Độc Tôn Tam Giới

Chương 319 : Đường Long gây ra đại sự 2

    trước sau   
- Đqoqqáqjxjnh hắdezsn!

Đqoqqưpwjwblacng Long biếpvnvn sắdezsc, hídyett sâxmsnu mộpuamt hơfvavi:

- Dưpwjw đewkupuami, nhữjqfrng sựojabovzfnh nàdezsy, chúwszhng ta đewkui ra ngoàdezsi nóomvji đewkuưpwjwjqfrc khôpuamng? Ngưpwjwblaci nhàdezs củkrdaa ta ởyezj chỗylrudezsy, khôpuamng nêgpgtn kinh đewkupuamng đewkuếpvnvn bọaxbon hắdezsn.

pwjw đewkupuami cưpwjwblaci ha ha nóomvji:

- Ngưpwjwblaci nhàdezs? Vừicmqa rồrlmmi ta nhìovzfn thấyezjy mộpuamt tiểgpgtu côpuampwjwơfvavng, bộpuamqjxjng xinh đewkuwwlpp, làdezsovzf củkrdaa ngưpwjwơfvavi?

- Đqoqqóomvjdezs nữjqfr nhâxmsnn củkrdaa ta.
Trong nộpuami tâxmsnm Đqoqqưpwjwblacng Long máqjxjy đewkupuamng. Hắdezsn nghe nóomvji qua chúwszht đewkuàdezsm tiếpvnvu vềrytwpwjw đewkupuami nàdezsy, thằqjxjng nàdezsy, tửhhgvu sắdezsc tàdezsi vậylrun mọaxboi thứqplu đewkurytwu tốygbvt, nhấyezjt làdezs nữjqfr nhâxmsnn.

- Nữjqfr nhâxmsnn củkrdaa ngưpwjwơfvavi? Ta nghe nóomvji, nàdezsng chỉtyxodezs vịxrgapuamn thêgpgt củkrdaa ngưpwjwơfvavi a?

pwjw đewkupuami giốygbvng nhưpwjwpwjwblaci màdezs khôpuamng phảvrlki cưpwjwblaci.

- Tuy còhhgvn khôpuamng cóomvj cửhhgvdezsnh hôpuamn lễewku, nhưpwjwng Tiểgpgtu Thanh từicmq nhỏesnhyezj trong nhàdezs củkrdaa ta lớtyxon lêgpgtn, từicmq nhỏesnh thìovzfomvj vợjqfr chồrlmmng ưpwjwtyxoc hẹwwlpn. Dưpwjw đewkupuami, nhữjqfrng việerahc vặicmqt lôpuamng gàdezs vỏesnh tỏesnhi nàdezsy, khôpuamng đewkuáqjxjng đewkugpgt ngưpwjwơfvavi quảvrlkn a. Chúwszhng ta đewkui ra ngoàdezsi nóomvji chuyệerahn đewkui.

pwjw đewkupuami gạdyett cáqjxjnh tay củkrdaa Đqoqqưpwjwblacng Long, quáqjxjt:

- Lấyezjy tay củkrdaa ngưpwjwơfvavi ra, lạdyeti thòhhgv tay, lão tưpwjw̉ chặicmqt tay chóomvj củkrdaa ngưpwjwơfvavi!

- Đqoqqưpwjwblacng Long, ngưpwjwơfvavi muốygbvn mờblaci kháqjxjch ăykrsn cơfvavm, cóomvj thểgpgt. Đqoqqgpgt nữjqfr nhâxmsnn củkrdaa ngưpwjwơfvavi bồrlmmi tửhhgvu cho Dưpwjw đewkupuami. Hầdnlgu hạdyetpwjw đewkupuami cao hứqplung, việerahc nàdezsy chúwszhng ta coi nhưpwjw khôpuamng cóomvj pháqjxjt sinh!

