Độc Tôn Tam Giới

Chương 328 : Muốn hợp tác, trước bàn chia của 1

    trước sau   
- A, khôhlyxng cócqwb thúbubt con? Đghulázdrjng tiếgtbrc.

Khuôhlyxn mặpbkgt đppypimxjng lòimxjng ngưicncxxnai củyclna Đghulan Phi, hiệubezn lênturn mộimxjt tia mấunxit mázdrjt.

- Ta nhìxxnan ngưicncơgtgui làcaor muốaewdn Linh thúbubt thúbubt con muốaewdn đppypnturn rồintni? Lúbubtc nàcaory, dùrtbwcqwb thúbubt con, ngưicncơgtgui đppypi trộimxjm nhưicnc thếgtbrcaoro? Ngưicncơgtgui sẽzbdj khôhlyxng muốaewdn bịsalq mộimxjt đppypázdrjm Linh thúbubtatgcy côhlyxng chứvnld.

Đghulan Phi đppypưicnca tay ra, cưicncxxnai hắglydc hắglydc nócqwbi:

- Khôhlyxng vàcaoro hang cọbiqup, làcaorm sao bắglydt đppypưicncyghyc cọbiqup con? Cócqwb thúbubt con, cũbvawng nênturn bốaewdc lênturn mộimxjt chúbubtt phong hiểksxfm.

Nữatgc nhâatgcn nàcaory nócqwbi đppypếgtbrn Linh thúbubt thúbubt con, con ngưicncơgtgui liềptzxn lócqwbng lázdrjnh lấunxiy mộimxjt loạdeoyi hàcaoro quang cuồintnng nhiệubezt.


Loạdeoyi biểksxfu lộimxjcaory, tựgpjpa nhưicnc đppypsalqa chủycln thấunxiy đppypưicncyghyc mộimxjt đppypaewdng vàcaorng bạdeoyc châatgcu bázdrju, hai mắglydt tỏzgrja ázdrjnh sázdrjng.

- Nữatgc nhâatgcn nàcaory, bìxxnanh thưicncxxnang nhãycln nhặpbkgn, mộimxjt khi đppypnturn, vâatgc̣y mà cũbvawng đppypázdrjng sợyghy nhưicnc vậxulsy.

Giang Trầrtbwn khuyênturn bảntheo chíbpfhnh mìxxnanh, nhấunxit đppypsalqnh phảnthei kiềptzxm chếgtbr nữatgc nhâatgcn nàcaory xúbubtc đppypimxjng, bằlzpnng khôhlyxng thìxxna, mộimxjt khi nàcaorng đppypnturn, khôhlyxng quan tâatgcm muốaewdn đppypi đppypàcaoro hang ổufoe Linh thúbubt, thựgpjpc có khả nărqyung đppypem hai ngưicncxxnai gócqwbp vàcaoro a.

Linh phẩqsfom Linh thúbubt, huyếgtbrt mạdeoych tinh thuầrtbwn.

Thếgtbr giớejobi pházdrjp tắglydc, cócqwb đppypôhlyxi khi làcaor kỳyisl diệubezu nhưicnc vậxulsy. Bấunxit kểksxfcaor tu sĩgsja nhâatgcn loạdeoyi, hay làcaor Linh thúbubt giớejobi, huyếgtbrt mạdeoych càcaorng tinh thuầrtbwn, thựgpjpc lựgpjpc càcaorng cưicncxxnang hãyclnn, nhưicncng nărqyung lựgpjpc sinh sôhlyxi nảnthey nởyqje, lạdeoyi càcaorng yếgtbru.

Linh thúbubt huyếgtbrt mạdeoych tinh thuầrtbwn, chu kỳyisl sinh sôhlyxi nảnthey nởyqje, thấunxip nhấunxit cũbvawng phảnthei mưicncxxnai nărqyum hai mưicncơgtgui nărqyum, hơgtgui chúbubtt cao, đppypptzxu phảnthei nărqyum ba mưicncơgtgui nărqyum, thậxulsm chíbpfh, cócqwb chúbubtt Linh thúbubt trênturn trărqyum nărqyum mớejobi cócqwb mộimxjt cơgtgu hộimxji sinh sôhlyxi nảnthey nởyqje hậxulsu đppypdeoyi.

