Độc Tôn Tam Giới

Chương 321 : Đường Long xoay người 1

    trước sau   
Loạlmrdi biếjrcdn hóitzoa nàxstay, điegkafmbi vớwtezi Đitzoưyjmxvrdfng Long lựeonnc trùmfhmng kíqmwvch quázvej lớwtezn.

- Cázveji nàxstay... Cázveji nàxstay làxsta quyềiydgn thếjrcd, cázveji nàxstay làxstaguping lưyjmxlrlxng a.

Trong nộwtezi tâfwzcm Đitzoưyjmxvrdfng Long tázvejn thưyjmxyeurng, nhìfbxbn bốafmbn ngưyjmxvrdfi Dưyjmx điegkwtezi kinh sợlrlx, trong nộwtezi tâfwzcm hảtgtj giậpttdn nóitzoi khôafmbng nêvrdfn lờvrdfi, thếjrcd cho nêvrdfn Cổfwzc điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng mờvrdfi, hắxjvsn thoázvejng cázveji khôafmbng kịjdhvp phảtgtjn ứqmwvng.

- Ca ca, Cổfwzc điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng hỏwygsi ngưyjmxơfejgi kia kìfbxba!

Vẫldion làxsta Đitzoưyjmxvrdfng Trọzvejng nhanh tỉwteznh hồrlvmn lạlmrdi nóitzoi.

- Àqnoy? Cázveji gìfbxb?


Đitzoưyjmxvrdfng Trọzvejng giậpttdt mìfbxbnh, gãpgxoi gãpgxoi điegkxjvsu.

- Cổfwzc điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng, vừtgtja rồrlvmi ta quázvejqmwvch điegkwtezng. Ngưyjmxơfejgi nóitzoi mờvrdfi ta gia nhậpttdp Long Nha vệoyys?

- Phảtgtji.

Khóitzoe miệoyysng Cổfwzc điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng mỉwtezm cưyjmxvrdfi.

- Ngưyjmxơfejgi câfwzcn nhăgupíc thoázvejng mộwtezt pházvejt điegki.

- Khôafmbng cầxjvsn câfwzcn nhăgupíc, ta khẳmfhmng điegkjdhvnh điegkázvejp ứqmwvng! Ta, ta nhấwqgct điegkjdhvnh điegkázvejp ứqmwvng.

Đitzoưyjmxvrdfng Long gấwqgcp khóitzo dằpttdn nổfwzci.

zveji nàxstay còujajn cóitzozveji gìfbxb phảtgtji câfwzcn nhăgupíc sao?

Long Nha vệoyys uy phong điegkếjrcdn cỡlymkxstao, chuyệoyysn vừtgtja rồrlvmi, điegkãpgxoitzoi rõmfhm hếjrcdt thảtgtjy.

fejgn nữycnna, Đitzoưyjmxvrdfng Long hắxjvsn bịjdhv bộwtez điegkwtezi biêvrdfn phòujajng khai trừtgtj, hiệoyysn tạlmrdi khôafmbng cóitzoafmbng tázvejc. Thoázvejng cázveji điegkưyjmxlrlxc Long Nha vệoyys nhìfbxbn trúxxjsng, hắxjvsn cơfejg hồrlvmyjmxyeurng mìfbxbnh điegkang nằpttdm mơfejg.

Đitzoâfwzcy quảtgtj thựeonnc làxsta thoázvejng cázveji từtgtj Đitzojdhva Ngụfpvsc nhảtgtjy điegkếjrcdn Thiêvrdfn Đitzoưyjmxvrdfng a!

Tuy hắxjvsn khôafmbng biếjrcdt tạlmrdi sao điegkwtezt nhiêvrdfn điegkưyjmxlrlxc Long Nha vệoyys nhìfbxbn trúxxjsng, nhưyjmxng ởyeur chỗtuuzfwzcu trong ýitzo thứqmwvc, lạlmrdi điegkzvejn điegkưyjmxlrlxc, rấwqgct cóitzo thểtnbuxstamfhmng điegklmrdi quýitzo nhâfwzcn Giang Trầxjvsn kia cóitzo quan hệoyys.

- Đitzoưyjmxvrdfng Long, ngưyjmxơfejgi rấwqgct may mắxjvsn.


Cổfwzc điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng cưyjmxvrdfi cưyjmxvrdfi, vỗtuuz vỗtuuz bờvrdf vai củxvhxa hắxjvsn, điegkưyjmxa qua mộwtezt tấwqgcm lệoyysnh bàxstai.

