfu nhưxmpa hắjgivn khôqbecng thôqbecng qua đoceiưxmparydpc, Tiềaobvm Long hộaobvi thửztot Chung Cựmeyjc khảsysmo hạdrgpch, hắjgivn sẽlvwu khôqbecng cóvqjtxmpaaqboch tham gia.


ewlyu Ngọxmpac chỉhgnxvqjt thểwcys chi tiếbryft nóvqjti rõpsno.

- Nghiêwcysm trọxmpang nhưxmpa vậjfjky?

Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Lộaobvc cũdmehng cóvqjt cảsysmm giáaqboc ngoàyoxqi ýqbec muốirjwn.

- Nàyoxqy đoceiwcys cho trẫksgfm khóvqjt xửztotqbec̀i. Nếbryfu nhưxmpa kẻrkduyoxqy ngay cảsysm trụhitl cộaobvt khảsysmo hạdrgpch cũdmehng khôqbecng thôqbecng qua đoceiưxmparydpc, khôqbecng bảsysmo vệiyqv đoceiưxmparydpc chưxmpa hầrkduu lệiyqvnh, trẫksgfm cốirjwvdgfnh ban thưxmpapwlmng hắjgivn phúigvt quýqbec, chỉhgnx sợrydp...

- Trồgvtang nhâewlyn gìvdgf, kếbryft quảsysm đoceióvqjt. Lúigvtc trưxmpaehirc hắjgivn khôqbecng cốirjw gắjgivng, mấbryft đoceii chưxmpa hầrkduu lệiyqvnh cũdmehng khôqbecng oan. Vưxmpaơdkssng huynh, ởpwlm đoceiâewlyy ta nóvqjti rõpsno, ngưxmpaơdkssi đoceiãenrf đoceiwcys ta phụhitl tráaqboch Tiềaobvm Long thi hộaobvi, tiểwcysu muộaobvi sẽlvwu khôqbecng thảsysm lỏdkssng.

ewlyu Ngọxmpac rấbryft cưxmpahheqng ngạdrgpnh nóvqjti.

- Ha ha, trẫksgfm sao cóvqjt thểwcys ébnppp ngưxmpaơdkssi khóvqjt xửztot. Nếbryfu hắjgivn thậjfjkt khôqbecng cóvqjt mệiyqvnh chưxmpa hầrkduu, ởpwlm trong kinh làyoxqm làyoxqm quan cũdmehng khôqbecng tệiyqv. Khôqbecng cầrkdun quyềaobvn thếbryf, thầrkdum nghĩgoaj phúigvt quýqbec, cũdmehng làyoxq tiêwcysu diêwcysu tựmeyj tạdrgpi.

Xửztotqbec nhưxmpa thếbryf, ngưxmparydpc lạdrgpi làyoxq Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Lộaobvc hy vọxmpang chứlsigng kiếbryfn nhấbryft. Bằqbecng khôqbecng thìvdgf chờhheq Tiềaobvm Long thi hộaobvi kếbryft thúigvtc, tấbryft cảsysm chưxmpa hầrkduu phảsysmi trởpwlm lạdrgpi lãenrfnh đoceioceia củydyya mìvdgfnh.

Đbhojếbryfn lúigvtc đoceióvqjt, bệiyqvnh củydyya Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Chỉhgnx Nhưxmparydpc, ai đoceiếbryfn trịocei?

- Đbhojúigvtng rồgvtai Vưxmpaơdkssng huynh, nóvqjti đoceiếbryfn Tiềaobvm Long thi hộaobvi, hôqbecm nay Câewlyu Ngọxmpac nhậjfjkn đoceiưxmparydpc mộaobvt tấbryfm thiệiyqvp mờhheqi. Đbhojếbryfn từxobc Long Đbhojqbecng Hầrkduu phủydyy.

- Long Đbhojqbecng Hầrkduu phủydyy?

Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Lộaobvc khẽlvwu chau màyoxqy, hiểwcysn nhiêwcysn đoceiirjwi vớehiri ba chữfgra kia cóvqjt chúigvtt mẫksgfn cảsysmm.

- Đbhojúng, nóvqjti làyoxq đoceiêwcysm nay ởpwlm Long Đbhojqbecng Hầrkduu phủydyy thiếbryft yếbryfn, mờhheqi tiểwcysu muộaobvi dựmeyj họxmpap. Nghe nóvqjti, làyoxq Long Đbhojqbecng Hầrkduu phủydyy hắjgivn, đoceiãenrf xảsysmy ra mộaobvt việiyqvc vui khóvqjtxmpahheqng.


- Việiyqvc vui?

Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Lộaobvc biểwcysu lộaobvyoxqng phứlsigc tạdrgpp. Hắjgivn đoceiưxmpahheqng đoceiưxmpahheqng làyoxq quốirjwc quâewlyn, lẽlvwu ra đoceiirjwi vớehiri lựmeyjc khốirjwng chếbryfxmpaơdkssng đoceiôqbec phảsysmi đoceiếbryfn tìvdgfnh trạdrgpng khôqbecng chêwcysyoxqo đoceiâewlyu đoceiưxmparydpc mớehiri phảsysmi.

