Độc Tôn Tam Giới

Chương 334 : Giang Trần, ngươi giúp ta thoáng một phát được không nào? 1

    trước sau   
- Giang Trầjxnzn, thúfxkm con khôedmgng cóucyg bịsyus thưsyusơsglong chứluwr? Mau giúfxkmp ta nhìbmvtn xem.

Giang Trầjxnzn căqitmn bảfxkmn khôedmgng cóucyg lý nàoedvng, thuậyrdjn tay nhặrfqvt lêmmbln mấluwry lôedmgng mao, đvdelyqwzt nhiêmmbln, Giang Trầjxnzn biếourxn sắtzimc:

- Mau dừpuurng lạjpqii, khôedmgng nêmmbln vậyrdjn dụkffbng Linh khífyyv chữvgqja thưsyusơsglong, đvdelìbmvtnh chỉjxnz vậyrdjn hàoedvnh Linh khífyyv!

Thấluwry ngữvgqj khífyyv củsztwa Giang Trầjxnzn đvdelyqwzt nhiêmmbln biếourxn đvdelfxkmi, Đduyian Phi bịsyus hắtzimn nóucygi hoảfxkmng sợpbfj:

- Nhưsyus thếourxoedvo? Chẳsrgjng phảfxkmi mộyqwzt ífyyvt thưsyusơsglong tífyyvch ngoàoedvi da sao?

Sắtzimc mặrfqvt Giang Trầjxnzn trắtzimng bệrahzch:


- Trêmmbln lôedmgng mao, cóucyg đvdelyqwzc!

Thâxhlan thểqjqi mềjorfm mạjpqii củsztwa Đduyian Phi nhoásztwng mộyqwzt cásztwi, sắtzimc mặrfqvt trắtzimng bệrahzch:

- Cóucyg đvdelyqwzc?

Biểqjqiu lộyqwz củsztwa Giang Trầjxnzn rấluwrt ngưsyusng trọdehqng, lạjpqii nhặrfqvt lêmmbln mấluwry lôedmgng mao, cẩucygn thậyrdjn cảfxkmm thụkffb mộyqwzt chúfxkmt, mớhytyi xásztwc đvdelsyusnh gậyrdjt đvdeljxnzu:

- Tuyệrahzt đvdeluyhwi cóucyg đvdelyqwzc, ngưsyusơsgloi xem lôedmgng mao nàoedvy, hiệrahzn màoedvu sâxhlam bạjpqich, hiểqjqin nhiêmmbln làoedvucygn chứluwra kịsyusch đvdelyqwzc. Cũlbmmng may tu vi củsztwa ngưsyusơsgloi làoedv Tiêmmbln cảfxkmnh, nếourxu nhưsyus Châxhlan Khífyyv cảfxkmnh, bâxhlay giờagkf đvdelãnmnt thàoedvnh mộyqwzt cỗmwnm thi thểqjqiedmg̀i.

nmntfyyvnh cásztwch Đduyian Phi rấluwrt tỉjxnznh tásztwo, nhưsyusng cuốuyhwi cùnmntng vẫwurin làoedv nữvgqj nhâxhlan, vừpuura nghe cóucyg kịsyusch đvdelyqwzc, khuôedmgn mặrfqvt cũlbmmng trắtzimng bệrahzch, trong đvdelôedmgi mắtzimt xinh đvdelyrdjp, lộyqwz ra hoảfxkmng sợpbfjoedvsyusa nay tuyệrahzt đvdeluyhwi nhìbmvtn khôedmgng tớhytyi.

- Giang Trầjxnzn, ta... ta sẽnzyd chếourxt sao?

Đduyian Phi khẽnzyd cắtzimn môedmgi, ngữvgqj khífyyvucyg chúfxkmt đvdelau thưsyusơsglong hỏggzii.

Giang Trầjxnzn rấluwrt muốuyhwn an ủsztwi nàoedvng mộyqwzt chúfxkmt, nhưsyusng màoedv sựuigxbmvtnh phásztwt sinh đvdelyqwzt ngộyqwzt, hắtzimn cũlbmmng khôedmgng cásztwch nàoedvo xásztwc đvdelsyusnh, đvdelếourxn cùnmntng cóucyg thểqjqi cứluwru Đduyian Phi hay khôedmgng.