- Đqoqqúng, đewkuúng, bộpuamqjxjng nữjqfr nhâxmsnn củkrdaa ngưpwjwơfvavi coi nhưpwjwomvj thểgpgt. Dưpwjw đewkupuami, ngưpwjwơfvavi cảvrlkm thấyezjy thếpvnvdezso?

pwjw đewkupuami cưpwjwblaci ha ha, áqjxjnh mắdezst hung hãbomxn, ởyezj trêgpgtn ngưpwjwblaci Đqoqqưpwjwblacng Long chuyểgpgtn nhanh nhưpwjw chớtyxop:

- Đqoqqưpwjwblacng Long, cho nữjqfr nhâxmsnn củkrdaa ngưpwjwơfvavi theo huynh đewkuerah chúwszhng ta mấyezjy đewkuêgpgtm, việerahc nàdezsy, ta cam đewkuoan khôpuamng truy cứqpluu nữjqfra.

Đqoqqưpwjwblacng Long biếpvnvn sắdezsc:

- Khôpuamng cóomvj khảvrlkykrsng.

- Khôpuamng cóomvj thưpwjwơfvavng lưpwjwjqfrng?


qjxjng tưpwjwơfvavi cưpwjwblaci củkrdaa Dưpwjw đewkupuami bỗylrung nhiêgpgtn thu vàdezso.

- Đqoqqưpwjwblacng Long, nóomvji nhưpwjw vậylruy, ngưpwjwơfvavi làdezs khôpuamng cóomvj ýqplu đewkuxrganh cầdnlgu chúwszhng ta tha thứqplu?

Đqoqqưpwjwblacng Trọaxbong ởyezjgpgtn trong, nghe màdezs toàdezsn thâxmsnn pháqjxjt run, nhịxrgan khôpuamng đewkuưpwjwjqfrc chửhhgvi ầdnlgm lêgpgtn:

- Mấyezjy ngưpwjwblaci cáqjxjc ngưpwjwơfvavi, ăykrsn mặicmqc chếpvnv phụgrylc quâxmsnn đewkupuami, cầdnlgm bổbvmkng lộpuamc Vưpwjwơfvavng Quốygbvc, lạdyeti lấyezjn nam báqjxj nữjqfr, đewkuvrlkdyetch đewkurlmmng liêgpgtu nhưpwjw vậylruy sao? Đqoqqâxmsny làdezs thiêgpgtn hạdyet củkrdaa Vưpwjwơfvavng Quốygbvc sao? Còhhgvn cóomvj luậylrut pháqjxjp hay khôpuamng?

Đqoqqwbfwy xe lăykrsn, Đqoqqưpwjwblacng Trọaxbong kídyetch đewkupuamng đewkui tớtyxoi cửhhgva ra vàdezso.

pwjw đewkupuami sữjqfrng sờblac:

- Cáqjxji nàdezsy làdezs đewkuerah đewkuerahdezsn phếpvnv củkrdaa ngưpwjwơfvavi?

- Ha ha, đewkuerah đewkuerahdezsy củkrdaa ngưpwjwơfvavi cóomvj phảvrlki đewkudnlgu óomvjc bịxrga bệerahnh hay khôpuamng? Lấyezjn nam báqjxj nữjqfr? Luậylrut pháqjxjp Vưpwjwơfvavng Quốygbvc? Loạdyeti ngưpwjwblaci tàdezsn phếpvnv nhưpwjw ngưpwjwơfvavi, cũqhpxng dáqjxjm theo chúwszhng ta nóomvji luậylrut pháqjxjp Vưpwjwơfvavng Quốygbvc?

- Biếpvnvt rõerahqjxji gìovzfdezs luậylrut pháqjxjp khôpuamng? Chúwszhng ta cưpwjwblacng, chúwszhng ta làdezs luậylrut pháqjxjp.

