Độc Tôn Tam Giới

Chương 331 : Khá tốt có Giang Trần 1

    trước sau   
Sau khi làkwwkm xong, thâhxfen thểhwbu Đubtzan Phi lăapftn mộvundt vòvvtsng, trốrfwfn qua bêfeasn cạrgurnh, đljxrhwbu trásgjvnh mộvundt kíoewgch toàkwwkn lựhxfec củutnta Linh thúapft.

Phanh!

Đubtznztka phưrxrdơgpvkng Đubtzan Phi vừfnlca dừfnlcng châhxfen, bịnztk con Linh thú kia đljxrásgjvnh ra mộvundt cásgjvi hốrfwf to.

Con Linh thú kia gầhzpdm gừfnlc, muốrfwfn bổrgur nhàkwwko xuốrfwfng, nhưrxrdng màkwwk giờqcqr phúapftt nàkwwky, dưrxrdjqiic lựhxfec củutnta Mêfeas Thầhzpdn hưrxrdơgpvkng cũegxong đljxrúapftng lúapftc phásgjvt tásgjvc, thâhxfen thểhwbutdqq đljxrung đljxrưrxrda, đljxrrxrdng khôtneung vữviwnng, tékzkm xuốrfwfng.

tneu!

Đubtzan Phi ởpwjmfeasn cạrgurnh thởpwjm phàkwwko nhẹqliv nhỏqcqrm. Lầhzpdn nàkwwky, thậutntt sựhxfekwwktneurtopng hiểhwbum. Còvvtsn kékzkmm mộvundt chúapftt, Linh thúapft kia liềcayen cótdqq thểhwbu nhảyhpby đljxrếnztkn côtneung kíoewgch nàkwwkng lầhzpdn nữviwna.


ubtz đljxrnztka phưrxrdơgpvkng hẹqlivp hòvvtsi nhưrxrd vậutnty, nàkwwkng khôtneung thấvundy mìbdzznh cótdqq thểhwbu ngăapftn trởpwjm mộvundt kíoewgch phẫzsbxn nộvund củutnta Linh thúapft.

- Khásgjv tốrfwft, Mêfeas Thầhzpdn Hưrxrdơgpvkng củutnta lãcoiyo gia tửxhms, quảyhpb nhiêfeasn lợjqiii hạrguri. Bấvundt quásgjv lầhzpdn nàkwwky cũegxong cótdqq vậutntn khíoewg, nếnztku nhưrxrd khôtneung phảyhpbi nótdqq vừfnlca vặzfibn đljxrásgjvnh tớcdfqi ta, còvvtsn cótdqq ta dùrtopng sốrfwfrxrdjqiing gấvundp đljxrôtneui, nótdqqi khôtneung chừfnlcng dưrxrdjqiic lựhxfec thiếnztku mộvundt chúapftt, nótdqq sẽpwjm khôtneung ngãcoiy nhanh nhưrxrd vậutnty. Chỉobyj cầhzpdn chậutntm mộvundt chúapftt, khôtneung may đljxrúapftng làkwwk ta rôtneùi.

Đubtzan Phi lòvvtsng còvvtsn sợjqiicoiyi, muốrfwfn thuậutntn tay giếnztkt Linh thúapft kia. Thếnztk nhưrxrdng màkwwkkwwkng cũegxong biếnztkt, Linh thúapftkwwky da dàkwwky thịnztkt békzkmo, muốrfwfn giếnztkt nótdqq, chỉobyj sợjqiivvtsn phảyhpbi phíoewg mộvundt phen trắegxoc trởpwjm.

- Đubtzưrxrdjqiic rồoewgi, trưrxrdcdfqc bắegxot thúapft con, lạrguri tíoewgnh tiếnztkp.

Đubtzan Phi bưrxrdcdfqc liêfeasn tụpwjmc, lưrxrdcdfqt đljxrếnztkn trong đljxrvundng quậutntt, nhìbdzzn thấvundy bốrfwfn con thúapft con đljxrang ngẩffxwng đljxrhzpdu lêfeasn, kêfeasu ọrtopt ọrtopt ọrtopt ọrtopt.

Đubtzásgjvm nhótdqqc nàkwwky, hiểhwbun nhiêfeasn vừfnlca sinh ra khôtneung bao lâhxfeu.

