Độc Tôn Tam Giới

Chương 333 : Một hồi thắng lợi hiểm lại càng hiểm

    trước sau   
Ba! Mũrpoli têveihn cuốuxtki cùdmvcng cũrpolng bịmuzz đlfmdájbvdnh rơfcfei.

znwxfdzmc nàznwxy, Giang Trầveihn lấyceby ra sájbvdu mũrpoli têveihn còjvlun lạjejpi, hưestpu, hưestpu, hưestpu!

rpoli têveihn liêveihn tụwjolc, dùdmvcng tốuxtkc đlfmdjejp nhanh nhấycebt, lựdgqxc lưestpbamvng mạjejpnh nhấycebt, tậiauqp trung sájbvdu gómydic đlfmdjejp hoàznwxn toàznwxn bấycebt đlfmdwoedng trêveihn ngưestpdgqxi Cựdgqx Viêveihn, khôwoedng lưestpu tìwoednh chúfdzmt nàznwxo bắsdkin tớfcfei.

Mộjejpt loạjejpt sájbvdu mũrpoli têveihn, uy thếvsyydmvcng mậiauqt đlfmdjejpwoedng kíjtngch bựdgqxc nàznwxy, đlfmdeidv cho Cựdgqx Viêveihn khôwoedng thểeidv khôwoedng dừqbneng bưestpfcfec lạjejpi. Màznwx giờdgqx khắsdkic nàznwxy, Cựdgqx Viêveihn vừqbnea vặiauqn chạjejpy tớfcfei khu vựdgqxc 30m.

jbvdu mũrpoli têveihn củjejpa Giang Trầveihn phájbvdt ra cùdmvcng mộjejpt lúfdzmc, chíjtngnh làznwxwoedfcfe hộjejpi kia.

Khu vựdgqxc nàznwxy, nhấycebt đlfmdmuzznh làznwx đlfmdmuzza phưestpơfcfeng Đwoedan Phi bốuxtk tríjtngveih Thầveihn Hưestpơfcfeng tốuxtki đlfmda, cho nêveihn mớfcfei bảeclto Giang Trầveihn lăbamvng khôwoedng hưestp đlfmdjejp.


jbvdu mũrpoli têveihn cùdmvcng mộjejpt chỗdmvc giếvsyyt đlfmdếvsyyn, Cựdgqx Viêveihn mộjejpt làznwx khôwoedng đlfmdómydin đlfmdestp, dùdmvcng thâvyihn thểeidv khiêveihng têveihn, hai phảeclti đlfmdem hếvsyyt toàznwxn lựdgqxc đlfmdómydin đlfmdestp.

Chỉrvjo cầveihn nómydi đlfmdem hếvsyyt toàznwxn lựdgqxc đlfmdómydin đlfmdestp, tấycebt sẽmuzzxpibo Linh lựdgqxc, Linh lựdgqxc vừqbnea đlfmdjejpng, Mêveih Thầveihn Hưestpơfcfeng bốuxtkn phíjtnga, nhấycebt đlfmdmuzznh sẽmuzz gia tốuxtkc vậiauqn chuyểeidvn, Cựdgqx Viêveihn ởdskh thơfcfèi đlfmdveih̉m chiếvsyyn đlfmdycebu, muốuxtkn khôwoedng hôwoed hấycebp cũrpolng khómydi khăbamvn!

Chỉrvjo cầveihn nómydiwoed hấycebp, sẽmuzzjtngt vàznwxo Mêveih Thầveihn Hưestpơfcfeng!

Lầveihn nàznwxy tíjtngnh toájbvdn, cómydi thểeidvmydii làznwx diệfhkmu đlfmdếvsyyn đlfmdrvjonh phong, chíjtngnh xájbvdc đlfmdếvsyyn thầveihn kỳprjm.

Đwoedan Phi bịmuzz Giang Trầveihn néxpibm lêveihn câvyihy, trong nộjejpi tâvyihm còjvlun đlfmdjejpt đlfmdjejpt đlfmdjejpt trựdgqxc nhảeclty, mặiauqc dùdmvc Giang Trầveihn cảecltnh cájbvdo nàznwxng chạjejpy trốuxtkn lầveihn nữmuzza, thếvsyy nhưestpng màznwx châvyihn nàznwxng lạjejpi nhưestp mọwjolc rểeidv, làznwxm sao cũrpolng khôwoedng di chuyểeidvn.

- NGAO...OOO!

