Độc Tôn Tam Giới

Chương 337 : Diệp Đại chuẩn bị thủ túc tương tàn 1

    trước sau   
Chỉelxw thấfbxgy trong bụloemi cârmhay, mộoofkt bónoukng đbctxen lưyhecpfeqt ra, đbctxúpfeqng làwjjl đbctxuydr tửghtj củpmqpa Càwjjln Lam Bắcsfpc Cung Lưyhecu Xámrgyn.

- Lưyhecu Xámrgyn, ngưyhecơdkezi tớpfeqi nơdkezi nàwjjly làwjjlm gìelxw?

yhecu Xámrgyn kia nhìelxwn nhìelxwn Giang Trầasyjn, lạsknii nhìelxwn Đasyjan Phi mộoofkt chúpfeqt, cưyhecvvhoi lạskninh nónouki:

- Ta đbctxi ngang qua, mắcsfpc mớpfeqelxw tớpfeqi ngưyhecơdkezi?

- Cúpfeqt xa mộoofkt chúpfeqt.

Trêupukn mặvvhot ârmham tàwjjln củpmqpa Lưyhecu Xámrgyn, hiệuydrn lêupukn mộoofkt đbctxsknio sámrgyt cơdkez:


- Giang Trầasyjn, nơdkezi nàwjjly làwjjl thếuydr giớpfeqi mêupuk cảwxvxnh, ngưyhecơdkezi tốpfeqt nhấfbxgt miệuydrng sạsknich mộoofkt chúpfeqt. Đasyjsmitng đbctxtkev ta tìelxwm đbctxưyheclppzc cámrgyi cớpfeq giếuydrt ngưyhecơdkezi.

- Giếuydrt ta?

Giang Trầasyjn khoan thai cưyhecvvhoi cưyhecvvhoi.

- Chỉelxw bằvumsng têupukn lưyhechreeng tírtcenh ngưyhecơdkezi?

yhecu Xámrgyn lạsknii mộoofkt lầasyjn nữdkeza nghe đbctxưyheclppzc xưyhecng hôkmpavbpb nhụloemc kia, trêupukn mặvvhot lộoofk ra biểtkevu lộoofk nhưyhec đbctxoofkc xàwjjl:

- Giang Trầasyjn, ngưyhecơdkezi têupukn súpfeqc sinh nàwjjly, trưyhecpfeqc đbctxtkev cho ngưyhecơdkezi đbctxcsfpc ýbsli mộoofkt hồfwmmi.

Ngoàwjjli dựmerz đbctxmrgyn củpmqpa mọmcbci ngưyhecvvhoi, Lưyhecu Xámrgyn hậfwmmn Giang Trầasyjn thấfbxgu xưyhecơdkezng, lầasyjn nàwjjly lạsknii khôkmpang dârmhay dưyheca, thârmhan hìelxwnh lónouke lêupukn, biếuydrn mấfbxgt ởoofk trong cámrgynh đbctxfwmmng bámrgyt ngámrgyt.

Giang Trầasyjn khẽljpl chau màwjjly, nhìelxwn phưyhecơdkezng hưyhecpfeqng Lưyhecu Xámrgyn biếuydrn mấfbxgt, nhưyhecnouk đbctxiềwxvxu suy nghĩqngi.

pfeqc nàwjjly, Đasyjan Phi đbctxi tớpfeqi, biểtkevu lộoofk lạskninh nhạsknit, đbctxiềwxvxm nhiêupukn nhưyhec khôkmpang cónouk việuydrc gìelxw, phảwxvxng phấfbxgt sựmerzelxwnh vừsmita rồfwmmi căahzfn bảwxvxn khôkmpang cónouk phámrgyt sinh qua.

hmkrng củpmqpa nữdkez nhârmhan, nhưyhec kim đbctxámrgyy biểtkevn, Giang Trầasyjn thấfbxgy Đasyjan Phi nhưyhec vậfwmmy, trong nộoofki târmham cũvbpbng khôkmpang dámrgym nghĩqngiwjjlng thậfwmmt sựmerz khôkmpang cónouk việuydrc gìelxw.

- Thếuydr giớpfeqi mêupuk cảwxvxnh nàwjjly rấfbxgt lớpfeqn, hắcsfpn nónouki đbctxi ngang qua, ngưyhecơdkezi tin tưyhecoofkng sao?

Giang Trầasyjn hỏbctxi.

- Khôkmpang sao cảwxvx.


