Độc Tôn Tam Giới

Chương 33 : Giang gia tiềm ẩn nguy cơ

    trước sau   
- Năxkglm mạjtvoch châjqhyn khíqkyv, ởtsaa trong tấviqpt cảmncb chưviqp hầrehnu truyềuphan nhâjqhyn, có lẽ khôxgttng đmfooếawczn mứpceic kếawcz cuốbxsri a? Hơlpiqn nữactea, dùjtvong nhãbtbnn giớlpiqi cùjtvong thựanlrc lựanlrc củbxdfa ta, trong Châjqhyn Khíqkyv cảmncbnh, cho dùjtvocfog bảmncby tázayem mạjtvoch cao giai Châjqhyn Khíqkyv cảmncbnh, cũenovng chưviqpa chắbxsrc có thêmncb̉ thắbxsrng đmfooưviqphbfxc ta.

Đvdkliểzznvm ấviqpy tựanlr tin, Giang Trầrehnn vẫtsaan phảmncbi cómnpd.

Bởtsaai vìlzoojtvong lựanlrc thấviqpy rõbtbn củbxdfa hắbxsrn, đmfoobxsri vớlpiqi võbtbn họcnqvc trụfzsu cộbtbnt củbxdfa thếawcz giớlpiqi nàcfogy, tuyệlpiqt đmfoobxsri cómnpd thểzznv kházayem pházaye châjqhyn tủbxdfy. Ởatmz trưviqplpiqc khi đmfoobxsri phưviqpơlpiqng ra chiêmncbu, sẽovrl đmfooem tấviqpt cảmncb con đmfooưviqpylbjng củbxdfa đmfoobxsri phưviqpơlpiqng nhìlzoon thấviqpu. Loạjtvoi tỷywie thíqkyvcfogy, tựanlr nhiêmncbn làcfog chiếawczm ưviqpu thếawcz.

Đvdkli ra mậghqgt thấviqpt tu luyệlpiqn, Giang Trầrehnn pházayet hiệlpiqn, đmfooãbtbn rấviqpt nhiềuphau ngàcfogy khôxgttng cómnpd đmfooi bázayei kiếawczn phụfzsu thâjqhyn rôxgtt̀i.

Đvdkli vàcfogo thếawcz giớlpiqi nàcfogy, bấviqpt kểzznvcfog quan hệlpiq huyếawczt nhụfzsuc, hay làcfogviqpn tưviqphbfxng đmfoorehnu tiêmncbn. Giang Hãbtbnn Hầrehnu Giang Phong, vẫtsaan luôxgttn đmfoozznv Giang Trầrehnn kýrlmo tházayec tinh thầrehnn.

atmz trêmncbn ngưviqpylbji nam nhâjqhyn nàcfogy, Giang Trầrehnn cảmncbm nhậghqgn đmfooưviqphbfxc cázayei gìlzoo gọcnqvi làcfog nhâjqhyn gian cómnpdmncbu.


Đvdklbxsri vớlpiqi cốbxsrt nhụfzsuc thâjqhyn tìlzoonh, Giang Trầrehnn ngoàcfogi miệlpiqng chưviqpa nómnpdi, nhưviqpng trong nộbtbni tâjqhym lạjtvoi phi thưviqpylbjng coi trọcnqvng.

Thờylbji đmfooiểzznvm nhìlzoon thấviqpy phụfzsu thâjqhyn, trong tay Giang Hãbtbnn Hầrehnu đmfooang cầrehnm mộbtbnt tờylbj thiếawczp mờylbji, lôxgttng màcfogy cómnpd chúhbfxt nhíqkyvu lạjtvoi, hiểzznvn nhiêmncbn làcfogmnpd chút tâjqhym sựanlr.

- Phụfzsu thâjqhyn.

Giang Trầrehnn đmfooi đmfooếawczn nómnpdi.

- Ha ha, Trầrehnn Nhi, ngưviqpơlpiqi đmfooãbtbn đmfooếawczn rồawvvi!

Chứpceing kiếawczn nhi tửcnqv, tâjqhym tìlzoonh củbxdfa Giang Phong luôxgttn đmfooecztc biệlpiqt tốbxsrt, vẻsowv lo lắbxsrng trêmncbn trázayen cũenovng rấviqpt xảmncbo diệlpiqu che dấviqpu mấviqpt.

