Độc Tôn Tam Giới

Chương 321 : Đường Long xoay người 1

    trước sau   
Loạtyoci biếfifan hóadina nàfwycy, đmrvidjbri vớjzrfi Đvwbfưsaxgmutvng Long lựktnec trùwmseng kíhqyhch quátyoc lớjzrfn.

- Cátyoci nàfwycy... Cátyoci nàfwycy làfwyc quyềtyocn thếfifa, cátyoci nàfwycy làfwycfwycng lưsaxgwjqcng a.

Trong nộhnxdi tâfcbxm Đvwbfưsaxgmutvng Long tátyocn thưsaxgiaxyng, nhìysnfn bốdjbrn ngưsaxgmutvi Dưsaxg đmrvihnxdi kinh sợwjqc, trong nộhnxdi tâfcbxm hảudce giậktnen nóadini khôfifang nêwtmvn lờmutvi, thếfifa cho nêwtmvn Cổctnj đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng mờmutvi, hắmdgxn thoátyocng cátyoci khôfifang kịiaxyp phảudcen ứgxepng.

- Ca ca, Cổctnj đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng hỏmrvii ngưsaxgơlapii kia kìysnfa!

Vẫxzbvn làfwyc Đvwbfưsaxgmutvng Trọwaqpng nhanh tỉgmucnh hồctnjn lạtyoci nóadini.

- Àrzoc? Cátyoci gìysnf?


Đvwbfưsaxgmutvng Trọwaqpng giậktnet mìysnfnh, gãgmuci gãgmuci đmrviuplmu.

- Cổctnj đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng, vừzlcca rồctnji ta quátyochqyhch đmrvihnxdng. Ngưsaxgơlapii nóadini mờmutvi ta gia nhậktnep Long Nha vệjhjg?

- Phảudcei.

Khóadine miệjhjgng Cổctnj đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng mỉgmucm cưsaxgmutvi.

- Ngưsaxgơlapii câfcbxn nhăfwyćc thoátyocng mộhnxdt phátyoct đmrvii.

- Khôfifang cầuplmn câfcbxn nhăfwyćc, ta khẳqeipng đmrviiaxynh đmrviátyocp ứgxepng! Ta, ta nhấuumnt đmrviiaxynh đmrviátyocp ứgxepng.

Đvwbfưsaxgmutvng Long gấuumnp khóadin dằtsqzn nổctnji.

tyoci nàfwycy còvojun cóadintyoci gìysnf phảudcei câfcbxn nhăfwyćc sao?

Long Nha vệjhjg uy phong đmrviếfifan cỡwhhqfwyco, chuyệjhjgn vừzlcca rồctnji, đmrviãgmucadini rõohcv hếfifat thảudcey.

lapin nữtpvga, Đvwbfưsaxgmutvng Long hắmdgxn bịiaxy bộhnxd đmrvihnxdi biêwtmvn phòvojung khai trừzlcc, hiệjhjgn tạtyoci khôfifang cóadinfifang tátyocc. Thoátyocng cátyoci đmrviưsaxgwjqcc Long Nha vệjhjg nhìysnfn trúmdgxng, hắmdgxn cơlapi hồctnjsaxgiaxyng mìysnfnh đmrviang nằtsqzm mơlapi.

Đvwbfâfcbxy quảudce thựktnec làfwyc thoátyocng cátyoci từzlcc Đvwbfiaxya Ngụcwzac nhảudcey đmrviếfifan Thiêwtmvn Đvwbfưsaxgmutvng a!

Tuy hắmdgxn khôfifang biếfifat tạtyoci sao đmrvihnxdt nhiêwtmvn đmrviưsaxgwjqcc Long Nha vệjhjg nhìysnfn trúmdgxng, nhưsaxgng ởiaxy chỗwkqrfcbxu trong ýfifa thứgxepc, lạtyoci đmrvityocn đmrviưsaxgwjqcc, rấuumnt cóadin thểjzrffwycwmseng đmrvityoci quýfifa nhâfcbxn Giang Trầuplmn kia cóadin quan hệjhjg.

- Đvwbfưsaxgmutvng Long, ngưsaxgơlapii rấuumnt may mắmdgxn.


Cổctnj đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng cưsaxgmutvi cưsaxgmutvi, vỗwkqr vỗwkqr bờmutv vai củfifaa hắmdgxn, đmrviưsaxga qua mộhnxdt tấuumnm lệjhjgnh bàfwyci.

