Độc Tôn Tam Giới

Chương 333 : Một hồi thắng lợi hiểm lại càng hiểm

    trước sau   
Ba! Mũaswoi têhovcn cuốimayi cùsqttng cũaswong bịqauu đmcluámfzgnh rơbyiki.

rxosvvwqc nàrxosy, Giang Trầwtmwn lấfahmy ra sámfzgu mũaswoi têhovcn còbsktn lạmjqki, hưkyipu, hưkyipu, hưkyipu!

aswoi têhovcn liêhovcn tụoigrc, dùsqttng tốimayc đmclubsdz nhanh nhấfahmt, lựrzvgc lưkyipsrobng mạmjqknh nhấfahmt, tậdbtap trung sámfzgu górvkrc đmclubsdz hoàrxosn toàrxosn bấfahmt đmclulzkeng trêhovcn ngưkyiprvkri Cựrzvg Viêhovcn, khôkyipng lưkyipu tìlfrmnh chúvvwqt nàrxoso bắvahdn tớqqrwi.

Mộbsdzt loạmjqkt sámfzgu mũaswoi têhovcn, uy thếhomnsqttng mậdbtat đmclubsdzkyipng kípfzjch bựrzvgc nàrxosy, đmclucetb cho Cựrzvg Viêhovcn khôkyipng thểcetb khôkyipng dừbsdzng bưkyipqqrwc lạmjqki. Màrxos giờrvkr khắvahdc nàrxosy, Cựrzvg Viêhovcn vừbsdza vặudeln chạmjqky tớqqrwi khu vựrzvgc 30m.

mfzgu mũaswoi têhovcn củbyika Giang Trầwtmwn phámfzgt ra cùsqttng mộbsdzt lúvvwqc, chípfzjnh làrxoslfrmbyik hộbsdzi kia.

Khu vựrzvgc nàrxosy, nhấfahmt đmcluqauunh làrxos đmcluqauua phưkyipơbyikng Đgptuan Phi bốimay trípfzjhovc Thầwtmwn Hưkyipơbyikng tốimayi đmclua, cho nêhovcn mớqqrwi bảunfbo Giang Trầwtmwn lămacung khôkyipng hưkyip đmclubsdz.


mfzgu mũaswoi têhovcn cùsqttng mộbsdzt chỗvobs giếhomnt đmcluếhomnn, Cựrzvg Viêhovcn mộbsdzt làrxos khôkyipng đmcluórvkrn đmcluebca, dùsqttng thâfaixn thểcetb khiêhovcng têhovcn, hai phảunfbi đmcluem hếhomnt toàrxosn lựrzvgc đmcluórvkrn đmcluebca.

Chỉkuey cầwtmwn nórvkr đmcluem hếhomnt toàrxosn lựrzvgc đmcluórvkrn đmcluebca, tấfahmt sẽeviheviho Linh lựrzvgc, Linh lựrzvgc vừbsdza đmclubsdzng, Mêhovc Thầwtmwn Hưkyipơbyikng bốimayn phípfzja, nhấfahmt đmcluqauunh sẽevih gia tốimayc vậdbtan chuyểcetbn, Cựrzvg Viêhovcn ởxslp thơbyik̀i đmcluhovc̉m chiếhomnn đmclufahmu, muốimayn khôkyipng hôkyip hấfahmp cũaswong khórvkr khămacun!

Chỉkuey cầwtmwn nórvkrkyip hấfahmp, sẽevihpfzjt vàrxoso Mêhovc Thầwtmwn Hưkyipơbyikng!

Lầwtmwn nàrxosy típfzjnh toámfzgn, córvkr thểcetbrvkri làrxos diệqkocu đmcluếhomnn đmclukueynh phong, chípfzjnh xámfzgc đmcluếhomnn thầwtmwn kỳpfzj.

Đgptuan Phi bịqauu Giang Trầwtmwn néevihm lêhovcn câfaixy, trong nộbsdzi tâfaixm còbsktn đmclubsdzt đmclubsdzt đmclubsdzt trựrzvgc nhảunfby, mặudelc dùsqtt Giang Trầwtmwn cảunfbnh cámfzgo nàrxosng chạmjqky trốimayn lầwtmwn nữbefna, thếhomn nhưkyipng màrxos châfaixn nàrxosng lạmjqki nhưkyip mọdbtac rểcetb, làrxosm sao cũaswong khôkyipng di chuyểcetbn.

- NGAO...OOO!

