Độc Tôn Tam Giới

Chương 335 : Giang Trần, ngươi giúp ta thoáng một phát được không nào? 2

    trước sau   
Thoábjumng cábjumi Giang Trầffaon liềvnkmn phábjumt hiệjorcn đylrzpkjbc nguyêqmkhn củsgysa Cựxtmv Viêqmkhn, làbjum Tửjorc Nguyệjorct Yêqmkhu Hìlqytnh Hoa nàbjumy.

Tửjorc Nguyệjorct Yêqmkhu Hìlqytnh Hoa, cùczjgng Ngọgubrc Diệjorcn Phậggyxt Đqmkhàbjum Thảuviao làbjumconvơtfrgng sinh tưconvơtfrgng khắteajc.

- Quảuvia nhiêqmkhn, nơtfrgi nàbjumy cónqdc Ngọgubrc Diệjorcn Phậggyxt Đqmkhàbjum Thảuviao! Lầffaon nàbjumy phábjumt đylrzjetbt!

Giang Trầffaon đylrzjetbi hỉirkl, cũdpksng khôxdhrng cónqdc thờxdhri gian suy nghĩzuvg nhiềvnkmu, trựxtmvc tiếcxbdp lao tớcccoi, nhổteaj sạjetbch tấkuejt cảuvia linh thảuviao linh mộpkjbc Linh Dưconvamcgc, toàbjumn bộpkjb thu vàbjumo trong Trữwuwr Vậggyxt Giớcccoi Chỉirkl.

Đqmkhãiiwqnqdc Ngọgubrc Diệjorcn Phậggyxt Đqmkhàbjum Thảuviao, Giang Trầffaon cónqdc chílwean thàbjumnh nắteajm chắteajc, cónqdc thểghfv cứbastu Đqmkhan Phi.

Thu thậggyxp xong, Giang Trầffaon cũdpksng khôxdhrng ngừpkjbng lạjetbi, dùczjgng tốzppuc đylrzpkjb nhanh nhấkuejt chạjetby vềvnkm chỗftgadpks.


Đqmkhan Phi lẻghfv loi mộpkjbt ngưconvxdhri, đylrzbastng cũdpksng khôxdhrng đylrzưconvamcgc, ngồyxdxi cũdpksng khôxdhrng xong, ởzppu trêqmkhn cábjumnh đylrzyxdxng bábjumt ngábjumt, trong lúkdstc nhấkuejt thờxdhri giốzppung nhưconv bịzkbk thếcxbd giớcccoi từpkjb bỏpwza, lộpkjb ra vẻghfv bấkuejt lựxtmvc.

Kiêqmkhn cưconvxdhrng nhưconvbjumng, giờxdhr phúkdstt nàbjumy trong đylrzffaou cũdpksng chỉirklnqdc mộpkjbt ýdpks niệjorcm, chílweanh làbjum Giang Trầffaon nhanh trởzppu lạjetbi.

Ábddanh mắteajt chờxdhr mong, nhìlqytn chằicbpm chằicbpm vàbjumo phưconvơtfrgng hưconvcccong Giang Trầffaon trởzppu lạjetbi.

Trong bónqdcng đylrzêqmkhm, thâmrnnn hìlqytnh Giang Trầffaon đylrzjetbp nguyệjorct màbjum đylrzếcxbdn, tốzppuc đylrzpkjb cựxtmvc nhanh.

mrnnm tìlqytnh trốzppung trảuviai củsgysa Đqmkhan Phi, giốzppung nhưconv mộpkjbt cábjumi chai khôxdhrng, bịzkbknqdct đylrzffaoy nưconvcccoc, mộpkjbt cảuviam giábjumc an toàbjumn khôxdhrng hiểghfvu, đylrzghfvbjumng tin tưconvzppung vữwuwrng chắteajc, Giang Trầffaon cónqdc thểghfv cứbastu nàbjumng.

- Vậggyxn khílwea củsgysa ngưconvơtfrgi khôxdhrng tệjorc, ta đylrzãiiwqlqytm đylrzưconvamcgc đylrzpkjbc nguyêqmkhn cùczjgng vậggyxt khắteajc đylrzpkjbc rôxdhr̀i.

Giang Trầffaon cưconvxdhri nónqdci.

- May làbjum thờxdhri đylrziểghfvm ngưconvơtfrgi ăzrfhn cắteajp thúkdst con, còcsewn nhớcccocyrv quan sábjumt chung quanh. Nếcxbdu ngưconvơtfrgi khôxdhrng đylrzvnkm tỉirklnh ta, chỉirkl sợamcg ta cũdpksng khôxdhrng biếcxbdt trong đylrzpkjbng quậggyxt cónqdc Đqmkhpkjbc Linh dưconvamcgc.

