Độc Tôn Tam Giới

Chương 34 : Yến hội là cái lừa bịp? Ta không sợ! 1

    trước sau   
Cuộekosc đgsefqvrhi nàvahuy củpamya Giang Trầidsvn, chỉzxbdvahum cưrhdwqvrhng giảbfhz!

Huốuaalng hồvvpp, Giang Trầidsvn cũfulfng muốuaaln nhìbfhzn mộekost chúekost, Long Đnbmjkzggng Hầidsvu cávzrti nhàvahu giàvahuu mớpkuei nổbctci kia, đgsefếzszvn cùjadyng gặaplfp chuyệmuqvn tốuaalt gìbfhz, vâuaaḷy mà nóubjki khoávzrtc làvahu thiêvvppn đgsefgsefi việmuqvc vui.

...

jadyng ngàvahuy, ởauirrhdwơnbmjng Cung.

Tẩjdadm cung củpamya Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Chỉzxbd Nhưrhdwgawyc, trảbfhzi qua mấbctcy ngàvahuy nay bậyqrln rộekosn đgsefjdady nhanh tốuaalc đgsefekos, đgsefãekosnbmj bảbfhzn dựbdkna theo Giang Trầidsvn yêvvppu cầidsvu, mộekost lầidsvn nữjmdxa tu sửidsva lạgsefi.

Hiệmuqvn tạgsefi chỗjjzrauir củpamya Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Chỉzxbd Nhưrhdwgawyc, rõanrjvahung khôktlfng cóubjk tinh xảbfhzo nhưrhdwzbsgekosng, nhưrhdwng nhiềbmgfu thêvvppm vàvahui phầidsvn thoávzrtng đgsefgseft.


Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Lộekosc cũfulfng nghe nóubjki chuyệmuqvn nơnbmji đgsefâuaaly, nêvvppn cốuaal ýftto tựbdknbfhznh đgsefếzszvn dòwblbgfqht mộekost phen, đgsefi theo còwblbn cóubjkuaalu Ngọrhdwc côktlfng chúekosa.

- Ha ha, Giang Trầidsvn nàvahuy, ngưrhdwgawyc lạgsefi làvahu biếzszvt gâuaaly sựbdkn, nơnbmji nàvahuy nhưrhdw tẩjdadm cung củpamya mộekost côktlfng chúekosa sao!

Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Lộekosc nóubjki nhưrhdw vậyqrly, nhưrhdwng rõanrjvahung nhìbfhzn ra đgsefưrhdwgawyc, hắuaaln cũfulfng khôktlfng chúekos ýftto thếzszvvahuo.

- Câuaalu Ngọrhdwc, Giang Trầidsvn nàvahuy, ngưrhdwơnbmji thấbctcy thếzszvvahuo?

Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Lộekosc cưrhdwqvrhi ha hảbfhz hỏvzrti Câuaalu Ngọrhdwc côktlfng chúekosa ởauirvvppn cạgsefnh.

- Vưrhdwơnbmjng huynh, nếzszvu nhưrhdw Giang Trầidsvn cóubjk thểzszv chữjmdxa tốuaalt Nhưrhdwgawyc nhi, tựbdkn nhiêvvppn cóubjk thểzszv cho phégfqhp hắuaaln hồvvpp đgsefvvpp. Nếzszvu nhưrhdw hắuaaln giảbfhz thầidsvn giảbfhz quỷmrqe, Câuaalu Ngọrhdwc làvahuvzrti thứvzrt nhấbctct muốuaaln hắuaaln đgsefmuqvp mắuaalt!

Đnbmjang nóubjki chuyệmuqvn, Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Chỉzxbd Nhưrhdwgawyc đgsefãekos nhưrhdw mộekost con nai con, sôktlfi nổbctci màvahu đgsefếzszvn.

- Phụbfhzrhdwơnbmjng, côktlfktlf, cávzrtc ngưrhdwơnbmji tớpkuei thăgwxvm Nhưrhdwgawyc nhi sao.

- Ânndln, Nhưrhdwgawyc nhi, mấbctcy ngàvahuy nay cảbfhzm giávzrtc nhưrhdw thếzszv?

Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Lộekosc nhìbfhzn nữjmdx nhi từsyfv nhỏvzrt nhiềbmgfu tai nạgsefn nàvahuy, trong nộekosi tâuaalm cũfulfng cóubjk chúekost cảbfhzm thấbctcy thua thiệmuqvt.

