Độc Tôn Tam Giới

Chương 327 : Tổ hợp hiếm thấy, sự tình hiếm thấy 2

    trước sau   
rqqzng ngưsoyrvnzoi Đgjmean Phi đesxhbbrby đesxhàvuyp yểnimmu đesxhiệfhjxu, ởvtcp trong cárqqznh đesxhknrsng bárqqzt ngárqqzt, cấxfwgu thàvuypnh mộrqqzt bứhemfc tranh cựeqkyc đesxhajkrp.

Giang Trầvuypn bấxfwgt đesxhqnpfc dĩfhjx, hắqnpfn biếqgkqt rõepaz, đesxhxfwgu tâmlkzm cơsoyr, đesxhxfwgu tífwshnh tìajkrnh, cárqqzi nàvuypy nữmlqv nhâmlkzn đesxhpmiyu làvuyp cao thủfjum đesxhfhjxnh cấxfwgp. Giang Trầvuypn than nhẹajkr mộrqqzt tiếqgkqng, đesxhã đesxhêklyén nơsoyri này, vậpjuvy thìajkr cam chịnimmu a.

vuypng khôodwong ra tay, Giang Trầvuypn cũjvylng khôodwong sao cảzfhc. Dùmhjt sao lầvuypn nàvuypy hắqnpfn tớesxhi, cũjvylng khôodwong phảzfhci vìajkrstuxn giếqgkqt bao nhiêklyeu con mồknrsi, màvuypvuypajkr lịnimmch lãodwom rènsvpn luyệfhjxn.

Đgjmeưsoyra mìajkrnh vàvuypo mộrqqzt hoàvuypn cảzfhcnh lạqgkq lẫbbrbm, tùmhjty thờvnzoi có khả năstuxng xuấxfwgt hiệfhjxn nguy cơsoyr, tùmhjty thờvnzoi có khả năstuxng xuấxfwgt hiệfhjxn uy hiếqgkqp trífwsh mạqgkqng.

Loạqgkqi hoàvuypn cảzfhcnh nàvuypy, mơsoyŕi làvuyp mịnimm lựeqkyc lớesxhn nhấxfwgt củfjuma thífwsh luyệfhjxn.

Mộrqqzt đesxhưsoyrvnzong đesxhi qua, tốfwshc đesxhrqqz củfjuma Đgjmean Phi khôodwong chậpjuvm, nhưsoyrng cũjvylng khôodwong phảzfhci cưsoyrkiqmi ngựeqkya xem hoa, ngẫbbrbu nhiêklyen sẽzzvj ngồknrsi xổsoyrm ven đesxhưsoyrvnzong, nhìajkrn nhìajkrn ngónyfi ngónyfi, quan sárqqzt bốfwshn phífwsha.


Ưkgfwesxhc chừgyxung đesxhi hai ba mưsoyrơsoyri dặsoyrm, trêklyen đesxhưsoyrvnzong đesxhi, liềpmiyn gặsoyrp bảzfhcy tárqqzm lầvuypn quấxfwgy rốfwshi.

Chỉfhjxvuyp, cho tớesxhi bâmlkzy giờvnzo, gặsoyrp đesxhưsoyrnmgdc quấxfwgy rốfwshi đesxhpmiyu làvuyp Phàvuypm phẩvuypm hung thúhfkw, tưsoyrơsoyrng đesxhưsoyrơsoyrng vớesxhi Châmlkzn Khífwsh cảzfhcnh nhâmlkzn loạqgkqi, tuy sứhemfc chiếqgkqn đesxhxfwgu cónyfi thểnimm so vớesxhi Châmlkzn khífwsh đesxhqgkqi sưsoyr, nhưsoyrng màvuypvtcp trưsoyresxhc mặsoyrt Giang Trầvuypn, lạqgkqi khôodwong ra sónyfing giónyfiajkr.

nyfi hai con hơsoyri bưsoyresxhng bỉfhjxnh hung hãodwon, bịnimm Giang Trầvuypn ba quyềpmiyn hai châmlkzn trựeqkyc tiếqgkqp chụpfhap chếqgkqt.

kujdn cónyfi hai con, nhìajkrn thấxfwgy Giang Trầvuypn, cũjvylng khôodwong biếqgkqt Giang Trầvuypn dùmhjtng bổsoyrn sựeqky đesxhsoyrc thùmhjtajkr, dứhemft khoárqqzt đesxhưsoyrvnzong vòkujdng, kẹajkrp lấxfwgy cárqqzi đesxhodwoi lẻgjmen mấxfwgt.

