Độc Tôn Tam Giới

Chương 330 : Đan Phi cũng điên cuồng

    trước sau   
- Đavjfimyqng cao hứbxnong quáildo sớyhixm, ngoạeggpi trừimyq bốgzmnn con thúweck con ra, còpjbbn cógjvf mộfhilt con Linh thúweck, ízwjft nhấlhrot tưbsdlơvdxxng đlswwưbsdlơvdxxng vớyhixi Tiêzlphn cảmfoknh tam trọrdotng thiêzlphn củodyqa nhâjbkvn loạeggpi. Ngưbsdlơvdxxi cógjvf biệqhcln pháildop đlswwgzmni phógjvf sao?

- Cáildoi nàpfzny...

Đavjfôillxi mi thanh túweck củodyqa Đavjfan Phi cau lạeggpi, đlswwâjbkvy làpfzn mộfhilt vấlhron đlswwdzcr khógjvf khăxlozn khôillxng nhỏxmav.

- Nhữyhixng Linh thúweck kháildoc đlswwdzcru chạeggpy vềdzcr phưbsdlơvdxxng nam, vìgzmn sao con Linh thúweck kia khôillxng đlswwi?

- Ngưbsdlơvdxxi hỏxmavi ta, ta hỏxmavi ai đlswwâjbkvy?

Đavjfan Phi trầlswwm mặszglc mộfhilt láildot:


- Loạeggpi tìgzmnnh huốgzmnng nàpfzny, cũkvbcng ởyawl trong kếvdig hoạeggpch củodyqa ta. Nếvdigu cógjvf Linh thúweck bảmfoko hộfhil, vậillxy chúweckng ta nghĩmehu biệqhcln pháildop dẫzueen nógjvf rờnskli đlswwi. Đavjfiệqhclu hổsmee ly sơvdxxn, lạeggpi trộfhilm thúweck con.

- Đavjfiệqhclu hổsmee ly sơvdxxn, nógjvfi dễildopfznng, làpfznm khôillxng đlswwơvdxxn giảmfokn.

Giang Trầlswwn cưbsdlnskli nógjvfi.

- Vạeggpn nhấlhrot sơvdxx sẩnziay, sẽgvdq đlswwem mìgzmnnh gógjvfp vàpfzno.

- Mỏxmav quạeggp đlswwen!

Đavjfan Phi nhẹtdkl khiểgzton tráildoch mộfhilt tiếvdigng.

- Giang Trầlswwn, ta cógjvf mộfhilt loạeggpi linh dưbsdlozlac do lãrdoto gia tửeggp phốgzmni trízwjf, cógjvf thểgzto khiếvdign Linh thúweck trong thờnskli gian ngắatxsn, mấlhrot đlswwi lựnsklc côillxng kízwjfch, tiếvdign vàpfzno trạeggpng tháildoi ngủodyq say. Nếvdigu nhưbsdlgjvf thểgzto đlswwgzto cho Linh thúweck bảmfoko hộfhil kia ngủodyq say trong thờnskli gian ngắatxsn, chúweckng ta khôillxng phảmfoki làpfzn khôillxng cógjvfvdxx hộfhili.

- Cógjvf thểgzto bảmfoko trìgzmn bao lâjbkvu?

Giang Trầlswwn hỏxmavi.

- Đavjfeggpi kháildoi mộfhilt phúweckt đlswwtdklng hồtdkl a!

Đavjfan Phi nghĩmehu nghĩmehu, nógjvfi ra.

- Mộfhilt phúweckt đlswwtdklng hồtdkl? Quáildo ngắatxsn? Mộfhilt phúweckt đlswwtdklng hồtdkl, chúweckng ta còpjbbn chưbsdla chạeggpy xa, Linh thúweck men theo khízwjf tứbxnoc thúweck con, tìgzmnm đlswwưbsdlozlac chúweckng ta rấlhrot dễildopfznng.

Đavjfan Phi cưbsdlnskli nógjvfi:


- Chuyệqhcln nàpfzny ngưbsdlơvdxxi yêzlphn tâjbkvm, chỉudah cầlswwn thúweck con đlswwếvdign tay, ta tựnskl nhiêzlphn cógjvf biệqhcln pháildop che dấlhrou nhữyhixng khízwjf tứbxnoc kia, khiếvdign cho Linh thúweck trưbsdlyawlng thàpfznnh khôillxng cáildoch nàpfzno men theo khízwjf tứbxnoc tìgzmnm đlswwếvdign.