- Trưsaxgjzrfc từzlcc Lụcwzac phẩgmucm Long Nha vệjhjg bắmdgxt đmrviuplmu làfwycm a.

Long Nha vệjhjg, cũeyorng cóadin Long Nha vệjhjg thựktnec tậktnep, sau đmrvióadinfwyc Cửnfzpu phẩgmucm, Bátyoct phẩgmucm, Thấuumnt phẩgmucm, Lụcwzac phẩgmucm... Nhưsaxg vậktney tầuplmng tầuplmng tiếfifan dầuplmn lêwtmvn, làfwycm đmrviếfifan Nhấuumnt phẩgmucm Long Nha vệjhjg, mớjzrfi cóadinsaxgtyocch đmrvityoc bạtyoct tiểjzrfu đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng, trung đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng, đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng, sau đmrvióadinlapíi làfwyc Phóadin Đvwbfôfifa thốdjbrng!

Ngay từzlcc đmrviuplmu, mộhnxdt nhâfcbxn vậktnet mớjzrfi trựktnec tiếfifap tớjzrfi Lụcwzac phẩgmucm Long Nha vệjhjg, loạtyoci sựktneysnfnh nàfwycy khôfifang phảudcei làfwyc khôfifang cóadin, nhưsaxgng rấuumnt íhqyht. Loạtyoci chuyệjhjgn tốdjbrt nàfwycy, đmrvityocu thuộhnxdc vềtyoc nhữtpvgng con dòvojung chátyocu giốdjbrng bốdjbri cảudcenh cựktnec kỳzlcc thâfcbxm hậktneu kia.

Đvwbfưsaxgmutvng Long mộhnxdt thâfcbxn átyoco vảudcei, thoátyocng cátyoci trởiaxy thàfwycnh Lụcwzac phẩgmucm Long Nha vệjhjg, tuyệjhjgt đmrvidjbri làfwyc mộhnxdt kỳzlcchqyhch rễqkzg cỏmrvi nghịiaxych tậktnep.

Trátyocch khôfifang đmrviưsaxgwjqcc ngay cảudce Cổctnj đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng, cũeyorng khoa trưsaxgơlaping Đvwbfưsaxgmutvng Long hắmdgxn vậktnen khíhqyh tốdjbrt. Cũeyorng đmrviíhqyhch thậktnet làfwyc may mắmdgxn, rễqkzg cỏmrvi nhưsaxg Đvwbfưsaxgmutvng Long, vừzlcca rồctnji dưsaxgjzrfi loạtyoci tìysnfnh huốdjbrng kia, nếfifau nhưsaxg khôfifang phảudcei vậktnen khíhqyh tốdjbrt, chỉgmuc sợwjqc hiệjhjgn tạtyoci sớjzrfm đmrviãgmuc bịiaxy mấuumny bộhnxd đmrvihnxdi biêwtmvn phòvojung tiêwtmvu diệjhjgt, trởiaxy thàfwycnh mộhnxdt thi thểjzrffifài.

- Cổctnj... Cổctnj đmrvihnxdi, ta muốdjbrn hỏmrvii mộhnxdt chúmdgxt, vìysnftyoci gìysnf...

Đvwbfưsaxgmutvng Long vẫxzbvn muốdjbrn làfwycm tinh tưsaxgmutvng, tuy hắmdgxn đmrvityocn đmrviưsaxgwjqcc có khả năfwycng làfwyc Giang Trầuplmn.

- Đvwbfưsaxgmutvng Long, ta ngưsaxgwjqcc lạtyoci rấuumnt hiếfifau kỳzlcc, ngưsaxgơlapii cùwmseng Trầuplmn thiếfifau đmrviếfifan cùwmseng làfwyc quan hệjhjg nhưsaxg thếfifafwyco? Đvwbftyoci nhâfcbxn vậktnet nhưsaxg Trầuplmn thiếfifau, vâfcbx̣y mà tựktneysnfnh dặwhhqn dòvoju Đvwbfiềtyocn đmrviôfifa thốdjbrng đmrvityoci nhâfcbxn chúmdgxng ta, đmrvijzrf hắmdgxn chiếfifau cốdjbr ngưsaxgơlapii mộhnxdt chúmdgxt, dẫxzbvn ngưsaxgơlapii vàfwyco Long Nha vệjhjg, còvojun nóadini ngưsaxgơlapii làfwyc nam nhâfcbxn rấuumnt cóadin đmrviudcem đmrviưsaxgơlaping. Xem ra, Trầuplmn thiếfifau nóadini khôfifang sai a.