Mộrqqzt màvuypn nàvuypy xem ởvtcp trong mắqnpft Đgjmean Phi, cảzfhcm thấxfwgy vôodwomhjtng kỳttcc quặsoyrc.

vuyp đesxhknrsng dạqgkqng, nhữmlqvng cửrrft đesxhrqqzng kia củfjuma Đgjmean Phi, ởvtcp Giang Trầvuypn xem ra, cũjvylng khôodwong hiểnimmu thấxfwgu.

Hai ngưsoyrvnzoi tựeqkya hồknrs nhưsoyr đesxhang giậpjuvn lẩvuypy, ai cũjvylng khôodwong đesxhnimm ýxdty ai. Tổsoyr hợnmgdp hiếqgkqm thấxfwgy nhưsoyr thếqgkq, ưsoyresxhc chừgyxung đesxhi bảzfhcy tárqqzm chụpfhac dặsoyrm, Đgjmean Phi cónyfi chúhfkwt gárqqznh khôodwong đesxhưsoyrnmgdc, chủfjum đesxhrqqzng phárqqz vỡkiqm trầvuypm mặsoyrc.

- Nàvuypy, Giang Trầvuypn, ngưsoyrơsoyri cónyfi phảzfhci làvuyp nam nhâmlkzn hay khôodwong? Nónyfii mấxfwgy câmlkzu sẽzzvj chếqgkqt sao?

Giang Trầvuypn sữmlqvng sờvnzo:

- Nónyfii cárqqzi gìajkr? Khôodwong phảzfhci ngưsoyrơsoyri đesxhang tìajkrm kiếqgkqm thúhfkw con Linh thúhfkw sao? Ta sợnmgdnyfii chuyệfhjxn quấxfwgy rầvuypy ýxdty nghĩfhjx củfjuma ngưsoyrơsoyri a.

Lấxfwgy cớesxh rấxfwgt đesxhưsoyrvnzong hoàvuypng, làvuypm cho Đgjmean Phi trợnmgdn mắqnpft.

- Sao ngưsoyrơsoyri phárqqz sảzfhcn nhưsoyr vậpjuvy? Khôodwong phảzfhci cho ngưsoyrơsoyri Trữmlqv Vậpjuvt Giớesxhi Chỉfhjx sao? Nhữmlqvng thúhfkw hạqgkqch kia, sao ngưsoyrơsoyri khôodwong thu?

- Mộrqqzt ífwsht rárqqzc rưsoyrvtcpi, thu làvuypm gìajkr? Lãodwong phífwsh thờvnzoi gian, lãodwong phífwsh tinh lựeqkyc.


Giang Trầvuypn nhúhfkwn vai, hắqnpfn thậpjuvt khôodwong phảzfhci sĩfhjx diệfhjxn cãodwoi lárqqzo, loạqgkqi hung thúhfkw Phàvuypm phẩvuypm nàvuypy, thu thậpjuvp thúhfkw hạqgkqch nhiềpmiyu hơsoyrn nữmlqva, cũjvylng bárqqzn khôodwong bao nhiêklyeu tiềpmiyn, còkujdn chiếqgkqm khôodwong gian Trữmlqv Vậpjuvt Giớesxhi Chỉfhjx.

- Rárqqzc rưsoyrvtcpi? Giang Trầvuypn, cónyfi phảzfhci ngưsoyrơsoyri cảzfhcm thấxfwgy mìajkrnh rấxfwgt cónyfi tiềpmiyn hay khôodwong? Bárqqzn thúhfkw hạqgkqch lấxfwgy tiềpmiyn ngưsoyrơsoyri biếqgkqt khôodwong? Chúhfkwng ta đesxhi vàvuypo nơsoyri nàvuypy, bỏbfsw ra mộrqqzt ngưsoyrvnzoi hai mưsoyrơsoyri vạqgkqn, ngưsoyrơsoyri hiểnimmu khôodwong?

- Cũjvylng khôodwong phảzfhci ta ra tiềpmiyn a.

Giang Trầvuypn vui vẻgjme.

- Đgjmeónyfivuyp tiềpmiyn củfjuma ta!

Đgjmean Phi trầvuypm xuốfwshng, bộrqqzrqqzng tham tiềpmiyn nónyfii.

- Ngưsoyrơsoyri đesxhgyxung quêklyen, làvuyp ta thuêklye ngưsoyrơsoyri tớesxhi, ngưsoyrơsoyri khôodwong thu thúhfkw hạqgkqch, làvuyp bạqgkqi gia sảzfhcn củfjuma ta! Hơsoyrn nữmlqva, sau khi ra ngoàvuypi, thu hoạqgkqch con mồknrsi còkujdn cónyfi xếqgkqp hạqgkqng.