Cựrzvg Viêhovcn kia cũaswong hung hãsdvtn, tựrzvga hồlzke biếhomnt rõvvwq khu vựrzvgc nàrxosy córvkrhovc Thầwtmwn Hưkyipơbyikng, toàrxosn bộbsdz thâfaixn hìlfrmnh đmclubsdzt nhiêhovcn gia tốimayc, hai cámfzgi đmcluùsqtti trámfzgng kiệqkocn đmclumjqkp mạmjqknh mặudelt đmclufahmt, thâfaixn thểcetb cựrzvgc lớqqrwn nhưkyip cầwtmwu vồlzkeng, lămacung khôkyipng bắvahdn lêhovcn.

Phốimayc! Phốimayc!

Khôkyipng ngờrvkr Cựrzvg Viêhovcn kia dùsqttng thâfaixn thểcetb sinh sinh khiêhovcng hai mũaswoi têhovcn.

kyip̣c bắvahdn kia phi thưkyiprvkrng bámfzg đmclumjqko, trựrzvgc tiếhomnp xôkyipng vềsesc phípfzja đmclumjqki thụoigrrxos Đgptuan Phi đmcluudelt châfaixn.

Giang Trầwtmwn thấfahmy biếhomnn cốimay đmclubsdzt nhiêhovcn sinh ra, trong nộbsdzi tâfaixm thậdbtat sựrzvg bốimayc hỏkyipa, nữbefn nhâfaixn ngu xuẩfuejn nàrxosy, lạmjqki còbsktn chưkyipa chạmjqky trốimayn!

rvkri thìlfrm chậdbtam, khi đmcluórvkr thìlfrm nhanh!

Đgptuan Phi phámfzgt hiệqkocn Cựrzvg Viêhovcn bắvahdn tớqqrwi, vâfaix̣y mà đmcluámfzgnh tớqqrwi chỗvobsrxosng, trong nộbsdzi tâfaixm cảunfb kinh, biếhomnt rõvvwqrxoslfrm Cựrzvg Viêhovcn cảunfbm nhậdbtan đmcluưkyipsrobc khípfzj tứkrrcc thúvvwq con, nêhovcn khôkyipng muốimayn sốimayng vọdbtat tớqqrwi nàrxosng.


- Néevih trámfzgnh!

vvwqc nàrxosy, Giang Trầwtmwn cámfzgch Đgptuan Phi mộbsdzt khoảunfbng xa, nếhomnu nhưkyip tiếhomnn lêhovcn cứkrrcu, dùsqttng nhụoigrc thểcetb củbyika hắvahdn đmclui cứkrrcng đmcluimayi cứkrrcng, nhấfahmt đmcluqauunh sẽevih bịqauu Cựrzvg Viêhovcn đmcludbtap thàrxosnh bámfzgnh thịqauut.

Linh thúvvwq Linh phẩfuejm trung giai, mộbsdzt kípfzjch đmclukueynh phong, dùsqtt trêhovcn ngưkyiprvkri córvkr thưkyipơbyikng típfzjch, đmcluórvkraswong làrxos đmcluunfbpfzjch phi thưkyiprvkrng đmcluámfzgng sợsrob. Đgptubsdzng nórvkri bịqauu đmcluoigrng, cámfzgch khôkyipng chịqauuu mộbsdzt támfzgt, chỉkuey sợsrobaswong thổwczb huyếhomnt màrxos chếhomnt.

befn trong nhámfzgy mắvahdt đmcluórvkr.

Hai tay Giang Trầwtmwn córvkr chúvvwqt giơbyikhovcn, mộbsdzt tay mặudelt trămacung, mộbsdzt tay mặudelt trờrvkri, hai cámfzgnh tay nhưkyip hai câfaixy đmclumjqki thụoigr, tay córvkr chúvvwqt biếhomnn hórvkra, vâfaix̣y mà diễvahdn biếhomnn ra ýkuey cảunfbnh mộbsdzt vinh mộbsdzt khôkyip.

rxos trêhovcn tay hắvahdn, nhiềsescu hơbyikn hai ngọdbtan phi đmcluao.

- Toámfzgi Nguyệqkoct Phi Đgptuao, hi vọdbtang lúvvwqc nàrxosy khôkyipng làrxosm ta thấfahmt vọdbtang!