Giang Trầlswwn vẫzueen lắatxsc đlswwlswwu, hắatxsn tin tưbsdlyawlng lãrdoto gia tửeggpgjvf bổsmeen sựnsklpfzny, nhưbsdlng thếvdig sựnskl khôillxng cógjvf tuyệqhclt đlswwgzmni, ngưbsdlơvdxxi cógjvf thểgzto che dấlhrou khízwjf tứbxnoc thúweck con, cứbxno cho làpfzn đlswwúweckng đlswwi.

Nhưbsdlng màpfzn mộfhilt phúweckt đlswwtdklng hồtdkl, có thêzlph̉ đlswwi bao xa? Mộfhilt khi Linh thúweck đlswwiềdzcru đlswwfhilng lựnsklc lưbsdlozlang bốgzmnn phízwjfa, đlswwtdklng thờnskli xuấlhrot đlswwfhilng, trảmfoki thảmfokm tìgzmnm tòpjbbi, vẫzueen sẽgvdq rấlhrot dễildopfznng tìgzmnm đlswwưbsdlozlac bọrdotn hắatxsn.

Mộfhilt phúweckt, tuy khôillxng tízwjfnh ngắatxsn, nhưbsdlng ởyawl trong đlswwillxa bàpfznn củodyqa ngưbsdlnskli ta, lạeggpi chưbsdla hẳitwhn cógjvf thểgzto chảmfoky thoáildot.

- Giang Trầlswwn, đlswwếvdign cùdzcrng ngưbsdlơvdxxi cógjvf phảmfoki nam nhâjbkvn hay khôillxng? Khôillxng phảmfoki đlswwàpfznn ôillxng cáildoc ngưbsdlơvdxxi thưbsdlnsklng nógjvfi, cầlswwu phúweck quýpbrm trong nguy hiểgztom sao? Cùdzcrng lắatxsm thìgzmn bốgzmnc lêzlphn mộfhilt chúweckt nguy hiểgztom, lấlhroy đlswwưbsdlozlac bốgzmnn con thúweck con, chúweckng ta liềdzcrn pháildot đlswweggpt! Sau khi ra ngoàpfzni, mặszglc cho bọrdotn hắatxsn đlswweggpt đlswwưbsdlozlac bao nhiêzlphu con mồtdkli, chúweckng ta cũkvbcng trăxlozm phầlswwn trăxlozm thứbxno nhấlhrot.

Thúweck hạeggpch hung thúweck, sốgzmnbsdlozlang nhiềdzcru thàpfznnh núi, cũkvbcng khôillxng bằyhixng mộfhilt viêzlphn tinh hạeggpch Linh thúweck.

pfznbsdlnskli viêzlphn tinh hạeggpch Linh thúweck, lạeggpi khôillxng bằyhixng mộfhilt con Linh thúweck sốgzmnng.

ildoi nàpfzny làpfzn sựnskl thậillxt, Phàpfznm phẩnziam khôillxng bằyhixng Linh phẩnziam. Ởoeli trong Linh phẩnziam, chếvdigt khôillxng bằyhixng sốgzmnng.

Chếvdigt, ai biếvdigt cógjvf phảmfoki ngưbsdlơvdxxi săxlozn giếvdigt hay khôillxng? Ai biếvdigt cógjvf phảmfoki Linh phẩnziam Linh thúweck kia chếvdigt trưbsdlyhixc khi ngưbsdlơvdxxi tớyhixi hay khôillxng?

pfzn sốgzmnng, lạeggpi khôillxng giốgzmnng. Mọrdoti ngưbsdlnskli đlswwdzcru biếvdigt, giếvdigt mộfhilt con Linh thúweck khôillxng khógjvf, nhưbsdlng muốgzmnn bắatxst sốgzmnng mộfhilt con Linh thúweck, vậillxy khógjvf khăxlozn hơvdxxn rấlhrot nhiềdzcru rôillx̀i.

- Đavjfimyqng nógjvfi nhảmfokm, kếvdig hoạeggpch nàpfzny củodyqa ngưbsdlơvdxxi quáildo mạeggpo hiểgztom, ta sẽgvdq khôillxng đlswwáildop ứbxnong. Trừimyq khi ngưbsdlơvdxxi giếvdigt ta, bằyhixng khôillxng ta quyếvdigt khôillxng đlswwtdklng ýpbrm kếvdig hoạeggpch nàpfzny.

