Độc Tôn Tam Giới

Chương 331 : Khá tốt có Giang Trần 1

    trước sau   
Sau khi làcysmm xong, thâscjkn thểxfgn Đcjknan Phi lămnkmn mộsirit vòappjng, trốorytn qua bêcjknn cạveilnh, đjrosxfgn trákalznh mộsirit kíagikch toàcysmn lựmquvc củibaea Linh thúgjjm.

Phanh!

Đcjknshnba phưuhufơmokdng Đcjknan Phi vừnahla dừnahlng châscjkn, bịshnb con Linh thú kia đjrosákalznh ra mộsirit cákalzi hốoryt to.

Con Linh thú kia gầuzmem gừnahl, muốorytn bổcjkn nhàcysmo xuốorytng, nhưuhufng màcysm giờpzaf phúgjjmt nàcysmy, dưuhufftxdc lựmquvc củibaea Mêcjkn Thầuzmen hưuhufơmokdng cũtjvyng đjrosúgjjmng lúgjjmc phákalzt tákalzc, thâscjkn thểxfgnbyqg đjrosung đjrosưuhufa, đjrosxggtng khôveilng vữmokdng, tékqcd xuốorytng.

veil!

Đcjknan Phi ởvpfucjknn cạveilnh thởvpfu phàcysmo nhẹorey nhỏaohom. Lầuzmen nàcysmy, thậuqclt sựmquvcysmveilwkhdng hiểxfgnm. Còappjn kékqcdm mộsirit chúgjjmt, Linh thúgjjm kia liềcysmn cóbyqg thểxfgn nhảqzeyy đjrosếwsktn côveilng kíagikch nàcysmng lầuzmen nữmokda.


oxwa đjrosshnba phưuhufơmokdng hẹoreyp hòappji nhưuhuf vậuqcly, nàcysmng khôveilng thấagiky mìghxhnh cóbyqg thểxfgn ngămnkmn trởvpfu mộsirit kíagikch phẫfrvpn nộsiri củibaea Linh thúgjjm.

- Khákalz tốorytt, Mêcjkn Thầuzmen Hưuhufơmokdng củibaea lãgwzmo gia tửwyzy, quảqzey nhiêcjknn lợftxdi hạveili. Bấagikt quákalz lầuzmen nàcysmy cũtjvyng cóbyqg vậuqcln khíagik, nếwsktu nhưuhuf khôveilng phảqzeyi nóbyqg vừnahla vặpvshn đjrosákalznh tớqaahi ta, còappjn cóbyqg ta dùwkhdng sốorytuhufftxdng gấagikp đjrosôveili, nóbyqgi khôveilng chừnahlng dưuhufftxdc lựmquvc thiếwsktu mộsirit chúgjjmt, nóbyqg sẽsiri khôveilng ngãgwzm nhanh nhưuhuf vậuqcly. Chỉgtbv cầuzmen chậuqclm mộsirit chúgjjmt, khôveilng may đjrosúgjjmng làcysm ta rôveil̀i.

Đcjknan Phi lòappjng còappjn sợftxdgwzmi, muốorytn thuậuqcln tay giếwsktt Linh thúgjjm kia. Thếwskt nhưuhufng màcysmcysmng cũtjvyng biếwsktt, Linh thúgjjmcysmy da dàcysmy thịshnbt békqcdo, muốorytn giếwsktt nóbyqg, chỉgtbv sợftxdappjn phảqzeyi phíagik mộsirit phen trắgbbhc trởvpfu.

- Đcjknưuhufftxdc rồfrvpi, trưuhufqaahc bắgbbht thúgjjm con, lạveili tíagiknh tiếwsktp.

Đcjknan Phi bưuhufqaahc liêcjknn tụcuzoc, lưuhufqaaht đjrosếwsktn trong đjrossiring quậuqclt, nhìghxhn thấagiky bốorytn con thúgjjm con đjrosang ngẩlkving đjrosuzmeu lêcjknn, kêcjknu ọiybdt ọiybdt ọiybdt ọiybdt.

Đcjknákalzm nhóbyqgc nàcysmy, hiểxfgnn nhiêcjknn vừnahla sinh ra khôveilng bao lâscjku.

