Độc Tôn Tam Giới

Chương 317 : Tính cách hay thay đổi Đan Phi 2

    trước sau   
oswli thìlxpyoswli nhưmaqs thếtsmp, nhưmaqsng cảfvtqm xúfxzic củnaefa Giang Trầtlron, lạtxvri khôtyrvng cóoswl bởksmdi vìlxpy lờrkkoi củnaefa bọmjwyn hắpechn màbvucpechng lêbczun. Ngưmaqsrkkoi trẻncql tuổrkiei ởksmdmaqsơwshvng đuojdôtyrv, muốjvhtn cùrtfmng Đdfiran Phi tổrkie đuojdrbxwi, làbvuc muốjvhtn ởksmd trưmaqsksmdc mặjvhtt Đdfiran Phi biểltzgu hiệltaan mộrbxwt chúfxzit, muốjvhtn Đdfiran Phi hảfvtqo cảfvtqm. Mộrbxwt làbvuc Đdfiran Phi làbvuc nữawxk thầtlron củnaefa bọmjwyn hắpechn, hai làbvuc muốjvhtn thôtyrvng qua Đdfiran Phi đuojdtxvrt đuojdưmaqspechc niềdafem vui củnaefa Diệltaap thátyrvi phóoswl.

Thếtsmp nhưmaqsng màbvuc Giang Trầtlron, trong lòdyjsng củnaefa hắpechn hoàbvucn toàbvucn khôtyrvng cóoswl nhữawxkng cong cong thẳoejdng thẳoejdng nàbvucy. Hắpechn đuojdjvhti vớksmdi Diệltaap lãlqyxo gia tửmctqtyrv dụtidfc vôtyrv cầtlrou, căpechn bảfvtqn khôtyrvng cóoswlmjwym tưmaqs đuojdi nịjchknh nọmjwyt lãlqyxo gia tửmctq.

bvuc Đdfiran Phi, cốjvht nhiêbczun làbvuc mỹljxa nữawxk, thếtsmp nhưmaqsng màbvuc Giang Trầtlron cũrtfmng khôtyrvng cóoswl bởksmdi vìlxpybvucng làbvuc mỹljxa nữawxk, liềdafen thầtlron hồlxpyn đuojdbczun đuojdfvtqo, mấtxvrt phưmaqsơwshvng hưmaqsksmdng chífvtqnh mìlxpynh.

Nếtsmpu nhưmaqs Giang Trầtlron làbvuc loạtxvri hátyrvo sắpechc, trưmaqsksmdc khi gặjvhtp đuojdưmaqspechc Đdfiran Phi, Câmjwyu Ngọmjwyc côtyrvng chúfxzia cũrtfmng tốjvhtt, Đdfirôtyrvng Phưmaqsơwshvng Chỉdpqq Nhưmaqspechc cũrtfmng tốjvhtt, khôtyrvng sĩbvuc diệltaan cãlqyxi látyrvo màbvucoswli, chỉdpqq cầtlron Giang Trầtlron gậwuaht đuojdtlrou, Câmjwyu Ngọmjwyc cùrtfmng Đdfirôtyrvng Phưmaqsơwshvng Chỉdpqq Nhưmaqspechc đuojddafeu khôtyrvng cóoswl bấtxvrt kỳtsmpfztd do gìlxpy cựriuq tuyệltaat hắpechn.

Nhưmaqsng Giang Trầtlron khôtyrvng phảfvtqi thếtsmp hệltaa chỉdpqq biếtsmpt sa vàbvuco nữawxk sắpechc, tuy Đdfiran Phi rấtxvrt ưmaqsu túfxzi, nhưmaqsng màbvuc loạtxvri nữawxk nhâmjwyn ưmaqsu túfxzibvucy, trêbczun ngưmaqsrkkoi nhấtxvrt đuojdjchknh cũrtfmng mọmjwyc đuojdtlroy gai.

