Độc Tôn Tam Giới

Chương 332 : Khá tốt có Giang Trần 2

    trước sau   
Mặisamc dùihtl Cựkfcm Viêfvbdn kia da dàhklby thịxsndt bécekfo, nhưejneng cũsmhpng biếcekft mũsmhpi têfvbdn nàhklby lợfcpzi hạylqsi. Chỉfyvzihtlm dùihtlng nắhklbm đejnexsndm đejnei nệnzqjn, màhklb khôihtlng phảqxbji trựkfcmc tiếcekfp dùihtlng da thịxsndt ngăejnen cảqxbjn.

Chỉfyvzhklb, nóisamihtlng nắhklbm đejnexsndm nệnzqjn, tấxsndt nhiêfvbdn sẽaugyqxbjnh hưejneizxsng tốejnec đejnenets đejnei tớqscdi.

Mặisamc nóisam gào thét đejnee dọvpdna nhưejne thếcekfhklbo, Giang Trầhklbn cũsmhpng khôihtlng bịxsndisamihtl ngãhklb. Đyibuylqsi Vũsmhp cung trong tay, dùihtlng tíbsrbnh toáihtln cựkfcmc kỳkfcm chuẩldnsn xáihtlc, gắhklbt gao ngăejnen cảqxbjn Cựkfcm Viêfvbdn.

Cựkfcm Viêfvbdn kia vôihtlihtlng nôihtln nóisamng, nhưejneng lạylqsi khôihtlng thểkggdhklbm gìjsxo. Nếcekfu nhưejneisam muốejnen tiêfvbd́n lêfvbdn, nhấxsndt đejnexsndnh phảqxbji bỏbavo qua mũsmhpi têfvbdn côihtlng kíbsrbch, nhưejneng Cựkfcm Viêfvbdn lạylqsi rấxsndt rõezdohklbng, nhụtiuhc thểkggd củwooga nóisamejnejjjfng thịxsndnh hơezdon nữyibua, cũsmhpng khôihtlng thểkggd bỏbavo qua mũsmhpi têfvbdn côihtlng kíbsrbch, dùihtlng da thịxsndt đejnei thừqlbya nhậihtln mũsmhpi têfvbdn tậihtlp sáihtlt.

ejneqscdi nôihtln nóisamng, nóisam liêfvbdn tụtiuhc gàhklbo thécekft, ra quyềfrnxn càhklbng nhanh, quyềfrnxn cưejneơezdong cũsmhpng càhklbng thêfvbdm hung mãhklbnh.

Từqlbyng quyềfrnxn vung ra, núxdnki đejneáihtl bốejnen phíbsrba bịxsndisam nệnzqjn nát.


Kỳkfcm thậihtlt Giang Trầhklbn cũsmhpng ânatim thầhklbm kêfvbdu khổlzpc, tuy Đyibuylqsi Vũsmhp cung củwooga hắhklbn cóisam thểkggd chếcekf trụtiuh Cựkfcm Viêfvbdn, nhưejneng màhklb bộnetssmhpi têfvbdn củwooga Đyibuylqsi Vũsmhp cung cóisam hạylqsn a.

Hắhklbn dùihtlng nhưejne vậihtly, bắhklbn khôihtlng đejneưejnefcpzc bao lânatiu, mũsmhpi têfvbdn sẽaugy khôihtl kiệnzqjt.

xdnkc nàhklby hắhklbn dùihtlng, đejnefrnxu làhklbsmhpi têfvbdn nguyêfvbdn bộnets củwooga Đyibuylqsi Vũsmhp cung, khôihtlng phảqxbji loạylqsi mũsmhpi têfvbdn bìjsxonh thưejnejjjfng kháihtlc.

Loạylqsi mũsmhpi têfvbdn kia, nếcekfu nhưejneihtlng ởizxs loạylqsi trưejnejjjfng hợfcpzp nàhklby, đejneejnei vớqscdi Cựkfcm Viêfvbdn căejnen bảqxbjn khôihtlng pháihtlt huy đejneưejnefcpzc táihtlc dụtiuhng.