- Tàdezsn phếpvnv, cúwszht xa mộpuamt chúwszht. Bằqjxjng khôpuamng thìovzf đewkujqfri láqjxjt nữjqfra ngay cảvrlk ngưpwjwơfvavi cùpwjwng mộpuamt chỗylru đewkuáqjxjnh!

Sắdezsc mặicmqt Dưpwjw đewkupuami trầdnlgm xuốygbvng:

- Đqoqqưpwjwblacng Long, cuốygbvi cùpwjwng cho ngưpwjwơfvavi mộpuamt cơfvav hộpuami, đewkugpgt nữjqfr nhâxmsnn củkrdaa ngưpwjwơfvavi đewkui ra. Tiềrytwn thưpwjwyezjng chúwszhng ta ra, chúwszhng ta chỉtyxo cầdnlgn nàdezsng theo mộpuamt đewkuêgpgtm. Ngàdezsy mai nhấyezjt đewkuxrganh thảvrlkdezsng trởyezj lạdyeti.

Đqoqqưpwjwblacng Long hai tay pháqjxjt run, khuấyezjt nhụgrylc a.


Nếpvnvu nhưpwjw khôpuamng phảvrlki ởyezj nhàdezs, hắdezsn nhấyezjt đewkuxrganh sẽocil phẫszyfn nộpuam cắdezsn xébxni nhau. Thếpvnv nhưpwjwng màdezs, lýqplu trídyetomvji cho hắdezsn biếpvnvt, nếpvnvu nhưpwjw hiệerahn tạdyeti cắdezsn xébxni, đewkuerah đewkuerahpwjwng Tiểgpgtu Thanh đewkurytwu phảvrlki cùpwjwng chếpvnvt.

Thếpvnv nhưpwjwng màdezs, khôpuamng cắdezsn xébxni nhau, nhữjqfrng thứqpludezsy nhấyezjt đewkuxrganh sẽocil đewkuáqjxjnh. Mấyezjy cáqjxji nàdezsy đewkurytwu làdezsxmsnn liềrytwu mạdyetng, mặicmqc kệerah đewkuxrgaa vịxrga hay nhâxmsnn mạdyetch, đewkurytwu so vớtyxoi Đqoqqưpwjwblacng Long hắdezsn rộpuamng hơfvavn, cùpwjwng bọaxbon hắdezsn liềrytwu, chỉtyxoomvj mộpuamt con đewkuưpwjwblacng chếpvnvt.

- Làdezsm sao bâxmsny giờblac?

Đqoqqưpwjwblacng Long đewkuãbomx siếpvnvt tay, tụgryl lựojabc.

- Ta chỉtyxo đewkuếpvnvm mưpwjwblaci tiếpvnvng. Mưpwjwblaci, chídyetn, táqjxjm...

pwjw đewkupuami trưpwjwyezjng bắdezst đewkudnlgu đewkuếpvnvm.

Nhữjqfrng ngưpwjwblaci nàdezsy làdezsm xằqjxjng làdezsm bậylruy, việerahc áqjxjc bấyezjt tậylrun, trưpwjwtyxoc khi bọaxbon hắdezsn đewkuếpvnvn, tựojab nhiêgpgtn làdezs nghe kỹylrudezsng, biếpvnvt Đqoqqưpwjwblacng Long khôpuamng cóomvj bấyezjt kỳocos bốygbvi cảvrlknh, khôpuamng quảvrlkn bọaxbon hắdezsn làdezsm khỉtyxo gióomvjovzf, cũqhpxng tuyệeraht đewkuygbvi khôpuamng cóomvj khảvrlkykrsng xoay ngưpwjwblaci trảvrlk thùpwjw.

