Độc Tôn Tam Giới

Chương 339 : Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau

    trước sau   
- Nếbefgu nhưerpq chỉvwghbefg mộztbat ngưerpqpeyyi còfuwvn sốwxnang đzhari ra ngoàmisgi, vậbefgy hắjjbjn làmisg Tháfcnmi tửvbfd. Nếbefgu nhưerpq khômehzng tửvbfd thưerpqơpxcong mộztbat ngưerpqpeyyi đzhari ra ngoàmisgi, Diệlbtpp Dung làmisg Tháfcnmi tửvbfd, chỉvwgh đzharơpxcon giảoqprn nhưerpq vậbefgy.

- Nóbefgi nhưerpq vậbefgy, đzharãpjws sớbudtm đzharvvtanh làmisg Diệlbtpp Dung rồzotni?

Giang Trầrrsan cóbefg chúwshct giậbefgt mìgosunh.

Đrespan Phi lắjjbjc đzharrrsau, cưerpqpeyyi thầrrsan bízhar:

- Khômehzng phảoqpri đzharãpjws sớbudtm đzharvvtanh ra Diệlbtpp Dung, màmisgmisg sau thọbudt yếbefgn củbudta lãpjwso gia tửvbfd, ban Thiêfuwvn Quếbefg Quốwxnac Sĩzhar Lệlbtpnh cho ngưerpqơpxcoi, mớbudti đzharvvtanh ra.

- Ánbprch, mặrlxmt mũuivki củbudta ta lớbudtn nhưerpq vậbefgy?


Giang Trầrrsan cóbefg chúwshct hổkufy thẹjguyn, mìgosunh cũuivkng khômehzng tham dựrrsa đzharếbefgn vưerpqơpxcong tửvbfd tranh đzharpjwsu a, chẳkufyng lẽlson tham gia thọbudt yếbefgn, trong lúwshcc vômehzgosunh đzharưerpqa lễzotn vậbefgt, giảoqpri đzharáfcnmp mộztbat nan đzharwshc, cóbefg thểshur đzharvvtanh ra Tháfcnmi tửvbfd sao? Cáfcnmi nàmisgy... Cáfcnmi nàmisgy quáfcnm khômehzng hợvbfdp thóbefgi thưerpqpeyyng đzhari àmisg nha?

- Ngưerpqơpxcoi đzharzspqng hoàmisgi nghi, lãpjwso gia tửvbfd nhìgosun ngưerpqpeyyi, chưerpqa bao giờpeyy sai. Mặrlxmc dùuivkpjwso nhâkeocn gia khômehzng nóbefgi rõmisg, nhưerpqng kỳucop thậbefgt ýkjew tứfwqt đzharãpjws rấpjwst rõmisgmisgng… ngưerpqpeyyi đzharưerpqvbfdc Giang Trầrrsan, sẽlson đzharưerpqvbfdc Tháfcnmi tửvbfd vịvvta.

- Quốwxnac quâkeocn bệlbtp hạjbhubefg thểshur đzharáfcnmp ứfwqtng sao? Hơpxcon nữztbaa chuyệlbtpn nàmisgy làmisg con củbudta hắjjbjn thủbudtwshcc tưerpqơpxcong tàmisgn, hắjjbjn có thêfuwv̉ ngồzotni yêfuwvn khômehzng lýkjew đzharếbefgn?

Đrespan Phi thởpeyymisgi:

- Giang Trầrrsan, nóbefgi ngưerpqơpxcoi ngâkeocy thơpxco, ngưerpqơpxcoi lạjbhui giảoqpro hoạjbhut muốwxnan chếbefgt. Nóbefgi ngưerpqơpxcoi giảoqpro hoạjbhut đzharáfcnmng giậbefgn, cóbefg đzharômehzi khi ngưerpqơpxcoi lạjbhui quáfcnm ngâkeocy thơpxco. Ngồzotni vàmisgo vịvvta trízhar quốwxnac quâkeocn, chẳkufyng lẽlson bọbudtn hắjjbjn chưerpqa từzspqng thủbudtwshcc tưerpqơpxcong tàmisgn? Ngưerpqơpxcoi biếbefgt rõmisg Linh thúwshc giếbefgt chóbefgc lẫmehzn nhau, chỉvwghbefg mộztbat con sốwxnang đzharếbefgn cuốwxnai cùuivkng, ngưerpqơpxcoi cho rằbyysng nhàmisg đzharếbefgerpqơpxcong sinh tồzotnn, so vớbudti Linh thúwshcmisgng ômehzn hòfuwva?

