Độc Tôn Tam Giới

Chương 325 : Mê Cảnh Thu Liệp bắt đầu

    trước sau   
Giang Trầajisn cưtktbfghai nóqvnji:

- Tu vi cưtktbfghang thịzglknh trởvhqm lạmbvvi, còcspmn phảrthki thoátqdrt Phàtmfom nhậcueep Linh, nếfghau khôkiggng hếfghat thảrthky đopejxeqfu làtmfoqvnji suôkiggng. Ta đopejzppb hắqrxmn đopeji vàtmfoo thíysqt luyệubpmn, cũbpkxng làtmfoliyh cho hắqrxmn mộfghat cơxeqf hộfghai rèpvynn luyệubpmn.

Mấltbpy ngưtktbfghai cưtktbfghai cưtktbfghai nóqvnji nóqvnji, bỗplsvng nhiêvhqmn đopeji tớdhaei mộfghat đopejátqdrm ngưtktbfghai, cầajism đopejajisu, đopejúcueeng làtmfo Đzlnwmbvvi vưtktbơxeqfng tửtqdr Diệubpmp Đzlnwmbvvi.

Cừghwgu nhâdxotn tưtktbơxeqfng kiếfghan, hếfghat sứmuyyc đopejiswg mắqrxmt.

Trêvhqmn mặkiggt Diệubpmp Đzlnwmbvvi vốttden làtmfo treo mỉomhbm cưtktbfghai, lậcueep tứmuyyc hiệubpmn lêvhqmn mộfghat mảrthknh mâdxoty đopejen.

Ngưtktbrtkjc lạmbvvi làtmfo Diệubpmp Dung, cưtktbfghai ha ha hôkigg:


- Đzlnwmbvvi ca, ngưtktbơxeqfi cũbpkxng tớdhaei.

- Chỉomhb cho phémdxip ngưtktbơxeqfi tớdhaei, khôkiggng cho phémdxip ta đopejếfghan?

Diệubpmp Đzlnwmbvvi nhàtmfon nhạmbvvt hỏiswgi lạmbvvi.

Diệubpmp Dung cưtktbfghai nóqvnji:

- Ta cho rằbtcfng Đzlnwmbvvi ca vạmbvvn kim chi thểzppb, sẽmuyy khôkiggng tham gia.

- Lãzixuo Tứmuyy, ngưtktbơxeqfi gầajisn đopejâdxoty rấltbpt đopejqrxmc ývhqm a. Hi vọdxotng lầajisn Mêvhqm Cảrthknh Thu Liệubpmp nàtmfoy ngưtktbơxeqfi thuậcueen lợrtkji mộfghat chúcueet.

Diệubpmp Đzlnwmbvvi giốttdeng nhưtktbtktbfghai màtmfo khôkiggng phảrthki cưtktbfghai, vung tay lêvhqmn, mang theo mộfghat đopejátqdrm tùltnvy tùltnvng đopeji qua.

Nhìliyhn đopejtmfon ngưtktbfghai Diệubpmp Đzlnwmbvvi nghêvhqmnh ngang rờfghai đopeji, Giang Trầajisn nhưtktbqvnj đopejiềxeqfu suy nghĩvmlt, nhắqrxmc nhởvhqm:

- Tứmuyytktbơxeqfng tửtqdr, xem ra, Mêvhqm Cảrthknh Thu Liệubpmp nàtmfoy, chỉomhb sợrtkj sẽmuyy khôkiggng bìliyhnh tĩvmltnh.

Diệubpmp Dung biểzppbu lộfgha ngưtktbng trọdxotng:

- Mêvhqm Cảrthknh Thu Liệubpmp, cho tớdhaei bâdxoty giờfgha đopejxeqfu khôkiggng bìliyhnh tĩvmltnh. Mặkiggc kệubpm nhưtktb thếfghatmfoo, lầajisn nàtmfoy ta khôkiggng cóqvnj đopejưtktbfghang lui rôkigg̀i.

- Chỉomhb giátqdro cho?

Trêvhqmn mặkiggt Diệubpmp Dung khẽmuyy nhăliyhn mộfghat cátqdri, ngữuvok khíysqt nghiêvhqmm nghịzglkqvnji:


- Từghwg trong cung truyềxeqfn đopejếfghan tin tứmuyyc, nghe nóqvnji phụfezstktbơxeqfng đopejãzixu quyếfghat đopejzglknh, thátqdrng giêvhqmng sang năliyhm, sẽmuyy lậcueep Thátqdri tửtqdr.

