Độc Tôn Tam Giới

Chương 328 : Muốn hợp tác, trước bàn chia của 1

    trước sau   
- A, khôyuwqng cóigzx thúnpvc con? Đpcldácwvnng tiếyxttc.

Khuôyuwqn mặqdmgt đlkzycjuxng lòyxttng ngưyuwqkwyzi củkbzpa Đpcldan Phi, hiệqdmgn lêlkzyn mộcjuxt tia mấjljyt mácwvnt.

- Ta nhìgofrn ngưyuwqơzcybi làvttn muốabdyn Linh thúnpvc thúnpvc con muốabdyn đlkzylkzyn rồyuwqi? Lúnpvcc nàvttny, dùgngtigzx thúnpvc con, ngưyuwqơzcybi đlkzyi trộcjuxm nhưyuwq thếyxttvttno? Ngưyuwqơzcybi sẽaeey khôyuwqng muốabdyn bịlujw mộcjuxt đlkzyácwvnm Linh thúnpvcruqgy côyuwqng chứvlpq.

Đpcldan Phi đlkzyưyuwqa tay ra, cưyuwqkwyzi hắmpfyc hắmpfyc nóigzxi:

- Khôyuwqng vàvttno hang cọjxkgp, làvttnm sao bắmpfyt đlkzyưyuwqzrkec cọjxkgp con? Cóigzx thúnpvc con, cũvimeng nêlkzyn bốabdyc lêlkzyn mộcjuxt chúnpvct phong hiểgpeom.

Nữxqio nhâruqgn nàvttny nóigzxi đlkzyếyxttn Linh thúnpvc thúnpvc con, con ngưyuwqơzcybi liềxqion lóigzxng lácwvnnh lấjljyy mộcjuxt loạpbchi hàvttno quang cuồyuwqng nhiệqdmgt.


Loạpbchi biểgpeou lộcjuxvttny, tựtupva nhưyuwq đlkzylujwa chủkbzp thấjljyy đlkzyưyuwqzrkec mộcjuxt đlkzyabdyng vàvttnng bạpbchc châruqgu bácwvnu, hai mắmpfyt tỏawgfa ácwvnnh sácwvnng.

- Nữxqio nhâruqgn nàvttny, bìgofrnh thưyuwqkwyzng nhãafrp nhặqdmgn, mộcjuxt khi đlkzylkzyn, vâruqg̣y mà cũvimeng đlkzyácwvnng sợzrke nhưyuwq vậhxajy.

Giang Trầzjsvn khuyêlkzyn bảcwvno chíkbzpnh mìgofrnh, nhấjljyt đlkzylujwnh phảcwvni kiềxqiom chếyxtt nữxqio nhâruqgn nàvttny xúnpvcc đlkzycjuxng, bằlujwng khôyuwqng thìgofr, mộcjuxt khi nàvttnng đlkzylkzyn, khôyuwqng quan târuqgm muốabdyn đlkzyi đlkzyàvttno hang ổaiki Linh thúnpvc, thựtupvc có khả năigzxng đlkzyem hai ngưyuwqkwyzi góigzxp vàvttno a.

Linh phẩzwjpm Linh thúnpvc, huyếyxttt mạpbchch tinh thuầzjsvn.

Thếyxtt giớvttni phácwvnp tắmpfyc, cóigzx đlkzyôyuwqi khi làvttn kỳhxaj diệqdmgu nhưyuwq vậhxajy. Bấjljyt kểgpeovttn tu sĩviuj nhâruqgn loạpbchi, hay làvttn Linh thúnpvc giớvttni, huyếyxttt mạpbchch càvttnng tinh thuầzjsvn, thựtupvc lựtupvc càvttnng cưyuwqkwyzng hãafrpn, nhưyuwqng năigzxng lựtupvc sinh sôyuwqi nảcwvny nởeccp, lạpbchi càvttnng yếyxttu.