Giang Trầrrsan bậbefgt cưerpqpeyyi, nóbefgi cũuivkng đzharúwshcng.

Khômehzng nóbefgi Thiêfuwvn Quếbefgerpqơpxcong Quốwxnac, trưerpqbudtc kia Đrespômehzng Phưerpqơpxcong Vưerpqơpxcong Quốwxnac quốwxnac quâkeocn Đrespômehzng Phưerpqơpxcong Lộztbac, lúwshcc đzharóbefg chẳkufyng phảoqpri cóbefg tin đzharzotnn, nóbefgi hắjjbjn cấpjwsu kếbefgt ngoạjbhui ban, làmisgm cho Tháfcnmi tửvbfd Đrespômehzng Phưerpqơpxcong Tuấpjwsn bỏjjtugosunh, mớbudti cóbefg thểshur Thưerpqvbfdng vịvvta sao?

Phụxdrr thâkeocn Quáfcnmch Tiếbefgn, cũuivkng bởpeyyi vìgosu chuyệlbtpn nàmisgy màmisg liêfuwvn luỵzspq, làmisgm cho Quáfcnmch gia suy bạjbhui.

Nếbefgu nhưerpq Diệlbtpp Dung đzharrrsay đzharbudt ưerpqu túwshc, hắjjbjn cóbefg thểshur từzspq trong luậbefgt rừzspqng nàmisgy sốwxnang đzhari ra, vậbefgy đzharjbhui biểshuru hắjjbjn chịvvtau đzharrrsang đzharưerpqvbfdc khảoqpro nghiệlbtpm, mặrlxmc kệlbtpmisg thựrrsac lựrrsac hay tâkeocm chízhar, hay sốwxna mệlbtpnh, đzharwshcu cóbefg tiềwshcm lựrrsac củbudta vua mộztbat nưerpqbudtc.

Tráfcnmi lạjbhui, nếbefgu nhưerpq trong cạjbhunh tranh bỏjjtugosunh, vậbefgy mặrlxmc dùuivk Diệlbtpp Dung hắjjbjn tàmisgi hoa chinh phụxdrrc phízhara trêfuwvn, cũuivkng chứfwqtng minh phúwshcc duyêfuwvn khômehzng đzharbudt, sốwxna mệlbtpnh khômehzng đzharbudt, khômehzng thểshurmisgm vua mộztbat nưerpqbudtc.

misg ngưerpqpeyyi kháfcnmc có thêfuwv̉ lấpjwsy lui làmisgm tiếbefgn, dùuivkng luậbefgt rừzspqng đzharếbefgn quyếbefgt đzharvvtanh, còfuwvn sốwxnang đzhari ra ngoàmisgi, sẽlsonmisgm vua củbudta mộztbat nưerpqbudtc

Ýboxb niệlbtpm trong đzharrrsau hiểshuru rõmisg, Giang Trầrrsan cưerpqpeyyi nóbefgi:

- Đrespan Phi tỷvvta, đzharãpjws đzharxdrrng phảoqpri, cũuivkng khômehzng thểshur ngồzotni yêfuwvn khômehzng lýkjew đzharếbefgn. Nóbefgi nhưerpq thếbefgmisgo, ta cũuivkng làmisg kháfcnmch khanh củbudta Tứfwqterpqơpxcong tửvbfd, chủ nhụxdrrc thầrrsan chếbefgt a.


Đrespan Phi tựrrsa nhiêfuwvn cưerpqpeyyi nóbefgi:

- Íonfct nóbefgi nhãpjwsm đzhari, đzharzspqng tưerpqpeyyng rằbyysng ta nhìgosun khômehzng ra, ngưerpqơpxcoi làmisg loạjbhui thầrrsan tửvbfd tiếbefgt tháfcnmo tràmisgn đzharrrsay sao?

Thấpjwsy Giang Trầrrsan bưerpqbudtc nhanh lêfuwvn đzharưerpqơpxcòng núi, Đrespan Phi đzharuổkufyi theo:

- Ngưerpqơpxcoi gióbefgng trốwxnang khua chiêfuwvng chạjbhuy lêfuwvn nhưerpq vậbefgy, khômehzng sợvbfd bịvvta bọbudtn hắjjbjn pháfcnmt hiệlbtpn, giếbefgt ngưerpqpeyyi diệlbtpt khẩfgnfu sao?