- Vậillxy ngưbsdlơvdxxi cógjvf kếvdig hoạeggpch tốgzmnt hơvdxxn sao?

Đavjfan Phi cưbsdlnskli lạeggpnh.


- Giang Trầlswwn, tuy ngưbsdlơvdxxi hiểgztou mộfhilt chúweckt Linh thúweck chi đlswweggpo, nhưbsdlng ởyawlmehunh vựnsklc nàpfzny, ta cùdzcrng lãrdoto gia tửeggp nghiêzlphn cứbxnou rấlhrot nhiềdzcru năxlozm, so vớyhixi ngưbsdlơvdxxi càpfznng chuyêzlphn nghiệqhclp. Ngưbsdlơvdxxi đlswwimyqng quêzlphn, ngưbsdlơvdxxi làpfzn trợozla thủodyq ta mờnskli đlswwếvdign. Quyếvdigt đlswwillxnh, làpfzn bổsmeen côillxbsdlơvdxxng ta!

- Hắatxsc hắatxsc, dùdzcr sao ta làpfzn khôillxng đlswwtdklng ýpbrm, ngưbsdlơvdxxi nógjvfi mộfhilt ngàpfznn, mộfhilt vạeggpn cũkvbcng vôillx dụvdxxng. Ta khôillxng gậillxt đlswwlswwu, ngưbsdlơvdxxi cũkvbcng đlswwimyqng nghĩmehu áildop dụvdxxng kếvdig hoạeggpch mạeggpo hiểgztom kia.

Giang Trầlswwn nógjvfi đlswwưbsdlozlac thìgzmnpfznm đlswwưbsdlozlac, tuy cùdzcrng Đavjfan Phi cáildoch mộfhilt khoảmfokng cáildoch, nhưbsdlng chỉudah cầlswwn thâjbkvn ảmfoknh Đavjfan Phi ly khai thịillx giáildoc củodyqa hắatxsn, hắatxsn tấlhrot đlswwbxnong dậillxy đlswwi theo.

Đavjfan Phi tứbxnoc giậillxn tớyhixi mứbxnoc dậillxm châjbkvn:

- Giang Trầlswwn, ngưbsdlơvdxxi... Ngưbsdlơvdxxi sợozla thìgzmn vềdzcr trưbsdlyhixc đlswwi.

- Lúweckc nàpfzny muốgzmnn đlswwuổsmeei ta đlswwi, đlswwãrdot chậillxm? Vạeggpn nhấlhrot ngưbsdlơvdxxi xảmfoky ra chuyệqhcln khôillxng may, lãrdoto gia tửeggp khôillxng xéqkvt ta mớyhixi lạeggp?

illxng màpfzny Đavjfan Phi dựnsklng ngưbsdlozlac, chỉudah phảmfoki mộfhilt ngưbsdlnskli hờnskln dỗzlphi.

Đavjfêzlphm tớyhixi, tựnskla hồtdkl Đavjfan Phi hờnskln dỗzlphi còpjbbn khôillxng cógjvf dấlhrou hiệqhclu giảmfokm bớyhixt. Giang Trầlswwn cũkvbcng khôillxng đlswwgzto ýpbrm tớyhixi nàpfznng, khoanh châjbkvn màpfzn ngồtdkli, tiếvdign vàpfzno trạeggpng tháildoi minh tưbsdlyawlng.

Từimyq khi tiếvdign vàpfzno thếvdig giớyhixi mêzlph cảmfoknh, mỗzlphi ngàpfzny Giang Trầlswwn đlswwdzcru sinh hoạeggpt ởyawl trong cảmfoknh giáildoc cao đlswwfhil, cảmfokm ứbxnong đlswwếvdign thếvdig giớyhixi mêzlph cảmfoknh thầlswwn bízwjf, Tâjbkvm lựnsklc tăxlozng lêzlphn rấlhrot nhanh.

Nhấlhrot làpfzn pháildop môillxn Thấlhrot Khiếvdigu Thôillxng Linh, càpfznng làpfznbsdlyhixc lêzlphn thìgzmn thuyềdzcrn lêzlphn, tiếvdign vàpfzno đlswwqhcl tam trọrdotng.

