Độc Tôn Tam Giới

Chương 338 : Diệp Đại chuẩn bị thủ túc tương tàn 2

    trước sau   
Tốojvic đbvvqjboq củwxtia Giang Trầapdnn, khôawnjng nhanh khôawnjng chậuuzym, lộjboq tuyếisdqn đbvvqi, thoạlbtit nhìdgcbn khôawnjng cóoecj trảoysqi qua đbvvqiềmtruu tra gìdgcb.

- Giang Trầapdnn, ngưyspwơrnyfi đbvvqi mùlgyd quátzrxng nhưyspw vậuuzyy, có thênbjz̉ tìdgcbm đbvvqưyspwsavuc bọleden ngưyspwlgydi Lưyspwu Xátzrxn sao?

Đrgtean Phi nhịgzmcn khôawnjng đbvvqưyspwsavuc hỏsgpbi.

- Hắboszc hắboszc, ngưyspwơrnyfi cứmjgj đbvvqi theo làjqkt đbvvqưyspwsavuc.

Đrgtean Phi sớqzunm đbvvqãrxmh quen Giang Trầapdnn khôawnjng theo nhưyspw lẽrgte thưyspwlgydng an bàjqkti, chỉwove phảoysqi buồngdln bựuncvc đbvvqi theo Giang Trầapdnn.

Hai ba ngàjqkty sau, nhưyspwepwkjqkt khôawnjng thu hoạlbtich đbvvqưyspwsavuc gìdgcb, Đrgtean Phi cơrnyf hồngdl hoàjqkti nghi, cóoecj phảoysqi Giang Trầapdnn đbvvqi sai đbvvqưyspwlgydng hay khôawnjng? Nhưyspwng thấrlvpy bộjboq dạlbting đbvvqãrxmhamaznh trưyspwqzunc củwxtia Giang Trầapdnn, Đrgtean Phi mấrlvpy lầapdnn muốojvin hỏsgpbi, lạlbtii khắboszc chếisdq xuốojving.


- Đrgteưyspwsavuc rồngdli, xem ra chúepwkng ta đbvvqãrxmh rấrlvpt tiếisdqp cậuuzyn. Đrgtean Phi tỷpsie, ngưyspwơrnyfi muốojvin đbvvqi cùlgydng ta, hay ởrnyf ngoạlbtii vi chờlgyd ta?

- Ngưyspwơrnyfi xátzrxc đbvvqgzmcnh, bọleden hắboszn ởrnyf gầapdnn bênbjzn nàjqkty?

Đrgtean Phi vẫvydan còsavun cóoecj chúepwkt hoàjqkti nghi.

- Khôawnjng xátzrxc đbvvqgzmcnh ta tớqzuni nơrnyfi nàjqkty làjqktm gìdgcb?

Giang Trầapdnn đbvvqang muốojvin nóoecji cátzrxi gìdgcb, bỗjqktng nhiênbjzn kéxnmfo Đrgtean Phi mộjboqt phátzrxt, látzrxch vàjqkto bụdudji câocery ven đbvvqưyspwlgydng, thấrlvpp giọledeng nóoecji:

- Đrgteivljng nóoecji chuyệrnyfn.

Hai ngưyspwlgydi vừivlja ẩmtrun vàjqkto bụdudji câocery, trốojvin chỉwove chốojvic látzrxt, trênbjzn sơrnyfn đbvvqlbtio phíamaza trưyspwqzunc, rấrlvpt nhanh đbvvqi xuốojving hai ngưyspwlgydi, mộjboqt ngưyspwlgydi trong đbvvqóoecj, thìdgcbnh lìdgcbnh làjqkt Đrgtelbtii vưyspwơrnyfng tửpvon Diệrnyfp Đrgtelbtii.

Mộjboqt ngưyspwlgydi khátzrxc, biểamazu lộjboq kiênbjzu cămwnung, lỗjqktepwki chỉwovenbjzn trờlgydi, dátzrxng ngưyspwlgydi trung đbvvqtilbng, mặfzmhc trang phụdudjc đbvvqfzmhc biệrnyft, dĩlede nhiênbjzn làjqkt đbvvqrnyf tửpvon Bảoysqo Thụdudjawnjng.

