Độc Tôn Tam Giới

Chương 323 : Thành ý của Đan Phi 1

    trước sau   
Đtggqan Phi giưabffơcelyng tay lêqmtin, lòcdning bàgrpun tay quátcvmn mộghvot cátcvmi, trong tay nhiềcxkau ra mộghvot chiêqmtíc nhâbgxãn phong cátcvmch cổydlcabffa:

- Đtggqâbgxay làgrpu mộghvot chiếrhgwc nhẫtqwtn trữinuh vậkeomt, títlhwnh toátcvmn làgrpu tiềcxkan thùadrs lao củqkyoa ta, đnthepcfp bớghyjt tiểpcfpu tửbgxa ngưabffơcelyi suốyocht ngàgrpuy lảmapvi nhảmapvi, giốyochng nhưabffadrsng bổydlcn côeogpabffơcelyng tổydlc đntheghvoi, ngưabffơcelyi rấffsrt khôeogpng vui. Hiệihuin tạgrpui, cónzgx thểpcfp chặydlcn miệihuing củqkyoa ngưabffơcelyi a?

Trữinuh Vậkeomt Giớghyji Chỉtqwt?

Giang Trầndcun đnthei tớghyji nơcelyi nàgrpuy, vộghvoi vộghvoi vàgrpung vàgrpung, thậkeomt đntheúphipng làgrpu khôeogpng cónzgx thờzxlfi gian đnthei câbgxan nhắadrsc nhữinuhng đnthegrpuo cụtoas trữinuh vậkeomt, thấffsry Đtggqan Phi bỗphipng nhiêqmtin lấffsry ra loạgrpui vậkeomt nàgrpuy, mớghyji nhớghyj tớghyji, trêqmtin thếrhgw gian còcdnin cónzgx Trữinuh Vậkeomt Giớghyji Chỉtqwt a.

tcvmi Trữinuh Vậkeomt Giớghyji Chỉtqwtgrpuy, hoàgrpun toàgrpun chítlhwnh xátcvmc làgrpu đnthexlms tốyocht. Đtggqan Phi bắadrsn ra, Giang Trầndcun tiếrhgwp đntheưabffpfluc, khôeogpng chúphipt khátcvmch khítlhw thu lấffsry.

Kiếrhgwp trưabffghyjc hắadrsn chơcelyi thứsjypgrpuy, cónzgx thểpcfpnzgxi làgrpuhzaonh thưabffzxlfng nhưabff ăpgimn cơcelym. Loạgrpui Trữinuh Vậkeomt Giớghyji Chỉtqwtcely cấffsrp thôeogptcvmp nàgrpuy, tựcxka nhiêqmtin khôeogpng làgrpum khónzgx đntheưabffpfluc hắadrsn.


Loay hoay thoátcvmng mộghvot phátcvmt, nhìhzaon nhìhzaon, khôeogpng gian trữinuh vậkeomt khôeogpng títlhwnh lớghyjn, nhưabffng màgrpu đnthendcuy đntheqkyoadrsng.

- Xúphip tiểpcfpu tửbgxa, màgrpuy dạgrpun mặydlct dàgrpuy thu, mộghvot câbgxau cátcvmm ơcelyn cũqmting khôeogpng cónzgx?

Đtggqan Phi thấffsry Giang Trầndcun vâbgxạy mà vôeogp sựcxka tựcxka thôeogpng, chơcelyi Trữinuh Vậkeomt Giớghyji Chỉtqwt rấffsrt quen tay, cũqmting hơcelyi cónzgx chúphipt giậkeomt mìhzaonh.

Giang Trầndcun cưabffzxlfi hắadrsc hắadrsc nónzgxi:

- Ngưabffơcelyi khôeogpng phảmapvi nónzgxi, đntheâbgxay làgrpu tiềcxkan thùadrs lao sao. Nếrhgwu làgrpu tiềcxkan thùadrs lao, liềcxkan khôeogpng phảmapvi lễpvcb vậkeomt, còcdnin phảmapvi cảmapvm tạgrpu sao?

- Nam nhâbgxan cátcvmc ngưabffơcelyi đnthecxkau khôeogpng biếrhgwt xấffsru hổydlc nhưabff vậkeomy sao?

Đtggqan Phi cónzgx chúphipt im lặydlcng.

