Độc Tôn Tam Giới

Chương 316 : Tính cách hay thay đổi Đan Phi 1

    trước sau   
jzfmu Ngọfnhcc ngạxlfto nghễrrkh hếtlucch ngựsdzxc, khôhmzjng phụfnhcc nóepbyi:

- Khôhmzjng so ai biếtluct lớfnhcn nhỏojre?

Ngưhzacbmrxi biếtluct thìcbox nghĩtualnawpc nàrvoeng đozhqang nóepbyi tuổxgzai, khôhmzjng biếtluct, gặzaabp Câjzfmu Ngọfnhcc ưhzacqykvn ngựsdzxc, còlbjxn tưhzacgwytng rằepbyng cánawpc nàrvoeng so vốnrgin liếtlucng đozhqâjzfmy nàrvoey.

Hai nữzaab nhâjzfmn tíeplbnh cánawpch hoàrvoen toàrvoen bấxwumt đozhqtztlng, Câjzfmu Ngọfnhcc nhiệrzltt tìcboxnh nhưhzac lửtztla, Đucskan Phi thanh nhãgwyt tinh xảnawpo, lạxlfti khôhmzjng thiếtlucu tríeplb tuệrzlt.

Mộbwjmt cánawpi làrvoe hoa hồtztlng nởgwyt rộbwjm kinh diễrrkhm, mộbwjmt cánawpi làrvoe thanh tràrvoe thanh nhãgwytrvoe khôhmzjng thiếtlucu thâjzfmn thiếtluct.

Hai nữzaab nhâjzfmn bấxwumt đozhqtztlng, ởgwyt trong phòlbjxng khánawpch, mởgwyt ra mộbwjmt chiếtlucn trưhzacbmrxng, vâjzfṃy mà tiếtlucn hàrvoenh mộbwjmt hồtztli chézmqvm giếtluct khôhmzjng thấxwumy đozhqao quang kiếtlucm ảnawpnh.


- Tốnrgit rồtztli, tốnrgit rồtztli, nữzaab nhâjzfmn cánawpc ngưhzacơzkthi đozhqlplvu làrvoervoe trốnrging hiếtlucu chiếtlucn sao?

Giang Trầzocyn vôhmzjcboxng phiềlplvn muộbwjmn, đozhqzaabt môhmzjng ngồtztli ởgwyt trêktgvn ghếtluc.

- Đucskan Phi tỷlbjx, cóepby chuyệrzltn gìcbox, ngưhzacơzkthi nóepbyi đozhqi. Đucskcefing ghézmqvt ta mộbwjmt thâjzfmn mồtztlhmzji làrvoe đozhqưhzacqkbnc.

Đucskan Phi thoảnawpgwytn cưhzacbmrxi cưhzacbmrxi, môhmzji son cóepby chúucskt nhếtlucch, hưhzacfnhcng vềlplv phíeplba Câjzfmu Ngọfnhcc lộbwjm ra mộbwjmt cánawpi thịbave uy mờbmrx ánawpm.

jzfmu Ngọfnhcc cưhzacbmrxi lạxlftnh mộbwjmt tiếtlucng, trựsdzxc tiếtlucp đozhqi đozhqếtlucn sau lưhzacng Giang Trầzocyn:

- Thiếtlucu chủrqzr, ngưhzacơzkthi khổxgza cựsdzxc. Ta giúucskp ngưhzacơzkthi xoa vai, đozhqxwumm lưhzacng.

Giang Trầzocyn phánawpt hiệrzltn, hai nữzaab nhâjzfmn nàrvoey xem nhưhzac triệrzltt đozhqgwyt đozhqnrgii chọfnhci rôhmzj̀i.

- Giang Trầzocyn, lầzocyn trưhzacfnhcc ngưhzacơzkthi tặzaabng cho ta Tứkoeg Quýuauu Thưhzacbmrxng Thanh Đucskan, rấxwumt khôhmzjng tồtztli a. Ta nghe nóepbyi Càrvoen Lam Nam Cung Ninh trưhzacgwytng lãgwyto, sau khi dùcboxng, trựsdzxc tiếtlucp trẻbave hai mưhzacơzkthi tuổxgzai. Nha đozhqzocyu tùcboxy tùcboxng nàrvoey củrqzra ngưhzacơzkthi, nghe lờbmrxi nhưhzac vậbwjmy, sao ngưhzacơzkthi khôhmzjng cho nàrvoeng mộbwjmt khỏojrea sửtztl dụfnhcng?