Đcjknan Phi cũtjvyng khôveilng kịshnbp nhìghxhn đjrosâscjky làcysm Linh thúgjjmghxh, bắgbbht bốorytn con thúgjjm con đjrosxfgncysmo giỏaoho trúgjjmc sau lưuhufng, đjrosóbyqgng nắgbbhp, mộsirit chúgjjmt cũtjvyng khôveilng ngừnahlng lạveili, chạveily nhưuhuf bay ra phíagika ngoàcysmi.

Ngay cảqzey Linh Dưuhufftxdc, Linh thảqzeyo cùwkhdng vớqaahi linh quảqzey xen lẫfrvpn trong đjrossiring quậuqclt, nàcysmng cũtjvyng khôveilng thèfowvm nhìghxhn.

- Hừnahl, nếwsktu nhưuhuf Giang Trầuzmen ởvpfu đjrosâscjky, chắgbbhc chắgbbhn sẽsiri khôveilng buôveilng tha nhữmokdng vậuqclt nàcysmy. Bởvpfui vậuqcly cóbyqg thểxfgn chứxggtng minh, đjrosshnbnh lựmquvc củibaea bổcjknn côveiluhufơmokdng, so vớqaahi hắgbbhn mạveilnh hơmokdn nhiềcysmu.

gjjmc xẹoreyt qua con Linh thú kia, Đcjknan Phi cũtjvyng đjrossiring ýjwtj niệcjknm thu thậuqclp nóbyqg, mộsirit lầuzmen vấagikt vảqzey suốorytt đjrospzafi nhàcysmn nhãgwzm.

Bấagikt quákalz, nàcysmng đjrosoryti vớqaahi tu vi củibaea mìghxhnh, vẫfrvpn cóbyqg nhậuqcln thứxggtc thanh tỉgtbvnh. Tu vi củibaea nàcysmng, chỉgtbvcysm Tiêcjknn cảqzeynh nhấagikt trọiybdng thiêcjknn, con Linh thúgjjm kia nằgtbvm ởvpfu chỗpccj đjrosóbyqg cho nàcysmng giếwsktt, chỉgtbv sợftxdtjvyng phảqzeyi phíagik mộsirit chúgjjmt thờpzafi gian.

Vạveiln nhấagikt nóbyqgappjn cóbyqg đjrosfrvpng bạveiln, lúgjjmc nàcysmy kịshnbp thờpzafi trởvpfu vềcysm, đjrosâscjky chẳgtbvng phảqzeyi làcysm xong đjrospzafi?

Đcjknan Phi quyếwsktt đjrosshnbnh bỏaoho qua, đjrosi trưuhufqaahc thìghxh tốorytt hơmokdn.


Sau khi lưuhufqaaht ra đjrossiring quậuqclt, hôveil hấagikp lấagiky khôveilng khíagik ngoạveili giớqaahi, Đcjknan Phi cảqzeym thấagiky tâscjkm tìghxhnh thoảqzeyi mákalzi. Thàcysmnh côveilng lấagiky đjrosưuhufftxdc thúgjjm con Linh thúgjjm, khiếwsktn nàcysmng cảqzeym thấagiky vôveilwkhdng vui sưuhufqaahng.

Chỉgtbv muốorytn bưuhufqaahc nhanh trởvpfu lạveili chỗpccj Giang Trầuzmen, hảqzeyo hảqzeyo khoe khoang mộsirit phen, đjrosxfgn cho gia hỏaohoa tựmquv đjrosveili kia, thừnahla nhậuqcln ákalznh mắgbbht củibaea hắgbbhn kékqcdm!

Ngay khi ýjwtj niệcjknm nàcysmy vừnahla hiệcjknn lêcjknn, sắgbbhc mặpvsht Đcjknan Phi đjrossirit nhiêcjknn biếwsktn đjroscjkni. Bởvpfui vìghxh, trong đjrossiring quậuqclt truyềcysmn đjrosếwsktn mộsirit tiếwsktng gàcysmo to bi thưuhufơmokdng!

Thanh âscjkm kia rung trờpzafi, cơmokd hồfrvp muốorytn oanh sụcuzop đjrossiring quậuqclt.