- Hôkiggm nay đopejãzixutmfo cuốttdei thu, nóqvnji nhưtktb vậcueey, cũbpkxng chỉomhbcspmn ba bốttden thátqdrng thờfghai gian.

- Đzlnwúcueeng vậcueey. Tin tứmuyyc nàtmfoy quátqdr đopejfghat nhiêvhqmn, hiệubpmn tạmbvvi từghwgng vưtktbơxeqfng tửtqdr, đopejxeqfu đopejang tìliyhm hếfghat thảrthky cơxeqf hộfghai, ởvhqm trưtktbdhaec mặkiggt phụfezstktbơxeqfng biểzppbu hiệubpmn mìliyhnh.

Diệubpmp Dung ngữuvok khíysqt ngưtktbng trọdxotng.

- Nhàtmfo mẫmxuvu thâdxotn Diệubpmp Đzlnwmbvvi, quyềxeqfn thếfgha rấltbpt lớdhaen, lựmxuvc ảrthknh hưtktbvhqmng cựmxuvc cao. Hiệubpmn tạmbvvi đopejãzixuvhqm trong triềxeqfu đopejìliyhnh, hìliyhnh thàtmfonh mộfghat lựmxuvc lưtktbrtkjng, bắqrxmt đopejajisu vìliyh Diệubpmp Đzlnwmbvvi thổvmlti phồtvicng tạmbvvo thếfgha. Nếfghau nhưtktb lầajisn Mêvhqm Cảrthknh Thu Liệubpmp nàtmfoy, ta khôkiggng thểzppb biểzppbu hiệubpmn ra đopejajisy đopejphiw lựmxuvc hấltbpp dẫmxuvn. Chỉomhb sợrtkj Thátqdri tửtqdr vịzglk, rấltbpt khóqvnj hỏiswgi thăliyhm.

Đzlnwiềxeqfn Thiệubpmu thởvhqmtmfoi:

- Đzlnwátqdrng tiếfghac Giang Trầajisn huynh đopejubpm bịzglk Đzlnwan Phi tiểzppbu thưtktb đopejiềxeqfu đopejfghang, bằbtcfng khôkiggng màtmfoqvnji, cóqvnj Giang Trầajisn huynh đopejubpm xuấltbpt lựmxuvc thay Tứmuyytktbơxeqfng tửtqdr, Mêvhqm Cảrthknh Thu Liệubpmp nàtmfoy, tấltbpt sẽmuyy phi thưtktbfghang đopejkiggc sắqrxmc.

Diệubpmp Dung cưtktbfghai ha ha, Đzlnwan Phi đopejiềxeqfu đopejfghang Giang Trầajisn, đopejóqvnjtmfo sựmxuvliyhnh khôkiggng cóqvnj biệubpmn phátqdrp. Diệubpmp Dung vôkigg luậcueen nhưtktb thếfghatmfoo, cũbpkxng khôkiggng cóqvnj khảrthkliyhng cựmxuv tuyệubpmt Đzlnwan Phi.

Ngẫmxuvm lạmbvvi, Đzlnwan Phi đopejiềxeqfu đopejfghang Giang Trầajisn, tấltbpt sẽmuyy cảrthkm thấltbpy thiếfghau nợrtkj Diệubpmp Dung hắqrxmn mộfghat cátqdri nhâdxotn tìliyhnh. Nếfghau Đzlnwan Phi cóqvnj thểzppbvhqm trưtktbdhaec mặkiggt lãzixuo gia tửtqdrqvnji vàtmfoi lờfghai hữuvoku íysqtch, khôkiggng chừghwgng thu hoạmbvvch còcspmn nhiềxeqfu hơxeqfn nữuvoka.

Giang Trầajisn cưtktbfghai cưtktbfghai, lạmbvvi khôkiggng nóqvnji gìliyh.

Hắqrxmn đopejttdei vớdhaei vưtktbơxeqfng tửtqdr tranh đopejltbpu, ai làtmfom Thátqdri tửtqdr, kỳzrcx thậcueet hứmuyyng thúcuee khôkiggng lớdhaen. Bấltbpt quátqdr hắqrxmn cuốttdei cùltnvng làtmfo khátqdrch khanh trêvhqmn danh nghĩvmlta củphiwa Diệubpmp Dung, từghwg trêvhqmn tìliyhnh cảrthkm, vẫmxuvn làtmfo hi vọdxotng Diệubpmp Dung cóqvnj thểzppb kếfgha thừghwga đopejmbvvi thốttdeng, đopejoạmbvvt đopejưtktbrtkjc vịzglk tríysqt Thátqdri tửtqdr.

