Độc Tôn Tam Giới

Chương 317 : Tính cách hay thay đổi Đan Phi 2

    trước sau   
yezki thìnkviyezki nhưgbca thếdemq, nhưgbcang cảndhum xúivdxc củlqxba Giang Trầfihqn, lạkesmi khônixqng cóyezk bởuxnhi vìnkvi lờxtzai củlqxba bọqubqn hắmzexn màbqejqubqng lêmaxyn. Ngưgbcaxtzai trẻxxth tuổjqyui ởuxnhgbcaơxqqfng đvziqônixq, muốmaxyn cùvmqgng Đlxofan Phi tổjqyu đvziqklebi, làbqej muốmaxyn ởuxnh trưgbcalnghc mặlqxbt Đlxofan Phi biểckrbu hiệsbrzn mộklebt chúivdxt, muốmaxyn Đlxofan Phi hảndhuo cảndhum. Mộklebt làbqej Đlxofan Phi làbqej nữuunm thầfihqn củlqxba bọqubqn hắmzexn, hai làbqej muốmaxyn thônixqng qua Đlxofan Phi đvziqkesmt đvziqưgbcainnvc niềojosm vui củlqxba Diệsbrzp tháixfzi phóyezk.

Thếdemq nhưgbcang màbqej Giang Trầfihqn, trong lòkmiong củlqxba hắmzexn hoàbqejn toàbqejn khônixqng cóyezk nhữuunmng cong cong thẳpyoung thẳpyoung nàbqejy. Hắmzexn đvziqmaxyi vớlnghi Diệsbrzp lãkcsyo gia tửmaxynixq dụjqyuc vônixq cầfihqu, căqubqn bảndhun khônixqng cóyezkvgbqm tưgbca đvziqi nịqkkunh nọqubqt lãkcsyo gia tửmaxy.

bqej Đlxofan Phi, cốmaxy nhiêmaxyn làbqej mỹqmcg nữuunm, thếdemq nhưgbcang màbqej Giang Trầfihqn cũpyoung khônixqng cóyezk bởuxnhi vìnkvibqejng làbqej mỹqmcg nữuunm, liềojosn thầfihqn hồselkn đvziqmaxyn đvziqndhuo, mấydmht phưgbcaơxqqfng hưgbcalnghng chímaxynh mìnkvinh.

Nếdemqu nhưgbca Giang Trầfihqn làbqej loạkesmi háixfzo sắmzexc, trưgbcalnghc khi gặlqxbp đvziqưgbcainnvc Đlxofan Phi, Câvgbqu Ngọqubqc cônixqng chúivdxa cũpyoung tốmaxyt, Đlxofônixqng Phưgbcaơxqqfng Chỉmaxy Nhưgbcainnvc cũpyoung tốmaxyt, khônixqng sĩwhzw diệsbrzn cãkcsyi láixfzo màbqejyezki, chỉmaxy cầfihqn Giang Trầfihqn gậmaxyt đvziqfihqu, Câvgbqu Ngọqubqc cùvmqgng Đlxofônixqng Phưgbcaơxqqfng Chỉmaxy Nhưgbcainnvc đvziqojosu khônixqng cóyezk bấydmht kỳbwfrlngh do gìnkvi cựivdx tuyệsbrzt hắmzexn.

Nhưgbcang Giang Trầfihqn khônixqng phảndhui thếdemq hệsbrz chỉmaxy biếdemqt sa vàbqejo nữuunm sắmzexc, tuy Đlxofan Phi rấydmht ưgbcau túivdx, nhưgbcang màbqej loạkesmi nữuunm nhâvgbqn ưgbcau túivdxbqejy, trêmaxyn ngưgbcaxtzai nhấydmht đvziqqkkunh cũpyoung mọqubqc đvziqfihqy gai.

Giang Trầfihqn tham gia Mêmaxy Cảndhunh Thu Liệsbrzp, làbqejnkvi thímaxy luyệsbrzn, rèjhkvn luyệsbrzn chímaxynh mìnkvinh. Kỳbwfr thậmaxyt hắmzexn cũpyoung khônixqng hy vọqubqng mìnkvinh bịqkku tróyezki ởuxnhmaxyn ngưgbcaxtzai mộklebt mỹqmcg nữuunm.


Nhấydmht làbqejvgbqm tưgbca mỹqmcg nữuunmbqejy, còkmion khóyezk phỏinnvng đvziqixfzn nhưgbca vậmaxyy.

- Giang Trầfihqn, danh ngạkesmch bêmaxyn ta, còkmion cóyezk hai cáixfzi, ngưgbcaơxqqfi cầfihqn khônixqng?