- Cònetsn cóisamejnejjjfi hai mũsmhpi têfvbdn, tốejnei đejnea chỉfyvzisam thểkggdcekfo mộnetst phúxdnkt đejneeqwcng hồeqwc. Hi vọvpdnng nữyibu nhânatin ngu xuẩldnsn kia khôihtlng quáihtl ngốejnec, khôihtlng nêfvbdn ởizxs phíbsrba trưejneqscdc khôihtlng xa chờjjjf ta. Bằbsrbng khôihtlng thìjsxo lầhklbn kécekfo dàhklbi nàhklby, sẽaugyhklbng phíbsrb mộnetst cáihtlch vôihtl íbsrbch.

Hiệnzqjn tạylqsi, Giang Trầhklbn chỉfyvzisam thểkggd cầhklbu nguyệnzqjn Đyibuan Phi đejnei thậihtlt xa.

Chỉfyvz cầhklbn Đyibuan Phi đejnei xa, Giang Trầhklbn tuyệnzqjt đejneejnei khôihtlng ngạylqsi cùihtlng Cựkfcm Viêfvbdn thi chạylqsy mộnetst chúxdnkt.

Tốejnec đejnenets củwooga Cựkfcm Viêfvbdn rấxsndt nhanh, bấxsndt quáihtl thânatin thểkggd lớqscdn, so trưejnejjjfng lựkfcmc, Giang Trầhklbn phụtiuhc dụtiuhng Ngũsmhp Long Khai Thiêfvbdn Đyibuan mởizxs Linh Hảqxbji, khôihtlng thiếcekfu nhấxsndt đejneúxdnkng làhklb Linh lựkfcmc liêfvbdn tụtiuhc khôihtlng ngừqlbyng.

ihtli nàhklby làhklb chỗhxku tốejnet củwooga Linh Hảqxbji ưejneu việnzqjt, chứasgma đejnekfcmng Linh lựkfcmc, so vớqscdi tu sĩvkcrjsxonh thưejnejjjfng cao hơezdon rấxsndt nhiềfrnxu.

ejneu, hưejneu, hưejneu!

Lạylqsi mộnetst vònetsng côihtlng kíbsrbch, giốejneng nhưejne Cựkfcm Viêfvbdn kia đejneãhklb sờjjjf thấxsndu con đejneưejnejjjfng củwooga Giang Trầhklbn. Dùihtlng nắhklbm đejnexsndm nệnzqjn bay mũsmhpi têfvbdn, đejneeqwcng thờjjjfi đejneãhklbisam thểkggd chậihtlm rãhklbi tiếcekfn vềfrnx phíbsrba trưejneqscdc.

- Con mẹepbxisam, ai nóisami Linh thúxdnk đejnehklbn chứasgm? Sáihtlo lộnetsihtlng kíbsrbch củwooga ta, Cựkfcm Viêfvbdn kia hiểkggdn nhiêfvbdn đejneãhklb quen thuộnetsc. Khôihtlng đejneưejnefcpzc, tiếcekfp tụtiuhc nhưejne vậihtly, trừqlby khi tăejneng lớqscdn mậihtlt đejnenetsihtlng kíbsrbch, nếcekfu khôihtlng, nóisam sẽaugy tiếcekfp cậihtln ta rấxsndt nhanh. Cậihtln thânatin vậihtlt lộnetsn, ta khôihtlng hềfrnxisam phầhklbn thắhklbng!

Giang Trầhklbn đejneejnei vớqscdi cụtiuhc diệnzqjn chiếcekfn đejnexsndu, cũsmhpng cựkfcmc kỳkfcm nhạylqsy cảqxbjm.


ejneng lớqscdn mậihtlt đejnenetsihtlng kíbsrbch? Nhìjsxon trong bầhklbu chỉfyvznetsn lạylqsi cóisam chíbsrbn mũsmhpi têfvbdn, Giang Trầhklbn khôihtlng khỏbavoi cưejnejjjfi khổlzpc. Chỉfyvznetsn lạylqsi chíbsrbn mũsmhpi têfvbdn, mậihtlt đejnenetsihtlng kíbsrbch lạylqsi lớqscdn, cũsmhpng cóisam hạylqsn a.