- Trưsyushytyc đvdelpuurng nóucygi chuyệrahzn, ngồjvogi xếourxp bằeryfng xuốuyhwng, tốuyhwt nhấluwrt làoedv minh tưsyusbiqmng, bìbmvtnh tâxhlam tĩluwrnh khífyyv. Nhớhyty kỹegmn, khôedmgng nêmmbln vậyrdjn hàoedvnh Linh khífyyv, mang đvdelếourxn ásztwp lựuigxc cho Linh Hảfxkmi. Nếourxu khôedmgng, mộyqwzt khi đvdelyqwzc khífyyvedmgng phásztw Linh Hảfxkmi, hẳsrgjn phảfxkmi chếourxt khôedmgng thểqjqi nghi ngờagkf.

Giang Trầjxnzn khuyêmmbln bảfxkmo.

fxkmc nàoedvy, Đduyian Phi tựuigxa nhưsyus mộyqwzt vợpbfjcouc nhu thuậyrdjn, ủsztwy khuấluwrt gậyrdjt đvdeljxnzu. Trong mắtzimt, khôedmgng cóucyg sắtzimc thásztwi củsztwa nữvgqjsyusagkfng nhâxhlan, chỉjxnzuyhwn lạjpqii kinh hãnmnti, ủsztwy khuấluwrt nhưsyus cừpuuru non bịsyus thưsyusơsglong.

Kiếourxp trưsyushytyc Giang Trầjxnzn làoedv Đduyian Đduyijpqio Đduyijpqii Sưsyus, đvdeluyhwi vớhytyi dụkffbng đvdelyqwzc cóucyg nghiêmmbln cứluwru rấluwrt sâxhlau.


Hắtzimn lấluwry ra mộyqwzt cásztwi Đduyian đvdeljxnznh, đvdelqjqiedmgng mao Cựuigx Viêmmbln vàoedvo, bắtzimt đvdeljxnzu nghiêmmbln cứluwru.

oedvm mấluwry lầjxnzn liêmmbln tụkffbc, Giang Trầjxnzn đvdelluwrng dậyrdjy, đvdeli đvdelếourxn bêmmbln cạjpqinh thi thểqjqi Cựuigx Viêmmbln, lấluwry dao găqitmm, phásztw vỡxdvw huyếourxt nhụkffbc củsztwa Cựuigx Viêmmbln, lạjpqii đvdelqjqioedvo trong đvdelan đvdeljxnznh nghiêmmbln cứluwru.

Đduyiyqwzng tásztwc mau lẹyrdj, dùnmntng tốuyhwc đvdelyqwz rấluwrt nhanh làoedvm xong hếourxt thảfxkmy, Giang Trầjxnzn đvdelluwrng lêmmbln, ásztwnh mắtzimt nhìbmvtn tớhytyi Đduyian Phi.

Đduyipuurng nhìbmvtn thờagkfi gian nàoedvy rấluwrt ngắtzimn, nhưsyusng màoedv Đduyian Phi giốuyhwng nhưsyus đvdelãnmnt trảfxkmi qua vàoedvi thậyrdjp niêmmbln. Trong đvdelôedmgi mắtzimt đvdelyrdjp dịu dàng, bắtzimn ra ýcouc chờagkf đvdelpbfji nồjvogng đvdelyrdjm, nhưsyusng trong chờagkf đvdelpbfji, lạjpqii xen lẫwurin vàoedvi phầjxnzn lo lắtzimng, hiểqjqin nhiêmmbln cũlbmmng sợpbfj Giang Trầjxnzn nóucygi ra kếourxt luậyrdjn bi quan.

- Âgkzmn? Khôedmgng phảfxkmi nóucygi ngưsyusơsgloi ngồjvogi minh tưsyusbiqmng sao? Sao còuyhwn đvdelluwrng đvdelluwry?

Trêmmbln mặrfqvt Giang Trầjxnzn tràoedvn ngậyrdjp nghi vấluwrn.

- Ta...

Khuôedmgn mặrfqvt Đduyian Phi đvdelggzimmbln.

- Ta... Ta ngồjvogi hơsgloi bấluwrt tiệrahzn.

Giang Trầjxnzn sữvgqjng sờagkf, lậyrdjp tứluwrc nghĩluwr tớhytyi, tựuigxa hồjvogedmgng củsztwa Đduyian Phi cũlbmmng trúfxkmng chiêmmblu. Nhịsyusn khôedmgng đvdelưsyuspbfjc muốuyhwn cưsyusagkfi, nhưsyusng loạjpqii trưsyusagkfng hợpbfjp nàoedvy, cưsyusagkfi sẽnzydsgloi khiếourxm nhãnmnt a.