Chỉzxbd Nhưrhdwgawyc từsyfv nhỏvzrt vậyqrln mệmuqvnh bấbctcp bêvvppnh, lạgsefi khôktlfng cóubjk mộekost câuaalu oávzrtn hậyqrln. Trávzrti lạgsefi, nàvahung luôktlfn rấbctct hiểzszvu chuyệmuqvn, làvahum chuyệmuqvn gìbfhz, đgsefbmgfu câuaaln nhăgwxv́c ngưrhdwqvrhi khávzrtc cảbfhzm thụbfhz.

Mặaplfc dùjadyubjk bệmuqvnh hiểzszvm nghèsyfvo, mặaplfc dùjady biếzszvt rõanrjbfhznh mệmuqvnh khôktlfng dàvahui, nhưrhdwng cho tớpkuei bâuaaly giờqvrh đgsefbmgfu lạgsefc quan sinh hoạgseft.

- Phụbfhzrhdwơnbmjng, mấbctcy ngàvahuy nay Nhưrhdwgawyc nhi rấbctct vui vẻumkj. Ngưrhdwơnbmji nhìbfhzn xem sắuaalc mặaplft củpamya Nhưrhdwgawyc nhi, cóubjk phảbfhzi tốuaalt rấbctct nhiềbmgfu hay khôktlfng? Còwblbn cóubjk a, hiệmuqvn tạgsefi mỗjjzri khi đgsefếzszvn nửidsva đgsefêvvppm, ta sẽmrqe khôktlfng sợgawy lạgsefnh nhưrhdw vậyqrly nữjmdxa. Mỗjjzri ngàvahuy đgsefbmgfu cảbfhzm giávzrtc rấbctct tốuaalt, so trưrhdwpkuec kia ngủpamy ngon hơnbmjn nhiềbmgfu.


Từsyfv tinh thầidsvn diệmuqvn mạgsefo củpamya Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Chỉzxbd Nhưrhdwgawyc, xávzrtc thựbdknc nhìbfhzn ra đgsefưrhdwgawyc, mấbctcy ngàvahuy nay, nàvahung xávzrtc thựbdknc đgsefãekos khávzrtnbmjn nhiềbmgfu, cảbfhz ngưrhdwqvrhi khôktlfng còwblbn uểzszvvzrti nữjmdxa.

- Nhưrhdwgawyc nhi, nóubjki nhưrhdw vậyqrly, thủpamy đgsefoạgsefn Giang Trầidsvn trịbfhz liệmuqvu, cóubjk hiệmuqvu quảbfhz?

Con mắuaalt củpamya Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Lộekosc sávzrtng ngờqvrhi.

- Ânndln, nhấbctct đgsefbfhznh làvahuktlfng lao củpamya Giang Trầidsvn ca ca. Nhữjmdxng túekosi thơnbmjm hắuaaln cho ta đgsefeo kia, hiệmuqvn tạgsefi ta tùjadyy thâuaaln mang hai cávzrti, cảbfhzm giávzrtc hiệmuqvn tạgsefi khôktlfng giốuaalng trưrhdwpkuec kia dễkorpvahung mệmuqvt mỏvzrti, trong đgsefêvvppm cũfulfng sẽmrqe khôktlfng bịbfhzvahun khíaplf đgsefôktlfng lạgsefnh làvahum tỉzxbdnh. Phụbfhzrhdwơnbmjng, côktlfktlf, Giang Trầidsvn ca ca cho ta bứvzrtc đgsefvvpp kia, ta mỗjjzri ngàvahuy đgsefbmgfu xem, cảbfhzm thấbctcy hiệmuqvu quảbfhz rấbctct tốuaalt!

Nghe Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Chỉzxbd Nhưrhdwgawyc nóubjki, lạgsefi nhìbfhzn Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Chỉzxbd Nhưrhdwgawyc rõanrjvahung cóubjk chuyểzszvn biếzszvn tốuaalt đgsefmuqvp, Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Lộekosc cùjadyng Câuaalu Ngọrhdwc đgsefưrhdwa mắuaalt nhìbfhzn nhau, đgsefbmgfu lộekos ra thầidsvn sắuaalc ýftto vịbfhz thâuaalm trưrhdwqvrhng.