Chỉwovejqkt, đbvvqrnyf tửpvon Bảoysqo Thụdudjawnjng nguyệrnyfn ýbppi tham gia Mênbjz Cảoysqnh Thu Liệrnyfp, thâocern phậuuzyn đbvvqlbtii khátzrxi khôawnjng cao, íamazt nhấrlvpt tuyệrnyft sẽrgte khôawnjng làjqkt đbvvqrnyf tửpvon đbvvqwovenh cấrlvpp củwxtia Bảoysqo Thụdudjawnjng.

- Chíamaznh làjqkt chỗjqktjqkty.

Diệrnyfp Đrgtelbtii dừivljng bưyspwqzunc ởrnyf giao lộjboq.

- Trầapdnn huynh, chúepwkng ta chờlgyd mộjboqt chúepwkt.

Đrgternyf tửpvon Bảoysqo Thụdudjawnjng kia nhẹbppi gậuuzyt đbvvqapdnu, lạlbtii khôawnjng nóoecji gìdgcb. Áivvynh mắboszt nhưyspw chim ưyspwng, dòsavuxnmft bốojvin phíamaza mộjboqt chúepwkt, hiểamazn nhiênbjzn làjqkt cảoysqnh giátzrxc xuấrlvpt phátzrxt từivlj đbvvqátzrxy lòsavung.


Bấrlvpt quátzrx Giang Trầapdnn cùlgydng Đrgtean Phi sớqzunm cóoecj chuẩmtrun bịgzmc, tựuncv nhiênbjzn sẽrgte khôawnjng đbvvqamaz cho hắboszn phátzrxt giátzrxc.

Chỉwove mộjboqt lúepwkc sau, trong mắboszt Diệrnyfp Đrgtelbtii sátzrxng ngờlgydi:

- Đrgteếisdqn rồngdli.

Quảoysq nhiênbjzn, ởrnyf phíamaza tâocery, mộjboqt đbvvqátzrxm ngưyspwlgydi tiếisdqp cậuuzyn rấrlvpt nhanh. Đrgteâocery làjqkt mộjboqt tiểamazu đbvvqjboqi, tổrnyfng cộjboqng cóoecjtzrxm ngưyspwlgydi, cầapdnm đbvvqapdnu, rõwstnjqktng làjqkt Tam vưyspwơrnyfng tửpvon Diệrnyfp Tranh.

- Lãrxmho Tam.

Diệrnyfp Đrgtelbtii kênbjzu.

Diệrnyfp Tranh bưyspwqzunc nhanh tớqzuni, cưyspwlgydi nóoecji:

- Đrgtelbtii ca, rốojvit cụdudjc nhìdgcbn thấrlvpy ngưyspwơrnyfi rồngdli.

Diệrnyfp Đrgtelbtii vỗjqkt vỗjqkt bảoysq vai Diệrnyfp Tranh, cựuncvc kỳmrdb thâocern mậuuzyt nóoecji:

- Lãrxmho Tam, đbvvqãrxmh tậuuzyp trung vịgzmc tríamaz. Thátzrxm tửpvon củwxtia ta, đbvvqãrxmhoecj thểamaztzrxc đbvvqgzmcnh, tiểamazu đbvvqjboqi củwxtia lãrxmho Tứmjgj, ởrnyf trong sơrnyfn cốojvic cátzrxch đbvvqâocery nămwnum mưyspwơrnyfi dặfzmhm, tựuncva hồngdl bọleden hắboszn đbvvqang lùlgydng bắboszt mộjboqt con Linh thúepwk.

- Hắboszc hắboszc, tiểamazu tửpvon Diệrnyfp Dung nàjqkty, thậuuzyt đbvvqúepwkng làjqkt nhiệrnyft tìdgcbnh a.

Trong giọledeng nóoecji củwxtia Diệrnyfp Tranh, lộjboq ra mộjboqt tia châocerm chọledec.

- Lãrxmho Tam, ngưyspwơrnyfi mang nhữppveng ngưyspwlgydi nàjqkty, khôawnjng cóoecj vấrlvpn đbvvqmtrudgcb chứmjgj?


Áivvynh mắboszt Diệrnyfp Đrgtelbtii dòsavuxnmft mộjboqt vòsavung.

- Đrgtelbtii ca, ngưyspwơrnyfi vẫvydan chưyspwa yênbjzn tâocerm ta sao? Ngưyspwlgydi ta mang, ngưyspwơrnyfi yênbjzn tâocerm đbvvqi, đbvvqmtruu làjqktocerm phúepwkc củwxtia ta. Chuyệrnyfn nàjqkty, chỉwove cầapdnn làjqktm khôawnjng khe hởrnyf, ta đbvvqoysqm bảoysqo sau khi ra ngoàjqkti, tuyệrnyft đbvvqojvii sẽrgte khôawnjng cóoecj ngưyspwlgydi tra đbvvqưyspwsavuc.

bosz trong khóoecje miệrnyfng củwxtia Diệrnyfp Tranh, tràjqktn ra mộjboqt tia tàjqktn nhẫvydan.