Mộnetst khi bắhklbn hếcekft chíbsrbn mũsmhpi têfvbdn nàhklby, chẳsmhpng kháihtlc nàhklbo phếcekf đejnei Đyibuylqsi Vũsmhp cung. Giang Trầhklbn hắhklbn nhưejne bịxsnd phếcekf đejnei mộnetst cáihtlnh tay vậihtly.

bsrbnh toáihtln thờjjjfi gian, có lẽ Đyibuan Phi đejneãhklb đejnei hơezdon mộnetst phúxdnkt đejneeqwcng hồeqwcihtl̀i. Nếcekfu nhưejnehklbng toàhklbn lựkfcmc chạylqsy trốejnen, có lẽ đejneãhklb đejnei rấxsndt xa.

Giang Trầhklbn nhấxsndt niệnzqjm đejneếcekfn đejneânatiy, cũsmhpng khôihtlng ham chiếcekfn, quay lưejneng bỏbavo chạylqsy.

- Ai, nếcekfu nhưejne thíbsrb luyệnzqjn nàhklby cóisam thểkggd mang theo Kim Dựkfcmc Kiếcekfm Đyibuiểkggdu thìjsxo tốejnet rồeqwci. Cầhklbn gìjsxo chậihtlt vậihtlt nhưejne thếcekf?

xdnkc nàhklby, Giang Trầhklbn cũsmhpng hoàhklbi niệnzqjm Kim Dựkfcmc Kiếcekfm Đyibuiểkggdu.

Tuy Cựkfcm Viêfvbdn kia cưejnejjjfng đejneylqsi, nhưejneng cuốejnei cùihtlng khôihtlng phảqxbji loàhklbi Linh thúxdnk chim bay, chỉfyvz cầhklbn Giang Trầhklbn bay lêfvbdn khôihtlng trung, coi nhưejnehklb Linh thúxdnk Linh phẩldnsm trung giai, cũsmhpng chỉfyvz khóisamc khôihtlng biếcekft làhklbm gìjsxo.

Thếcekf nhưejneng màhklb, hiệnzqjn tạylqsi nghĩvkcr tớqscdi Kim Dựkfcmc Kiếcekfm Đyibuiểkggdu, chỉfyvzisam thểkggd nằbsrbm mơezdo, căejnen bảqxbjn khôihtlng cáihtlch nàhklbo giảqxbji quyếcekft nan đejnefrnx.

Hắhklbn bàhklbi trừqlby tạylqsp niệnzqjm, thúxdnkc dụtiuhc tốejnec đejnenets nhanh nhấxsndt bắhklbt đejnehklbu lui lạylqsi. Cựkfcm Viêfvbdn kia thấxsndy Giang Trầhklbn chạylqsy trốejnen, đejneôihtlng đejneôihtlng đejneôihtlng đejneuổlzpci theo, theo đejneihtli khôihtlng bỏbavo.

Giang Trầhklbn nghe nhịxsndp đejneiệnzqju, biếcekft rõezdo tốejnec đejnenets củwooga Cựkfcm Viêfvbdn, so vớqscdi hắhklbn nhanh hơezdon mộnetst chúxdnkt.

Thi triểkggdn Thiêfvbdn Mụtiuhc Thầhklbn Đyibueqwcng, nhìjsxon lạylqsi phíbsrba trưejneqscdc, ýoicn đejnexsndnh tìjsxom mộnetst con đejneưejnejjjfng chạylqsy trốejnen tốejnet nhấxsndt.

Vừqlbya xem xécekft, thiếcekfu chúxdnkt nữyibua Giang Trầhklbn phun máihtlu.

ihtlch đejneóisam khôihtlng xa, nữyibu nhânatin ngu xuẩldnsn Đyibuan Phi kia, vânatịy mà ởizxs đejneóisam chờjjjf hắhklbn!


xdnkc nàhklby, Giang Trầhklbn cũsmhpng khôihtlng biếcekft nêfvbdn mắhklbng nàhklbng, hay nêfvbdn cảqxbjm đejnenetsng, dùihtl sao nữyibu nhânatin nàhklby khôihtlng phảqxbji nữyibu nhânatin rắhklbn rếcekft, khôihtlng cóisam vứasgmt bỏbavo hắhklbn bỏbavo trốejnen mấxsndt dạylqsng.

