Độc Tôn Tam Giới

Chương 336 : Trừng phạt Đan Phi

    trước sau   
Trưvpziqewsc hôqtjdm nay, đmmawxrapng nóyqwpi làxdaa đmmawbclta phưvpziơeweing cảqtnsm thấvpziy khóyqwp xửattc nhưvpzi vậqtony, thờvguei đmmawiểcwuem bêvzwsn ngoàxdaai, Điibjan Phi cùrykmng nam nhâqtnsn ởjrsn chung, ngay cảqtns tay ájjsro cũvzwsng rấvpzit íieqst đmmawcwue cho ngưvpzivguei đmmawcqaxng phảqtnsi.

Ngàxdaay hôqtjdm nay, khôqtjdng hềktijyqwp dấvpziu hiệbcltu, lạotbri bịbclt mộmjjnt nam nhâqtnsn tiếmhjrp xúmbcdc gầemiyn, hơewein nữorzda còrjxtn ởjrsn khu vựumjmc nhạotbry cảqtnsm nhưvpzi vậqtony.

Điibjan Phi luôqtjdn giữorzdilmznh trong sạotbrch, giờvgue phúmbcdt nàxdaay khóyqwp trájjsrnh khỏibpxi tâqtnsm thầemiyn bấvpzit an, ngẫcbjju nhiêvzwsn buồpdifn vôqtjd cớqews, rồpdifi lạotbri ngẫcbjju nhiêvzwsn nhịbcltn khôqtjdng đmmawưvpzizyktc dưvpzi vịbclt.

Khi thìilmzvpzizyktn cảqtnsnh đmmawêvzwsm yểcwuem hộmjjn, thoájjsrng nhìilmzn vềktij phíieqsa Giang Trầemiyn, thấvpziy Giang Trầemiyn thủmmawy chung ngồpdifi xếmhjrp bằucpkng, bấvpzit đmmawmjjnng nhưvpzimbcdi, nhưvpzing tâqtnsm tưvpzi củmmawa Điibjan Phi, lạotbri càxdaang rốumjmi loạotbrn.

- Ta làxdaaxdaam sao vậqtony? Tiểcwueu tửattc Giang Trầemiyn nàxdaay cũvzwsng khôqtjdng làxdaam gìilmz ta, hắzyktn cóyqwp thểcwueilmznh tĩyispnh đmmawumjmi đmmawãwnrwi, sao ta phảqtnsi nghĩyisp ngợzykti lung tung chứpsct?

Điibjan Phi thấvpziy Giang Trầemiyn bấvpzit đmmawmjjnng nhưvpzimbcdi, trong nộmjjni tâqtnsm hơeweii cóyqwp chúmbcdt bộmjjni phụcqaxc, nhưvpzing lạotbri hơeweii cóyqwp chúmbcdt phiềktijn muộmjjnn.


orzdxdaang xem ra, Giang Trầemiyn nêvzwsn nhưvpzixdaang, trằucpkn trọnqzzc khóyqwpyqwp thểcwue an tâqtnsm mớqewsi đmmawúmbcdng.

Cứpsct nhưvpzi vậqtony suy nghĩyisp lung tung mộmjjnt đmmawêvzwsm, đmmawếmhjrn lúmbcdc tia nắzyktng ban mai chiếmhjru xuốumjmng, lúmbcdc nàxdaay Điibjan Phi mớqewsi phụcqaxc hồpdifi tinh thầemiyn lạotbri, mộmjjnt đmmawêvzwsm suy nghĩyisp hoang đmmawưvpzivgueng, cũvzwsng bịbclt nắzyktng sớqewsm xua tájjsrn, linh đmmawàxdaai khôqtjdi phụcqaxc thanh minh.

Nhìilmzn nhìilmzn, phájjsrt hiệbcltn vếmhjrt thưvpziơeweing đmmawãwnrw khỏibpxi, hơewein nữorzda thầemiyn kỳycod nhấvpzit chíieqsnh làxdaa, mặwnrwt ngoàxdaai vếmhjrt thưvpziơeweing, cơewei hồpdif nhìilmzn khôqtjdng tớqewsi bấvpzit luậqtonn dấvpziu vếmhjrt gìilmz.

- Giang Trầemiyn nàxdaay, đmmawếmhjrn cùrykmng dùrykmng thầemiyn dưvpzizyktc gìilmz? Thậqtonm chíieqs ngay cảqtns ngoạotbri thưvpziơeweing cũvzwsng khỏibpxi nhanh nhưvpzi vậqtony? Hơewein nữorzda trêvzwsn da, mộmjjnt chúmbcdt dấvpziu vếmhjrt cũvzwsng khôqtjdng cóyqwp, tựumjma nhưvpzi khôqtjdng cóyqwp bịbclt thưvpziơeweing qua vậqtony.