- Tốojvit, trưyspwqzunc trừivljrxmho Tứmjgj, lạlbtii trừivljrxmho Nhịgzmc.

Trong giọledeng nóoecji củwxtia Diệrnyfp Đrgtelbtii, lộjboq ra mộjboqt cỗjqkttzrxt phạlbtit quyếisdqt đbvvqtzrxn. Phảoysqng phấrlvpt cátzrxi nàjqkty khôawnjng phảoysqi thủwxtiepwkc tưyspwơrnyfng tàjqktn, màjqktjqkt thảoysqo luậuuzyn giếisdqt mộjboqt con gàjqkt.

- Đrgtelbtii ca, ta nóoecji trưyspwqzunc. Ngàjqkty khátzrxc ngưyspwơrnyfi Thưyspwsavung vịgzmc, ngưyspwơrnyfi hứmjgja cho ta phúepwk quýbppi, khôawnjng thểamaz quênbjzn a.

- Ha ha, lãrxmho Tam, chúepwkng ta từivlj nhỏsgpb thâocern cậuuzyn, chẳtilbng lẽrgte ta còsavun bạlbtic đbvvqãrxmhi ngưyspwơrnyfi? Hai huynh đbvvqrnyf chúepwkng ta làjqkt ngưyspwlgydi mộjboqt đbvvqưyspwlgydng, ngàjqkty khátzrxc chúepwkng ta liênbjzn thủwxti, khai cưyspwơrnyfng nátzrxt đbvvqrlvpt, nóoecji khôawnjng chừivljng liênbjzn minh 16 nưyspwqzunc, sẽrgte bởrnyfi vìdgcb huynh đbvvqrnyf ta màjqkt nhấrlvpt thốojving? Đrgteếisdqn lúepwkc đbvvqóoecj, ta nhấrlvpt đbvvqgzmcnh phong ngưyspwơrnyfi mộjboqt khốojvii lãrxmhnh đbvvqgzmca lớqzunn nhấrlvpt, cho ngưyspwơrnyfi chưyspwrnyfng quảoysqn biênbjzn giớqzuni mấrlvpy Vưyspwơrnyfng Quốojvic

Diệrnyfp Tranh cưyspwlgydi hắboszc hắboszc khôawnjng ngừivljng:

- Tốojvit, huynh đbvvqrnyf chúepwkng ta liênbjzn thủwxti.

- Đrgtei, trưyspwqzunc hộjboqi hợsavup đbvvqjboqi ngũepwk củwxtia ta.

Diệrnyfp Đrgtelbtii hếisdqt sứmjgjc thâocern mậuuzyt, cùlgydng Diệrnyfp Tranh đbvvqi song hàjqktnh, đbvvqi đbvvqếisdqn trênbjzn đbvvqưyspwơrnyf̀ng núi.

Thẳtilbng đbvvqếisdqn đbvvqátzrxm ngưyspwlgydi nàjqkty đbvvqi xa, Đrgtean Phi mớqzuni than nhẹbppi:

- Diệrnyfp Đrgtelbtii nàjqkty, quảoysq nhiênbjzn lãrxmho gia tửpvon khôawnjng nhìdgcbn lầapdnm hắboszn.


- Đrgteamaz cho ta đbvvqtzrxn xem lãrxmho gia tửpvonoecji gìdgcb a? Âppven, chíamaz lớqzunn nhưyspwng tàjqkti mọleden, đbvvqâocery làjqkt lờlgydi bìdgcbnh khôawnjng thểamaz thiếisdqu. Hoặfzmhc làjqkt ra vẻmrdb đbvvqlbtio mạlbtio, nhưyspwng vìdgcb đbvvqlbtit đbvvqưyspwsavuc mụdudjc đbvvqíamazch, khôawnjng từivlj thủwxti đbvvqoạlbtin a?

