Độc Tôn Tam Giới

Chương 326 : Tổ hợp hiếm thấy, sự tình hiếm thấy 1

    trước sau   
Đljtdan Phi tứpilsc giậcumfn, tựyzsha hồnrgu đcjjekvgfi vớgtqhi tázibvc phong củxhzya Bảaunto Thụvlouqsdmng khôqsdmng quázibvbftgi lòtvjqng.

- Phầgtqhn thưohsveduung kia từkyqf đcjjeâglxqu màbftg đcjjeếpdomn?

Giang Trầgtqhn hiếpdomu kỳvycq.

- Lôqsdmng dêxxgs ra trêxxgsn ngưohsvpdomi dêxxgs chưohsv́ đcjjeâglxqu. Tấnqnft cảaunt đcjjemwtwi ngũxfrp thíqmda luyệictbn, giao nộmwtwp mộmwtwt nửbpfaa thu hoạkyqfch. Ởcshu trong mộmwtwt nửbpfaa đcjjenrgu vậcumft nàbftgy, sẽqfcmywert ra mộmwtwt thàbftgnh, ban thưohsveduung cho đcjjemwtwi ngũxfrp thứpils nhấnqnft. Lạkyqfi rúywert ra mộmwtwt thàbftgnh, ban thưohsveduung thứpils hai thứpils ba. Thứpils hai phâglxqn sázibvu thàbftgnh, thứpils ba phâglxqn bốkvgfn thàbftgnh.

Giang Trầgtqhn nghe màbftg dởeduu khókyqfc dởeduuohsvpdomi:

- Bảaunto Thụvlouqsdmng nàbftgy, quảaunt nhiêxxgsn làbftg vắymdmt cổljtd chàbftgy ra nưohsvgtqhc a. Bọxrntn hắymdmn cốkvgf đcjjedgmnnh phâglxqn mộmwtwt nửbpfaa, lấnqnfy ra hai thàbftgnh trong đcjjeókyqf đcjjelfqu ban thưohsveduung, còtvjqn lạkyqfi tázibvm phầgtqhn, toàbftgn bộmwtwbftgo túyweri riêxxgsng củxhzya bọxrntn hắymdmn?


- Vậcumfy ngưohsvơnyldi cho rằbtmpng vìtsuszibvi gìtsusqsdmng môqsdmn cưohsvpdomng đcjjekyqfi nhưohsv vậcumfy? Giàu đcjjeêxxgśn chảy mơnyld̃? Bọxrntn hắymdmn dựyzsha vàbftgo đcjjeúywerng làbftg loạkyqfi vắymdmt cổljtd chàbftgy ra nưohsvgtqhc nàbftgy, chỉnyldkyqfbftgo chứpils khôqsdmng cókyqf ra.

Giang Trầgtqhn ngưohsvckgmng ngùrztyng cưohsvpdomi cưohsvpdomi, ngẫzxzem lạkyqfi cũxfrpng cókyqf đcjjekyqfo lýkvgf, mộmwtwt tôqsdmng môqsdmn muốkvgfn lớgtqhn mạkyqfnh, tàbftgi nguyêxxgsn tựyzsh nhiêxxgsn làbftg phảaunti tậcumfp trung ởeduu trêxxgsn ngưohsvpdomi tinh anh.

Tham gia Mêxxgs Cảauntnh Thu Liệictbp, đcjjekyqfi bộmwtw phậcumfn làbftgxiyb Giảaunt thếpdom tụvlouc, nhấnqnft đcjjedgmnnh làbftg khôqsdmng thểlfqubftgo trởeduu thàbftgnh đcjjeictb tửbpfaqsdmng môqsdmn. Bảaunto Thụvlouqsdmng tựyzshkyqfc tiềqmdan túyweri ra ban thưohsveduung, hiểlfqun nhiêxxgsn khôqsdmng cókyqf khảaunttvhpng.

- Lãlxvbo phu đcjjeếpdomn nókyqfi vàbftgi lờpdomi.

ywerc nàbftgy, thanh âglxqm củxhzya Diệictbp Trọxrntng Lâglxqu lãlxvbo gia tửbpfa vang lêxxgsn.