Ýhfkv niệqkocm trong đmcluwtmwu Giang Trầwtmwn phi tốimayc chuyểcetbn đmclubsdzng, hắvahdn rốimayt cụoigrc phảunfbi dùsqttng tuyệqkoct kỹnzpe, phi đmcluao dung hợsrobp ýkuey cảunfbnh Khôkyip Vinh Thầwtmwn Quyềsescn, mộbsdzt tay Ưclvyng Phi thứkrrcc, mộbsdzt tay Hổwczb Phámfzgc thứkrrcc.

Hai loạmjqki đmclumjqki chiêhovcu hoàrxosn toàrxosn bấfahmt đmclulzkeng, dùsqttng châfaixn ýkuey củbyika Khôkyip Vinh Thầwtmwn Quyềsescn, dung hợsrobp vàrxoso trong đmclumjqki chiêhovcu.

kyipu!

Phi đmcluao ởxslp tay phảunfbi lêhovcn trưkyipqqrwc, kípfzjch ra mộbsdzt đmclumjqko khípfzjsdvtng nhưkyip lửvvwqa, hórvkra thàrxosnh khípfzj thếhomn nhưkyipsdvtnh Hổwczb xuốimayng núvvwqi, đmcluámfzgnh vềsesc phípfzja Cựrzvg Viêhovcn kia.

rxosbyik hồlzkesqttng lúvvwqc đmcluórvkr, phi đmcluao ởxslp tay trámfzgi cũaswong bay ra, ởxslp trong bórvkrng đmcluêhovcm, nhưkyip mộbsdzt trậdbtan thanh phong, lẻbyikn vàrxoso hưkyip khôkyipng…

Ưclvyng Phi thứkrrcc!


Hữbefnu Hổwczb Phámfzgc thứkrrcc, tảunfb Ưclvyng Phi thứkrrcc.

Hai loạmjqki phi đmcluao hoàrxosn toàrxosn bấfahmt đmclulzkeng, ởxslp thờrvkri khắvahdc nàrxosy, dùsqttng ýkuey cảunfbnh khôkyip vinh, hìlfrmnh thàrxosnh hai cỗvobs lựrzvgc lưkyipsrobng hoàrxosn toàrxosn bấfahmt đmclulzkeng, nhưkyip mặudelt trờrvkri mặudelt trămacung hoàrxos lẫadpln!

Toàrxosn thâfaixn Cựrzvg Viêhovcn cưkyipơbyikng cứkrrcng, lôkyipng mao đmclusescu dựrzvgng lêhovcn. Dùsqttng tu vi củbyika nórvkr, tựrzvg nhiêhovcn córvkr thểcetb cảunfbm nhậdbtan đmcluưkyipsrobc sámfzgt ýkuey đmcluámfzgng sợsrob kia.

mfzgi sámfzgt ýkueyrxosy, tuyệqkoct đmcluimayi córvkr thểcetb uy hiếhomnp đmcluưkyipsrobc támfzgnh mạmjqkng củbyika nórvkr.

Nhưkyipng màrxos giờrvkr phúvvwqt nàrxosy, nórvkr lạmjqki khôkyipng córvkrmfzgch nàrxoso trámfzgnh thoámfzgt!

Giờrvkr phúvvwqt nàrxosy, trong đmcluwtmwu nórvkr chỉkueyrvkr mộbsdzt ýkuey niệqkocm, làrxos đmcluoạmjqkt lạmjqki thúvvwq con, chụoigrp chếhomnt nữbefn nhâfaixn đmcluámfzgng giậdbtan kia!

sqtt sao Đgptuan Phi cũaswong làrxos nữbefn nhâfaixn bámfzgi kiếhomnn đmclumjqki chiếhomnn, sau khi nao nao, thấfahmy Cựrzvg Viêhovcn đmcluámfzgnh tớqqrwi, biếhomnt mìlfrmnh gámfzgnh khôkyipng đmcluưkyipsrobc, thâfaixn thểcetbmacung khôkyipng lưkyipqqrwt đmclui, dùsqttng khípfzj lựrzvgc toàrxosn thâfaixn lao tớqqrwi bêhovcn cạmjqknh.

Mộbsdzt quyềsescn củbyika Cựrzvg Viêhovcn, rơbyiki vàrxoso trêhovcn đmclumjqki thụoigrrxos Đgptuan Phi vừbsdza dừbsdzng châfaixn!

Oanh!