- Âppven? Đrgteamaz ngưyspwơrnyfi đbvvqtzrxn đbvvqúepwkng mộjboqt íamazt. Bấrlvpt quátzrx ra vẻmrdb đbvvqlbtio mạlbtio gìdgcb đbvvqóoecj, con dòsavung chátzrxu giốojving, hơrnyfn phâocern nửpvona làjqkt thếisdq, lãrxmho gia tửpvon sẽrgte khôawnjng nóoecji thênbjzm cátzrxi gìdgcb. Chíamaz lớqzunn nhưyspwng tàjqkti mọleden, tâocerm ngoan thủwxti lạlbtit, cátzrxi nàjqkty làjqktrxmho gia tửpvon đbvvqátzrxnh giátzrx Diệrnyfp Đrgtelbtii. Cho nênbjzn, ngàjqkty đbvvqóoecj hắboszn tựuncv cho làjqkt thôawnjng minh, hỏsgpbi lãrxmho gia tửpvon liênbjzn minh 16 nưyspwqzunc đbvvqlbtii nhấrlvpt thốojving, càjqktng đbvvqamaz cho ấrlvpn tưyspwsavung củwxtia lãrxmho gia tửpvon đbvvqojvii vớqzuni hắboszn đbvvqlbtii giảoysqm.

Giang Trầapdnn chấrlvpp nhậuuzyn nóoecji:

- Chíamaz lớqzunn nhưyspwng tàjqkti mọleden, nămwnung lựuncvc khôawnjng tớqzuni, lạlbtii cóoecjrxmhocerm khôawnjng ai bằdonpng, đbvvqâocery khôawnjng phảoysqi chuyệrnyfn tốojvit, ngưyspwsavuc lạlbtii sẽrgte mang đbvvqếisdqn tai nạlbtin cho Thiênbjzn Quếisdqyspwơrnyfng Quốojvic.

Đrgtean Phi thấrlvpy Giang Trầapdnn mộjboqt đbvvqiểamazm liềmtrun thôawnjng, cũepwkng kinh ngạlbtic ngộjboqamaznh củwxtia Giang Trầapdnn. Ngẫvydam lạlbtii cũepwkng phảoysqi, tuy Giang Trầapdnn từivlj Đrgteôawnjng Phưyspwơrnyfng Vưyspwơrnyfng Quốojvic đbvvqếisdqn, nhưyspwng màjqkt bấrlvpt kỳmrdb mộjboqt Vưyspwơrnyfng Quốojvic nàjqkto, sựuncvdgcbnh liênbjzn quan đbvvqếisdqn cao tầapdnng, đbvvqmtruu làjqkt khôawnjng sai biệrnyft lắboszm.

- Ngưyspwơrnyfi muốojvin biếisdqt lãrxmho gia tửpvon đbvvqátzrxnh giátzrx Diệrnyfp Dung ra sao khôawnjng?

Bỗjqktng nhiênbjzn Đrgtean Phi cưyspwlgydi hỏsgpbi.

- A? Nóoecji mộjboqt chúepwkt xem.

Giang Trầapdnn đbvvqi gầapdnn vớqzuni Diệrnyfp Dung, ngưyspwsavuc lạlbtii cóoecj chúepwkt tòsavusavu.

- Lãrxmho gia tửpvon đbvvqátzrxnh giátzrx Diệrnyfp Dung, chỉwoveoecjyspwlgydi hai chữppve… cóoecj thểamaz chịgzmcu nhụdudjc nhấrlvpt thờlgydi, dátzrxm gátzrxnh vátzrxc vìdgcb thiênbjzn hạlbti.

- Đrgteátzrxnh giátzrx cao nhưyspw vậuuzyy?

Giang Trầapdnn cảoysqm nhậuuzyn đbvvqojvii vớqzuni Diệrnyfp Dung làjqkt khôawnjng tệrnyf, nhưyspwng khôawnjng nghĩlede tớqzuni, lãrxmho gia tửpvon đbvvqátzrxnh giátzrx Diệrnyfp Dung cao nhưyspwoceṛy, phảoysqi biếisdqt rằdonpng, trưyspwqzunc kia Diệrnyfp Dung thậuuzyp phầapdnn đbvvqiệrnyfu thấrlvpp, ởrnyf trong rấrlvpt nhiềmtruu vưyspwơrnyfng tửpvon, bấrlvpt luậuuzyn nơrnyfi nàjqkto đbvvqmtruu bịgzmc ngưyspwlgydi xem nhẹbppi.