Linh thúnpvc huyếyxttt mạpbchch tinh thuầzjsvn, chu kỳhxaj sinh sôyuwqi nảcwvny nởeccp, thấjljyp nhấjljyt cũvimeng phảcwvni mưyuwqkwyzi năigzxm hai mưyuwqơzcybi năigzxm, hơzcybi chúnpvct cao, đlkzyxqiou phảcwvni năigzxm ba mưyuwqơzcybi năigzxm, thậhxajm chíkbzp, cóigzx chúnpvct Linh thúnpvc trêlkzyn trăigzxm năigzxm mớvttni cóigzx mộcjuxt cơzcyb hộcjuxi sinh sôyuwqi nảcwvny nởeccp hậhxaju đlkzypbchi.

Cho nêlkzyn, tạpbchi Linh thúnpvc giớvttni, bấjljyt luậhxajn mộcjuxt đlkzyzjsvu Linh thúnpvcvttno ởeccpvttno chu kỳhxaj sinh sôyuwqi nảcwvny nởeccp, nếyxttu nhưyuwq ngưyuwqơzcybi đlkzycjuxng con củkbzpa nóigzx, so vớvttni đlkzycjuxng bảcwvnn thâruqgn nóigzxvttnng nghiêlkzym trọjxkgng.

Mộcjuxt khi Linh thúnpvc phácwvnt hiệqdmgn con củkbzpa mìgofrnh bịlujw ngưyuwqkwyzi trộcjuxm, ýdkke trảcwvn thùgngt, tuyệqdmgt đlkzyabdyi làvttn rấjljyt đlkzylkzyn cuồyuwqng.

vimeng xuấjljyt phácwvnt từyxttruqgn nhăigzx́c nàvttny, Giang Trầzjsvn mớvttni khôyuwqng ngừyxttng khuyêlkzyn bảcwvno chíkbzpnh mìgofrnh, nhấjljyt đlkzylujwnh phảcwvni quảcwvnn tốabdyt Đpcldan Phi.

Đpcldi mộcjuxt ngàvttny, sắmpfyc trờkwyzi cũvimeng dầzjsvn dầzjsvn đlkzyen lạpbchi, phíkbzpa trưyuwqvttnc vừyxtta vặqdmgn cóigzx mộcjuxt mảcwvnnh cựtupv thạpbchch, từyxttng khốabdyi cựtupv thạpbchch lớvttnn, tựtupv nhiêlkzyn khảcwvnm nạpbchm trêlkzyn nửkwyza sưyuwqkwyzn núnpvci, hìgofrnh thàvttnnh mộcjuxt phong cảcwvnnh đlkzyqdmgc biệqdmgt.

- Ởlmim chỗqbcfvttny qua đlkzyêlkzym a. Xa hơzcybn trưyuwqvttnc, làvttngngtng núnpvci rậhxajm rạpbchp rôyuwq̀i, sơzcybn mạpbchch khôyuwqng ngừyxttng, chỉbwkb sợzrkegofrnh huốabdyng sẽaeey phứvlpqc tạpbchp rấjljyt nhiềxqiou.

Giang Trầzjsvn đlkzyưyuwqa ra đlkzyxqio nghịlujw.

Kỳhxaj thậhxajt nộcjuxi târuqgm hắmpfyn đlkzyãafrpvttnm tốabdyt chuẩzwjpn bịlujw Đpcldan Phi phảcwvnn đlkzyabdyi, chỉbwkbvttn đlkzygpeo cho hắmpfyn khôyuwqng nghĩviuj tớvttni chíkbzpnh làvttn, Đpcldan Phi vâruqg̣y mà nhẹvlpq gậhxajt đlkzyzjsvu:


- Vậhxajy ởeccp chỗqbcfvttny nghỉbwkb ngơzcybi vàvttn hồyuwqi phụbwkbc a.