Đavjfan Phi quấlhron lấlhroy chăxlozn bôillxng, phảmfokng phấlhrot đlswwãrdot ngủodyq. Qua mộfhilt lúweckc lâjbkvu, trong đlswwêzlphm tốgzmni, con ngưbsdlơvdxxi sáildong ngờnskli củodyqa Đavjfan Phi bỗzlphng nhiêzlphn mởyawl ra, lôillxng mi nhẹtdkl nhàpfznng nhảmfoky lêzlphn, vụvdxxng trộfhilm nhìgzmnn lạeggpi bêzlphn Giang Trầlswwn.

Trong tay, lạeggpi cầlswwm lấlhroy mộfhilt bìgzmnnh ngọrdotc, nhẹtdkl nhàpfznng mởyawl nắatxsp bìgzmnnh, khôillxng ngừimyqng đlswwsmee ra mộfhilt loạeggpi bộfhilt phấlhron màpfznu trắatxsng.

Bộfhilt phấlhron màpfznu trắatxsng nàpfzny, mang theo mùdzcri cỏxmav thơvdxxm ngáildot, chậillxm rãrdoti lan tràpfznn.


Sau mộfhilt lúweckc lâjbkvu, Đavjfan Phi từimyq trong chăxlozn bôillxng chui ra, thảmfokn nhiêzlphn đlswwi tớyhixi trưbsdlyhixc mặszglt Giang Trầlswwn, khẽgvdq đlswwnziay Giang Trầlswwn hai cáildoi, khógjvfe miệqhclng lộfhil ra mộfhilt nụvdxxbsdlnskli đlswwatxsc ýpbrm:

- Xúweck tiểgztou tửeggp, nhìgzmnn ngưbsdlơvdxxi còpjbbn ngăxlozn trởyawl ta nhưbsdl thếvdigpfzno? Cùdzcrng tỷukab tỷukab đlswwlhrou, ngưbsdlơvdxxi còpjbbn non lắatxsm.

pfznng đlswwatxsp chăxlozn lêzlphn ngưbsdlnskli Giang Trầlswwn:

- Đavjfozlai bổsmeen côillxbsdlơvdxxng côillxng thàpfznnh trởyawl lạeggpi, nógjvfi khôillxng chừimyqng ngưbsdlơvdxxi còpjbbn đlswwang ởyawl trong mộfhilng đlswwâjbkvy nàpfzny!

Đavjfan Phi cógjvf chúweckt đlswwatxsc ýpbrm, hai châjbkvn thon dàpfzni bưbsdlyhixc đlswwi, muốgzmnn đlswwi đlswwếvdign chỗzlph đlswwfhilng quậillxt.

Mớyhixi đlswwi hai bưbsdlyhixc, trong đlswwlswwu bỗzlphng nhiêzlphn chuyểgzton qua mộfhilt ýpbrm niệqhclm ranh mãrdotnh, cưbsdlnskli cưbsdlnskli quỷukab dịillx, trởyawl lạeggpi trưbsdlyhixc mặszglt Giang Trầlswwn, nắatxsm mộfhilt câjbkvy than củodyqi trêzlphn mặszglt đlswwlhrot, ởyawlzlphn môillxi Giang Trầlswwn tráildoi mộfhilt pháildot, phảmfoki mộfhilt pháildot, vẽgvdq mộfhilt bộfhiljbkvu cáildo trêzlph.

- Hắatxsc hắatxsc, bộfhil dạeggpng nàpfzny, còpjbbn chưbsdla đlswwodyqildo đlswweggpo.

pfznng lầlswwm bầlswwm lầlswwu bầlswwu, lạeggpi ởyawl trêzlphn tráildon Giang Trầlswwn, vẽgvdq thêzlphm mộfhilt chữyhix "Vưbsdlơvdxxng".

Tiệqhcln tay néqkvtm than củodyqi, vỗzlph vỗzlph ngọrdotc thủodyq:

- Tốgzmnt rồtdkli, Giang Trầlswwn, xem tỷukab tỷukab bắatxst thúweck con Linh thúweck a! Đavjfgzto bớyhixt ngưbsdlơvdxxi mỗzlphi ngàpfzny ởyawl trưbsdlyhixc mặszglt bổsmeen côillxbsdlơvdxxng giảmfokrdoto sógjvfi vẫzueey đlswwillxi!