Giang Trầtlron tham gia Mêbczu Cảfvtqnh Thu Liệltaap, làbvuclxpy thífvtq luyệltaan, rèpcnrn luyệltaan chífvtqnh mìlxpynh. Kỳtsmp thậwuaht hắpechn cũrtfmng khôtyrvng hy vọmjwyng mìlxpynh bịjchk tróoswli ởksmdbczun ngưmaqsrkkoi mộrbxwt mỹljxa nữawxk.


Nhấtxvrt làbvucmjwym tưmaqs mỹljxa nữawxkbvucy, còdyjsn khóoswl phỏtjqgng đuojdtyrvn nhưmaqs vậwuahy.

- Giang Trầtlron, danh ngạtxvrch bêbczun ta, còdyjsn cóoswl hai cátyrvi, ngưmaqsơwshvi cầtlron khôtyrvng?

Giang Trầtlron suy nghĩbvuc mộrbxwt chúfxzit, gậwuaht đuojdtlrou nóoswli:

- Ta muốjvhtn mộrbxwt cátyrvi.

Hắpechn vốjvhtn làbvuc muốjvhtn hai cátyrvi, mộrbxwt cátyrvi cho Tiếtsmpt Đdfirlxpyng, mộrbxwt cátyrvi cho Câmjwyu Ngọmjwyc. Bấtxvrt quátyrvmjwyn nhăpech́c đuojdếtsmpn Câmjwyu Ngọmjwyc lậwuahp tứctync phảfvtqi bếtsmp quan, trùrtfmng kífvtqch Tiêbczun cảfvtqnh, Mêbczu Cảfvtqnh Thu Liệltaap nàbvucy, chỉdpqq sợpechbvucng khôtyrvng cóoswlwshv hộrbxwi.

dyjsn nữawxka, hai nữawxk nhâmjwyn Câmjwyu Ngọmjwyc cùrtfmng Đdfiran Phi nàbvucy, đuojddafeu khôtyrvng dễrkko đuojdjvhti phóoswl. Mìlxpynh bịjchk Đdfiran Phi đuojdiềdafeu đuojdrbxwng đuojdi, nếtsmpu gọmjwyi Câmjwyu Ngọmjwyc đuojdi cùrtfmng, vạtxvrn nhấtxvrt ởksmd trong Mêbczu Cảfvtqnh Thu Liệltaap gặjvhtp đuojdưmaqspechc, cũrtfmng rấtxvrt khôtyrvng tiệltaan.

mjwyn nhăpech́c liêbczun tụtidfc, Giang Trầtlron vẫlqyxn làbvuc quyếtsmpt đuojdjchknh cho Tiếtsmpt Đdfirlxpyng mộrbxwt cátyrvi danh ngạtxvrch.

Thiêbczun phúfxzidpqq đuojdtxvro củnaefa Tiếtsmpt Đdfirlxpyng làbvuc rấtxvrt cao, làbvuc mộrbxwt khốjvhti ngọmjwyc thôtyrv chưmaqsa qua màbvuci dũrtfma.

Mộrbxwt ngưmaqsrkkoi ăpechn nhờrkkoksmd đuojdwuahu, khôtyrvng chiếtsmpm đuojdưmaqspechc tàbvuci nguyêbczun tu luyệltaan, đuojdưmaqspechc Giang Trầtlron đuojddafe bạtxvrt, ngắpechn ngủnaefn mộrbxwt năpechm, tu vi liềdafen đuojdrbxwt nhiêbczun tăpechng mạtxvrnh, tiếtsmpn vàbvuco Châmjwyn khífvtq đuojdtxvri sưmaqs, Tiếtsmpt Đdfirlxpyng nàbvucy, Giang Trầtlron đuojdjvhti vớksmdi hắpechn ôtyrvm kỳtsmp vọmjwyng rấtxvrt lớksmdn.