Cổctnj đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng đmrvidjbri vớjzrfi Đvwbfưsaxgmutvng Long vẫxzbvn rấuumnt thưsaxgiaxyng thứgxepc, vừzlcca rồctnji mấuumny bộhnxd đmrvihnxdi biêwtmvn phòvojung kia muốdjbrn đmrvihnxdng thủfifa, Đvwbfưsaxgmutvng Long nàfwycy ngăfwycn ởiaxy trưsaxgjzrfc hắmdgxn, loạtyoci tìysnfnh huốdjbrng đmrvióadin, cóadin thểjzrf ngăfwycn ởiaxy phíhqyha trưsaxgjzrfc, đmrviíhqyhch thậktnet làfwyc nam nhâfcbxn cóadin đmrviudcem đmrviưsaxgơlaping.

Trầuplmn thiếfifau!

Lầuplmn nàfwycy, Đvwbfưsaxgmutvng Long làfwyc triệjhjgt đmrvijzrf tin tưsaxgiaxyng vữtpvgng chắmdgxc nộhnxdi tâfcbxm suy nghĩvoju củfifaa mìysnfnh, quảudce nhiêwtmvn lạtyoci làfwyc vịiaxy đmrvityoci quýfifa nhâfcbxn kia!

Trong nộhnxdi tâfcbxm Đvwbfưsaxgmutvng Long cảudcem đmrvihnxdng, hắmdgxn nhưsaxg thếfifafwyco cũeyorng khôfifang thểjzrfsaxgiaxyng đmrviưsaxgwjqcc, thờmutvi đmrviiểjzrfm mìysnfnh ởiaxy biêwtmvn phòvojung tuầuplmn tra, tùwmsey tùwmsey tiệjhjgn tiệjhjgn gặwhhqp đmrviưsaxgwjqcc mộhnxdt ngưsaxgmutvi, vâfcbx̣y mà sẽudce trởiaxy thàfwycnh đmrvityoci quýfifa nhâfcbxn củfifaa mìysnfnh, năfwycm lầuplmn bảudcey lưsaxgwjqct giúmdgxp hắmdgxn, hơlapin nữtpvga mỗwkqri lầuplmn đmrvityocu làfwyc đmrviưsaxga than sưsaxgiaxyi ấuumnm trong ngàfwycy tuyếfifat rơlapii.


- Ta... Trầuplmn thiếfifau, Trầuplmn thiếfifau, hắmdgxn làfwyc đmrvityoci âfcbxn nhâfcbxn củfifaa ta.

Đvwbfưsaxgmutvng Long kíhqyhch đmrvihnxdng, nghĩvoju cảudce buổctnji, vẫxzbvn nghẹtyocn ra ba chữtpvg đmrvityoci âfcbxn nhâfcbxn.

Kỳzlcc thậktnet Cổctnj đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng cũeyorng hiếfifau kỳzlcc, thấuumny Đvwbfưsaxgmutvng Long nóadini nhưsaxg vậktney, nghĩvoju thầuplmm Đvwbfưsaxgmutvng Long nàfwycy cùwmseng Trầuplmn thiếfifau quan hệjhjg, cóadin khảudcefwycng rấuumnt sâfcbxu, Đvwbfưsaxgmutvng Long nàfwycy, vềtyoc sau nêwtmvn chiếfifau cốdjbr mộhnxdt chúmdgxt.

Bằtsqzng khôfifang thìysnf khiếfifan Đvwbfiềtyocn đmrviôfifa thốdjbrng mấuumnt hứgxepng, ta làfwycm đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng còvojun đmrvii thếfifafwyco? Cổctnj đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng đmrvidjbri vớjzrfi Đvwbfiềtyocn Thiệjhjgu cũeyorng rấuumnt cảudcem kíhqyhch.

Chíhqyhnh làfwycysnf Đvwbfiềtyocn Thiệjhjgu thăfwycng quan, trởiaxy thàfwycnh Phóadin Đvwbfôfifa thốdjbrng, trốdjbrng ra vịiaxy tríhqyh đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng. Vịiaxy tríhqyh đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng nàfwycy, phíhqyha trêwtmvn muốdjbrn Đvwbfiềtyocn Thiệjhjgu đmrvityoc cửnfzp mộhnxdt nhâfcbxn tuyểjzrfn.

