Độc Tôn Tam Giới

Chương 337 : Diệp Đại chuẩn bị thủ túc tương tàn 1

    trước sau   
Chỉscwb thấrauty trong bụvwryi câwafay, mộwidat bóvqgjng đsoxnen lưdroaspgjt ra, đsoxnúrflpng làazdr đsoxnahfe tửqqik củvvina Càazdrn Lam Bắctcvc Cung Lưdroau Xáspgjn.

- Lưdroau Xáspgjn, ngưdroaơdroai tớspgji nơdroai nàazdry làazdrm gìwgcn?

droau Xáspgjn kia nhìwgcnn nhìwgcnn Giang Trầljiin, lạvvini nhìwgcnn Đuutwan Phi mộwidat chúrflpt, cưdroagjgri lạvvinnh nóvqgji:

- Ta đsoxni ngang qua, mắctcvc mớspgjwgcn tớspgji ngưdroaơdroai?

- Cúrflpt xa mộwidat chúrflpt.

Trêrvkbn mặdykst âwafam tàazdrn củvvina Lưdroau Xáspgjn, hiệahfen lêrvkbn mộwidat đsoxnvvino sáspgjt cơdroa:


- Giang Trầljiin, nơdroai nàazdry làazdr thếqgii giớspgji mêrvkb cảljiinh, ngưdroaơdroai tốtqqnt nhấrautt miệahfeng sạvvinch mộwidat chúrflpt. Đuutwjntvng đsoxnmqkk ta tìwgcnm đsoxnưdroahgfmc cáspgji cớspgj giếqgiit ngưdroaơdroai.

- Giếqgiit ta?

Giang Trầljiin khoan thai cưdroagjgri cưdroagjgri.

- Chỉscwb bằjzarng têrvkbn lưdroahgfmng tíxkxhnh ngưdroaơdroai?

droau Xáspgjn lạvvini mộwidat lầljiin nữudsca nghe đsoxnưdroahgfmc xưdroang hôaymussdj nhụvwryc kia, trêrvkbn mặdykst lộwida ra biểmqkku lộwida nhưdroa đsoxnwidac xàazdr:

- Giang Trầljiin, ngưdroaơdroai têrvkbn súrflpc sinh nàazdry, trưdroaspgjc đsoxnmqkk cho ngưdroaơdroai đsoxnctcvc ýanvg mộwidat hồdroai.

Ngoàazdri dựefby đsoxnspgjn củvvina mọhewwi ngưdroagjgri, Lưdroau Xáspgjn hậxlrmn Giang Trầljiin thấrautu xưdroaơdroang, lầljiin nàazdry lạvvini khôaymung dâwafay dưdroaa, thâwafan hìwgcnnh lóvqgje lêrvkbn, biếqgiin mấrautt ởyywb trong cáspgjnh đsoxndroang báspgjt ngáspgjt.

Giang Trầljiin khẽxlrm chau màazdry, nhìwgcnn phưdroaơdroang hưdroaspgjng Lưdroau Xáspgjn biếqgiin mấrautt, nhưdroavqgj đsoxniềssagu suy nghĩhkjn.

rflpc nàazdry, Đuutwan Phi đsoxni tớspgji, biểmqkku lộwida lạvvinnh nhạvvint, đsoxniềssagm nhiêrvkbn nhưdroa khôaymung cóvqgj việahfec gìwgcn, phảljiing phấrautt sựefbywgcnnh vừjntva rồdroai căqjban bảljiin khôaymung cóvqgj pháspgjt sinh qua.

qjbang củvvina nữudsc nhâwafan, nhưdroa kim đsoxnáspgjy biểmqkkn, Giang Trầljiin thấrauty Đuutwan Phi nhưdroa vậxlrmy, trong nộwidai tâwafam cũssdjng khôaymung dáspgjm nghĩhkjnazdrng thậxlrmt sựefby khôaymung cóvqgj việahfec gìwgcn.

- Thếqgii giớspgji mêrvkb cảljiinh nàazdry rấrautt lớspgjn, hắctcvn nóvqgji đsoxni ngang qua, ngưdroaơdroai tin tưdroayywbng sao?

Giang Trầljiin hỏrvkbi.

- Khôaymung sao cảljii.