- Ngưabffzxlfi khátcvmc ta khôeogpng rõydlc lắadrsm, nhưabffng ta lạgrpui rấffsrt muốyochn mặydlct. Đtggqan Phi tỷgwwo, ta nghe nónzgxi, trưabffghyjc kia ngưabffơcelyi tham gia Mêqmti Cảmapvnh Thu Liệihuip, đnthecxkau làgrpu đntheơcelyn thưabffơcelyng đntheghvoc mãdvlx, lúphipc nàgrpuy sao tổydlc đntheghvoi a?

Đtggqan Phi liếrhgwc nhìhzaon Giang Trầndcun:

- Cónzgx phảmapvi muốyochn nónzgxi ngưabffơcelyi mịsjyp lựcxkac vôeogpadrsng hay khôeogpng?

- Hắadrsc hắadrsc, chẳcelyng lẽrhgw khôeogpng phảmapvi sao?

Giang Trầndcun vui tưabffơcelyi hớghyjn hởadrsnzgxi.

- Đtggqndcung xúphip mỹydlc nữinuha. Trong mắadrst ta, nam nhâbgxan cátcvmc ngưabffơcelyi đnthecxkau làgrpu mộghvot bộghvo đnthesjypc hạgrpunh. Đtggqưabffpfluc rồxlmsi, ta khôeogpng cónzgx thờzxlfi gian ba hoa vớghyji ngưabffơcelyi, đntheãdvlx muốyochn tổydlc đntheghvoi hợpflup tátcvmc, cónzgx mộghvot sốyoch việihuic, ta cũqmting khôeogpng muốyochn dấffsru diếrhgwm ngưabffơcelyi.


- Muốyochn vàgrpuo chítlhwnh đnthecxka sao?

Giang Trầndcun nhưabffqmti khôeogpng cónzgx tim khôeogpng cónzgx phổydlci.

- Giang Trầndcun, ngưabffơcelyi nghiêqmtim túphipc mộghvot chúphipt sẽrhgw chếrhgwt sao?

Giữinuha lôeogpng màgrpuy diễpvcbm lệihui củqkyoa Đtggqan Phi nhảmapvy lêqmtin.

- Lầndcun nàgrpuy ta tham gia Mêqmti Cảmapvnh Thu Liệihuip, chỉtqwtnzgx mộghvot mụtoasc tiêqmtiu, làgrpu bắadrst mộghvot con ấffsru thúphip Tiêqmtin cảmapvnh Linh thúphip.

- Linh thúphipffsru thúphip?

Giang Trầndcun hơcelyi cónzgx chúphipt kinh ngạgrpuc.

- Cónzgx thuyếrhgwt phátcvmp đntheydlcc thùadrshzao khôeogpng?

- Âjhmcn, cátcvmi nàgrpuy rấffsrt trọhzaong yếrhgwu.

Khuôeogpn mặydlct ôeogpn ngọhzaoc củqkyoa Đtggqan Phi, lộghvo ra thầndcun sắadrsc phi thưabffzxlfng ngưabffng trọhzaong.

- Ta hai lầndcun trưabffghyjc, đnthecxkau thấffsrt bạgrpui. Lúphipc nàgrpuy đntheâbgxay, nhấffsrt đnthesjypnh phảmapvi thàgrpunh côeogpng.

- Vìhzaotcvmi gìhzao?

Tuy ấffsru thúphip Linh thúphip rấffsrt trâbgxan quýjgpw, nhưabffng cũqmting khôeogpng đntheếrhgwn mứsjypc nhấffsrt đnthesjypnh phảmapvi thàgrpunh côeogpng a? Hơcelyn nữinuha, mộghvot đnthendcuu ấffsru thúphip Linh thúphip, tuy trâbgxan quýjgpw, nhưabffng cũqmting khôeogpng cầndcun phảmapvi vàgrpuo mêqmti cảmapvnh, mớghyji cónzgx thểpcfphzaom đntheưabffpfluc a?


Đtggqôeogpi túphip mụtoasc củqkyoa Đtggqan Phi, dừndcung ởadrs trêqmtin mặydlct Giang Trầndcun:

- Giang Trầndcun, hôeogpm nay, ngưabffơcelyi tuyệihuit khôeogpng thêqmtỉ tiếrhgwt lộghvo ra ngoàgrpui nửbgxaa chữinuh, hiểpcfpu chưabffa?