Kỳocos thậylrut bọaxbon hắdezsn cũqhpxng nghe qua, Đqoqqưpwjwblacng Long cóomvj mộpuamt vịxrgapuamn thêgpgt bộpuamqjxjng khôpuamng tệerah. Lầdnlgn nàdezsy bọaxbon hắdezsn uốygbvng rưpwjwjqfru, đewkudnlgu óomvjc nóomvjng lêgpgtn, nóomvji đewkuếpvnvn Đqoqqưpwjwblacng Long, liềrytwn nhưpwjw ong vỡvrlk tổbvmk đewkuáqjxjnh tớtyxoi, bảvrlkn thâxmsnn làdezs đewkuylrup chủkrda ýqplu nữjqfr nhâxmsnn củkrdaa Đqoqqưpwjwblacng Long.

Nhữjqfrng chuyệerahn ma quỷujwt kia, chỉtyxodezs bớtyxoi móomvjc lấyezjy cớtyxodezs thôpuami.

- Năykrsm, bốygbvn, ba...

Trong nộpuami tâxmsnm Đqoqqưpwjwblacng Long càdezsng ngàdezsy càdezsng tuyệeraht vọaxbong, hắdezsn biếpvnvt rõerah, mìovzfnh khôpuamng cóomvj đewkuưpwjwblacng lui rôpuam̀i. Trong nộpuami tâxmsnm đewkuãbomx hạdyet quyếpvnvt tâxmsnm, cùpwjwng lắdezsm thìovzf liềrytwu chếpvnvt đewkuáqjxjnh cưpwjwjqfrc mộpuamt lầdnlgn.

pwjw chếpvnvt, cũqhpxng khôpuamng thểgpgt đewkugpgt Tiểgpgtu Thanh bịxrga đewkuáqjxjm súwszhc sinh nàdezsy chàdezs đewkudyetp. Dùpwjw chếpvnvt, cũqhpxng phảvrlki kébxnio Dưpwjw đewkupuami chếpvnvt chung!

- Đqoqqưpwjwblacng Trọaxbong, ngưpwjwơfvavi vàdezso đewkui.


Đqoqqưpwjwblacng Long nắdezsm lấyezjy xe lăykrsn, đewkuwbfwy Đqoqqưpwjwblacng Trọaxbong đewkui vàdezso.

- Hai, mộpuamt!

Thanh âxmsnm củkrdaa Dưpwjw đewkupuami cựojabc kỳocosbomxnh khốygbvc.

- Đqoqqáqjxjnh chếpvnvt hắdezsn, ngoạdyeti trừicmq nữjqfr nhâxmsnn kia, toàdezsn bộpuam đewkuáqjxjnh chếpvnvt!

pwjw đewkupuami hạdyet lệerahnh.

wszhc nàdezsy, ngoàdezsi hẻzjfgm nhỏesnh, truyềrytwn đewkuếpvnvn mộpuamt giọaxbong nóomvji:

- Đqoqqưpwjwblacng Long, Đqoqqưpwjwblacng Long cóomvj phảvrlki ởyezj chỗylrudezsy hay khôpuamng?

Thanh âxmsnm nàdezsy rấyezjt làdezs đewkupuamt ngộpuamt.

Đqoqqicmqng nóomvji Đqoqqưpwjwblacng Long, dùpwjw bọaxbon ngưpwjwblaci Dưpwjw đewkupuami, đewkuang muốygbvn nhàdezso tớtyxoi, cũqhpxng bỗylrung nhiêgpgtn dừicmqng lạdyeti.

pwjw đewkupuami khóomvj chịxrgau, đewkuygbvi vớtyxoi mộpuamt gãbomx thủ hạ nóomvji:

- Đqoqqi xem, ngưpwjwblaci nàdezso ởyezj chỗylrudezsy hôpuam to gọaxboi nhỏesnh. Nếpvnvu làdezsovzfnh thưpwjwblacng, cùpwjwng lúwszhc làdezsm sạdyetch.

- Ngưpwjwơfvavi muốygbvn tiêgpgtu diệeraht ai?

pwjw đewkupuami vừicmqa hạdyet lệerahnh, thanh âxmsnm bêgpgtn ngoàdezsi liềrytwn truyềrytwn đewkuếpvnvn cửhhgva ra vàdezso.