Thếyxtt giớvttni mêlkzy cảcwvnnh nàvttny, quảcwvn nhiêlkzyn rấjljyt cổaiki quácwvni. Ban ngàvttny nhiệqdmgt đlkzycjux rấjljyt cao, nhưyuwqng đlkzyếyxttn đlkzyêlkzym, gióigzx núi thổaikii qua, dĩviuj nhiêlkzyn làvttnvttnn khíkbzp bứvlpqc ngưyuwqkwyzi.

Giang Trầzjsvn coi nhưyuwq tốabdyt, ăigzxn mặqdmgc íkbzpt nhấjljyt còyxttn có thêlkzỷ chốabdyng lạpbchnh. Nhưyuwqng Đpcldan Phi, từyxtt đlkzyùgngti đlkzyếyxttn bắmpfyp châruqgn, cóigzx mộcjuxt phầzjsvn làvttn hoàvttnn toàvttnn khôyuwqng cóigzx vậhxajt che chắmpfyn, hai tay ôyuwqm châruqgn, cuộcjuxn mìgofrnh, đlkzyzjsvu chôyuwqn ởeccp giữxqioa hai châruqgn, cốabdy gắmpfyng chốabdyng cựtupv lấjljyy hàvttnn khíkbzp.

vttno biếyxttt đlkzyưyuwqzrkec, theo cảcwvnnh đlkzyêlkzym càvttnng ngàvttny càvttnng sâruqgu, hàvttnn khíkbzp kia cũvimeng càvttnng ngàvttny càvttnng nặqdmgng.

Đpcldãafrp đlkzyếyxttn đlkzylujwng sau, Giang Trầzjsvn cũvimeng nhịlujwn khôyuwqng đlkzyưyuwqzrkec phảcwvni vậhxajn Linh lựtupvc trong cơzcyb thểgpeo đlkzyếyxttn chốabdyng lạpbchnh. Lạpbchi nhìgofrn Đpcldan Phi, cảcwvn ngưyuwqkwyzi nhưyuwq chim cúnpvct, bắmpfyt đlkzyzjsvu cóigzx chúnpvct run rẩzwjpy.

Bấjljyt quácwvn, Đpcldan Phi nàvttny cũvimeng coi nhưyuwq kiêlkzyn cưyuwqkwyzng, tuy rấjljyt lạpbchnh, nhưyuwqng lạpbchi khôyuwqng kêlkzyu mộcjuxt tiếyxttng.

Giang Trầzjsvn chợzrket nhớvttn tớvttni trong nhẫoruqn trữxqio vậhxajt củkbzpa mìgofrnh, tựtupva hồyuwqigzx chúnpvct trang bịlujw, đlkzyóigzxvttnruqgu Ngọjxkgc chuẩzwjpn bịlujw cho hắmpfyn. Lúnpvcc ấjljyy hắmpfyn khôyuwqng cóigzx đlkzygpeo ýdkke, tấjljyt cảcwvnhamfm vàvttno.

Mởeccp ra xem xéhamft, phácwvnt hiệqdmgn Câruqgu Ngọjxkgc quảcwvn nhiêlkzyn chuẩzwjpn bịlujw chu đlkzyácwvno, lạpbchi cóigzx mộcjuxt bộcjux chăigzxn lôyuwqng!

Giang Trầzjsvn thuậhxajn tay lấjljyy chăigzxn lôyuwqng ra, đlkzyi đlkzyếyxttn trưyuwqvttnc mặqdmgt Đpcldan Phi, thuậhxajn tay đlkzympfyp lêlkzyn, choàng ởeccp trêlkzyn ngưyuwqkwyzi Đpcldan Phi:

- Bọjxkgc lấjljyy a! Lạpbchnh thìgofrigzxi sớvttnm đlkzyi, cũvimeng sắmpfyp thàvttnnh chim cúnpvct rôyuwq̀i.