- Trưyjmxwtezc từtgtj Lụfpvsc phẩubmhm Long Nha vệoyys bắxjvst điegkxjvsu làxstam a.

Long Nha vệoyys, cũshcang cóitzo Long Nha vệoyys thựeonnc tậpttdp, sau điegkóitzoxsta Cửhqbzu phẩubmhm, Bázvejt phẩubmhm, Thấwqgct phẩubmhm, Lụfpvsc phẩubmhm... Nhưyjmx vậpttdy tầxjvsng tầxjvsng tiếjrcdn dầxjvsn lêvrdfn, làxstam điegkếjrcdn Nhấwqgct phẩubmhm Long Nha vệoyys, mớwtezi cóitzoyjmxzvejch điegkiydg bạlmrdt tiểtnbuu điegkwtezi trưyjmxyeurng, trung điegkwtezi trưyjmxyeurng, điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng, sau điegkóitzofejǵi làxsta Phóitzo Đitzoôafmb thốafmbng!

Ngay từtgtj điegkxjvsu, mộwtezt nhâfwzcn vậpttdt mớwtezi trựeonnc tiếjrcdp tớwtezi Lụfpvsc phẩubmhm Long Nha vệoyys, loạlmrdi sựeonnfbxbnh nàxstay khôafmbng phảtgtji làxsta khôafmbng cóitzo, nhưyjmxng rấwqgct íqmwvt. Loạlmrdi chuyệoyysn tốafmbt nàxstay, điegkiydgu thuộwtezc vềiydg nhữycnnng con dòujajng cházveju giốafmbng bốafmbi cảtgtjnh cựeonnc kỳxxjs thâfwzcm hậpttdu kia.

Đitzoưyjmxvrdfng Long mộwtezt thâfwzcn ázvejo vảtgtji, thoázvejng cázveji trởyeur thàxstanh Lụfpvsc phẩubmhm Long Nha vệoyys, tuyệoyyst điegkafmbi làxsta mộwtezt kỳxxjsqmwvch rễohpr cỏwygs nghịjdhvch tậpttdp.

Trázvejch khôafmbng điegkưyjmxlrlxc ngay cảtgtj Cổfwzc điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng, cũshcang khoa trưyjmxơfejgng Đitzoưyjmxvrdfng Long hắxjvsn vậpttdn khíqmwv tốafmbt. Cũshcang điegkíqmwvch thậpttdt làxsta may mắxjvsn, rễohpr cỏwygs nhưyjmx Đitzoưyjmxvrdfng Long, vừtgtja rồrlvmi dưyjmxwtezi loạlmrdi tìfbxbnh huốafmbng kia, nếjrcdu nhưyjmx khôafmbng phảtgtji vậpttdn khíqmwv tốafmbt, chỉwtez sợlrlx hiệoyysn tạlmrdi sớwtezm điegkãpgxo bịjdhv mấwqgcy bộwtez điegkwtezi biêvrdfn phòujajng tiêvrdfu diệoyyst, trởyeur thàxstanh mộwtezt thi thểtnbuafmb̀i.

- Cổfwzc... Cổfwzc điegkwtezi, ta muốafmbn hỏwygsi mộwtezt chúxxjst, vìfbxbzveji gìfbxb...

Đitzoưyjmxvrdfng Long vẫldion muốafmbn làxstam tinh tưyjmxvrdfng, tuy hắxjvsn điegkzvejn điegkưyjmxlrlxc có khả năguping làxsta Giang Trầxjvsn.

- Đitzoưyjmxvrdfng Long, ta ngưyjmxlrlxc lạlmrdi rấwqgct hiếjrcdu kỳxxjs, ngưyjmxơfejgi cùmfhmng Trầxjvsn thiếjrcdu điegkếjrcdn cùmfhmng làxsta quan hệoyys nhưyjmx thếjrcdxstao? Đitzolmrdi nhâfwzcn vậpttdt nhưyjmx Trầxjvsn thiếjrcdu, vâfwzc̣y mà tựeonnfbxbnh dặlmrdn dòujaj Đitzoiềiydgn điegkôafmb thốafmbng điegklmrdi nhâfwzcn chúxxjsng ta, điegktnbu hắxjvsn chiếjrcdu cốafmb ngưyjmxơfejgi mộwtezt chúxxjst, dẫldion ngưyjmxơfejgi vàxstao Long Nha vệoyys, còujajn nóitzoi ngưyjmxơfejgi làxsta nam nhâfwzcn rấwqgct cóitzo điegktgtjm điegkưyjmxơfejgng. Xem ra, Trầxjvsn thiếjrcdu nóitzoi khôafmbng sai a.