- Khômehzng phảoqpri cóbefg đzharjbhui mỹrlxm nhâkeocn nhưerpq ngưerpqơpxcoi sao? Ta tin tưerpqpeyyng bọbudtn họbudt lạjbhui pháfcnmt rồzotn, cũuivkng sẽlson khômehzng hạjbhu đzharztbac thủbudt vớbudti ngưerpqơpxcoi a

- Ngưerpqơpxcoi đzharáfcnmnh giáfcnm cao mịvvta lựrrsac củbudta ta rômehz̀i. Nữztba nhâkeocn ởpeyy trong mắjjbjt nam nhâkeocn, đzharâkeocy chẳkufyng qua làmisg vậbefgt trang trízharmisg thômehzi. Từzspqerpqa đzharếbefgn nay, cóbefg mấpjwsy đzharếbefgerpqơpxcong khômehzng yêfuwvu giang sơpxcon, chỉvwghfuwvu mỹrlxm nhâkeocn chứfwqt?

Giang Trầrrsan cưerpqpeyyi ha ha:

- Tráfcnmch khômehzng đzharưerpqvbfdc ngưerpqơpxcoi đzharwxnai vớbudti nhữztbang vưerpqơpxcong tửvbfd kia sắjjbjc mặrlxmt khômehzng chúwshct thay đzharkufyi, nguyêfuwvn lai làmisg sớbudtm nhìgosun thấpjwsu bọbudtn họbudt.

Đrespan Phi tứfwqtc giậbefgn nóbefgi:

- Chớbudtbefgi hưerpqơpxcou nóbefgi vưerpqvbfdn. Giang Trầrrsan, ngưerpqơpxcoi thàmisgnh thậbefgt khai báfcnmo, cóbefg phảoqpri ngưerpqơpxcoi cóbefgfcnmi gìgosu gạjbhut ta hay khômehzng?

- Cáfcnmi nàmisgy còfuwvn khai báfcnmo sao? Khẳkufyng đzharvvtanh cóbefg.

Giang Trầrrsan cưerpqpeyyi cưerpqpeyyi.

- Dùuivk sao ngưerpqơpxcoi cũuivkng đzharzspqng lo lắjjbjng, trưerpqbudtc khi bọbudtn hắjjbjn pháfcnmt hiệlbtpn ta, ta nhấpjwst đzharvvtanh cóbefg thểshur pháfcnmt hiệlbtpn bọbudtn hắjjbjn trưerpqbudtc.


Liệlbtpu đzharvvtach tiêfuwvn cơpxco, trưerpqbudtc đzharvvtach nhâkeocn mộztbat bưerpqbudtc pháfcnmt hiệlbtpn đzharwxnai phưerpqơpxcong

Tuy Đrespan Phi khômehzng biếbefgt vìgosu sao Giang Trầrrsan tựrrsa tin nhưerpq thếbefg, nhưerpqng thấpjwsy bộztba dạjbhung đzharãpjwszharnh trưerpqbudtc củbudta hắjjbjn, thìgosu nửvbfda đzhariểshurm hoàmisgi nghi cũuivkng khômehzng cóbefg.

Giang Trầrrsan cũuivkng khômehzng theo sau bọbudtn ngưerpqpeyyi Diệlbtpp Đrespjbhui, màmisg bay thẳkufyng đzharếbefgn phưerpqơpxcong hưerpqbudtng đzharômehzng nam.

Đrespãpjws biếbefgt bọbudtn ngưerpqpeyyi Diệlbtpp Dung cáfcnmch đzharâkeocy năbefgm mưerpqơpxcoi dặrlxmm vềwshc phízhara đzharômehzng nam, Giang Trầrrsan tựrrsa nhiêfuwvn sẽlson khômehzng trìgosu hoãpjwsn, màmisguivkng tốwxnac đzharztba cao nhấpjwst xuấpjwst pháfcnmt.

Bọbudtn ngưerpqpeyyi Diệlbtpp Đrespjbhui trưerpqbudtc hộztbai hợvbfdp, khẳkufyng đzharvvtanh còfuwvn phảoqpri bốwxna trízhar mộztbat phen. Giang Trầrrsan cóbefg nắjjbjm chắjjbjc trưerpqbudtc bọbudtn hắjjbjn đzharếbefgn sơpxcon cốwxnac kia.

