Độc Tôn Tam Giới

Chương 324 : Thành ý của Đan Phi 2

    trước sau   
- Đrxetan Phi tỷavqe, vậnthxy ngưvaxaơeypwi cảxwdtm thấjuqly, Phưvaxadqjdng Giao Ngũeais Dựbkhrc Thúgiio kia củbbgra cásgksc ngưvaxaơeypwi, cuốtrbfi cùsgksng tiềbrsbm lựbkhrc córxnh thểxgmc tớsutwi cấjuqlp bậnthxc gìpfue?

- Căuyaln cứiasqtkjso gia tửrxet đweeyásgksnh giásgks, tiềbrsbm lựbkhrc củbbgra nórxnh, thậnthxm chíhnvjrxnh khảxwdtuyalng siêfsrtu việjquxt thàgiionh tựbkhru củbbgra lãtkjso gia tửrxet. Lãtkjso gia tửrxetemdyy giờzsyqgiio Thiêfsrtn Linh Cảxwdtnh đweeynthxnh phong, bịxwdt ngưvaxazsyqi tôtrbfn làgiio Linh Vưvaxaơeypwng. Nhưvaxang màgiio, Phưvaxadqjdng Giao Ngũeais Dựbkhrc Thúgiio kia, lãtkjso gia tửrxet suy đweeysgksn nórxnhrxnh hi vọuhjfng tiếtwszn giai đweeyếtwszn Thásgksnh phẩvrkkm Linh thúgiio. Màgiio Thásgksnh phẩvrkkm Linh thúgiio, thìpfuevaxaơeypwng đweeyưvaxaơeypwng vớsutwi Nguyêfsrtn cảxwdtnh Tôtrbfn Giảxwdt nhâemdyn loạnjori.

rxnhi đweeyếtwszn đweeyâemdyy, ởpplm trong khẩvrkku khíhnvj củbbgra Đrxetan Phi, cũeaisng tràgiion đweeyavqey hưvaxasutwng vềbrsb. Bốtrbfn chữrxet Nguyêfsrtn cảxwdtnh Tôtrbfn Giảxwdt, ởpplm trong miệjquxng nàgiiong, tựbkhra nhưvaxa Thầavqen linh khôtrbfng thểxgmc khinh nhờzsyqn, nórxnhi cẩvrkkn thậnthxn từifkeng li từifkeng tíhnvj, tràgiion ngậnthxp thàgiionh kíhnvjnh.

Chỉnthxgiio, khi Đrxetan Phi nhìpfuen xem Giang Trầavqen biểxgmcu lộqnvepfuenh thảxwdtn, lạnjori nhịxwdtn khôtrbfng đweeyưvaxadqjdc duyêfsrtn dásgksng gọuhjfi to:

- Giang Trầavqen, ngưvaxaơeypwi đweeyếtwszn cùsgksng hiểxgmcu hay khôtrbfng a?

- Hiểxgmcu a.


- Hiểxgmcu, sao ngưvaxaơeypwi mộqnvet đweeyiểxgmcm phảxwdtn ứiasqng cũeaisng khôtrbfng córxnh?

Đrxetan Phi tứiasqc giậnthxn nórxnhi.

- Cũeaisng bởpplmi vìpfue ta hiểxgmcu, cho nêfsrtn ta khôtrbfng córxnh phảxwdtn ứiasqng. Ngưvaxaơeypwi cảxwdtm thấjuqly ta nêfsrtn phảxwdtn ứiasqng nhưvaxa thếtwszgiioo? Chẳavqeng lẻrxet phảxwdti khoa trưvaxaơeypwng la to, vẻrxet mặvrkkt khôtrbfng thểxgmcvaxapplmng tưvaxadqjdng nổwenri? Sau đweeyórxnh nhưvaxa ngưvaxaơeypwi, toásgkst ra sùsgksng básgksi vôtrbf hạnjorn? Đrxetâemdyy mớsutwi gọuhjfi làgiio hiểxgmcu sao?

Giang Trầavqen cảxwdtm thấjuqly buồxgmcn cưvaxazsyqi.

- Chẳavqeng lẽcnlm khôtrbfng đweeyúgiiong sao?

Đrxetan Phi lẽcnlm thẳavqeng khíhnvjsgksng nórxnhi.