Tháspgji đsoxnwida củvvina Đuutwan Phi rấrautt siêrvkbu nhiêrvkbn.

- Cho hắctcvn mưdroagjgri láspgj gan, hắctcvn cũssdjng khôaymung dáspgjm giưdroaơdroang oai ởyywb trong thếqgii giớspgji mêrvkb cảljiinh.

- Mặdyksc dùfbok nhưdroa thếqgii, nhưdroang nếqgiiu cóvqgj mộwidat đsoxnôaymui mắctcvt vụvwryng trộwidam nhìwgcnn mìwgcnnh, cảljiim giáspgjc trong nộwidai tâwafam, sẽxlrm khôaymung đsoxnưdroahgfmc tựefby nhiêrvkbn nhưdroa ăqjban phảljiii con ruồdroai.

Giang Trầljiin vẫdyksn rấrautt khóvqgj chịscwbu.

- Xem khôaymung vừjntva mắctcvt, vậxlrmy giếqgiit hắctcvn đsoxni.

Đuutwan Phi thảljiin nhiêrvkbn nóvqgji.

- Cáspgji gìwgcn?

Giang Trầljiin sữudscng sờgjgr.

- Khôaymung phảljiii nóvqgji trong thếqgii giớspgji mêrvkb cảljiinh, khôaymung thểmqkk giảljiii quyếqgiit tưdroaspgjn sao?

- Quy tắctcvc làazdr chếqgiit, ngưdroagjgri làazdr sốtqqnng.

Ngữudsc khíxkxh củvvina Đuutwan Phi nhàazdrn nhạvvint, bỗrautng nhiêrvkbn thanh âwafam sâwafau kíxkxhn.

- Quy tắctcvc khôaymung cho phépustp nam nhâwafan khi dễybsg nữudsc nhâwafan, ngưdroaơdroai khôaymung phảljiii khi dễybsg ta sao?

Giang Trầljiin ngưdroahgfmng ngùfbokng cưdroagjgri, sờgjgrrvkbn mũssdji, khôaymung phảljiin báspgjc đsoxnưdroahgfmc.


azdro khíxkxhvqgj chúrflpt cổrbpk quáspgji, sau mộwidat hồdroai trầljiim mặdyksc khóvqgj chịscwbu nổrbpki, vẫdyksn làazdr Đuutwan Phi pháspgj vỡhgfm cụvwryc diệahfen khóvqgj xửqqikazdry.

- Giang Trầljiin, thựefbyc xin lỗrauti.

- Cáspgji gìwgcn?

Giang Trầljiin nhíxkxhu màazdry.

- Tựefbya hồdroa lờgjgri nàazdry làazdr ta nóvqgji a.

- Ta khôaymung nêrvkbn tùfboky hứtcpqng, cũssdjng khôaymung nêrvkbn vẽxlrm xấrautu ởyywb trêrvkbn mặdykst ngưdroaơdroai.

Giang Trầljiin lạvvini khôaymung nghĩhkjn rằjzarng, khẩdroau khíxkxh củvvina Đuutwan Phi, dĩhkjn nhiêrvkbn làazdr nhưdroa vậxlrmy.

- Đuutwưdroahgfmc rồdroai, ta thừjntva nhậxlrmn, do chuyệahfen ngàazdry hôaymum qua cóvqgj chút áspgjp lựefbyc, nhấrautt thờgjgri khôaymung khốtqqnng chếqgii đsoxnưdroahgfmc. Nam nhâwafan đsoxnáspgjnh nữudsc nhâwafan, đsoxnssagu làazdr khôaymung đsoxnúrflpng.

Trêrvkbn thựefbyc tếqgii, Giang Trầljiin đsoxnáspgjnh, cũssdjng khôaymung tíxkxhnh làazdr đsoxnáspgjnh thậxlrmt. Chỉscwb nhưdroa đsoxnvvini nhâwafan giáspgjo huấrautn hàazdri tửqqik, đsoxnáspgjnh cho cóvqgj lệahfeazdr thôaymui.

- Ngưdroaơdroai còqjban nóvqgji.

Đuutwan Phi thẹglldn thùfbokng hàazdrm giậxlrmn.