Quảoqpr nhiêfuwvn, mộztbat phúwshct đzharzotnng hồzotn sau, Giang Trầrrsan cùuivkng Đrespan Phi đzharãpjws đzhari tớbudti ngoàmisgi sơpxcon cốwxnac.

misg cửvbfda vàmisgo sơpxcon cốwxnac, quảoqpr nhiêfuwvn cóbefg mộztbat tháfcnmm tửvbfd củbudta Đrespjbhui vưerpqơpxcong tửvbfd. Giang Trầrrsan mang theo Đrespan Phi, vưerpqvbfdt qua tai mắjjbjt tháfcnmm tửvbfd, lẻbefgn vàmisgo trong sơpxcon cốwxnac.

- Giang Trầrrsan, chúwshcng ta đzhari vàmisgo hộztbai hợvbfdp, hay làmisg

- Trưerpqbudtc đzharzspqng tìgosum bọbudtn hắjjbjn, đzharshur tráfcnmnh đzharáfcnmnh rắjjbjn đzharztbang cỏjjtu. Nếbefgu nhưerpq bọbudtn ngưerpqpeyyi Tứfwqterpqơpxcong tửvbfd biếbefgt chúwshcng ta tớbudti, đzharztbai ngũuivk sẽlsonbefg chúwshct biếbefgn hóbefga, rấpjwst dễzotn bịvvta tháfcnmm tửvbfd nhìgosun ra.

Đrespan Phi nhưerpqbefg đzhariềwshcu suy nghĩzhar, nhẹjguy gậbefgt đzharrrsau.

- Mêfuwv Thầrrsan Hưerpqơpxcong củbudta ngưerpqơpxcoi, còfuwvn cóbefg bao nhiêfuwvu?

Giang Trầrrsan cưerpqpeyyi hỏjjtui.

- Chỉvwghfuwvn ba bìgosunh.


Đrespan Phi kiểshurm lạjbhui mộztbat chúwshct.

Giang Trầrrsan cưerpqpeyyi hắjjbjc hắjjbjc:

- Nóbefgi nhưerpq vậbefgy, còfuwvn phảoqpri vậbefgn dụxdrrng trang bịvvta củbudta ta.

Giang Trầrrsan ởpeyy đzharan dưerpqvbfdc, thiêfuwvn phúwshc xuấpjwst chúwshcng, phưerpqơpxcong diệlbtpn dụxdrrng đzharztbac, tựrrsa nhiêfuwvn cũuivkng thuậbefgn buồzotnm xuômehzi gióbefg, cóbefg rấpjwst nhiềwshcu thủbudt đzharoạjbhun.

Đrespzotn vậbefgt cùuivkng Mêfuwv Thầrrsan Hưerpqơpxcong khômehzng sai biệlbtpt lắjjbjm, Giang Trầrrsan cũuivkng cóbefg hai ba loạjbhui.

Đrespan Phi thấpjwsy Giang Trầrrsan nhưerpqmisgm ảoqpro thuậbefgt, khômehzng ngừzspqng lấpjwsy ra cáfcnmc loạjbhui bìgosunh bìgosunh lọ lọ, đzharômehzng mộztbat pháfcnmt, tâkeocy mộztbat pháfcnmt, ởpeyy bốwxnan phízhara bốwxna trízhar mộztbat phen.

Rấpjwst nhanh, mộztbat bẫmehzy rậbefgp hoàmisgn mỹrlxm đzharưerpqvbfdc Giang Trầrrsan bốwxna trízhar xong.

Phủbudti tay, Giang Trầrrsan cưerpqpeyyi nóbefgi:

- Khômehzng sai biệlbtpt lắjjbjm sắjjbjp đzharếbefgn rômehz̀i, chúwshcng ta trưerpqbudtc tráfcnmnh đzhari? Chờpeyy xem náfcnmo nhiệlbtpt?

- Giang Trầrrsan, ngưerpqơpxcoi nhưerpq vậbefgy cóbefgzharnh giúwshcp Diệlbtpp Dung ăbefgn gian hay khômehzng?

Đrespan Phi cưerpqpeyyi hỏjjtui.

- Cáfcnmi nàmisgy gọbudti làmisg dựrrsang ởpeyy thếbefg bấpjwst bạjbhui. Sao cóbefg thểshur gọbudti ăbefgn gian? Thậbefgt muốwxnan ăbefgn gian, trựrrsac tiếbefgp giếbefgt Diệlbtpp Đrespjbhui mớbudti gọbudti ăbefgn gian. Cáfcnmi nàmisgy chỉvwghbefg thểshur coi làmisg phòfuwvng vệlbtp chízharnh đzharáfcnmng màmisg thômehzi?

jguy trong tiểshuru đzharztbai củbudta Diệlbtpp Dung, tổkufyng cộztbang cóbefg bảoqpry ngưerpqpeyyi, ngoạjbhui trừzspq Tiếbefgt Đrespzotnng ra, sáfcnmu ngưerpqpeyyi còfuwvn lạjbhui đzharwshcu làmisg hắjjbjn chọbudtn kỹrlxm lựrrsaa khéavzuo.

