Độc Tôn Tam Giới

Chương 320 : Thật sự muốn ỷ thế hiếp người sao?

    trước sau   
kdjl đmztrdupui nhìhciun chằzsxvm chằzsxvm nam nhâdpmzn kia nóddwyi:

- Ngưkdjlơrjuli đmztrếffptn cùywoyng códdwy lai lịeuaech gìhciu? Đvmziưkdjlpdying Long nàpkvny cùywoyng chúdwcrng ta códdwy cừgdaeu oágdaen, ngưkdjlơrjuli muốffptn tìhcium hắhclun códdwy việbqmmc, cũopejng phảgykpi nóddwyi thứzbwg tựtlbl trưkdjlhdugc sau a?

- Ta nóddwyi sao cágdaec ngưkdjlơrjuli dong dàpkvni nhưkdjl vậzuswy? Tạcxbti đmztrâdpmzy khômkhkng phảgykpi biêxrypn cảgykpnh, làpkvnkdjlơrjulng đmztrômkhk. Cágdaec ngưkdjlơrjuli muốffptn phágdae ágdaen, đmztri biêxrypn cảgykpnh xửsmjhyhsx. Đvmzigdaeng códdwy lạcxbti nóddwyi nhảgykpm, ta khômkhkng códdwy thờpdyii gian nóddwyi nhảgykpm vớhdugi cágdaec ngưkdjlơrjuli.

- Thậzuswt cuồpdying!

Trong mắhclut Dưkdjl đmztrdupui hung quang đmztrcxbti lộdupu.

- Ngưkdjlơrjuli cuồpdying nhưkdjl vậzuswy, xem ra ngay cảgykp bộdupu đmztrdupui biêxrypn phòmnwmng chúdwcrng ta cũopejng khômkhkng đmztrqmenpkvno mắhclut. Vậzuswy ngưkdjlơrjuli cũopejng chớhdug đmztri!


Vung tay lêxrypn, bốffptn ngưkdjlpdyii xếffptp thàpkvnnh mộduput hàpkvnng, muốffptn lao tớhdugi cửsmjha chíllnunh.

Nam nhâdpmzn thưkdjlpdying phụmjlrc mộduput mựtlblc biểqmenu lộdupu đmztrcxbtm mạcxbtc, cũopejng khômkhkng códdwy tứzbwgc giậzuswn. Thấpdyiy bốffptn ngưkdjlpdyii nàpkvny bàpkvny ra tưkdjl thếffpt, sắhcluc mặtatit nam tửsmjh thưkdjlpdying phụmjlrc rốffptt cụmjlrc trầrvmom xuốffptng:

- Quảgykp nhiêxrypn làpkvn muốffptn ỷoqak thếffpt hiếffptp ngưkdjlpdyii, lấpdyiy nhiềoclvu khi íllnut sao?

- Làpkvnoqak thếffpt hiếffptp ngưkdjlpdyii, lấpdyiy nhiềoclvu khi íllnut, thìhciu thếffptpkvno?

- Ngưkdjlơrjuli khômkhkng códdwy bổoscjn sựtlbl, còmnwmn muốffptn chặtatin ngang mộduput cưkdjlhdugc, cágdaei nàpkvny làpkvn tựtlblhciunh muốffptn chếffptt!

- Ngưkdjlơrjuli códdwy bảgykpn lĩmjlrnh, cũopejng gọddwyi ngưkdjlpdyii đmztrếffptn, cho chúdwcrng ta nhìhciun xem? Ỷhfvi thếffpt hiếffptp ngưkdjlpdyii, lấpdyin đmztrúdwcrng làpkvn ngưkdjlơrjuli!

Nam nhâdpmzn thưkdjlpdying phụmjlrc giậzuswn quágdaepkvnkdjlpdyii:

- Tốffptt, tốffptt, tốffptt!

Đvmziduput nhiêxrypn hấpdyit tay ágdaeo lêxrypn, mộduput đmztrcxbto hỏfffja tiễsmjhn phóddwyng lêxrypn trờpdyii, hỏfffja diễsmjhm bay lêxrypn khômkhkng trung, phun ra mộduput đmztrpkvnn khóddwyi bụmjlri.

- Khômkhkng tốffptt, thằzsxvng nàpkvny đmztrang gọddwyi ngưkdjlpdyii!

- Giếffptt bọddwyn chúdwcrng đmztri, tốffptc chiếffptn tốffptc thắhclung!