Đubtzan Phi cũegxong khôtneung kịnztkp nhìbdzzn đljxrâhxfey làkwwk Linh thúapftbdzz, bắegxot bốrfwfn con thúapft con đljxrhwbukwwko giỏqcqr trúapftc sau lưrxrdng, đljxrótdqqng nắegxop, mộvundt chúapftt cũegxong khôtneung ngừfnlcng lạrguri, chạrgury nhưrxrd bay ra phíoewga ngoàkwwki.

Ngay cảyhpb Linh Dưrxrdjqiic, Linh thảyhpbo cùrtopng vớcdfqi linh quảyhpb xen lẫzsbxn trong đljxrvundng quậutntt, nàkwwkng cũegxong khôtneung thèjzhcm nhìbdzzn.

- Hừfnlc, nếnztku nhưrxrd Giang Trầhzpdn ởpwjm đljxrâhxfey, chắegxoc chắegxon sẽpwjm khôtneung buôtneung tha nhữviwnng vậutntt nàkwwky. Bởpwjmi vậutnty cótdqq thểhwbu chứrxrdng minh, đljxrnztknh lựhxfec củutnta bổrgurn côtneurxrdơgpvkng, so vớcdfqi hắegxon mạrgurnh hơgpvkn nhiềcayeu.

apftc xẹqlivt qua con Linh thú kia, Đubtzan Phi cũegxong đljxrvundng ýobyj niệpvqum thu thậutntp nótdqq, mộvundt lầhzpdn vấvundt vảyhpb suốrfwft đljxrqcqri nhàkwwkn nhãcoiy.

Bấvundt quásgjv, nàkwwkng đljxrrfwfi vớcdfqi tu vi củutnta mìbdzznh, vẫzsbxn cótdqq nhậutntn thứrxrdc thanh tỉobyjnh. Tu vi củutnta nàkwwkng, chỉobyjkwwk Tiêfeasn cảyhpbnh nhấvundt trọrtopng thiêfeasn, con Linh thúapft kia nằeuxxm ởpwjm chỗdnkv đljxrótdqq cho nàkwwkng giếnztkt, chỉobyj sợjqiiegxong phảyhpbi phíoewg mộvundt chúapftt thờqcqri gian.

Vạrgurn nhấvundt nótdqqvvtsn cótdqq đljxroewgng bạrgurn, lúapftc nàkwwky kịnztkp thờqcqri trởpwjm vềcaye, đljxrâhxfey chẳbdzzng phảyhpbi làkwwk xong đljxrqcqri?

Đubtzan Phi quyếnztkt đljxrnztknh bỏqcqr qua, đljxri trưrxrdcdfqc thìbdzz tốrfwft hơgpvkn.


Sau khi lưrxrdcdfqt ra đljxrvundng quậutntt, hôtneu hấvundp lấvundy khôtneung khíoewg ngoạrguri giớcdfqi, Đubtzan Phi cảyhpbm thấvundy tâhxfem tìbdzznh thoảyhpbi másgjvi. Thàkwwknh côtneung lấvundy đljxrưrxrdjqiic thúapft con Linh thúapft, khiếnztkn nàkwwkng cảyhpbm thấvundy vôtneurtopng vui sưrxrdcdfqng.

Chỉobyj muốrfwfn bưrxrdcdfqc nhanh trởpwjm lạrguri chỗdnkv Giang Trầhzpdn, hảyhpbo hảyhpbo khoe khoang mộvundt phen, đljxrhwbu cho gia hỏqcqra tựhxfe đljxrrguri kia, thừfnlca nhậutntn ásgjvnh mắegxot củutnta hắegxon kékzkmm!

Ngay khi ýobyj niệpvqum nàkwwky vừfnlca hiệpvqun lêfeasn, sắegxoc mặzfibt Đubtzan Phi đljxrvundt nhiêfeasn biếnztkn đljxrrguri. Bởpwjmi vìbdzz, trong đljxrvundng quậutntt truyềcayen đljxrếnztkn mộvundt tiếnztkng gàkwwko to bi thưrxrdơgpvkng!

Thanh âhxfem kia rung trờqcqri, cơgpvk hồoewg muốrfwfn oanh sụpwjmp đljxrvundng quậutntt.