Đgptumjqki thụoigrwtmwm ầwtmwm, cảunfb thâfaixn câfaixy bịqauu chấfahmn thàrxosnh vôkyip sốimay gỗvobs vụoigrn, càrxosnh lámfzg bay loạmjqkn, vôkyip sốimaymfzgfaixy bịqauu Linh khípfzj tịqauuch quyểcetbn, toàrxosn bộbsdz cuốimayn lêhovcn giữbefna khôkyipng trung.

Mộbsdzt kípfzjch hung tàrxosn củbyika Cựrzvg Viêhovcn, cuốimayi cùsqttng chậdbtam mộbsdzt chúvvwqt.

Thâfaixn hìlfrmnh củbyika Đgptuan Phi, khórvkr khămacun lắvahdm mớqqrwi ly khai đmclumjqki thụoigr kia, hoa dung thấfahmt sắvahdc, rơbyiki xuốimayng mặudelt đmclufahmt cámfzgch đmcluórvkrbyikn 10m.

rxosvvwqc nàrxosy, Toámfzgi Nguyệqkoct Phi Đgptuao củbyika Giang Trầwtmwn côkyipng kípfzjch, cũaswong đmcluúvvwqng lúvvwqc bắvahdn đmcluếhomnn.


Cựrzvg Viêhovcn đmcluámfzgnh ra mộbsdzt quyềsescn, lúvvwqc nàrxosy córvkr thểcetbrvkri chiêhovcu cũaswo vừbsdza hếhomnt, chiêhovcu mớqqrwi chưkyipa sinh.

Phốimayc, Phốimayc!

Phi đmcluao nhậdbtap vàrxoso cơbyik thểcetb, mộbsdzt thanh bắvahdn vàrxoso hôkyipng, mộbsdzt thanh bắvahdn thẳpgqrng đmcluếhomnn órvkrt.

Lựrzvgc trùsqttng kípfzjch cưkyiprvkrng đmclumjqki, cơbyik hồlzke bắvahdn thủbyikng thâfaixn thểcetb Cựrzvg Viêhovcn!

Ngao!

Cựrzvg Viêhovcn trúvvwqng phi đmcluao, thâfaixn thểcetb khôkyipng cámfzgch nàrxoso lămacung khôkyipng, ầwtmwm ầwtmwm rơbyiki xuốimayng đmclufahmt, phámfzgt ra tiếhomnng kêhovcu phẫadpln nộbsdz tớqqrwi cựrzvgc đmcluiểcetbm.

Trong lúvvwqc đmcluórvkr

Toàrxosn thâfaixn Cựrzvg Viêhovcn nhưkyip mộbsdzt quảunfb khípfzj cầwtmwu, dùsqttng tốimayc đmclubsdz cựrzvgc nhanh phồlzkeng lêhovcn.

Chỉkuey mộbsdzt cámfzgi hôkyip hấfahmp, thâfaixn thểcetb Cựrzvg Viêhovcn kia nhưkyip mộbsdzt khípfzj cầwtmwu cựrzvgc lớqqrwn. Màrxoskyipng mao ngoàrxosi thâfaixn nórvkr, tấfahmt cảunfb đmclusescu dựrzvgng thẳpgqrng lêhovcn, nhưkyip ngâfaixn châfaixm cắvahdm bêhovcn ngoàrxosi thâfaixn, ởxslpkyipqqrwi ánh trămacung chiếhomnu rọdbtai, lộbsdz ra lạmjqknh lẽeviho khủbyikng bốimay.

Giang Trầwtmwn thấfahmy tìlfrmnh hìlfrmnh quỷrxos dịqauu nhưkyip vậdbtay, liềsescn biếhomnt khámfzgc thưkyiprvkrng, quámfzgt:

- Néevih trámfzgnh!

Bành!

Da thịqauut phípfzja ngoàrxosi Cựrzvg Viêhovcn đmclubsdzt nhiêhovcn nổwczb tung, mộbsdzt tầwtmwng da típfzjnh cảunfb huyếhomnt nhụoigrc, mang theo lựrzvgc bạmjqko tạmjqkc cưkyiprvkrng đmclumjqki, bắvahdn ra tứkrrc phípfzja.


kyip sốimaykyipng mao bịqauu lựrzvgc bạmjqko tạmjqkc trùsqttng kípfzjch, nhưkyipkyip sốimaykyipơbyikng châfaixm bắvahdn ra!

Nguy hiểcetbm!

Mặudelc dùsqtt Giang Trầwtmwn cámfzgch khámfzg xa, cũaswong khôkyipng dámfzgm xem thưkyiprvkrng, hai tay theo bảunfbn nămacung ôkyipm đmcluwtmwu!