Đvmziưkdjlpdying Long đmztrzbwgng ởyhsx trưkdjlhdugc ngưkdjlpdyii nam nhâdpmzn thưkdjlpdying phụmjlrc:

- Tiêxrypn sinh, đmztrqmen ta ngăoalon cảgykpn mộduput hồpdyii, ngưkdjlơrjuli vàpkvno trưkdjlhdugc đmztri.


Nam nhâdpmzn thưkdjlpdying phụmjlrc cưkdjlpdyii ha ha:

- Đvmzigdaeng nóddwyng vộdupui, đmztrgdaeng nóddwyng vộdupui, tròmnwm hay lậzuswp tứzbwgc sẽrwlp trìhciunh diễsmjhn.

Đvmziduput nhiêxrypn Dưkdjl đmztrdupui kia biếffptn sắhcluc:

- Ngưkdjlơrjuli đmztrếffptn cùywoyng làpkvn ngưkdjlpdyii nàpkvno?

Nam nhâdpmzn thưkdjlpdying phụmjlrc khoan thai màpkvnkdjlpdyii, ágdaenh mắhclut cũopejng khômkhkng nhìhciun hắhclun, màpkvn khoan thai nhìhciun lêxrypn bầrvmou trờpdyii:

- Ta làpkvn ngưkdjlpdyii nhưkdjl thếffptpkvno, ngưkdjlơrjuli chẳcetlng phảgykpi sẽrwlp biếffptt sao?

kdjl đmztrdupui thấpdyiy ngưkdjlpdyii kia khômkhkng chúdwcrt hoang mang, trong nộdupui tâdpmzm cảgykpm thấpdyiy giậzuswt mìhciunh, mộduput loạcxbti dựtlbl cảgykpm đmztrágdaeng sợmkhk, bỗmnwmng nhiêxrypn chạcxbty lêxrypn nãlacwo.

llnuu tíllnuu!

Đvmziduput nhiêxrypn, trêxrypn bầrvmou trờpdyii truyềoclvn đmztrếffptn mộduput tiếffptng gágdaey minh chóddwyi tai.

Đvmzióddwyn lấpdyiy, thu, thu, thu...

mkhk sốffpt tiếffptng gágdaey minh béqrjwn nhọddwyn, khômkhkng ngừgdaeng vang lêxrypn ởyhsx giữhmjza khômkhkng trung.

kdjl đmztrdupui sởyhsxn hếffptt cảgykp gai ốffptc, vộdupui quay đmztrrvmou lạcxbti xem. Chỉeuae thấpdyiy trêxrypn khômkhkng vưkdjlơrjulng đmztrômkhk, khômkhkng trung xanh thẳcetlm, phóddwyng tớhdugi từgdaeng đmztrcxbto Hắhcluc Ảrjulnh, bốffptn phưkdjlơrjulng tágdaem hưkdjlhdugng, khômkhkng ngừgdaeng vọddwyt tớhdugi.

- Hoàpkvnng Dựtlblc Nha Long?


- Ngưkdjlơrjuli... Ngưkdjlơrjuli làpkvn ngưkdjlpdyii Long Nha vệbqmm?

Mấpdyiy hơrjuli thởyhsx tầrvmom đmztróddwy, trêxrypn khômkhkng liềoclvn códdwy mấpdyiy trăoalom con Hoàpkvnng Dựtlblc Nha Long giếffptt đmztrếffptn, tấpdyit cảgykpywoyng hổoscj, đmztrzsxvng đmztrzsxvng ságdaet khíllnu, lơrjul lửsmjhng ởyhsx trêxrypn khômkhkng.

- Cổoscj đmztrdupui, làpkvn ngưkdjlơrjuli gọddwyi chúdwcrng ta?

- Thuộdupuc hạcxbtgdaei kiếffptn Cổoscj đmztrdupui!

- Mưkdjlpdyii mộduput phâdpmzn đmztrdupui, toàpkvnn bộdupu đmztrdupui viêxrypn hưkdjlhdugng Cổoscj đmztrdupui bágdaeo danh!

Nhữhmjzng Long Nha vệbqmmpkvny, nguyêxrypn mộduput đmztrágdaem thi lễsmjh.

Nam nhâdpmzn thưkdjlpdying phụmjlrc kia khẽrwlp gậzuswt đmztrrvmou:

- Bốffptn gia hỏfffja nàpkvny, làpkvn bộdupu đmztrdupui biêxrypn phòmnwmng. Vi phạcxbtm phágdae ágdaen, uy hiếffptp bổoscjn đmztrdupui trưkdjlyhsxng, còmnwmn cômkhkng bốffpt muốffptn ỷoqak thếffpt hiếffptp ngưkdjlpdyii, lấpdyiy nhiềoclvu khi íllnut, cágdaec ngưkdjlơrjuli thấpdyiy thếffptpkvno?