- Đuutwưdroahgfmc rồdroai, ta khôaymung nóvqgji. Thuậxlrmn tiệahfen nóvqgji mộwidat câwafau, co dãhoivn khôaymung tệahfe.

Giang Trầljiin cưdroagjgri ha ha.


- Lưdroau manh.

Đuutwan Phi dưdroaspgji tìwgcnnh thếqgii cấrautp báspgjch mởyywb miệahfeng mắctcvng, lậxlrmp tứtcpqc thởyywbazdri.

- Giang Trầljiin, ngưdroaơdroai thậxlrmt làazdr mộwidat tiểmqkku áspgjc ma, ta cảljii đsoxngjgri nàazdry, cũssdjng khôaymung ăqjban qua thiệahfet thòqjbai lớspgjn nhưdroa vậxlrmy.

- Ngưdroaơdroai còqjban chịscwbu thiệahfet? Bốtqqnn con thúrflp con Linh thúrflp, ta nhìwgcnn ngưdroaơdroai chỉscwb thiếqgiiu nằjzarm mơdroassdjng cưdroagjgri ra tiếqgiing rôaymùi.

Vừjntva nhắctcvc tớspgji thúrflp con Linh thúrflp, quảljii nhiêrvkbn thoáspgjng cáspgji đsoxnãhoiv tớspgji cảljiim xúrflpc, vẻltxi mặdykst cưdroagjgri đsoxnctcvc ýanvg, đsoxnmqkk giỏrvkb trúrflpc trêrvkbn lưdroang xuốtqqnng.

Bốtqqnn thúrflp con vừjntva sinh, hiểmqkkn nhiêrvkbn còqjban khôaymung ràazdrnh thếqgii sựefby, thìwgcn thầljiim pháspgjt ra cáspgjc loạvvini thanh âwafam, đsoxntqqni vớspgji hai ngưdroagjgri Giang Trầljiin nháspgjy mắctcvt ra hiệahfeu.

- Giang Trầljiin, ngưdroaơdroai nóvqgji chúng cóvqgj đsoxnóvqgji hay khôaymung?

- Nóvqgji nhảljiim, ngưdroaơdroai khôaymung thấrauty con mắctcvt bọhewwn nóvqgj đsoxnóvqgji đsoxnếqgiin xáspgjm ngắctcvt sao?

Giang Trầljiin lấrauty tráspgji câwafay háspgji từjntv trong đsoxnwidang quậxlrmt, népustm vàazdro mấrauty quảljii.

Bốtqqnn thúrflp con liềssagn lao lêrvkbn tranh đsoxnoạvvint.

Đuutwmqkk cho Đuutwan Phi khôaymung nghĩhkjn tớspgji làazdr, bốtqqnn thúrflp con nàazdry bìwgcnnh thưdroagjgrng ởyywb chung rấrautt hòqjbaa hợhgfmp, nhưdroang khi xuấrautt hiệahfen đsoxndroa ăqjban, lạvvini dịscwb thưdroagjgrng hung hãhoivn, lẫdyksn nhau tranh đsoxnrautu, tưdroa thếqgii đsoxnssagu làazdr cắctcvn xépust nhau.

- Linh thúrflp giớspgji, quảljii nhiêrvkbn mạvvinnh đsoxnưdroahgfmc yếqgiiu thua, khôaymun sốtqqnng mốtqqnng chếqgiit.

- Cóvqgj ýanvg tứtcpqwgcn?
Đuutwan Phi cóvqgj chúrflpt khóvqgj hiểmqkku.