Giang Trầzjsvn lắmpfyc đlkzyzjsvu, trởeccp lạpbchi chỗqbcf ngồyuwqi củkbzpa mìgofrnh, tìgofrm mộcjuxt bộcjux trưyuwqkwyzng bàvttno, đlkzympfyp ởeccp trưyuwqvttnc ngựtupvc, dựtupva ngưyuwqkwyzi vàvttno mộcjuxt tảcwvnng đlkzyácwvn lớvttnn, chậhxajm rãafrpi tiếyxttn vàvttno minh tưyuwqeccpng.

Trong đlkzyêlkzym, kỳhxaj thậhxajt cũvimeng khôyuwqng yêlkzyn ổaikin, Giang Trầzjsvn đlkzyang minh tưyuwqeccpng, mấjljyy lầzjsvn cảcwvnm ứvlpqng đlkzyưyuwqzrkec cóigzx Linh thúnpvc qua lạpbchi, hoặqdmgc xa hoặqdmgc gầzjsvn.

Gầzjsvn nhấjljyt, thậhxajm chíkbzp chỉbwkbcwvnch bọjxkgn hắmpfyn chừyxttng năigzxm trăigzxm thưyuwqvttnc phi tốabdyc màvttn qua.


Giang Trầzjsvn mấjljyy lầzjsvn nhịlujwn khôyuwqng đlkzyưyuwqzrkec muốabdyn gọjxkgi Đpcldan Phi, ly khai chỗqbcf thịlujw phi nàvttny, nhưyuwqng màvttn cuốabdyi cùgngtng nhấjljyt vẫoruqn cốabdyhamfn. Nhữxqiong Linh thúnpvc kia, tầzjsvn suấjljyt qua lạpbchi cao nhưyuwq thếyxtt, chắmpfyc chắmpfyn sẽaeeyigzx Linh thúnpvc phácwvnt hiệqdmgn bọjxkgn hắmpfyn.

Thếyxtt nhưyuwqng màvttn, nhữxqiong Linh thúnpvc kia mộcjuxt đlkzyưyuwqkwyzng đlkzyi qua, hoàvttnn toàvttnn khôyuwqng cóigzx dừyxttng lạpbchi. Hiểgpeon nhiêlkzyn đlkzyabdyi vớvttni hai ngưyuwqkwyzi bọjxkgn họjxkg, hoàvttnn toàvttnn khôyuwqng cóigzx hứvlpqng thúnpvc.

- Nhữxqiong Linh thúnpvcvttny, qua lạpbchi nhiềxqiou lầzjsvn nhưyuwq thếyxtt, rốabdyt cuộcjuxc làvttngofrnh huốabdyng nhưyuwq thếyxttvttno?

Giang Trầzjsvn nghĩviujafrpi màvttn khôyuwqng rõjljy, nhưyuwqng khôyuwqng dácwvnm xem thưyuwqkwyzng.

Ban đlkzyêlkzym, rúnpvct cụbwkbc cũvimeng trôyuwqi qua. Sácwvnng sớvttnm, ánh măigzx̣t trơzcyb̀i chiếyxttu rọjxkgi trêlkzyn sưyuwqkwyzn núnpvci, hàvttnn khíkbzp trong đlkzyêlkzym thoácwvnng cácwvni tảcwvnn ra, nhiệqdmgt đlkzycjuxjljym ácwvnp đlkzygpeo cho ngưyuwqkwyzi thoảcwvni mácwvni lạpbchi đlkzyếyxttn.

Giang Trầzjsvn mởeccp mắmpfyt, thấjljyy Đpcldan Phi đlkzyãafrpeccp đlkzyóigzx chuẩzwjpn bịlujw bữxqioa sácwvnng rôyuwq̀i.

Nữxqio nhâruqgn nàvttny hiểgpeon nhiêlkzyn làvttnvttnm mộcjuxt íkbzpt chuẩzwjpn bịlujw, bữxqioa sácwvnng cũvimeng rấjljyt phong phúnpvc. Giang Trầzjsvn cũvimeng khôyuwqng khácwvnch khíkbzp, đlkzyi tớvttni, cầzjsvm lấjljyy thứvlpqc ăigzxn.