- Bộdupu đmztrdupui biêxrypn phòmnwmng? Bộdupu đmztrdupui biêxrypn phòmnwmng khômkhkng ởyhsx biêxrypn giớhdugi, lạcxbti đmztrếffptn vưkdjlơrjulng đmztrômkhk giưkdjlơrjulng oai?

- Còmnwmn dágdaem uy hiếffptp Cổoscj đmztrcxbti đmztrdupui trưkdjlyhsxng củgdaea chúdwcrng ta?

- Cổoscj đmztrdupui, khômkhkng códdwyhciu đmztrágdaeng nóddwyi, bắhclut lấpdyiy bọddwyn hắhclun, trảgykpm!

Bốffptn têxrypn bộdupu đmztrdupui biêxrypn phòmnwmng kia, toàpkvnn thâdpmzn phágdaet run, cảgykp đmztrágdaem đmztroclvu choágdaeng vágdaeng, hoàpkvnn toàpkvnn hỏfffjng mấpdyit. Mặtatic dùywoypkvnkdjl đmztrdupui, lúdwcrc nàpkvny toàpkvnn thâdpmzn cũopejng run rẩqmeny, sắhcluc mặtatit xágdaem ngoéqrjwt.

- Cổoscj... Cổoscj đmztrdupui... Cổoscj đmztrdupui trưkdjlyhsxng... Đvmziâdpmzy làpkvn hiểqmenu lầrvmom, tuyệbqmmt đmztrffpti làpkvn hiểqmenu lầrvmom. Kỳmqte thậzuswt chúdwcrng ta khômkhkng phảgykpi đmztrếffptn phágdae ágdaen, chúdwcrng ta chỉeuaepkvnywoyng Đvmziưkdjlpdying Long huynh đmztrbqmm đmztrùywoya mộduput chúdwcrt.
Hắhclun cũopejng làpkvn thếffpt hệbqmm co đmztrưkdjlmkhkc dãlacwn đmztrưkdjlmkhkc, tuy khẩqmenn trưkdjlơrjulng sợmkhklacwi, nhưkdjlng vẫoscjn cốffpt gắhclung giảgykpi thíllnuch.

- Hiểqmenu lầrvmom? Vừgdaea rồpdyii uy hiếffptp ta, cũopejng làpkvn hiểqmenu lầrvmom?

- Vâdpmzng, thậzuswt làpkvn hiểqmenu lầrvmom. Bộdupu đmztrdupui biêxrypn phòmnwmng chúdwcrng ta, bộdupui phụmjlrc nhấpdyit làpkvn Long Nha vệbqmm. Cổoscj đmztrcxbti đmztrdupui trưkdjlyhsxng, chúdwcrng ta đmztroclvu làpkvn ngưkdjlpdyii trong quâdpmzn đmztrdupui, làpkvndpmzu thuẫoscjn nộdupui bộdupu, kíllnunh xin giơrjul cao đmztrágdaenh khẽrwlp, khômkhkng nêxrypn ồpdyin àpkvno lớhdugn.

- Khômkhkng nêxrypn ồpdyin àpkvno lớhdugn? Nếffptu nhưkdjl ta khômkhkng gọddwyi ngưkdjlpdyii đmztrếffptn, cágdaec ngưkdjlơrjuli náo khômkhkng lớhdugn sao? Nếffptu nhưkdjl khômkhkng códdwy nhữhmjzng ngưkdjlpdyii nàpkvny, chỉeuae sợmkhkopej khíllnu củgdaea cágdaec ngưkdjlơrjuli, đmztrãlacw sớhdugm chéqrjwm lêxrypn ngưkdjlpdyii ta a? Làpkvngdaec ngưkdjlơrjuli muốffptn ồpdyin àpkvno lớhdugn, hay làpkvn ta muốffptn ồpdyin àpkvno lớhdugn? Ta đmztrếffptn tìhcium ngưkdjlpdyii, nhưkdjlng cágdaec ngưkdjlơrjuli ngay cảgykp ta cũopejng muốffptn diệbqmmt, lágdae gan khômkhkng nhỏfffj a. Bộdupu đmztrdupui biêxrypn phòmnwmng, thậzuswt đmztrúdwcrng làpkvn có tiêxryp̀n đmztrômkhk̀.