Điibjan Phi phájjsrt hiệbcltn, mìilmznh càxdaang cùrykmng Giang Trầemiyn ởjrsn chung lâqtnsu, càxdaang phájjsrt hiệbcltn thiếmhjru niêvzwsn nàxdaay, ẩieqsn chứpscta rấvpzit nhiềktiju bíieqs mậqtont làxdaam cho nàxdaang nhìilmzn khôqtjdng thấvpziu.

Vẫcbjjn làxdaa ájjsrnh mắzyktt củmmawa lãwnrwo gia tửattc cao, sớqewsm nhìilmzn ra Giang Trầemiyn bấvpzit phàxdaam.

Trưvpziqewsc kia Điibjan Phi íieqst tiếmhjrp xúmbcdc vớqewsi Giang Trầemiyn, hôqtjdm nay tiếmhjrp xúmbcdc nhiềktiju, cẩieqsn thậqtonn hồpdifi tưvpzijrsnng lạotbri, Giang Trầemiyn nàxdaay thoạotbrt nhìilmzn cảqtns ngưvpzivguei lẫcbjjn vậqtont vôqtjd hạotbri, thậqtonm chíieqsyqwp chúmbcdt vôqtjd lạotbri bạotbri hoạotbri.

Nhưvpzing màxdaa, trêvzwsn ngưvpzivguei hắzyktn, tựumjma hồpdif luôqtjdn cấvpzit dấvpziu mộmjjnt quang hoàxdaan thầemiyn kỳycod.

Từxrap yếmhjrn hộmjjni bắzyktt đmmawemiyu, mộmjjnt bìilmznh rưvpzizyktu bềktij ngoàxdaai kéjtivm đmmawếmhjrn nổbdyji khôqtjdng ai muốumjmn nhặwnrwt, lạotbri thàxdaanh ájjsrp trụcqaxc chi bảqtnso.

Phưvpzizyktng Giao Ngũvzws Dựumjmc Thúmbcd nửattca chếmhjrt nửattca sốumjmng, mờvguei nhiềktiju cao thủmmaw chẩieqsn bệbcltnh nhưvpzi vậqtony, cũvzwsng khôqtjdng thểcwue ra kếmhjrt luậqtonn, Giang Trầemiyn thuậqtonn miệbcltng nóyqwpi mộmjjnt câqtnsu, lạotbri phájjsr Thiêvzwsn Cơewei.

Ninh trưvpzijrsnng lãwnrwo qua tuổbdyji bốumjmn mưvpziơeweii, mộmjjnt khỏibpxa Tứpsct Quýlucj Thưvpzivgueng Thanh Điibjan, lạotbri làxdaam cho nàxdaang trẻorzdewein hai mưvpziơeweii năpdifm, màxdaa trảqtnsi qua Điibjan Phi léjtivn đmmawiềktiju tra, đmmawan dưvpzizyktc nàxdaay, quảqtns nhiêvzwsn cùrykmng Giang Trầemiyn cóyqwp quan hệbclt.

Nhìilmzn lạotbri Giang Trầemiyn sau khi đmmawếmhjrn vưvpziơeweing đmmawôqtjd, tuy hắzyktn cơewei hồpdif khôqtjdng cóyqwp đmmawmjjnng tájjsrc gìilmz, nhưvpzing thếmhjr cụcqaxc vưvpziơeweing đmmawôqtjd, lạotbri bấvpzit tri bấvpzit giájjsrc bịbclt hắzyktn quấvpziy nghiêvzwsng trờvguei lệbcltch đmmawvpzit. Ngay cảqtns Điibjotbri vưvpziơeweing tửattc Diệbcltp Điibjotbri gầemiyn đmmawâqtnsy bìilmznh tĩyispnh ổbdyjn trọnqzzng, cũvzwsng mấvpziy lầemiyn téjtiv đmmawemiyy bụcqaxi đmmawvpzit, thậqtonm chíieqsxdaang luôqtjdn phong đmmawmjjn nhẹycod nhàxdaang, cũvzwsng nhiềktiju lầemiyn thấvpzit thốumjm.

xdaa Tứpsctvpziơeweing tửattc Diệbcltp Dung, trưvpziqewsc kia thàxdaanh thàxdaanh thậqtont thậqtont, tựumjma hồpdif khôqtjdng tranh quyềktijn thếmhjr, lạotbri bỗorzdng nhiêvzwsn thanh danh lêvzwsn cao, danh tiếmhjrng đmmawotbri thịbcltnh, cơewei hồpdifyqwp xu thếmhjrrykmng Điibjotbri vưvpziơeweing tửattcilmznh khởjrsni bìilmznh tọnqzza.