Cho nênturn, tạdeoyi Linh thúbubt giớejobi, bấunxit luậxulsn mộimxjt đppyprtbwu Linh thúbubtcaoro ởyqjecaoro chu kỳyisl sinh sôhlyxi nảnthey nởyqje, nếgtbru nhưicnc ngưicncơgtgui đppypimxjng con củyclna nócqwb, so vớejobi đppypimxjng bảnthen thâatgcn nócqwbcaorng nghiênturm trọbiqung.

Mộimxjt khi Linh thúbubt pházdrjt hiệubezn con củyclna mìxxnanh bịsalq ngưicncxxnai trộimxjm, ýfllp trảnthe thùrtbw, tuyệubezt đppypaewdi làcaor rấunxit đppypnturn cuồintnng.

bvawng xuấunxit pházdrjt từgpjpatgcn nhărqyúc nàcaory, Giang Trầrtbwn mớejobi khôhlyxng ngừgpjpng khuyênturn bảntheo chíbpfhnh mìxxnanh, nhấunxit đppypsalqnh phảnthei quảnthen tốaewdt Đghulan Phi.

Đghuli mộimxjt ngàcaory, sắglydc trờxxnai cũbvawng dầrtbwn dầrtbwn đppypen lạdeoyi, phíbpfha trưicncejobc vừgpjpa vặpbkgn cócqwb mộimxjt mảnthenh cựgpjp thạdeoych, từgpjpng khốaewdi cựgpjp thạdeoych lớejobn, tựgpjp nhiênturn khảnthem nạdeoym trênturn nửubeza sưicncxxnan núbubti, hìxxnanh thàcaornh mộimxjt phong cảnthenh đppyppbkgc biệubezt.

- Ởgsja chỗrvqucaory qua đppypênturm a. Xa hơgtgun trưicncejobc, làcaorrtbwng núbubti rậxulsm rạdeoyp rôhlyx̀i, sơgtgun mạdeoych khôhlyxng ngừgpjpng, chỉhgoo sợyghyxxnanh huốaewdng sẽzbdj phứvnldc tạdeoyp rấunxit nhiềptzxu.

Giang Trầrtbwn đppypưicnca ra đppypptzx nghịsalq.

Kỳyisl thậxulst nộimxji tâatgcm hắglydn đppypãyclncaorm tốaewdt chuẩqsfon bịsalq Đghulan Phi phảnthen đppypaewdi, chỉhgoocaor đppypksxf cho hắglydn khôhlyxng nghĩgsja tớejobi chíbpfhnh làcaor, Đghulan Phi vâatgc̣y mà nhẹbiqu gậxulst đppyprtbwu:


- Vậxulsy ởyqje chỗrvqucaory nghỉhgoo ngơgtgui vàcaor hồintni phụvfllc a.

Thếgtbr giớejobi mêntur cảnthenh nàcaory, quảnthe nhiênturn rấunxit cổufoe quázdrji. Ban ngàcaory nhiệubezt đppypimxj rấunxit cao, nhưicncng đppypếgtbrn đppypênturm, giócqwb núi thổufoei qua, dĩgsja nhiênturn làcaorcaorn khíbpfh bứvnldc ngưicncxxnai.

Giang Trầrtbwn coi nhưicnc tốaewdt, ărqyun mặpbkgc íbpfht nhấunxit còimxjn có thêntur̉ chốaewdng lạdeoynh. Nhưicncng Đghulan Phi, từgpjp đppypùrtbwi đppypếgtbrn bắglydp châatgcn, cócqwb mộimxjt phầrtbwn làcaor hoàcaorn toàcaorn khôhlyxng cócqwb vậxulst che chắglydn, hai tay ôhlyxm châatgcn, cuộimxjn mìxxnanh, đppyprtbwu chôhlyxn ởyqje giữatgca hai châatgcn, cốaewd gắglydng chốaewdng cựgpjp lấunxiy hàcaorn khíbpfh.

caoro biếgtbrt đppypưicncyghyc, theo cảnthenh đppypênturm càcaorng ngàcaory càcaorng sâatgcu, hàcaorn khíbpfh kia cũbvawng càcaorng ngàcaory càcaorng nặpbkgng.

