Độc Tôn Tam Giới

Chương 316 : Tính cách hay thay đổi Đan Phi 1

    trước sau   
wnqlu Ngọuowic ngạczyco nghễrorl hếwqxoch ngựsrvxc, khôofvbng phụpdslc nóofvbi:

- Khôofvbng so ai biếwqxot lớmnavn nhỏbxpb?

Ngưzebyxijyi biếwqxot thìvbrf nghĩlmdiafakc nàjcimng đdbitang nóofvbi tuổqdgri, khôofvbng biếwqxot, gặqlcep Câwnqlu Ngọuowic ưzebyvtbin ngựsrvxc, còyssjn tưzebymnavng rằiijong cáafakc nàjcimng so vốatwrn liếwqxong đdbitâwnqly nàjcimy.

Hai nữvpde nhâwnqln tífhwgnh cáafakch hoàjcimn toàjcimn bấuowit đdbitvtbing, Câwnqlu Ngọuowic nhiệkdxgt tìvbrfnh nhưzeby lửiokwa, Đchzpan Phi thanh nhãfhwg tinh xảfplro, lạczyci khôofvbng thiếwqxou trífhwg tuệkdxg.

Mộggbot cáafaki làjcim hoa hồvtbing nởmnav rộggbo kinh diễrorlm, mộggbot cáafaki làjcim thanh tràjcim thanh nhãfhwgjcim khôofvbng thiếwqxou thâwnqln thiếwqxot.

Hai nữvpde nhâwnqln bấuowit đdbitvtbing, ởmnav trong phòyssjng kháafakch, mởmnav ra mộggbot chiếwqxon trưzebyxijyng, vâwnqḷy mà tiếwqxon hàjcimnh mộggbot hồvtbii chévpdem giếwqxot khôofvbng thấuowiy đdbitao quang kiếwqxom ảfplrnh.


- Tốatwrt rồvtbii, tốatwrt rồvtbii, nữvpde nhâwnqln cáafakc ngưzebyơxkmdi đdbitiglku làjcimjcim trốatwrng hiếwqxou chiếwqxon sao?

Giang Trầriqzn vôofvbvpdeng phiềiglkn muộggbon, đdbitqlcet môofvbng ngồvtbii ởmnav trêoafwn ghếwqxo.

- Đchzpan Phi tỷchzp, cóofvb chuyệkdxgn gìvbrf, ngưzebyơxkmdi nóofvbi đdbiti. Đchzpmqmmng ghévpdet ta mộggbot thâwnqln mồvtbiofvbi làjcim đdbitưzebyqmqdc.

Đchzpan Phi thoảfplrfhwgn cưzebyxijyi cưzebyxijyi, môofvbi son cóofvb chúdbitt nhếwqxoch, hưzebymnavng vềiglk phífhwga Câwnqlu Ngọuowic lộggbo ra mộggbot cáafaki thịotmk uy mờxijy áafakm.

wnqlu Ngọuowic cưzebyxijyi lạczycnh mộggbot tiếwqxong, trựsrvxc tiếwqxop đdbiti đdbitếwqxon sau lưzebyng Giang Trầriqzn:

- Thiếwqxou chủiokw, ngưzebyơxkmdi khổqdgr cựsrvxc. Ta giúdbitp ngưzebyơxkmdi xoa vai, đdbituowim lưzebyng.

Giang Trầriqzn pháafakt hiệkdxgn, hai nữvpde nhâwnqln nàjcimy xem nhưzeby triệkdxgt đdbitrlin đdbitatwri chọuowii rôofvb̀i.

- Giang Trầriqzn, lầriqzn trưzebymnavc ngưzebyơxkmdi tặqlceng cho ta Tứiijo Quýfyfw Thưzebyxijyng Thanh Đchzpan, rấuowit khôofvbng tồvtbii a. Ta nghe nóofvbi Càjcimn Lam Nam Cung Ninh trưzebymnavng lãfhwgo, sau khi dùvpdeng, trựsrvxc tiếwqxop trẻkdxg hai mưzebyơxkmdi tuổqdgri. Nha đdbitriqzu tùvpdey tùvpdeng nàjcimy củiokwa ngưzebyơxkmdi, nghe lờxijyi nhưzeby vậwanhy, sao ngưzebyơxkmdi khôofvbng cho nàjcimng mộggbot khỏbxpba sửiokw dụpdslng?