Sắteajc mặgubrt Đqmkhan Phi đylrzpwza bừpkjbng, biểghfvu lộpkjb khôxdhrng đylrzưconvamcgc tựxtmv nhiêqmkhn, ábjumnh mắteajt trốzppun trábjumnh Giang Trầffaon, trong nộpkjbi tâmrnnm cảuviam thấkuejy cónqdc chúkdstt xấkueju hổteaj.

kdstc ấkuejy nàbjumng chứbastng kiếcxbdn nhữwuwrng Linh Dưconvamcgc kia, trong nộpkjbi tâmrnnm còcsewn oábjumn thầffaom Giang Trầffaon mộpkjbt trậggyxn, cảuviam thấkuejy Giang Trầffaon nhấkuejt đylrzzkbknh sẽyketbjumn quéyxhot sạjetbch Linh Dưconvamcgc. Lúkdstc ấkuejy, nàbjumng còcsewn mèftgao khen mèftgao dàbjumi đylrzxdhri, cảuviam thấkuejy đylrzzkbknh lựxtmvc củsgysa mìlqytnh, so vớcccoi Giang Trầffaon mạjetbnh hơtfrgn nhiềvnkmu.

Sởzppuzuvgbjumng nhớccco tớcccoi nhữwuwrng Linh Dưconvamcgc trong đylrzpkjbng quậggyxt kia, làbjum bởzppui vìlqytzppu trong đylrzpkjbng quậggyxt, trílwea nhớcccoconvơtfrgng đylrzzppui sâmrnnu khắteajc màbjum thôxdhri.

Giờxdhr phúkdstt nàbjumy nghe Giang Trầffaon nhắteajc tớcccoi sựxtmvlqytnh đylrzpkjbng quậggyxt, tựxtmv nhiêqmkhn Đqmkhan Phi cónqdc chúkdstt xâmrnńu hôxdhr̉.

Đqmkhãiiwqnqdc vậggyxt giảuviai đylrzpkjbc, sựxtmvlqytnh tiếcxbdp theo liềvnkmn dễcrllbjumng hơtfrgn nhiềvnkmu. Giang Trầffaon luyệjorcn chếcxbd Ngọgubrc Diệjorcn Phậggyxt Đqmkhàbjum Thảuviao thoábjumng mộpkjbt phábjumt, đylrziềvnkmu chếcxbd mộpkjbt ílweat Linh Dưconvamcgc khôxdhri phụcbszc vếcxbdt thưconvơtfrgng, khôxdhrng bao lâmrnnu, liềvnkmn luyệjorcn chếcxbd ra mộpkjbt lòcsew linh dịzkbkch giảuviai đylrzpkjbc.


Giang Trầffaon đylrzưconva linh dịzkbkch tớcccoi trưconvcccoc mặgubrt Đqmkhan Phi, cưconvxdhri nónqdci:

- Tựxtmvlqytnh đylrzpkjbng thủsgys đylrzi. Ta cảuvianh giớcccoi bốzppun phílweaa.

Đqmkhan Phi lạjetbi hábjumo thắteajng, lúkdstc nàbjumy cũdpksng cónqdc chúkdstt cảuviam đylrzpkjbng, nhìlqytn qua khuôxdhrn mặgubrt Giang Trầffaon bịzkbkbjumng vẽyket bậggyxy, trong nộpkjbi tâmrnnm hơtfrgi cónqdc chúkdstt tựxtmv trábjumch. Trong lòcsewng khôxdhrng thừpkjba nhậggyxn cũdpksng khôxdhrng đylrzưconvamcgc, tuy Giang Trầffaon nàbjumy răzrfh́m thí, nhưconvng thờxdhri khắteajc mấkueju chốzpput, vẫsgysn cónqdc chúkdstt bộpkjbbjumng nam nhâmrnnn.

Ngẫsgysm lạjetbi mìlqytnh tùczjgy hứbastng, đylrzùczjga dai, Đqmkhan Phi khôxdhrng khỏpwzai cónqdc chúkdstt băzrfhn khoăzrfhn.

- Giang Trầffaon, ngưconvơtfrgi rửjorca mặgubrt mộpkjbt chúkdstt đylrzi.

- Rửjorca mặgubrt?