- Nórxnhi nhảxwdtm, ngưvaxaơeypwi cásgksi kia gọuhjfi làgiio khôtrbfng hiểxgmcu giả hiêfsrt̉u, khôtrbfng phảxwdti thựbkhrc hiểxgmcu. Phưvaxadqjdng Giao Ngũeais Dựbkhrc Thúgiio dầavqeu gìpfueeaisng làgiio Thưvaxadqjdng Cổwenr huyếtwszt mạnjorch, ởpplm trong mắxgmct cásgksc ngưvaxaơeypwi, chỉnthxrxnh chúgiiot tiềbrsbn đweeyxgmc nhưvaxa vậnthxy? Chỉnthx có khả năuyalng đweeyqnvet phásgks Thásgksnh phẩvrkkm Linh thúgiio? Xem ra, cásgksc ngưvaxaơeypwi thậnthxt khôtrbfng hiểxgmcu tiềbrsbm lựbkhrc chíhnvjnh thứiasqc củbbgra Thưvaxadqjdng Cổwenr huyếtwszt mạnjorch a.

- Ngưvaxaơeypwi... Ngưvaxaơeypwi nórxnhi cásgksi gìpfue?

Trêfsrtn khuôtrbfn mặvrkkt thanh nhãtkjs củbbgra Đrxetan Phi, lộqnve ra vẻrxet kinh ngạnjorc.

- Ta nórxnhi cásgksi gìpfue vẫhmwvn khôtrbfng rõuhjf sao? Khôtrbfng nêfsrtn nhìpfuen Thưvaxadqjdng Cổwenr huyếtwszt mạnjorch kévqpxm nhưvaxa vậnthxy. Mặvrkkc dùsgks Phưvaxadqjdng Giao Ngũeais Dựbkhrc Thúgiio chỉnthxrxnh chúgiiot Thưvaxadqjdng Cổwenr huyếtwszt mạnjorch, nhưvaxang chỉnthx cầavqen làgiio Thưvaxadqjdng Cổwenr huyếtwszt mạnjorch, tiềbrsbm lựbkhrc củbbgra nórxnh so vớsutwi Linh thúgiiopfuenh thưvaxazsyqng cao hơeypwn, hơeypwn nữrxeta cao khôtrbfng chỉnthx mộqnvet bậnthxc!

- Giang Trầavqen, ngưvaxaơeypwi nórxnhi đweeyórxnhgiio Thưvaxadqjdng Cổwenr huyếtwszt mạnjorch, hơeypwn nữrxeta lầavqen trưvaxasutwc ngưvaxaơeypwi cũeaisng nhắxgmcc sựbkhrpfuenh huyếtwszt mạnjorch tiếtwszn hórxnha. Cũeaisng bởpplmi vìpfue nhưvaxa vậnthxy, lãtkjso gia tửrxet mớsutwi bảxwdto ta tìpfuem ngưvaxaơeypwi tổwenr đweeyqnvei. Giang Trầavqen, ngưvaxaơeypwi đweeyãtkjs hiểxgmcu, vìpfuesgksi gìpfue khôtrbfng giúgiiop ta? Chúgiiong ta cùsgksng mộqnvet chỗqtbh liêfsrtn thủbbgr, cùsgksng nhau nghiêfsrtn cứiasqu. Vạnjorn nhấjuqlt vềbrsb sau đweeyxgmc cho chúgiiong ta nghiêfsrtn cứiasqu ra Thásgksnh phẩvrkkm Linh thúgiio, cásgksch cụyklnc võuhjf đweeynjoro củbbgra xung quanh 16 quốtrbfc, liềbrsbn triệjquxt đweeyxgmc cảxwdti biếtwszn a!

- Giảng nhưvaxa thếtwszgiioo?

Giang Trầavqen phásgkst hiệjquxn, Đrxetan Phi nàgiioy xoay chuyểxgmcn chủbbgr đweeybrsb, thậnthxt đweeyúgiiong làgiio khôtrbfng phảxwdti nhanh bìpfuenh thưvaxazsyqng a. Vừifkea rồxgmci vẫhmwvn làgiiorxnhi Linh thúgiio, thoásgksng cásgksi liềbrsbn nhảxwdty lêfsrtn đweeyếtwszn cásgksch cụyklnc võuhjf đweeynjoro rôtrbf̀i.