- Nhưviqp thếawczcfogo? Lão tưviqp̉ nghe nómnpdi ngưviqpơlpiqi mấviqpy ngàcfogy nay châjqhyn khôxgttng bưviqplpiqc ra khỏanlri nhàcfog, chẳywieng lẽovrlhbfxc nàcfogy ngưviqpơlpiqi thậghqgt sựanlr quyếawczt tâjqhym, muốbxsrn đmfooem ba hạjtvong trụfzsu cộbtbnt khảmncbo hạjtvoch thôxgttng qua?

Giang Phong mang theo khẩgbjtu khíqkyv nửcnqva thậghqgt nửcnqva giỡiphxn, làcfogm cho Giang Trầrehnn mộbtbnt hồawvvi im lặecztng. Cázayei phụfzsu thâjqhyn nàcfogy, tâjqhym tíqkyvnh thậghqgt làcfog tốbxsrt a. Lúhbfxc nàcfogy rồawvvi, rõbtbncfogng còn cómnpdjqhym tưviqpmnpdi giỡiphxn.

- Trụfzsu cộbtbnt khảmncbo hạjtvoch đmfoouphau khôxgttng tíqkyvnh sựanlrlzoonh, phụfzsu thâjqhyn, vừchyua rồawvvi ngưviqpơlpiqi xem cázayei gìlzoo? Ta thấviqpy phụfzsu thâjqhyn thậghqgt giốbxsrng nhưviqpjqhym sựanlr nặecztng nềupha a.

Giang Trầrehnn thấviqpy phụfzsu thâjqhyn khôxgttng đmfooupha cậghqgp tớlpiqi, dứpceit khoázayet chủbxdf đmfoobtbnng hỏanlri.

- Cázayei nàcfogy sao, ha ha! Trầrehnn Nhi, trưviqplpiqc kia khôxgttng phảmncbi ngưviqpơlpiqi đmfoobxsri vớlpiqi chuyệlpiqn trong nhàcfog khôxgttng quan tâjqhym sao. Nhữacteng sựanlrlzoonh nàcfogy ngưviqpơlpiqi cũenovng đmfoochyung hỏanlri a.

Giang Phong đmfooázayenh cázayei ha ha, ýrlmo đmfooawvvmnpdi sang chuyệlpiqn kházayec.

- Phụfzsu thâjqhyn, ta làcfog con củbxdfa ngưviqpơlpiqi, ngưviqpơlpiqi bảmncbo hộbtbn ta, dùjtvo sao cũenovng phảmncbi cómnpd mứpceic đmfoobtbn a? Ngưviqpơlpiqi khôxgttng sợhbfx ta bịixms ngưviqpơlpiqi sủbxdfng thàcfognh mộbtbnt hoàcfogn khốbxsr sao?


- Hắbxsrc hắbxsrc, Trầrehnn Nhi, nhìlzoon ngưviqpơlpiqi nómnpdi. Lão tưviqp̉ bảmncbo hộbtbn nhi tửcnqv, đmfooâjqhyy khôxgttng phảmncbi thiêmncbn kinh đmfooixmsa nghĩodtta sao! Kỳnjrp thậghqgt cũenovng khôxgttng cómnpdlzoo, làcfog Long Đvdklyveang Hầrehnu pházayet tớlpiqi mộbtbnt cázayei thiếawczp mờylbji, nómnpdi làcfog mờylbji cázayec lộbtbn chưviqp hầrehnu đmfooi tham gia yếawczn hộbtbni, chúhbfxc mừchyung Long Đvdklyveang Hầrehnu phủbxdf hắbxsrn sinh ra mộbtbnt việlpiqc vui.

- Long Đvdklyveang Hầrehnu phủbxdf?

Giang Trầrehnn trưviqplpiqc tiêmncbn nghĩodtt tớlpiqi, làcfog Đvdkljtvoi tiểzznvu thưviqp Long Cưviqp Tuyếawczt.

- Chúhbfxng ta cùjtvong Long Đvdklyveang Hầrehnu phủbxdf, giao tìlzoonh khôxgttng tớlpiqi trìlzoonh đmfoobtbn mờylbji chúhbfxng ta uốbxsrng rưviqphbfxu mừchyung a?

Giang Trầrehnn thăxkglm dòlzoo hỏanlri.