Đchzpan Phi cưzebyxijyi ha hảfplr hỏbxpbi.

wnqlu Ngọuowic cưzebyxijyi nóofvbi:

- Ai nóofvbi chưzebya cho? Thiếwqxou chủiokw nhàjcim ta cho ta mộggbot đdbitatwrng. Từmqmm bốatwrn mưzebyơxkmdi tuổqdgri dùvpdeng đdbitếwqxon 400 tuổqdgri cũyfbtng dưzeby dảfplr.

Đchzpan Phi mộggbot kífhwgch nàjcimy khôofvbng thàjcimnh, cũyfbtng cóofvb chúdbitt buồvtbin bựsrvxc.

Giang Trầriqzn thấuowiy thếwqxo, bềiglk bộggbon nóofvbi sang chuyệkdxgn kháafakc:


- Đchzpan Phi tỷchzp, Phưzebyqmqdng Giao củiokwa lãfhwgo gia tửiokw ra sao rồvtbii?

Hắnnoqn vốatwrn muốatwrn hỏbxpbi thiếwqxon chưzebya, nhưzebyng ởmnav trưzebymnavc mặqlcet hai đdbitczyci mỹlcdj nữvpde, lờxijyi nàjcimy thậwanht sựsrvx khôofvbng dễrorl nghe.

- Đchzpãfhwgjcimm thỏbxpba đdbitáafakng rôofvb̀i, lãfhwgo gia tửiokw rấuowit cao hứiijong, cáafaki nàjcimy khôofvbng phảfplri làjcimfhwgo gia tửiokw bảfplro ta tớmnavi mờxijyi ngưzebyơxkmdi đdbiti uốatwrng rưzebyqmqdu sao. Ngưzebyơxkmdi nhìvbrfn xem, đdbitrlin cho ngưzebyxijyi ta chờxijy ngưzebyơxkmdi lâwnqlu nhưzeby vậwanhy, ngưzebyơxkmdi nóofvbi mộggbot chúdbitt đdbitáafakng giậwanhn hay khôofvbng?

Giang Trầriqzn cũyfbtng khôofvbng tin Đchzpan Phi nàjcimy làjcim tớmnavi mờxijyi uốatwrng rưzebyqmqdu, sờxijyoafwn mũyfbti nóofvbi:

- Rưzebyqmqdu củiokwa lãfhwgo gia tửiokw, ngưzebyxijyi bìvbrfnh thưzebyxijyng uốatwrng khôofvbng đdbitếwqxon. Đchzpan Phi tỷchzp, ngưzebyơxkmdi đdbitmqmmng giảfplr bộggbo ngớmnav ngẩlcdjn đdbitrlin lừmqmma đdbitfplro, đdbitếwqxon cùvpdeng cóofvb chuyệkdxgn gìvbrf, nóofvbi thẳoafwng đdbiti.

Đchzpan Phi tựsrvx nhiêoafwn cưzebyxijyi nóofvbi:

- Ngưzebyơxkmdi đdbitáafakp ứiijong ta trưzebymnavc, ta mớmnavi nóofvbi.

- Chuyệkdxgn gìvbrf, ta cóofvb thểrlin, nhấuowit đdbitotmknh đdbitáafakp ứiijong. Thếwqxo nhưzebyng màjcim sựsrvxvbrfnh làjcimm khôofvbng đdbitưzebyqmqdc, ta nhưzeby thếwqxojcimo đdbitáafakp ứiijong? Vạczycn nhấuowit ngưzebyơxkmdi bảfplro ta chạczycy trầriqzn truồvtbing trêoafwn đdbitưzebyxijyng cáafaki, ta nhấuowit đdbitotmknh làjcimjcimm khôofvbng đdbitưzebyqmqdc.

Giang Trầriqzn cũyfbtng đdbitùvpdea nghịotmkch lưzebyu manh.

- Ai muốatwrn ngưzebyơxkmdi chạczycy trầriqzn truồvtbing? Thốatwri.

Đchzpan Phi giậwanhn mắnnoqng, cũyfbtng khôofvbng phảfplri thậwanht sinh khífhwg.

- Mêoafw Cảfplrnh Thu Liệkdxgp ngưzebyơxkmdi nghe qua khôofvbng? Ta cóofvb mấuowiy danh ngạczycch, ngưzebyơxkmdi cóofvb hứiijong thúdbit khôofvbng?

- Cáafaki nàjcimy...

Giang Trầriqzn im lặqlceng.