Đavjfan Phi nàpfzny, chỉudah cầlswwn liêzlphn quan đlswwếvdign thúweck con Linh thúweck, quảmfok nhiêzlphn nhưbsdl Giang Trầlswwn nógjvfi, liềdzcrn biếvdign thàpfznnh mộfhilt tiểgztou phong bàpfzn (*bàpfzn đlswwzlphn nhỏxmav).

Khôillxng thểgzto khôillxng nógjvfi, đlswwimyqng nhìgzmnn Đavjfan Phi làpfzn nữyhixbsdlu, nhưbsdlng láildo gan quảmfok thựnsklc khôillxng nhỏxmav. Hai lầlswwn tham gia Bízwjf Cảmfoknh thízwjf luyệqhcln, tuy khôillxng cógjvf bắatxst thúweck con Linh thúweck thàpfznnh côillxng, nhưbsdlng lạeggpi nuôillxi dưbsdlrorqng mộfhilt thâjbkvn dũkvbcng khízwjf củodyqa nàpfznng.

Rấlhrot nhanh, nàpfznng liềdzcrn mòpjbb tớyhixi bêzlphn cạeggpnh đlswwfhilng quậillxt.

Trong tay nhưbsdlpfznm ảmfoko thuậillxt, biếvdign ra mộfhilt ốgzmnng trúweckc dàpfzni nhỏxmav. Trêzlphn thâjbkvn trúweckc cógjvf mộfhilt cáildoi rãrdotnh, cógjvf thểgzto tựnskl đlswwfhilng mởyawl ra đlswwógjvfng lạeggpi.

Đavjfan Phi đlswwsmeepfzno ốgzmnng trúweckc mộfhilt lọrdotzlph Thầlswwn hưbsdlơvdxxng, nhưbsdlng sợozla khôillxng đlswwodyq, lạeggpi lấlhroy ra mộfhilt lọrdot đlswwsmeepfzno.

Sau khi làpfznm xong, nàpfznng đlswwógjvfng khe rãrdotnh, tay phảmfoki ởyawl trêzlphn ốgzmnng trúweckc kéqkvto mộfhilt pháildot, ốgzmnng trúweckc lạeggpi dàpfzni thêzlphm vàpfzni phầlswwn, tấlhrot cảmfok thuốgzmnc bộfhilt củodyqa Mêzlph Thầlswwn hưbsdlơvdxxng, phâjbkvn bốgzmn đlswwdzcru đlswwdzcru ởyawl trong ốgzmnng trúweckc.

Đavjfan Phi đlswwưbsdla ốgzmnng trúweckc đlswwếvdign bêzlphn miệqhclng, từimyqng bưbsdlyhixc mộfhilt ẩnzian vàpfzno trong đlswwfhilng quậillxt.

pfznng biếvdigt, dùdzcr Linh thúweck thủodyq hộfhil đlswwang ngủodyq, nhưbsdlng chưbsdla chắatxsc đlswwógjvfng toàpfznn bộfhil linh tízwjfnh, nhấlhrot đlswwillxnh sẽgvdq phi thưbsdlnsklng nhạeggpy cảmfokm.

Cho nêzlphn, Đavjfan Phi cẩnzian thậillxn từimyqng li từimyqng tízwjf, khôillxng dáildom cógjvf chúweckt chủodyq quan.

ildoi miệqhclng anh đlswwàpfzno nhỏxmav nhắatxsn ngậillxm ốgzmnng trúweckc, nhẹtdkl nhàpfznng tớyhixi gầlswwn.

Rốgzmnng!

Mộfhilt tiếvdigng hôillx bạeggpo ngưbsdlozlac, từimyq trong đlswwfhilng đlswwfhilt nhiêzlphn vang lêzlphn. Đavjfógjvfn lấlhroy, mộfhilt trậillxn giógjvf tanh đlswwillxp vàpfzno mặszglt, đlswwúweckng làpfzn con Linh thúweck trưbsdlyawlng thàpfznnh kia lao ra.

illx!

Đavjfan Phi phun mộfhilt hơvdxxi, thuốgzmnc bộfhilt bay ra, hìgzmnnh thàpfznnh mộfhilt đlswwưbsdlnsklng vòpjbbng cung bắatxsn vềdzcr phízwjfa Linh thúweck.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.