Giờjjjf phúxdnkt nàhklby, Đyibuan Phi nhưejne mộnetst đejneóisama U Lan trong đejneêfvbdm tốejnei, thânatin hìjsxonh thon dàhklbi đejneasgmng trêfvbdn mộnetst cânatiy đejneylqsi thụtiuh, lo lắhklbng nhìjsxon tớqscdi Giang Trầhklbn, trêfvbdn khuôihtln mặisamt xinh đejneepbxp tuyệnzqjt luânatin, lộnets ra ýoicn lo lắhklbng nồeqwcng đejneihtlm, nhưejneng vẻgsym quậihtlt cưejnejjjfng giấxsndu ởizxs khóisame mắhklbt, lúxdnkc nàhklby lạylqsi hiệnzqjn rõezdo trêfvbdn mặisamt.

- Nữyibu nhânatin đejnefvbdn nàhklby...

xdnkc nàhklby Giang Trầhklbn cũsmhpng biếcekft, mắhklbng nàhklbng cũsmhpng khôihtlng làhklbm đejneưejnefcpzc chuyệnzqjn gìjsxo, chuẩldnsn bịxsnd dừqlbyng lạylqsi, lầhklbn nữyibua nghêfvbdnh đejnexsndch.

- Giang Trầhklbn, cáihtlch 100m, láihtlch qua tráihtli ba bưejneqscdc; lạylqsi cáihtlch 60m, láihtlch qua phảqxbji ba bưejneqscdc, cáihtlch 30m nữyibua, lăejneng khôihtlng huyềfrnxn đejnenets, khôihtlng nêfvbdn tiếcekfp xúxdnkc mặisamt đejnexsndt!

Ngữyibu khíbsrb củwooga Đyibuan Phi vôihtlihtlng lo lắhklbng, trong đejneêfvbdm tốejnei, nhưejne chim sơezdon ca kinh gọvpdni.

Âjjjfn?

Giang Trầhklbn vốejnen đejnexsndnh thảqxbj chậihtlm bưejneqscdc chânatin, nghe xong lờjjjfi nàhklby, liềfrnxn giậihtlt mìjsxonh. Chẳsmhpng lẽaugy nữyibu nhânatin nàhklby khôihtlng cóisam trốejnen xa, vìjsxoizxs chỗhxkuhklby bốejne tríbsrb?

Hắhklbn làhklb ngưejnejjjfi kiêfvbdn quyếcekft, dưejneqscdi tìjsxonh hìjsxonh nhưejne thếcekf, cũsmhpng khôihtlng do dựkfcm, án lânatíy lộnets tuyếcekfn màhklb Đyibuan Phi chỉfyvz thịxsnd, quấxsndn tráihtli mộnetst pháihtlt, láihtlch phảqxbji mộnetst pháihtlt, đejneếcekfn khu vựkfcmc 30m, đejnenetst nhiêfvbdn hai chânatin đejneylqsp mộnetst cáihtli, thânatin thểkggd bay lêfvbdn, nhưejne mộnetst con chim lưejneqscdt đejnei, lăejneng khôihtlng hưejne đejnenets.

Sau khi tiếcekfn vàhklbo Tiêfvbdn cảqxbjnh, tuy cònetsn chưejnea đejnewoog đejnekggd phi hàhklbnh, nhưejneng màhklbejneng khôihtlng hưejne đejnenets, lạylqsi khôihtlng phảqxbji vấxsndn đejnefrnxjsxo. Hơezdon nữyibua hai bêfvbdn đejnefrnxu cóisam đejneylqsi thụtiuh đejnekggdejnefcpzn lựkfcmc, Giang Trầhklbn lêfvbdn xuốejneng mấxsndy cáihtli, liềfrnxn bay tớqscdi bêfvbdn cạylqsnh Đyibuan Phi.

- Bảqxbjo ngưejneơezdoi trốejnen, sao cònetsn khôihtlng đejnei?

Đyibuan Phi mấxsndp máihtly môihtli, trêfvbdn mặisamt lộnets ra quậihtlt cưejnejjjfng:

- Trong mắhklbt ngưejneơezdoi, ta khôihtlng giảqxbjng nghĩvkcra khíbsrb nhưejne vậihtly sao? Vứasgmt bỏbavo đejneeqwcng bạylqsn chạylqsy trốejnen?


Giang Trầhklbn vốejnen đejnexsndnh nóisami nàhklbng pháihtl hủwoogy kếcekf hoạylqsch sớqscdm đejnexsndnh ra, ngẫuurrm lạylqsi bânatiy giờjjjfisami nhữyibung chuyệnzqjn nàhklby cóisamihtlc dụtiuhng gìjsxo. Lậihtlp tứasgmc liếcekfc mắhklbt, nắhklbm tay Đyibuan Phi, lăejneng khôihtlng hưejne đejnenets.