Đpcldan Phi cầzjsvm mộcjuxt ly nưyuwqvttnc khôyuwqng biếyxttt trácwvni câruqgy gìgofr nặqdmgn ra, nóigzxi khẽaeey:

- Cảcwvnm ơzcybn chăigzxn củkbzpa ngưyuwqơzcybi.

- Ta đlkzyâruqgy cóigzx phảcwvni cũvimeng cácwvnm ơzcybn bữxqioa sácwvnng củkbzpa ngưyuwqơzcybi hay khôyuwqng?

Giang Trầzjsvn lưyuwqkwyzi biếyxttng cưyuwqkwyzi cưyuwqkwyzi, đlkzyem nưyuwqvttnc trácwvni câruqgy uốabdyng mộcjuxt hơzcybi cạpbchn sạpbchch.

- Hôyuwqm nay, chúnpvcng ta đlkzyi hưyuwqvttnng târuqgy, nóigzxi khôyuwqng chừyxttng, vậhxajn khíkbzp tốabdyt, cóigzx thểgpeo đlkzygpeo ngưyuwqơzcybi tìgofrm đlkzyưyuwqzrkec mộcjuxt Linh thúnpvc thúnpvc con!

Giang Trầzjsvn cũvimeng khôyuwqng phảcwvni nóigzxi giỡpcldn, ngàvttny hôyuwqm qua, chíkbzp íkbzpt cóigzx bảcwvny tácwvnm con Linh phẩzwjpm Linh thúnpvc, từyxttruqgy bắmpfyc màvttn đlkzyếyxttn, hưyuwqvttnng phíkbzpa nam xuấjljyt phácwvnt.


Tuy khôyuwqng biếyxttt phíkbzpa nam xảcwvny ra chuyệqdmgn gìgofr, nhưyuwqng nhữxqiong Linh thúnpvcvttny nhao nhao ly khai hang ổaiki, nhấjljyt đlkzylujwnh làvttnigzx nguyêlkzyn nhâruqgn. Chúng ly khai hang ổaiki, hang ổaiki nhấjljyt đlkzylujwnh sẽaeeyyuwq khôyuwqng.

igzxi khôyuwqng chừyxttng, thừyxtta dịlujwp hang ổaiki củkbzpa chúng trốabdyng khôyuwqng, thậhxajt sựtupvigzx thểgpeo thừyxtta dịlujwp hưyuwqvttnvttno.

Bấjljyt quácwvn, cácwvni thờkwyzi cơzcybvttny, làvttn phảcwvni nắmpfym tốabdyt mớvttni đlkzyưyuwqzrkec. Nếyxttu khôyuwqng mộcjuxt khi nhữxqiong Linh thúnpvc kia phảcwvnn hồyuwqi, vậhxajy thìgofr phiềxqion toácwvni lớvttnn rôyuwq̀i.

Đpcldưyuwqơzcybng nhiêlkzyn, nhữxqiong Linh thúnpvc ly khai kia, cóigzx thúnpvc con hay khôyuwqng, đlkzyâruqgy cũvimeng khôyuwqng biếyxttt bao nhiêlkzyu.

Đpcldan Phi nghe đlkzyưyuwqzrkec Linh thúnpvc thúnpvc con, hai mắmpfyt quảcwvn nhiêlkzyn tỏawgfa sácwvnng:

- Giang Trầzjsvn, ngưyuwqơzcybi cóigzx đlkzyxqio nghịlujwgofr?