Giang Trầfihqn suy nghĩwhzw mộklebt chúivdxt, gậmaxyt đvziqfihqu nóyezki:

- Ta muốmaxyn mộklebt cáixfzi.

Hắmzexn vốmaxyn làbqej muốmaxyn hai cáixfzi, mộklebt cáixfzi cho Tiếdemqt Đlxofselkng, mộklebt cáixfzi cho Câvgbqu Ngọqubqc. Bấydmht quáixfzvgbqn nhăqubq́c đvziqếdemqn Câvgbqu Ngọqubqc lậmaxyp tứluxic phảndhui bếdemq quan, trùvmqgng kímaxych Tiêmaxyn cảndhunh, Mêmaxy Cảndhunh Thu Liệsbrzp nàbqejy, chỉmaxy sợinnvbqejng khônixqng cóyezkxqqf hộklebi.

kmion nữuunma, hai nữuunm nhâvgbqn Câvgbqu Ngọqubqc cùvmqgng Đlxofan Phi nàbqejy, đvziqojosu khônixqng dễktjn đvziqmaxyi phóyezk. Mìnkvinh bịqkku Đlxofan Phi đvziqiềojosu đvziqklebng đvziqi, nếdemqu gọqubqi Câvgbqu Ngọqubqc đvziqi cùvmqgng, vạkesmn nhấydmht ởuxnh trong Mêmaxy Cảndhunh Thu Liệsbrzp gặlqxbp đvziqưgbcainnvc, cũpyoung rấydmht khônixqng tiệsbrzn.

vgbqn nhăqubq́c liêmaxyn tụjqyuc, Giang Trầfihqn vẫfrkdn làbqej quyếdemqt đvziqqkkunh cho Tiếdemqt Đlxofselkng mộklebt cáixfzi danh ngạkesmch.

Thiêmaxyn phúivdxinnv đvziqkesmo củlqxba Tiếdemqt Đlxofselkng làbqej rấydmht cao, làbqej mộklebt khốmaxyi ngọqubqc thônixq chưgbcaa qua màbqeji dũpyoua.

Mộklebt ngưgbcaxtzai ăqubqn nhờxtzauxnh đvziqmaxyu, khônixqng chiếdemqm đvziqưgbcainnvc tàbqeji nguyêmaxyn tu luyệsbrzn, đvziqưgbcainnvc Giang Trầfihqn đvziqojos bạkesmt, ngắmzexn ngủlqxbn mộklebt năqubqm, tu vi liềojosn đvziqklebt nhiêmaxyn tăqubqng mạkesmnh, tiếdemqn vàbqejo Châvgbqn khímaxy đvziqkesmi sưgbca, Tiếdemqt Đlxofselkng nàbqejy, Giang Trầfihqn đvziqmaxyi vớlnghi hắmzexn ônixqm kỳbwfr vọqubqng rấydmht lớlnghn.

Từkleb quýlngh phủlqxb củlqxba Tứluxigbcaơxqqfng tửmaxy vềojos đvziqếdemqn nhàbqej, Giang Trầfihqn gọqubqi Tiếdemqt Đlxofselkng tớlnghi. Sau khi Tiếdemqt Đlxofselkng đvziqklebt pháixfz Châvgbqn khímaxy đvziqkesmi sưgbca, trong khoảndhung thờxtzai gian nàbqejy, mộklebt mựivdxc đvziqang vữuunmng chắmzexc cảndhunh giớlnghi.

Chỉmaxy chờxtza cảndhunh giớlnghi vữuunmng chắmzexc, hắmzexn sẽkleb phụjqyuc dụjqyung Ngọqubqc Kỳbwfr Quảndhu, nhấydmht cổjqyuixfzc khímaxy, trùvmqgng kímaxych mưgbcaxtzai mộklebt mạkesmch Châvgbqn Khímaxy cảndhunh.

Tiếdemqt Đlxofselkng trong khoảndhung thờxtzai gian nàbqejy, tinh thầfihqn phấydmhn chấydmhn, chỉmaxy cảndhum thấydmhy thếdemq giớlnghi nàbqejy tràbqejn đvziqfihqy sắmzexc tháixfzi xinh đvziqxgexp, thếdemq giớlnghi củlqxba mìnkvinh, cũpyoung bởuxnhi vìnkvi biểckrbu ca Giang Trầfihqn màbqej trởuxnhmaxyn đvziqlqxbc sắmzexc nhưgbca thếdemq.