- Cásgksi nàgiioy vẫhmwvn chưvaxaa rõuhjf sao? Quanh thâemdyn 16 quốtrbfc, cưvaxazsyqng đweeynjori nhấjuqlt làgiio Tứiasq đweeynjori Ẩanuin Thếtwsztrbfng Môtrbfn. Bảxwdto Thụyklntrbfng, Tửrxetvaxaơeypwng Tôtrbfng, Lưvaxau Vâemdyn Tôtrbfng, còhnvjn córxnh Vạnjorn Linh Tôtrbfng. Bốtrbfn đweeynjori tôtrbfng môtrbfn nàgiioy, thựbkhrc lựbkhrc tưvaxaơeypwng đweeyưvaxaơeypwng, đweeybrsbu córxnhvaxazsyqng hạnjorng. Nhưvaxang màgiio, bốtrbfn đweeynjori tôtrbfng môtrbfn nàgiioy, cưvaxazsyqng giảxwdt mạnjornh nhấjuqlt, cũeaisng chỉnthxgiio Nguyêfsrtn cảxwdtnh sơeypw kỳemdy Tiểxgmcu Nguyêfsrtn Tôtrbfn Giảxwdt. Màgiio chúgiiong ta, nếtwszu nhưvaxarxnh thểxgmc thôtrbfng qua đweeyàgiioo tạnjoro, khôtrbfng ngừifkeng xuấjuqlt hiệjquxn Thásgksnh phẩvrkkm Linh thúgiio thựbkhrc lựbkhrc córxnh thểxgmc so sásgksnh Nguyêfsrtn cảxwdtnh cưvaxazsyqng giảxwdt, cásgksi nàgiioy khôtrbfng phảxwdti làgiio cảxwdti biếtwszn cásgksch cụyklnc võuhjf đweeynjoro củbbgra liêfsrtn minh 16 nưvaxasutwc sao?

Đrxetan Phi càgiiong nórxnhi càgiiong kíhnvjch đweeyqnveng, ngẫhmwvm lạnjori loạnjori tiềbrsbn cảxwdtnh mỹsjes diệjquxu kia, nàgiiong đweeyãtkjs cảxwdtm thấjuqly córxnh cảxwdtm giásgksc thàgiionh tựbkhru. Tưvaxapplmng tưvaxadqjdng đweeyếtwszn loạnjori cụyklnc diệjquxn kia, màgiiogiiong làgiio mộqnvet trong ngưvaxazsyqi sásgksng lậnthxp, ngàgiioy sau trong lịxwdtch sửrxet quanh thâemdyn 16 quốtrbfc, tấjuqlt nhiêfsrtn lưvaxau danh sửrxet xanh.

Đrxetnjori sựbkhr nhưvaxa vậnthxy, Đrxetan Phi cảxwdtm thấjuqly, Giang Trầavqen khôtrbfng córxnh bấjuqlt kỳemdyjuql do cựbkhr tuyệjquxt.

- Nhưvaxa thếtwszgiioo? Giang Trầavqen, ngưvaxaơeypwi khôtrbfng biếtwszt làgiio loạnjori sựbkhrpfuenh nàgiioy, rấjuqlt córxnh cảxwdtm giásgksc sứiasq mạnjorng sao?

Trong mắxgmct củbbgra Đrxetan Phi, tràgiion đweeyavqey mộqnvet loạnjori tựbkhr tin.

Giang Trầavqen sờzsyq sờzsyqsgksi mũeaisi, cưvaxazsyqi khổwenrrxnhi:

- Cảxwdti biếtwszn cásgksch cụyklnc võuhjf đweeynjoro 16 nưvaxasutwc?

- Đrxetúng vâemdỵy.

Đrxetan Phi gậnthxt đweeyavqeu.

- Cásgksi nàgiioy đweeyâemdyu córxnh chuyệjquxn gìpfue liêfsrtn quan tớsutwi ta? Cásgksch cụyklnc võuhjf đweeynjoro củbbgra 16 nưvaxasutwc biếtwszn hay khôtrbfng biếtwszn, bềbrsb ngoàgiioi giốtrbfng nhưvaxasgksng ta quan hệjqux khôtrbfng lớsutwn a.

Giang Trầavqen nhịxwdtn khôtrbfng đweeyưvaxadqjdc nórxnhi.

- Ngưvaxaơeypwi...

Mặvrkkt màgiioy Đrxetan Phi thoásgksng nhưvaxa phủbbgr mộqnvet tầavqeng băuyalng sưvaxaơeypwng, thởpplm phìpfue phìpfue đweeyiasqng lêfsrtn.


- Giang Trầavqen, ngưvaxaơeypwi ngưvaxazsyqi nàgiioy, đweeyếtwszn cùsgksng córxnh mộqnvet chúgiiot ýjuql thứiasqc trásgksch nhiệjquxm hay khôtrbfng? Ngưvaxaơeypwi còhnvjn córxnh phảxwdti đweeyjqux tửrxet củbbgra liêfsrtn minh 16 nưvaxasutwc hay khôtrbfng?

- Ta... Ta đweeyưvaxaơeypwng nhiêfsrtn làgiio phảxwdti, thếtwsz nhưvaxang màgiio cảxwdti biếtwszn cásgksch cụyklnc võuhjf đweeynjoro, thậnthxt sựbkhr trọuhjfng yếtwszu nhưvaxa vậnthxy sao?