Đucskan Phi cưhzacbmrxi ha hảnawp hỏojrei.

jzfmu Ngọfnhcc cưhzacbmrxi nóepbyi:

- Ai nóepbyi chưhzaca cho? Thiếtlucu chủrqzr nhàrvoe ta cho ta mộbwjmt đozhqnrging. Từcefi bốnrgin mưhzacơzkthi tuổxgzai dùcboxng đozhqếtlucn 400 tuổxgzai cũkxsang dưhzac dảnawp.

Đucskan Phi mộbwjmt kíeplbch nàrvoey khôhmzjng thàrvoenh, cũkxsang cóepby chúucskt buồtztln bựsdzxc.

Giang Trầzocyn thấxwumy thếtluc, bềlplv bộbwjmn nóepbyi sang chuyệrzltn khánawpc:


- Đucskan Phi tỷlbjx, Phưhzacqkbnng Giao củrqzra lãgwyto gia tửtztl ra sao rồtztli?

Hắfkttn vốnrgin muốnrgin hỏojrei thiếtlucn chưhzaca, nhưhzacng ởgwyt trưhzacfnhcc mặzaabt hai đozhqxlfti mỹcfmw nữzaab, lờbmrxi nàrvoey thậbwjmt sựsdzx khôhmzjng dễrrkh nghe.

- Đucskãgwytrvoem thỏojrea đozhqánawpng rôhmzj̀i, lãgwyto gia tửtztl rấxwumt cao hứkoegng, cánawpi nàrvoey khôhmzjng phảnawpi làrvoegwyto gia tửtztl bảnawpo ta tớfnhci mờbmrxi ngưhzacơzkthi đozhqi uốnrging rưhzacqkbnu sao. Ngưhzacơzkthi nhìcboxn xem, đozhqgwyt cho ngưhzacbmrxi ta chờbmrx ngưhzacơzkthi lâjzfmu nhưhzac vậbwjmy, ngưhzacơzkthi nóepbyi mộbwjmt chúucskt đozhqánawpng giậbwjmn hay khôhmzjng?

Giang Trầzocyn cũkxsang khôhmzjng tin Đucskan Phi nàrvoey làrvoe tớfnhci mờbmrxi uốnrging rưhzacqkbnu, sờbmrxktgvn mũkxsai nóepbyi:

- Rưhzacqkbnu củrqzra lãgwyto gia tửtztl, ngưhzacbmrxi bìcboxnh thưhzacbmrxng uốnrging khôhmzjng đozhqếtlucn. Đucskan Phi tỷlbjx, ngưhzacơzkthi đozhqcefing giảnawp bộbwjm ngớfnhc ngẩuauun đozhqgwyt lừcefia đozhqnawpo, đozhqếtlucn cùcboxng cóepby chuyệrzltn gìcbox, nóepbyi thẳhmzjng đozhqi.

Đucskan Phi tựsdzx nhiêktgvn cưhzacbmrxi nóepbyi:

- Ngưhzacơzkthi đozhqánawpp ứkoegng ta trưhzacfnhcc, ta mớfnhci nóepbyi.

- Chuyệrzltn gìcbox, ta cóepby thểgwyt, nhấxwumt đozhqbavenh đozhqánawpp ứkoegng. Thếtluc nhưhzacng màrvoe sựsdzxcboxnh làrvoem khôhmzjng đozhqưhzacqkbnc, ta nhưhzac thếtlucrvoeo đozhqánawpp ứkoegng? Vạxlftn nhấxwumt ngưhzacơzkthi bảnawpo ta chạxlfty trầzocyn truồtztlng trêktgvn đozhqưhzacbmrxng cánawpi, ta nhấxwumt đozhqbavenh làrvoervoem khôhmzjng đozhqưhzacqkbnc.

Giang Trầzocyn cũkxsang đozhqùcboxa nghịbavech lưhzacu manh.

- Ai muốnrgin ngưhzacơzkthi chạxlfty trầzocyn truồtztlng? Thốnrgii.

Đucskan Phi giậbwjmn mắfkttng, cũkxsang khôhmzjng phảnawpi thậbwjmt sinh khíeplb.

- Mêktgv Cảnawpnh Thu Liệrzltp ngưhzacơzkthi nghe qua khôhmzjng? Ta cóepby mấxwumy danh ngạxlftch, ngưhzacơzkthi cóepby hứkoegng thúucsk khôhmzjng?

- Cánawpi nàrvoey...

Giang Trầzocyn im lặzaabng.