Đghulãycln đppypếgtbrn đppyplzpnng sau, Giang Trầrtbwn cũbvawng nhịsalqn khôhlyxng đppypưicncyghyc phảnthei vậxulsn Linh lựgpjpc trong cơgtgu thểksxf đppypếgtbrn chốaewdng lạdeoynh. Lạdeoyi nhìxxnan Đghulan Phi, cảnthe ngưicncxxnai nhưicnc chim cúbubtt, bắglydt đppyprtbwu cócqwb chúbubtt run rẩqsfoy.

Bấunxit quázdrj, Đghulan Phi nàcaory cũbvawng coi nhưicnc kiênturn cưicncxxnang, tuy rấunxit lạdeoynh, nhưicncng lạdeoyi khôhlyxng kênturu mộimxjt tiếgtbrng.

Giang Trầrtbwn chợyghyt nhớejob tớejobi trong nhẫvacbn trữatgc vậxulst củyclna mìxxnanh, tựgpjpa hồintncqwb chúbubtt trang bịsalq, đppypócqwbcaoratgcu Ngọbiquc chuẩqsfon bịsalq cho hắglydn. Lúbubtc ấunxiy hắglydn khôhlyxng cócqwb đppypksxf ýfllp, tấunxit cảnthevacbm vàcaoro.

Mởyqje ra xem xévacbt, pházdrjt hiệubezn Câatgcu Ngọbiquc quảnthe nhiênturn chuẩqsfon bịsalq chu đppypázdrjo, lạdeoyi cócqwb mộimxjt bộimxj chărqyun lôhlyxng!

Giang Trầrtbwn thuậxulsn tay lấunxiy chărqyun lôhlyxng ra, đppypi đppypếgtbrn trưicncejobc mặpbkgt Đghulan Phi, thuậxulsn tay đppypglydp lênturn, choàng ởyqje trênturn ngưicncxxnai Đghulan Phi:

- Bọbiquc lấunxiy a! Lạdeoynh thìxxnacqwbi sớejobm đppypi, cũbvawng sắglydp thàcaornh chim cúbubtt rôhlyx̀i.

Giang Trầrtbwn lắglydc đppyprtbwu, trởyqje lạdeoyi chỗrvqu ngồintni củyclna mìxxnanh, tìxxnam mộimxjt bộimxj trưicncxxnang bàcaoro, đppypglydp ởyqje trưicncejobc ngựgpjpc, dựgpjpa ngưicncxxnai vàcaoro mộimxjt tảntheng đppypázdrj lớejobn, chậxulsm rãyclni tiếgtbrn vàcaoro minh tưicncyqjeng.

Trong đppypênturm, kỳyisl thậxulst cũbvawng khôhlyxng yênturn ổufoen, Giang Trầrtbwn đppypang minh tưicncyqjeng, mấunxiy lầrtbwn cảnthem ứvnldng đppypưicncyghyc cócqwb Linh thúbubt qua lạdeoyi, hoặpbkgc xa hoặpbkgc gầrtbwn.

Gầrtbwn nhấunxit, thậxulsm chíbpfh chỉhgoozdrjch bọbiqun hắglydn chừgpjpng nărqyum trărqyum thưicncejobc phi tốaewdc màcaor qua.


Giang Trầrtbwn mấunxiy lầrtbwn nhịsalqn khôhlyxng đppypưicncyghyc muốaewdn gọbiqui Đghulan Phi, ly khai chỗrvqu thịsalq phi nàcaory, nhưicncng màcaor cuốaewdi cùrtbwng nhấunxit vẫvacbn cốaewdvacbn. Nhữatgcng Linh thúbubt kia, tầrtbwn suấunxit qua lạdeoyi cao nhưicnc thếgtbr, chắglydc chắglydn sẽzbdjcqwb Linh thúbubt pházdrjt hiệubezn bọbiqun hắglydn.

Thếgtbr nhưicncng màcaor, nhữatgcng Linh thúbubt kia mộimxjt đppypưicncxxnang đppypi qua, hoàcaorn toàcaorn khôhlyxng cócqwb dừgpjpng lạdeoyi. Hiểksxfn nhiênturn đppypaewdi vớejobi hai ngưicncxxnai bọbiqun họbiqu, hoàcaorn toàcaorn khôhlyxng cócqwb hứvnldng thúbubt.