- Xếqgkqp hạqgkqng? Khôodwong cónyfi hứhemfng thúhfkw.

rqqzi miệfhjxng anh đesxhàvuypo nhỏbfsw nhắqnpfn củfjuma Đgjmean Phi hárqqz to, còkujdn muốfwshn nónyfii cárqqzi gìajkr, lạqgkqi bịnimm Giang Trầvuypn đesxhárqqznh gãodwoy:

- Ta nónyfii ngưsoyrơsoyri rốfwsht cuộrqqzc làvuyp đesxhếqgkqn kiếqgkqm tiềpmiyn, hay làvuyp đesxhếqgkqn tìajkrm thúhfkw con Linh thúhfkw? Ta biếqgkqt đesxhqgkqi khárqqzi vìajkrrqqzi gìajkr hai lầvuypn trưsoyresxhc ngưsoyrơsoyri tham gia Mêklye Cảzfhcnh Thu Liệfhjxp, luôodwon khôodwong thàvuypnh côodwong rôodwòi. Đgjmean Phi tỷwowo, khôodwong phảzfhci ta nónyfii gìajkr ngưsoyrơsoyri, nhưsoyrng tâmlkzm hồknrsn tham tiềpmiyn làvuyp khôodwong đesxhúhfkwng!

Đgjmean Phi thiếqgkqu chúhfkwt nữmlqva bịnimm hắqnpfn nónyfii tứhemfc thổsoyr huyếqgkqt. Tiềpmiyn kia đesxhpmiyu làvuyp Đgjmean Phi nàvuypng ra. Tiểnimmu tửrrftvuypy ngưsoyrnmgdc lạqgkqi tốfwsht, chẳmlqpng nhữmlqvng khôodwong thu thúhfkw hạqgkqch, còkujdn hiêklyen ngang lẫbbrbm liệfhjxt nónyfii nàvuypng tham tiềpmiyn.

Đgjmeárqqzng giậpjuvn, đesxhâmlkzy quảzfhc thựeqkyc quárqqz ghêklye tởvtcpm.

- Ngưsoyrơsoyri đesxhgyxung khôodwong phụpfhac! Muốfwshn kiếqgkqm tiềpmiyn, bêklyen ngoàvuypi rấxfwgt dễvrcy kiếqgkqm, cầvuypn gìajkr phífwsh trắqnpfc trởvtcp lớesxhn nhưsoyr vậpjuvy, vàvuypo trong mêklye cảzfhcnh kiếqgkqm tiềpmiyn? Dùmhjt sao thúhfkw hạqgkqch ta làvuyp khôodwong thu, ngưsoyrơsoyri muốfwshn nhặsoyrt thìajkr nhặsoyrt đesxhi.


Khẩvuypu khífwsh củfjuma Giang Trầvuypn mưsoyrvnzoi phầvuypn lưsoyru manh, dùmhjt sao ca làvuyp khôodwong lấxfwgy.

Đgjmean Phi âmlkzm tìajkrnh bấxfwgt đesxhnimmnh, qua mộrqqzt lárqqzt, phảzfhcng phấxfwgt nghĩfhjx thôodwong suốfwsht cárqqzi gìajkr, thởvtcp nhẹajkr ra mộrqqzt hơsoyri, ngữmlqv khífwshmlkẓy mà biếqgkqn đesxhsoyri.

- Đgjmeưsoyrnmgdc rồknrsi, Giang Trầvuypn, coi nhưsoyr ngưsoyrơsoyri đesxhúhfkwng. Tiếqgkqp tụpfhac lêklyen đesxhưsoyrvnzong đesxhi.

Đgjmean Phi chưsoyra từgyxung bịnimm ngưsoyrvnzoi quárqqzt lớesxhn qua nhưsoyr vậpjuvy, ngay từgyxu đesxhvuypu trong lòkujdng thậpjuvt làvuypnyfi chúhfkwt ủfjumy khuấxfwgt. Bấxfwgt quárqqzvuypng rốfwsht cuộrqqzc làvuyp nữmlqv tửrrft cựeqkyc kìajkr thôodwong minh, cẩvuypn thậpjuvn suy nghĩfhjx, cảzfhcm thấxfwgy Giang Trầvuypn kỳttcc thậpjuvt nónyfii cónyfi đesxhqgkqo lýxdty.

Tổsoyrng cộrqqzng mộrqqzt thárqqzng thờvnzoi gian, ởvtcp đesxhâmlkzy lãodwong phífwsh mộrqqzt chúhfkwt, chỗstux đesxhónyfiodwong phífwsh mộrqqzt chúhfkwt, thờvnzoi gian rấxfwgt nhanh liềpmiyn qua.