- Biểckrbu ca đvziqmaxyi vớlnghi ta cóyezk ơxqqfn tri ngộkleb, Tiếdemqt Đlxofselkng ta nhấydmht đvziqqkkunh phảndhui khắmzexc khổjqyu tu luyệsbrzn, trởuxnh thàbqejnh thủ hạ tin cậmaxyy nhấydmht củlqxba hắmzexn, vìnkvi hắmzexn phâvgbqn ưgbcau giảndhui nạkesmn. Tiếdemqt Đlxofselkng ta, từkleb nhỏinnv khônixqng cha khônixqng mẹxgex, ăqubqn nhờxtzauxnh đvziqmaxyu, nếdemqu nhưgbca khônixqng cóyezk Giang Trầfihqn biểckrbu ca đvziqojos bạkesmt ta làbqejm thâvgbqn vệsbrz, hiệsbrzn tạkesmi cóyezk lẽkleb vẫfrkdn còkmion ởuxnh Giang Hãkcsyn Lĩwhzwnh Ứaailng Lam bộkleb, bịqkku nhi tửmaxy củlqxba cậmaxyu Lam Nhấydmht Chu khi dễktjn, nhụjqyuc nhãkcsy. Hiệsbrzn tạkesmi, ta nhấydmht phi trùvmqgng thiêmaxyn, trởuxnh thàbqejnh Châvgbqn khímaxy đvziqkesmi sưgbca, nhưgbcang Lam Nhấydmht Chu vẫfrkdn ởuxnhaailng Lam bộklebkcsyng phímaxyixfznh mạkesmng. Cho nêmaxyn, nóyezki cho cùvmqgng, vẫfrkdn làbqej Giang Trầfihqn biểckrbu ca cho ta táixfznh mạkesmng thứluxi hai...


Trong nộklebi tâvgbqm Tiếdemqt Đlxofselkng nghĩwhzw nhưgbca vậmaxyy, bưgbcalnghc châvgbqn chạkesmy tớlnghi trưgbcalnghc cửmaxya Giang Trầfihqn.

- Thiếdemqu chủlqxb.

Tiếdemqt Đlxofselkng phi thưgbcaxtzang tônixqn kímaxynh Giang Trầfihqn.

- Tiếdemqt Đlxofselkng, ngưgbcaơxqqfi làbqej đvziqsbrz đvziqsbrz củlqxba ta, thờxtzai đvziqiểckrbm khônixqng cóyezk ngưgbcaxtzai, gọqubqi Trầfihqn thiếdemqu ta, hoặlqxbc làbqej 'Ca' cũpyoung đvziqưgbcainnvc.

- Ca.

Tiếdemqt Đlxofselkng cóyezk chúivdxt khẩfihqn trưgbcaơxqqfng, hắmzexn từkleb nhỏinnv mấydmht phụjqyu mẫfrkdu, ởuxnhgbcalnghi đvziqáixfzm hoàbqejn khốmaxy Lam Nhấydmht Chu áixfzp báixfzch, sinh tồselkn trong khe hẹxgexp, đvziqckrb cho hắmzexn bao nhiêmaxyu cũpyoung cóyezk chúivdxt e sợinnv, tựivdx ti. Đlxofklebng nóyezki Giang Trầfihqn, ngay cảndhu Lam Nhấydmht Chu, cũpyoung khônixqng cho Tiếdemqt Đlxofselkng hắmzexn gọqubqi biểckrbu ca.

Cho nêmaxyn, xuấydmht pháixfzt từklebvgbqm lýlngh tựivdx ti, Tiếdemqt Đlxofselkng mộklebt mựivdxc khônixqng dáixfzm gọqubqi Giang Trầfihqn làbqej "biểckrbu ca".

- Đlxofklebng câvgbqu thúivdxc nhưgbca vậmaxyy, chúivdxng ta vốmaxyn làbqej huynh đvziqsbrz, lạkesmi cóyezk quan hệsbrz chímaxynh phụjqyu. Đlxofúivdxng rồselki, lầfihqn nàbqejy cóyezk mộklebt thímaxy luyệsbrzn, gọqubqi làbqejmaxy Cảndhunh Thu Liệsbrzp, ta cho ngưgbcaơxqqfi mộklebt danh ngạkesmch, ngưgbcaơxqqfi cóyezk hứluxing thúivdx hay khônixqng?

- Thímaxy luyệsbrzn?

Con mắmzext Tiếdemqt Đlxofselkng sáixfzng ngờxtzai, hắmzexn biếdemqt trong thếdemq giớlnghi Võinnv Giảndhu, cóyezk thuyếdemqt pháixfzp thímaxy luyệsbrzn nhưgbca vậmaxyy. Thờxtzai đvziqiểckrbm ởuxnh Đlxofônixqng Phưgbcaơxqqfng Vưgbcaơxqqfng Quốmaxyc, Tiềojosm Long thi hộklebi, cũpyoung cóyezk hoàbqejn cảndhunh thímaxy luyệsbrzn.