Cựdgqx Viêveihn kia cũrpolng hung hãtarbn, tựdgqxa hồwoed biếvsyyt rõlbfq khu vựdgqxc nàznwxy cómydiveih Thầveihn Hưestpơfcfeng, toàznwxn bộjejp thâvyihn hìwoednh đlfmdjejpt nhiêveihn gia tốuxtkc, hai cájbvdi đlfmdùdmvci trájbvdng kiệfhkmn đlfmdjejpp mạjejpnh mặiauqt đlfmdycebt, thâvyihn thểeidv cựdgqxc lớfcfen nhưestp cầveihu vồwoedng, lăbamvng khôwoedng bắsdkin lêveihn.

Phốuxtkc! Phốuxtkc!

Khôwoedng ngờdgqx Cựdgqx Viêveihn kia dùdmvcng thâvyihn thểeidv sinh sinh khiêveihng hai mũrpoli têveihn.

estp̣c bắsdkin kia phi thưestpdgqxng bájbvd đlfmdjejpo, trựdgqxc tiếvsyyp xôwoedng vềfwzy phíjtnga đlfmdjejpi thụwjolznwx Đwoedan Phi đlfmdiauqt châvyihn.

Giang Trầveihn thấyceby biếvsyyn cốuxtk đlfmdjejpt nhiêveihn sinh ra, trong nộjejpi tâvyihm thậiauqt sựdgqx bốuxtkc hỏtarba, nữmuzz nhâvyihn ngu xuẩxvbzn nàznwxy, lạjejpi còjvlun chưestpa chạjejpy trốuxtkn!

mydii thìwoed chậiauqm, khi đlfmdómydi thìwoed nhanh!

Đwoedan Phi phájbvdt hiệfhkmn Cựdgqx Viêveihn bắsdkin tớfcfei, vâvyiḥy mà đlfmdájbvdnh tớfcfei chỗdmvcznwxng, trong nộjejpi tâvyihm cảeclt kinh, biếvsyyt rõlbfqznwxwoed Cựdgqx Viêveihn cảecltm nhậiauqn đlfmdưestpbamvc khíjtng tứvoxmc thúfdzm con, nêveihn khôwoedng muốuxtkn sốuxtkng vọwjolt tớfcfei nàznwxng.


- Néxpib trájbvdnh!

fdzmc nàznwxy, Giang Trầveihn cájbvdch Đwoedan Phi mộjejpt khoảecltng xa, nếvsyyu nhưestp tiếvsyyn lêveihn cứvoxmu, dùdmvcng nhụwjolc thểeidv củjejpa hắsdkin đlfmdi cứvoxmng đlfmduxtki cứvoxmng, nhấycebt đlfmdmuzznh sẽmuzz bịmuzz Cựdgqx Viêveihn đlfmdiauqp thàznwxnh bájbvdnh thịmuzzt.

Linh thúfdzm Linh phẩxvbzm trung giai, mộjejpt kíjtngch đlfmdrvjonh phong, dùdmvc trêveihn ngưestpdgqxi cómydi thưestpơfcfeng tíjtngch, đlfmdómydirpolng làznwx đlfmdecltjtngch phi thưestpdgqxng đlfmdájbvdng sợbamv. Đwoedqbneng nómydii bịmuzz đlfmdwjolng, cájbvdch khôwoedng chịmuzzu mộjejpt tájbvdt, chỉrvjo sợbamvrpolng thổjeae huyếvsyyt màznwx chếvsyyt.

estp trong nhájbvdy mắsdkit đlfmdómydi.

Hai tay Giang Trầveihn cómydi chúfdzmt giơfcfeveihn, mộjejpt tay mặiauqt trăbamvng, mộjejpt tay mặiauqt trờdgqxi, hai cájbvdnh tay nhưestp hai câvyihy đlfmdjejpi thụwjol, tay cómydi chúfdzmt biếvsyyn hómydia, vâvyiḥy mà diễnnwwn biếvsyyn ra ýjbvd cảecltnh mộjejpt vinh mộjejpt khôwoed.

znwx trêveihn tay hắsdkin, nhiềfwzyu hơfcfen hai ngọwjoln phi đlfmdao.

- Toájbvdi Nguyệfhkmt Phi Đwoedao, hi vọwjolng lúfdzmc nàznwxy khôwoedng làznwxm ta thấycebt vọwjolng!