Cổfwzc điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng điegkafmbi vớwtezi Đitzoưyjmxvrdfng Long vẫldion rấwqgct thưyjmxyeurng thứqmwvc, vừtgtja rồrlvmi mấwqgcy bộwtez điegkwtezi biêvrdfn phòujajng kia muốafmbn điegkwtezng thủxvhx, Đitzoưyjmxvrdfng Long nàxstay ngăgupin ởyeur trưyjmxwtezc hắxjvsn, loạlmrdi tìfbxbnh huốafmbng điegkóitzo, cóitzo thểtnbu ngăgupin ởyeur phíqmwva trưyjmxwtezc, điegkíqmwvch thậpttdt làxsta nam nhâfwzcn cóitzo điegktgtjm điegkưyjmxơfejgng.

Trầxjvsn thiếjrcdu!

Lầxjvsn nàxstay, Đitzoưyjmxvrdfng Long làxsta triệoyyst điegktnbu tin tưyjmxyeurng vữycnnng chắxjvsc nộwtezi tâfwzcm suy nghĩpttd củxvhxa mìfbxbnh, quảtgtj nhiêvrdfn lạlmrdi làxsta vịjdhv điegklmrdi quýitzo nhâfwzcn kia!

Trong nộwtezi tâfwzcm Đitzoưyjmxvrdfng Long cảtgtjm điegkwtezng, hắxjvsn nhưyjmx thếjrcdxstao cũshcang khôafmbng thểtnbuyjmxyeurng điegkưyjmxlrlxc, thờvrdfi điegkiểtnbum mìfbxbnh ởyeur biêvrdfn phòujajng tuầxjvsn tra, tùmfhmy tùmfhmy tiệoyysn tiệoyysn gặlmrdp điegkưyjmxlrlxc mộwtezt ngưyjmxvrdfi, vâfwzc̣y mà sẽtmny trởyeur thàxstanh điegklmrdi quýitzo nhâfwzcn củxvhxa mìfbxbnh, năgupim lầxjvsn bảtgtjy lưyjmxlrlxt giúxxjsp hắxjvsn, hơfejgn nữycnna mỗtuuzi lầxjvsn điegkiydgu làxsta điegkưyjmxa than sưyjmxyeuri ấwqgcm trong ngàxstay tuyếjrcdt rơfejgi.


- Ta... Trầxjvsn thiếjrcdu, Trầxjvsn thiếjrcdu, hắxjvsn làxsta điegklmrdi âfwzcn nhâfwzcn củxvhxa ta.

Đitzoưyjmxvrdfng Long kíqmwvch điegkwtezng, nghĩpttd cảtgtj buổfwzci, vẫldion nghẹiaffn ra ba chữycnn điegklmrdi âfwzcn nhâfwzcn.

Kỳxxjs thậpttdt Cổfwzc điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng cũshcang hiếjrcdu kỳxxjs, thấwqgcy Đitzoưyjmxvrdfng Long nóitzoi nhưyjmx vậpttdy, nghĩpttd thầxjvsm Đitzoưyjmxvrdfng Long nàxstay cùmfhmng Trầxjvsn thiếjrcdu quan hệoyys, cóitzo khảtgtjguping rấwqgct sâfwzcu, Đitzoưyjmxvrdfng Long nàxstay, vềiydg sau nêvrdfn chiếjrcdu cốafmb mộwtezt chúxxjst.

Bằpttdng khôafmbng thìfbxb khiếjrcdn Đitzoiềiydgn điegkôafmb thốafmbng mấwqgct hứqmwvng, ta làxstam điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng còujajn điegki thếjrcdxstao? Cổfwzc điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng điegkafmbi vớwtezi Đitzoiềiydgn Thiệoyysu cũshcang rấwqgct cảtgtjm kíqmwvch.

Chíqmwvnh làxstafbxb Đitzoiềiydgn Thiệoyysu thăguping quan, trởyeur thàxstanh Phóitzo Đitzoôafmb thốafmbng, trốafmbng ra vịjdhv tríqmwv điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng. Vịjdhv tríqmwv điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng nàxstay, phíqmwva trêvrdfn muốafmbn Đitzoiềiydgn Thiệoyysu điegkiydg cửhqbz mộwtezt nhâfwzcn tuyểtnbun.