- Đduyiưsyuspbfjc rồjvogi, vậyrdjy thìbmvt đvdelluwrng đvdelluwry, khôedmgng nêmmbln suy nghĩluwr bậyrdjy bạjpqi.

Đduyian Phi thấluwry Giang Trầjxnzn phảfxkmn ứluwrng nhưsyus thếourx, tựuigx nhiêmmbln biếourxt rõmcfr Giang Trầjxnzn đvdelãnmnt minh bạjpqich ýcouc củsztwa nàoedvng, vừpuura thẹyrdjn vừpuura giậyrdjn, cuốuyhwi cùnmntng vẫwurin nhịsyusn khôedmgng đvdelưsyuspbfjc hỏggzii:

- Giang Trầjxnzn, chấluwrt đvdelyqwzc nàoedvy, đvdelếourxn cùnmntng cóucyg giảfxkmi đvdelưsyuspbfjc hay khôedmgng?


- Đduyiyqwzc nàoedvy, chỉjxnzoedv đvdelyqwzc ngoàoedvi da lôedmgng, huyếourxt nhụkffbc củsztwa Cựuigx Viêmmbln khôedmgng cóucyg đvdelyqwzc. Đduyiâxhlay làoedv tin tứluwrc tốuyhwt, nhưsyusng cũlbmmng làoedv tin tứluwrc xấluwru.

- Tạjpqii sao lạjpqii cóucyg tốuyhwt cóucyg xấluwru?

Đduyian Phi cóucyg chúfxkmt gấluwrp.

- Giang Trầjxnzn, rốuyhwt cuộyqwzc nhưsyus thếourxoedvo, ngưsyusơsgloi cóucyg thểqjqiucygi thẳsrgjng hay khôedmgng. Cóucyg phảfxkmi ta thậyrdjt sựuigx phảfxkmi chếourxt hay khôedmgng...

oedvnh mắtzimt củsztwa Đduyian Phi đvdelggzimmbln, dùnmnt nữvgqj nhâxhlan lạjpqii thanh nhãnmnt, lạjpqii siêmmblu nhiêmmbln, ởbiqmsglon hai mưsyusơsgloi tuổfxkmi, gặrfqvp đvdelưsyuspbfjc cảfxkmnh nàoedvy, biểqjqiu hiệrahzn ra ngoàoedvi, vẫwurin sẽnzydoedv nhưsyus vậyrdjy.

- Tin tứluwrc tốuyhwt làoedv, khôedmgng phảfxkmi huyếourxt nhụkffbc chi đvdelyqwzc, phásztwt tásztwc sẽnzydsyusơsglong đvdeluyhwi chậyrdjm mộyqwzt chúfxkmt. Nhưsyusng màoedv, tin tứluwrc xấluwru làoedv, khôedmgng phảfxkmi huyếourxt nhụkffbc chi đvdelyqwzc, khôedmgng thểqjqinmntng huyếourxt nhụkffbc củsztwa nóucyg lấluwry đvdelyqwzc trịsyus đvdelyqwzc. Đduyiyqwzc bêmmbln ngoàoedvi thâxhlan, rấluwrt làoedv quỷpdel dịsyus. Muốuyhwn phásztw giảfxkmi, phảfxkmi tìbmvtm đvdelưsyuspbfjc vậyrdjt giảfxkmi đvdelyqwzc đvdeluyhwi ứluwrng. Đduyiâxhlay làoedv sựuigxbmvtnh rấluwrt đvdelau đvdeljxnzu.

Nếourxu nhưsyusucyg thểqjqibmvtm đvdelưsyuspbfjc vậyrdjt khắtzimc chếourx, Giang Trầjxnzn cóucyg nắtzimm chắtzimc giảfxkmi đvdelyqwzc nàoedvy. Nhưsyusng màoedv trong đvdelêmmblm, thếourx giớhytyi mêmmbl cảfxkmnh lớhytyn nhưsyus vậyrdjy, muốuyhwn tìbmvtm vậyrdjt giảfxkmi đvdelyqwzc, làoedv khôedmgng dễlbmmoedvng a.

- Nóucygi nhưsyus vậyrdjy, làoedv khôedmgng thểqjqi cứluwru đvdelưsyuspbfjc sao?

Đduyian Phi lãnmnt chãnmnt muốuyhwn khóucygc, trong mắtzimt lộyqwz ra bi thưsyusơsglong vôedmg tậyrdjn, đvdelyqwzt nhiêmmbln, lạjpqii chuyểqjqin thàoedvnh vẻzhoh kiêmmbln quyếourxt.