- Rấrautt đsoxnơdroan giảljiin, bốtqqnn thúrflp con nàazdry, tuy làazdr mộwidat mẹglld sinh ra, nhưdroang cuốtqqni cùfbokng khẳemwang đsoxnscwbnh chỉscwbvqgj mộwidat con cóvqgj thểmqkkqjban sốtqqnng. Bọhewwn nóvqgj tầljiim đsoxnóvqgj, khẳemwang đsoxnscwbnh phảljiii giếqgiit huynh đsoxnahfe, ăqjban tưdroaơdroai huynh đsoxnahfe, cuốtqqni cùfbokng mộwidat con trổrbpk hếqgiit tàazdri năqjbang, mơdroái làazdr ngưdroagjgri thắctcvng cuốtqqni cùfbokng. Ngưdroaơdroai nhìwgcnn tưdroa thếqgii bọhewwn nóvqgj tranh đsoxnoạvvint đsoxndroa ăqjban liềssagn biếqgiit. Cóvqgj lẽxlrm, sau khi thàazdrnh niêrvkbn, vìwgcn tranh đsoxnoạvvint lãhoivnh đsoxnscwba, còqjban cóvqgj thểmqkk chépustm giếqgiit mẫdyksu thúrflp, khôaymung chếqgiit khôaymung ngớspgjt. Đuutwâwafay làazdrspgjch sinh tồdroan củvvina Linh thúrflp, vậxlrmt cạvvinnh thiêrvkbn trạvvinch, chúng sinh ởyywb trong vòqjbang tuầljiin hoàazdrn nàazdry, ai cũssdjng chạvviny khôaymung thoáspgjt Luâwafan Hồdroai.

ssdjng khôaymung phảljiii Giang Trầljiin nóvqgji ngoa, hắctcvn rấrautt hiểmqkku Linh thúrflp, cơdroa hồdroa đsoxnvvini bộwida phậxlrmn Linh thúrflp đsoxnssagu làazdr nhưdroa vậxlrmy. Linh tríxkxhazdrng cao, càazdrng sẽxlrm nhưdroa thếqgii.

Mộwidat núi khôaymung chứtcpqa hai hổrbpk, làazdr đsoxnvvino lýanvgazdry.

Ngưdroahgfmc lạvvini làazdr mộwidat íxkxht hung thúrflp cấrautp thấrautp, linh tríxkxh khôaymung mơdroả, hoặdyksc làazdr Linh thúrflp thiêrvkbn tíxkxhnh thíxkxhch tụvwry bầljiiy, mớspgji cóvqgj thểmqkk kếqgiit bạvvinn thàazdrnh đsoxnàazdrn.

xkxh dụvwry nhưdroa Kim Dựefbyc Kiếqgiim Đuutwiểmqkku.

Đuutwưdroaơdroang nhiêrvkbn khôaymung chỉscwbvqgj Kim Dựefbyc Kiếqgiim Đuutwiểmqkku, Đuutwvvini Thiêrvkbn Thếqgii Giớspgji, chủvvinng loạvvini Linh thúrflp nhiềssagu vôaymu sốtqqn kểmqkk, Linh thúrflp tụvwry bầljiiy cũssdjng rấrautt nhiềssagu, cóvqgj chúrflpt bầljiiy đsoxnàazdrn, thậxlrmm chíxkxhazdrm cho Vưdroaơdroang giảljii Linh thúrflp so vớspgji chúng cưdroagjgrng đsoxnvvini gấrautp mưdroagjgri gấrautp trăqjbam lầljiin, cũssdjng phảljiii nhưdroahgfmng bộwida lui binh.

Đuutwan Phi nhưdroavqgj đsoxniềssagu suy nghĩhkjn, mắctcvt đsoxnglldp ởyywb trêrvkbn mặdykst Giang Trầljiin dừjntvng lạvvini mộwidat láspgjt, thởyywbazdri:

- Giang Trầljiin, cóvqgjspgji gìwgcn ngưdroaơdroai khôaymung hiểmqkku khôaymung?

- Cóvqgjspgji gìwgcn ta khôaymung hiểmqkku sao?

Giang Trầljiin cưdroagjgri ha ha, đsoxnwidat nhiêrvkbn trêrvkbn mặdykst hiệahfen lêrvkbn mộwidat tia thưdroaơdroang cảljiim, cáspgji nàazdry thậxlrmt sựefbyazdrvqgj.

Thờgjgri khắctcvc nàazdry, hắctcvn chợhgfmt nhớspgj tớspgji kiếqgiip trưdroaspgjc, phụvwry thâwafan Thiêrvkbn Đuutwếqgii kiếqgiip trưdroaspgjc, hôaymum nay nhưdroa thếqgiiazdro? Màazdrwgcnnh, sao lạvvini chuyêrvkb̉n sinh đsoxnếqgiin thếqgii giớspgji nàazdry?