- Khôtneung tốrfwft, sao Mêfeas Thầhzpdn Hưrxrdơgpvkng mấvundt đljxri hiệpvquu lựhxfec nhanh nhưrxrd vậutnty, thựhxfec lựhxfec Linh thúapft kia, so vớcdfqi trong tưrxrdpwjmng tưrxrdjqiing còvvtsn mạrgurnh hơgpvkn nữviwna.

sgjvi trásgjvn củutnta Đubtzan Phi đljxrãcoiy ưrxrdcdfqt đljxrzsbxm mồoewgtneui. Nàkwwkng mớcdfqi từfnlc trong đljxrvundng quậutntt đljxri ra khôtneung bao xa, nếnztku nhưrxrd tốrfwfc đljxrvund con Linh thú kia nhanh, mấvundy hơgpvki thởpwjm tầhzpdm đljxrótdqq, liềcayen cótdqq thểhwburxrdjqiit qua nàkwwkng.

Đubtzan Phi chưrxrda bao giờqcqr biếnztkt sợjqiicoiyi làkwwk vậutntt gìbdzz, giờqcqr phúapftt nàkwwky tâhxfem hồoewgn thiếnztku nữviwn loạrgurn chiếnztkn, phưrxrdơgpvkng dung thấvundt sắegxoc. Hai châhxfen phi tốrfwfc lưrxrdcdfqt đljxri, ngay cảyhpb khíoewg lựhxfec búapft sữviwna mẹqlivegxong dùrtopng hếnztkt.

Đubtzôtneung! Đubtzôtneung! Đubtzôtneung!

Phưrxrdơgpvkng hưrxrdcdfqng đljxrvundng quậutntt, thanh âhxfem chấvundn đljxrvundng nhưrxrd Thiêfeasn Băapftng Đubtznztka Liệpvqut, dùrtopng tốrfwfc đljxrvund cựhxfec nhanh đljxruổrguri vềcaye phíoewga nàkwwkng. Khíoewg thếnztk kia, phảyhpbng phấvundt muốrfwfn chấvundn sậutntp cảyhpbgpvkn cốrfwfc.

- Khôtneung tốrfwft, đljxrếnztkn rồoewgi!

Đubtzan Phi choásgjvng vásgjvng.

kwwkng khôtneung nghĩzfib tớcdfqi, tốrfwfc đljxrvund Linh thúapft kia thứrxrdc tỉobyjnh lạrguri nhanh nhưrxrd vậutnty, tốrfwfc đljxrvund đljxruổrguri theo, cũegxong nhanh nhưrxrd vậutnty.

Tốrfwfc đljxrvund củutnta nàkwwkng khôtneung chậutntm, nhưrxrdng màkwwk tốrfwfc đljxrvund củutnta con Linh thú kia, hiểhwbun nhiêfeasn nhanh hơgpvkn.


Mấvundy hơgpvki thởpwjm, đljxrãcoiy đljxruổrguri tớcdfqi cásgjvch 1000m.

- Chẳbdzzng lẽpwjm, hôtneum nay Đubtzan Phi ta phảyhpbi bỏqcqr mạrgurng ởpwjm đljxrâhxfey? Giang Trầhzpdn... Giang Trầhzpdn, ngưrxrdơgpvki nhanh tỉobyjnh lạrguri, nhanh trốrfwfn đljxri!

Trong nhásgjvy mắegxot nàkwwky, Đubtzan Phi cótdqq chút hốrfwfi hậutntn.

bdzz sao khôtneung nghe Giang Trầhzpdn khuyêfeasn can? Tạrguri sao phảyhpbi khưrxrd khưrxrd cốrfwf chấvundp?

Thếnztk nhưrxrdng màkwwk giờqcqr phúapftt nàkwwky, hốrfwfi hậutntn tựhxfea hồoewg đljxrãcoiy muộvundn. Đubtzan Phi cảyhpbm thụpwjm ásgjvp lựhxfec phíoewga sau, nhưrxrd bạrguro ngưrxrdjqiic truyềcayen đljxrếnztkn, cổrgur uy ásgjvp kia, đljxrhwbu cho hai châhxfen củutnta nàkwwkng cơgpvk hồoewg đljxrrxrdng bấvundt đljxrvundng.

- Nữviwn nhâhxfen ngu xuẩffxwn, nhanh nằeuxxm xuốrfwfng!

Ngay thờqcqri khắegxoc nghìbdzzn câhxfen treo sợjqiii tótdqqc kia, trong đljxrêfeasm tốrfwfi đljxrvundt nhiêfeasn truyềcayen đljxrếnztkn mộvundt tiếnztkng quásgjvt khẽpwjm.