Vốafmbn, Đitzoiềiydgn Thiệoyysu hoàxstan toàxstan cóitzo thểtnbu điegkiydg cửhqbz Phóitzo điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng nguyêvrdfn lai, nhưyjmxng hắxjvsn khôafmbng cóitzo, màxstaxsta từtgtj trong trung điegkwtezi trưyjmxyeurng, điegkiydg bạlmrdt hắxjvsn lêvrdfn.

Mộwtezt trung điegkwtezi trưyjmxyeurng, trựeonnc tiếjrcdp điegkưyjmxlrlxc điegkiydg bạlmrdt làxstam điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng. Cổfwzc điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng nàxstay, điegkafmbi vớwtezi Đitzoiềiydgn Thiệoyysu cảtgtjm kíqmwvch cóitzo thểtnbu thấwqgcy điegkưyjmxlrlxc. Cho nêvrdfn, sựeonnfbxbnh Đitzoiềiydgn Thiệoyysu phâfwzcn phóitzo, hắxjvsn làxsta tậpttdn tâfwzcm tậpttdn lựeonnc điegki làxstam.

shcang chíqmwvnh làxsta âfwzcn điegkiydg bạlmrdt nàxstay, làxstam cho Cổfwzc điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng xuấwqgct hiệoyysn kịjdhvp thờvrdfi, cuốafmbi cùmfhmng điegktnbu cho Đitzoưyjmxvrdfng Long trázvejnh thoázvejt mộwtezt kiếjrcdp, hơfejgn nữycnna vậpttdn mệoyysnh từtgtj nay vềiydg sau cảtgtji biếjrcdn.

- Đitzoưyjmxvrdfng Long, mấwqgcy gia hỏwygsa nàxstay, xửhqbzitzo nhưyjmx thếjrcdxstao? Ngưyjmxơfejgi cóitzo ýitzo kiếjrcdn gìfbxb khôafmbng?

Cổfwzc điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng dứqmwvt khoázvejt điegkem mặlmrdt mũshcai bázvejn cho Đitzoưyjmxvrdfng Long.

- Ta cóitzo thểtnbu quyếjrcdt điegkjdhvnh?

Cổfwzc điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng cưyjmxvrdfi nóitzoi:

- Bọzvejn hắxjvsn ýitzo điegkrlvmyjmxu sázvejt, ngưyjmxơfejgi làxsta ngưyjmxvrdfi trong cuộwtezc, điegkưyjmxơfejgng nhiêvrdfn cóitzo quyềiydgn hỏwygsi điegkếjrcdn. Tạlmrdi vưyjmxơfejgng điegkôafmb, ýitzo điegkrlvmyjmxu sázvejt, cưyjmxwtezp ngưyjmxvrdfi, điegkâfwzcy điegkiydgu làxsta tộwtezi mấwqgct điegkxjvsu.


Đitzoâfwzcy làxsta Cổfwzc điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng nhắxjvsc nhởyeur Đitzoưyjmxvrdfng Long, ázvejm chỉwtez hắxjvsn cóitzo thểtnbu chếjrcdt níqmwvu khôafmbng thảtgtj, điegkem mấwqgcy ngưyjmxvrdfi nàxstay pházvejn thàxstanh tửhqbz tộwtezi, điegktnbu trázvejnh hậpttdu hoạlmrdn.

Bọzvejn ngưyjmxvrdfi Dưyjmx điegkwtezi điegkiydgu làxstapgxoo binh du côafmbn, loạlmrdi sựeonnfbxbnh nàxstay nhưyjmx thếjrcdxstao nghe khôafmbng rõmfhm? Biếjrcdt rõmfhm Cổfwzc điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng nàxstay ázvejm chỉwtez Đitzoưyjmxvrdfng Long điegkubmhy bọzvejn họzvejxstao chỗtuuz chêvrdf́t, liềiydgn quỳxxjs lao lêvrdfn.

- Đitzoưyjmxvrdfng Long, Đitzoưyjmxvrdfng lãpgxoo điegkoyys. Lãpgxoo Dưyjmx ta sai rồrlvmi, cóitzo mắxjvst khôafmbng tròujajng xôafmbng tớwtezi ngưyjmxơfejgi. Nểtnbu mặlmrdt trưyjmxwtezc kia chúxxjsng ta làxsta điegkrlvmng liêvrdfu, thảtgtj chúxxjsng ta mộwtezt lầxjvsn. Chúxxjsng ta... Vềiydg sau nguyệoyysn ýitzoxstam chóitzo củxvhxa ngưyjmxơfejgi!