Nhữudscng chuyệahfen nàazdry, hắctcvn thậxlrmt sựefby khôaymung hiểmqkku, mặdyksc dùfbok hắctcvn họhewwc cứtcpqu Thiêrvkbn Nhâwafan, tri thứtcpqc kiếqgiip trưdroaspgjc cóvqgj mộwidat khôaymung hai Chưdroa Thiêrvkbn, đsoxntqqni vớspgji chuyệahfen nàazdry vẫdyksn hoàazdrn toàazdrn khôaymung biếqgiit gìwgcn cảljii.

- Đuutwan Phi tiểmqkku thưdroa, víxkxh dụvwry nhưdroa chúrflpng ta bâwafay giờgjgryywb trong vòqjbang tròqjban nàazdry, chúrflpng ta biếqgiit, chỉscwbazdr nhữudscng vậxlrmt trong vòqjbang tròqjban đsoxnóvqgj; sẽxlrm khôaymung biếqgiit thếqgii giớspgji ngoàazdri vòqjbang tròqjban. Khi chúrflpng ta bưdroaspgjc ra vòqjbang tròqjban đsoxnóvqgj, mớspgji biếqgiit, nguyêrvkbn lai đsoxndroa vậxlrmt chúrflpng ta biếqgiit, thậxlrmt sựefbyazdr quáspgj íxkxht.

Giang Trầljiin cảljiim kháspgji, lạvvini khôaymung phảljiii ra vẻltxi thâwafam trầljiim, màazdrazdr cảljiim xúrflpc dâwafang tràazdro.

Trong mắctcvt Đuutwan Phi bắctcvn ra vẻltxi kinh ngạvvinc. Nàazdrng khôaymung nghĩhkjn tớspgji, tíxkxhnh cáspgjch Giang Trầljiin khôaymui hàazdri, đsoxnwidat nhiêrvkbn, vâwafạy mà nóvqgji ra ngôaymun ngữudsc đsoxnmqkk cho ngưdroagjgri suy nghĩhkjnwafau xa nhưdroa vậxlrmy?

- Đuutwi thôaymui.

Ngay thờgjgri đsoxniểmqkkm Đuutwan Phi tinh tếqgii thưdroayywbng thứtcpqc lờgjgri nóvqgji củvvina Giang Trầljiin, Giang Trầljiin lạvvini nóvqgji mộwidat tiếqgiing

- Đuutwi nơdroai nàazdro?

Đuutwan Phi hỏrvkbi.

- Lưdroau Xáspgjn kia đsoxni theo Diệahfep Đuutwvvini, ta cảljiim thấrauty, lầljiin nàazdry hắctcvn xuấrautt hiệahfen cóvqgj chúrflpt quỷvauz dịscwb. Đuutwi xem xem, cóvqgj phảljiii tiểmqkku tửqqik Diệahfep Đuutwvvini kia đsoxnùfboka nghịscwbch chiêrvkbu gìwgcn hay khôaymung.

Đuutwan Phi nao nao, kỳymbg thậxlrmt nàazdrng khôaymung muốtqqnn lẫdyksn vàazdro vưdroaơdroang tửqqik tranh đsoxnrautu, đsoxntcpqng trêrvkbn lậxlrmp trưdroagjgrng siêrvkbu nhiêrvkbn củvvina nàazdrng, ai làazdrm Tháspgji tửqqik, ai làazdrm quốtqqnc quâwafan, kỳymbg thậxlrmt đsoxnssagu khôaymung sao cảljii.

fbok Diệahfep Đuutwvvini hay Diệahfep Dung làazdrm quốtqqnc quâwafan, ởyywb trưdroaspgjc mặdykst Đuutwan Phi nàazdrng, cũssdjng khôaymung dáspgjm giưdroaơdroang oai.

Bấrautt quáspgj, trảljiii qua chiếqgiin đsoxnrautu hôaymum qua, tựefbya hồdroa bấrautt tri bấrautt giáspgjc, Đuutwan Phi đsoxnãhoiv tiếqgiip nhậxlrmn sựefby thậxlrmt nhâwafan vậxlrmt chuyểmqkkn biếqgiin. Từjntv vừjntva mớspgji bắctcvt đsoxnljiiu nắctcvm quyêrvkb̀n chủ đsoxnạo khôaymung thảljii, đsoxnếqgiin lúrflpc nàazdry nghe theo Giang Trầljiin an bàazdri.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.