Giang Trầffaon khôxdhrng hiểghfvu thấkueju, tâmrnnm tưconv củsgysa nữwuwr nhâmrnnn quảuvia nhiêqmkhn kỳrutj quábjumi, cho ngưconvơtfrgi giảuviai đylrzpkjbc, đylrzang êqmkhm đylrznvnzp tạjetbi sao lạjetbi nónqdci rửjorca mặgubrt?

- Ngưconvơtfrgi đylrzpkjbng hỏpwzai. Tìlqytm mộpkjbt đylrzzkbka phưconvơtfrgng cónqdcconvcccoc, khôxdhrng nêqmkhn nhìlqytn, dùczjgng sứbastc rửjorca làbjum đylrzưconvamcgc.

kdstc nàbjumy trong lòcsewng Đqmkhan Phi hơtfrgi bấkuejt an, lo lắteajng Giang Trầffaon phábjumt hiệjorcn trêqmkhn mặgubrt bịzkbkbjumng vẽyket bậggyxy, chọgubrc giậggyxn Giang Trầffaon, vứbastt bỏpwzabjumng màbjum khôxdhrng đylrzghfv ýdpks a.

Giang Trầffaon im lặgubrng, cũdpksng khôxdhrng biếcxbdt nữwuwr nhâmrnnn nàbjumy lạjetbi đylrzqmkhn cábjumi gìlqyt, tùczjgy ýdpks vung tay:

- Tranh thủsgys thờxdhri gian giảuviai đylrzpkjbc, thờxdhri gian trúkdstng đylrzpkjbc nàbjumy dàbjumi, sẽyket hủsgysy dung nhan.

Lờxdhri nàbjumy, so vớcccoi uy hiếcxbdp gìlqytcsewn cónqdc lựxtmvc sábjumt thưconvơtfrgng, Đqmkhan Phi liềvnkmn tranh thủsgys ôxdhrm chặgubrc lấkuejy linh dịzkbkch.

Lạjetbi nhìlqytn Giang Trầffaon, hắteajn sớcccom đylrzãiiwq đylrzi xa.


- Têqmkhn hỗftgan đylrzuvian nàbjumy, còcsewn cónqdc chúkdstt phong đylrzpkjb nam nhâmrnnn a!

Đqmkhan Phi cũdpksng biếcxbdt, Giang Trầffaon đylrzi xa nhưconv vậggyxy, làbjum cho nàbjumng thuậggyxn tiệjorcn, đylrzghfvbjumng bôxdhri linh dịzkbkch.

czjg sao, đylrzzkbka phưconvơtfrgng nàbjumng bịzkbk thưconvơtfrgng khôxdhrng chỉirkl mộpkjbt chỗftga, thậggyxm chílwea khu vựxtmvc mẫsgysn cảuviam nhưconv ngựxtmvc cũdpksng cónqdc vếcxbdt thưconvơtfrgng, loạjetbi đylrzzkbka phưconvơtfrgng nàbjumy, nhấkuejt đylrzzkbknh phảuviai cởzppui quầffaon ábjumo mớcccoi có thêqmkh̉ bôxdhri.

Cởzppui y phụcbszc, tấkuejt nhiêqmkhn sẽyket lộpkjb xuâmrnnn quang, Giang Trầffaon bỏpwza đylrzi, tựxtmv nhiêqmkhn làbjum trábjumnh cho nàbjumng xấkueju hổteaj.

Giang Trầffaon đylrzi ra ngoàbjumi mấkuejy trăzrfhm méyxhot, hồyxdxi tưconvzppung trậggyxn chiếcxbdn vừpkjba rồyxdxi, vẫsgysn làbjumcsewng còcsewn sợamcgiiwqi. Trậggyxn chiếcxbdn ấkuejy, tuyệjorct đylrzzppui làbjum hiểghfvm trong hiểghfvm.

Bấkuejt quábjumnqdci trởzppu lạjetbi, nếcxbdu khôxdhrng phảuviai Đqmkhan Phi bốzppu trílwea nhữwuwrng Mêqmkh Thầffaon Hưconvơtfrgng kia, kiềvnkmm chếcxbd Cựxtmv Viêqmkhn mộpkjbt chúkdstt, Giang Trầffaon côxdhrng kílweach, chỉirkl sợamcg khôxdhrng đylrzsgys khiếcxbdn Cựxtmv Viêqmkhn bịzkbk thưconvơtfrgng nặgubrng, từpkjb đylrzónqdc đylrzábjumnh ra mộpkjbt kílweach trílwea mạjetbng.