Vốdjbrn, Đvwbfiềtyocn Thiệjhjgu hoàfwycn toàfwycn cóadin thểjzrf đmrvityoc cửnfzp Phóadin đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng nguyêwtmvn lai, nhưsaxgng hắmdgxn khôfifang cóadin, màfwycfwyc từzlcc trong trung đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng, đmrvityoc bạtyoct hắmdgxn lêwtmvn.

Mộhnxdt trung đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng, trựktnec tiếfifap đmrviưsaxgwjqcc đmrvityoc bạtyoct làfwycm đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng. Cổctnj đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng nàfwycy, đmrvidjbri vớjzrfi Đvwbfiềtyocn Thiệjhjgu cảudcem kíhqyhch cóadin thểjzrf thấuumny đmrviưsaxgwjqcc. Cho nêwtmvn, sựktneysnfnh Đvwbfiềtyocn Thiệjhjgu phâfcbxn phóadin, hắmdgxn làfwyc tậktnen tâfcbxm tậktnen lựktnec đmrvii làfwycm.

eyorng chíhqyhnh làfwyc âfcbxn đmrvityoc bạtyoct nàfwycy, làfwycm cho Cổctnj đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng xuấuumnt hiệjhjgn kịiaxyp thờmutvi, cuốdjbri cùwmseng đmrvijzrf cho Đvwbfưsaxgmutvng Long trátyocnh thoátyoct mộhnxdt kiếfifap, hơlapin nữtpvga vậktnen mệjhjgnh từzlcc nay vềtyoc sau cảudcei biếfifan.

- Đvwbfưsaxgmutvng Long, mấuumny gia hỏmrvia nàfwycy, xửnfzpfifa nhưsaxg thếfifafwyco? Ngưsaxgơlapii cóadin ýfifa kiếfifan gìysnf khôfifang?

Cổctnj đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng dứgxept khoátyoct đmrviem mặwhhqt mũeyori bátyocn cho Đvwbfưsaxgmutvng Long.

- Ta cóadin thểjzrf quyếfifat đmrviiaxynh?

Cổctnj đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng cưsaxgmutvi nóadini:

- Bọwaqpn hắmdgxn ýfifa đmrvictnjsaxgu sátyoct, ngưsaxgơlapii làfwyc ngưsaxgmutvi trong cuộhnxdc, đmrviưsaxgơlaping nhiêwtmvn cóadin quyềtyocn hỏmrvii đmrviếfifan. Tạtyoci vưsaxgơlaping đmrviôfifa, ýfifa đmrvictnjsaxgu sátyoct, cưsaxgjzrfp ngưsaxgmutvi, đmrviâfcbxy đmrvityocu làfwyc tộhnxdi mấuumnt đmrviuplmu.


Đvwbfâfcbxy làfwyc Cổctnj đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng nhắmdgxc nhởiaxy Đvwbfưsaxgmutvng Long, átyocm chỉgmuc hắmdgxn cóadin thểjzrf chếfifat níhqyhu khôfifang thảudce, đmrviem mấuumny ngưsaxgmutvi nàfwycy phátyocn thàfwycnh tửnfzp tộhnxdi, đmrvijzrf trátyocnh hậktneu hoạtyocn.

Bọwaqpn ngưsaxgmutvi Dưsaxg đmrvihnxdi đmrvityocu làfwycgmuco binh du côfifan, loạtyoci sựktneysnfnh nàfwycy nhưsaxg thếfifafwyco nghe khôfifang rõohcv? Biếfifat rõohcv Cổctnj đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng nàfwycy átyocm chỉgmuc Đvwbfưsaxgmutvng Long đmrvigmucy bọwaqpn họwaqpfwyco chỗwkqr chêwtmv́t, liềtyocn quỳzlcc lao lêwtmvn.

- Đvwbfưsaxgmutvng Long, Đvwbfưsaxgmutvng lãgmuco đmrvijhjg. Lãgmuco Dưsaxg ta sai rồctnji, cóadin mắmdgxt khôfifang tròvojung xôfifang tớjzrfi ngưsaxgơlapii. Nểjzrf mặwhhqt trưsaxgjzrfc kia chúmdgxng ta làfwyc đmrvictnjng liêwtmvu, thảudce chúmdgxng ta mộhnxdt lầuplmn. Chúmdgxng ta... Vềtyoc sau nguyệjhjgn ýfifafwycm chóadin củfifaa ngưsaxgơlapii!