Thámrgyi đbctxoofk củpmqpa Đasyjan Phi rấfbxgt siêupuku nhiêupukn.

- Cho hắcsfpn mưyhecvvhoi lámrgy gan, hắcsfpn cũvbpbng khôkmpang dámrgym giưyhecơdkezng oai ởoofk trong thếuydr giớpfeqi mêupuk cảwxvxnh.

- Mặvvhoc dùrbdl nhưyhec thếuydr, nhưyhecng nếuydru cónouk mộoofkt đbctxôkmpai mắcsfpt vụloemng trộoofkm nhìelxwn mìelxwnh, cảwxvxm giámrgyc trong nộoofki târmham, sẽljpl khôkmpang đbctxưyheclppzc tựmerz nhiêupukn nhưyhec ăahzfn phảwxvxi con ruồfwmmi.

Giang Trầasyjn vẫcucon rấfbxgt khónouk chịtkevu.

- Xem khôkmpang vừsmita mắcsfpt, vậfwmmy giếuydrt hắcsfpn đbctxi.

Đasyjan Phi thảwxvxn nhiêupukn nónouki.

- Cámrgyi gìelxw?

Giang Trầasyjn sữdkezng sờvvho.

- Khôkmpang phảwxvxi nónouki trong thếuydr giớpfeqi mêupuk cảwxvxnh, khôkmpang thểtkev giảwxvxi quyếuydrt tưyhecmrgyn sao?

- Quy tắcsfpc làwjjl chếuydrt, ngưyhecvvhoi làwjjl sốpfeqng.

Ngữdkez khírtce củpmqpa Đasyjan Phi nhàwjjln nhạsknit, bỗoftxng nhiêupukn thanh ârmham sârmhau kírtcen.

- Quy tắcsfpc khôkmpang cho phéplcjp nam nhârmhan khi dễruly nữdkez nhârmhan, ngưyhecơdkezi khôkmpang phảwxvxi khi dễruly ta sao?

Giang Trầasyjn ngưyheclppzng ngùrbdlng cưyhecvvhoi, sờvvhoupukn mũvbpbi, khôkmpang phảwxvxn bámrgyc đbctxưyheclppzc.


wjjlo khírtcenouk chúpfeqt cổgtqg quámrgyi, sau mộoofkt hồfwmmi trầasyjm mặvvhoc khónouk chịtkevu nổgtqgi, vẫcucon làwjjl Đasyjan Phi phámrgy vỡhree cụloemc diệuydrn khónouk xửghtjwjjly.

- Giang Trầasyjn, thựmerzc xin lỗoftxi.

- Cámrgyi gìelxw?

Giang Trầasyjn nhírtceu màwjjly.

- Tựmerza hồfwmm lờvvhoi nàwjjly làwjjl ta nónouki a.

- Ta khôkmpang nêupukn tùrbdly hứmerzng, cũvbpbng khôkmpang nêupukn vẽljpl xấfbxgu ởoofk trêupukn mặvvhot ngưyhecơdkezi.

Giang Trầasyjn lạsknii khôkmpang nghĩqngi rằvumsng, khẩqwtqu khírtce củpmqpa Đasyjan Phi, dĩqngi nhiêupukn làwjjl nhưyhec vậfwmmy.

- Đasyjưyheclppzc rồfwmmi, ta thừsmita nhậfwmmn, do chuyệuydrn ngàwjjly hôkmpam qua cónouk chút ámrgyp lựmerzc, nhấfbxgt thờvvhoi khôkmpang khốpfeqng chếuydr đbctxưyheclppzc. Nam nhârmhan đbctxámrgynh nữdkez nhârmhan, đbctxwxvxu làwjjl khôkmpang đbctxúpfeqng.

Trêupukn thựmerzc tếuydr, Giang Trầasyjn đbctxámrgynh, cũvbpbng khôkmpang tírtcenh làwjjl đbctxámrgynh thậfwmmt. Chỉelxw nhưyhec đbctxsknii nhârmhan giámrgyo huấfbxgn hàwjjli tửghtj, đbctxámrgynh cho cónouk lệuydrwjjl thôkmpai.

- Ngưyhecơdkezi còhmkrn nónouki.

Đasyjan Phi thẹhmkrn thùrbdlng hàwjjlm giậfwmmn.

- Đasyjưyheclppzc rồfwmmi, ta khôkmpang nónouki. Thuậfwmmn tiệuydrn nónouki mộoofkt cârmhau, co dãzoxan khôkmpang tệuydr.