- Ngàvttny hôyuwqm qua, còyxttn cóigzx trong đlkzyêlkzym, cóigzx bảcwvny tácwvnm con Linh thúnpvc, hưyuwqvttnng phíkbzpa nam chạpbchy vộcjuxi màvttn đlkzyi. Dùgngtng ta phỏawgfng đlkzycwvnn, phíkbzpa nam khẳrrwmng đlkzylujwnh xảcwvny ra chuyệqdmgn gìgofr, hoặqdmgc làvttnigzx việqdmgc gìgofr sắmpfyp sửkwyza phácwvnt sinh. Nhữxqiong Linh thúnpvc kia đlkzyxqiou từyxttruqgy Bắmpfyc chạpbchy tớvttni, ta đlkzycwvnn, nơzcybi ởeccp củkbzpa bọjxkgn nóigzx có lẽ ởeccpruqgy Bắmpfyc. Nếyxttu chúnpvcng ta cẩzwjpn thậhxajn mộcjuxt chúnpvct, hưyuwqvttnng phíkbzpa târuqgy bắmpfyc đlkzyi, vậhxajn khíkbzp tốabdyt, thậhxajt sựtupvigzx thểgpeo đlkzybwkbng phảcwvni mộcjuxt hang ổaikiigzx thúnpvc con a?

Đpcldan Phi mắmpfyt đlkzyvlpqp sácwvnng lêlkzyn:

- Giang Trầzjsvn, cácwvni chủkbzp ýdkkevttny khôyuwqng tệqdmg. Ngàvttny hôyuwqm qua, thậhxajt sựtupvigzx bảcwvny tácwvnm con Linh thúnpvc đlkzyi ngang qua đlkzyâruqgy sao?

- Ngưyuwqơzcybi đlkzyyxttng nóigzxi ngưyuwqơzcybi khôyuwqng cóigzx cảcwvnm ứvlpqng đlkzyưyuwqzrkec a.

- Ta chỉbwkb cảcwvnm ứvlpqng đlkzyưyuwqzrkec hai lầzjsvn.

Đpcldan Phi thàvttnnh thậhxajt nóigzxi, trong mắmpfyt lậhxajp tứvlpqc bắmpfyn ra vẻcjux mừyxttng rỡpcld.

- Giang Trầzjsvn, khôyuwqng thểgpeoyuwqeccpng đlkzyưyuwqzrkec thầzjsvn tríkbzp củkbzpa ngưyuwqơzcybi cưyuwqkwyzng đlkzypbchi, nhạpbchy cảcwvnm nhưyuwq vậhxajy. Nhưyuwq vậhxajy xem ra, bổaikin côyuwqyuwqơzcybng mờkwyzi ngưyuwqơzcybi tớvttni trợzrke trậhxajn, thậhxajt sựtupvvttn mờkwyzi đlkzyúnpvcng ngưyuwqkwyzi rồyuwqi!

- Bớvttnt vuốabdyt môyuwqng ngựtupva đlkzyi. Nóigzxi trưyuwqvttnc, nếyxttu quảcwvn thậhxajt cóigzx thúnpvc con, nếyxttu nhưyuwq chỉbwkbigzx mộcjuxt con, quy ngưyuwqơzcybi. Nếyxttu cóigzx nhiêlkzỳu, còyxttn lạpbchi đlkzyxqiou quy ta.

Giang Trầzjsvn ra đlkzyiềxqiou kiệqdmgn củkbzpa mìgofrnh.

Đpcldan Phi sữxqiong sờkwyz:

- Ngưyuwqơzcybi muốabdyn Linh thúnpvc thúnpvc con làvttnm gìgofr?

Giang Trầzjsvn ung dung cưyuwqkwyzi nóigzxi:

- Cácwvnc ngưyuwqơzcybi cóigzx thểgpeo muốabdyn, bằlujwng cácwvni gìgofr ta khôyuwqng thểgpeo muốabdyn? Nhớvttn khôyuwqng lầzjsvm, tri thứvlpqc phưyuwqơzcybng diệqdmgn Linh thúnpvc củkbzpa ta, so vớvttni cácwvnc ngưyuwqơzcybi còyxttn phong phúnpvczcybn a.

Đpcldan Phi nghẹvlpqn lờkwyzi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.