- Nhưzeby thếwqxojcimo? Mớmnavi vừmqmma rồvtbii còyssjn nóofvbi cóofvb thểrlin nhấuowit đdbitotmknh giúdbitp, chẳoafwng lẽsrvx đdbitiểrlinm ấuowiy sựsrvxvbrfnh cũyfbtng làjcimm khôofvbng đdbitưzebyqmqdc?

Khuôofvbn mặqlcet xinh đdbitvmzxp củiokwa Đchzpan Phi trầriqzm xuốatwrng, cóofvb chút mấuowit hứiijong.

Giang Trầriqzn chỉyovw phảfplri chi tiếwqxot giảfplri thífhwgch, danh ngạczycch củiokwa hắnnoqn, sớmnavm đdbitãfhwg bịotmk Tứiijozebyơxkmdng tửiokw dựsrvx đdbitotmknh rôofvb̀i.

- Con khỉ con Diệkdxgp Dung kia sao?

Khuôofvbn mặqlcet tưzebyơxkmdi đdbitvmzxp củiokwa Đchzpan Phi, lộggbo ra mộggbot tia vui vẻkdxg giảfplro hoạczyct.

- Nếwqxou ta cóofvb thểrlin thuyếwqxot phụpdslc Diệkdxgp Dung, đdbitrlin hắnnoqn đdbitem danh ngạczycch củiokwa ngưzebyơxkmdi chuyểrlinn nhưzebyqmqdng cho ta thìvbrf sao?

- Cáafaki nàjcimy... Mêoafw Cảfplrnh Thu Liệkdxgp, chẳoafwng lẽsrvxyssjn cóofvb thểrlinvpdeo bècksp kếwqxot pháafaki sao?

Giang Trầriqzn hiếwqxou kỳivgs.

Đchzpan Phi sờxijy đdbitriqzu, nàjcimng pháafakt hiệkdxgn Giang Trầriqzn nàjcimy ngâwnqly thơxkmd đdbitếwqxon gầriqzn nhưzebyofvb tri.

- Nóofvbi nhảfplrm, Mêoafw Cảfplrnh Thu Liệkdxgp, đdbitưzebyơxkmdng nhiêoafwn cóofvb thểrlinvpdeo bècksp kếwqxot pháafaki, bằiijong khôofvbng thìvbrf đdbitotmknh ra nhữvpdeng danh ngạczycch nàjcimy làjcimm gìvbrf?

Giang Trầriqzn khóofvb hiểrlinu:

- Đchzpan Phi tỷchzp, dùvpdeng thâwnqln phậwanhn củiokwa ngưzebyơxkmdi, tìvbrfm mấuowiy Võgrjk Giảfplr tu vi cao, có lẽ mộggbot chúdbitt cũyfbtng khôofvbng khóofvb a? Vìvbrfafaki gìvbrf nhấuowit đdbitotmknh làjcim ta?


Đchzpan Phi cưzebyxijyi hìvbrfvbrf:

- Đchzpâwnqly tạczycm thờxijyi giữvpdefhwg mậwanht.

- Quyềiglkn biếwqxot rõgrjkyfbtng khôofvbng cóofvb, ta khôofvbng đdbiti.

Giang Trầriqzn lắnnoqc đdbitriqzu liêoafwn tụpdslc, rấuowit làjcim bấuowit mãfhwgn.

- Ngưzebyơxkmdi khôofvbng đdbiti, tin hay khôofvbng...

Đchzpan Phi duỗotmki ra bàjcimn tay trắnnoqng nõgrjkn thon dàjcimi, làjcimm mộggbot đdbitggbong táafakc bổqdgr xuốatwrng.

- Tin ta đdbitrlin ngưzebyơxkmdi cùvpdeng Phưzebyqmqdng Giao kia đdbitvtbing dạczycng hay khôofvbng? Kévpdet sáafakt... Hừmqmm hừmqmm!

Giang Trầriqzn khôofvbng nghĩlmdi tớmnavi Đchzpan Phi gầriqzn đdbitâwnqly đdbiti lộggbo tuyếwqxon tưzebyơxkmdi máafakt, sẽsrvx bỗotmkng nhiêoafwn dũyfbtng mãfhwgnh nhưzeby vậwanhy.

- Khôofvbng cầriqzn áafakc nhưzeby vậwanhy a? Ta sao cảfplrm thấuowiy ngưzebyơxkmdi nhưzeby bọuowin buôofvbn ngưzebyxijyi lừmqmma báafakn thiếwqxou niêoafwn nhi đdbitvtbing vậwanhy?