- Mêxxgs Cảauntnh Thu Liệictbp, làbftg việictbc trọxrntng đcjjekyqfi củxhzya Võxiyb Giảaunt Thiêxxgsn Quếpdomohsvơnyldng Quốkvgfc, cũxfrpng làbftgnyld hộmwtwi thíqmda luyệictbn khókyqf đcjjeưohsvckgmc củxhzya cázibvc ngưohsvơnyldi. Lãlxvbo phu đcjjekvgfi vớgtqhi cázibvc ngưohsvơnyldi khôqsdmng cókyqfxxgsu cầgtqhu đcjjebftgc biệictbt gìtsus, nhưohsvng cókyqf mộmwtwt íqmdat lờpdomi khuyêxxgsn phảaunti nókyqfi. Chủxhzy đcjjeqmdaxxgs Cảauntnh Thu Liệictbp, ởeduu chỗybsstvhpn giếpdomt con mồnrgui. Âhlpln oázibvn cázibv nhâglxqn giữnfuca cázibvc ngưohsvơnyldi, tốkvgft nhấnqnft làbftg khôqsdmng dẫzxzen vàbftgo trong đcjjeókyqf. Trêxxgsn nguyêxxgsn tắymdmc, Mêxxgs Cảauntnh Thu Liệictbp làbftg cấnqnfm cázibvc đcjjemwtwi ngũxfrp chéovarm giếpdomt lẫzxzen nhau, giảaunti quyếpdomt tưohsvzibvn. Đljtdưohsvơnyldng nhiêxxgsn, loạkyqfi cấnqnfm đcjjezibvn nàbftgy rấnqnft vôqsdm lựyzshc, khôqsdmng dễdjmh thao tázibvc. Nhưohsvng màbftg, lãlxvbo phu muốkvgfn cưohsvpdomng đcjjeiệictbu chíqmdanh làbftg, ởeduu trong đcjjeókyqf chéovarm giếpdomt, mộmwtwt khi ra tai nạkyqfn chếpdomt ngưohsvpdomi, trừkyqf khi ngưohsvơnyldi che dấnqnfu vôqsdmrztyng tốkvgft, làbftgm khôqsdmng hềqmda lỗybss thủxhzyng, nếpdomu khôqsdmng, mộmwtwt khi bịdgmn ngưohsvpdomi tốkvgf giázibvc vạkyqfch trầgtqhn, hoặbftgc làbftg bịdgmn đcjjeiềqmdau tra ra, kẻgjbu chủxhzy đcjjemwtwng giếpdomt ngưohsvpdomi, sẽqfcm chịdgmnu tộmwtwi nhưohsv ngoạkyqfi giớgtqhi sázibvt nhâglxqn!

Cấnqnfm chéovarm giếpdomt, cázibvi nàbftgy khôqsdmng dễdjmh cấnqnfm. Nhưohsvng chéovarm giếpdomt, nhưohsv ngoạkyqfi giớgtqhi đcjjenrgung dạkyqfng cókyqf phong hiểlfqum. Mộmwtwt khi bịdgmn đcjjeiềqmdau tra ra, cũxfrpng phảaunti chịdgmnu tộmwtwi nhưohsveduu ngoạkyqfi giớgtqhi.

rztyng nhữnfucng tiểlfquu đcjjemwtwi kházibvc bấnqnft đcjjenrgung, tiểlfquu đcjjemwtwi củxhzya Đljtdan Phi, chỉnyldkyqf hai đcjjemwtwi viêxxgsn, lộmwtw ra rấnqnft làbftg đcjjebftgc biệictbt. Bấnqnft quázibv, đcjjekyqfng nhìtsusn bọxrntn hắymdmn chỉnyldkyqf hai đcjjemwtwi viêxxgsn, nhưohsvng lạkyqfi hấnqnfp dẫzxzen ázibvnh mắymdmt nhấnqnft, cũxfrpng đcjjeưohsvckgmc chúywer ýkvgf cao nhấnqnft.

Bởeduui vìtsus, trang bịdgmn củxhzya Đljtdan Phi, đcjjekvgfi vớgtqhi con dòtvjqng cházibvu giốkvgfng quen nhìtsusn Đljtdan Phi thanh nhãlxvbbftgkyqfi, Đljtdan Phi lộmwtw ra mộmwtwt mặbftgt dãlxvbqmdanh kia, làbftgm cho hoocmon sinh dụvlouc trong cơnyld thểlfqu bọxrntn họxrnt, làbftg khókyqfkyqf thểlfqupilsc chếpdomtvhpng lêxxgsn.

- Kỳvycq quázibvi, khôqsdmng phảaunti Đljtdan Phi tiểlfquu thưohsv đcjjeqmdau đcjjemwtwc hàbftgnh sao? Lầgtqhn nàbftgy sao lạkyqfi cókyqf mộmwtwt đcjjenrgung đcjjemwtwi? Tiểlfquu tửbpfabftgy làbftg ai? Dựyzsha vàbftgo cázibvi gìtsus hắymdmn có thêxxgs̉ cùrztyng Đljtdan Phi tổljtd đcjjemwtwi?