Nhưgbcang cáixfzi đvziqãkcsyi ngộkleb kia đvziqojosu làbqej đvziqsbrz tửmaxy chưgbca hầfihqu mớlnghi cóyezk, Võinnv Giảndhunkvinh thưgbcaxtzang, căqubqn bảndhun khônixqng cóyezkgbcaixfzch tham gia thímaxy luyệsbrzn gìnkvi.

- Tiếdemqt Đlxofselkng, thiêmaxyn phúivdxinnv đvziqkesmo củlqxba ngưgbcaơxqqfi rấydmht khônixqng tồselki, cáixfzc phưgbcaơxqqfng diệsbrzn pháixfzt triểckrbn cũpyoung rấydmht nhanh. Nhưgbcang hiệsbrzn tạkesmi, ngưgbcaơxqqfi thiếdemqu mộklebt ímaxyt lịqkkuch lãkcsym rèjhkvn luyệsbrzn sinh tửmaxy chéuaxjm giếdemqt, đvziqckrb cho trêmaxyn ngưgbcaxtzai củlqxba ngưgbcaơxqqfi, thiếdemqu vàbqeji phầfihqn sáixfzt khímaxyvmqgng lựivdxc chấydmhn nhiếdemqp.

Giang Trầfihqn vạkesmch ra vấydmhn đvziqojos củlqxba Tiếdemqt Đlxofselkng.


- Lầfihqn Mêmaxy Cảndhunh Thu Liệsbrzp nàbqejy, làbqej mộklebt cơxqqf hộklebi rèjhkvn luyệsbrzn rấydmht tốmaxyt, nhưgbcang khẳpyoung đvziqqkkunh cũpyoung ẩfihqn chứluxia phong hiểckrbm, ngưgbcaơxqqfi thấydmhy thếdemqbqejo?

- Ta nguyệsbrzn ýlngh đvziqi xônixqng mộklebt lầfihqn.

Tiếdemqt Đlxofselkng rấydmht kiêmaxyn quyếdemqt.

- Tốmaxyt, quyếdemqt đvziqqkkunh nhưgbca vậmaxyy đvziqi.

Giang Trầfihqn gậmaxyt đvziqfihqu, dặlqxbn dòkmio.

- Còkmion cóyezk nửmaxya tháixfzng thờxtzai gian, cóyezk Ngọqubqc Kỳbwfr Quảndhu trợinnv giúivdxp, ngưgbcaơxqqfi cóyezk thểckrb trùvmqgng kímaxych mưgbcaxtzai mộklebt mạkesmch Châvgbqn khímaxy đvziqkesmi sưgbca thoáixfzng mộklebt pháixfzt. Loạkesmi thímaxy luyệsbrzn nàbqejy, thựivdxc lựivdxc càbqejng cao, đvziqmaxyi vớlnghi ngưgbcaơxqqfi càbqejng cóyezk lợinnvi. Ta truyềojosn ngưgbcaơxqqfi Thiêmaxyn Mụjqyuc Thầfihqn Đlxofselkng cùvmqgng Thuậmaxyn Phong Chi Nhĩwhzw, tu luyệsbrzn tớlnghi mấydmhy trọqubqng rồselki?

- Hai mônixqn đvziqãkcsy tu luyệsbrzn tớlnghi tam trọqubqng cảndhunh giớlnghi, nửmaxya tháixfzng thờxtzai gian nàbqejy, nếdemqu cầfihqn tu khổjqyu luyệsbrzn, cóyezk thểckrb tiếdemqn vàbqejo tứluxi trọqubqng cảndhunh giớlnghi.

Giang Trầfihqn thoảndhukcsyn gậmaxyt đvziqfihqu, thiêmaxyn phúivdx củlqxba Tiếdemqt Đlxofselkng nàbqejy thậmaxyt đvziqúivdxng làbqej khônixqng phảndhui bìnkvinh thưgbcaxtzang. Giang Trầfihqn làbqej Thiêmaxyn Đlxofếdemq chi tửmaxy chuyểckrbn thếdemq, cóyezk kinh nghiệsbrzm kiếdemqp trưgbcalnghc dẫfrkdn lốmaxyi, tốmaxyc đvziqkleb tu luyệsbrzn cũpyoung khônixqng quáixfz đvziqáixfzng làbqej nhưgbca Tiếdemqt Đlxofselkng khônixqng sai biệsbrzt lắmzexm.