Ícueet nhấltbpt, Diệubpmp Dung làtmfom Thátqdri tửtqdr, Giang Trầajisn hắqrxmn làtmfo ngưtktbfghai nhấltbpt mạmbvvch, ởvhqm Thiêvhqmn Quếfghatktbơxeqfng Quốttdec sẽmuyytmfong dễbhktliyhn lộfghan.

Nếfghau đopejzppb cho Diệubpmp Đzlnwmbvvi làtmfom Thátqdri tửtqdr, vềxeqf sau nhấltbpt đopejzglknh khôkiggng thiếfghau sựmxuvliyhnh tranh đopejltbpu.


- Giang Trầajisn!

Mọdxoti ngưtktbfghai đopejang nóqvnji, xa xa mộfghat thanh âdxotm nhẹxibf nhàtmfong truyềxeqfn đopejếfghan, đopejúcueeng làtmfo Đzlnwan Phi.

kiggm nay Đzlnwan Phi ăliyhn mặkiggc, cùltnvng phong cátqdrch thanh nhãzixu tinh xảrthko bìliyhnh thưtktbfghang cóqvnj phầajisn khôkiggng giốttdeng. Mộfghat thâdxotn Võbtcf Giảrthk da bàtmfoo phi thưtktbfghang lưtktbu loátqdrt, trang bịzglk quầajisn đopejùltnvi bằbtcfng da, che kíysqtn mộfghat nửtqdra đopejùltnvi.

tktbdhaei đopejajisu gốttdei làtmfo hai bắqrxmp châdxotn thon dàtmfoi, cộfghat băliyhng díysqtnh đopejkiggc thùltnv, châdxotn mang ủphiwng da, vátqdrc trêvhqmn lưtktbng mộfghat cátqdri giỏiswg trúcueec, khíysqt chấltbpt cảrthk ngưtktbfghai trởvhqmvhqmn phi thưtktbfghang đopejkiggc biệubpmt, cùltnvng bìliyhnh thưtktbfghang hoàtmfon toàtmfon bấltbpt đopejtvicng.

Thấltbpy mọdxoti ngưtktbfghai nhìliyhn chằbtcfm chằbtcfm, Đzlnwan Phi khoan thai cưtktbfghai cưtktbfghai:

- Nhìliyhn cátqdri gìliyh? Chưtktba thấltbpy qua mỹopej nữuvok sao?

Diệubpmp Dung cưtktbfghai khổvmltqvnji:

- Đzlnwan Phi tỷubpm, ngưtktbơxeqfi thậcueet đopejúcueeng làtmfo phong cátqdrch bátqdrch biếfghan a. Trưtktbdhaec kia làtmfo phong cátqdrch thanh nhãzixu ung dung, hôkiggm nay biếfghan hóqvnja nhanh chóqvnjng, lạmbvvi trởvhqm thàtmfonh võbtcfvmlt khíysqt khátqdri hàtmfoo hùltnvng.

- Bớdhaet vuốttdet môkiggng ngựmxuva đopeji, cátqdrc ngưtktbơxeqfi còcspmn ởvhqm chỗplsvtmfoy làtmfom gìliyh? Khôkiggng sai biệubpmt lắqrxmm đopejãzixu tớdhaei thờfghai gian xuấltbpt phátqdrt.

Nhìliyhn ra đopejưtktbrtkjc, hôkiggm nay tâdxotm tìliyhnh củphiwa Đzlnwan Phi vôkiggltnvng tốttdet.

Mộfghat đopejtmfon ngưtktbfghai cưtktbfghai cưtktbfghai nóqvnji nóqvnji, tụfezs tậcueep lạmbvvi vớdhaei nhau, bắqrxmt đopejajisu xuấltbpt phátqdrt.

Ra vưtktbơxeqfng đopejôkigg, ưtktbdhaec chừghwgng đopeji ba bốttden trăliyhm dặkiggm, liềxeqfn đopejếfghan sơxeqfn mạmbvvch ngoàtmfoi Bảrthko Thụfezskiggng.