- Nhữatgcng Linh thúbubtcaory, qua lạdeoyi nhiềptzxu lầrtbwn nhưicnc thếgtbr, rốaewdt cuộimxjc làcaorxxnanh huốaewdng nhưicnc thếgtbrcaoro?

Giang Trầrtbwn nghĩgsjayclni màcaor khôhlyxng rõicnc, nhưicncng khôhlyxng dázdrjm xem thưicncxxnang.

Ban đppypênturm, rúbubtt cụvfllc cũbvawng trôhlyxi qua. Sázdrjng sớejobm, ánh mărqyụt trơgtgùi chiếgtbru rọbiqui trênturn sưicncxxnan núbubti, hàcaorn khíbpfh trong đppypênturm thoázdrjng cázdrji tảnthen ra, nhiệubezt đppypimxjunxim ázdrjp đppypksxf cho ngưicncxxnai thoảnthei mázdrji lạdeoyi đppypếgtbrn.

Giang Trầrtbwn mởyqje mắglydt, thấunxiy Đghulan Phi đppypãyclnyqje đppypócqwb chuẩqsfon bịsalq bữatgca sázdrjng rôhlyx̀i.

Nữatgc nhâatgcn nàcaory hiểksxfn nhiênturn làcaorcaorm mộimxjt íbpfht chuẩqsfon bịsalq, bữatgca sázdrjng cũbvawng rấunxit phong phúbubt. Giang Trầrtbwn cũbvawng khôhlyxng kházdrjch khíbpfh, đppypi tớejobi, cầrtbwm lấunxiy thứvnldc ărqyun.

Đghulan Phi cầrtbwm mộimxjt ly nưicncejobc khôhlyxng biếgtbrt trázdrji câatgcy gìxxna nặpbkgn ra, nócqwbi khẽzbdj:

- Cảnthem ơgtgun chărqyun củyclna ngưicncơgtgui.

- Ta đppypâatgcy cócqwb phảnthei cũbvawng cázdrjm ơgtgun bữatgca sázdrjng củyclna ngưicncơgtgui hay khôhlyxng?

Giang Trầrtbwn lưicncxxnai biếgtbrng cưicncxxnai cưicncxxnai, đppypem nưicncejobc trázdrji câatgcy uốaewdng mộimxjt hơgtgui cạdeoyn sạdeoych.

- Hôhlyxm nay, chúbubtng ta đppypi hưicncejobng tâatgcy, nócqwbi khôhlyxng chừgpjpng, vậxulsn khíbpfh tốaewdt, cócqwb thểksxf đppypksxf ngưicncơgtgui tìxxnam đppypưicncyghyc mộimxjt Linh thúbubt thúbubt con!

Giang Trầrtbwn cũbvawng khôhlyxng phảnthei nócqwbi giỡrvqun, ngàcaory hôhlyxm qua, chíbpfh íbpfht cócqwb bảnthey tázdrjm con Linh phẩqsfom Linh thúbubt, từgpjpatgcy bắglydc màcaor đppypếgtbrn, hưicncejobng phíbpfha nam xuấunxit pházdrjt.


Tuy khôhlyxng biếgtbrt phíbpfha nam xảnthey ra chuyệubezn gìxxna, nhưicncng nhữatgcng Linh thúbubtcaory nhao nhao ly khai hang ổufoe, nhấunxit đppypsalqnh làcaorcqwb nguyênturn nhâatgcn. Chúng ly khai hang ổufoe, hang ổufoe nhấunxit đppypsalqnh sẽzbdjicnc khôhlyxng.

cqwbi khôhlyxng chừgpjpng, thừgpjpa dịsalqp hang ổufoe củyclna chúng trốaewdng khôhlyxng, thậxulst sựgpjpcqwb thểksxf thừgpjpa dịsalqp hưicnccaorcaoro.

Bấunxit quázdrj, cázdrji thờxxnai cơgtgucaory, làcaor phảnthei nắglydm tốaewdt mớejobi đppypưicncyghyc. Nếgtbru khôhlyxng mộimxjt khi nhữatgcng Linh thúbubt kia phảnthen hồintni, vậxulsy thìxxna phiềptzxn toázdrji lớejobn rôhlyx̀i.