Chi chi chi chi!

kyip sốimaykyipng mao nhưkyipkyipơbyikng châfaixm rơbyiki trêhovcn mặudelt đmclufahmt.

vvwqc Giang Trầwtmwn mởxslp mắvahdt ra, phámfzgt hiệqkocn mìlfrmnh coi nhưkyip may mắvahdn, khôkyipng córvkr bịqauukyipng mao bắvahdn trúvvwqng.

rxos Cựrzvg Viêhovcn kia sau khi đmcluámfzgnh ra mộbsdzt kípfzjch liềsescu chếhomnt, thâfaixn thểcetb khổwczbng lồlzke huyếhomnt nhụoigrc mơbyik hồlzke, giốimayng nhưkyip gầwtmwy đmclui mộbsdzt vòbsktng, tầwtmwng da cùsqttng bộbsdzkyipng, đmcluãsdvt triệqkoct đmclucetb khôkyipng còbsktn, giốimayng nhưkyip bịqauurvkrc xưkyipơbyikng lórvkrc thịqauut, córvkr thểcetb chứkrrcng kiếhomnn bạmjqkch cốimayt.

Phanh!

Cựrzvg Viêhovcn thiêhovcu đmcluimayt tinh huyếhomnt đmcluámfzgnh ra mộbsdzt kípfzjch, rốimayt cụoigrc ngãsdvt xuốimayng.

Giang Trầwtmwn chưkyipa kịqauup buôkyipng lỏkyipng mộbsdzt hơbyiki, bềsesc bộbsdzn chạmjqky đmcluếhomnn chỗvobs Đgptuan Phi. Đgptuan Phi nằtlbcm trêhovcn mặudelt đmclufahmt, ípfzjt nhấfahmt hơbyikn mưkyiprvkri lôkyipng mao đmcluípfzjnh ởxslp trêhovcn ngưkyiprvkri nàrxosng.

mfzgnh tay, sưkyipơbyik̀n, trưkyipqqrwc ngựrzvgc, đmcluùsqtti.

- Nữbefn nhâfaixn ngu xuẩfuejn nàrxosy, khôkyipng biếhomnt đmcluưkyipa lưkyipng lêhovcn trêhovcn sao?

Giang Trầwtmwn thậdbtat sựrzvgrxos im lặudelng, bấfahmt quámfzg lậdbtap tứkrrcc minh bạmjqkch, sởxslphixi nữbefn nhâfaixn nàrxosy nằtlbcm ngữbefna, làrxoslfrm khôkyipng muốimayn thúvvwq con trêhovcn lưkyipng bịqauu thưkyipơbyikng.

vvwqc nàrxosy, Giang Trầwtmwn cũaswong khôkyipng biếhomnt nêhovcn mắvahdng nàrxosng ngu xuẩfuejn, hay mắvahdng nàrxosng ngâfaixy dạmjqki.

kyipqqrwi loạmjqki tìlfrmnh huốimayng đmcluórvkr, nếhomnu nhưkyiprxosng nằtlbcm sấfahmp, thúvvwq con trong sọdbtat, khẳpgqrng đmcluqauunh córvkr thểcetb ngămacun cảunfbn đmclumjqki bộbsdz phậdbtan côkyipng kípfzjch.

Tốimayi đmclua chỉkueyxslp trêhovcn đmcluùsqtti bịqauu đmcluâfaixm.

Thếhomn nhưkyipng nàrxosng vìlfrm thúvvwq con, vâfaix̣y mà lựrzvga chọdbtan tưkyip thếhomnrxosy, kếhomnt quảunfb toàrxosn thâfaixn cùsqttng chípfzjnh diệqkocn, khoảunfbng chừbsdzng hơbyikn mưkyiprvkri chỗvobs bịqauu đmcluámfzgnh trúvvwqng.

aswong may, khoảunfbng cámfzgch coi nhưkyip xa, cuốimayi cùsqttng khôkyipng córvkr vếhomnt thưkyipơbyikng trípfzj mạmjqkng. Giang Trầwtmwn vịqauun nàrxosng dậdbtay. Chỉkueyrxos Đgptuan Phi hôkyipm nay, ngay cảunfbkyipng cũaswong dípfzjnh đmclumjqkn, ngồlzkei cũaswong khôkyipng dámfzgm ngồlzkei, chỉkueyrvkr thểcetb tựrzvga ởxslp trêhovcn thâfaixn câfaixy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.