- Tiểzszvu tửidsv kia… tiểzszvu tửidsv kia hắuaaln cóubjk lợgawyi hạgsefi nhưrhdw vậyqrly sao?

uaalu Ngọrhdwc vẫejzcn cóubjk chúekost khôktlfng phụbfhzc, nghĩzbsg tớpkuei ngàvahuy đgsefóubjk bịbfhz Giang Trầidsvn giávzrto huấbctcn, trong nộekosi tâuaalm cảbfhzm thấbctcy khôktlfng đgsefưrhdwgawyc tựbdkn nhiêvvppn, muốuaaln nàvahung thừsyfva nhậyqrln Giang Trầidsvn lợgawyi hạgsefi, nàvahung cóubjk chút khôktlfng bỏvzrt mặaplft mũfulfi xuốuaalng đgsefưrhdwgawyc.

Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Lộekosc nhẹmuqv nhàvahung ôktlfm Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Chỉzxbd Nhưrhdwgawyc, khẽmrqe thởauirvahui:

- Khôktlfng nghĩzbsg tớpkuei, Tếzszv Thiêvvppn Đnbmjgsefi Đnbmjiểzszvn phávzrtt sinh chuyệmuqvn nhưrhdw vậyqrly, rõanrjvahung nhâuaaln họrhdwa đgsefuaalc phúekosc. Chẳzszvng lẽmrqevahu Thưrhdwgawyng Thiêvvppn chiếzszvu cốuaal, mưrhdwgawyn tay Giang Trầidsvn, đgsefếzszvn giảbfhzi cứvzrtu Nhưrhdwgawyc nhi thốuaalng khổbctc sao?

Nghĩzbsg tớpkuei nghĩzbsg lui, cũfulfng chỉzxbdubjk thểzszv giảbfhzi thíaplfch nhưrhdw vậyqrly.

- Đnbmjúekosng rồvvppi Câuaalu Ngọrhdwc, Giang Trầidsvn nàvahuy ởauirrhdwơnbmjng đgsefôktlf tham gia Tiềbmgfm Long thi hộekosi, thàvahunh tíaplfch củpamya hắuaaln nhưrhdw thếzszvvahuo?

Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Lộekosc chợgawyt nhớpkue tớpkuei chuyệmuqvn nàvahuy.

- Vưrhdwơnbmjng huynh, mộekost trăgwxvm lẻumkjvzrtm lộekos chưrhdw hầidsvu truyềbmgfn nhâuaaln, thàvahunh tíaplfch củpamya Giang Trầidsvn nàvahuy khôktlfng hềbmgf lo lắuaalng kếzszv cuốuaali. Hơnbmjn nữjmdxa, hắuaaln đgsefếzszvn trưrhdwpkuec mắuaalt, ba hạgsefng khảbfhzo hạgsefch trụbfhz cộekost còwblbn khôktlfng cóubjk thôktlfng qua. Cávzrtch cuốuaali thávzrtng chỉzxbdwblbn ba bốuaaln ngàvahuy, sẽmrqe hếzszvt hạgsefn khảbfhzo hạgsefch trụbfhz cộekost, nếzszvu nhưrhdw hắuaaln khôktlfng thôktlfng qua đgsefưrhdwgawyc, Tiềbmgfm Long hộekosi thửidsv Chung Cựbdknc khảbfhzo hạgsefch, hắuaaln sẽmrqe khôktlfng cóubjkrhdwvzrtch tham gia.


uaalu Ngọrhdwc chỉzxbdubjk thểzszv chi tiếzszvt nóubjki rõanrj.

- Nghiêvvppm trọrhdwng nhưrhdw vậyqrly?

Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Lộekosc cũfulfng cóubjk cảbfhzm giávzrtc ngoàvahui ýftto muốuaaln.

- Nàvahuy đgsefzszv cho trẫejzcm khóubjk xửidsvktlf̀i. Nếzszvu nhưrhdw kẻumkjvahuy ngay cảbfhz trụbfhz cộekost khảbfhzo hạgsefch cũfulfng khôktlfng thôktlfng qua đgsefưrhdwgawyc, khôktlfng bảbfhzo vệmuqv đgsefưrhdwgawyc chưrhdw hầidsvu lệmuqvnh, trẫejzcm cốuaalbfhznh ban thưrhdwauirng hắuaaln phúekos quýftto, chỉzxbd sợgawy...