Thếbryf nhưxmpang màyoxq Long Đbhojqbecng Hầrkduu phủydyyyoxqy, đoceiếbryfn cùnrlcng xảsysmy ra đoceidrgpi hỷpoig sựmeyjvdgf? Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Lộaobvc thậjfjkt đoceiúigvtng làyoxq khôqbecng biếbryft.

Đbhojưxmpaơdkssng nhiêwcysn, Long Đbhojqbecng Hầrkduu làyoxq khôqbecng thểwcysyoxqo mờhheqi quốirjwc quâewlyn đoceiếbryfn dựmeyj tiệiyqvc. Mộaobvt làyoxq chưxmpa hầrkduu khôqbecng cóvqjt mặjblct mũdmehi lớehirn nhưxmpa vậjfjky, hai làyoxq tổzxrkqbecng pháaqbop chếbryf khôqbecng cho phébnppp làyoxqm nhưxmpa vậjfjky.

- Trong thiệiyqvp mờhheqi hắjgivn khôqbecng cóvqjtvqjti rõpsno, chỉhgnxvqjti cùnrlcng ấbryfu nữfgra Long Cưxmpa Tuyếbryft củydyya hắjgivn cóvqjt quan hệiyqv. Hẳbhojn làyoxq con gáaqboi hắjgivn Long Cưxmpa Tuyếbryft cóvqjt chỗaqbo đoceiaobvt pháaqbo?

Nếbryfu nhưxmpayoxq loạdrgpi chuyệiyqvn nhỏdkss nhặjblct nàyoxqy, Đbhojôqbecng Phưxmpaơdkssng Lộaobvc sẽlvwu khôqbecng chúigvt ýqbec nữfgraa, khoáaqbot tay áaqboo nóvqjti.

- Đbhojãenrf mờhheqi ngưxmpaơdkssi, ngưxmpaơdkssi liềaobvn đoceii a. Long Đbhojqbecng Hầrkduu nàyoxqy… ha ha.

Biểwcysu lộaobv củydyya Câewlyu Ngọxmpac cóvqjt chúigvtt phứlsigc tạdrgpp, cũdmehng tinh tưxmpahheqng Vưxmpaơdkssng huynh đoceiirjwi vớehiri Long Đbhojqbecng Hầrkduu kiêwcysng kịocei. Chưxmpa hầrkduu đoceiiyqv nhấbryft thiêwcysn hạdrgp, quyềaobvn cao chứlsigc trọxmpang, cóvqjt lẽlvwu đoceiãenrf sắjgivp đoceiếbryfn tìvdgfnh trạdrgpng uy cao chấbryfn chủ rôqbec̀i.

...

Long Đbhojqbecng Hầrkduu phủydyy, tọxmpaa lạdrgpc ởpwlm khu vựmeyjc Đbhojôqbecng Nam vưxmpaơdkssng đoceiôqbec, đoceioceia lýqbec ưxmpau việiyqvt, khu vựmeyjc phồgvtan hoa, kiếbryfn trúigvtc hùnrlcng vĩgoaj, Giang Hãenrfn Hầrkduu làyoxq hoàyoxqn toàyoxqn khôqbecng cáaqboch nàyoxqo so sáaqbonh đoceiưxmparydpc.

Đbhojưxmpaơdkssng nhiêwcysn, nóvqjti làyoxq Long Đbhojqbecng Hầrkduu phủydyy, chẳbhojng qua làyoxq phủydyy đoceiiyqv tạdrgpm thờhheqi củydyya chưxmpa hầrkduu ởpwlm đoceiếbryf đoceiôqbec. Hầrkduu phủydyy chízsrknh thứlsigc củydyya tấbryft cảsysm đoceidrgpi chưxmpa hầrkduu, vẫksgfn làyoxqpwlmenrfnh đoceioceia củydyya mìvdgfnh.

Nếbryfu đoceii dựmeyj tiệiyqvc, Giang Phong vốirjwn đoceioceinh thu xếbryfp mộaobvt phầrkdun lễcjtk trọxmpang, lạdrgpi bịocei Giang Trầrkdun báaqboc bỏdkss. Đbhojãenrfaqboc đoceioceinh vữfgrang chắjgivc sẽlvwu vạdrgpch mặjblct, cầrkdun gìvdgf tốirjwn kébnppm? Tùnrlcy tùnrlcy tiệiyqvn tiệiyqvn xáaqboch ízsrkt đoceigvta, cóvqjt cầrkdum hay khôqbecng tùnrlcy bọxmpan chúigvtng?

nrlc sao, phầrkdun thiệiyqvp mờhheqi nàyoxqy củydyya Long Đbhojqbecng Hầrkduu, căsktqn bảsysmn khôqbecng cầrkdun ngưxmpaơdkssi mang hạdrgp lễcjtkvdgf, ngưxmpahheqi ta toan tízsrknh làyoxq muốirjwn linh mạdrgpch củydyya Giang Hãenrfn Hầrkduu, muốirjwn đoceioạdrgpn thu nhậjfjkp củydyya Giang Hãenrfn Hầrkduu phủydyy bọxmpan hắjgivn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.