- Giang Trầhklbn, khu vựkfcmc nàhklby, toàhklbn bộnets đejnefrnxu cóisamfvbd Thầhklbn Hưejneơezdong. Ta khôihtlng tin quáihtli vậihtlt to con kia khôihtlng trúxdnkng chiêfvbdu!

hklbn tay nhỏbavocekf củwooga Đyibuan Phi bịxsnd Giang Trầhklbn nắhklbm, toàhklbn thânatin khẽaugy chấxsndn đejnenetsng, cảqxbjm giáihtlc nhưejne bịxsnd đejneiệnzqjn giậihtlt, nhưejneng ngoàhklbi miệnzqjng lạylqsi nóisami.

- Cóisamihtlc dụtiuhng cái răejném, Linh thúxdnkhklby ăejnen quảqxbj đejnehklbng mộnetst lầhklbn, nhấxsndt đejnexsndnh sẽaugy đejnefrnx phònetsng.

Đyibuang nóisami, Cựkfcm Viêfvbdn kia đejneãhklb đejneuổlzpci tớqscdi khu vựkfcmc 100m, vânatịy mà dùihtlng trảqxbjo che mũsmhpi, cấxsndt bưejneqscdc đejneáihtlnh vềfrnx phíbsrba bọvpdnn ngưejnejjjfi Giang Trầhklbn.

- Cóisam trôihtlng thấxsndy chưejnea?

Giang Trầhklbn vung nàhklbng lêfvbdn mộnetst cânatiy đejneylqsi thụtiuh, quáihtlt.

- Lầhklbn nàhklby đejneqlbyng kécekfo dàhklbi, đejnei mau! Ta sẽaugy đejneuổlzpci theo ngưejneơezdoi!

Đyibuan Phi thấxsndy mìjsxonh tỉfyvz mỉfyvz bốejne tríbsrb bẫuurry rậihtlp, lạylqsi bịxsnd Cựkfcm Viêfvbdn pháihtl, trong nộnetsi tânatim quảqxbj thựkfcmc rấxsndt phiềfrnxn muộnetsn. Nàhklbng cũsmhpng khôihtlng nghĩvkcr tớqscdi, Cựkfcm Viêfvbdn kia thoạylqst nhìjsxon tứasgm chi pháihtlt triểkggdn, nhưejneng đejnehklbu óisamc lạylqsi rấxsndt thôihtlng minh!

Giang Trầhklbn nắhklbm Đyibuylqsi Vũsmhp cung, bấxsndt chấxsndp mũsmhpi têfvbdn cònetsn thừqlbya khôihtlng nhiềfrnxu lắhklbm, hắhklbn muốejnen đejneáihtlnh cuộnetsc mộnetst lầhklbn. Đyibuáihtlnh bạylqsc thắhklbng, lầhklbn nàhklby cóisam thểkggd thàhklbnh côihtlng thoáihtlt khốejnen.

Đyibuáihtlnh bạylqsc thua, phiềfrnxn toáihtli liềfrnxn lớqscdn hơezdon!

piiko, vèpiiko, vèpiiko!

Mộnetst loạylqst ba mũsmhpi têfvbdn, lầhklbn nữyibua bắhklbn tớqscdi Cựkfcm Viêfvbdn. Tốejnec đejnenets củwooga Cựkfcm Viêfvbdn cựkfcmc nhanh, nhưejneng màhklbsmhpi têfvbdn bay tớqscdi, vẫuurrn khiếcekfn nóisam giảqxbjm tốejnec đejnenets.

hklbisamihtlng mộnetst tay che mũsmhpi, chỉfyvznetsn mộnetst tay cóisam thểkggd hoạylqst đejnenetsng.

Phanh, phanh!

Hai quyềfrnxn nệnzqjn bay hai mũsmhpi têfvbdn, cònetsn cóisam mộnetst mũsmhpi têfvbdn, đejneãhklb bắhklbn tớqscdi trưejneqscdc mắhklbt. Cựkfcm Viêfvbdn kia bấxsndt đejnehklbc dĩvkcr, dùihtlng tay che mũsmhpi chécekfm ra mộnetst quyềfrnxn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.