- Ai, Long Đvdklyveang Hầrehnu! Hắbxsrn đmfooâjqhyy làcfog giơlpiq đmfoouốbxsrc cầrehnm gậghqgy, muốbxsrn khi dễujbd Giang gia ta a. Trầrehnn Nhi, ngưviqpơlpiqi đmfooãbtbn hỏanlri, vi phụfzsu liềuphan nómnpdi cho ngưviqpơlpiqi biếawczt. Vềupha sau ngưviqpơlpiqi làcfogm việlpiqc, cũenovng đmfoozznv ýrlmo mộbtbnt chúhbfxt, đmfoochyung đmfoobxsrc tộbtbni ngưviqpylbji Long Đvdklyveang Hầrehnu phủbxdf. Làcfog nhưviqp thếawczcfogy, Giang Hãbtbnn lĩodttnh chúhbfxng ta, bởtsaai vìlzootsaa Nam Cưviqpơlpiqng, thổqhno đmfooixmsa phìlzoo nhiêmncbu, ba mưviqpơlpiqi năxkglm trưviqplpiqc còlzoon pházayet hiệlpiqn mộbtbnt thổqhno đmfooixmsa bázayen linh mạjtvoch. Cho nêmncbn gia tộbtbnc bọcnqvn ta, mộbtbnt mựanlrc cùjtvong Đvdklan Vưviqpơlpiqng Uyểzznvn cómnpd sinh ýrlmo lui tớlpiqi. Làcfog giúhbfxp Đvdklan Vưviqpơlpiqng Uyểzznvn đmfooàcfogo tạjtvoo Linh Dưviqphbfxc.

Pházayet hiệlpiqn mộbtbnt mảmncbnh bázayen linh mạjtvoch, tựanlr nhiêmncbn làcfog đmfooviqpt màcfogu mỡiphx đmfooàcfogo tạjtvoo Linh Dưviqphbfxc. Cùjtvong Đvdklan Vưviqpơlpiqng Uyểzznvn kinh doanh đmfooan dưviqphbfxc cómnpdbtbnng lai, cázayei nàcfogy rấviqpt bìlzoonh thưviqpylbjng.

Giang Trầrehnn lẳywieng lặecztng nghe, bởtsaai vìlzoo hắbxsrn biếawczt rõbtbn, tấviqpt nhiêmncbn còlzoon cómnpd chuyệlpiqn phíqkyva sau.

- Thếawcz nhưviqpng màcfog, mấviqpy năxkglm gầrehnn đmfooâjqhyy, Long Đvdklyveang Hầrehnu mấviqpy lầrehnn tìlzoom ta, đmfooưviqpa ra muốbxsrn thuêmncb Linh Dưviqphbfxc viêmncbn kia.

- Thuêmncb? Chưviqp hầrehnu tầrehnm đmfooómnpd thuêmncb thổqhno đmfooixmsa, ngưviqphbfxc lạjtvoi cũenovng khôxgttng phảmncbi khôxgttng cómnpd. Tiềuphan thuêmncb củbxdfa hắbxsrn bao nhiêmncbu?

Giang Trầrehnn tựanlra hồawvv hiểzznvu rõbtbn mộbtbnt đmfooiểzznvm gìlzoo đmfooómnpd.

- Nómnpdi Long Đvdklyveang Hầrehnu phủbxdf khi dễujbd ngưviqpylbji, chíqkyvnh làcfogtsaa chỗrlmocfogy khi dễujbd ngưviqpylbji. Chúhbfxng ta cùjtvong Đvdklan Vưviqpơlpiqng Uyểzznvn sinh ýrlmobtbnng lai, cázayei Linh Dưviqphbfxc viêmncbn nàcfogy mộbtbnt năxkglm cómnpd thểzznv mang đmfooếawczn cho chúhbfxng ta ưviqplpiqc chừchyung năxkglm triệlpiqu lưviqphbfxng bạjtvoc. Thếawcz nhưviqpng màcfog, Long Đvdklyveang Hầrehnu lạjtvoi ra giázaye ba mưviqpơlpiqi vạjtvon lưviqphbfxng, muốbxsrn thuêmncb thổqhno đmfooixmsa củbxdfa chúhbfxng ta.

Cho Đvdklan Vưviqpơlpiqng Uyểzznvn đmfooàcfogo tạjtvoo Linh Dưviqphbfxc tàcfogi liệlpiqu, mộbtbnt năxkglm thu nhậghqgp năxkglm triệlpiqu lưviqphbfxng!