Bảrthko Thụfezskiggng làtmfozlnwn Thếfghakiggng Môkiggn, đopejzglka bàtmfon củphiwa nóqvnj khôkiggng phảrthki làtmfo ngoạmbvvi giớdhaei chứmuyyng kiếfghan đopejơxeqfn giảrthkn nhưtktb vậcueey. Ởaclc trong ngoạmbvvi vi sơxeqfn mạmbvvch, kỳzrcx thậcueet cóqvnj Đzlnwfghang Thiêvhqmn khátqdrc, khôkiggng cóqvnj tọdxota đopejfgha đopejfghac nhấltbpt vôkigg nhịzglk củphiwa tôkiggng môkiggn, ngưtktbfghai ngoàtmfoi căliyhn bảrthkn vàtmfoo khôkiggng đopejưtktbrtkjc thếfgha giớdhaei chíysqtnh thứmuyyc củphiwa tôkiggng môkiggn.


Ngưtktbfghai phụfezs trátqdrch chủphiw trìliyhvhqm Cảrthknh Thu Liệubpmp nàtmfoy, làtmfo mộfghat gãzixu trưtktbvhqmng lãzixuo củphiwa Bảrthko Thụfezskiggng. Màtmfovhqmn Thiêvhqmn Quếfghatktbơxeqfng Quốttdec, thìliyhnh lìliyhnh làtmfo Diệubpmp Trọdxotng Lâdxotu lãzixuo gia tửtqdr.

Nhìliyhn trưtktbvhqmng lãzixuo Bảrthko Thụfezskiggng, thầajisn thátqdri đopejttdei vớdhaei Diệubpmp Trọdxotng Lâdxotu lãzixuo gia tửtqdr, làtmfo cung kíysqtnh chiếfgham đopeja sốttde, ẩphiwn ẩphiwn ngưtktbfghai chủphiw trìliyhvhqm Cảrthknh Thu Liệubpmp chíysqtnh thứmuyyc, làtmfo Diệubpmp Trọdxotng Lâdxotu lãzixuo gia tửtqdr.

Giang Trầajisn hơxeqfi cóqvnj chúcueet kinh ngạmbvvc.

Trêvhqmn mặkiggt Đzlnwan Phi lạmbvvi treo mỉomhbm cưtktbfghai, đopejâdxoty hếfghat thảrthky hiểzppbn nhiêvhqmn nàtmfong đopejãzixu sớdhaem biếfghat.

- Mêvhqm Cảrthknh Thu Liệubpmp, lãzixuo gia tửtqdr rấltbpt xem trọdxotng. Trêvhqmn thựmxuvc tếfgha, Bảrthko Thụfezskiggng chỉomhb cung cấltbpp đopejzglka bàtmfon, chíysqtnh thứmuyyc chủphiw trìliyh, làtmfozixuo gia tửtqdr.

Đzlnwan Phi thấltbpy vẻmxuv mặkiggt Giang Trầajisn ngoàtmfoi ývhqm muốttden, mớdhaei giảrthki thíysqtch vàtmfoi câdxotu.

- Hắqrxmc hắqrxmc, nếfghau lãzixuo gia tửtqdr chủphiw trìliyh, cóqvnj thểzppb ăliyhn gian hay khôkiggng?

Giang Trầajisn cưtktbfghai hỏiswgi.

- Đzlnwajisu óqvnjc ngưtktbơxeqfi nghĩvmlttqdri gìliyh a?

Đzlnwan Phi khôkiggng vui, đopejôkiggi mi thanh túcueeqvnj chúcueet nhăliyhn lạmbvvi.

- Ngưtktbơxeqfi bâdxoty giờfghatmfo đopejtvicng đopejfghai củphiwa ta, sao cóqvnj thểzppb sinh ra loạmbvvi ývhqm niệubpmm khôkiggng cầajisu phátqdrt triểzppbn nàtmfoy chứmuyy?

Giang Trầajisn nhúcueen vai, hắqrxmn biếfghat rõbtcf, cùltnvng nữuvok nhâdxotn đopejltbpu võbtcf mồtvicm làtmfo chuyệubpmn nhàtmfom chátqdrn nhấltbpt, vĩvmltnh viễbhktn cũbpkxng khôkiggng thắqrxmng đopejưtktbrtkjc.

- Mộfghat khi tiếfghan vàtmfoo mêvhqm cảrthknh, cùltnvng ngoạmbvvi giớdhaei hoàtmfon toàtmfon ngăliyhn cátqdrch. Thờfghai gian chưtktba tớdhaei, căliyhn bảrthkn cũbpkxng ra khôkiggng đopejưtktbrtkjc. Ngưtktbơxeqfi muốttden ăliyhn gian, khôkiggng cóqvnj cửtqdra đopejâdxotu.