- Trồvvppng nhâuaaln gìbfhz, kếzszvt quảbfhz đgsefóubjk. Lúekosc trưrhdwpkuec hắuaaln khôktlfng cốuaal gắuaalng, mấbctct đgsefi chưrhdw hầidsvu lệmuqvnh cũfulfng khôktlfng oan. Vưrhdwơnbmjng huynh, ởauir đgsefâuaaly ta nóubjki rõanrj, ngưrhdwơnbmji đgsefãekos đgsefzszv ta phụbfhz trávzrtch Tiềbmgfm Long thi hộekosi, tiểzszvu muộekosi sẽmrqe khôktlfng thảbfhz lỏvzrtng.

uaalu Ngọrhdwc rấbctct cưrhdwqvrhng ngạgsefnh nóubjki.

- Ha ha, trẫejzcm sao cóubjk thểzszv égfqhp ngưrhdwơnbmji khóubjk xửidsv. Nếzszvu hắuaaln thậyqrlt khôktlfng cóubjk mệmuqvnh chưrhdw hầidsvu, ởauir trong kinh làvahum làvahum quan cũfulfng khôktlfng tệmuqv. Khôktlfng cầidsvn quyềbmgfn thếzszv, thầidsvm nghĩzbsg phúekos quýftto, cũfulfng làvahu tiêvvppu diêvvppu tựbdkn tạgsefi.

Xửidsvftto nhưrhdw thếzszv, ngưrhdwgawyc lạgsefi làvahu Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Lộekosc hy vọrhdwng chứvzrtng kiếzszvn nhấbctct. Bằkzggng khôktlfng thìbfhz chờqvrh Tiềbmgfm Long thi hộekosi kếzszvt thúekosc, tấbctct cảbfhz chưrhdw hầidsvu phảbfhzi trởauir lạgsefi lãekosnh đgsefbfhza củpamya mìbfhznh.

Đnbmjếzszvn lúekosc đgsefóubjk, bệmuqvnh củpamya Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Chỉzxbd Nhưrhdwgawyc, ai đgsefếzszvn trịbfhz?

- Đnbmjúekosng rồvvppi Vưrhdwơnbmjng huynh, nóubjki đgsefếzszvn Tiềbmgfm Long thi hộekosi, hôktlfm nay Câuaalu Ngọrhdwc nhậyqrln đgsefưrhdwgawyc mộekost tấbctcm thiệmuqvp mờqvrhi. Đnbmjếzszvn từsyfv Long Đnbmjkzggng Hầidsvu phủpamy.

- Long Đnbmjkzggng Hầidsvu phủpamy?

Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Lộekosc khẽmrqe chau màvahuy, hiểzszvn nhiêvvppn đgsefuaali vớpkuei ba chữjmdx kia cóubjk chúekost mẫejzcn cảbfhzm.

- Đnbmjúng, nóubjki làvahu đgsefêvvppm nay ởauir Long Đnbmjkzggng Hầidsvu phủpamy thiếzszvt yếzszvn, mờqvrhi tiểzszvu muộekosi dựbdkn họrhdwp. Nghe nóubjki, làvahu Long Đnbmjkzggng Hầidsvu phủpamy hắuaaln, đgsefãekos xảbfhzy ra mộekost việmuqvc vui khóubjkrhdwqvrhng.


- Việmuqvc vui?

Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Lộekosc biểzszvu lộekosvahung phứvzrtc tạgsefp. Hắuaaln đgsefưrhdwqvrhng đgsefưrhdwqvrhng làvahu quốuaalc quâuaaln, lẽmrqe ra đgsefuaali vớpkuei lựbdknc khốuaalng chếzszvrhdwơnbmjng đgsefôktlf phảbfhzi đgsefếzszvn tìbfhznh trạgsefng khôktlfng chêvvppvahuo đgsefâuaalu đgsefưrhdwgawyc mớpkuei phảbfhzi.

Thếzszv nhưrhdwng màvahu Long Đnbmjkzggng Hầidsvu phủpamyvahuy, đgsefếzszvn cùjadyng xảbfhzy ra đgsefgsefi hỷmrqe sựbdknbfhz? Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Lộekosc thậyqrlt đgsefúekosng làvahu khôktlfng biếzszvt.

Đnbmjưrhdwơnbmjng nhiêvvppn, Long Đnbmjkzggng Hầidsvu làvahu khôktlfng thểzszvvahuo mờqvrhi quốuaalc quâuaaln đgsefếzszvn dựbdkn tiệmuqvc. Mộekost làvahu chưrhdw hầidsvu khôktlfng cóubjk mặaplft mũfulfi lớpkuen nhưrhdw vậyqrly, hai làvahu tổbctcktlfng phávzrtp chếzszv khôktlfng cho phégfqhp làvahum nhưrhdw vậyqrly.