Cổoscj đmztrcxbti đmztrdupui trưkdjlyhsxng cũopejng khômkhkng phảgykpi thiệbqmmn nam tíllnun nữhmjz, lầrvmon nàpkvny hắhclun theo mệbqmmnh lệbqmmnh củgdaea Phóddwy Đvmziômkhk thốffptng Đvmziiềoclvn Thiệbqmmu, đmztrếffptn tìhcium mộduput ngưkdjlpdyii têxrypn làpkvn Đvmziưkdjlpdying Long, chuẩqmenn bịeuae mờpdyii chàpkvno hắhclun tiếffptn vàpkvno Long Nha vệbqmm.

Đvmziưkdjlpdying Long nàpkvny, tuy Cổoscj đmztrcxbti đmztrdupui trưkdjlyhsxng khômkhkng biếffptt lai lịeuaech gìhciu, nhưkdjlng Đvmziiềoclvn Thiệbqmmu Phóddwy Đvmziômkhk thốffptng đmztrãlacw mởyhsx miệbqmmng, còmnwmn cốffpt ýyhsx dặtatin dòmnwm, ngưkdjlpdyii nọddwypkvn bằzsxvng hữhmjzu củgdaea Trầrvmon thiếffptu!

Trầrvmon thiếffptu làpkvn ngưkdjlpdyii nàpkvno? Làpkvn ngưkdjlpdyii ngay cảgykp Đvmzicxbti vưkdjlơrjulng tửsmjh Diệbqmmp Đvmzicxbti cũopejng dágdaem đmztrhcluc tộdupui, làpkvn ngưkdjlpdyii Diệbqmmp thágdaei phóddwy muốffptn thu làpkvnm đmztrpdyi đmztrbqmm, làpkvn đmztrcxbti năoalong códdwy đmztrưkdjlmkhkc Thiêxrypn Quếffpt Quốffptc Sĩmjlr Lệbqmmnh!

Bằzsxvng hữhmjzu củgdaea hắhclun, Cổoscj đmztrcxbti đmztrdupui trưkdjlyhsxng hágdaegdaem xem thưkdjlpdying. Cho nêxrypn sau khi tan tầrvmom, đmztrưkdjlmkhkc Đvmziiềoclvn Thiệbqmmu dặtatin dòmnwm, thay đmztroscji thưkdjlpdying phụmjlrc liềoclvn tớhdugi tìhcium Đvmziưkdjlpdying Long. Hắhclun đmztrômkhk̉i thưkdjlpdying phụmjlrc, chỉeuaepkvn khômkhkng muốffptn quágdae mứzbwgc rêxrypu rao.

Ai biếffptt, hắhclun khômkhkng rêxrypu rao, mấpdyiy bộdupu đmztrdupui biêxrypn phòmnwmng nàpkvny ngưkdjlmkhkc lạcxbti hung hăoalong càn quâdpmźy lêxrypn, ởyhsx trưkdjlhdugc mặtatit Long Nha vệbqmm đmztrcxbti đmztrdupui trưkdjlyhsxng nhưkdjl hắhclun, hỉeuaeopeji trừgdaeng mắhclut, luômkhkn mồpdyim muốffptn ỷoqak thếffpt hiếffptp ngưkdjlpdyii, lấpdyiy nhiềoclvu khi íllnut.

Tạcxbti vưkdjlơrjulng đmztrômkhk, cùywoyng Long Nha vệbqmm đmztrcxbti đmztrdupui trưkdjlyhsxng hắhclun so thếffpt lựtlblc, so nhâdpmzn sốffpt, mấpdyiy gia hỏfffja nàpkvny coi nhưkdjlpkvn tựtlblkdjlhdugc lấpdyiy nhụmjlrc.

- Cổoscj đmztrcxbti đmztrdupui trưkdjlyhsxng, chúdwcrng ta sai rồpdyii, làpkvn chúdwcrng ta sai. Chúdwcrng ta nguyệbqmmn ýyhsx nhậzuswn lỗmnwmi, nguyệbqmmn ýyhsx bồpdyii thưkdjlpdying... Chỉeuae cầrvmon Cổoscj đmztrcxbti đmztrdupui trưkdjlyhsxng bớhdugt giậzuswn, chúdwcrng ta nguyệbqmmn ýyhsx ra tiềoclvn.

- Tiềoclvn? Ngưkdjlơrjuli cảgykpm thấpdyiy Long Nha vệbqmm thiếffptu tiềoclvn sao?

Sắhcluc mặtatit Cổoscj đmztrcxbti đmztrdupui trưkdjlyhsxng âdpmzm trầrvmom.


- Códdwy phảgykpi ngưkdjlơrjuli cảgykpm thấpdyiy ta rấpdyit tham tiềoclvn hay khômkhkng?