Thờxdhri đylrziểghfvm thấkuejt thầffaon, Đqmkhan Phi từpkjb xa duyêqmkhn dábjumng gọgubri to:

- Giang Trầffaon, ngưconvơtfrgi tớcccoi mộpkjbt chúkdstt.

Giang Trầffaon sữwuwrng sờxdhr, chẳamcgng lẽyket xảuviay ra chuyệjorcn gìlqyt, vộpkjbi vàbjumng bưconvcccoc nhanh trởzppu vềvnkm.

Giờxdhr phúkdstt nàbjumy Đqmkhan Phi đylrzãiiwqxdhri xong đylrzjetbi bộpkjb phậggyxn vếcxbdt thưconvơtfrgng, nhưconvng biểghfvu lộpkjb lạjetbi cónqdc chúkdstt nhăzrfhn nhónqdc, hàbjumm răzrfhng khẽyket cắteajn, trêqmkhn khuôxdhrn mặgubrt diễcrllm lệjorc, mâmrnny đylrzpwza bay loạjetbn, thanh âmrnnm thấkuejp nhưconv muỗftgai kêqmkhu:

- Giang Trầffaon, ta... ta… chỗftga vếcxbdt thưconvơtfrgng kia, ta bôxdhri khôxdhrng tớcccoi. Ngưconvơtfrgi... Ngưconvơtfrgi giúkdstp ta mộpkjbt chúkdstt đylrzưconvamcgc khôxdhrng?

Vịzkbk trílwea toàbjumn thâmrnnn, chỗftga khôxdhrng cábjumch nàbjumo bôxdhri tớcccoi, tựxtmv nhiêqmkhn làbjum khu vựxtmvc bờxdhrxdhrng rôxdhr̀i.

Vếcxbdt thưconvơtfrgng kia khôxdhrng giốzppung bìlqytnh thưconvxdhrng, xem khôxdhrng tớcccoi miệjorcng vếcxbdt thưconvơtfrgng, làbjum khôxdhrng bôxdhri đylrzưconvamcgc. Nếcxbdu bôxdhri khôxdhrng đylrzúkdstng vịzkbk trílwea, đylrzpkjbc tílweanh khôxdhrng hếcxbdt, vậggyxy thìlqyt phiềvnkmn toábjumi.


Đqmkhan Phi nghe nónqdci đylrzpkjbc nàbjumy còcsewn cónqdc thểghfv hủsgysy dung, đylrzâmrnny làbjum chuyệjorcn nàbjumng sợamcg nhấkuejt. Cho nêqmkhn càbjumng nghĩzuvg, sợamcg hủsgysy dung nhan vẫsgysn chiếcxbdn thắteajng cảuviam giábjumc thẹnvnzn thùczjgng.

Giang Trầffaon hábjum miệjorcng thậggyxt to, hắteajn khôxdhrng nghĩzuvg tớcccoi, Đqmkhan Phi lạjetbi muốzppun hắteajn giúkdstp!

Mang theo Linh Dưconvamcgc ôxdhrn mábjumt, bôxdhri lêqmkhn trêqmkhn khe môxdhrng củsgysa Đqmkhan Phi, loạjetbi dưconvamcgc lựxtmvc nàbjumy xốzppup giòcsewn ngứbasta ngứbasta, làbjumm cho toàbjumn thâmrnnn nàbjumng xụcbszi lơtfrgxdhr lựxtmvc, chỉirkl thấkuejy cảuviam giábjumc ngứbasta ngứbasta kia, từpkjb tầffaong ngoàbjumi da thịzkbkt củsgysa nàbjumng, mộpkjbt mựxtmvc lan đylrzếcxbdn nộpkjbi tâmrnnm. Trong đylrzffaou, giốzppung nhưconv bịzkbkbjumi gìlqyt đylrzónqdciiwqi gãiiwqi, cảuviam giábjumc khábjumc thưconvxdhrng nónqdci khôxdhrng nêqmkhn lờxdhri.

Trong lúkdstc nhấkuejt thờxdhri, nàbjumng hi vọgubrng Giang Trầffaon nhanh bôxdhri xong linh dịzkbkch, nhưconvng lạjetbi ẩdkvdn ẩdkvdn cảuviam thấkuejy loạjetbi cảuviam giábjumc nàbjumy, tựxtmva hồyxdxdpksng khôxdhrng phảuviai xấkueju, nêqmkhn cónqdc chút khôxdhrng bỏpwza.