Đchzpan Phi cưzebyxijyi nóofvbi:

- Sợqmqdjcim tốatwrt rồvtbii. Ngưzebyơxkmdi đdbitmqmmng xúdbit mỹlcdj nữvpdea, ta ăfhvyn khôofvbng hếwqxot ngưzebyơxkmdi.

Giang Trầriqzn bấuowit đdbitnnoqc dĩlmdi:

- Thựsrvxc hi vọuowing Diệkdxgp Dung vưzebyơxkmdng tửiokwofvb thểrlin kiêoafwn trìvbrf tiếwqxot tháafako, khôofvbng bịotmk mỹlcdj nhâwnqln kếwqxo củiokwa Đchzpan Phi tỷchzp ngưzebyơxkmdi mêoafw hoặqlcec, đdbitem ta chuyểrlinn nhưzebyqmqdng.


- Cáafaki nàjcimy ngưzebyơxkmdi nghĩlmdiyfbtng đdbitmqmmng nghĩlmdi, tiểrlinu khỉ con Diệkdxgp Dung kia, hắnnoqn chạczycy khôofvbng ra lòyssjng bàjcimn tay củiokwa ta.

Đchzpan Phi nóofvbi đdbitếwqxon đdbitâwnqly, đdbitiijong lêoafwn, nhẹvmzx nhàjcimng đdbiti ra ngoàjcimi.

- Giang Trầriqzn, quyếwqxot đdbitotmknh vậwanhy nha. Nhớmnav kỹlcdj, ta cũyfbtng khôofvbng phảfplri nóofvbi giỡvtbin. Nếwqxou ngưzebyơxkmdi dáafakm lỡvtbi hẹvmzxn, ta dáafakm đdbitrlin cho ngưzebyơxkmdi biếwqxon thàjcimnh Phưzebyqmqdng Giao!

Nhìvbrfn xem nữvpde nhâwnqln phong cáafakch hay thay đdbitqdgri nàjcimy, Giang Trầriqzn cau màjcimy lạczyci. Hắnnoqn pháafakt hiệkdxgn, nữvpde nhâwnqln nàjcimy thậwanht sựsrvxofvb chúdbitt khóofvb đdbitatwri phóofvb.

Khi thìvbrf đdbitoan trang, khi thìvbrffhwg dỏbxpbm, khi thìvbrf hung hãfhwgn, khi thìvbrf khôofvbn khévpdeo, khi thìvbrf thiệkdxgn lưzebyơxkmdng, khi thìvbrf lạczyci lộggbo ra chúdbitt khífhwg chấuowit nhưzeby tiểrlinu áafakc ma.

- Diệkdxgp lãfhwgo gia tửiokw, ngưzebyơxkmdi làjcim nhưzeby thếwqxojcimo bồvtbii dưzebyvtbing đdbitưzebyqmqdc mộggbot nữvpde nhâwnqln hiếwqxom thấuowiy nhưzeby vậwanhy a? Khôofvbng phảfplri làjcim chuyêoafwn môofvbn pháafaki đdbitrlin đdbitatwri phóofvb ta chứiijo?

Giang Trầriqzn vỗotmk tráafakn mộggbot cáafaki.

- Câwnqlu Ngọuowic, giúdbitp ta xoa bóofvbp vai đdbiti.

Nhìvbrfn lạczyci, Câwnqlu Ngọuowic tựsrvxa hồvtbiyfbtng tứiijoc giậwanhn xoay ngưzebyxijyi đdbiti ra.

- Khôofvbng phảfplri đdbitâwnqlu? Ta khôofvbng thấuowit bạczyci nhưzeby vậwanhy chứiijo.

Giang Trầriqzn pháafakt hiệkdxgn, mìvbrfnh giốatwrng nhưzeby hai đdbitriqzu khôofvbng cóofvb ngưzebyxijyi rôofvb̀i.

Đchzprlin cho Giang Trầriqzn thậwanht khôofvbng ngờxijy chífhwgnh làjcim, nữvpde nhâwnqln Đchzpan Phi nàjcimy, vâwnqḷy mà quay đdbitriqzu lạczyci liềiglkn đdbiti tìvbrfm Tứiijozebyơxkmdng tửiokw Diệkdxgp Dung, hơxkmdn nữvpdea Tứiijozebyơxkmdng tửiokw Diệkdxgp Dung quảfplr nhiêoafwn khôofvbng cóofvb sứiijoc chốatwrng cựsrvx, đdbitem Giang Trầriqzn chuyểrlinn nhưzebyqmqdng cho Đchzpan Phi.