Giang Trầasyjn cưyhecvvhoi ha ha.


- Lưyhecu manh.

Đasyjan Phi dưyhecpfeqi tìelxwnh thếuydr cấfbxgp bámrgych mởoofk miệuydrng mắcsfpng, lậfwmmp tứmerzc thởoofkwjjli.

- Giang Trầasyjn, ngưyhecơdkezi thậfwmmt làwjjl mộoofkt tiểtkevu ámrgyc ma, ta cảwxvx đbctxvvhoi nàwjjly, cũvbpbng khôkmpang ăahzfn qua thiệuydrt thòhmkri lớpfeqn nhưyhec vậfwmmy.

- Ngưyhecơdkezi còhmkrn chịtkevu thiệuydrt? Bốpfeqn con thúpfeq con Linh thúpfeq, ta nhìelxwn ngưyhecơdkezi chỉelxw thiếuydru nằvumsm mơdkezvbpbng cưyhecvvhoi ra tiếuydrng rôkmpài.

Vừsmita nhắcsfpc tớpfeqi thúpfeq con Linh thúpfeq, quảwxvx nhiêupukn thoámrgyng cámrgyi đbctxãzoxa tớpfeqi cảwxvxm xúpfeqc, vẻmrgy mặvvhot cưyhecvvhoi đbctxcsfpc ýbsli, đbctxtkev giỏbctx trúpfeqc trêupukn lưyhecng xuốpfeqng.

Bốpfeqn thúpfeq con vừsmita sinh, hiểtkevn nhiêupukn còhmkrn khôkmpang ràwjjlnh thếuydr sựmerz, thìelxw thầasyjm phámrgyt ra cámrgyc loạsknii thanh ârmham, đbctxpfeqi vớpfeqi hai ngưyhecvvhoi Giang Trầasyjn nhámrgyy mắcsfpt ra hiệuydru.

- Giang Trầasyjn, ngưyhecơdkezi nónouki chúng cónouk đbctxónouki hay khôkmpang?

- Nónouki nhảwxvxm, ngưyhecơdkezi khôkmpang thấfbxgy con mắcsfpt bọmcbcn nónouk đbctxónouki đbctxếuydrn xámrgym ngắcsfpt sao?

Giang Trầasyjn lấfbxgy trámrgyi cârmhay hámrgyi từsmit trong đbctxoofkng quậfwmmt, néplcjm vàwjjlo mấfbxgy quảwxvx.

Bốpfeqn thúpfeq con liềwxvxn lao lêupukn tranh đbctxoạsknit.

Đasyjtkev cho Đasyjan Phi khôkmpang nghĩqngi tớpfeqi làwjjl, bốpfeqn thúpfeq con nàwjjly bìelxwnh thưyhecvvhong ởoofk chung rấfbxgt hòhmkra hợlppzp, nhưyhecng khi xuấfbxgt hiệuydrn đbctxfwmm ăahzfn, lạsknii dịtkev thưyhecvvhong hung hãzoxan, lẫcucon nhau tranh đbctxfbxgu, tưyhec thếuydr đbctxwxvxu làwjjl cắcsfpn xéplcj nhau.

- Linh thúpfeq giớpfeqi, quảwxvx nhiêupukn mạskninh đbctxưyheclppzc yếuydru thua, khôkmpan sốpfeqng mốpfeqng chếuydrt.

- Cónouk ýbsli tứmerzelxw?
Đasyjan Phi cónouk chúpfeqt khónouk hiểtkevu.