Bấkuejt quábjum, đylrzếcxbdn cùczjgng vẫsgysn làbjum cảuviam giábjumc thẹnvnzn chiếcxbdm cứbast thưconvamcgng phong, ưconvm mộpkjbt tiếcxbdng, đylrzang muốzppun mởzppu miệjorcng.

Giang Trầffaon đylrzãiiwqxdhri xong linh dịzkbkch, kéyxhoo quầffaon củsgysa nàbjumng lêqmkhn nónqdci:

- Xong rồyxdxi.

Mặgubrc dùczjg chỉirklbjumxdhri linh dịzkbkch mộpkjbt chúkdstt, nhưconvng chuyệjorcn nàbjumy đylrzzppui vớcccoi Giang Trầffaon màbjumnqdci, đylrzílweach thậggyxt làbjum mộpkjbt khảuviao nghiệjorcm. Mặgubrc dùczjg kiếcxbdp trưconvcccoc hắteajn đylrzãiiwq gặgubrp vôxdhr sốzppu mỹnqdc nữwuwr, nhưconvng thâmrnnn thểghfvzppu kiếcxbdp nàbjumy, lạjetbi còcsewn làbjum mộpkjbt thiếcxbdu niêqmkhn huyếcxbdt khílwea phưconvơtfrgng cưconvơtfrgng.

bjumbjumng ngưconvxdhri củsgysa Đqmkhan Phi, thìlqyt phi thưconvxdhrng ngạjetbo nhâmrnnn, thơtfrg̀i đylrzqmkh̉m Giang Trầffaon bôxdhri thuốzppuc, cảuviam thụcbsz đylrzưconvamcgc khe môxdhrng tràbjumn ngậggyxp co dãiiwqn, nếcxbdu nhưconvnqdci hoàbjumn toàbjumn khôxdhrng loạjetbn, đylrzónqdcbjum giảuvia.

dpksng may nơtfrgi nàbjumy, chỉirklnqdc mộpkjbt vếcxbdt thưconvơtfrgng, làbjumm cho thờxdhri gian xấkueju hổteaj củsgysa Giang Trầffaon khôxdhrng dàbjumi.

Đqmkhan Phi thẹnvnzn thùczjgng đylrzbastng lêqmkhn, khôxdhrng dábjumm cùczjgng ábjumnh mắteajt củsgysa Giang Trầffaon tiếcxbdp xúkdstc, chỉirkl thấkuejp giọgubrng nónqdci:

- Cảuviam ơtfrgn ngưconvơtfrgi.

Giang Trầffaon tiêqmkhu sábjumi cưconvxdhri cưconvxdhri, đylrzi ra hai ba chụcbszc méyxhot, dựxtmva vàbjumo mộpkjbt câmrnny đylrzjetbi thụcbsz ngồyxdxi xếcxbdp bằicbpng.

- Cábjumch trờxdhri sábjumng còcsewn sớcccom, nghỉirkl ngơtfrgi mộpkjbt chúkdstt đylrzi.

Mộpkjbt đylrzêqmkhm nàbjumy, cónqdc thểghfvnqdci làbjum mộpkjbt đylrzêqmkhm khôxdhrng ngủsgys củsgysa Đqmkhan Phi. Cảuvia đylrzêqmkhm, cábjumc loạjetbi ýdpks niệjorcm trong đylrzffaou lábjumi đylrzi khôxdhrng đylrzưconvamcgc. Lúkdstc thìlqyt tựxtmv trábjumch mìlqytnh tùczjgy hứbastng, lúkdstc thìlqytlqyt bắteajt đylrzưconvamcgc bốzppun thúkdst con màbjumconvng phấkuejn. Lúkdstc thìlqytlqyt trúkdstng đylrzpkjbc màbjum sợamcgiiwqi, lúkdstc lạjetbi vìlqyt sốzppung sónqdct sau tai nạjetbn màbjum cảuviam thấkuejy may mắteajn.

Nhưconvng tốzppui đylrza, vẫsgysn làbjum khi Giang Trầffaon bôxdhri linh dịzkbkch lêqmkhn bờxdhrxdhrng củsgysa nàbjumng, loạjetbi cảuviam giábjumc nàbjumy, phảuviang phấkuejt nhưconv đylrzzkbknh hìlqytnh, khắteajc vàbjumo trong thứbastc hảuviai củsgysa nàbjumng, bấkuejt luậggyxn nàbjumng cựxtmv tuyệjorct suy nghĩzuvg nhưconv thếcxbdbjumo, cũdpksng khôxdhrng lábjumi đylrzi đylrzưconvamcgc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.