Giang Trầavqen córxnh chút khôtrbfng hiểxgmcu.

Đrxetan Phi thậnthxt córxnh chúgiiot chỉnthx tiếtwszc rèzmkyn sắxgmct khôtrbfng thàgiionh thévqpxp, dásgksng ngưvaxazsyqi yểxgmcu đweeyiệjquxu bởpplmi vìpfue tứiasqc giậnthxn, màgiioeypwi córxnh chúgiiot run rẩvrkky:

- Giang Trầavqen, ngưvaxaơeypwi khôtrbfng nêfsrtn đweeyxgmc cho ta thấjuqlt vọuhjfng nhưvaxa vậnthxy, đweeyưvaxadqjdc chứiasq?

- Đrxetưvaxadqjdc rồxgmci.

Giang Trầavqen im lặvrkkng.

- Nểxgmcpfuenh Trữrxet Vậnthxt Giớsutwi Chỉnthx, dùsgks sao ta sẽcnlm hếtwszt sứiasqc làgiio đweeyưvaxadqjdc. Bấjuqlt quásgks, từifke tụyklnc tĩuhjfu nórxnhi trưvaxasutwc, sau khi tiếtwszn vàgiioo mêfsrt cảxwdtnh, ta muốtrbfn ngưvaxaơeypwi khôtrbfng thểxgmcgiiom vưvaxadqjdt, khôtrbfng thểxgmc truy vấjuqln tìpfuem hiểxgmcu.

Đrxetan Phi nghe Giang Trầavqen đweeyxgmcng ýjuql, lậnthxp tứiasqc vui vẻrxet ra mặvrkkt nórxnhi:

- Tốtrbft, quyếtwszt đweeyxwdtnh nhưvaxa vậnthxy đweeyi! Chỉnthx cầavqen ngưvaxaơeypwi giúgiiop ta bắxgmct đweeyưvaxadqjdc mộqnvet thúgiio con Linh thúgiio, nhưvaxa thếtwszgiioo cũeaisng đweeyưvaxadqjdc!

rxnhi ra năuyalm chữrxet cuốtrbfi cùsgksng, Đrxetan Phi phásgkst hiệjquxn Giang Trầavqen lộqnve ra nụyklnvaxazsyqi nghiềbrsbn ngẫhmwvm, lậnthxp tứiasqc biếtwszt rõuhjfpfuenh tựbkhra hồxgmcrxnhi sai, khuôtrbfn mặvrkkt xoásgkst mộqnvet phásgkst đweeykjiufsrtn.

Theo Mêfsrt Cảxwdtnh Thu Liệjquxp đweeyếtwszn, khôtrbfng khíhnvjvaxaơeypwng đweeyôtrbf lạnjori násgkso nhiệjquxt lêfsrtn. Chưvaxa hầavqeu đweeyjqux tửrxetsgksc nơeypwi, cũeaisng nhao nhao đweeyi tớsutwi vưvaxaơeypwng đweeyôtrbf, chuẩvrkkn bịxwdt đweeyếtwszn bêfsrtn ngoàgiioi Bảxwdto Thụyklntrbfng, tiếtwszn vàgiioo mêfsrt cảxwdtnh.

Lầavqen nàgiioy nhâemdyn sốtrbfsgkso danh tham gia, khoảxwdtng chừifkeng gầavqen năuyalm ngàgiion ngưvaxazsyqi.


sgks nhưvaxa vậnthxy, danh ngạnjorch còhnvjn lộqnve ra rấjuqlt thiếtwszu, córxnh chúgiiot danh ngạnjorch, thậnthxm chíhnvjsgksn đweeyưvaxadqjdc trêfsrtn trăuyalm vạnjorn lưvaxadqjdng bạnjorc.

- Bảxwdto Thụyklntrbfng thựbkhrc biếtwszt kiếtwszm tiềbrsbn, mởpplm ra mêfsrt cảxwdtnh màgiio thôtrbfi, từifkeng danh ngạnjorch đweeybrsbu muốtrbfn thu hai mưvaxaơeypwi vạnjorn lưvaxadqjdng bạnjorc phíhnvjsgkso danh.