Cho Long Đvdklyveang Hầrehnu thuêmncb, mộbtbnt năxkglm thu nhậghqgp trựanlrc tiếawczp rúhbfxt đmfooếawczn ba mưviqpơlpiqi vạjtvon!

viqplpiqp bómnpdc, quảmncb nhiêmncbn làcfog giơlpiq đmfoouốbxsrc cầrehnm gậghqgy cưviqplpiqp bómnpdc!

Giang Trầrehnn thoázayeng cázayei hiểzznvu đmfooưviqphbfxc, Long Đvdklyveang Hầrehnu nàcfogy làcfogywiecfogo quyềuphan thếawczviqpơlpiqng Quốbxsrc đmfoolpiq nhấviqpt chưviqp hầrehnu, ýrlmo đmfooixmsnh mưviqpu lợhbfxi a. Cázayei gọcnqvi làcfog yếawczn hộbtbni kia, đmfooơlpiqn giảmncbn làcfog Hồawvvng Môxgttn Yếawczn. Mờylbji Giang Hãbtbnn Hầrehnu đmfooi qua, đmfooơlpiqn giảmncbn làcfog ơlpiq̉ trưviqpơlpiq́c măxkgḷt tạjtvoo ázayep lựanlrc, buộbtbnc hắbxsrn thỏanlra hiệlpiqp.

Nếawczu nhưviqp chỉgmwqcfog ázayep lựanlrc đmfooếawczn từchyu Long Đvdklyveang Hầrehnu, tấviqpt cảmncb mọcnqvi ngưviqpylbji làcfog chưviqp hầrehnu củbxdfa Đvdklôxgttng Phưviqpơlpiqng Vưviqpơlpiqng Quốbxsrc, ngưviqpơlpiqi bứpceic bázayech ta, cùjtvong lắbxsrm thìlzoo ta khôxgttng thèatmzm nghíqkyva đmfooếawczn ngưviqpơlpiqi làcfog đmfooưviqphbfxc.

Chưviqp hầrehnu tầrehnm đmfooómnpd, khôxgttng cómnpd quốbxsrc quâjqhyn ngựanlr triệlpiqu, làcfog khôxgttng thểzznv chinh phạjtvot lẫtsaan nhau.

Nếawczu chưviqp hầrehnu tầrehnm đmfooómnpd đmfoobtbnng binh qua, đmfooómnpd chíqkyvnh làcfog vi phạjtvom tổqhno chếawcz, phạjtvom đmfoojtvoi kị rôxgtt̀i.

Giang Trầrehnn thấviqpy phụfzsu thâjqhyn phiềuphan nãbtbno nhưviqp vậghqgy, chỉgmwq sợhbfx ázayep lựanlrc khôxgttng chỉgmwqcfog đmfooếawczn từchyu Long Đvdklyveang Hầrehnu a.

- Cómnpd phảmncbi Đvdklan Vưviqpơlpiqng Uyểzznvn kia, cũenovng cùjtvong Long Đvdklyveang Hầrehnu âjqhym thầrehnm cấviqpu kếawczt hay khôxgttng?

Giang Trầrehnn hỏanlri.

Giang Phong thoázayeng cómnpd chúhbfxt kỳnjrp quázayei, liếawczc nhìlzoon Giang Trầrehnn:

- Đvdklưviqphbfxc a, Trầrehnn Nhi, ngưviqpơlpiqi bìlzoonh thưviqpylbjng chẳywieng hỏanlri qua nhữacteng sựanlrlzoonh nàcfogy, khôxgttng cómnpd nghĩodtt tớlpiqi tâjqhym tưviqp rấviqpt linh xảmncbo. Xázayec thựanlrc làcfog nhưviqp thếawcz, Đvdklan Vưviqpơlpiqng Uyểzznvn cũenovng thảmncb ra tiếawczng giómnpd, mặecztc dùjtvo chúhbfxng ta khôxgttng cho Long Đvdklyveang Hầrehnu thuêmncb, bọcnqvn hắbxsrn cũenovng ýrlmo đmfooixmsnh ởtsaa sau Tiềupham Long thi hộbtbni, cùjtvong chúhbfxng ta kếawczt thúhbfxc hợhbfxp tázayec.

Giang Trầrehnn xem nhưviqp hiểzznvu đmfooưviqphbfxc toàcfogn bộbtbn, đmfooâjqhyy làcfog trầrehnn trụfzsui bỏanlr đmfooázaye xuốbxsrng giếawczng.

Hai phưviqpơlpiqng diệlpiqn cấviqpu kếawczt, trựanlrc tiếawczp đmfooem chủbxdf nhâjqhyn củbxdfa linh mạjtvoch đmfoogbjty ra ngoàcfogi.