- Đitzoưyjmxvrdfng điegklmrdi ca, chúxxjsng ta sai rồrlvmi! Chúxxjsng ta uốafmbng rưyjmxlrlxu mêvrdffwzcm, mạlmrdo phạlmrdm điegkếjrcdn ngưyjmxơfejgi. Ngưyjmxơfejgi còujajn nhớwtez khôafmbng? Lúxxjsc trưyjmxwtezc thờvrdfi điegkiểtnbum ngưyjmxơfejgi khôafmbng cóitzofejgm ăgupin, ta còujajn phâfwzcn ra mộwtezt cázveji bázvejnh bao cho ngưyjmxơfejgi a.

- Đitzoưyjmxvrdfng điegklmrdi ca, ngưyjmxơfejgi điegktgtjng giếjrcdt ta, ta cóitzo mộwtezt muộwtezi muộwtezi, ta nguyệoyysn ýitzo điegkem nàxstang gảtgtj cho ngưyjmxơfejgi làxstam thiếjrcdp.

- Ta cũshcang cóitzo muộwtezi muộwtezi, hơfejgn nữycnna làxsta song bàxstao thai! Đitzoưyjmxvrdfng điegklmrdi ca, ngưyjmxơfejgi bâfwzcy giờvrdfxsta Long Nha vệoyys, Lụfpvsc phẩubmhm Long Nha vệoyys, làxsta thâfwzcn phậpttdn quýitzo tộwtezc rôafmb̀i. Lâfwzćy mấwqgcy tiểtnbuu thiếjrcdp, thiêvrdfn kinh điegkjdhva nghĩpttda a!

Đitzoưyjmxvrdfng Long cưyjmxvrdfi lạlmrdnh, mấwqgcy gia hỏwygsa nàxstay hắxjvsn hiểtnbuu rấwqgct rõmfhm, điegkiydgu làxsta tắxjvsc kèvrdf hoa. Hiệoyysn tạlmrdi sợlrlx chếjrcdt, khóitzoc cầxjvsu xin tha thứqmwv, mộwtezt khi điegktnbu cho bọzvejn hắxjvsn thoázvejt khốafmbn, trởyeur mặlmrdt liềiydgn sẽtmny biếjrcdn thàxstanh điegkwtezc xàxsta.

Loạlmrdi sázvejo lộwtezxstay, bọzvejn hắxjvsn cóitzo thểtnbuitzoi làxsta quen thuộwtezc.

- Cổfwzc điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng, mấwqgcy ngưyjmxvrdfi nàxstay, xâfwzcm nhậpttdp chỗtuuzyeuryjmx nhâfwzcn, điegkafmbi vớwtezi ta hôafmb điegkázvejnh kêvrdfu giếjrcdt, còujajn muốafmbn cưyjmxwtezp thêvrdf tửhqbz củxvhxa ta, tộwtezi ázvejc tàxstay trờvrdfi! Ta muốafmbn tốafmb giázvejc bọzvejn hắxjvsn!

- Tốafmbt, xôafmbng chỗtuuzyeuryjmx nhâfwzcn, ýitzo điegkrlvmyjmxu sázvejt, cưyjmxwtezp thêvrdf tửhqbz củxvhxa ngưyjmxvrdfi, bấwqgct luậpttdn tộwtezi nàxstao, điegkiydgu làxsta tửhqbz tộwtezi. Ngưyjmxvrdfi điegkâfwzcu, bắxjvst trởyeur vềiydg, trảtgtjm!

Mấwqgcy têvrdfn kia nghe xong mệoyysnh lệoyysnh nàxstay, hồrlvmn phi pházvejch tázvejn, ýitzo điegkrlvm phảtgtjn kházvejng, nhưyjmxng ởyeur trưyjmxwtezc mặlmrdt mấwqgcy trăgupim Long Nha vệoyys, bọzvejn hắxjvsn phảtgtjn kházvejng khôafmbng thểtnbu nghi ngờvrdfxsta gia tốafmbc tựeonnzvejt.

Vừtgtja vung điegkao kiếjrcdm chuẩubmhn bịjdhv bứqmwvc tớwtezi Cổfwzc điegklmrdi điegkwtezi trưyjmxyeurng, điegkãpgxo bịjdhvafmb sốafmbshcai têvrdfn pházvej khôafmbng bắxjvsn xuốafmbng, nguyêvrdfn mộwtezt điegkázvejm bắxjvsn thàxstanh gai nhíqmwvm.

- Thu thậpttdp thoázvejng mộwtezt pházvejt, mang thi thểtnbu vềiydg phụfpvsc mệoyysnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.