- Giang Trầjxnzn, nếourxu ta chếourxt rồjvogi, ngưsyusơsgloi đvdeluyhwt ta đvdeli, mang tro cốuyhwt vềjorf cho lãnmnto gia tửiboq. Còuyhwn nữvgqja, mấluwry con thúfxkm con nàoedvy, ngưsyusơsgloi nhấluwrt đvdelsyusnh phảfxkmi giúfxkmp ta mang vềjorf cho lãnmnto gia tửiboq, đvdelưsyuspbfjc khôedmgng?

sztwi nàoedvy tífyyvnh toásztwn làoedv trăqitmn trốuyhwi sao?

Trong nộyqwzi tâxhlam Giang Trầjxnzn thởbiqm nhẹyrdj, an ủsztwi:

- Đduyipuurng bi quan nhưsyus vậyrdjy, đvdelyqwzc nàoedvy, phásztwt tásztwc khôedmgng nhanh, ta tìbmvtm tiếourxp, cóucyg lẽnzyd có thêmmbl̉ tìbmvtm đvdelưsyuspbfjc vậyrdjt giảfxkmi đvdelyqwzc đvdeluyhwi ứluwrng?


- Ha ha.

Đduyian Phi cưsyusagkfi nhạjpqit mộyqwzt tiếourxng, sợpbfjnmnti trưsyushytyc kia đvdelãnmnt quécouct qua hếourxt sạjpqich.

- Giang Trầjxnzn, khôedmgng cầjxnzn ngưsyusơsgloi an ủsztwi ta. Đduyian Phi ta, từpuur nhỏggzi khôedmgng cha khôedmgng mẹyrdj, làoedvnmnto gia tửiboq nuôedmgi ta lớhytyn. Ngưsyusơsgloi khẳsrgjng đvdelsyusnh cảfxkmm thấluwry, tạjpqii sao ta quan tâxhlam thúfxkm con Linh thúfxkm nhưsyus vậyrdjy, cảfxkmm thấluwry ta rấluwrt ngu. Thếourx nhưsyusng màoedv, âxhlan tìbmvtnh củsztwa lãnmnto gia tửiboq đvdeluyhwi vớhytyi ta, ngưsyusơsgloi khôedmgng hiểqjqiu...

- Đduyiưsyuspbfjc rồjvogi, bâxhlay giờagkfucygi nhữvgqjng chuyệrahzn nàoedvy khôedmgng cóucyg ýcouc nghĩluwra. Ngưsyusơsgloi nghỉjxnz ngơsgloi trưsyushytyc, ta đvdeli tìbmvtm xem. Cựuigx Viêmmbln sốuyhwng ởbiqmnmntng nàoedvy, đvdelyqwzc củsztwa nóucyg, khôedmgng cóucyg khảfxkmqitmng vôedmg duyêmmbln vôedmg cớhytybmvtnh thàoedvnh, tấluwrt nhiêmmbln cùnmntng hoàoedvn cảfxkmnh bêmmbln ngưsyusagkfi nóucygucyg quan hệrahz. Nóucygi khôedmgng chừpuurng, ta thậyrdjt cóucyg thểqjqibmvtm đvdelưsyuspbfjc vậyrdjt giảfxkmi đvdelyqwzc đvdeluyhwi ứluwrng.

Đduyiyqwzt nhiêmmbln Đduyian Phi hỏggzii:

- Giang Trầjxnzn, cásztwi gìbmvt gọdehqi làoedv vậyrdjt giảfxkmi đvdelyqwzc đvdeluyhwi ứluwrng?

- Sựuigxbmvtnh trong thiêmmbln hạjpqi, đvdeljorfu chúfxkm ýcoucsyusơsglong sinh tưsyusơsglong khắtzimc. Đduyiyqwzc ngoàoedvi thâxhlan củsztwa Cựuigx Viêmmbln, cóucyg lẽnzydoedv do hoàoedvn cảfxkmnh bêmmbln ngưsyusagkfi tạjpqio thàoedvnh. Đduyiãnmntucyg vậyrdjt hìbmvtnh thàoedvnh đvdelyqwzc kia, tấluwrt cóucyg vậyrdjt khắtzimc chếourxucyg. Bằeryfng khôedmgng thìbmvt đvdelyqwzc nàoedvy khôedmgng thểqjqibmvtnh thàoedvnh câxhlan đvdeluyhwi, đvdelãnmnt sớhytym xâxhlam lấluwrn vàoedvo trong huyếourxt nhụkffbc củsztwa Cựuigx Viêmmbln rôedmg̀i. Làoedvm sao chỉjxnz tồjvogn tạjpqii ởbiqm ngoàoedvi thâxhlan?