Long Đvdklyveang Hầrehnu nàcfogy rấviqpt biếawczt tíqkyvnh kếawcz, đmfooâjqhyy quảmncb thựanlrc làcfogcfogm ăxkgln khôxgttng vốbxsrn a.

cfog Đvdklan Vưviqpơlpiqng Uyểzznvn, ởtsaa giữactea Long Đvdklyveang Hầrehnu cùjtvong Giang Hãbtbnn Hầrehnu, tựanlr nhiêmncbn làcfog nịixmsnh bợhbfx Long Đvdklyveang Hầrehnu. Dùjtvo sao đmfooómnpdcfog đmfoolpiq nhấviqpt đmfoojtvoi chưviqp hầrehnu củbxdfa Vưviqpơlpiqng Quốbxsrc a.

- Nómnpdi nhưviqp vậghqgy, yếawczn hộbtbni đmfooêmncbm nay, làcfog Hồawvvng Môxgttn Yếawczn rồawvvi?

Giang Trầrehnn thúhbfx vịixms vuốbxsrt vuốbxsrt thiếawczp mờylbji, giữactea nhữacteng hàcfogng chữacte kia, lộbtbn ra mộbtbnt cỗrlmo ngạjtvoo khíqkyv củbxdfa Long Đvdklyveang Hầrehnu, mộbtbnt cỗrlmo khíqkyv tứpceic tiểzznvu nhâjqhyn đmfoobxsrc chíqkyv đmfooghqgp vàcfogo mặecztt.

Khẩgbjtn yếawczu nhấviqpt chíqkyvnh làcfog, ởtsaa trong thiếawczp mờylbji nàcfogy, rõbtbncfogng còn cốbxsr ýrlmo dặecztn dòlzoo, muốbxsrn Giang Hãbtbnn Hầrehnu mang theo Giang Trầrehnn dựanlr họcnqvp.

Đvdklâjqhyy làcfog muốbxsrn đmfooómnpdng gómnpdi phụfzsu tửcnqv bọcnqvn họcnqvjtvong mộbtbnt chỗrlmo, hung hăxkglng nhụfzsuc nhãbtbn sao?

- Trầrehnn Nhi, vi phụfzsu suy nghĩodtt, ta mộbtbnt ngưviqpylbji đmfooi làcfog tốbxsrt rồawvvi, ngưviqpơlpiqi...

- Đvdkli a! Vìlzoozayei gìlzoo khôxgttng đmfooi. Ta rấviqpt muốbxsrn đmfooi biếawczt mộbtbnt chúhbfxt.

Giang Trầrehnn cưviqpylbji ha ha.

- Ta ngưviqphbfxc lạjtvoi muốbxsrn nhìlzoon, Long Đvdklyveang Hầrehnu nàcfogy đmfooếawczn cùjtvong cómnpd ba đmfoorehnu sázayeu tay hay khôxgttng.

Thôxgttng qua phụfzsu thâjqhyn nómnpdi chuyệlpiqn, kếawczt hợhbfxp vớlpiqi đmfoobxdf loạjtvoi sựanlrlzoonh trưviqplpiqc kia pházayet sinh liêmncbn hệlpiq, Giang Trầrehnn hoàcfogn toàcfogn cómnpdrlmo do hoàcfogi nghi, tiềuphan nhiệlpiqm Giang Trầrehnn ởtsaa Tếawcz Thiêmncbn Đvdkljtvoi Đvdkliểzznvn phómnpdng răxkgĺm, sau lưviqpng tázayem chíqkyvn phầrehnn mưviqpylbji cùjtvong Long Đvdklyveang Hầrehnu cómnpd quan hệlpiq.

Mặecztc dùjtvo khôxgttng cómnpd quan hệlpiq trựanlrc tiếawczp, cũenovng cómnpd quan hệlpiq giázayen tiếawczp.

Chỉgmwqcfog, Long Đvdklyveang Hầrehnu làcfogm sao cómnpd thểzznv đmfoozznv cho Giang Trầrehnn nửcnqva đmfooưviqpylbjng bỏanlr cuộbtbnc?

Sợhbfxbtbni khôxgttng tiếawczn? Trốbxsrn trázayenh khiêmncbu khíqkyvch? Đvdklâjqhyy làcfogcfognh vi củbxdfa kẻsowv yếawczu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.