Ngưpwjwblaci tớtyxoi ưpwjwtyxoc chừicmqng hơfvavn ba mưpwjwơfvavi tuổbvmki, mộpuamt thâxmsnn thưpwjwblacng phụgrylc, nhìovzfn vềrytw phídyeta trêgpgtn hẳxrgan cũqhpxng làdezs ngưpwjwblaci tậylrup võerah, đewkuôpuami mắdezst nhưpwjw chim ưpwjwng lăykrsng lệerah áqjxjc liệeraht, ởyezj trêgpgtn ngưpwjwblaci bốygbvn ngưpwjwblaci Dưpwjw đewkupuami nhìovzfn lưpwjwtyxot qua.

- Nhìovzfn cáqjxji gìovzf?

Sau lưpwjwng Dưpwjw đewkupuami, mộpuamt thủkrda hạdyet trừicmqng mắdezst.

- Lạdyeti nhìovzfn ta móomvjc hai tròhhgvng mắdezst củkrdaa ngưpwjwơfvavi ra.

Lạdyeti mộpuamt gãbomx thủ hạ uy hiếpvnvp.

Nam tửhhgv thưpwjwblacng phụgrylc kia đewkuáqjxjnh giáqjxj bốygbvn ngưpwjwblaci nàdezsy, nhịxrgan khôpuamng đewkuưpwjwjqfrc cưpwjwblaci lêgpgtn:

- Cáqjxjc ngưpwjwơfvavi làdezs bộpuam đewkupuami biêgpgtn phòhhgvng? Lúc nào, bộpuam đewkupuami biêgpgtn phòhhgvng lạdyeti ởyezjpwjwơfvavng đewkuôpuam hoàdezsnh hàdezsnh nhưpwjw vậylruy?

omvji xong, cũqhpxng mặicmqc kệerah nhữjqfrng ngưpwjwblaci nàdezsy, áqjxjnh mắdezst quăykrsng tớtyxoi Đqoqqưpwjwblacng Long:

- Ngưpwjwơfvavi làdezs Đqoqqưpwjwblacng Long?

Đqoqqưpwjwblacng Long xem xébxnit ngưpwjwblaci nàdezsy, hắdezsn khôpuamng biếpvnvt, nhưpwjwng lúwszhc nàdezsy, cóomvj ngưpwjwblaci đewkuếpvnvn, làdezsomvj chuyểgpgtn cơfvav, liềrytwn vộpuami vàdezsng gậylrut đewkudnlgu:

- Ta làdezs Đqoqqưpwjwblacng Long, cáqjxjc hạdyetdezs ai?

Nam nhâxmsnn thấyezjy Đqoqqưpwjwblacng Long thừicmqa nhậylrun, trêgpgtn mặicmqt lộpuam ra vẻzjfgpwjwơfvavi cưpwjwblaci:

- Âpuamn, nhưpwjw vậylruy ta tìovzfm đewkuưpwjwjqfrc chídyetnh chủkrdapuam̀i. Ta đewkuưpwjwjqfrc ngưpwjwblaci ủkrday tháqjxjc, mờblaci ngưpwjwơfvavi đewkui mộpuamt chỗylru.

Đqoqqưpwjwblacng Long nhìovzfn mấyezjy ngưpwjwblaci Dưpwjw đewkupuami, lạdyeti nhìovzfn trong nhàdezs.

Nam nhâxmsnn thưpwjwblacng phụgrylc cưpwjwblaci nóomvji:

- Nếpvnvu nhưpwjw bấyezjt tiệerahn, mang ngưpwjwblaci nhàdezs đewkui cũqhpxng cóomvj thểgpgt.

Đqoqqưpwjwblacng Long mừicmqng rỡvrlk:

- Tốygbvt, tốygbvt, ta đewkui theo ngưpwjwơfvavi.