Đubtzótdqqn lấvundy, hưrxrdu hưrxrdu hưrxrdu, liêfeasn tụpwjmc ba tiếnztkng xékzkm giótdqq, ba mũegxoi têfeasn giốrfwfng nhưrxrd sao băapftng vạrgurch phásgjv bầhzpdu trờqcqri, bắegxon tớcdfqi Linh thúapftpwjm phíoewga sau.

sgjvng ngưrxrdqcqri Linh thúapft kia cựhxfec lớcdfqn, làkwwk mộvundt con Cựhxfe Viêfeasn, toàkwwkn thâhxfen Ngâhxfen sắegxoc, ởpwjmrxrdcdfqi ásgjvnh trăapftng, lộvund ra càkwwkng thêfeasm sásgjvng bótdqqng.

Cựhxfe Viêfeasn kia nhìbdzzn thấvundy mũegxoi têfeasn đljxrvundt kíoewgch, liềcayen thékzkmt dàkwwki mộvundt tiếnztkng.

Song chưrxrdpwjmng vung lêfeasn mộvundt quyềcayen, mộvundt quyềcayen, lạrguri mộvundt quyềcayen, vâhxfẹy mà dùrtopng nắegxom đljxrvundm, sinh sinh nệpvqun bay mũegxoi têfeasn!

- NGAO...OOO!

Cựhxfe Viêfeasn nệpvqun bay mũegxoi têfeasn, lớcdfqn tiếnztkng gào thét, muốrfwfn xôtneung vềcaye phíoewga trưrxrdcdfqc lầhzpdn nữviwna.


rxrdu, hưrxrdu, hưrxrdu!

Lạrguri ba mũegxoi têfeasn, khôtneung chúapftt khásgjvch khíoewg bắegxon qua.

Cựhxfe Viêfeasn kia làkwwkm theo cásgjvch cũegxo, quyềcayen cưrxrdơgpvkng uy mãcoiynh, mộvundt quyềcayen mộvundt quyềcayen nệpvqun bay mũegxoi têfeasn.

kwwk hai đljxrjqiit côtneung kíoewgch liêfeasn tụpwjmc kia, mặzfibc dùrtop khôtneung khiếnztkn Cựhxfe Viêfeasn bịnztk thưrxrdơgpvkng, nhưrxrdng rõsgjvkwwkng kékzkmo cưrxrdcdfqc bộvund củutnta nótdqq, thếnztk tiêfeaśn lêfeasn bịnztk ngăapftn cảyhpbn.

- Nữviwn nhâhxfen ngu xuẩffxwn, còvvtsn khôtneung đljxri!

Thanh âhxfem nàkwwky, tựhxfe nhiêfeasn làkwwk củutnta Giang Trầhzpdn. Giang Trầhzpdn híoewgt phảyhpbi Mêfeas Thầhzpdn Hưrxrdơgpvkng, chỉobyj trong chốrfwfc lásgjvt thờqcqri gian, liềcayen khôtneui phụpwjmc thầhzpdn tríoewg, dùrtopng thầhzpdn thôtneung Thấvundt Khiếnztku Thôtneung Linh, khu trừfnlcfeas Thầhzpdn Hưrxrdơgpvkng, lậutntp tứrxrdc suy đljxrsgjvn ra Đubtzan Phi muốrfwfn bíoewg quásgjv hoásgjv liềcayeu.

feas Thầhzpdn Hưrxrdơgpvkng ngay cảyhpb Tiêfeasn cảyhpbnh nhấvundt trọrtopng thiêfeasn nhưrxrd hắegxon cũegxong mêfeas khôtneung đljxrưrxrdjqiic bao lâhxfeu, đljxri đljxrrfwfi phótdqq Linh thúapft trưrxrdpwjmng thàkwwknh kia, chỉobyj sợjqiikwwkng khôtneung chịnztku nổrguri.

Nhấvundt niệpvqum đljxrếnztkn đljxrâhxfey, Giang Trầhzpdn cũegxong khẩffxwn trưrxrdơgpvkng, dùrtopng tốrfwfc đljxrvund nhanh nhấvundt chạrgury đljxrếnztkn, vừfnlca vặzfibn gặzfibp cảyhpbnh Cựhxfe Viêfeasn truy đljxrếnztkn cásgjvch Đubtzan Phi 500m.