- Trong thiệmuqvp mờqvrhi hắuaaln khôktlfng cóubjkubjki rõanrj, chỉzxbdubjki cùjadyng ấbctcu nữjmdx Long Cưrhdw Tuyếzszvt củpamya hắuaaln cóubjk quan hệmuqv. Hẳzszvn làvahu con gávzrti hắuaaln Long Cưrhdw Tuyếzszvt cóubjk chỗjjzr đgsefekost phávzrt?

Nếzszvu nhưrhdwvahu loạgsefi chuyệmuqvn nhỏvzrt nhặaplft nàvahuy, Đnbmjôktlfng Phưrhdwơnbmjng Lộekosc sẽmrqe khôktlfng chúekos ýftto nữjmdxa, khoávzrtt tay ávzrto nóubjki.

- Đnbmjãekos mờqvrhi ngưrhdwơnbmji, ngưrhdwơnbmji liềbmgfn đgsefi a. Long Đnbmjkzggng Hầidsvu nàvahuy… ha ha.

Biểzszvu lộekos củpamya Câuaalu Ngọrhdwc cóubjk chúekost phứvzrtc tạgsefp, cũfulfng tinh tưrhdwqvrhng Vưrhdwơnbmjng huynh đgsefuaali vớpkuei Long Đnbmjkzggng Hầidsvu kiêvvppng kịbfhz. Chưrhdw hầidsvu đgsefmuqv nhấbctct thiêvvppn hạgsef, quyềbmgfn cao chứvzrtc trọrhdwng, cóubjk lẽmrqe đgsefãekos sắuaalp đgsefếzszvn tìbfhznh trạgsefng uy cao chấbctcn chủ rôktlf̀i.

...

Long Đnbmjkzggng Hầidsvu phủpamy, tọrhdwa lạgsefc ởauir khu vựbdknc Đnbmjôktlfng Nam vưrhdwơnbmjng đgsefôktlf, đgsefbfhza lýftto ưrhdwu việmuqvt, khu vựbdknc phồvvppn hoa, kiếzszvn trúekosc hùjadyng vĩzbsg, Giang Hãekosn Hầidsvu làvahu hoàvahun toàvahun khôktlfng cávzrtch nàvahuo so sávzrtnh đgsefưrhdwgawyc.

Đnbmjưrhdwơnbmjng nhiêvvppn, nóubjki làvahu Long Đnbmjkzggng Hầidsvu phủpamy, chẳzszvng qua làvahu phủpamy đgsefmuqv tạgsefm thờqvrhi củpamya chưrhdw hầidsvu ởauir đgsefếzszv đgsefôktlf. Hầidsvu phủpamy chíaplfnh thứvzrtc củpamya tấbctct cảbfhz đgsefgsefi chưrhdw hầidsvu, vẫejzcn làvahuauirekosnh đgsefbfhza củpamya mìbfhznh.

Nếzszvu đgsefi dựbdkn tiệmuqvc, Giang Phong vốuaaln đgsefbfhznh thu xếzszvp mộekost phầidsvn lễkorp trọrhdwng, lạgsefi bịbfhz Giang Trầidsvn bávzrtc bỏvzrt. Đnbmjãekosvzrtc đgsefbfhznh vữjmdxng chắuaalc sẽmrqe vạgsefch mặaplft, cầidsvn gìbfhz tốuaaln kégfqhm? Tùjadyy tùjadyy tiệmuqvn tiệmuqvn xávzrtch íaplft đgsefvvpp, cóubjk cầidsvm hay khôktlfng tùjadyy bọrhdwn chúekosng?

jady sao, phầidsvn thiệmuqvp mờqvrhi nàvahuy củpamya Long Đnbmjkzggng Hầidsvu, căgwxvn bảbfhzn khôktlfng cầidsvn ngưrhdwơnbmji mang hạgsef lễkorpbfhz, ngưrhdwqvrhi ta toan tíaplfnh làvahu muốuaaln linh mạgsefch củpamya Giang Hãekosn Hầidsvu, muốuaaln đgsefoạgsefn thu nhậyqrlp củpamya Giang Hãekosn Hầidsvu phủpamy bọrhdwn hắuaaln.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.