- Nhưhzac thếtlucrvoeo? Mớfnhci vừcefia rồtztli còlbjxn nóepbyi cóepby thểgwyt nhấxwumt đozhqbavenh giúucskp, chẳhmzjng lẽmfdr đozhqiểgwytm ấxwumy sựsdzxcboxnh cũkxsang làrvoem khôhmzjng đozhqưhzacqkbnc?

Khuôhmzjn mặzaabt xinh đozhqrvoep củrqzra Đucskan Phi trầzocym xuốnrging, cóepby chút mấxwumt hứkoegng.

Giang Trầzocyn chỉktgv phảnawpi chi tiếtluct giảnawpi thíeplbch, danh ngạxlftch củrqzra hắfkttn, sớfnhcm đozhqãgwyt bịbave Tứkoeghzacơzkthng tửtztl dựsdzx đozhqbavenh rôhmzj̀i.

- Con khỉ con Diệrzltp Dung kia sao?

Khuôhmzjn mặzaabt tưhzacơzkthi đozhqrvoep củrqzra Đucskan Phi, lộbwjm ra mộbwjmt tia vui vẻbave giảnawpo hoạxlftt.

- Nếtlucu ta cóepby thểgwyt thuyếtluct phụfnhcc Diệrzltp Dung, đozhqgwyt hắfkttn đozhqem danh ngạxlftch củrqzra ngưhzacơzkthi chuyểgwytn nhưhzacqkbnng cho ta thìcbox sao?

- Cánawpi nàrvoey... Mêktgv Cảnawpnh Thu Liệrzltp, chẳhmzjng lẽmfdrlbjxn cóepby thểgwytzmqvo bèrmst kếtluct phánawpi sao?

Giang Trầzocyn hiếtlucu kỳtual.

Đucskan Phi sờbmrx đozhqzocyu, nàrvoeng phánawpt hiệrzltn Giang Trầzocyn nàrvoey ngâjzfmy thơzkth đozhqếtlucn gầzocyn nhưhzachmzj tri.

- Nóepbyi nhảnawpm, Mêktgv Cảnawpnh Thu Liệrzltp, đozhqưhzacơzkthng nhiêktgvn cóepby thểgwytzmqvo bèrmst kếtluct phánawpi, bằepbyng khôhmzjng thìcbox đozhqbavenh ra nhữzaabng danh ngạxlftch nàrvoey làrvoem gìcbox?

Giang Trầzocyn khóepby hiểgwytu:

- Đucskan Phi tỷlbjx, dùcboxng thâjzfmn phậbwjmn củrqzra ngưhzacơzkthi, tìcboxm mấxwumy Võrdhc Giảnawp tu vi cao, có lẽ mộbwjmt chúucskt cũkxsang khôhmzjng khóepby a? Vìcboxnawpi gìcbox nhấxwumt đozhqbavenh làrvoe ta?


Đucskan Phi cưhzacbmrxi hìcboxcbox:

- Đucskâjzfmy tạxlftm thờbmrxi giữzaabeplb mậbwjmt.

- Quyềlplvn biếtluct rõrdhckxsang khôhmzjng cóepby, ta khôhmzjng đozhqi.

Giang Trầzocyn lắfkttc đozhqzocyu liêktgvn tụfnhcc, rấxwumt làrvoe bấxwumt mãgwytn.

- Ngưhzacơzkthi khôhmzjng đozhqi, tin hay khôhmzjng...

Đucskan Phi duỗozhqi ra bàrvoen tay trắfkttng nõrdhcn thon dàrvoei, làrvoem mộbwjmt đozhqbwjmng tánawpc bổxgza xuốnrging.

- Tin ta đozhqgwyt ngưhzacơzkthi cùcboxng Phưhzacqkbnng Giao kia đozhqtztlng dạxlftng hay khôhmzjng? Kézmqvt sánawpt... Hừcefi hừcefi!

Giang Trầzocyn khôhmzjng nghĩtual tớfnhci Đucskan Phi gầzocyn đozhqâjzfmy đozhqi lộbwjm tuyếtlucn tưhzacơzkthi mánawpt, sẽmfdr bỗozhqng nhiêktgvn dũkxsang mãgwytnh nhưhzac vậbwjmy.

- Khôhmzjng cầzocyn ánawpc nhưhzac vậbwjmy a? Ta sao cảnawpm thấxwumy ngưhzacơzkthi nhưhzac bọfnhcn buôhmzjn ngưhzacbmrxi lừcefia bánawpn thiếtlucu niêktgvn nhi đozhqtztlng vậbwjmy?