- Khôveilng tốorytt, sao Mêcjkn Thầuzmen Hưuhufơmokdng mấagikt đjrosi hiệcjknu lựmquvc nhanh nhưuhuf vậuqcly, thựmquvc lựmquvc Linh thúgjjm kia, so vớqaahi trong tưuhufvpfung tưuhufftxdng còappjn mạveilnh hơmokdn nữmokda.

kalzi trákalzn củibaea Đcjknan Phi đjrosãgwzm ưuhufqaaht đjrosfrvpm mồfrvpveili. Nàcysmng mớqaahi từnahl trong đjrossiring quậuqclt đjrosi ra khôveilng bao xa, nếwsktu nhưuhuf tốorytc đjrossiri con Linh thú kia nhanh, mấagiky hơmokdi thởvpfu tầuzmem đjrosóbyqg, liềcysmn cóbyqg thểxfgnuhufftxdt qua nàcysmng.

Đcjknan Phi chưuhufa bao giờpzaf biếwsktt sợftxdgwzmi làcysm vậuqclt gìghxh, giờpzaf phúgjjmt nàcysmy tâscjkm hồfrvpn thiếwsktu nữmokd loạveiln chiếwsktn, phưuhufơmokdng dung thấagikt sắgbbhc. Hai châscjkn phi tốorytc lưuhufqaaht đjrosi, ngay cảqzey khíagik lựmquvc búgjjm sữmokda mẹoreytjvyng dùwkhdng hếwsktt.

Đcjknôveilng! Đcjknôveilng! Đcjknôveilng!

Phưuhufơmokdng hưuhufqaahng đjrossiring quậuqclt, thanh âscjkm chấagikn đjrossiring nhưuhuf Thiêcjknn Bămnkmng Đcjknshnba Liệcjknt, dùwkhdng tốorytc đjrossiri cựmquvc nhanh đjrosuổcjkni vềcysm phíagika nàcysmng. Khíagik thếwskt kia, phảqzeyng phấagikt muốorytn chấagikn sậuqclp cảqzeymokdn cốorytc.

- Khôveilng tốorytt, đjrosếwsktn rồfrvpi!

Đcjknan Phi choákalzng vákalzng.

cysmng khôveilng nghĩyeit tớqaahi, tốorytc đjrossiri Linh thúgjjm kia thứxggtc tỉgtbvnh lạveili nhanh nhưuhuf vậuqcly, tốorytc đjrossiri đjrosuổcjkni theo, cũtjvyng nhanh nhưuhuf vậuqcly.

Tốorytc đjrossiri củibaea nàcysmng khôveilng chậuqclm, nhưuhufng màcysm tốorytc đjrossiri củibaea con Linh thú kia, hiểxfgnn nhiêcjknn nhanh hơmokdn.


Mấagiky hơmokdi thởvpfu, đjrosãgwzm đjrosuổcjkni tớqaahi cákalzch 1000m.

- Chẳgtbvng lẽsiri, hôveilm nay Đcjknan Phi ta phảqzeyi bỏaoho mạveilng ởvpfu đjrosâscjky? Giang Trầuzmen... Giang Trầuzmen, ngưuhufơmokdi nhanh tỉgtbvnh lạveili, nhanh trốorytn đjrosi!

Trong nhákalzy mắgbbht nàcysmy, Đcjknan Phi cóbyqg chút hốoryti hậuqcln.

ghxh sao khôveilng nghe Giang Trầuzmen khuyêcjknn can? Tạveili sao phảqzeyi khưuhuf khưuhuf cốoryt chấagikp?

Thếwskt nhưuhufng màcysm giờpzaf phúgjjmt nàcysmy, hốoryti hậuqcln tựmquva hồfrvp đjrosãgwzm muộsirin. Đcjknan Phi cảqzeym thụcuzo ákalzp lựmquvc phíagika sau, nhưuhuf bạveilo ngưuhufftxdc truyềcysmn đjrosếwsktn, cổcjkn uy ákalzp kia, đjrosxfgn cho hai châscjkn củibaea nàcysmng cơmokd hồfrvp đjrosxggtng bấagikt đjrossiring.

- Nữmokd nhâscjkn ngu xuẩlkvin, nhanh nằgtbvm xuốorytng!

Ngay thờpzafi khắgbbhc nghìghxhn câscjkn treo sợftxdi tóbyqgc kia, trong đjrosêcjknm tốoryti đjrossirit nhiêcjknn truyềcysmn đjrosếwsktn mộsirit tiếwsktng quákalzt khẽsiri.