- Vậkeomy ngưabffơcelyi vẫtqwtn làgrpu đnthendcung nónzgxi a.

- Giang Trầndcun!

Đtggqan Phi cónzgx chúphipt tứsjypc giậkeomn.

- Ngưabffơcelyi khôeogpng thểpcfp cho ra chúphipt đnthemapvm đntheưabffơcelyng củqkyoa nam nhâbgxan sao!

Giang Trầndcun cưabffzxlfi cưabffzxlfi:

- Cátcvmi gìhzaoqmtin nónzgxi, cátcvmi gìhzao khôeogpng nêqmtin nónzgxi, chẳcelyng lẽrhgw ta khôeogpng cónzgx đntheúphipng mựcxkac sao? Ngưabffơcelyi cầndcun gìhzao phảmapvi cưabffzxlfng đntheiệihuiu thoátcvmng mộghvot phátcvmt?

- Đtggqưabffpfluc rồxlmsi.

Bờzxlfeogpi Đtggqan Phi giậkeomt giậkeomt.

- Títlhwnh toátcvmn ta sai a. Thúphip con Linh thúphipgrpuy, ngưabffơcelyi nhấffsrt đnthesjypnh cảmapvm thấffsry, ởadrsqmtin ngoàgrpui cũqmting cónzgx thểpcfp bắadrst, cầndcun gìhzao đnthei mêqmti cảmapvnh bắadrst, rõydlcgrpung làgrpu vẽrhgw vờzxlfi cho thêqmtim chuyệihuin, đntheúphipng khôeogpng?

- Chẳcelyng lẽrhgw khôeogpng phảmapvi?

Giang Trầndcun hoàgrpun toàgrpun chítlhwnh xátcvmc cho làgrpu nhưabff vậkeomy.


- Nếrhgwu nhưabff chỉtqwtgrpu nuôeogpi chơcelyi, xátcvmc thựcxkac khôeogpng cónzgxhzao khátcvmc nhau. Nhưabffng màgrpu, thúphip con Linh thúphipgrpuy bấffsrt đnthexlmsng, làgrpudvlxo gia tửbgxaadrsng đnthepcfp nghiêqmtin cứsjypu.

- Nghiêqmtin cứsjypu?

Giang Trầndcun buồxlmsn bựcxkac, Linh thúphipgrpuy cónzgxtcvmi gìhzao phảmapvi nghiêqmtin cứsjypu sao?

- Đtggqúphipng vậkeomy, nghiêqmtin cứsjypu. Hơcelyn nữinuha, lãdvlxo gia tửbgxa đntheãdvlxnzgx chúphipt gặydlct hátcvmi. Chỉtqwtgrpu, việihuic nàgrpuy quan hệihui trọhzaong đnthegrpui, lãdvlxo gia tửbgxa mộghvot mựcxkac khôeogpng cónzgxeogpng bốyoch ra.

- Đtggqếrhgwn cùadrsng làgrpu chuyệihuin gìhzao xảmapvy ra a! Ngưabffơcelyi khôeogpng thểpcfp mộghvot hơcelyi nónzgxi xong sao?

- Nghiêqmtin cứsjypu cho thấffsry, thúphip con Linh thúphipadrs ngoạgrpui giớghyji chúphipng ta, mặydlcc dùadrs sinh ra làgrpu Linh phẩurubm Linh thúphip, đntheếrhgwn trưabffadrsng thàgrpunh, trêqmtin cơcely bảmapvn cũqmting làgrpu Linh phẩurubm, tiềcxkam lựcxkac tiếrhgwn hónzgxa khôeogpng lớghyjn. Mặydlcc dùadrs trêqmtin thựcxkac lựcxkac cónzgxpgimng lêqmtin, nhưabffng trong huyếrhgwt mạgrpuch, lạgrpui khôeogpng cónzgx quátcvm nhiềcxkau tiếrhgwn hónzgxa. Màgrpuqmti cảmapvnh đnthegrput đntheưabffpfluc Linh thúphip, lạgrpui bấffsrt đnthexlmsng. Thựcxkac lựcxkac củqkyoa bọhzaon nónzgxpgimng lêqmtin rấffsrt nhanh, hơcelyn nữinuha huyếrhgwt mạgrpuch củqkyoa bọhzaon nónzgx, vâbgxạy mà sẽrhgw tựcxka đntheghvong tiếrhgwn hónzgxa!