Đucskan Phi cưhzacbmrxi nóepbyi:

- Sợqkbnrvoe tốnrgit rồtztli. Ngưhzacơzkthi đozhqcefing xúucsk mỹcfmw nữzaaba, ta ătpmkn khôhmzjng hếtluct ngưhzacơzkthi.

Giang Trầzocyn bấxwumt đozhqfkttc dĩtual:

- Thựsdzxc hi vọfnhcng Diệrzltp Dung vưhzacơzkthng tửtztlepby thểgwyt kiêktgvn trìcbox tiếtluct thánawpo, khôhmzjng bịbave mỹcfmw nhâjzfmn kếtluc củrqzra Đucskan Phi tỷlbjx ngưhzacơzkthi mêktgv hoặzaabc, đozhqem ta chuyểgwytn nhưhzacqkbnng.


- Cánawpi nàrvoey ngưhzacơzkthi nghĩtualkxsang đozhqcefing nghĩtual, tiểgwytu khỉ con Diệrzltp Dung kia, hắfkttn chạxlfty khôhmzjng ra lòlbjxng bàrvoen tay củrqzra ta.

Đucskan Phi nóepbyi đozhqếtlucn đozhqâjzfmy, đozhqkoegng lêktgvn, nhẹrvoe nhàrvoeng đozhqi ra ngoàrvoei.

- Giang Trầzocyn, quyếtluct đozhqbavenh vậbwjmy nha. Nhớfnhc kỹcfmw, ta cũkxsang khôhmzjng phảnawpi nóepbyi giỡqykvn. Nếtlucu ngưhzacơzkthi dánawpm lỡqykv hẹrvoen, ta dánawpm đozhqgwyt cho ngưhzacơzkthi biếtlucn thàrvoenh Phưhzacqkbnng Giao!

Nhìcboxn xem nữzaab nhâjzfmn phong cánawpch hay thay đozhqxgzai nàrvoey, Giang Trầzocyn cau màrvoey lạxlfti. Hắfkttn phánawpt hiệrzltn, nữzaab nhâjzfmn nàrvoey thậbwjmt sựsdzxepby chúucskt khóepby đozhqnrgii phóepby.

Khi thìcbox đozhqoan trang, khi thìcboxeplb dỏojrem, khi thìcbox hung hãgwytn, khi thìcbox khôhmzjn khézmqvo, khi thìcbox thiệrzltn lưhzacơzkthng, khi thìcbox lạxlfti lộbwjm ra chúucskt khíeplb chấxwumt nhưhzac tiểgwytu ánawpc ma.

- Diệrzltp lãgwyto gia tửtztl, ngưhzacơzkthi làrvoe nhưhzac thếtlucrvoeo bồtztli dưhzacqykvng đozhqưhzacqkbnc mộbwjmt nữzaab nhâjzfmn hiếtlucm thấxwumy nhưhzac vậbwjmy a? Khôhmzjng phảnawpi làrvoe chuyêktgvn môhmzjn phánawpi đozhqgwyt đozhqnrgii phóepby ta chứkoeg?

Giang Trầzocyn vỗozhq tránawpn mộbwjmt cánawpi.

- Câjzfmu Ngọfnhcc, giúucskp ta xoa bóepbyp vai đozhqi.

Nhìcboxn lạxlfti, Câjzfmu Ngọfnhcc tựsdzxa hồtztlkxsang tứkoegc giậbwjmn xoay ngưhzacbmrxi đozhqi ra.

- Khôhmzjng phảnawpi đozhqâjzfmu? Ta khôhmzjng thấxwumt bạxlfti nhưhzac vậbwjmy chứkoeg.

Giang Trầzocyn phánawpt hiệrzltn, mìcboxnh giốnrging nhưhzac hai đozhqzocyu khôhmzjng cóepby ngưhzacbmrxi rôhmzj̀i.

Đucskgwyt cho Giang Trầzocyn thậbwjmt khôhmzjng ngờbmrx chíeplbnh làrvoe, nữzaab nhâjzfmn Đucskan Phi nàrvoey, vâjzfṃy mà quay đozhqzocyu lạxlfti liềlplvn đozhqi tìcboxm Tứkoeghzacơzkthng tửtztl Diệrzltp Dung, hơzkthn nữzaaba Tứkoeghzacơzkthng tửtztl Diệrzltp Dung quảnawp nhiêktgvn khôhmzjng cóepby sứkoegc chốnrging cựsdzx, đozhqem Giang Trầzocyn chuyểgwytn nhưhzacqkbnng cho Đucskan Phi.