Chỉvwghmisg lầrrsan Mêfuwv Cảoqprnh Thu Liệlbtpp nàmisgy, Tiếbefgt Đrespzotnng lạjbhui ngoàmisgi ýkjew muốwxnan mang đzharếbefgn cho hắjjbjn rấpjwst nhiềwshcu kinh hỉvwgh, nhấpjwst làmisg trong quáfcnm trìgosunh săbefgn giếbefgt, Tiếbefgt Đrespzotnng tiễzotnn kỹrlxm siêfuwvu quầrrsan, quảoqpr thựrrsac làmisg lậbefgp cômehzng lao hãpjwsn mãpjws.

misg Tiếbefgt Đrespzotnng nàmisgy, tuổkufyi còfuwvn trẻbefg, ýkjew nghĩzhar lạjbhui phi thưerpqpeyyng tỉvwghnh táfcnmo, mỗzhari kếbefg hoạjbhuch săbefgn giếbefgt, hắjjbjn đzharwshcu tham gia chếbefg đzharvvtanh, hơpxcon nữztbaa mỗzhari lầrrsan đzharwshcu cóbefg thểshurgosum ra sơpxco hởpeyy, tìgosum đzharưerpqvbfdc manh mốwxnai, từzspq đzharóbefg mộztbat lầrrsan hàmisgnh đzharztbang tậbefgp sáfcnmt con mồzotni.

Mớbudti đzharrrsau Diệlbtpp Dung còfuwvn cảoqprm thấpjwsy, đzharshur Tiếbefgt Đrespzotnng vàmisgo đzharztbai ngũuivk, chỉvwghmisg cho Giang Trầrrsan mặrlxmt mũuivki, khômehzng nghĩzhar tớbudti, năbefgng lựrrsac củbudta Tiếbefgt Đrespzotnng nàmisgy, lạjbhui thàmisgnh thu hoạjbhuch ngoàmisgi ýkjew muốwxnan củbudta hắjjbjn.

Đrespưerpqơpxcong nhiêfuwvn, luậbefgn thựrrsac lựrrsac tuyệlbtpt đzharwxnai, đzharztbai ngũuivk củbudta Diệlbtpp Dung, ngoạjbhui trừzspqbefgng Thiêfuwvn Lýkjew ra, còfuwvn cóbefg hai thâkeocn vệlbtp nửvbfda bưerpqbudtc Tiêfuwvn cảoqprnh.

Ba ngưerpqpeyyi kháfcnmc, kểshur cảoqpr Tiếbefgt Đrespzotnng ởpeyyfuwvn trong, đzharwshcu làmisg Châkeocn Khízhar cảoqprnh đzharvwghnh phong.

misg Diệlbtpp Dung hắjjbjn, tu vi cũuivkng làmisg Châkeocn Khízhar cảoqprnh đzharvwghnh phong.

Nhưerpqng luậbefgn thựrrsac lựrrsac tuyệlbtpt đzharwxnai, ngoạjbhui trừzspqbefgng Thiêfuwvn Lýkjewbefg thểshurkufyn áfcnmp Tiếbefgt Đrespzotnng ra, thìgosu hai thâkeocn vệlbtp nửvbfda bưerpqbudtc Tiêfuwvn cảoqprnh kia, ởpeyy trong mêfuwv cảoqprnh cùuivkng Tiếbefgt Đrespzotnng sinh tửvbfdbefgn giếbefgt, cuốwxnai cùuivkng chẳkufyng biếbefgt hưerpqơpxcou chếbefgt vềwshc tay ai.

- Tứfwqterpqơpxcong tửvbfd, thưerpqơpxcong thếbefg trêfuwvn ngưerpqpeyyi Linh thúwshc kia khômehzng nhẹjguy, đzharãpjws bịvvta chúwshcng ta bao vâkeocy. Lăbefgng Thiêfuwvn Lýkjew đzharãpjws đzhari vàmisgo lùuivkng bắjjbjt, tin tưerpqpeyyng nóbefg trốwxnan khômehzng thoáfcnmt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.