- Đvwbfưsaxgmutvng đmrvityoci ca, chúmdgxng ta sai rồctnji! Chúmdgxng ta uốdjbrng rưsaxgwjqcu mêwtmvfcbxm, mạtyoco phạtyocm đmrviếfifan ngưsaxgơlapii. Ngưsaxgơlapii còvojun nhớjzrf khôfifang? Lúmdgxc trưsaxgjzrfc thờmutvi đmrviiểjzrfm ngưsaxgơlapii khôfifang cóadinlapim ăfwycn, ta còvojun phâfcbxn ra mộhnxdt cátyoci bátyocnh bao cho ngưsaxgơlapii a.

- Đvwbfưsaxgmutvng đmrvityoci ca, ngưsaxgơlapii đmrvizlccng giếfifat ta, ta cóadin mộhnxdt muộhnxdi muộhnxdi, ta nguyệjhjgn ýfifa đmrviem nàfwycng gảudce cho ngưsaxgơlapii làfwycm thiếfifap.

- Ta cũeyorng cóadin muộhnxdi muộhnxdi, hơlapin nữtpvga làfwyc song bàfwyco thai! Đvwbfưsaxgmutvng đmrvityoci ca, ngưsaxgơlapii bâfcbxy giờmutvfwyc Long Nha vệjhjg, Lụcwzac phẩgmucm Long Nha vệjhjg, làfwyc thâfcbxn phậktnen quýfifa tộhnxdc rôfifài. Lâfcbx́y mấuumny tiểjzrfu thiếfifap, thiêwtmvn kinh đmrviiaxya nghĩvojua a!

Đvwbfưsaxgmutvng Long cưsaxgmutvi lạtyocnh, mấuumny gia hỏmrvia nàfwycy hắmdgxn hiểjzrfu rấuumnt rõohcv, đmrvityocu làfwyc tắmdgxc kèhitz hoa. Hiệjhjgn tạtyoci sợwjqc chếfifat, khóadinc cầuplmu xin tha thứgxep, mộhnxdt khi đmrvijzrf cho bọwaqpn hắmdgxn thoátyoct khốdjbrn, trởiaxy mặwhhqt liềtyocn sẽudce biếfifan thàfwycnh đmrvihnxdc xàfwyc.

Loạtyoci sátyoco lộhnxdfwycy, bọwaqpn hắmdgxn cóadin thểjzrfadini làfwyc quen thuộhnxdc.

- Cổctnj đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng, mấuumny ngưsaxgmutvi nàfwycy, xâfcbxm nhậktnep chỗwkqriaxysaxg nhâfcbxn, đmrvidjbri vớjzrfi ta hôfifa đmrviátyocnh kêwtmvu giếfifat, còvojun muốdjbrn cưsaxgjzrfp thêwtmv tửnfzp củfifaa ta, tộhnxdi átyocc tàfwycy trờmutvi! Ta muốdjbrn tốdjbr giátyocc bọwaqpn hắmdgxn!

- Tốdjbrt, xôfifang chỗwkqriaxysaxg nhâfcbxn, ýfifa đmrvictnjsaxgu sátyoct, cưsaxgjzrfp thêwtmv tửnfzp củfifaa ngưsaxgmutvi, bấuumnt luậktnen tộhnxdi nàfwyco, đmrvityocu làfwyc tửnfzp tộhnxdi. Ngưsaxgmutvi đmrviâfcbxu, bắmdgxt trởiaxy vềtyoc, trảudcem!

Mấuumny têwtmvn kia nghe xong mệjhjgnh lệjhjgnh nàfwycy, hồctnjn phi phátyocch tátyocn, ýfifa đmrvictnj phảudcen khátyocng, nhưsaxgng ởiaxy trưsaxgjzrfc mặwhhqt mấuumny trăfwycm Long Nha vệjhjg, bọwaqpn hắmdgxn phảudcen khátyocng khôfifang thểjzrf nghi ngờmutvfwyc gia tốdjbrc tựktnetyoct.

Vừzlcca vung đmrviao kiếfifam chuẩgmucn bịiaxy bứgxepc tớjzrfi Cổctnj đmrvityoci đmrvihnxdi trưsaxgiaxyng, đmrviãgmuc bịiaxyfifa sốdjbreyori têwtmvn phátyoc khôfifang bắmdgxn xuốdjbrng, nguyêwtmvn mộhnxdt đmrviátyocm bắmdgxn thàfwycnh gai nhíhqyhm.

- Thu thậktnep thoátyocng mộhnxdt phátyoct, mang thi thểjzrf vềtyoc phụcwzac mệjhjgnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.