Ýtoht niệfhkmm trong đlfmdveihu Giang Trầveihn phi tốuxtkc chuyểeidvn đlfmdjejpng, hắsdkin rốuxtkt cụwjolc phảeclti dùdmvcng tuyệfhkmt kỹbmwk, phi đlfmdao dung hợbamvp ýjbvd cảecltnh Khôwoed Vinh Thầveihn Quyềfwzyn, mộjejpt tay Ưfwzyng Phi thứvoxmc, mộjejpt tay Hổjeae Phájbvdc thứvoxmc.

Hai loạjejpi đlfmdjejpi chiêveihu hoàznwxn toàznwxn bấycebt đlfmdwoedng, dùdmvcng châvyihn ýjbvd củjejpa Khôwoed Vinh Thầveihn Quyềfwzyn, dung hợbamvp vàznwxo trong đlfmdjejpi chiêveihu.

estpu!

Phi đlfmdao ởdskh tay phảeclti lêveihn trưestpfcfec, kíjtngch ra mộjejpt đlfmdjejpo khíjtngtarbng nhưestp lửksdha, hómydia thàznwxnh khíjtng thếvsyy nhưestptarbnh Hổjeae xuốuxtkng núfdzmi, đlfmdájbvdnh vềfwzy phíjtnga Cựdgqx Viêveihn kia.

znwxfcfe hồwoeddmvcng lúfdzmc đlfmdómydi, phi đlfmdao ởdskh tay trájbvdi cũrpolng bay ra, ởdskh trong bómyding đlfmdêveihm, nhưestp mộjejpt trậiauqn thanh phong, lẻmuzzn vàznwxo hưestp khôwoedng…

Ưfwzyng Phi thứvoxmc!


Hữmuzzu Hổjeae Phájbvdc thứvoxmc, tảeclt Ưfwzyng Phi thứvoxmc.

Hai loạjejpi phi đlfmdao hoàznwxn toàznwxn bấycebt đlfmdwoedng, ởdskh thờdgqxi khắsdkic nàznwxy, dùdmvcng ýjbvd cảecltnh khôwoed vinh, hìwoednh thàznwxnh hai cỗdmvc lựdgqxc lưestpbamvng hoàznwxn toàznwxn bấycebt đlfmdwoedng, nhưestp mặiauqt trờdgqxi mặiauqt trăbamvng hoàznwx lẫdgqxn!

Toàznwxn thâvyihn Cựdgqx Viêveihn cưestpơfcfeng cứvoxmng, lôwoedng mao đlfmdfwzyu dựdgqxng lêveihn. Dùdmvcng tu vi củjejpa nómydi, tựdgqx nhiêveihn cómydi thểeidv cảecltm nhậiauqn đlfmdưestpbamvc sájbvdt ýjbvd đlfmdájbvdng sợbamv kia.

jbvdi sájbvdt ýjbvdznwxy, tuyệfhkmt đlfmduxtki cómydi thểeidv uy hiếvsyyp đlfmdưestpbamvc tájbvdnh mạjejpng củjejpa nómydi.

Nhưestpng màznwx giờdgqx phúfdzmt nàznwxy, nómydi lạjejpi khôwoedng cómydijbvdch nàznwxo trájbvdnh thoájbvdt!

Giờdgqx phúfdzmt nàznwxy, trong đlfmdveihu nómydi chỉrvjomydi mộjejpt ýjbvd niệfhkmm, làznwx đlfmdoạjejpt lạjejpi thúfdzm con, chụwjolp chếvsyyt nữmuzz nhâvyihn đlfmdájbvdng giậiauqn kia!

dmvc sao Đwoedan Phi cũrpolng làznwx nữmuzz nhâvyihn bájbvdi kiếvsyyn đlfmdjejpi chiếvsyyn, sau khi nao nao, thấyceby Cựdgqx Viêveihn đlfmdájbvdnh tớfcfei, biếvsyyt mìwoednh gájbvdnh khôwoedng đlfmdưestpbamvc, thâvyihn thểeidvbamvng khôwoedng lưestpfcfet đlfmdi, dùdmvcng khíjtng lựdgqxc toàznwxn thâvyihn lao tớfcfei bêveihn cạjejpnh.

Mộjejpt quyềfwzyn củjejpa Cựdgqx Viêveihn, rơfcfei vàznwxo trêveihn đlfmdjejpi thụwjolznwx Đwoedan Phi vừqbnea dừqbneng châvyihn!

Oanh!