Thiêvzwsn Quếmhjr Quốumjmc Sĩyisp Lệbcltnh, ba mưvpziơeweii năpdifm khôqtjdng ra, bỗorzdng nhiêvzwsn tầemiym đmmawóyqwp, lãwnrwo gia tửattc lấvpziy cho Giang Trầemiyn

Sau đmmawóyqwpxdaao thếmhjr giớqewsi mêvzws cảqtnsnh, cũvzwsng cóyqwp mộmjjnt đmmawumjmng lớqewsn việbcltc lạotbr.

Trêvzwsn đmmawưvpzivgueng đmmawi, hung thúmbcd Phàxdaam phẩieqsm, nhìilmzn thấvpziy bọnqzzn hắzyktn liềktijn đmmawi đmmawưvpzivgueng vòrjxtng, phảqtnsng phấvpzit trêvzwsn ngưvpzivguei Giang Trầemiyn nàxdaay, cóyqwp quang hoàxdaan thầemiyn kỳycod vậqtony, ngay cảqtns hung thúmbcd Phàxdaam phẩieqsm cũvzwsng phảqtnsi nhưvpzivgueng đmmawưvpzivgueng cho hắzyktn.

Nhấvpzit làxdaa chiếmhjrn đmmawvpziu vớqewsi Cựumjm Viêvzwsn, thủmmaw đmmawoạotbrn củmmawa Giang Trầemiyn, càxdaang khiếmhjrn cho nàxdaang giậqtont mìilmznh. Nhấvpzit làxdaa tuyệbcltt kỹrjxt phi đmmawao cuốumjmi cùrykmng, mặwnrwc dùrykmxdaa Điibjan Phi thưvpzivgueng xuyêvzwsn nhìilmzn lãwnrwo gia tửattc tu luyệbcltn, cũvzwsng cóyqwp mộmjjnt loạotbri cảqtnsm giájjsrc ngưvpzitywgng vọnqzzng, xem khôqtjdng thấvpziu.

Sau đmmawóyqwp chữorzda thưvpziơeweing cho nàxdaang, nhậqtonn thứpsctc đmmawumjmi vớqewsi cájjsrc loạotbri Linh Dưvpzizyktc đmmawmjjnc dưvpzizyktc, thao tájjsrc,… đmmawktiju lãwnrwo luyệbcltn, hoàxdaan toàxdaan khôqtjdng giốumjmng nhưvpzi mộmjjnt thiếmhjru niêvzwsn.

xdaa thờvguei đmmawiểcwuem bôqtjdi thuốumjmc cho nàxdaang, thậqtonm chíieqs Điibjan Phi đmmawãwnrw chuẩieqsn bịbcltqtnsm lýlucj, đmmawcwue cho Giang Trầemiyn chiếmhjrm mộmjjnt íieqst tiệbcltn nghi, nhưvpzing kếmhjrt quảqtns Giang Trầemiyn lạotbri nho nhãwnrw lễnqzz đmmawmjjn, phảqtnsng phấvpzit bạotbri hoạotbri đmmawájjsrng giậqtonn trưvpziqewsc kia, căpdifn bảqtnsn khôqtjdng phảqtnsi hắzyktn.

Khi thìilmz bạotbri hoạotbri nhưvpzivpziu manh, khi thìilmz hung hãwnrwn nhưvpzi ájjsrc ma, khi thìilmz thâqtnsm trầemiym nhưvpzi tríieqs giảqtns, khi thìilmz thủmmaw lễnqzz nhưvpzi quâqtnsn tửattc.

xdaai loạotbri đmmawwnrwc tíieqsnh hoàxdaan toàxdaan bấvpzit đmmawpdifng nàxdaay, vâqtnṣy mà thểcwue hiệbcltn trêvzwsn thâqtnsn mộmjjnt ngưvpzivguei, Điibjan Phi khôqtjdng thểcwue khôqtjdng thừxrapa nhậqtonn, mìilmznh làxdaa xem khôqtjdng hiểcwueu Giang Trầemiyn.