Quýfyfw phủiokw Tứiijozebyơxkmdng tửiokw, Diệkdxgp Dung cưzebyxijyi nóofvbi:

- Giang Trầriqzn, việkdxgc nàjcimy ngưzebyơxkmdi đdbitmqmmng tráafakch ta, ta còyssjn khôofvbng nỡvtbi đdbitâwnqly nàjcimy. Thếwqxo nhưzebyng màjcim, ngưzebyơxkmdi cũyfbtng biếwqxot, mộggbot khi Đchzpan Phi tỷchzpvpdeng uy, ta thậwanht sựsrvxjcimafaknh khôofvbng đdbitưzebyqmqdc.

Đchzpiềiglkn Thiệkdxgu cưzebyxijyi nóofvbi:

- Giang huynh đdbitkdxg, may làjcim việkdxgc nàjcimy còyssjn khôofvbng cóofvb truyềiglkn đdbiti, nếwqxou truyềiglkn đdbiti, ngưzebyơxkmdi lạczyci trởmnav thàjcimnh đdbitatwri tưzebyqmqdng nghìvbrfn ngưzebyxijyi chỉyovw trífhwgch. Ngưzebyơxkmdi phảfplri biếwqxot rằiijong, trưzebymnavc kia Đchzpan Phi tiểrlinu thưzebyyfbtng từmqmmng tham gia Mêoafw Cảfplrnh Thu Liệkdxgp hai lầriqzn. Mỗotmki mộggbot lầriqzn, bao nhiêoafwu thiếwqxou niêoafwn quýfyfw tộggboc muốatwrn cùvpdeng nàjcimng tổqdgr đdbitggboi, thếwqxo nhưzebyng màjcim kếwqxot quảfplr… ngưzebyơxkmdi đdbitafakn thếwqxojcimo?

- Nhưzeby thếwqxojcimo?

- Đchzpan Phi tiểrlinu thưzeby ai cũyfbtng khôofvbng nhìvbrfn trúdbitng, hai lầriqzn đdbitiglku làjcim đdbitơxkmdn thưzebyơxkmdng đdbitggboc mãfhwg, làjcimm mộggbot mỹlcdj nhâwnqln đdbitggboc hàjcimnh. Ngưzebyơxkmdi nóofvbi, vìvbrf chuyệkdxgn nàjcimy, bao nhiêoafwu ngưzebyxijyi trẻkdxg tuổqdgri muốatwrn ởmnav trưzebymnavc mặqlcet Đchzpan Phi tiểrlinu thưzeby hiểrlinn lộggbo thựsrvxc lựsrvxc, cảfplr đdbitáafakm đdbitiglku thấuowit vọuowing muốatwrn chếwqxot a. Ngưzebyơxkmdi ngưzebyqmqdc lạczyci tốatwrt, đdbitưzebyqmqdc Đchzpan Phi tiểrlinu thưzeby khâwnqlm đdbitiểrlinm tổqdgr đdbitggboi, còyssjn sầriqzu mi khổqdgr kiểrlinm. Ngưzebyơxkmdi nóofvbi ngưzebyơxkmdi cóofvb phảfplri đdbitang ởmnav trong phúdbitc khôofvbng biếwqxot phúdbitc hay khôofvbng.

Diệkdxgp Dung cũyfbtng cưzebyxijyi nóofvbi:

- Giang Trầriqzn, ngưzebyơxkmdi khoan hãfhwgy nóofvbi, bổqdgrn vưzebyơxkmdng cũyfbtng cóofvb chúdbitt hâwnqlm mộggbo ngưzebyơxkmdi. Ngưzebyơxkmdi biếwqxot khôofvbng, mấuowiy vưzebyơxkmdng tửiokw chúdbitng ta, đdbiti theo Tháafaki Phóofvb họuowic nghệkdxg, mỗotmki tháafakng đdbitiglku cóofvb rấuowit nhiềiglku cơxkmd hộggboi nhìvbrfn thấuowiy Đchzpan Phi tiểrlinu thưzeby. Nhưzebyng màjcim từmqmm nhỏbxpb đdbitếwqxon lớmnavn, cơxkmd hộggboi chúdbitng ta cùvpdeng Đchzpan Phi mộggbot mìvbrfnh ởmnav chung, toàjcimn bộggbo cộggbong cùvpdeng mộggbot chỗotmk, chỉyovw sợqmqdyfbtng kévpdem thờxijyi gian ngưzebyơxkmdi ởmnavoafw Cảfplrnh Thu Liệkdxgp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.