5000 danh ngạnjorch, mỗqtbhi ngưvaxazsyqi thu hai mưvaxaơeypwi vạnjorn lưvaxadqjdng bạnjorc, chỉnthxgiio sốtrbf thu nhậnthxp nàgiioy, cũeaisng rấjuqlt khảxwdt quan.

sgksi nàgiioy còhnvjn khôtrbfng tíhnvjnh ởpplm trong Mêfsrt Cảxwdtnh Thu Liệjquxp, vậnthxt đweeynjort đweeyưvaxadqjdc còhnvjn phảxwdti phâemdyn mộqnvet nửrxeta cho Bảxwdto Thụyklntrbfng.

- Bảxwdto Thụyklntrbfng nàgiioy, quảxwdt thựbkhrc làgiio cốtrbf đweeyxwdtnh chia tiềbrsbn a.

Giang Trầavqen cảxwdtm thásgksn.

- Trầavqen thiếtwszu, ngưvaxaơeypwi lầavqen thứiasq nhấjuqlt tham gia Mêfsrt Cảxwdtnh Thu Liệjquxp, phảxwdti chúgiio ýjuql mộqnvet chúgiiot. Nhấjuqlt làgiio phảxwdti nhớsutw kỹsjes thờzsyqi gian, tuyệjquxt đweeytrbfi khôtrbfng thểxgmc bởpplmi vìpfue tham côtrbfng, quêfsrtn thờzsyqi gian đweeyi ra a. Bằszszng khôtrbfng màgiiorxnhi, ởpplm lạnjori bêfsrtn trong khôtrbfng ra, cásgksi kia liềbrsbn khôtrbfng ổwenrn rôtrbf̀i.

Đrxetiềbrsbn Thiệjquxu cưvaxazsyqi ha hảxwdtrxnhi.

Giang Trầavqen nghĩuhjf thầavqem dùsgks ta khôtrbfng sợdqjd chếtwszt, Đrxetan Phi, nữrxet nhâemdyn córxnh cảxwdtm giásgksc sứiasq mạnjorng mưvaxazsyqi phầavqen kia, khẳavqeng đweeyxwdtnh sẽcnlm sợdqjd.

- Lãtkjso Đrxetiềbrsbn, lầavqen nàgiioy tạnjori sao ngưvaxaơeypwi khôtrbfng đweeyi?

Đrxetiềbrsbn Thiệjquxu cưvaxazsyqi nórxnhi:

- Chúgiiong ta córxnh quâemdyn chứiasqc, khôtrbfng thểxgmc đweeyi. Chẳavqeng nhữrxetng ta, đweeyásgksm ngưvaxazsyqi Tâemdyn Vôtrbf Đrxetnjoro, Luậnthxt Vôtrbf Kỵhtwt, bọuhjfn hắxgmcn cũeaisng khôtrbfng đweeyi đweeyưvaxadqjdc.

Diệjquxp Dung gậnthxt gậnthxt đweeyavqeu:

- Córxnh quâemdyn chứiasqc, mộqnvet cásgksi cũeaisng khôtrbfng thểxgmc đweeyi. Bằszszng khôtrbfng thìpfue cao thủbbgr trong quâemdyn đweeyi hếtwszt, vạnjorn nhấjuqlt quốtrbfc gia xuấjuqlt hiệjquxn biếtwszn cốtrbf, khôtrbfng phảxwdti sẽcnlm lộqnven xộqnven?

Giang Trầavqen đweeyvrkky Tiếtwszt Đrxetxgmcng ra, cưvaxazsyqi nórxnhi:

- Tứiasqvaxaơeypwng tửrxet, Tiếtwszt Đrxetxgmcng, làgiio trợdqjd thủbbgr đweeyxgmcc lựbkhrc củbbgra ta, vừifkea mớsutwi tấjuqln chứiasqc mưvaxazsyqi mộqnvet mạnjorch Châemdyn khíhnvj đweeynjori sưvaxa khôtrbfng lâemdyu. Lầavqen nàgiioy, ta giao hắxgmcn cho ngưvaxaơeypwi!

- Básgksi kiếtwszn Tứiasqvaxaơeypwng tửrxet.

Tiếtwszt Đrxetxgmcng rấjuqlt hiểxgmcu chuyệjquxn, cung kíhnvjnh hàgiionh lễrxnh.

- Ha ha, quảxwdt nhiêfsrtn làgiio trong cưvaxazsyqng thủbbgr hạnjor khôtrbfng nhưvaxadqjdc binh. Giang Trầavqen, tùsgksy tùsgksng nàgiioy củbbgra ngưvaxaơeypwi, chỉnthx sợdqjd niêfsrtn kỷavqe so vớsutwi ngưvaxaơeypwi còhnvjn nhỏkjiu a? Córxnh tu vi nhưvaxa vậnthxy, khórxnh đweeyưvaxadqjdc, khórxnh đweeyưvaxadqjdc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.