nkvinh tĩwhzwnh màbqej xem xéuaxjt, cỗsbrz nhụjqyuc thâvgbqn nàbqejy củlqxba Giang Trầfihqn, nếdemqu nhưgbca khônixqng cảndhui tạkesmo qua, cáixfzi kia chímaxynh làbqej thiêmaxyn phúivdxnkvinh thưgbcaxtzang. Sau khi cảndhui tạkesmo qua, mớlnghi vừkleba tớlnghi thiêmaxyn phúivdx thưgbcainnvng đvziqpyoung.

bqej Tiếdemqt Đlxofselkng, đvziqâvgbqy chímaxynh làbqej khônixqng cóyezk bấydmht kỳbwfr cảndhui tạkesmo, dưgbcalnghi tìnkvinh huốmaxyng từkleb nhỏinnv khuyếdemqt thiếdemqu tàbqeji nguyêmaxyn, khuyếdemqt thiếdemqu bồselki dưgbcaktrxng tựivdxnkvinh tu luyệsbrzn.

yezk thểckrb thấydmhy đvziqưgbcainnvc thiêmaxyn phúivdx củlqxba Tiếdemqt Đlxofselkng nàbqejy cao đvziqếdemqn cỡktrxbqejo.

Luậmaxyn thiêmaxyn phúivdx, trong táixfzm thâvgbqn vệsbrz, thiêmaxyn phúivdx củlqxba Tiếdemqt Đlxofselkng tuyệsbrzt đvziqmaxyi làbqej cao nhấydmht. Thiêmaxyn phúivdx củlqxba hắmzexn, thậmaxym chímaxy so vớlnghi Đlxofônixqng Phưgbcaơxqqfng Câvgbqu Ngọqubqc còkmion cao hơxqqfn.

Muốmaxyn nóyezki vàbqejng giấydmhu trong cáixfzt, Tiếdemqt Đlxofselkng nàbqejy mớlnghi thậmaxyt làbqejbqejng giấydmhu trong cáixfzt.

...

Lạkesmi nóyezki vợinnv chồselkng Đlxofưgbcaxtzang Long, phụjqyu giúivdxp đvziqsbrz đvziqsbrz Đlxofưgbcaxtzang Trọqubqng vềojos đvziqếdemqn nhàbqej. Trêmaxyn đvziqưgbcaxtzang đvziqi ba ngưgbcaxtzai đvziqojosu im lặlqxbng, chỉmaxy cảndhum thấydmhy hônixqm nay tao ngộkleb, thậmaxyt sựivdxbqej quáixfz khônixqng thểckrbgbcauxnhng tưgbcainnvng nổjqyui.

Hốmaxyt hoảndhung vềojos đvziqếdemqn nhàbqej, Đlxofưgbcaxtzang Long càbqejng nghĩwhzwbqejng cảndhum thấydmhy kỳbwfr quáixfzi.

- Ca, bắmzexp châvgbqn củlqxba ta, giốmaxyng nhưgbcayezk phảndhun ứluxing rônixq̀i, ngưgbcaơxqqfi vịqkkun ta đvziqi mộklebt chúivdxt, ta thậmaxyt sựivdxyezk mộklebt chúivdxt phảndhun ứluxing rồselki!

Đlxofưgbcaxtzang Trọqubqng ngồselki ởuxnh trêmaxyn xe lăqubqn, bỗsbrzng nhiêmaxyn kêmaxyu to lêmaxyn.

- Cáixfzi gìnkvi?

Đlxofưgbcaxtzang Long vốmaxyn đvziqang đvziqfihqn đvziqklebn, nghe Đlxofưgbcaxtzang Trọqubqng gọqubqi nhưgbca vậmaxyy, cũpyoung nhảndhuy dựivdxng lêmaxyn, vẻxxth mặlqxbt kímaxych đvziqklebng.

- Đlxofưgbcaxtzang Trọqubqng, cóyezk thậmaxyt khônixqng?

- Thậmaxyt sựivdx, thậmaxyt sựivdx, ta cảndhum giáixfzc hai châvgbqn, cóyezk thểckrb chốmaxyng đvziqktrx thâvgbqn thểckrb đvziqi thoáixfzng mộklebt pháixfzt. Ca, ngưgbcaơxqqfi vịqkkun ta đvziqi xem.

Đlxofưgbcaxtzang Long liềojosn bưgbcalnghc lêmaxyn phímaxya trưgbcalnghc, nâvgbqng Đlxofưgbcaxtzang Trọqubqng dậmaxyy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.