Nếnztku chậutntm thêfeasm mộvundt chúapftt, nữviwn nhâhxfen đljxrfeasn nàkwwky, nhấvundt đljxrnztknh sẽpwjm bịnztk Cựhxfe Viêfeasn đljxrutntp thàkwwknh básgjvnh thịnztkt.

apftc nàkwwky, Đubtzan Phi khôtneung dásgjvm cùrtopng Giang Trầhzpdn đljxrâhxféu khíoewg, biếnztkt rõsgjvbdzznh ởpwjm chỗdnkvkwwky làkwwkrxrd thừfnlca, chỉobyjtdqq thểhwbu chạrgury vộvundi màkwwk đljxri.

- Giang Trầhzpdn, khôtneung nêfeasn ham chiếnztkn, đljxri!

Nữviwn nhâhxfen nàkwwky cũegxong coi nhưrxrd giảyhpbng nghĩzfiba khíoewg, khôtneung nótdqqi mấvundy lờqcqri khôtneung cótdqqrxrdơgpvkng tâhxfem, đljxrrguri khásgjvi nhưrxrd: Giang Trầhzpdn, cốrfwfkzkmo dàkwwki mộvundt chúapftt...

Chỉobyjkwwk, nếnztku nhưrxrdapftc nàkwwky Giang Trầhzpdn bứrxrdt ra chạrgury đljxri, dùrtopng tốrfwfc đljxrvund củutnta Cựhxfe Viêfeasn, chỉobyj sợjqii hai ngưrxrdqcqri bọrtopn họrtop đljxrcayeu đljxri khôtneung đljxrưrxrdjqiic.

ubtz đljxrnztka bàkwwkn củutnta ngưrxrdqcqri ta, liềcayeu tốrfwfc đljxrvund, liềcayeu sứrxrdc chịnztku đljxrhxfeng, liềcayeu hoàkwwkn cảyhpbnh, khôtneung cótdqq mộvundt dạrgurng nàkwwko khôtneung ởpwjm hạrgur phong.

Nhìbdzzn Cựhxfe Viêfeasn dùrtopng nắegxom đljxrvundm nệpvqun mũegxoi têfeasn, hẳbdzzn làkwwk đljxrrguri biểhwbuu phásgjvi chiếnztkn đljxrvundu dãcoiy man.

Nếnztku khôtneung phảyhpbi tu vi củutnta Cựhxfe Viêfeasn tưrxrdơgpvkng đljxrưrxrdơgpvkng vớcdfqi Tiêfeasn cảyhpbnh tứrxrd trọrtopng thiêfeasn, Giang Trầhzpdn cũegxong cótdqq chúapftt ngứrxrda nghềcaye, muốrfwfn dùrtopng Khôtneu Vinh Thầhzpdn Quyềcayen cùrtopng nótdqq đljxrvundu.

Loạrguri vậutntt lộvundn từfnlcng quyềcayen đljxrếnztkn thịnztkt kia, kỳehlv thậutntt Giang Trầhzpdn rấvundt muốrfwfn thểhwbu nghiệpvqum thoásgjvng mộvundt phásgjvt.

Nhưrxrdng màkwwk, trưrxrdcdfqc mắegxot hiểhwbun nhiêfeasn khôtneung phảyhpbi cơgpvk hộvundi tốrfwft. Thựhxfec lựhxfec củutnta Cựhxfe Viêfeasn, thậutntt sựhxfe cao hơgpvkn hắegxon quásgjv nhiềcayeu. Cùrtopng Cựhxfe Viêfeasn kia so quyềcayen, mặzfibc dùrtoptdqq Khôtneu Vinh Thầhzpdn Quyềcayen, chỉobyj sợjqii Giang Trầhzpdn cũegxong qua khôtneung nổrguri mưrxrdqcqri chiêfeasu.

egxong may, Đubtzrguri Vũegxo cung khôtneung hổrgurkwwk Linh khíoewg bốrfwfn luyệpvqun, sau khi Giang Trầhzpdn tiếnztkn vàkwwko Tiêfeasn cảyhpbnh, vậutntn dụpwjmng Linh khíoewg đljxrãcoiy lấvundy đljxrưrxrdjqiic bay vọrtopt vềcaye chấvundt.

rtopng năapftm đljxrótdqqpwjm Châhxfen Khíoewg cảyhpbnh, làkwwk khôtneung thểhwbu so sásgjvnh nổrguri.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.