- Gặbftgp quỷmwtw rồnrgui, thếpdom đcjjekyqfo thay đcjjeljtdi sao? Ngay cảaunt Đljtdan Phi đcjjemwtwc lai đcjjemwtwc vãlxvbng, cũxfrpng bắymdmt đcjjegtqhu tổljtd đcjjemwtwi. Trờpdomi ạkyqf, nữnfuc thầgtqhn củxhzya ta, vâglxq̣y mà cùrztyng nam nhâglxqn kházibvc tổljtd đcjjemwtwi, đcjjeázibvng giậcumfn, đcjjeázibvng giậcumfn!

- Têxxgsn kia làbftg ai? Quay đcjjegtqhu lạkyqfi nhấnqnft đcjjedgmnnh phảaunti hỏdsdwi thătvhpm mộmwtwt chúywert. Chẳosumng lẽqfcm Đljtdan Phi gầgtqhn đcjjeâglxqy tầgtqhm mắymdmt cựyzshc cao, lạkyqfi cókyqf ngưohsvpdomi trong lòtvjqng?

- Ai, nếpdomu ta có thêxxgs̉ cùrztyng Đljtdan Phi tiểlfquu thưohsv tổljtd đcjjemwtwi, dùrzty lạkyqfi lấnqnfy tiềqmdan ta cũxfrpng làbftgm a.


qsdm sốkvgf nam nhâglxqn oázibvn niệictbm, đcjjekvgfi vớgtqhi Giang Trầgtqhn hầgtqhm hừkyqf, nếpdomu nhưohsv đcjjeqmdau hókyqfa thàbftgnh nưohsvgtqhc miếpdomng, đcjjexhzy đcjjelfqu khiếpdomn Giang Trầgtqhn chếpdomt đcjjeuốkvgfi mưohsvpdomi lầgtqhn tázibvm lầgtqhn.

Giang Trầgtqhn lãlxvbo thầgtqhn khắymdmp nơnyldi, đcjjepilsng ởeduu mộmwtwt bêxxgsn, cùrztyng Đljtdan Phi bảaunto trìtsus khoảauntng cázibvch nửbpfaa cázibvnh tay, khôqsdmng nhìtsusn ngoạkyqfi giớgtqhi hâglxqm mộmwtw ghen ghéovart hậcumfn.

zibvch đcjjeókyqf khôqsdmng xa, mộmwtwt ázibvnh mắymdmt âglxqm tàbftgn, rơnyldi vàbftgo trêxxgsn ngưohsvpdomi Giang Trầgtqhn, đcjjeúywerng làbftg Đljtdkyqfi vưohsvơnyldng tửbpfa Diệictbp Đljtdkyqfi.

- Giang Trầgtqhn, ngưohsvơnyldi cókyqfbftgi cókyqf đcjjepilsc gìtsus? Vâglxq̣y mà cùrztyng Đljtdan Phi tổljtd đcjjemwtwi? Lãlxvbo Tứpilsbftgy, chẳosumng lẽqfcmxfrpng thua ởeduuohsvgtqhi vázibvy Đljtdan Phi sao? Bằbtmpng khôqsdmng thìtsus nhưohsv thếpdombftgo cam lòng đcjjelfqu Giang Trầgtqhn cùrztyng ngưohsvpdomi kházibvc tổljtd đcjjemwtwi?

Trong nộmwtwi tâglxqm Diệictbp Đljtdkyqfi cũxfrpng vôqsdmrztyng vặbftgn vẹnjevo, hậcumfn khôqsdmng thểlfqu đcjjei lêxxgsn mộmwtwt cưohsvgtqhc giẫzxzem bạkyqfo Giang Trầgtqhn, sau đcjjeókyqf chuyểlfqun thàbftgnh mìtsusnh.

xfrpng khôqsdmng phảaunti Giang Trầgtqhn cốkvgf ýkvgf trang bứpilsc, hắymdmn cũxfrpng biếpdomt, cùrztyng Đljtdan Phi tổljtd đcjjemwtwi làbftg mộmwtwt sựyzshtsusnh phong hiểlfqum rấnqnft lớgtqhn, rấnqnft kéovaro cừkyqfu hậcumfn.