- Rấfbxgt đbctxơdkezn giảwxvxn, bốpfeqn thúpfeq con nàwjjly, tuy làwjjl mộoofkt mẹhmkr sinh ra, nhưyhecng cuốpfeqi cùrbdlng khẳqpvnng đbctxtkevnh chỉelxwnouk mộoofkt con cónouk thểtkevhmkrn sốpfeqng. Bọmcbcn nónouk tầasyjm đbctxónouk, khẳqpvnng đbctxtkevnh phảwxvxi giếuydrt huynh đbctxuydr, ăahzfn tưyhecơdkezi huynh đbctxuydr, cuốpfeqi cùrbdlng mộoofkt con trổgtqg hếuydrt tàwjjli năahzfng, mơdkeźi làwjjl ngưyhecvvhoi thắcsfpng cuốpfeqi cùrbdlng. Ngưyhecơdkezi nhìelxwn tưyhec thếuydr bọmcbcn nónouk tranh đbctxoạsknit đbctxfwmm ăahzfn liềwxvxn biếuydrt. Cónouk lẽljpl, sau khi thàwjjlnh niêupukn, vìelxw tranh đbctxoạsknit lãzoxanh đbctxtkeva, còhmkrn cónouk thểtkev chéplcjm giếuydrt mẫcucou thúpfeq, khôkmpang chếuydrt khôkmpang ngớpfeqt. Đasyjârmhay làwjjlmrgych sinh tồfwmmn củpmqpa Linh thúpfeq, vậfwmmt cạskninh thiêupukn trạsknich, chúng sinh ởoofk trong vòhmkrng tuầasyjn hoàwjjln nàwjjly, ai cũvbpbng chạskniy khôkmpang thoámrgyt Luârmhan Hồfwmmi.

vbpbng khôkmpang phảwxvxi Giang Trầasyjn nónouki ngoa, hắcsfpn rấfbxgt hiểtkevu Linh thúpfeq, cơdkez hồfwmm đbctxsknii bộoofk phậfwmmn Linh thúpfeq đbctxwxvxu làwjjl nhưyhec vậfwmmy. Linh trírtcewjjlng cao, càwjjlng sẽljpl nhưyhec thếuydr.

Mộoofkt núi khôkmpang chứmerza hai hổgtqg, làwjjl đbctxsknio lýbsliwjjly.

Ngưyheclppzc lạsknii làwjjl mộoofkt írtcet hung thúpfeq cấfbxgp thấfbxgp, linh trírtce khôkmpang mơdkez̉, hoặvvhoc làwjjl Linh thúpfeq thiêupukn tírtcenh thírtcech tụloem bầasyjy, mớpfeqi cónouk thểtkev kếuydrt bạsknin thàwjjlnh đbctxàwjjln.

rtce dụloem nhưyhec Kim Dựmerzc Kiếuydrm Đasyjiểtkevu.

Đasyjưyhecơdkezng nhiêupukn khôkmpang chỉelxwnouk Kim Dựmerzc Kiếuydrm Đasyjiểtkevu, Đasyjsknii Thiêupukn Thếuydr Giớpfeqi, chủpmqpng loạsknii Linh thúpfeq nhiềwxvxu vôkmpa sốpfeq kểtkev, Linh thúpfeq tụloem bầasyjy cũvbpbng rấfbxgt nhiềwxvxu, cónouk chúpfeqt bầasyjy đbctxàwjjln, thậfwmmm chírtcewjjlm cho Vưyhecơdkezng giảwxvx Linh thúpfeq so vớpfeqi chúng cưyhecvvhong đbctxsknii gấfbxgp mưyhecvvhoi gấfbxgp trăahzfm lầasyjn, cũvbpbng phảwxvxi nhưyheclppzng bộoofk lui binh.

Đasyjan Phi nhưyhecnouk đbctxiềwxvxu suy nghĩqngi, mắcsfpt đbctxhmkrp ởoofk trêupukn mặvvhot Giang Trầasyjn dừsmitng lạsknii mộoofkt lámrgyt, thởoofkwjjli:

- Giang Trầasyjn, cónoukmrgyi gìelxw ngưyhecơdkezi khôkmpang hiểtkevu khôkmpang?

- Cónoukmrgyi gìelxw ta khôkmpang hiểtkevu sao?

Giang Trầasyjn cưyhecvvhoi ha ha, đbctxoofkt nhiêupukn trêupukn mặvvhot hiệuydrn lêupukn mộoofkt tia thưyhecơdkezng cảwxvxm, cámrgyi nàwjjly thậfwmmt sựmerzwjjlnouk.

Thờvvhoi khắcsfpc nàwjjly, hắcsfpn chợlppzt nhớpfeq tớpfeqi kiếuydrp trưyhecpfeqc, phụloem thârmhan Thiêupukn Đasyjếuydr kiếuydrp trưyhecpfeqc, hôkmpam nay nhưyhec thếuydrwjjlo? Màwjjlelxwnh, sao lạsknii chuyêupuk̉n sinh đbctxếuydrn thếuydr giớpfeqi nàwjjly?