Giang Trầjxnzn phâxhlan tífyyvch.

Đduyiyqwzt nhiêmmbln Đduyian Phi nghĩluwr đvdelếourxn cásztwi gìbmvt, trong mắtzimt hiệrahzn lêmmbln mộyqwzt tia hàoedvo quang:

- Giang Trầjxnzn, ta nhớhyty ra rồjvogi. Trong đvdelyqwzng quậyrdjt củsztwa Cựuigx Viêmmbln, cóucyg rấluwrt nhiềjorfu Linh Dưsyuspbfjc, linh thảfxkmo... lúfxkmc ấluwry ta vộyqwzi vàoedvng, căqitmn bảfxkmn khôedmgng kịsyusp ngắtzimt, cóucyg thểqjqi...

- Ngưsyusơsgloi nóucygi cásztwi gìbmvt?

Con mắtzimt Giang Trầjxnzn sásztwng ngờagkfi.

- Trong đvdelyqwzng quậyrdjt, cóucyg rấluwrt nhiềjorfu linh thảfxkmo cùnmntng Linh Dưsyuspbfjc?

- Âgkzmn!

Đduyian Phi cũlbmmng kífyyvch đvdelyqwzng, từpuur trong ásztwnh mắtzimt củsztwa Giang Trầjxnzn, nàoedvng tựuigxa hồjvog đvdeldehqc đvdelưsyuspbfjc mộyqwzt tia hy vọdehqng sốuyhwng sóucygt.

- Ngưsyusơsgloi ởbiqmsgloi nàoedvy đvdelpuurng nhúfxkmc nhífyyvch, ta đvdeli xem. Nhớhyty kỹegmn, khôedmgng nêmmbln thúfxkmc dụkffbc Linh Hảfxkmi, mặrfqvc dùnmnt gặrfqvp phảfxkmi đvdelsyusch nhâxhlan, cũlbmmng chờagkf ta trởbiqm lạjpqii nóucygi sau, tậyrdjn lựuigxc kécouco dàoedvi thờagkfi gian!

lbmmng may, đvdelyqwzng quậyrdjt kia cásztwch nơsgloi nàoedvy khôedmgng xa. Giang Trầjxnzn ởbiqm ven đvdelưsyusagkfng thu thậyrdjp mũlbmmi têmmbln cùnmntng phi đvdelao trêmmbln mặrfqvt đvdelluwrt, chạjpqiy vộyqwzi màoedv đvdeli.

Trêmmbln đvdelưsyusagkfng, đvdeli ngang qua đvdelsyusa phưsyusơsglong giao chiếourxn, liềjorfn thu mũlbmmi têmmbln vềjorf.

Nhữvgqjng mũlbmmi têmmbln nàoedvy, chífyyvnh làoedv nguyêmmbln bộyqwz củsztwa Đduyijpqii Vũlbmm cung, mặrfqvc dùnmnt bịsyus nắtzimm đvdelluwrm củsztwa Cựuigx Viêmmbln đvdelásztwnh bay, nhưsyusng bảfxkmn thểqjqi lạjpqii khôedmgng hao tổfxkmn, tựuigx nhiêmmbln phảfxkmi thu vềjorf.

Rấluwrt nhanh, Giang Trầjxnzn liềjorfn đvdelếourxn trong đvdelyqwzng quậyrdjt.

Trong đvdelyqwzng quậyrdjt trốuyhwng khôedmgng, Giang Trầjxnzn lưsyushytyt vàoedvo, đvdelyrdjp vàoedvo mắtzimt, quảfxkm nhiêmmbln làoedv rấluwrt nhiềjorfu linh thảfxkmo cùnmntng Linh Dưsyuspbfjc, còuyhwn cóucyg mộyqwzt chúfxkmt câxhlay cốuyhwi Linh phẩucygm.

- Âgkzmn? Nhiềjorfu nhưsyus vậyrdjy?

Áyrdjnh mắtzimt Giang Trầjxnzn, rấluwrt nhanh liềjorfn nhìbmvtn chăqitmm chúfxkmt mộyqwzt đvdelóucyga hoa Tửiboq sắtzimc,

- Cásztwi nàoedvy... Đduyiâxhlay làoedv Tửiboq Nguyệrahzt Yêmmblu Hìbmvtnh Hoa?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.