Từnbcd quýfztd phủnaef củnaefa Tứctynmaqsơwshvng tửmctq vềdafe đuojdếtsmpn nhàbvuc, Giang Trầtlron gọmjwyi Tiếtsmpt Đdfirlxpyng tớksmdi. Sau khi Tiếtsmpt Đdfirlxpyng đuojdrbxwt phátyrv Châmjwyn khífvtq đuojdtxvri sưmaqs, trong khoảfvtqng thờrkkoi gian nàbvucy, mộrbxwt mựriuqc đuojdang vữawxkng chắpechc cảfvtqnh giớksmdi.

Chỉdpqq chờrkko cảfvtqnh giớksmdi vữawxkng chắpechc, hắpechn sẽtyrv phụtidfc dụtidfng Ngọmjwyc Kỳtsmp Quảfvtq, nhấtxvrt cổrkietyrvc khífvtq, trùrtfmng kífvtqch mưmaqsrkkoi mộrbxwt mạtxvrch Châmjwyn Khífvtq cảfvtqnh.

Tiếtsmpt Đdfirlxpyng trong khoảfvtqng thờrkkoi gian nàbvucy, tinh thầtlron phấtxvrn chấtxvrn, chỉdpqq cảfvtqm thấtxvry thếtsmp giớksmdi nàbvucy tràbvucn đuojdtlroy sắpechc thátyrvi xinh đuojdmzfzp, thếtsmp giớksmdi củnaefa mìlxpynh, cũrtfmng bởksmdi vìlxpy biểltzgu ca Giang Trầtlron màbvuc trởksmdbczun đuojdjvhtc sắpechc nhưmaqs thếtsmp.

- Biểltzgu ca đuojdjvhti vớksmdi ta cóoswl ơwshvn tri ngộrbxw, Tiếtsmpt Đdfirlxpyng ta nhấtxvrt đuojdjchknh phảfvtqi khắpechc khổrkie tu luyệltaan, trởksmd thàbvucnh thủ hạ tin cậwuahy nhấtxvrt củnaefa hắpechn, vìlxpy hắpechn phâmjwyn ưmaqsu giảfvtqi nạtxvrn. Tiếtsmpt Đdfirlxpyng ta, từnbcd nhỏtjqg khôtyrvng cha khôtyrvng mẹmzfz, ăpechn nhờrkkoksmd đuojdwuahu, nếtsmpu nhưmaqs khôtyrvng cóoswl Giang Trầtlron biểltzgu ca đuojddafe bạtxvrt ta làbvucm thâmjwyn vệltaa, hiệltaan tạtxvri cóoswl lẽtyrv vẫlqyxn còdyjsn ởksmd Giang Hãlqyxn Lĩbvucnh Ứljxang Lam bộrbxw, bịjchk nhi tửmctq củnaefa cậwuahu Lam Nhấtxvrt Chu khi dễrkko, nhụtidfc nhãlqyx. Hiệltaan tạtxvri, ta nhấtxvrt phi trùrtfmng thiêbczun, trởksmd thàbvucnh Châmjwyn khífvtq đuojdtxvri sưmaqs, nhưmaqsng Lam Nhấtxvrt Chu vẫlqyxn ởksmdljxang Lam bộrbxwlqyxng phífvtqtyrvnh mạtxvrng. Cho nêbczun, nóoswli cho cùrtfmng, vẫlqyxn làbvuc Giang Trầtlron biểltzgu ca cho ta tátyrvnh mạtxvrng thứctyn hai...


Trong nộrbxwi tâmjwym Tiếtsmpt Đdfirlxpyng nghĩbvuc nhưmaqs vậwuahy, bưmaqsksmdc châmjwyn chạtxvry tớksmdi trưmaqsksmdc cửmctqa Giang Trầtlron.

- Thiếtsmpu chủnaef.

Tiếtsmpt Đdfirlxpyng phi thưmaqsrkkong tôtyrvn kífvtqnh Giang Trầtlron.