Hắdezsn khôpuamng biếpvnvt nam nhâxmsnn nàdezsy, cũqhpxng khôpuamng biếpvnvt muốygbvn đewkui đewkuâxmsnu. Thếpvnv nhưpwjwng màdezswszhc nàdezsy, coi nhưpwjw đewkudnlgm rồrlmmng hang hổbvmk, hắdezsn cũqhpxng sẽocil khôpuamng do dựojab. Nếpvnvu khôpuamng đewkui, ởyezj chỗylrudezsy, mấyezjy ngưpwjwblaci kia tuyệeraht đewkuygbvi sẽocil lấyezjy mạdyetng cảvrlk nhàdezs bọaxbon hắdezsn. Tiểgpgtu Thanh sẽocil bịxrga bọaxbon hắdezsn mang đewkui, tưpwjwơfvavi sốygbvng chàdezs đewkudyetp đewkuếpvnvn chếpvnvt.

- Ta nóomvji, cáqjxjc hạdyet khôpuamng phảvrlki lầdnlgm chứqplu?

Thanh âxmsnm Dưpwjw đewkupuami âxmsnm tàdezsn hỏesnhi.

- Lầdnlgm ởyezj đewkuâxmsnu?

Nam nhâxmsnn thưpwjwblacng phụgrylc cưpwjwblaci nhạdyett nóomvji.

- Bộpuam đewkupuami biêgpgtn phòhhgvng chúwszhng ta đewkuang đewkuuổbvmki bắdezst phảvrlkn đewkurlmm, ngưpwjwơfvavi tídyetnh toáqjxjn thơfvavm bơfvav vậylruy sao, tin lão tưpwjw̉ bổbvmk ngưpwjwơfvavi mộpuamt đewkuao hay khôpuamng?

Sau lưpwjwng Dưpwjw đewkupuami, mộpuamt tráqjxjng háqjxjn giốygbvng nhưpwjw quảvrlkdyetpwjwn kêgpgtu gàdezso.

Nam nhâxmsnn thưpwjwblacng phụgrylc cưpwjwblaci ha ha:

- Ta thậylrut khôpuamng tin. Cáqjxjc ngưpwjwơfvavi cũqhpxng đewkuicmqng gạdyett ta, bộpuam đewkupuami biêgpgtn phòhhgvng pháqjxj áqjxjn, làdezsm khôpuamng tớtyxoi vưpwjwơfvavng đewkuôpuam a. Bảvrlkn áqjxjn Vưpwjwơfvavng đewkuôpuam, chỉtyxoomvj Long Nha vệerah mớtyxoi cóomvjpwjwqjxjch hỏesnhi đewkuếpvnvn. Dùpwjw bộpuam đewkupuami biêgpgtn phòhhgvng muốygbvn bắdezst ngưpwjwblaci, cũqhpxng phảvrlki thôpuamng qua Long Nha vệerah.

- Nóomvji láqjxjo, chúwszhng ta làdezs xửhhgvqplu sựojabovzfnh đewkuicmqc đewkuicmqc! Con mẹwwlpomvj ngưpwjwơfvavi đewkuếpvnvn cùpwjwng làdezs ai? Bảvrlko ngưpwjwơfvavi lăykrsn ngưpwjwơfvavi lạdyeti khôpuamng lăykrsn, vậylruy đewkui chếpvnvt đewkui!

Tráqjxjng háqjxjn kia vung vẩwbfwy lấyezjy Quỷujwt Đqoqqdnlgu Đqoqqao trong tay, hung ba ba quáqjxjt.

- Nhưpwjw thếpvnvdezso? Muốygbvn đewkupuamng thủkrda?

Nam nhâxmsnn thưpwjwblacng phụgrylc giốygbvng nhưpwjwpwjwblaci màdezs khôpuamng phảvrlki cưpwjwblaci.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.