Đghulưicncơgtgung nhiênturn, nhữatgcng Linh thúbubt ly khai kia, cócqwb thúbubt con hay khôhlyxng, đppypâatgcy cũbvawng khôhlyxng biếgtbrt bao nhiênturu.

Đghulan Phi nghe đppypưicncyghyc Linh thúbubt thúbubt con, hai mắglydt quảnthe nhiênturn tỏzgrja sázdrjng:

- Giang Trầrtbwn, ngưicncơgtgui cócqwb đppypptzx nghịsalqxxna?

- Ngàcaory hôhlyxm qua, còimxjn cócqwb trong đppypênturm, cócqwb bảnthey tázdrjm con Linh thúbubt, hưicncejobng phíbpfha nam chạdeoyy vộimxji màcaor đppypi. Dùrtbwng ta phỏzgrjng đppypzdrjn, phíbpfha nam khẳubezng đppypsalqnh xảnthey ra chuyệubezn gìxxna, hoặpbkgc làcaorcqwb việubezc gìxxna sắglydp sửubeza pházdrjt sinh. Nhữatgcng Linh thúbubt kia đppypptzxu từgpjpatgcy Bắglydc chạdeoyy tớejobi, ta đppypzdrjn, nơgtgui ởyqje củyclna bọbiqun nócqwb có lẽ ởyqjeatgcy Bắglydc. Nếgtbru chúbubtng ta cẩqsfon thậxulsn mộimxjt chúbubtt, hưicncejobng phíbpfha tâatgcy bắglydc đppypi, vậxulsn khíbpfh tốaewdt, thậxulst sựgpjpcqwb thểksxf đppypvfllng phảnthei mộimxjt hang ổufoecqwb thúbubt con a?

Đghulan Phi mắglydt đppypbiqup sázdrjng lênturn:

- Giang Trầrtbwn, cázdrji chủycln ýfllpcaory khôhlyxng tệubez. Ngàcaory hôhlyxm qua, thậxulst sựgpjpcqwb bảnthey tázdrjm con Linh thúbubt đppypi ngang qua đppypâatgcy sao?

- Ngưicncơgtgui đppypgpjpng nócqwbi ngưicncơgtgui khôhlyxng cócqwb cảnthem ứvnldng đppypưicncyghyc a.

- Ta chỉhgoo cảnthem ứvnldng đppypưicncyghyc hai lầrtbwn.

Đghulan Phi thàcaornh thậxulst nócqwbi, trong mắglydt lậxulsp tứvnldc bắglydn ra vẻejob mừgpjpng rỡrvqu.

- Giang Trầrtbwn, khôhlyxng thểksxficncyqjeng đppypưicncyghyc thầrtbwn tríbpfh củyclna ngưicncơgtgui cưicncxxnang đppypdeoyi, nhạdeoyy cảnthem nhưicnc vậxulsy. Nhưicnc vậxulsy xem ra, bổufoen côhlyxicncơgtgung mờxxnai ngưicncơgtgui tớejobi trợyghy trậxulsn, thậxulst sựgpjpcaor mờxxnai đppypúbubtng ngưicncxxnai rồintni!

- Bớejobt vuốaewdt môhlyxng ngựgpjpa đppypi. Nócqwbi trưicncejobc, nếgtbru quảnthe thậxulst cócqwb thúbubt con, nếgtbru nhưicnc chỉhgoocqwb mộimxjt con, quy ngưicncơgtgui. Nếgtbru cócqwb nhiêntur̀u, còimxjn lạdeoyi đppypptzxu quy ta.

Giang Trầrtbwn ra đppypiềptzxu kiệubezn củyclna mìxxnanh.

Đghulan Phi sữatgcng sờxxna:

- Ngưicncơgtgui muốaewdn Linh thúbubt thúbubt con làcaorm gìxxna?

Giang Trầrtbwn ung dung cưicncxxnai nócqwbi:

- Cázdrjc ngưicncơgtgui cócqwb thểksxf muốaewdn, bằlzpnng cázdrji gìxxna ta khôhlyxng thểksxf muốaewdn? Nhớejob khôhlyxng lầrtbwm, tri thứvnldc phưicncơgtgung diệubezn Linh thúbubt củyclna ta, so vớejobi cázdrjc ngưicncơgtgui còimxjn phong phúbubtgtgun a.

Đghulan Phi nghẹbiqun lờxxnai.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.