- Tiếtsmpt Đdfirlxpyng, ngưmaqsơwshvi làbvuc đuojdltaa đuojdltaa củnaefa ta, thờrkkoi đuojdiểltzgm khôtyrvng cóoswl ngưmaqsrkkoi, gọmjwyi Trầtlron thiếtsmpu ta, hoặjvhtc làbvuc 'Ca' cũrtfmng đuojdưmaqspechc.

- Ca.

Tiếtsmpt Đdfirlxpyng cóoswl chúfxzit khẩltaan trưmaqsơwshvng, hắpechn từnbcd nhỏtjqg mấtxvrt phụtidf mẫlqyxu, ởksmdmaqsksmdi đuojdátyrvm hoàbvucn khốjvht Lam Nhấtxvrt Chu átyrvp bátyrvch, sinh tồlxpyn trong khe hẹmzfzp, đuojdltzg cho hắpechn bao nhiêbczuu cũrtfmng cóoswl chúfxzit e sợpech, tựriuq ti. Đdfirnbcdng nóoswli Giang Trầtlron, ngay cảfvtq Lam Nhấtxvrt Chu, cũrtfmng khôtyrvng cho Tiếtsmpt Đdfirlxpyng hắpechn gọmjwyi biểltzgu ca.

Cho nêbczun, xuấtxvrt phátyrvt từnbcdmjwym lýfztd tựriuq ti, Tiếtsmpt Đdfirlxpyng mộrbxwt mựriuqc khôtyrvng dátyrvm gọmjwyi Giang Trầtlron làbvuc "biểltzgu ca".

- Đdfirnbcdng câmjwyu thúfxzic nhưmaqs vậwuahy, chúfxzing ta vốjvhtn làbvuc huynh đuojdltaa, lạtxvri cóoswl quan hệltaa chífvtqnh phụtidf. Đdfirúfxzing rồlxpyi, lầtlron nàbvucy cóoswl mộrbxwt thífvtq luyệltaan, gọmjwyi làbvucbczu Cảfvtqnh Thu Liệltaap, ta cho ngưmaqsơwshvi mộrbxwt danh ngạtxvrch, ngưmaqsơwshvi cóoswl hứctynng thúfxzi hay khôtyrvng?

- Thífvtq luyệltaan?

Con mắpecht Tiếtsmpt Đdfirlxpyng sátyrvng ngờrkkoi, hắpechn biếtsmpt trong thếtsmp giớksmdi Võdpqq Giảfvtq, cóoswl thuyếtsmpt phátyrvp thífvtq luyệltaan nhưmaqs vậwuahy. Thờrkkoi đuojdiểltzgm ởksmd Đdfirôtyrvng Phưmaqsơwshvng Vưmaqsơwshvng Quốjvhtc, Tiềdafem Long thi hộrbxwi, cũrtfmng cóoswl hoàbvucn cảfvtqnh thífvtq luyệltaan.

Nhưmaqsng cátyrvi đuojdãlqyxi ngộrbxw kia đuojddafeu làbvuc đuojdltaa tửmctq chưmaqs hầtlrou mớksmdi cóoswl, Võdpqq Giảfvtqlxpynh thưmaqsrkkong, căpechn bảfvtqn khôtyrvng cóoswlmaqstyrvch tham gia thífvtq luyệltaan gìlxpy.

- Tiếtsmpt Đdfirlxpyng, thiêbczun phúfxzidpqq đuojdtxvro củnaefa ngưmaqsơwshvi rấtxvrt khôtyrvng tồlxpyi, cátyrvc phưmaqsơwshvng diệltaan phátyrvt triểltzgn cũrtfmng rấtxvrt nhanh. Nhưmaqsng hiệltaan tạtxvri, ngưmaqsơwshvi thiếtsmpu mộrbxwt ífvtqt lịjchkch lãlqyxm rèpcnrn luyệltaan sinh tửmctq chévqfim giếtsmpt, đuojdltzg cho trêbczun ngưmaqsrkkoi củnaefa ngưmaqsơwshvi, thiếtsmpu vàbvuci phầtlron sátyrvt khífvtqrtfmng lựriuqc chấtxvrn nhiếtsmpp.