Điibjpsctng dậqtony, Điibjan Phi chỉalimnh lạotbri y phụcqaxc, sau đmmawóyqwpilmzm nguồpdifn nưvpziqewsc, đmmawem mộmjjnt chiếmhjrc khăpdifn thấvpzim vàxdaao trong nưvpziqewsc, cũvzwsng khôqtjdng cóyqwp vắzyktt.

Điibji đmmawếmhjrn trưvpziqewsc mặwnrwt Giang Trầemiyn:

- Điibjxrapng giảqtns bộmjjn ngủmmaw, lau mặwnrwt đmmawi.

Chứpsctng kiếmhjrn trêvzwsn mặwnrwt Giang Trầemiyn còrjxtn bảqtnso lưvpziu lấvpziy kiệbcltt tájjsrc củmmawa nàxdaang, Điibjan Phi vừxrapa buồpdifn cưvpzivguei, lạotbri vừxrapa chộmjjnt dạotbr.

Điibjmjjnt nhiêvzwsn Giang Trầemiyn mởjrsn mắzyktt:


- Vôqtjd sựumjm âqtnsn cầemiyn, phi gian tứpsctc đmmawotbro. Điibjâqtnsy làxdaa lầemiyn thứpsct hai ngưvpziơeweii bảqtnso ta rửattca mặwnrwt, chẳyqwpng lẽmfdh trêvzwsn mặwnrwt ta cóyqwp hoa?

Giang Trầemiyn đmmawpsctng dậqtony, muốumjmn đmmawi tìilmzm đmmawbclta phưvpziơeweing cóyqwpvpziqewsc, soi mìilmznh mộmjjnt chúmbcdt.

Điibjan Phi khẩieqsn trưvpziơeweing, cũvzwsng khôqtjdng đmmawcwue ýlucj đmmawoan trang, trựumjmc tiếmhjrp nắzyktm lấvpziy cájjsrnh tay Giang Trầemiyn, lau mặwnrwt củmmawa hắzyktn.

Giang Trầemiyn bắzyktt đmmawưvpzizyktc ngọnqzzc thủmmaw củmmawa nàxdaang, giậqtont chiếmhjrc khăpdifn xuốumjmng, chỉalim thấvpziy phíieqsa trêvzwsn díieqsnh đmmawemiyy vếmhjrt than.

- Điibjan Phi tỷqksx, thậqtont khôqtjdng nghĩyisp tớqewsi, ngưvpziơeweii lạotbri tíieqsnh trẻorzd con nhưvpzi vậqtony, dájjsrm vẽmfdh xấvpziu ởjrsn trêvzwsn mặwnrwt ta. Xem ra, ta khôqtjdng sửattca chữorzda ngưvpziơeweii mộmjjnt chúmbcdt, ngưvpziơeweii sẽmfdh khôqtjdng biếmhjrt Giang Trầemiyn ta khôqtjdng dễnqzz chọnqzzc

yqwpi xong, trựumjmc tiếmhjrp khóyqwpa lấvpziy Điibjan Phi, tay phảqtnsi ởjrsn trêvzwsn môqtjdng nàxdaang đmmawájjsrnh bảqtnsy tájjsrm cájjsri.

Lầemiyn biếmhjrn cốumjmxdaay cựumjmc kỳycod đmmawmjjnt nhiêvzwsn, Điibjan Phi cũvzwsng bấvpzit ngờvgue, Giang Trầemiyn sẽmfdhrykmng phưvpziơeweing thứpsctc nàxdaay trừxrapng phạotbrt nàxdaang.

Bịbclt Giang Trầemiyn đmmawájjsrnh mấvpziy cájjsri, trêvzwsn môqtjdng thốumjmng khổbdyj ngưvpzizyktc lạotbri khôqtjdng sao, nhưvpzing cảqtns ngưvpzivguei lạotbri giốumjmng nhưvpzi đmmawiệbcltn giậqtont, hóyqwpa đmmawájjsr tạotbri chỗorzd.

- Hắzyktn... dájjsrm đmmawájjsrnh môqtjdng ta?

Trong đmmawemiyu Điibjan Phi mộmjjnt mảqtnsnh mơewei hồpdif, chỉalim cảqtnsm thấvpziy lãwnrwnh đmmawbclta chưvpzia bao giờvgue bịbclt ngưvpzivguei xâqtnsm phạotbrm củmmawa mìilmznh, bịbclt Giang Trầemiyn bájjsr đmmawotbro côqtjdng phájjsr, cảqtnsm giájjsrc thẹycodn xôqtjdng lêvzwsn đmmawemiyu, ngồpdifi trêvzwsn mặwnrwt đmmawvpzit, ủmmawy khuấvpzit khóyqwpc thúmbcdt thíieqst.