Đcjknóbyqgn lấagiky, hưuhufu hưuhufu hưuhufu, liêcjknn tụcuzoc ba tiếwsktng xékqcd gióbyqg, ba mũtjvyi têcjknn giốorytng nhưuhuf sao bămnkmng vạveilch phákalz bầuzmeu trờpzafi, bắgbbhn tớqaahi Linh thúgjjmvpfu phíagika sau.

kalzng ngưuhufpzafi Linh thúgjjm kia cựmquvc lớqaahn, làcysm mộsirit con Cựmquv Viêcjknn, toàcysmn thâscjkn Ngâscjkn sắgbbhc, ởvpfuuhufqaahi ákalznh trămnkmng, lộsiri ra càcysmng thêcjknm sákalzng bóbyqgng.

Cựmquv Viêcjknn kia nhìghxhn thấagiky mũtjvyi têcjknn đjrossirit kíagikch, liềcysmn thékqcdt dàcysmi mộsirit tiếwsktng.

Song chưuhufvpfung vung lêcjknn mộsirit quyềcysmn, mộsirit quyềcysmn, lạveili mộsirit quyềcysmn, vâscjḳy mà dùwkhdng nắgbbhm đjrosagikm, sinh sinh nệcjknn bay mũtjvyi têcjknn!

- NGAO...OOO!

Cựmquv Viêcjknn nệcjknn bay mũtjvyi têcjknn, lớqaahn tiếwsktng gào thét, muốorytn xôveilng vềcysm phíagika trưuhufqaahc lầuzmen nữmokda.


uhufu, hưuhufu, hưuhufu!

Lạveili ba mũtjvyi têcjknn, khôveilng chúgjjmt khákalzch khíagik bắgbbhn qua.

Cựmquv Viêcjknn kia làcysmm theo cákalzch cũtjvy, quyềcysmn cưuhufơmokdng uy mãgwzmnh, mộsirit quyềcysmn mộsirit quyềcysmn nệcjknn bay mũtjvyi têcjknn.

cysm hai đjrosftxdt côveilng kíagikch liêcjknn tụcuzoc kia, mặpvshc dùwkhd khôveilng khiếwsktn Cựmquv Viêcjknn bịshnb thưuhufơmokdng, nhưuhufng rõxkcfcysmng kékqcdo cưuhufqaahc bộsiri củibaea nóbyqg, thếwskt tiêcjkńn lêcjknn bịshnb ngămnkmn cảqzeyn.

- Nữmokd nhâscjkn ngu xuẩlkvin, còappjn khôveilng đjrosi!

Thanh âscjkm nàcysmy, tựmquv nhiêcjknn làcysm củibaea Giang Trầuzmen. Giang Trầuzmen híagikt phảqzeyi Mêcjkn Thầuzmen Hưuhufơmokdng, chỉgtbv trong chốorytc lákalzt thờpzafi gian, liềcysmn khôveili phụcuzoc thầuzmen tríagik, dùwkhdng thầuzmen thôveilng Thấagikt Khiếwsktu Thôveilng Linh, khu trừnahlcjkn Thầuzmen Hưuhufơmokdng, lậuqclp tứxggtc suy đjroskalzn ra Đcjknan Phi muốorytn bíagik quákalz hoákalz liềcysmu.

cjkn Thầuzmen Hưuhufơmokdng ngay cảqzey Tiêcjknn cảqzeynh nhấagikt trọiybdng thiêcjknn nhưuhuf hắgbbhn cũtjvyng mêcjkn khôveilng đjrosưuhufftxdc bao lâscjku, đjrosi đjrosoryti phóbyqg Linh thúgjjm trưuhufvpfung thàcysmnh kia, chỉgtbv sợftxdcysmng khôveilng chịshnbu nổcjkni.

Nhấagikt niệcjknm đjrosếwsktn đjrosâscjky, Giang Trầuzmen cũtjvyng khẩlkvin trưuhufơmokdng, dùwkhdng tốorytc đjrossiri nhanh nhấagikt chạveily đjrosếwsktn, vừnahla vặpvshn gặpvshp cảqzeynh Cựmquv Viêcjknn truy đjrosếwsktn cákalzch Đcjknan Phi 500m.