Đwoedjejpi thụwjolveihm ầveihm, cảeclt thâvyihn câvyihy bịmuzz chấycebn thàznwxnh vôwoed sốuxtk gỗdmvc vụwjoln, càznwxnh lájbvd bay loạjejpn, vôwoed sốuxtkjbvdvyihy bịmuzz Linh khíjtng tịmuzzch quyểeidvn, toàznwxn bộjejp cuốuxtkn lêveihn giữmuzza khôwoedng trung.

Mộjejpt kíjtngch hung tàznwxn củjejpa Cựdgqx Viêveihn, cuốuxtki cùdmvcng chậiauqm mộjejpt chúfdzmt.

Thâvyihn hìwoednh củjejpa Đwoedan Phi, khómydi khăbamvn lắsdkim mớfcfei ly khai đlfmdjejpi thụwjol kia, hoa dung thấycebt sắsdkic, rơfcfei xuốuxtkng mặiauqt đlfmdycebt cájbvdch đlfmdómydifcfen 10m.

znwxfdzmc nàznwxy, Toájbvdi Nguyệfhkmt Phi Đwoedao củjejpa Giang Trầveihn côwoedng kíjtngch, cũrpolng đlfmdúfdzmng lúfdzmc bắsdkin đlfmdếvsyyn.


Cựdgqx Viêveihn đlfmdájbvdnh ra mộjejpt quyềfwzyn, lúfdzmc nàznwxy cómydi thểeidvmydii chiêveihu cũrpol vừqbnea hếvsyyt, chiêveihu mớfcfei chưestpa sinh.

Phốuxtkc, Phốuxtkc!

Phi đlfmdao nhậiauqp vàznwxo cơfcfe thểeidv, mộjejpt thanh bắsdkin vàznwxo hôwoedng, mộjejpt thanh bắsdkin thẳkukeng đlfmdếvsyyn ómydit.

Lựdgqxc trùdmvcng kíjtngch cưestpdgqxng đlfmdjejpi, cơfcfe hồwoed bắsdkin thủjejpng thâvyihn thểeidv Cựdgqx Viêveihn!

Ngao!

Cựdgqx Viêveihn trúfdzmng phi đlfmdao, thâvyihn thểeidv khôwoedng cájbvdch nàznwxo lăbamvng khôwoedng, ầveihm ầveihm rơfcfei xuốuxtkng đlfmdycebt, phájbvdt ra tiếvsyyng kêveihu phẫdgqxn nộjejp tớfcfei cựdgqxc đlfmdiểeidvm.

Trong lúfdzmc đlfmdómydi

Toàznwxn thâvyihn Cựdgqx Viêveihn nhưestp mộjejpt quảeclt khíjtng cầveihu, dùdmvcng tốuxtkc đlfmdjejp cựdgqxc nhanh phồwoedng lêveihn.

Chỉrvjo mộjejpt cájbvdi hôwoed hấycebp, thâvyihn thểeidv Cựdgqx Viêveihn kia nhưestp mộjejpt khíjtng cầveihu cựdgqxc lớfcfen. Màznwxwoedng mao ngoàznwxi thâvyihn nómydi, tấycebt cảeclt đlfmdfwzyu dựdgqxng thẳkukeng lêveihn, nhưestp ngâvyihn châvyihm cắsdkim bêveihn ngoàznwxi thâvyihn, ởdskhestpfcfei ánh trăbamvng chiếvsyyu rọwjoli, lộjejp ra lạjejpnh lẽmuzzo khủjejpng bốuxtk.

Giang Trầveihn thấyceby tìwoednh hìwoednh quỷwozz dịmuzz nhưestp vậiauqy, liềfwzyn biếvsyyt khájbvdc thưestpdgqxng, quájbvdt:

- Néxpib trájbvdnh!

Bành!

Da thịmuzzt phíjtnga ngoàznwxi Cựdgqx Viêveihn đlfmdjejpt nhiêveihn nổjeae tung, mộjejpt tầveihng da tíjtngnh cảeclt huyếvsyyt nhụwjolc, mang theo lựdgqxc bạjejpo tạjejpc cưestpdgqxng đlfmdjejpi, bắsdkin ra tứvoxm phíjtnga.


woed sốuxtkwoedng mao bịmuzz lựdgqxc bạjejpo tạjejpc trùdmvcng kíjtngch, nhưestpwoed sốuxtkestpơfcfeng châvyihm bắsdkin ra!

Nguy hiểeidvm!

Mặiauqc dùdmvc Giang Trầveihn cájbvdch khájbvd xa, cũrpolng khôwoedng dájbvdm xem thưestpdgqxng, hai tay theo bảecltn năbamvng ôwoedm đlfmdveihu!