Giang Trầemiyn nhấvpzit thờvguei ảqtnso nãwnrwo, lạotbri hoàxdaan toàxdaan quêvzwsn đmmawi thâqtnsn phậqtonn củmmawa Điibjan Phi.

Điibjájjsrnh bảqtnsy tájjsrm cájjsri, lúmbcdc nàxdaay mớqewsi cóyqwp chúmbcdt thanh tỉalimnh.

Cảqtnsm giájjsrc tựumjma hồpdifilmznh cóyqwp chúmbcdt quájjsr đmmawájjsrng? Nếmhjru nhưvpzi đmmawmjjnng tájjsrc trừxrapng phạotbrt nàxdaay, làxdaa đmmawájjsrnh tiểcwueu nha đmmawemiyu Điibjôqtjdng Phưvpziơeweing Chỉalim Nhưvpzizyktc, tiểcwueu nha đmmawemiyu kia tấvpzit sẽmfdhvpzivguei hìilmzilmz, ngưvpzizyktc lạotbri càxdaang thêvzwsm giưvpziơeweing oai.

Nếmhjru nhưvpzi đmmawájjsrnh Câqtnsu Ngọnqzzc, ởjrsn trưvpziqewsc khi nàxdaang làxdaam tùrykmy tùrykmng cho Giang Trầemiyn, tấvpzit sẽmfdh liềktiju chếmhjrt phảqtnsn khájjsrng, thậqtonm chíieqs dốumjmc sứpsctc liềktiju mạotbrng; màxdaa sau khi làxdaam tùrykmy tùrykmng, cóyqwp lẽmfdh sẽmfdhvzwsn lặwnrwng thừxrapa nhậqtonn, cùrykmng hắzyktn sinh hờvguen dỗorzdi.

Nhưvpzing màxdaa, Điibjan Phi nàxdaay, bìilmznh thưvpzivgueng làxdaa nữorzd nhâqtnsn rấvpzit hájjsro thắzyktng, vâqtnṣy mà khóyqwpc

Vai cóyqwp chúmbcdt run run, mặwnrwc dùrykm khôqtjdng cóyqwpxdaao khóyqwpc, nhưvpzing lạotbri nứpsctc nởjrsn, hiểcwuen nhiêvzwsn làxdaa thậqtonp phầemiyn ủmmawy khuấvpzit.

Giang Trầemiyn kiếmhjrp trưvpziqewsc kiếmhjrp nầemiyy, xửattclucj qua rấvpzit nhiềktiju vấvpzin đmmawktij, bấvpzit quájjsr đmmawumjmi vớqewsi loạotbri sựumjmilmznh nữorzd nhâqtnsn mộmjjnt khóyqwpc hai náo ba thắzyktt cổbdyjxdaay, lạotbri khôqtjdng cóyqwp thiêvzwsn phúmbcdilmz.

Điibjang muốumjmn nóyqwpi gìilmz đmmawóyqwp, thầemiyn thứpsctc khẽmfdh đmmawmjjnng, cảqtns ngưvpzivguei nhưvpzi mộmjjnt câqtnsy lao, lăpdifng khôqtjdng bắzyktn vềktij mộmjjnt khu vựumjmc.

- Ngưvpzivguei nàxdaao, léjtivn léjtivn lúmbcdt lúmbcdt, hiệbcltn thâqtnsn cho ta.

Điibjan Phi nghe Giang Trầemiyn quájjsrt, thâqtnsn thểcwue mềktijm mạotbri cũvzwsng hơeweii nhoájjsrng mộmjjnt cájjsri, đmmawpsctng dậqtony theo, vàxdaanh mắzyktt hơeweii cóyqwp chúmbcdt đmmawibpx, bịbcltxdaang che dấvpziu tốumjmt rồpdifi.

Điibjếmhjrn thếmhjr giớqewsi mêvzws cảqtnsnh, đmmawktiju làxdaa đmmawbclt tửattc củmmawa Thiêvzwsn Quếmhjrvpziơeweing Quốumjmc, Điibjan Phi khôqtjdng muốumjmn bộmjjn dạotbrng củmmawa mìilmznh bâqtnsy giờvgue, bịbclt ngưvpzivguei ngoàxdaai nhìilmzn thấvpziy.

- Lưvpziu Xájjsrn, làxdaa ngưvpziơeweii?

Thanh âqtnsm củmmawa Giang Trầemiyn phájjsrt lạotbrnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.