Giang Trầtlron vạtxvrch ra vấtxvrn đuojddafe củnaefa Tiếtsmpt Đdfirlxpyng.


- Lầtlron Mêbczu Cảfvtqnh Thu Liệltaap nàbvucy, làbvuc mộrbxwt cơwshv hộrbxwi rèpcnrn luyệltaan rấtxvrt tốjvhtt, nhưmaqsng khẳoejdng đuojdjchknh cũrtfmng ẩltaan chứctyna phong hiểltzgm, ngưmaqsơwshvi thấtxvry thếtsmpbvuco?

- Ta nguyệltaan ýfztd đuojdi xôtyrvng mộrbxwt lầtlron.

Tiếtsmpt Đdfirlxpyng rấtxvrt kiêbczun quyếtsmpt.

- Tốjvhtt, quyếtsmpt đuojdjchknh nhưmaqs vậwuahy đuojdi.

Giang Trầtlron gậwuaht đuojdtlrou, dặjvhtn dòdyjs.

- Còdyjsn cóoswl nửmctqa thátyrvng thờrkkoi gian, cóoswl Ngọmjwyc Kỳtsmp Quảfvtq trợpech giúfxzip, ngưmaqsơwshvi cóoswl thểltzg trùrtfmng kífvtqch mưmaqsrkkoi mộrbxwt mạtxvrch Châmjwyn khífvtq đuojdtxvri sưmaqs thoátyrvng mộrbxwt phátyrvt. Loạtxvri thífvtq luyệltaan nàbvucy, thựriuqc lựriuqc càbvucng cao, đuojdjvhti vớksmdi ngưmaqsơwshvi càbvucng cóoswl lợpechi. Ta truyềdafen ngưmaqsơwshvi Thiêbczun Mụtidfc Thầtlron Đdfirlxpyng cùrtfmng Thuậwuahn Phong Chi Nhĩbvuc, tu luyệltaan tớksmdi mấtxvry trọmjwyng rồlxpyi?

- Hai môtyrvn đuojdãlqyx tu luyệltaan tớksmdi tam trọmjwyng cảfvtqnh giớksmdi, nửmctqa thátyrvng thờrkkoi gian nàbvucy, nếtsmpu cầtlron tu khổrkie luyệltaan, cóoswl thểltzg tiếtsmpn vàbvuco tứctyn trọmjwyng cảfvtqnh giớksmdi.

Giang Trầtlron thoảfvtqlqyxn gậwuaht đuojdtlrou, thiêbczun phúfxzi củnaefa Tiếtsmpt Đdfirlxpyng nàbvucy thậwuaht đuojdúfxzing làbvuc khôtyrvng phảfvtqi bìlxpynh thưmaqsrkkong. Giang Trầtlron làbvuc Thiêbczun Đdfirếtsmp chi tửmctq chuyểltzgn thếtsmp, cóoswl kinh nghiệltaam kiếtsmpp trưmaqsksmdc dẫlqyxn lốjvhti, tốjvhtc đuojdrbxw tu luyệltaan cũrtfmng khôtyrvng quátyrv đuojdátyrvng làbvuc nhưmaqs Tiếtsmpt Đdfirlxpyng khôtyrvng sai biệltaat lắpechm.

lxpynh tĩbvucnh màbvuc xem xévqfit, cỗslkd nhụtidfc thâmjwyn nàbvucy củnaefa Giang Trầtlron, nếtsmpu nhưmaqs khôtyrvng cảfvtqi tạtxvro qua, cátyrvi kia chífvtqnh làbvuc thiêbczun phúfxzilxpynh thưmaqsrkkong. Sau khi cảfvtqi tạtxvro qua, mớksmdi vừnbcda tớksmdi thiêbczun phúfxzi thưmaqspechng đuojdoejdng.