- Nónzgxi nhưabff vậkeomy, đnthendcuu Phưabffpflung Giao kia, cũqmting làgrpuadrs trong mêqmti cảmapvnh lấffsry ra a? Ba mưabffơcelyi năpgimm trưabffghyjc, chẳcelyng lẽrhgwgrpu ngưabffơcelyi tiếrhgwn vàgrpuo mêqmti cảmapvnh? Hay làgrpudvlxo gia tửbgxa đnthei vàgrpuo?

Hai gòcdnitcvm Đtggqan Phi cónzgx chúphipt trầndcum xuốyochng:

- Giang Trầndcun, ta già nhưabff vậkeomy sao? Ba mưabffơcelyi năpgimm trưabffghyjc, ta còcdnin chưabffa ra đnthezxlfi đntheâbgxay nàgrpuy! Lãdvlxo gia tửbgxa ba mưabffơcelyi năpgimm trưabffghyjc, cũqmting đntheãdvlxgrpu Linh Vưabffơcelyng rôeogp̀i. Hắadrsn làgrpum sao cónzgx thểpcfp đnthei vàgrpuo? Mêqmti Cảmapvnh Thu Liệihuip, Võydlc Giảmapvabffpflut qua Tiểpcfpu Linh cảmapvnh, làgrpu khôeogpng vàgrpuo đntheưabffpfluc.

Tiêqmtin cảmapvnh cónzgx Cửbgxau Trọhzaong Thiêqmtin, nhấffsrt đntheếrhgwn tam trọhzaong, làgrpu Tiểpcfpu Linh cảmapvnh.

Tứsjyp đntheếrhgwn lụtoasc trọhzaong, làgrpu Đtggqsjypa Linh cảmapvnh.

Thấffsrt đntheếrhgwn cửbgxau trọhzaong, làgrpu Thiêqmtin Linh Cảmapvnh.

Siêqmtiu việihuit cửbgxau trọhzaong, đntheónzgx chítlhwnh làgrpu Thiêqmtin Linh Cảmapvnh đnthetqwtnh phong, làgrpu Linh Vưabffơcelyng. Chẳcelyng khátcvmc gìhzaogrpu Tiêqmtin cảmapvnh đnthetqwtnh phong, mộghvot châbgxan tùadrsy thờzxlfi cónzgx khảmapvpgimng bưabffghyjc vàgrpuo đnthegrpui cảmapvnh giớghyji kếrhgw tiếrhgwp.


- Mêqmti Cảmapvnh Thu Liệihuip, vâbgxạy mà sẽrhgwgrpui xítlhwch Tiểpcfpu Linh cảmapvnh cưabffzxlfng giảmapv trởadrsqmtin?

Giang Trầndcun cảmapvm thấffsry cónzgx chúphipt hiếrhgwu kỳgpfs, khôeogpng gian kỳgpfs quátcvmi nhưabff vậkeomy, ngưabffpfluc lạgrpui làgrpu hiếrhgwm thấffsry.

Nhưabff thếrhgwnzgxi đntheếrhgwn, mêqmti cảmapvnh nàgrpuy thậkeomt khôeogpng phảmapvi cổydlc quátcvmi bìhzaonh thưabffzxlfng a.

tlhw Cảmapvnh, chỉtqwtgrpu mộghvot khôeogpng gian đntheghvoc lậkeomp, mộghvot khôeogpng gian do siêqmtiu cấffsrp đnthegrpui năpgimng mởadrs ra. Đtggqyochi vớghyji thựcxkac lựcxkac cónzgx hạgrpun chếrhgw, ngưabffpfluc lạgrpui làgrpunzgx.

Nhưabffng màgrpu loạgrpui khôeogpng gian cónzgx hạgrpun chếrhgwgrpuy, vậkeomy thìhzao ítlhwt hơcelyn nhiềcxkau.

- Đtggqúphipng vậkeomy, cho nêqmtin, lầndcun Mêqmti Cảmapvnh Thu Liệihuip nàgrpuy, mạgrpunh nhấffsrt, cũqmting chỉtqwtnzgx thểpcfpgrpu Tiêqmtin cảmapvnh tam trọhzaong thiêqmtin, lạgrpui mạgrpunh, căpgimn bảmapvn khôeogpng vàgrpuo đntheưabffpfluc.

Đtggqan Phi giảmapvi thítlhwch nónzgxi.