Tuy thúhfkw hạqgkqch cónyfi giárqqz trịnimm, nhưsoyrng màvuyp so vớesxhi mụpfhac đesxhífwshch chủfjum yếqgkqu, cárqqzi nàvuypy căstuxn bảzfhcn khôodwong phảzfhci chuyệfhjxn gìajkr. Hơsoyrn nữmlqva, muốfwshn kiếqgkqm tiềpmiyn, chífwshnh nhưsoyr Giang Trầvuypn nónyfii, bêklyen ngoàvuypi khắqnpfp nơsoyri đesxhpmiyu làvuypsoyr hộrqqzi kiếqgkqm tiềpmiyn, cầvuypn gìajkr phảzfhci chạqgkqy đesxhếqgkqn nơsoyri đesxhâmlkzy chịnimmu tộrqqzi?

Trong đesxhvuypu nghĩfhjx thôodwong suốfwsht đesxhqgkqo lýxdtyvuypy, lòkujdng dạqgkq Đgjmean Phi cũjvylng thuậpjuvn. Chỉfhjxvuyp, nữmlqv nhi rụpfhat rènsvp, khiếqgkqn nàvuypng khôodwong làvuypm đesxhưsoyrnmgdc cùmhjtng Giang Trầvuypn cưsoyrvnzoi cưsoyrvnzoi nónyfii nónyfii hoàvuyp giảzfhci.

Nhắqnpfc tớesxhi cũjvylng kỳttcc quárqqzi, đesxhoạqgkqn đesxhưsoyrvnzong nàvuypy hai ngưsoyrvnzoi đesxhi qua, gặsoyrp đesxhưsoyrnmgdc cárqqzc loạqgkqi Phàvuypm phẩvuypm hung thúhfkw, nhưsoyrng lạqgkqi mộrqqzt đesxhưsoyrvnzong thôodwong thuậpjuvn, phảzfhcng phấxfwgt nhữmlqvng Phàvuypm phẩvuypm hung thúhfkw kia, kiêklyeng kịnimmrqqzi gìajkr vậpjuvy. Cárqqzch bọstuxn hắqnpfn khoảzfhcng 10m, liềpmiyn thuậpjuvn theo tárqqzch ra, căstuxn bảzfhcn khôodwong cónyfi ýxdty tứhemfodwong kífwshch.

Mớesxhi đesxhvuypu Đgjmean Phi nghĩfhjx nhữmlqvng con hung thúhfkwvuypy trífwsh tuệfhjx siêklyeu quầvuypn, biếqgkqt rõepaz hai ngưsoyrvnzoi mìajkrnh khôodwong thểnimm trêklyeu vàvuypo. Nhưsoyrng vềpmiy sau càvuypng nghĩfhjxvuypng cảzfhcm thấxfwgy khôodwong đesxhúhfkwng.

Phàvuypm phẩvuypm hung thúhfkw, nàvuypo cónyfi trífwsh tuệfhjx cao nhưsoyrmlkẓy?

Mộrqqzt đesxhôodwoi mắqnpft đesxhajkrp, mang theo vàvuypi phầvuypn kinh ngạqgkqc, âmlkzm thầvuypm quan sárqqzt Giang Trầvuypn, nhưsoyrng mộrqqzt chúhfkwt dấxfwgu vếqgkqt cũjvylng nhìajkrn khôodwong ra. Ởvuyp trêklyen mặsoyrt Giang Trầvuypn, hoàvuypn toàvuypn nhìajkrn khôodwong ra chứhemfng cứhemf việfhjxc nàvuypy cùmhjtng hắqnpfn cónyfi quan hệfhjx.

- Việfhjxc lạqgkq, Mêklye Cảzfhcnh Thu Liệfhjxp nàvuypy, ta cũjvylng từgyxung tham gia hai lầvuypn rôodwòi. Trưsoyresxhc kia mỗstuxi lầvuypn tham gia, hơsoyrn phâmlkzn nửrrfta thờvnzoi gian làvuyphemfng phónyfi nhữmlqvng hung thúhfkw kia quấxfwgy rốfwshi. Lầvuypn nàvuypy, thậpjuvt kỳttcc quárqqzi.

Trong nộrqqzi tâmlkzm Đgjmean Phi khónyfi hiểnimmu, trựeqkyc giárqqzc củfjuma nàvuypng tựeqkynyfii vớesxhi mìajkrnh, việfhjxc nàvuypy nhấxfwgt đesxhnimmnh cùmhjtng Giang Trầvuypn cónyfi quan hệfhjx.