bvuc Tiếtsmpt Đdfirlxpyng, đuojdâmjwyy chífvtqnh làbvuc khôtyrvng cóoswl bấtxvrt kỳtsmp cảfvtqi tạtxvro, dưmaqsksmdi tìlxpynh huốjvhtng từnbcd nhỏtjqg khuyếtsmpt thiếtsmpu tàbvuci nguyêbczun, khuyếtsmpt thiếtsmpu bồlxpyi dưmaqsrbxwng tựriuqlxpynh tu luyệltaan.

oswl thểltzg thấtxvry đuojdưmaqspechc thiêbczun phúfxzi củnaefa Tiếtsmpt Đdfirlxpyng nàbvucy cao đuojdếtsmpn cỡrbxwbvuco.

Luậwuahn thiêbczun phúfxzi, trong tátyrvm thâmjwyn vệltaa, thiêbczun phúfxzi củnaefa Tiếtsmpt Đdfirlxpyng tuyệltaat đuojdjvhti làbvuc cao nhấtxvrt. Thiêbczun phúfxzi củnaefa hắpechn, thậwuahm chífvtq so vớksmdi Đdfirôtyrvng Phưmaqsơwshvng Câmjwyu Ngọmjwyc còdyjsn cao hơwshvn.

Muốjvhtn nóoswli vàbvucng giấtxvru trong cátyrvt, Tiếtsmpt Đdfirlxpyng nàbvucy mớksmdi thậwuaht làbvucbvucng giấtxvru trong cátyrvt.

...

Lạtxvri nóoswli vợpech chồlxpyng Đdfirưmaqsrkkong Long, phụtidf giúfxzip đuojdltaa đuojdltaa Đdfirưmaqsrkkong Trọmjwyng vềdafe đuojdếtsmpn nhàbvuc. Trêbczun đuojdưmaqsrkkong đuojdi ba ngưmaqsrkkoi đuojddafeu im lặjvhtng, chỉdpqq cảfvtqm thấtxvry hôtyrvm nay tao ngộrbxw, thậwuaht sựriuqbvuc quátyrv khôtyrvng thểltzgmaqsksmdng tưmaqspechng nổrkiei.

Hốjvhtt hoảfvtqng vềdafe đuojdếtsmpn nhàbvuc, Đdfirưmaqsrkkong Long càbvucng nghĩbvucbvucng cảfvtqm thấtxvry kỳtsmp quátyrvi.

- Ca, bắpechp châmjwyn củnaefa ta, giốjvhtng nhưmaqsoswl phảfvtqn ứctynng rôtyrv̀i, ngưmaqsơwshvi vịjchkn ta đuojdi mộrbxwt chúfxzit, ta thậwuaht sựriuqoswl mộrbxwt chúfxzit phảfvtqn ứctynng rồlxpyi!

Đdfirưmaqsrkkong Trọmjwyng ngồlxpyi ởksmd trêbczun xe lăpechn, bỗslkdng nhiêbczun kêbczuu to lêbczun.

- Cátyrvi gìlxpy?

Đdfirưmaqsrkkong Long vốjvhtn đuojdang đuojdtlron đuojdrbxwn, nghe Đdfirưmaqsrkkong Trọmjwyng gọmjwyi nhưmaqs vậwuahy, cũrtfmng nhảfvtqy dựriuqng lêbczun, vẻncql mặjvhtt kífvtqch đuojdrbxwng.

- Đdfirưmaqsrkkong Trọmjwyng, cóoswl thậwuaht khôtyrvng?

- Thậwuaht sựriuq, thậwuaht sựriuq, ta cảfvtqm giátyrvc hai châmjwyn, cóoswl thểltzg chốjvhtng đuojdrbxw thâmjwyn thểltzg đuojdi thoátyrvng mộrbxwt phátyrvt. Ca, ngưmaqsơwshvi vịjchkn ta đuojdi xem.

Đdfirưmaqsrkkong Long liềdafen bưmaqsksmdc lêbczun phífvtqa trưmaqsksmdc, nâmjwyng Đdfirưmaqsrkkong Trọmjwyng dậwuahy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.