Quýuauu phủrqzr Tứkoeghzacơzkthng tửtztl, Diệrzltp Dung cưhzacbmrxi nóepbyi:

- Giang Trầzocyn, việrzltc nàrvoey ngưhzacơzkthi đozhqcefing tránawpch ta, ta còlbjxn khôhmzjng nỡqykv đozhqâjzfmy nàrvoey. Thếtluc nhưhzacng màrvoe, ngưhzacơzkthi cũkxsang biếtluct, mộbwjmt khi Đucskan Phi tỷlbjxcboxng uy, ta thậbwjmt sựsdzxrvoenawpnh khôhmzjng đozhqưhzacqkbnc.

Đucskiềlplvn Thiệrzltu cưhzacbmrxi nóepbyi:

- Giang huynh đozhqrzlt, may làrvoe việrzltc nàrvoey còlbjxn khôhmzjng cóepby truyềlplvn đozhqi, nếtlucu truyềlplvn đozhqi, ngưhzacơzkthi lạxlfti trởgwyt thàrvoenh đozhqnrgii tưhzacqkbnng nghìcboxn ngưhzacbmrxi chỉktgv tríeplbch. Ngưhzacơzkthi phảnawpi biếtluct rằepbyng, trưhzacfnhcc kia Đucskan Phi tiểgwytu thưhzackxsang từcefing tham gia Mêktgv Cảnawpnh Thu Liệrzltp hai lầzocyn. Mỗozhqi mộbwjmt lầzocyn, bao nhiêktgvu thiếtlucu niêktgvn quýuauu tộbwjmc muốnrgin cùcboxng nàrvoeng tổxgza đozhqbwjmi, thếtluc nhưhzacng màrvoe kếtluct quảnawp… ngưhzacơzkthi đozhqnawpn thếtlucrvoeo?

- Nhưhzac thếtlucrvoeo?

- Đucskan Phi tiểgwytu thưhzac ai cũkxsang khôhmzjng nhìcboxn trúucskng, hai lầzocyn đozhqlplvu làrvoe đozhqơzkthn thưhzacơzkthng đozhqbwjmc mãgwyt, làrvoem mộbwjmt mỹcfmw nhâjzfmn đozhqbwjmc hàrvoenh. Ngưhzacơzkthi nóepbyi, vìcbox chuyệrzltn nàrvoey, bao nhiêktgvu ngưhzacbmrxi trẻbave tuổxgzai muốnrgin ởgwyt trưhzacfnhcc mặzaabt Đucskan Phi tiểgwytu thưhzac hiểgwytn lộbwjm thựsdzxc lựsdzxc, cảnawp đozhqánawpm đozhqlplvu thấxwumt vọfnhcng muốnrgin chếtluct a. Ngưhzacơzkthi ngưhzacqkbnc lạxlfti tốnrgit, đozhqưhzacqkbnc Đucskan Phi tiểgwytu thưhzac khâjzfmm đozhqiểgwytm tổxgza đozhqbwjmi, còlbjxn sầzocyu mi khổxgza kiểgwytm. Ngưhzacơzkthi nóepbyi ngưhzacơzkthi cóepby phảnawpi đozhqang ởgwyt trong phúucskc khôhmzjng biếtluct phúucskc hay khôhmzjng.

Diệrzltp Dung cũkxsang cưhzacbmrxi nóepbyi:

- Giang Trầzocyn, ngưhzacơzkthi khoan hãgwyty nóepbyi, bổxgzan vưhzacơzkthng cũkxsang cóepby chúucskt hâjzfmm mộbwjm ngưhzacơzkthi. Ngưhzacơzkthi biếtluct khôhmzjng, mấxwumy vưhzacơzkthng tửtztl chúucskng ta, đozhqi theo Thánawpi Phóepby họfnhcc nghệrzlt, mỗozhqi thánawpng đozhqlplvu cóepby rấxwumt nhiềlplvu cơzkth hộbwjmi nhìcboxn thấxwumy Đucskan Phi tiểgwytu thưhzac. Nhưhzacng màrvoe từcefi nhỏojre đozhqếtlucn lớfnhcn, cơzkth hộbwjmi chúucskng ta cùcboxng Đucskan Phi mộbwjmt mìcboxnh ởgwyt chung, toàrvoen bộbwjm cộbwjmng cùcboxng mộbwjmt chỗozhq, chỉktgv sợqkbnkxsang kézmqvm thờbmrxi gian ngưhzacơzkthi ởgwytktgv Cảnawpnh Thu Liệrzltp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.