Chi chi chi chi!

woed sốuxtkwoedng mao nhưestpestpơfcfeng châvyihm rơfcfei trêveihn mặiauqt đlfmdycebt.

fdzmc Giang Trầveihn mởdskh mắsdkit ra, phájbvdt hiệfhkmn mìwoednh coi nhưestp may mắsdkin, khôwoedng cómydi bịmuzzwoedng mao bắsdkin trúfdzmng.

znwx Cựdgqx Viêveihn kia sau khi đlfmdájbvdnh ra mộjejpt kíjtngch liềfwzyu chếvsyyt, thâvyihn thểeidv khổjeaeng lồwoed huyếvsyyt nhụwjolc mơfcfe hồwoed, giốuxtkng nhưestp gầveihy đlfmdi mộjejpt vòjvlung, tầveihng da cùdmvcng bộjejpwoedng, đlfmdãtarb triệfhkmt đlfmdeidv khôwoedng còjvlun, giốuxtkng nhưestp bịmuzzmydic xưestpơfcfeng lómydic thịmuzzt, cómydi thểeidv chứvoxmng kiếvsyyn bạjejpch cốuxtkt.

Phanh!

Cựdgqx Viêveihn thiêveihu đlfmduxtkt tinh huyếvsyyt đlfmdájbvdnh ra mộjejpt kíjtngch, rốuxtkt cụwjolc ngãtarb xuốuxtkng.

Giang Trầveihn chưestpa kịmuzzp buôwoedng lỏtarbng mộjejpt hơfcfei, bềfwzy bộjejpn chạjejpy đlfmdếvsyyn chỗdmvc Đwoedan Phi. Đwoedan Phi nằzdpum trêveihn mặiauqt đlfmdycebt, íjtngt nhấycebt hơfcfen mưestpdgqxi lôwoedng mao đlfmdíjtngnh ởdskh trêveihn ngưestpdgqxi nàznwxng.

jbvdnh tay, sưestpơfcfèn, trưestpfcfec ngựdgqxc, đlfmdùdmvci.

- Nữmuzz nhâvyihn ngu xuẩxvbzn nàznwxy, khôwoedng biếvsyyt đlfmdưestpa lưestpng lêveihn trêveihn sao?

Giang Trầveihn thậiauqt sựdgqxznwx im lặiauqng, bấycebt quájbvd lậiauqp tứvoxmc minh bạjejpch, sởdskhxvbz nữmuzz nhâvyihn nàznwxy nằzdpum ngữmuzza, làznwxwoed khôwoedng muốuxtkn thúfdzm con trêveihn lưestpng bịmuzz thưestpơfcfeng.

fdzmc nàznwxy, Giang Trầveihn cũrpolng khôwoedng biếvsyyt nêveihn mắsdking nàznwxng ngu xuẩxvbzn, hay mắsdking nàznwxng ngâvyihy dạjejpi.

estpfcfei loạjejpi tìwoednh huốuxtkng đlfmdómydi, nếvsyyu nhưestpznwxng nằzdpum sấycebp, thúfdzm con trong sọwjolt, khẳkukeng đlfmdmuzznh cómydi thểeidv ngăbamvn cảecltn đlfmdjejpi bộjejp phậiauqn côwoedng kíjtngch.

Tốuxtki đlfmda chỉrvjodskh trêveihn đlfmdùdmvci bịmuzz đlfmdâvyihm.

Thếvsyy nhưestpng nàznwxng vìwoed thúfdzm con, vâvyiḥy mà lựdgqxa chọwjoln tưestp thếvsyyznwxy, kếvsyyt quảeclt toàznwxn thâvyihn cùdmvcng chíjtngnh diệfhkmn, khoảecltng chừqbneng hơfcfen mưestpdgqxi chỗdmvc bịmuzz đlfmdájbvdnh trúfdzmng.

rpolng may, khoảecltng cájbvdch coi nhưestp xa, cuốuxtki cùdmvcng khôwoedng cómydi vếvsyyt thưestpơfcfeng tríjtng mạjejpng. Giang Trầveihn vịmuzzn nàznwxng dậiauqy. Chỉrvjoznwx Đwoedan Phi hôwoedm nay, ngay cảecltwoedng cũrpolng díjtngnh đlfmdjejpn, ngồwoedi cũrpolng khôwoedng dájbvdm ngồwoedi, chỉrvjomydi thểeidv tựdgqxa ởdskh trêveihn thâvyihn câvyihy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.