- Thứzbwgc thờpdyii, bỏfffjopej khíllnu xuốffptng, thúdwcrc thủgdae chịeuaeu tróddwyi. Nếffptu khômkhkng, giếffptt chếffptt bấpdyit luậzuswn tộdupui!

Cổoscj đmztrcxbti đmztrdupui trưkdjlyhsxng vớhdugi tưkdjlgdaech Long Nha vệbqmm đmztrcxbti đmztrdupui trưkdjlyhsxng, nắhclum giữhmjz mộduput vạcxbtn Long Nha vệbqmm, ởyhsxkdjlơrjulng đmztrômkhk coi nhưkdjlpkvn nhâdpmzn vậzuswt ngưkdjlu bứzbwgc.

Mấpdyiy têxrypn bộdupu đmztrdupui biêxrypn phòmnwmng nhưkdjl du cômkhkn kia, ởyhsx trưkdjlhdugc mặtatit hắhclun kêxrypu gàpkvno, đmztríllnuch thậzuswt làpkvn tựtlblhciunh muốffptn chếffptt!

kdjl đmztrdupui kia phùywoy phùywoy mộduput tiếffptng, quỳmqte xuốffptng, run giọddwyng cầrvmou khẩqmenn:

- Cổoscj đmztrcxbti đmztrdupui trưkdjlyhsxng, tha mạcxbtng, tha mạcxbtng, chúdwcrng ta đmztrrvmou hàpkvnng, đmztrrvmou hàpkvnng! Chỉeuae cầrvmon khômkhkng giếffptt, nhưkdjl thếffptpkvno cũopejng đmztrưkdjlmkhkc!

Mấpdyiy gia hỏfffja mớhdugi vừgdaea rồpdyii còmnwmn ngang ngưkdjlmkhkc hung tàpkvnn, lúdwcrc nàpkvny quỳmqte trêxrypn mặtatit đmztrpdyit, nhưkdjlpkvn con mổoscj thóddwyc dậzuswp đmztrrvmou, năoalon nỉeuae liêxrypn tụmjlrc.

Cổoscj đmztrcxbti đmztrdupui trưkdjlyhsxng nhưkdjl khômkhkng nghe thấpdyiy, xoay ngưkdjlpdyii lạcxbti:

- Đvmziưkdjlpdying Long, ta theo lệbqmmnh củgdaea Long Nha vệbqmm quâdpmzn thứzbwg ba Phóddwy Đvmziômkhk thốffptng Đvmziiềoclvn Thiệbqmmu, đmztrếffptn đmztrâdpmzy mờpdyii ngưkdjlơrjuli gia nhậzuswp Long Nha vệbqmm, hợmkhkp nhấpdyit đmztrcxbti đmztrdupui củgdaea ta, ngưkdjlơrjuli códdwy hứzbwgng thúdwcr hay khômkhkng?

dwcrc nàpkvny, cảgykp ngưkdjlpdyii Đvmziưkdjlpdying Long còmnwmn ởyhsxpkvno trong choágdaeng vágdaeng.

Vừgdaea rồpdyii mộduput màpkvnn kia, thay đmztroscji quágdae nhanh, quảgykp thựtlblc tớhdugi quágdae nhanh a. Đvmzirvmou óddwyc củgdaea hắhclun, phảgykpn ứzbwgng còmnwmn códdwy chúdwcrt khômkhkng theo kịeuaep nộdupui dung cốffptt truyệbqmmn phágdaet triểqmenn.

mnvppkvnng làpkvn bọddwyn ngưkdjlpdyii Dưkdjl đmztrdupui hung thầrvmon ágdaec ságdaet, muốffptn giếffptt ngưkdjlpdyii, nhưkdjl thếffptpkvno bỗmnwmng nhiêxrypn tầrvmom đmztróddwy, lạcxbti toágdaet ra mộduput Long Nha vệbqmm đmztrcxbti đmztrdupui trưkdjlyhsxng?

rjuln nữhmjza, thoágdaeng cágdaei gọddwyi đmztrếffptn nhiềoclvu Long Nha vệbqmm nhưkdjl lang nhưkdjl hổoscj.

Vừgdaea rồpdyii mấpdyiy ngưkdjlpdyii Dưkdjl đmztrdupui trưkdjlyhsxng còmnwmn hung hăoalong càn quâdpmźy, nhưkdjlng bâdpmzy giờpdyi nhưkdjl chóddwy chếffptt quỳmqte trêxrypn mặtatit đmztrpdyit, khômkhkng ngừgdaeng cầrvmou xin tha thứzbwg.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.