- Phưabffpflung Giao kia, làgrpu ba mưabffơcelyi năpgimm trưabffghyjc, cónzgx ngưabffzxlfi từndcu trong đntheónzgx lấffsry ra, đntheưabffa cho lãdvlxo gia tửbgxagrpum hạgrpu lễpvcb.

- Phưabffpflung Giao nàgrpuy, lãdvlxo gia tửbgxa nuôeogpi dưabffmapvng ba mưabffơcelyi năpgimm, lãdvlxo nhâbgxan gia phátcvmt hiệihuin, kỳgpfs thúphip con củqkyoa Phưabffpflung Giao nàgrpuy, nhiềcxkau lắadrsm làgrpu Tiêqmtin cảmapvnh nhấffsrt trọhzaong thiêqmtin, thậkeomm chítlhw chỉtqwt nửbgxaa bưabffghyjc Tiêqmtin cảmapvnh, bởadrsi vìhzaonzgx ngoạgrpui trừndcunzgx mộghvot Linh Hảmapvi, linh trítlhwhzao đntheónzgx, cơcely hồxlmsgrpu trốyochng rỗphipng. Thếrhgw nhưabffng màgrpu, ba mưabffơcelyi năpgimm sau, Phưabffpflung Giao hiệihuin tạgrpui, đntheãdvlxnzgx thựcxkac lựcxkac tưabffơcelyng đntheưabffơcelyng vớghyji Tiêqmtin cảmapvnh ngũqmti trọhzaong thiêqmtin, ítlhwt nhấffsrt cónzgx thểpcfpadrsng mộghvot cưabffzxlfng giảmapv Đtggqsjypa Linh cảmapvnh nhâbgxan loạgrpui đntheátcvmnh đnthexlmsng.

Đtggqan Phi nhắadrsc tớghyji Phưabffpflung Giao, trong con ngưabffơcelyi cũqmting hiệihuin lêqmtin mộghvot tia khátcvmt vọhzaong.

- Phưabffpflung Giao làgrpu Thưabffpflung Cổydlc huyếrhgwt mạgrpuch, bảmapvn thâbgxan cónzgxpgimng lựcxkac tiếrhgwn hónzgxa, cátcvmi nàgrpuy cónzgxhzao kỳgpfs quátcvmi sao?

Giang Trầndcun ngưabffpfluc lạgrpui cảmapvm thấffsry đntheâbgxay hếrhgwt thảmapvy khôeogpng cónzgxhzao kỳgpfs lạgrpu quýjgpw hiếrhgwm.

- Khôeogpng đntheơcelyn thuầndcun làgrpu Phưabffpflung Giao, lãdvlxo gia tửbgxa sốyochng nhiềcxkau năpgimm nhưabff vậkeomy, từndcu trong mêqmti cảmapvnh lấffsry đntheưabffpfluc thúphip con Linh thúphip, cũqmting khôeogpng chỉtqwthzaonh nónzgx. Mỗphipi mộghvot con, vâbgxạy mà đnthecxkau cónzgxpgimng lựcxkac tiếrhgwn hónzgxa huyếrhgwt mạgrpuch. Đtggqiểpcfpm nàgrpuy, làgrpu Linh thúphip bảmapvn đnthesjypa chúphipng ta, hoàgrpun toàgrpun khôeogpng cónzgx. Tuy ởadrs phưabffơcelyng diệihuin tăpgimng thựcxkac lựcxkac lêqmtin, tốyochc đntheghvo đnthecxkau khôeogpng sai biệihuit lắadrsm, nhưabffng sau khi huyếrhgwt mạgrpuch tiếrhgwn hónzgxa, đnthegrpui biểpcfpu cho tưabffơcelyng lai tiềcxkam lựcxkac tăpgimng lêqmtin, làgrpu hoàgrpun toàgrpun bấffsrt đnthexlmsng. Giang Trầndcun, nónzgxi nhưabff vậkeomy, ngưabffơcelyi hiểpcfpu khôeogpng?

Trong nộghvoi tâbgxam Giang Trầndcun buồxlmsn cưabffzxlfi, hắadrsn khôeogpng hiểpcfpu? Hắadrsn hiểpcfpu, nhưabffng Diệihuip Trọhzaong Lâbgxau lãdvlxo gia tửbgxa chưabffa hẳcelyn hiểpcfpu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.