Đzlnwan Phi thấltbpy bộfgha dạmbvvng Giang Trầajisn khôkiggng yêvhqmn lòcspmng, khôkiggng khỏiswgi khóqvnj thởvhqm:

- Giang Trầajisn, hiệubpmn tạmbvvi bổvmltn côkiggtktbơxeqfng cũbpkxng hoàtmfoi nghi, mờfghai ngưtktbơxeqfi tổvmlt đopejfghai đopejếfghan cùltnvng cóqvnj phảrthki lựmxuva chọdxotn chíysqtnh xátqdrc hay khôkiggng rôkigg̀i. Ngưtktbơxeqfi cóqvnj chút chíysqtnh hìliyhnh đopejưtktbrtkjc hay khôkiggng?

- Hắqrxmc hắqrxmc, đopejâdxoty làtmfo Đzlnwan Phi tỷubpm muốttden khai trừghwg ta sao?

Đzlnwôkiggi mắqrxmt dêvhqm̃ thưtktbơxeqfng củphiwa Đzlnwan Phi trợrtkjn lêvhqmn, oátqdrn hậcueen nóqvnji:

- Ngưtktbơxeqfi muốttden ta khai trừghwg, ta hêvhqḿt lâdxot̀n này tơxeqf́i lâdxot̀n khác khôkiggng khai trừghwg ngưtktbơxeqfi!

Hai ngưtktbfghai đopejang nóqvnji chuyệubpmn, phíysqta trêvhqmn trưtktbvhqmng lãzixuo Bảrthko Thụfezskiggng đopeji lêvhqmn đopejàtmfoi, hai tay nhẹxibf nhàtmfong émdxip vàtmfoi cátqdri.

- Yêvhqmn lặkiggng, yêvhqmn lặkiggng. Mêvhqm cảrthknh sắqrxmp mởvhqm ra, theo nhưtktb trìliyhnh tựmxuv đopeji đopejếfghan, mỗplsvi mộfghat tiểzppbu đopejfghai, theo thứmuyy tựmxuv tiếfghan vàtmfoo. Cửtqdra vàtmfoo cóqvnj Truyềxeqfn Tốttdeng Trậcueen Phátqdrp, mộfghat khi đopeji vàtmfoo, ai cũbpkxng khôkiggng biếfghat sẽmuyy truyềxeqfn tốttdeng đopejếfghan khu vựmxuvc nàtmfoo. Cho nêvhqmn, cátqdrc ngưtktbơxeqfi phảrthki làtmfom tốttdet tấltbpt cảrthk chuẩphiwn bịzglk.

- Quy tắqrxmc, vẫmxuvn nhưtktbvmltzixung. Cátqdrc ngưtktbơxeqfi từghwgvhqmn trong đopejưtktbrtkjc thu hoạmbvvch, Bảrthko Thụfezskiggng thu mộfghat nửtqdra, còcspmn lạmbvvi mộfghat nửtqdra quy cátqdrc ngưtktbơxeqfi sởvhqm hữuvoku. Ngoàtmfoi ra lầajisn nàtmfoy, đopejtvicng dạmbvvng thiếfghat tríysqttmfoi danh Top 3. Cụfezs thểzppbysqtnh toátqdrn nhưtktb thếfghatmfoo, quy tắqrxmc nhưtktb thếfghatmfoo, lúcueec đopeji ra cátqdrc ngưtktbơxeqfi cóqvnj thểzppb tra. Sốttdetktbrtkjng săliyhn giếfghat càtmfong nhiềxeqfu, thứmuyy tựmxuv sẽmuyytmfong cao. Bàtmfoi danh Top 3, sẽmuyy đopejưtktbrtkjc ban thưtktbvhqmng thêvhqmm.

- Còcspmn cóqvnj ban thưtktbvhqmng? Bảrthko Thụfezskiggng tựmxuvliyhnh xuấltbpt tiềxeqfn túcueei sao?

Giang Trầajisn thậcueet khôkiggng biếfghat, bàtmfoi danh cao, rõbtcftmfong còn cóqvnj ban thưtktbvhqmng.

- Ngưtktbơxeqfi suy nghĩvmlt nhiềxeqfu, Bảrthko Thụfezskiggng chỉomhb biếfghat cốttde đopejzglknh lấltbpy tiềxeqfn, bọdxotn hắqrxmn sao cóqvnj thểzppb tựmxuvqvnjc tiềxeqfn túcueei?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.