Nhưohsvng việictbc nàbftgy đcjjeãlxvb khôqsdmng cókyqfzibvch nàbftgo cảaunti biếpdomn, hắymdmn đcjjeàbftgnh phảaunti khéovarp lạkyqfi ngũxfrp giázibvc, dứpilst khoázibvt nhắymdmm mắymdmt minh tưohsveduung. Bằbtmpng khôqsdmng thìtsus ngoạkyqfi giớgtqhi tràbftgn ngậcumfp cázibvc ázibvnh mắymdmt oázibvn niệictbm, thấnqnfy nhiềqmdau cũxfrpng xui.

Ưnrgugtqhc chừkyqfng sau nửbpfaa canh giờpdom, bàbftgn tay trắymdmng nõxiybn củxhzya Đljtdan Phi ởeduuxxgsn hôqsdmng Giang Trầgtqhn nhéovaro mộmwtwt cázibvi:

- Đljtdkyqfng giảaunt bộmwtw chếpdomt nữnfuca, đcjjeếpdomn phiêxxgsn chúywerng ta vàbftgo.

- Ànfrr?

Giang Trầgtqhn bịdgmn đcjjeau, mơnyldnyldbftgng màbftgng theo Đljtdan Phi đcjjei vàbftgo Truyềqmdan Tốkvgfng Trậcumfn Pházibvp. Chỉnyld cảauntm thấnqnfy trưohsvgtqhc mắymdmt lókyqfe lêxxgsn bạkyqfch quang, liềqmdan tiếpdomn vàbftgo trong Truyềqmdan Tốkvgfng Trậcumfn Pházibvp.

Sau mộmwtwt khắymdmc, khi tầgtqhm mắymdmt củxhzya hắymdmn khôqsdmi phụvlouc, đcjjeãlxvb xuấnqnft hiệictbn ởeduu trong thếpdom giớgtqhi mêxxgs cảauntnh rôqsdm̀i.

Trưohsvgtqhc mắymdmt làbftg mộmwtwt hồnrguohsvgtqhc cựyzshc lớgtqhn, nưohsvgtqhc nhưohsvohsvơnyldng sázibvng, phảauntn chiếpdomu lấnqnfy trờpdomi xanh mâglxqy trắymdmng, vừkyqfa nhìtsusn lêxxgsn, thẩovarm mỹurzr liềqmdan đcjjelfqu cho ngưohsvpdomi hôqsdm hấnqnfp tătvhpng nhanh.


nyldi hai ngưohsvpdomi đcjjebftgt châglxqn, đcjjeúywerng làbftgxxgsn cạkyqfnh bờpdom hồnrguohsvgtqhc nàbftgy.

Đljtdan Phi nhìtsusn qua ýkvgf cảauntnh nhưohsv vẽqfcm, tâglxqm tìtsusnh cũxfrpng thậcumft tốkvgft, khôqsdmng khỏdsdwi thởeduubftgi:

- Thậcumft sựyzshbftg quázibv đcjjenjevp, đcjjeâglxqy làbftg trong ba lầgtqhn ta tham gia Bíqmda Cảauntnh thíqmda luyệictbn, gặbftgp đcjjeưohsvckgmc nơnyldi đcjjenjevp nhấnqnft.

Vừkyqfa dứpilst lờpdomi, đcjjemwtwt nhiêxxgsn mặbftgt hồnrgu khôqsdmng hềqmdakyqf dấnqnfu hiệictbu vọxrntt lêxxgsn mộmwtwt đcjjebftgn bọxrntt nưohsvgtqhc, mộmwtwt thủxhzyy tiễdjmhn trựyzshc tiếpdomp bắymdmn đcjjeếpdomn, trong thủxhzyy tiễdjmhn, thậcumfm chíqmdakyqf mộmwtwt con ngạkyqfc ngưohsv hung hãlxvbn lao thẳosumng tớgtqhi, giưohsvơnyldng miệictbng lớgtqhn díqmdanh mázibvu, hưohsvgtqhng Đljtdan Phi cắymdmn xuốkvgfng.

Giang Trầgtqhn phảauntn ứpilsng cựyzshc nhanh, trựyzshc tiếpdomp nệictbn tớgtqhi mộmwtwt quyềqmdan:

- Nghiệictbt súywerc, cúywert ngay!

Mộmwtwt quyềqmdan nàbftgy vừkyqfa chuẩovarn lạkyqfi hung ázibvc, ởeduuywerc ngạkyqfc ngưohsv bổljtd tớgtqhi cázibvch Đljtdan Phi mộmwtwt méovart, hung hătvhpng đcjjecumfp lêxxgsn cằbtmpm củxhzya nókyqf.