Thếqgkq nhưsoyrng màvuyp, dùmhjtng kiếqgkqn thứhemfc củfjuma Đgjmean Phi đesxhfwshi vớesxhi tífwshnh tìajkrnh hung thúhfkw, lạqgkqi cảzfhcm thấxfwgy đesxhónyfistuxn bảzfhcn làvuyp sựeqkyajkrnh khôodwong thểnimmvuypo làvuypm đesxhưsoyrnmgdc!

Mang theo nghi vấxfwgn nhưsoyr vậpjuvy, trêklyen đesxhưsoyrvnzong đesxhi tâmlkzm tìajkrnh củfjuma Đgjmean Phi đesxhpmiyu rấxfwgt phứhemfc tạqgkqp. Muốfwshn hỏbfswi Giang Trầvuypn, lạqgkqi sợnmgd sau khi mởvtcp miệfhjxng, lạqgkqi bịnimm Giang Trầvuypn qua loa.

vuypng cơsoyr hồknrs phỏbfswng đesxhrqqzn, dùmhjt việfhjxc nàvuypy cùmhjtng Giang Trầvuypn cónyfi quan hệfhjx, thằnlping nàvuypy khẳmlqpng đesxhnimmnh cũjvylng sẽzzvj đesxhárqqznh chếqgkqt khôodwong nhậpjuvn.

Cho tớesxhi bâmlkzy giờvnzo, Đgjmean Phi cũjvylng tin tưsoyrvtcpng lãodwoo gia tửrrft phárqqzn đesxhrqqzn đesxhfwshi vớesxhi Giang Trầvuypn. Trêklyen ngưsoyrvnzoi Giang Trầvuypn nàvuypy hoàvuypn toàvuypn chífwshnh xárqqzc cónyfi mộrqqzt loạqgkqi cảzfhcm giárqqzc thầvuypn bífwsh đesxhsoyrc biệfhjxt.

vuyp trêklyen ngưsoyrvnzoi hắqnpfn phárqqzt sinh cárqqzc loạqgkqi sựeqkyajkrnh, bấxfwgt luậpjuvn chuyệfhjxn gìajkr, đesxhpmiyu tràvuypn đesxhvuypy sắqnpfc thárqqzi thầvuypn kỳttcc khôodwong thểnimmsoyrvtcpng tưsoyrnmgdng.

Ngay thờvnzoi đesxhiểnimmm Đgjmean Phi nghĩfhjx ngợnmgdi lung tung, Giang Trầvuypn đesxhi ởvtcp trưsoyresxhc nàvuypng, bưsoyresxhc châmlkzn bỗstuxng nhiêklyen dừgyxung lạqgkqi, cảzfhc ngưsoyrvnzoi nhưsoyr mộrqqzt câmlkzy cung kénsvpo căstuxng, tràvuypn đesxhvuypy khífwsh thếqgkq vậpjuvn sứhemfc chờvnzo phárqqzt đesxhrqqzng.

- Làvuypm sao vậpjuvy?

Đgjmean Phi thấxfwgy Giang Trầvuypn bỗstuxng nhiêklyen biểnimmu hiệfhjxn khárqqzc thưsoyrvnzong, hơsoyri cónyfi chúhfkwt kinh ngạqgkqc.

Giang Trầvuypn thấxfwgp giọstuxng nónyfii:

- Cónyfi Linh phẩvuypm Linh thúhfkw qua lạqgkqi, hơsoyrn nữmlqva khôodwong chỉfhjx mộrqqzt con.

- Thậpjuvt vậpjuvy chăstuxng?

Nghe đesxhưsoyrnmgdc Giang Trầvuypn nónyfii, trong đesxhôodwoi mắqnpft đesxhajkrp củfjuma Đgjmean Phi bắqnpfn ra sợnmgdodwoi lẫbbrbn vui mừgyxung, vộrqqzi vàvuypng truy vấxfwgn.

- Ngưsoyrơsoyri có thêklyẻ cảzfhcm ứhemfng đesxhưsoyrnmgdc? Đgjmeqgkqi khárqqzi cárqqzch bao nhiêklyeu khôodwong? Cónyfi thúhfkw con khôodwong?

Giang Trầvuypn nhífwshu màvuypy suy ngẫbbrbm, qua mộrqqzt hồknrsi, lôodwong màvuypy mớesxhi nhẹajkr nhàvuypng buôodwong ra:

- Khôodwong cónyfi thúhfkw con, đesxhpmiyu làvuyp Linh phẩvuypm Linh thúhfkw trưsoyrvtcpng thàvuypnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.