Nếwsktu chậuqclm thêcjknm mộsirit chúgjjmt, nữmokd nhâscjkn đjroscjknn nàcysmy, nhấagikt đjrosshnbnh sẽsiri bịshnb Cựmquv Viêcjknn đjrosuqclp thàcysmnh bákalznh thịshnbt.

gjjmc nàcysmy, Đcjknan Phi khôveilng dákalzm cùwkhdng Giang Trầuzmen đjrosâscjḱu khíagik, biếwsktt rõxkcfghxhnh ởvpfu chỗpccjcysmy làcysmuhuf thừnahla, chỉgtbvbyqg thểxfgn chạveily vộsirii màcysm đjrosi.

- Giang Trầuzmen, khôveilng nêcjknn ham chiếwsktn, đjrosi!

Nữmokd nhâscjkn nàcysmy cũtjvyng coi nhưuhuf giảqzeyng nghĩyeita khíagik, khôveilng nóbyqgi mấagiky lờpzafi khôveilng cóbyqguhufơmokdng tâscjkm, đjrosveili khákalzi nhưuhuf: Giang Trầuzmen, cốorytkqcdo dàcysmi mộsirit chúgjjmt...

Chỉgtbvcysm, nếwsktu nhưuhufgjjmc nàcysmy Giang Trầuzmen bứxggtt ra chạveily đjrosi, dùwkhdng tốorytc đjrossiri củibaea Cựmquv Viêcjknn, chỉgtbv sợftxd hai ngưuhufpzafi bọiybdn họiybd đjroscysmu đjrosi khôveilng đjrosưuhufftxdc.

oxwa đjrosshnba bàcysmn củibaea ngưuhufpzafi ta, liềcysmu tốorytc đjrossiri, liềcysmu sứxggtc chịshnbu đjrosmquvng, liềcysmu hoàcysmn cảqzeynh, khôveilng cóbyqg mộsirit dạveilng nàcysmo khôveilng ởvpfu hạveil phong.

Nhìghxhn Cựmquv Viêcjknn dùwkhdng nắgbbhm đjrosagikm nệcjknn mũtjvyi têcjknn, hẳgtbvn làcysm đjrosveili biểxfgnu phákalzi chiếwsktn đjrosagiku dãgwzm man.

Nếwsktu khôveilng phảqzeyi tu vi củibaea Cựmquv Viêcjknn tưuhufơmokdng đjrosưuhufơmokdng vớqaahi Tiêcjknn cảqzeynh tứxggt trọiybdng thiêcjknn, Giang Trầuzmen cũtjvyng cóbyqg chúgjjmt ngứxggta nghềcysm, muốorytn dùwkhdng Khôveil Vinh Thầuzmen Quyềcysmn cùwkhdng nóbyqg đjrosagiku.

Loạveili vậuqclt lộsirin từnahlng quyềcysmn đjrosếwsktn thịshnbt kia, kỳglep thậuqclt Giang Trầuzmen rấagikt muốorytn thểxfgn nghiệcjknm thoákalzng mộsirit phákalzt.

Nhưuhufng màcysm, trưuhufqaahc mắgbbht hiểxfgnn nhiêcjknn khôveilng phảqzeyi cơmokd hộsirii tốorytt. Thựmquvc lựmquvc củibaea Cựmquv Viêcjknn, thậuqclt sựmquv cao hơmokdn hắgbbhn quákalz nhiềcysmu. Cùwkhdng Cựmquv Viêcjknn kia so quyềcysmn, mặpvshc dùwkhdbyqg Khôveil Vinh Thầuzmen Quyềcysmn, chỉgtbv sợftxd Giang Trầuzmen cũtjvyng qua khôveilng nổcjkni mưuhufpzafi chiêcjknu.

tjvyng may, Đcjknveili Vũtjvy cung khôveilng hổcjkncysm Linh khíagik bốorytn luyệcjknn, sau khi Giang Trầuzmen tiếwsktn vàcysmo Tiêcjknn cảqzeynh, vậuqcln dụcuzong Linh khíagik đjrosãgwzm lấagiky đjrosưuhufftxdc bay vọiybdt vềcysm chấagikt.

wkhdng nămnkmm đjrosóbyqgvpfu Châscjkn Khíagik cảqzeynh, làcysm khôveilng thểxfgn so sákalznh nổcjkni.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.