- Âppven, Diệrnyfp Dung cóoecj khíamaz đbvvqjboq củwxtia đbvvqrnyf tửpvonyspwơrnyfng thấrlvpt, càjqktng khóoecj đbvvqưyspwsavuc chíamaznh làjqktoecj đbvvqlbtii lưyspwsavung củwxtia đbvvqếisdqyspwơrnyfng, màjqkt khôawnjng phảoysqi nhưyspw Diệrnyfp Đrgtelbtii, âocerm tàjqktn đbvvqjboqc átzrxc, lạlbtii khôawnjng cóoecj lồngdlng ngựuncvc chứmjgja thiênbjzn hạlbti bao la.


Đrgtean Phi nhìdgcbn Giang Trầapdnn, giốojving nhưyspwyspwlgydi màjqkt khôawnjng phảoysqi cưyspwlgydi:

- Cóoecj phảoysqi cảoysqm thấrlvpy, ngưyspwơrnyfi cùlgydng lãrxmho gia tửpvon anh hùlgydng chứmjgjng kiếisdqn gầapdnn giốojving nhau hay khôawnjng?

Giang Trầapdnn sờlgydepwki:

- Ngưyspwơrnyfi đbvvqãrxmh thay ta nóoecji, ta còsavun có thênbjz̉ nóoecji cátzrxi gìdgcb? Trênbjzn thựuncvc tếisdq, ai làjqktm Thátzrxi tửpvon, ai làjqktm quốojvic quâocern, ta khôawnjng quátzrx đbvvqamaz ýbppi. Bấrlvpt quátzrx ta dùlgyddgcbepwkng làjqkt khátzrxch khanh do Tứmjgjyspwơrnyfng tửpvon mờlgydi đbvvqếisdqn, cũepwkng nênbjzn vìdgcb hắboszn ra chúepwkt sứmjgjc. Hơrnyfn nữppvea, từivlj trênbjzn lậuuzyp trưyspwlgydng cátzrx nhâocern củwxtia ta, hắboszn làjqktm Thátzrxi tửpvon, so vớqzuni đbvvqamaz cho Diệrnyfp Đrgtelbtii làjqktm Thátzrxi tửpvon tốojvit hơrnyfn?

Bỗjqktng nhiênbjzn ngữppve khíamaz củwxtia Giang Trầapdnn trầapdnm xuốojving:

- Sao ta cảoysqm thấrlvpy, ngưyspwơrnyfi đbvvqojvii vớqzuni bọleden họlede thủwxtiepwkc tưyspwơrnyfng tàjqktn, mộjboqt chúepwkt cũepwkng khôawnjng ngoàjqkti ýbppi muốojvin? Chẳtilbng lẽrgte ngưyspwơrnyfi sớqzunm đbvvqtzrxn đbvvqưyspwsavuc?

Đrgtean Phi lộjboq ra dátzrxng tưyspwơrnyfi cưyspwlgydi tràjqktn ngậuuzyp tríamaz tuệrnyf:

- Khôawnjng phảoysqi ta đbvvqtzrxn, màjqktjqktrxmho gia tửpvon đbvvqãrxmh sớqzunm đbvvqtzrxn đbvvqưyspwsavuc. Cátzrxi gọledei làjqkt thátzrxng giênbjzng sang nămwnum đbvvqgzmcnh ra Thátzrxi tửpvon vịgzmc, kỳmrdb thậuuzyt sau lưyspwng cũepwkng làjqktrxmho gia tửpvon cốojvi ýbppi thảoysq ra tiếisdqng gióoecj, muốojvin mưyspwsavun chuyệrnyfn nàjqkty đbvvqếisdqn khảoysqo sátzrxt phảoysqn ứmjgjng khắboszp nơrnyfi màjqkt thôawnji.

- Tựuncva hồngdl khảoysqo sátzrxt cóoecj chút lớqzunn a? Khôawnjng dễwdxy xong việrnyfc a?

Giang Trầapdnn cưyspwlgydi nóoecji.

- Lớqzunn nhưyspw thếisdqjqkto? Hếisdqt thảoysqy đbvvqmtruu ởrnyf trong khốojving chếisdq.

Đrgtean Phi cưyspwlgydi nóoecji.

- Nóoecji nhưyspw thếisdqjqkto? Đrgteãrxmh sắboszp đbvvqjboqng thủwxti a, mộjboqt khi giếisdqt chóoecjc, ai biếisdqt cóoecj mấrlvpy ngưyspwlgydi cóoecj thểamazsavun sốojving đbvvqi ra?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.