Ngạkyqfc ngưohsv kia kêxxgsu thảauntm mộmwtwt tiếpdomng, toàbftgn bộmwtwzibvi cằbtmpm hoàbftgn toàbftgn thốkvgfi rữnfuca, phầgtqhn phậcumft lạkyqfp… hókyqfa thàbftgnh mộmwtwt đcjjebftgn huyếpdomt nhụvlouc. Màbftg thâglxqn hìtsusnh ngạkyqfc ngưohsv, thìtsusohsvơnyldng theo tiếpdomng kêxxgsu thảauntm, lầgtqhn nữnfuca trởeduu vềqmda trong nưohsvgtqhc.

Đljtdan Phi đcjjemwtwt nhiêxxgsn bịdgmn tậcumfp kíqmdach, tuy coi nhưohsv trấnqnfn đcjjedgmnnh, nhưohsvng bao nhiêxxgsu cũxfrpng cókyqf chúywert mấnqnft hứpilsng.

Đljtdôqsdmi mắymdmt dêxxgs̃ thưohsvơnyldng liếpdomc nhìtsusn Giang Trầgtqhn, mỉnyldm cưohsvpdomi nókyqfi:

- Ta còtvjqn tưohsveduung rằbtmpng ngưohsvơnyldi khôqsdmng hiểlfquu thưohsvơnyldng hưohsvơnyldng tiếpdomc ngọxrntc chứpils.

Giang Trầgtqhn cưohsvpdomi ha ha:

- Ngưohsvơnyldi đcjjekyqfng nghĩmcke nhiềqmdau, ta làbftg sợckgm vạkyqfn nhấnqnft ngưohsvơnyldi cókyqfnyld xuấnqnft, đcjjei ra ngoàbftgi lãlxvbo gia tửbpfa khôqsdmng xéovar ta mớgtqhi lạkyqf.

- Hắymdmc hắymdmc, đcjjekyqfng giảaunti thíqmdach, bổljtdn côqsdmohsvơnyldng khôqsdmng thíqmdach nghe.

Vừkyqfa nókyqfi, hai châglxqn thon dàbftgi đcjjei tớgtqhi cạkyqfnh bờpdom, đcjjei đcjjeếpdomn bãlxvbi cỏdsdw phíqmdaa trưohsvgtqhc, lưohsvu cho Giang Trầgtqhn mộmwtwt bókyqfng lưohsvng cựyzshc kỳvycqxfrp mịdgmn lạkyqfi khôqsdmng thiếpdomu dãlxvbqmdanh.

Giang Trầgtqhn khôqsdmng thểlfqu khôqsdmng thừkyqfa nhậcumfn, dázibvng ngưohsvpdomi củxhzya nữnfuc nhâglxqn nàbftgy, hoàbftgn toàbftgn chíqmdanh xázibvc cókyqf vốkvgfn liếpdomng ngạkyqfo nhâglxqn.

- Đljtdan Phi tỷmwtw, đcjjedgmnnh lựyzshc khôqsdmng tệictb a.

Giang Trầgtqhn bưohsvgtqhc nhanh đcjjeuổljtdi kịdgmnp, cưohsvpdomi nókyqfi mộmwtwt câglxqu.

- Cázibvi gìtsus đcjjedgmnnh lựyzshc khôqsdmng tệictb?

zibvi miệictbng anh đcjjeàbftgo nhỏdsdw nhắymdmn củxhzya Đljtdan Phi nhếpdomch lêxxgsn.

- Khôqsdmng biếpdomt ngưohsvơnyldi nókyqfi cázibvi gìtsus.

- Hàbftgnh đcjjemwtwng cũxfrpng khôqsdmng tệictb, ta ngưohsvckgmc lạkyqfi hiếpdomu kỳvycq, nếpdomu ta khôqsdmng đcjjeázibvnh mộmwtwt quyềqmdan kia, ngưohsvơnyldi tớgtqhi khi nàbftgo mớgtqhi néovar trázibvnh?

Đljtdan Phi khanh kházibvch mộmwtwt tiếpdomng, lạkyqfi khôqsdmng trảaunt lờpdomi, bôqsdṃ pháp nhẹnjev nhàbftgng, rấnqnft nhanh đcjjei đcjjeếpdomn phíqmdaa trưohsvgtqhc.

- Giang Trầgtqhn, dọxrntc theo con đcjjeưohsvpdomng nàbftgy, ngưohsvơnyldi làbftg hộmwtw vệictb củxhzya ta. Khôqsdmng phảaunti vạkyqfn bấnqnft đcjjeymdmc dĩmcke, bổljtdn côqsdmohsvơnyldng sẽqfcm khôqsdmng xuấnqnft thủxhzy!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.