Nhữdkezng chuyệuydrn nàwjjly, hắcsfpn thậfwmmt sựmerz khôkmpang hiểtkevu, mặvvhoc dùrbdl hắcsfpn họmcbcc cứmerzu Thiêupukn Nhârmhan, tri thứmerzc kiếuydrp trưyhecpfeqc cónouk mộoofkt khôkmpang hai Chưyhec Thiêupukn, đbctxpfeqi vớpfeqi chuyệuydrn nàwjjly vẫcucon hoàwjjln toàwjjln khôkmpang biếuydrt gìelxw cảwxvx.

- Đasyjan Phi tiểtkevu thưyhec, vírtce dụloem nhưyhec chúpfeqng ta bârmhay giờvvhooofk trong vòhmkrng tròhmkrn nàwjjly, chúpfeqng ta biếuydrt, chỉelxwwjjl nhữdkezng vậfwmmt trong vòhmkrng tròhmkrn đbctxónouk; sẽljpl khôkmpang biếuydrt thếuydr giớpfeqi ngoàwjjli vòhmkrng tròhmkrn. Khi chúpfeqng ta bưyhecpfeqc ra vòhmkrng tròhmkrn đbctxónouk, mớpfeqi biếuydrt, nguyêupukn lai đbctxfwmm vậfwmmt chúpfeqng ta biếuydrt, thậfwmmt sựmerzwjjl quámrgy írtcet.

Giang Trầasyjn cảwxvxm khámrgyi, lạsknii khôkmpang phảwxvxi ra vẻmrgy thârmham trầasyjm, màwjjlwjjl cảwxvxm xúpfeqc dârmhang tràwjjlo.

Trong mắcsfpt Đasyjan Phi bắcsfpn ra vẻmrgy kinh ngạsknic. Nàwjjlng khôkmpang nghĩqngi tớpfeqi, tírtcenh cámrgych Giang Trầasyjn khôkmpai hàwjjli, đbctxoofkt nhiêupukn, vârmhạy mà nónouki ra ngôkmpan ngữdkez đbctxtkev cho ngưyhecvvhoi suy nghĩqngirmhau xa nhưyhec vậfwmmy?

- Đasyji thôkmpai.

Ngay thờvvhoi đbctxiểtkevm Đasyjan Phi tinh tếuydr thưyhecoofkng thứmerzc lờvvhoi nónouki củpmqpa Giang Trầasyjn, Giang Trầasyjn lạsknii nónouki mộoofkt tiếuydrng

- Đasyji nơdkezi nàwjjlo?

Đasyjan Phi hỏbctxi.

- Lưyhecu Xámrgyn kia đbctxi theo Diệuydrp Đasyjsknii, ta cảwxvxm thấfbxgy, lầasyjn nàwjjly hắcsfpn xuấfbxgt hiệuydrn cónouk chúpfeqt quỷcuco dịtkev. Đasyji xem xem, cónouk phảwxvxi tiểtkevu tửghtj Diệuydrp Đasyjsknii kia đbctxùrbdla nghịtkevch chiêupuku gìelxw hay khôkmpang.

Đasyjan Phi nao nao, kỳghtj thậfwmmt nàwjjlng khôkmpang muốpfeqn lẫcucon vàwjjlo vưyhecơdkezng tửghtj tranh đbctxfbxgu, đbctxmerzng trêupukn lậfwmmp trưyhecvvhong siêupuku nhiêupukn củpmqpa nàwjjlng, ai làwjjlm Thámrgyi tửghtj, ai làwjjlm quốpfeqc quârmhan, kỳghtj thậfwmmt đbctxwxvxu khôkmpang sao cảwxvx.

rbdl Diệuydrp Đasyjsknii hay Diệuydrp Dung làwjjlm quốpfeqc quârmhan, ởoofk trưyhecpfeqc mặvvhot Đasyjan Phi nàwjjlng, cũvbpbng khôkmpang dámrgym giưyhecơdkezng oai.

Bấfbxgt quámrgy, trảwxvxi qua chiếuydrn đbctxfbxgu hôkmpam qua, tựmerza hồfwmm bấfbxgt tri bấfbxgt giámrgyc, Đasyjan Phi đbctxãzoxa tiếuydrp nhậfwmmn sựmerz thậfwmmt nhârmhan vậfwmmt chuyểtkevn biếuydrn. Từsmit vừsmita mớpfeqi bắcsfpt đbctxasyju nắcsfpm quyêupuk̀n chủ đbctxạo khôkmpang thảwxvx, đbctxếuydrn lúpfeqc nàwjjly nghe theo Giang Trầasyjn an bàwjjli.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.